Nitrepress 20

Kód 0066499 ( )
Registrační číslo 58/ 156/01-C
Název NITREPRESS 20
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Hexal AG, Holzkirchen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0066497 POR TBL NOB 100X20MG Tableta, Perorální podání
0066499 POR TBL NOB 20X20MG Tableta, Perorální podání
0095586 POR TBL NOB 28X20MG Tableta, Perorální podání
0095587 POR TBL NOB 30X20MG Tableta, Perorální podání
0066498 POR TBL NOB 50X20MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NITREPRESS 20

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242890/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP

Vážená pacientko, vážený paciente,

čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

NITREPRESS 20

(nitrendipinum)

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci

Kdo je odpovědný za prodej přípravku NITREPRESS 20?

HEXAL AG,

Industriestrasse 25,

83607 Holzkirchen,

Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Složení

Jaká je léčivá látka?

Nitrendipinum 20 mg v jedné tabletě.

Co ještě přípravek NITREPRESS 20 obsahuje?

Pomocné látky: Kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, povidon 25, krospovidon, natrium-laurylsulfát , stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý.

Léková forma, farmakoterapeutická skupina, charakteristika

Co je přípravek NITREPRESS 20?

Přípravek NITREPRESS 20 je antihypertenzívum, tzv. blokátor vápníkových kanálů.

Léčivá látka přípravku zabraňuje průchodu vápníku přes buněčnou membránu hladkého svalstva cév a tím dojde ke snížení koncentrace vápníku v buňce. Výsledkem je rozšíření cév a tedy snížení krevního tlaku.

Indikace

Proč se užívá přípravek NITREPRESS 20?

Přípravek NITREPRESS 20 se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.

Tento přípravek předepsal lékař Vám osobně a neměl/a byste jej dát nikomu jinému.

Kontraindikace

Kdy byste neměl/a užívat přípravek NITREPRESS 20?

Přípravek NITREPRESS 20 nesmíte užívat za těchto okolností:

- při známé přecitlivělosti vůči nitrendipinu, vůči kterékoli složce přípravku anebo vůči jiným blokátorům vápníkového kanálu dihydropyridinové skupiny;

- při šokových stavech;

- při těžké formě zúžení srdečnicové chlopně (aortální stenóze) a při těžké formě zúžení přilehlých oblastí;

- při tzv. nestabilní srdeční angině (nestabilní angině pectoris);

- při čerstvém srdečním infarktu (v průběhu prvních 4 týdnů);

- v těhotenství a v období kojení.

Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení?

V těhotenství a v období kojení se přípravek NITREPRESS 20 užívat nesmí; jestliže žena v období kojení přípravek užívat musí, je nutné, aby přestala kojit.

Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí?

Pro děti není přípravek určen, není dosud k dispozici dostatek zkušeností u dětských pacientů.

U starších lidí bývá často vhodné použít nižší dávkování než u dospělých středního věku.

Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek NITREPRESS 20?

Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte srdeční slabostí (nedostatečností srdce) nebo poruchou vedení srdečního vzruchu nazývanou „syndrom chorého sinu“.

Dále jej musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli z údajů uvedených v odstavci "Kontraindikace".

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tehdy, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku NITREPRESS 20.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky může přípravek NITREPRESS 20 působit?

Přípravek NITREPRESS 20 se obvykle dobře snáší, mohou se však objevit tyto nežádoucí účinky:

Zejména na začátku léčby se často může vyskytnout zčervenání kůže v obličeji a pocit tepla, případně zvýšené množství moči; tyto změny však bývají přechodné.

Občas se mohou objevit závratě, únava, trávicí poruchy (nevolnost, zvracení, pocit plnosti v břiše, průjem nebo zácpa), bolesti hlavy, nadměrné snížení krevního tlaku, mravenčení, zrychlený tep, bušení srdce, otoky bérců.

Zejména na začátku léčby se občas mohou objevit záchvaty srdeční anginy (anginy pectoris), případně se u pacientů se stávající anginou pectoris může zvýšit počet, prodloužit trvání a prohloubit závažnost záchvatů. V takovém případě bývá nutné léčbu přípravkem NITREPRESS 20 ukončit.

Vzácně se mohou vyvinout kožní reakce z nesnášenlivosti (svědění, kopřivka, jiné typy vyrážek) anebo nervozita.

Zejména po vyšším dávkování se vzácně vyvine svalová bolest, třes a mírné přechodné změny zrakového vnímání (rozmazané vidění).

Ojediněle se může po dlouhodobé léčbě objevit zbytnění dásní, které však po přerušení léčby vymizí.

Ojediněle se může především u starších mužů a po dlouhodobé léčbě objevit zbytnění prsů, které však ustoupí po vysazení léku.

Ojediněle se zvýší aktivita tzv. jaterních enzymů, která vymizí po vysazení léčiva.

Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?

Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou v této informaci uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Interakce

Účinky přípravku NITREPRESS 20 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku NITREPRESS 20 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Které léky ovlivňují účinek přípravku NITREPRESS 20?

Snížení krevního tlaku, vyvolané přípravkem NITREPRESS 20, mohou zesílit jiné látky, rovněž používané ke snížení krevního tlaku.

Při současném užívání přípravku NITREPRESS 20 a prazosinu anebo látek ze skupiny tzv. beta-blokátorů se může krevní tlak značně snížit a mohou se objevit přechodné závratě až omdlení. Beta-blokátory mohou v kombinaci s přípravkem NITREPRESS 20 vyvolat selhávání srdce. Nitrožilně se beta-blokátory při léčbě přípravkem NITREPRESS 20 podávat nesmějí. Cimetidin (užívá se k léčbě žaludečních a duodenálních vředů) může zvýšit hladinu nitrendipinu v krvi a zvýšit tak i jeho účinek. Antibiotikum rifampicin může hladinu i účinek nitredipinu naopak snižovat a vést k nutnosti zvýšení dávky nitrendipinu.

Šťáva z grapefruitu obsahuje látky, které mohou zpomalit odstraňování nitrendipinu z krve a tím zesílit jeho účinek.

Účinky kterých léků může přípravek NITREPRESS 20 ovlivnit?

Přípravek NITREPRESS 20 může zvýšit hladinu i účinek současně užívaného srdečního léku digoxinu v krvi, což může vést k nutnosti snížení dávek digoxinu. Může také zvýšit nepříznivé působení některých léčiv užívaných k léčbě poruch srdečního rytmu (např. amiodaronu, chinidinu) na srdce. Nitrendipin také může zesílit účinek některých látek, (pankuronia, vekuronia).

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku NITREPRESS 20.

Která jídla a nápoje byste neměl/a konzumovat?

Neměl/a byste pít grapefruitovou šťávu, která může neodhadnutelným způsobem zesílit účinek nitrendipinu.

Návod ke správnému užívání

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek NITREPRESS 20 nepřinese plný prospěch!

Jaké množství přípravku NITREPRESS 20 máte užívat a jak často?

Jak a kdy máte užívat přípravek NITREPRESS 20?

Přípravek NITREPRESS 20 se užívá obvykle takto:

Užívá se jednou denně, vždy ráno, po jedné tabletě přípravku NITREPRESS 20, tj. denně 20 mg nitrendipinu. V případě potřeby lze dávkování zvýšit až na 2x denně po jedné tabletě přípravku NITREPRESS 20 (tj. 2x denně, ráno a večer v intervalu cca 12 hodin, vždy po 20 mg nitrendipinu). Maximální celodenní dávka je 40 mg nitrendipinu (tj. 2 tablety přípravku NITREPRESS 20).

U pacientů s poruchou činnosti jater a zejména u starších pacientů může být odstraňování nitrendipinu z těla zpomaleno a jeho účinek prodloužen a zesílen. U těchto pacientů se léčba obvykle zahájí polovinou tablety přípravku NITREPRESS 20 denně, užívanou ráno (tj. 10 mg nitrendipinu denně). Podle reakce pacienta pak lékař rozhodne o dalším postupu.

Způsob podání

Tablety užívejte po jídle, celé, nerozkousané a zapijte je malým množstvím tekutiny.

Jak dlouho máte přípravek NITREPRESS 20 užívat?

Léčba přípravkem NITREPRESS 20 bývá dlouhodobá. Její trvání vždy určí lékař.

Upozornění

Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem NITREPRESS 20 podniknout?

V průběhu léčby budete muset podstoupit pravidelná lékařská vyšetření.

Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?

Přípravek NITREPRESS 20 může zejména na začátku léčby a při zvyšování dávky ohrozit Vaši schopnost rychle a účelně reagovat v případě náhlé, neočekávané situace. Řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje při léčení tímto přípravkem proto můžete pouze, pokud Vám to výslovně povolí lékař po pečlivém individuálním zhodnocení účinků léku na Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti.

Další rady

Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku NITREPRESS 20?

Po předávkování se může objevit zčervenání kůže, bolest hlavy, prudký a hluboký pokles krevního tlaku, zpomalení anebo zrychlení tepu, závratě, poruchy vědomí až ztráta vědomí.

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, neprodleně to oznamte lékaři!

Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku?

V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Pokyny pro uchovávání

Jak se má přípravek NITREPRESS 20 uchovávat?

Přípravek uchovávejte v původním vnitřním obalu (červená folie blistru chrání účinnou látku před rozkladným účinkem světla).

Tablety vyjměte z blistru bezprostředně před užitím.

Varování

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení

20, 28, 30, 50 nebo 100 tablet

Datum poslední revize příbalové informace

30.12.2010

Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls126292/10, sukls126322/10

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

NITREPRESS 10

NITREPRESS 20

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Nitrendipinum 10 mg nebo 20 mg v jedné tabletě.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Popis přípravku:

NITREPRESS 10: Světle žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 5,85 - 6,15 mm a výšce 2,7 - 3,3 mm.

NITREPRESS 20: Světle žluté kulaté tablety se zkosenými hranami o průměru 7,85 - 8,5 mm a výšce 3,2 - 3,8 mm, se čtvrtící rýhou na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Indikace

Přípravek NITREPRESS se používá k léčbě esenciální hypertenze u dospělých pacientů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování je třeba volit individuálně podle závažnosti onemocnění a reaktivity pacienta.

U dospělých pacientů je obvyklé toto dávkování:

NITREPRESS 10: Užívá se 2x denně (ráno a večer v intervalu cca 12 hodin) po jedné tabletě přípravku NITREPRESS 10, tj. 2x denně vždy po 10 mg nitrendipinu. V případě potřeby lze dávkování pozvolna zvyšovat až na 2x denně po dvou tabletách přípravku NITREPRESS 10 (tj. 2x denně vždy po 20 mg nitrendipinu). Maximální celodenní dávka je 40 mg nitrendipinu (tj. 4 tablety přípravku NITREPRESS 10).

NITREPRESS 20: Užívá se jednou denně, vždy ráno, po jedné tabletě přípravku NITREPRESS 20, tj. denně 20 mg nitrendipinu. V případě potřeby lze dávkování zvýšit až na 2x denně po jedné tabletě přípravku NITREPRESS 20 (tj. 2x denně, ráno a večer v intervalu cca 12 hodin, vždy po 20 mg nitrendipinu). Maximální celodenní dávka je 40 mg nitrendipinu (tj. 2 tablety přípravku NITREPRESS 20).

Terapie bývá dlouhodobá.

U pacientů s poruchou jaterních funkcí a zejména u starších pacientů může být metabolizmus nitrendipinu zpomalen a jeho účinek prodloužen a zesílen. U těchto pacientů je třeba zahájit dávkování 10 mg nitrendipinu denně (tj. jednou tabletou přípravku NITREPRESS 10 nebo jednou polovinou tablety přípravku NITREPRESS 20) za pečlivého monitorování krevního tlaku; pokud by i při tomto dávkování byl hypotenzívní účinek příliš silný, je třeba přejít na terapii jiným léčivem.

Způsob podání:

Tablety se užívají po jídle, celé, nerozkousané, a zapijí se malým množstvím tekutiny. Nesmějí se zapíjet grapefruitovou šťávou; mohla by se neodhadnutelně zesílit účinnost přípravku.

4.3 Kontraindikace

Přípravek NITREPRESS je kontraindikován za těchto okolností:

- při přecitlivělosti vůči nitrendipinu, vůči kterékoli jiné složce přípravku anebo vůči jiným blokátorům vápníkového kanálu dihydropyridinové skupiny;

- při šokových stavech;

- při těžké stenóze aortálních chlopní a při těžké subvalvulární stenóze;

- při nestabilní angíně pectoris;

- při čerstvém infarktu myokardu (v průběhu prvních 4 týdnů);

- v graviditě a laktaci.

- současné intravenózní podání nitrendipinu s beta-sympatolytiky

4.4 Zvláštní upozornění

U pacientů s dekompenzovanou srdeční insuficiencí a u pacientů se sick-sinus syndromem (pokud není pacient zajištěn kardiostimulací) je při podávání přípravku NITREPRESS nutná obzvláštní opatrnost s pečlivým monitorováním pacienta.

Přípravek NITREPRESS není určen pro podávání dětem; u této věkové skupiny není k dispozici dostatek zkušeností.

4.5 Interakce

Účinky nitrendipinu a jiných antihypertenzív se mohou vzájemně zesilovat. Např. kombinace s alfa-1-sympatolytikem prazosinem může vyvolat hlubokou hypotenzi. Při kombinaci s beta-sympatolytiky je nutné pečlivé monitorování pacienta, protože se může vyvinout výrazná hypotenze a někdy i srdeční insuficience. Současné intravenózní podání beta-sympatolytik a nitrendipinu je kontraindikováno.

Účinek nitrendipinu může zesílit současné podávání cimetidinu a ranitidinu, které zvyšují koncentraci nitrendipinu v plazmě.

Grapefruitová šťáva inhibuje oxidativní metabolizmus nitrendipinu a může tak zvýšit jeho koncentraci v plazmě i jeho účinek.

Na základě zkušeností s nifedipinem lze předpokládat, že rifampicin v důsledku enzymové indukce urychluje metabolizmus nitrendipinu a že by mohl oslabit jeho účinek; při současném podávání rifampicinu a nitrendipinu může být proto nutné přizpůsobení (zvýšení) dávek nitrendipinu.

Podrobné interakční studie, které by hodnotily potenciální interakce mezi nitrendipinem a známými induktory (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin) nebo inhibitory (např. ketokonazol, ritonavir, saquinavir, erytromycin) cytochromu P450 3A4 nebyly prováděny. Tyto interakce jsou však teoreticky možné.

Nitrendipin zvyšuje plazmatickou koncentraci digoxinu. Při současném podání je proto nutné sledovat, zda nedochází k příznakům předávkování digoxinem a případně monitorovat koncentraci kardiotonika v plazmě. V případě potřeby je nutné snížit dávkování digoxinu.

Blokátory vápníkových kanálů mohou zesílit negativně inotropní účinky antiarytmik (např. amiodaronu, chinidinu); v kombinaci s antiarytmiky mohou také způsobit sinusovou zástavu, příp. AV-blok.

Nitrendipin může zesílit účinek některých myorelaxancií (pankuronia, vekuronia).

4.6 Těhotenství a kojení

V experimentálních studiích nevyvolal nitrendipin v dávkách do 10 mg/kg p.o. poruchy reprodukčních ani fertilitních funkcí u pokusných potkanů; u opic vyvolaly dávky 100 mg/kg jednak toxické projevy u březích samic, jednak zřetelné poruchy ve vývoji falang u jejich fétů.

O ovlivnění vývoje plodu u člověka není dostatek zkušeností.

Protože v experimentu byly nepříznivé účinky v době gravidity prokázány, nesmí se nitrendipin v období gravidity podávat.

Malá množství nitrendipinu přestupují do mateřského mléka; pro nedostatek zkušeností s možným ovlivněním kojence se nitrendipin kojícím ženám podávat nesmí, resp. žena užívající nitrendipin nesmí kojit.

4.7 Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů

Nitrendipin tak jako všechny látky snižující krevní tlak, může individuálně rozdílně snižovat schopnost rychlé a účelné reakce, a to zejména na začátku terapie a při zvyšování dávek. NITREPRESS je třeba zařadit mezi přípravky s možností mírného nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Pacient může tyto činnosti vykonávat pouze s výslovným povolením lékaře, který zhodnotil jeho individuální reakci na podávaný přípravek.

4.8 Nežádoucí účinky

Přípravek NITREPRESS se obvykle dobře snáší, mohou se však objevit tyto nežádoucí účinky:

Zejména na začátku terapie se často může vyskytnout flush resp. erytém, které však bývají přechodné.

V prvních týdnech terapie se může objevit polyurie.

Občas se mohou objevit závratě, únava, trávicí poruchy (nevolnost, pocit plnosti v břiše, průjem nebo zácpa, zvracení), bolesti hlavy, hypotenze, parestézie, tachykardie, palpitace a otoky bérců jako následek vazodilatace.

Zejména na začátku terapie se občas mohou objevit záchvaty anginy pectoris, případně se u pacientů se stávající anginou pectoris může zvýšit frekvence, prodloužit trvání a prohloubit závažnost záchvatů. V takovém případě je nutné terapii přípravkem NITREPRESS ukončit, pokud existuje pravděpodobnost kauzální souvislosti s podáváním nitrendipinu.

Ojediněle byla popsána i koincidence s infarktem myokardu.

Vzácně se vyvinou alergické kožní reakce (pruritus, urtikarie, exantémy) anebo nervozita.

Zejména po vyšším dávkování se vzácně vyvine myalgie, tremor a mírné přechodné změny zrakového vnímání.

Ojediněle se po dlouhodobé terapii vyvine hyperplazie gingivy, která však po přerušení terapie vymizí.

Ojediněle se především u starších pacientů a po dlouhodobé terapii může objevit gynekomastie, která však po vysazení léku ustoupí.

Ojediněle se zvýší aktivita jaterních enzymů (alkalické fosfatázy, SGOT, SGPT), které vymizí po vysazení léčiva.

4.9 Předávkování

Akutní toxicita nitrendipinu u pokusných zvířat není vysoká; hodnota LD50 po p.o. podání nitrendipinu u potkanů se pohybuje kolem 2 500 mg/kg, u psů kolem 100 mg/kg.

Příznaky předávkování u člověka:

Flush, bolesti hlavy, hluboký pokles krevního tlaku, selhávání oběhu, změny srdeční frekvence - bradykardie, tachykardie.

Terapie při předávkování:

Je třeba odstranit účinnou látku a obnovit stabilitu oběhových funkcí.

Po p.o. podání je indikována laváž žaludku případně s laváží tenkého střeva. Při podání laxancií je třeba uvážit, že blokátory vápníkových kanálů inhibují činnost střevní svaloviny a mohou vyvolat až střevní atonii. Hemodialýza nemá význam (nitrendipin není dialyzovatelný).

Výraznou bradykardii lze léčit symptomaticky atropinem nebo orciprenalinem nebo dočasným zavedením pacemakeru.

Při hypotenzi následkem kardiogenního šoku a arteriální vazodilatace se podává kalcium (1 až 2 g calcii gluconas i.v.), dopamin (až 25 mikrog/kg za minutu), dobutamin (15 mikrog/kg za minutu), adrenalin, noradrenalin. Dávkování se řídí dosaženým účinkem. Koncentrace vápníku v séru by se měly pohybovat na horní hranici normy anebo mírně nad ní.

Naproti tomu by se mělo jen velmi opatrně a za stálého monitorování hemodynamiky postupovat při případném dodatečném doplňování tekutin resp. objemu obíhající tekutiny, protože hrozí přetížení srdce.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek NITREPRESS je antihypertenzívum, blokátor vápníkového kanálu.

Nitrendipin jakožto blokátor vápníkového kanálu inhibuje vstup vápníkových iontů buněčnou membránou do buněk hladkého svalstva cév. Z toho plyne řada důsledků:

- ochrana před zvýšeným influxem kalcia do buňky;

- inhibice myogenní vazokonstrikce, závislé na vápníku;

- snížení periferní cévní rezistence;

- snížení patologicky zvýšeného krevního tlaku;

- mírný natriuretický účinek, zejména na začátku terapie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Nitrendipin se po p.o. podání dobře a rychle vstřebává; absorbuje se přibližně 88% účinné látky. Poločas absorpce po orálním podání 10 mg nitrendipinu i 20 mg nitrendipinu je 30 - 60 minut.

Cmax (nejvyšší dosažená koncentrace ) v plazmě po podání 10 mg p.o. je 3,6 ± 1,7 nanog/ml (udán geometrický průměr ± geometrická směrodatná odchylka), tmax (doba od aplikace do dosažení Cmax) je 1,8 ± 1,7 h; po podání 20 mg je Cmax 6,7 ± 2,2 nanog/ml, tmax je 1,3 ± 1,7 h.

First-pass effect je cca 70 - 80 %. Biologická dostupnost po podání látky v roztoku je 20 - 30 %, relativní biologická dostupnost (tj. poměr tablety : roztok) je 1 : 1,3.

Distribuce:

Na bílkoviny krevní plazmy se váže 97 - 99 % plazmatického nitrendipinu. Poměr koncentrací látky v plazmě a v erytrocytech je 1 : 1. Hemodialýzou ani peritoneální dialýzou se nitrendipin z krve odstranit nedá.

Distribuční objem po dosažení rovnovážného stavu (steady state VD, VDSS) po podáni nitrendipinu i.v. je 5,0 ± 1,6 l/kg.

Po dosažení rovnovážného stavu se nitrendipin ani jeho metabolity nekumulují.

Nitrendipin pravděpodobně prostupuje hematoencefalickou bariérou. Prostupuje placentou (u potkaních fétů dosahuje měřitelné, ale výrazně nižší koncentrace než v mateřské krvi).

Do mateřského mléka přestupuje v malých množstvích, jeho koncentrace v mléce dosahuje koncentrací v krvi.

Eliminace:

Eliminační poločas je 8 - 12 h.

Nitrendipin se kompletně metabolizuje metabolickými cestami I. i II. typu (oxidoredukčními i konjugačními mechanismy), vzniká 5 různých metabolitů; všechny jsou farmakodynamicky neúčinné. Aktivitu jaterních enzymů nitrendipin nemění (nevyvolává ani inhibici, ani indukci).

Celková (systémová) clearance i.v. podaného nitredipinu je 18,4 ± 1,2 ml/min/kg.

Renální clearance nitrendipinu je rovna nule, tj. nitrendipin se ledvinami v nezměněné formě nevylučuje; kumulativní eliminace metabolitů ledvinami je 35 - 45 %.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita: viz bod 4.9

Chronická a subchronická toxicita: Tříměsíční podávání nitrendipinu p.o. v dávkách do 100 mg/kg denně nevyvolalo u pokusných potkanů nepříznivé účinky.

Tumorigenní a mutagenní účinky: In vivo ani in vitro nebyly nalezeny mutagenní účinky; u potkanů (v dávkách do 125 mg/kg denně po 2 roky) ani u myší (v dávkách do 100 mg/kg denně po 21 měsíců) nebyly zjištěny karcinogenní účinky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam všech pomocných látek

Maydis amylum, cellulosum microcristallinum, povidonum 25, crospovidonum, natrii laurilsulfas, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica.

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

NITREPRESS 10: 5 let

NITREPRESS 20: 5 let

6.4 Uchovávání

Uchovávat v původním vnitřním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Obal:

Blistr PP/Al červený neprůhledný, příbalová informace, papírová skládačka.

Balení: 20, 28, 30, 50 a 100 tablet

6.6 Návod k použití

Bez zvláštních upozornění.

Tablety vyjměte z blistru bezprostředně před použitím.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HEXAL AG, Industriestrasse 25,

83607 Holzkirchen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

NITREPRESS 10: 58/155/01-C

NITREPRESS 20: 58/156/01-C

9. DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.4.2001 / 4.3. 2009

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU14.7.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.