Neo-Bronchol

Kód 0085949 ( )
Registrační číslo 52/ 333/97-C
Název NEO-BRONCHOL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Divapharma GmbH, Berlin, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0085949 ORM PAS 20X15MG Pastilka, Orální podání

nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neo-bronchol Ambroxoli hydrochloridum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 pastilka obsahuje: léčivou látku: ambroxoli hydrochloridum 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje nekrystalizující sorbitol 70%, sorbitolový složený roztok a další pomocné látky viz přibalová informace

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

20 pastilek 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. 8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

2

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg.č.: 52/333/97-C 13. ČÍSLO ŠARŽE LOT: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ Dávkování: Děti od 6ti do 12ti let: Obvykle 1 pastilka 2-3krát denně (odpovídá 15 mg ambroxol hydrochloridu 2-3krát denně). Dospělí a děti nad 12 let: Obvykle 2 pastilky 3krát denně první 2-3 dny (odpovídá 90 mg ambroxol hydrochloridu), potom 2 pastilky 2krát denně (odpovídá 60 mg ambroxol hydrochloridu). Dospělí: Zvýšení účinnosti je případně možné při dávkách 60 mg ambroxol hydrochloridu 2krát denně (4 pastilky) (odpovídá 120 mg ambroxol hydrochloridu). 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU neo-bronchol

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neo-bronchol 15 mg Ambroxoli hydrochloridum pastilky 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

DIVAPHARMA GmbH 3.

POUŽITELNOST

Exp. 4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.