Nimesil

Kód 0017186 ( )
Registrační číslo 29/ 118/02-C
Název NIMESIL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Laboratori Guidotti S.p.A., La Vettola, (Pisa), Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017186 POR GRA SUS 15X100MG Granule pro perorální suspenzi, Perorální podání
0017187 POR GRA SUS 30X100MG Granule pro perorální suspenzi, Perorální podání
0017185 POR GRA SUS 9X100MG Granule pro perorální suspenzi, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NIMESIL

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211689/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. NIMESIL granule pro přípravu perorální suspenze (nimesulidum) Držitel rozhodnutí o registraci Laboratori Guidotti S.p.A. (Menarini Group), Pisa, Itálie Výrobce Laboratorios Menarini S.A., Badalona, Španělsko Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Brembate, Itálie Složení Léčivá látka: Nimesulidum 100 mg v jednom sáčku obsahujícím 2 g granulí pro přípravu perorální suspenze. Pomocné látky: Cetostearomakrogol, sacharosa, maltodextrin, kyselina citronová, pomerančové aroma Indikační skupina Analgetikum; nesteroidní antirevmatikum Indikace Nimesil je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek (NSA), který tlumí bolest. Používá se k léčbě akutní bolesti, k léčbě projevů bolestivé osteoartrózy (nezánětlivého onemocnění kloubů) a k léčbě menstruační bolesti. Před předepsáním přípravku Nimesil Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům rozvoje nežádoucích účinků. Kontraindikace Nimesil nesmíte užívat v následujících případech:

- známá přecitlivělost na nimesulid nebo kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku - jestliže jste měl/a alergické reakce (např. sípání, rýma, ucpaný nos, kopřivka nebo vyrážka) po

požití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků

- prodělané krvácení do zažívacího traktu nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě

nesteroidními antirevmatiky

- játra poškozující reakce na nimesulid v minulosti - současné užívání jiných léků, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo

jiné léky tišící bolest nebo NSAID léky

- pravidelné pití alkoholu ve velkém množství - pokud užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných

látkách

- aktivní žaludeční nebo duodenální vřed nebo krvácení do zažívacího traktu, tvorba vředů či

perforace v minulosti

- krvácení z mozkových cév nebo jiná aktivní krvácení či poruchy krvácivosti - závažné poruchy srážlivosti krve - závažné srdeční selhání - závažná porucha funkce ledvin - onemocnění jater nebo zvýšené hodnoty jaterních enzymů - pokud máte horečku nebo chřipku (bolí vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad, třesete se

nebo máte zvýšenou teplotu)

- děti mladší 12 let - poslední tři měsíce těhotenství a kojení

Nimesil nesmí být užíván v posledních třech měsících těhotenství nebo v období kojení. Blokování tvorby prostaglandinů může mít negativní vliv na těhotenství a/nebo vývoj embrya/plodu, a proto se předepisování tohoto přípravku těhotným ženám v prvním a druhém trimestru těhotenství nedoporučuje. Nežádoucí účinky Následující seznam nežádoucích účinků byl vypracován podle údajů z vyhodnocení kontrolovaných klinických studií* (přibližně 7 800 pacientů) a sledování přípravku po uvedení na trh; klasifikace četnosti výskytu nežádoucích účinků je následující: velmi častý (>1/10), častý (>1/100, <1/10), méně častý (>1/1000, <1/100), vzácný (>1/10,000, <1/1,000), velmi vzácný (<1/10,000) včetně jednotlivých hlášených případů. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkají zažívacího traktu. Mohou se objevit žaludeční či duodenální vředy, perforace nebo krvácení do zažívacího traktu, někdy smrtelné, zejména u starších osob. Po léčbě byly pozorovány také nevolnost, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, zažívací obtíže, bolesti břicha, dehtově černá stolice, zvracení krve, zánět dutiny ústní s tvorbou vřídků, zhoršení kolitidy a Crohnovy choroby. Méně často byl pozorován zánět žaludku. Reakce charakterizované tvorbou velkých puchýřů včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy jsou velmi vzácné. V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly hlášeny také otok, vysoký krevní tlak a srdeční selhání. Léky jako je Nimesil mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácný

Chudokrevnost (anémie)* Zvýšení počtu eozinofilů (druh bílých krvinek) v krvi (eosinofilie)*

Velmi vzácný

Nedostatek

krevních

destiček

(trombocytopenie) Současný pokles počtu všech typů krevních buněk (pancytopenie) Purpura (tečkovité krvácení pod kůží, ve vnitřních orgánech a tkáních)

Poruchy imunitního systému

Vzácný

Přecitlivělost *

Velmi vzácný

Anafylaxe (alergie s nadměrnou reakcí imunitního systému

na

cizorodou látku)

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácný

Zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalémie)*

Psychiatrické poruchy

Vzácný

Úzkost* Nervozita*

Noční děsy*

Poruchy nervového systému

Méně častý

Závratě*

Velmi vzácný

Bolest hlavy Ospalost Encefalopatie – onemocnění mozku (Reyeův syndrom)

Oční poruchy

Vzácný

Rozmazané vidění*

Velmi vzácný

Poruchy zraku

Ušní poruchy

Velmi vzácný

Závrať

Srdeční poruchy

Vzácný

Zrychlení

srdeční

činnosti

(tachykardie)*

Cévní poruchy

Méně častý

Vysoký krevní tlak (hypertenze) *

Vzácný

Krvácení* Kolísání krevního tlaku* Návaly horkosti*

Respirační poruchy

Méně častý

Dušnost*

Velmi vzácný

Astma Zúžení průdušek (bronchospasmus)

Gastrointestinální poruchy

Častý

Průjem* Nevolnost* Zvracení *

Méně častý

Zácpa* Zvýšený odchod střevních plynů konečníkem (flatulence)* Zánět žaludku (gastritis)*

Velmi vzácný

Bolest břicha Trávicí obtíže Zánět

sliznice

dutiny

ústní

(stomatitis) Černá stolice (meléna) Krvácení do zažívacího traktu Duodenální vřed a perforace Žaludeční vřed a perforace

Poruchy jater a žlučových cest (viz „Zvláštní upozornění”)

Velmi vzácný

Zánět jater (hepatitis) Fulminantní hepatitis – velmi rychlé selhání jater (včetně smrtelných případů) Žloutenka Městnání žluči (cholestáza)

Poruchy kůže a podkoží

Méně častý

Svědění* Rash (vyrážka)* Zvýšené pocení*

Vzácný

Zčervenání kůže (erytém)* Zánět kůže (dermatitis)*

Velmi vzácný

Kopřivka Angioneurotický

edém

(otok

vznikající na různých místech těla, převážně alergického původu Otoky v obličeji Erythema multiforme (puchýřkovité onemocnění kůže a sliznic) Stevens-Johnsonův syndrom (těžké postižení kůže s puchýři a krvácením a těžké postižení sliznic s vředy a krvácením) Toxická

epidermální

nekrolýza

(odlupování pokožky s tvorbou puchýřů postihující rozsáhlé plochy)

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácný

Obtížné a bolestivé močení (dysurie)* Přítomnost krve v moči (hematurie)* Zadržení moči*

Velmi vzácný

Selhání ledvin Malé množství moči (oligurie) Intersticiální nefritis (zánět ledvin)

Celkové poruchy

Méně častý

Otoky*

Vzácný

Malátnost* Slabost*

Velmi vzácný

Pokles tělesné teploty (hypotermie)

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Častý

Zvýšení jaterních enzymů*

*četnost podle klinických studií

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Při výskytu nežádoucích účinků jako je krev ve stolici nebo dehtovitě černá stolice, krev v moči, zvracení krve, otoky obličeje nebo celkové otoky, dušnost, vysoký krevní tlak, zežloutnutí kůže nebo očí, kožní vyrážka s puchýři, svěděním nebo olupování kůže, přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře! Interakce Nesteroidní antirevmatika mohou zvyšovat účinek léků tlumících krevní srážlivost (antikoagulancií), např. warfarinu. Pacienti léčení léky tlumícími krevní srážlivost (antikoagulancii, např. warfarinem) nebo léky snižujícími shlukování krevních destiček (antiagregancii, např. kyselinou acetylsalicylovou) jsou při současném užívání přípravku Nimesil zvýšeně ohroženi krvácivými komplikacemi. Nimesulid může snižovat účinek některých léků, které zvyšují vylučování moči (furosemid). Některé protizánětlivě působící léky (kortikoidy), léky snižujícími shlukování krevních destiček (antiagregancia) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (jedna ze skupin antidepresiv) mohou zvyšovat riziko tvorby vředů v zažívacím traktu nebo krvácení. Současné užívání nesteroidních antirevmatik a lithia vede ke zvýšení hladin lithia v plasmě, což může mít za následek zvýšení možných nežádoucích účinků lithia. Nimesulid nesmí být užíván v intervalu kratším než 24 hodin před léčbou methotrexatem nebo po léčbě methotrexatem. Nimesulid může zesílit účinky cyklosporinu na ledviny. Dávkování a způsob podání Přípravek Nimesil užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obsah sáčku nasypte do sklenice neperlivé vody. Zamíchejte pomocí lžíce, abyste získal/a suspenzi s pomerančovou příchutí. Vzniklou suspenzi je třeba vypít ihned po její přípravě. Aby se omezily nežádoucí účinky, užívejte Nimesil co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu. Dospělí a mladiství od 12 do 18 let: 1 sáček (100 mg nimesulidu) dvakrát denně po jídle. Starší pacienti: U starších pacientů není třeba snižovat denní dávku. Nimesil nesmí užívat děti mladší 12 let. Porušené funkce ledvin: U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu 30–80 ml/min) není třeba upravovat dávku. Při závažném poškození ledvin (clearance kreatininu < 30ml/min) však Nimesil nesmí být užíván. Poškození jater: Nimesil nesmí užívat pacienti s poškozením jater. Zvláštní upozornění Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků. Pokud není patrný žádný přínos léčby, léčba musí být ukončena. Současnému užívání přípravku Nimesil s nesteroidními antirevmatiky včetně těch, která blokují selektivně cyklooxygenázu 2, je třeba se vyhnout. V průběhu léčby přípravkem Nimesil se musí pacienti vyhýbat užívání jiných léků k tlumení bolesti (analgetik). Vzácně byly hlášeny případy, kdy léčba přípravkem Nimesil souvisela se závažnými jaterními reakcemi, a to včetně velmi vzácných smrtelných reakcí. U pacientů, u kterých se v průběhu léčby přípravkem Nimesil vyskytnou příznaky poškození jater (např. nechutenství, nevolnost, zvracení, bolest břicha, únava, tmavá moč), nebo u pacientů, u nichž jsou zjištěny abnormální výsledky jaterních funkčních testů, musí být léčba ukončena. Tito pacienti musí ihned vyhledat lékaře a nesmí již nimesulid užívat. Poškození jater, které však ve většině případů nebylo trvalé a došlo k úplnému zhojení, bylo zaznamenáno i po krátkodobém užívání léku. Krvácení do zažívacího traktu nebo tvorba vředů/perforace, které mohou vést k úmrtí, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoliv v průběhu léčby, přičemž varovné příznaky nebo anamnéza předchozích zažívacích obtíží mohou či nemusí být přítomny. Riziko krvácení do zažívacího traktu, tvorby vředů nebo perforací stoupá se zvyšující se dávkou nesteroidního antirevmatika, u pacientů po prodělaném peptickém vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací, a u starších osob. U těchto pacientů by léčba měla být zahajována nejnižší možnou dávkou. U výše uvedených pacientů, mezi něž patří i pacienti užívající současně nízkou dávku acetylsalicylové kyseliny nebo jiné léky, které by mohly zvyšovat ohrožení zažívacího traktu, je vhodné zvážit současné podávání ochranných látek (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy). Pacienti, kteří jsou ohroženi poškozením zažívacího ústrojí, obzvláště ve starším věku, musí hlásit všechny neobvyklé příznaky týkající se zažívacího traktu (zejména krvácení do zažívacího traktu, které se projevuje zvracením krve nebo černou stolicí), především na počátku léčby. Opatrnost je doporučována u pacientů užívajících současně léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů nebo

krvácení (např. kortikosteroidy podávané ústy, antikoagulancia jako warfarin, inhibitory zpětného vstřebávání serotoninu nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová). Pokud se u pacientů užívajících Nimesil objeví krvácení do zažívacího traktu nebo vředy, léčba musí být ukončena. Pacientům s onemocněními zažívacího traktu (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba) musí být nesteroidní antirevmatika podávána s opatrností, protože by mohlo dojít k zhoršení jejich onemocnění. U starších pacientů se nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik vyskytují častěji, a to zejména krvácení do zažívacího traktu a perforace, které by mohly být smrtelné, poškození ledvin, srdce a jater. Vzhledem k tomu, že přípravek Nimesil může nepříznivě ovlivnit funkce krevních destiček, opatrnosti je třeba u pacientů s hemoragickou diatézou. Přípravek Nimesil však nenahrazuje kyselinu acetylsalicylovou užívanou k prevenci kardiovaskulárních obtíží. Užívání přípravku Nimesil může vést k poruchám plodnosti u žen, a nedoporučuje se proto ženám, které se pokoušejí otěhotnět. U žen, které nemohou otěhotnět nebo jsou vyšetřovány pro neplodnost, je třeba zvážit vysazení přípravku Nimesil. Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Nimesil objeví horečka a/nebo příznaky podobné chřipce (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad nebo se třesete), měl/a byste přípravek přestat užívat a informovat svého lékaře. Opatrnost je třeba také u pacientů s poškozením ledvin nebo onemocněními srdce, protože užívání přípravku Nimesil může vést ke zhoršení funkcí ledvin. Při zhoršení funkcí ledvin musí být léčba ukončena. Při léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo městnavým srdečním selháním byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny případy zadržování tekutin a otoků. Léky jako je Nimesil mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly smrtelné, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Nimesil musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoli jiných příznaků přecitlivělosti. Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Pacienti, u kterých se po užití přípravku Nimesil vyskytne malátnost, závrať nebo ospalost, by neměli řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje. Předávkování Příznaky akutního předávkování nesteroidními antirevmatiky (léky proti bolesti a zánětu) se zpravidla omezují na otupělost, ospalost, nevolnost, zvracení a bolest v nadbřišku a při podpůrné léčbě obvykle ustupují. Vyskytnout se může také krvácení do zažívacího traktu. Vzácně se může objevit zvýšení krevního tlaku (hypertenze), akutní selhání ledvin, útlum dýchání a kóma. Anafylaktické reakce (alergické reakce s nadměrnou reakcí imunitního systému na cizorodou látku) byly zaznamenány po užití terapeutické dávky nesteroidních antirevmatik a mohou se vyskytnout také při předávkování. Pokud užijete větší dávku přípravku, než jste měl/a nebo při požití přípravku Nimesil dítětem, kontaktujte okamžitě lékaře.

U pacientů, kteří jsou vyšetřeni v prvních 4 hodinách a mají příznaky předávkování, je indikováno navození zvracení a/nebo podání živočišného uhlí. Neexistuje určitá protilátka. Varování Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Balení 9, 15 nebo 30 sáčků o obsahu 2 g granulátu (100 mg nimesulidu). Datum poslední revize 19.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha k rozhodnutí sp.zn. sukls194168/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIMESIL

Granule pro přípravu perorální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nimesulidum 100 mg v 1 sáčku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Granule pro přípravu perorální suspenze. Popis přípravku: světle žluté granule s pomerančovou vůní pro přípravu bílé až světle žluté suspenze 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Léčba akutní bolesti (viz bod 4.2). Symptomatická léčba bolestivé osteoartrózy (viz bod 4.2). Primární dysmenorrhoea. Nimesulid by měl být předpisován pouze pro druhotnou léčbu. Rozhodnutí předepsat nimesulid by mělo být založeno na vyhodnocení celkových rizik pro každého pacienta (viz body 4.3 a 4.4). 4.2 Dávkování a způsob podání Minimální účinná dávka má být použita po co nejkratší dobu, aby se snížil výskyt nežádoucích účinků. Maximální délka léčebného cyklu nimesulidem je 15 dní. Dospělí: 100 mg nimesulidu (1 sáček) dvakrát denně po jídle. Starší pacienti: U starších pacientů není třeba snižovat denní dávku (viz bod 5.2). Děti (<12 let): Nimesil je u těchto pacientů kontraindikován (viz také bod 4.3). Mladiství (od 12 do 18 let): Vzhledem k farmakokinetickému profilu nimesulidu u dospělých a jeho farkmakodynamickým vlastnostem není u těchto pacientů třeba upravovat dávku. Porušené funkce ledvin: U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu 30–80 ml/min) není vzhledem k farmakokinetice přípravku třeba upravovat dávku. V případě závažného poškození ledvin je však Nimesil kontraindikován (clearance kreatininu < 30ml/min) (viz bod 4.3 a 5.2). Porušené funkce jater: Nimesil je kontraindikován u pacientů s poškozením jater (viz bod 5.2).

4.3 Kontraindikace

-

známá přecitlivělost na nimesulid nebo kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku

-

reakce z přecitlivělosti (např. bronchospasmus, rinitida, kopřivka) po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiného nesteroidního antirevmatika (NSA) v anamnézegastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky (NSA) v anamnéze

-

hepatotoxické reakce na nimesulid v anamnéze

-

současné užívání jiných potenciálně hepatotoxických látek

-

alkoholismus, toxikomanie

-

aktivní peptický vřed nebo gastrointestinální krvácení, ulcerace či perforace v anamnéze

-

cerebrovaskulární krvácení nebo jiná aktivní krvácení či poruchy krvácivosti

-

závažné poruchy koagulace

-

závažné srdeční selhání

-

závažná porucha funkce ledvin

-

poškození jater

-

pacienti s horečkou a/nebo příznaky podobnými chřipce

-

děti mladší 12 let

-

třetí trimestr těhotenství a kojení (viz bod 4.6 a 5.3).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků (viz bod 4.2 a níže uvedená gastrointestinální a kardiovaskulární rizika). Pokud není patrný žádný přínos léčby, léčba musí být ukončena. Současnému užívání přípravku Nimesil s NSA včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2 je třeba se vyhnout. V průběhu léčby přípravkem Nimesil musí být pacienti poučeni, aby se vyhýbali užívání jiných analgetik. Vzácně byly hlášeny případy, kdy léčba přípravkem Nimesil souvisela se závažnými jaterními reakcemi, a to včetně velmi vzácných fatálních reakcí (viz také bod 4.8). Léčbu je třeba ukončit u pacientů, u nichž se v průběhu léčby přípravkem Nimesil vyskytnou příznaky slučitelné s poškozením jater (např. anorexie, nauzea, zvracení, bolest břicha, únava, tmavá moč), nebo u pacientů, u nichž jsou zjištěny abnormální výsledky jaterních funkčních testů. Tito pacienti již nesmí nimesulid užívat. Poškození jater, které bylo ve většině případů reverzibilní, bylo zaznamenáno i po krátké expozici léku. U pacientů, kteří užívají nimesulid a u nichž se objeví horečka a/nebo flu-like symptomy, by léčba měla být přerušena. Krvácení do gastrointestinálního traktu nebo ulcerace/ perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoliv v průběhu léčby, přičemž varovné příznaky nebo anamnéza předchozích gastrointestinálních obtíží mohou či nemusí být přítomny. Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací nebo perforací stoupá se zvyšující se dávkou NSA, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), a u starších osob. U těchto pacientů musí být léčba zahajována nejnižší možnou dávkou. U výše uvedených pacientů a pacientů, kteří musejí současně užívat nízkou dávku acetylsalicylové kyseliny nebo jiné léky, které by mohly zvyšovat gastrointestinální riziko (viz níže a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy). Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby. Opatrnost je doporučována u pacientů užívajících současně léky, které by mohly zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. perorálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).

Pokud se u pacientů užívajících Nimesil objeví gastrointestinální krvácení nebo ulcerace, léčba musí být ukončena. Pacientům s gastrointestinálními onemocněními v anamnéze (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba) musí být NSA podávána s opatrností, protože by mohlo dojít k zhoršení jejich onemocnění (viz bod 4.8 – nežádoucí účinky). U pacientů s poškozením ledvin nebo onemocněními srdce je třeba postupovat opatrně, protože užívání přípravku Nimesil může vést ke zhoršení funkcí ledvin. Při zhoršení funkcí ledvin musí být léčba ukončena (viz také bod 4.5). U starších pacientů se nežádoucí účinky NSA vyskytují častěji, a to zejména gastrointestinální krvácení a perforace, které by mohly být fatální, poškození ledvin, srdce a jater. Proto se doporučuje náležité sledování klinického stavu těchto pacientů. Vzhledem k tomu, že nimesulid může nepříznivě ovlivnit funkce krevních destiček, při jeho podávání pacientům s hemoragickou diatézou je třeba postupovat opatrně (viz také bod 4.3). Přípravek Nimesil však nenahrazuje kyselinu acetylsalicylovou indikovanou ke kardiologické profylaxi. Používání přípravku Nimesil může vést k poruchám plodnosti u žen, a nedoporučuje se proto ženám, které se pokoušejí otěhotnět. U žen, které nemohou otěhotnět nebo jsou vyšetřovány pro neplodnost, je třeba zvážit vysazení přípravku Nimesil (viz bod 4.6). Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého městnaného srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin a edémů. Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSA (obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktů). Neexistují dostatečné údaje, které by u nimesulidu mohly vyloučit toto riziko. Podávávání nimesulidu je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření). Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě NSA hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Nimesil musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersensitivity. Přípravek Nimesil obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo sacharoso-izomaltázové deficienci by tento přípravek neměli užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakodynamické interakce NSA mohou zvyšovat účinek antikoagulancií, např. warfarinu (viz bod 4.4). Pacienti léčení warfarinem nebo obdobnými antikoagulancii či kyselinou acetylsalicylovou jsou při současném užívání přípravku Nimesil zvýšeně ohroženi krvácivými komplikacemi. Proto se současné užívání těchto léků nedoporučuje (viz také bod 4.4.) a je kontraindikováno u pacientů se závažnými poruchami koagulace (viz také bod 4.3). Pokud se podávání takové kombinace nelze vyhnout, účinky antikoagulancií musí být pečlivě sledovány. Kortikoidy, antiagregancia a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mohou zvyšovat riziko gastrointestinálních ulcerací nebo krvácení (viz bod 4.4).

Farmakodynamické/farmakokinetické interakce s diuretiky Nimesulid přechodně snižuje u zdravých osob vliv furosemidu na vylučování sodíku a v menší míře také snižuje vylučování draslíku a omezuje diurézu. Současné podávání nimesulidu a furosemidu vede k zmenšení AUC (asi o 20 %) a k snížení kumulativního vylučování furosemidu, aniž by docházelo k ovlivnění jeho renální clearance. Současné podávání furosemidu a přípravku Nimesil pacientům náchylným k poruchám ledvin a srdce vyžaduje opatrnost, jak je uvedeno v bodu 4.4. Farmakokinetické interakce s jinými léky: Při užívání nesteroidních antirevmatik bylo hlášeno snížení clearance lithia, což vedlo k zvýšení hladiny lithia v plasmě a toxicity lithia. Pokud je přípravek Nimesil předepsán pacientovi léčenému lithiem, je třeba pečlivě sledovat hladinu lithia v plasmě pacienta. Možné farmakokinetické interakce s glibenklamidem, theofylinem, warfarinem, digoxinem, cimetidinem a antacidy (např. kombinace hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého) byly studovány in vivo. Žádné klinicky významné interakce nebyly pozorovány. Nimesulid inhibuje CYP2C9. Při současném užívání přípravku Nimesil může dojít k zvýšení plasmatických koncentrací léků, které jsou substrátem tohoto enzymu. Opatrnosti je třeba také při užití nimesulidu v intervalu kratším než 24 hodin před léčbou methotrexatem nebo po léčbě methotrexatem, protože by mohlo dojít k zvýšení koncentrace methotrexatu v séru, a tím k zvýšení jeho toxicity. Inhibitory syntézy prostaglandinů jako nimesulid mohou vzhledem k jejich vlivu na prostaglandiny v ledvinách zvýšit nefrotoxicitu cyklosporinu. Vliv jiných léků na nimesulid: Studie provedené in vitro prokázaly, že tolbutamid, kyselina salicylová a kyselina valproová vytěsňují nimesulid z jeho vazebných míst. Ukázalo se však, že tyto interakce nemají ani při možném ovlivnění plasmatických koncentrací klinický význam. 4.6 Těhotenství a kojení Užívání přípravku Nimesil je kontraindikováno ve třetím trimestru těhotenství (viz bod 4.3). Těhotenství Inhibice syntézy prostaglandinů může mít negativní vliv na těhotenství a/nebo fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschisis po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů na počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% až na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou léčby. U zvířat bylo prokázáno, že podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede ke zvýšení pre- a post-implantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla u zvířat po podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů v průběhu organogenetické periody hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních. V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být nimesulid podán, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je nimesulid podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, jehodávka musí být co nejnižší a délka léčby co nejkratší. Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

-

kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze);

-

renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion

matku a novorozence na konci těhotenství:

-

potenciálnímu prodloužení krvácení, antiagregačnímu účinku, který se může vyskytnout i po velmi nízkých dávkách

-

inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení porodu

Kojení:

Není známo, zda se nimesulid vylučuje do mateřského mléka. K vyloučení možného bezpečnostního rizika pro kojené dítě je Nimesil v době kojení kontraindikován (viz bod 4.3 a 5.3). 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie vlivu přípravku Nimesil na způsobilost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně pacienti, u kterých se po užití přípravku Nimesil objeví malátnost, závrať nebo ospalost, by neměli řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Následující seznam nežádoucích účinků byl vypracován podle údajů z kontrolovaných klinických studií* (přibližně 7 800 pacientů) a sledování přípravku po uvedení na trh; klasifikace četnosti výskytu nežádoucích účinků je následující: velmi častý (>1/10), častý (>1/100, <1/10), méně častý (> 1/1000, <1/100), vzácný (> 1/10,000, < 1/1,000), velmi vzácný (< 1/10,000) včetně jednotlivých hlášených případů. Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácný

Anémie* Eosinofilie

*

Velmi vzácný

Trombocytopenie Pancytopenie Purpura

Poruchy imunitního systému

Vzácný

Přecitlivělost *

Velmi vzácný

Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácný

Hyperkalémie

*

Psychiatrické poruchy

Vzácný

Úzkost* Nervozita

*

Noční děsy *

Poruchy nervového systému

Méně častý

Závratě*

Velmi vzácný

Bolest hlavy Ospalost Encefalopatie (Reyeův syndrom)

Oční poruchy

Vzácný

Rozmazané vidění*

Velmi vzácný

Porucha visu

Ušní poruchy

Velmi vzácný

Vertigo

Srdeční poruchy

Vzácný

Tachykardie

*

Cévní poruchy

Méně častý

Hypertenze

*

Vzácný

Krvácení* Kolísání krevního tlaku* Návaly horkosti*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně častý

Dušnost*

Velmi vzácný

Astma Bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

Častý

Průjem* Nauzea

*

Zvracení *

Méně častý

Zácpa* Flatulence

*

Gastritida

*

Velmi vzácný

Bolest břicha Dyspepsie Stomatitida Meléna Krvácení do GIT Duodenální vřed a perforace Žaludeční vřed a perforace

Poruchy jater a žlučových cest (viz 4.4 „Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití”)

Velmi vzácný

Hepatitida Fulminantní

hepatitida

(včetně

letálních případů)

Žloutenka Cholestáza

Poruchy kůže a podkoží

Méně častý

Pruritus

*

Rash

*

Zvýšené pocení*

Vzácný

Erytém* Dermatitida

*

Velmi vzácný

Kopřivka Angioneurotický edém Otoky v obličeji Erythema multiforme Stevens-Johnsonův syndrom Toxická epidermální nekrolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácný

Dysurie

*

Hematurie

*

Retence moče*

Velmi vzácný

Selhání ledvin Oligurie Intersticiální nefritida

Ostatní a celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně častý

Otoky

*

Vzácný

Malátnost* Astenie

*

Velmi vzácný

Hypotermie

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Častý

Zvýšení jaterních testů/enzymů*

*

četnost na základě výsledků klinické studie

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po léčbě byly pozorovány také nausea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální bolesti, meléna, hematemeze, ulcerativní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby (viz bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida. Bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (velmi vzácné). V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny také otok, hypertenze a srdeční selhání. Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSA (obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu) může souviset se zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktu) (viz bod 4.4). 4.9 Předávkování Příznaky akutního předávkování NSA se zpravidla omezují na letargii, ospalost, nauzeu, zvracení a bolest v epigastriu a při podpůrné léčbě obvykle ustupují. Vyskytnout se může také krvácení do gastrointestinálního traktu. Vzácně se může objevit hypertenze, akutní selhání ledvin, útlum dýchání a kóma. Anafylaktické reakce byly zaznamenány po užití terapeutické dávky NSA, a mohou se vyskytnout také při předávkování. U pacientů, kteří se předávkovali NSA, připadá v úvahu symptomatická a podpůrná léčba. Specifická antidota nejsou. Údaje o možném odstranění nimesulidu hemodialýzou nejsou k dispozici, ale vzhledem k vysokému stupni vazby na plasmatické bílkoviny (až 97,5 %) je užitečnost dialýzy při předávkování nepravděpodobná. U pacientů, kteří jsou vyšetřeni v prvních 4 hodinách a mají příznaky předávkování nebo požili velkou dávkou, může být indikováno navození zvracení a/nebo podání živočišného uhlí (u dospělých 60 až 100 g) a/nebo osmotického projímadla. Forsírovaná diuréza, alkalizace moče, hemodialýza nebo hemoperfuze nemusí být vzhledem k vysokému stupni vazby na plasmatické bílkoviny účinné. Je třeba sledovat funkce ledvin a jater. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní antirevmatikum, nimesulid ATC kód: M01AX17

Nimesulid je nesteroidní antirevmatikum s analgetickými a antipyretickými vlastnostmi působící jako inhibitor cyklooxygenázy, enzymu, který se účastní syntézy prostaglandinů. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Nimesulid se po perorálním podání dobře vstřebává. Po jednorázové dávce 100 mg nimesulidu je u dospělých maximální koncentrace v plasmě 3–4 mg/l dosaženo po 2–3 hodinách. AUC = 20 – 35 mg h/l. Nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi těmito hodnotami a hodnotami naměřenými po podávání dávky 100 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů. Až 97,5 % se váže na plasmatické bílkoviny. Nimesulid je rozsáhle metabolizován v játrech, a to několika cestami, včetně izoenzymů cytochromu P450 (CYP) 2C9. Proto lze předpokládat lékové interakce při podání nimesulidu současně s léky, které jsou metabolizovány CYP2C9 (viz výše bod 4.5). Hlavním metabolitem je parahydroxyderivát, který je také farmakologicky účinný. Doba prodlevy (lag time) do objevení se tohoto metabolitu v krevním oběhu je krátká (asi 0,8 hodiny), konstanta jeho tvorby však není vysoká a je značně nižší než absorpční konstanta nimesulidu. Hydroxynimesulid je jediným metabolitem, který byl v plasmě zjištěn, a je téměř plně konjugován. T

1/2 je 3,2 až 6 hodin.

Nimesulid se vylučuje hlavně močí (přibližně 50 % podané dávky). Pouze 1–3 % se vylučují v nezměněné formě. Hlavní metabolit hydroxynimesulid se vyskytuje výlučně jako glukuronát. Přibližně 29 % podané dávky se vyloučí po metabolizaci stolicí Kinetický profil nimesulidu hodnocený u starších pacientů po jednorázové dávce i po opakovaném podání zůstal beze změny. V experimentální studii provedené u pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30–80 ml/min) nebyly v plasmě zjištěny vyšší hodnoty maximálních koncentrací nimesulidu a jeho hlavního metabolitu než u zdravých dobrovolníků. AUC a t

1/2 beta byly o 50 % vyšší, nicméně zůstaly

vždy v rozmezí hodnot pozorovaných při podání nimesulidu zdravým dobrovolníkům. Opakované podání nezpůsobilo akumulaci. Nimesulid je kontraindikován u pacientů s poškozením jater (viz bod 4.3). 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Z předklinických údajů získaných v konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu nevyplývají žádná zvláštní rizika pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání byla u nimesulidu pozorována gastrointestinální, hepatální a renální toxicita. Ve studiích reprodukční toxicity byly embryotoxické a teratogenní účinky (malformace skeletu, rozšíření mozkových komor) pozorovány u králíků, avšak nikoli u potkanů, a to po dávkách, které nebyly toxické pro březí samice. U potkanů byla pozorována zvýšená úmrtnost potomků v časném období po narození a nimesulid u potkanů také negativně ovlivňoval fertilitu. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Cetostearomakrogol, sacharosa, maltodextrin, kyselina citronová, pomerančové aroma 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení Zatavený sáček (papír/Al/PE), krabička Velikost balení: 9, 15 nebo 30 sáčků o obsahu 2 g granulátu (100 mg nimesulidu) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Laboratori Guidotti S.p.A. (Menarini Group), Pisa, Itálie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 29/118/02-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 30.4.2002/5.11.2008 10. DATUM REVIZE TEXTU 8.12.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.