Mycosten 80 Mg/g

Kód 0174103 ( )
Registrační číslo 26/ 239/11-C
Název MYCOSTEN 80 MG/G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0174103 DRM LAC UGC 1X3ML Léčivý lak na nehty, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak MYCOSTEN 80 MG/G

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls184150/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MYCOSTEN 80 mg/g

léčivý lak na nehty

ciclopiroxum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat..-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty, a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MICLAST 8%, léčivý lak na nehty používat3. Jak se přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK MICLAST 8mg/g, léčivý lak na nehty A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek je lak na nehty obsahující fungicidní (proti plísním) látku.JINÁ ANTIMYKOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACI.

Přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty, je určen k léčbě lehké až střední mykózy nehtů (onychomykózy) na rukou a na nohou. Léčivá látka ciklopirox proniká do nehtu a hubí plísně.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MYCOSTEN 80 mg/g , léčivý lak na nehty POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciklopirox nebo na kteroukoli další složku přípravku

MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty (viz bod 6).

 jestliže jste mladší 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty je zapotřebí Přípravek nepožívejte. Dokud přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty nezaschne, zamezte kontaktu s očima a

sliznicemi.

 Přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty se smí aplikovat pouze lokálně. Na ošetřené nehty neaplikujte žádný běžný lak na nehty nebo jakýkoliv jiný kosmetický lak. Pokud se u Vás objeví jakákoli alergická reakce, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Pokud je ve Vašem případě třeba léčit několik nehtů nebo pokud trpíte cukrovkou nebo poruchou imunity,

poraďte se se svým lékařem, protože může být třeba doplňková perorální léčba.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyDosud nebyly zaznamenány žádné interakce s jinými léčivými přípravky.

2

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty s jídlem a pitímNeuplatňuje se.

Těhotenství a kojeníTěhotné nebo kojící ženy smí ciklopirox používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty, nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehtyNeuplatňuje se.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty POUŽÍVÁ

Dávkování; způsob a cesta podání; frekvence podání

Používání:kožní podání ( na nehty)

Pouze k zevnímu použití. Tento léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé.

Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci nebo podle pokynů lékaře či lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Doporučené dávkování je lokálně na nehet jednou denně, nejlépe večer.

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3

Obrázek č. 4

1- Vyjměte přípravek z držáku.2- Vraťte držák do papírové krabičky.3- Odstraňte příklopku kryjící prostor v držáku.4- Postavte lahvičku do držáku.

Po každém použití dodržujte pokyny k uchovávání (viz bod 5).

Před začátkem léčby přípravkem MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty:

odstraňte co nejvíce částí nezdravých nehtů pomocí nůžek, kleštiček na nehty nebo pilníku na nehty.

V průběhu léčby:

aplikujte tenkou vrstvu přípravku MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty, na celou plochu všech postižených nehtů jednou denně, nejlépe večer,

nejméně jednou týdně, před aplikací přípravku MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty, odstraňte vrstvu laku pomocí běžně dostupného odlakovače,

pokaždé odstraňte co největší část nezdravých nehtů,

3

nepoužívejte kosmetický lak na nehty.

Doba trvání léčby

Doba trvání léčby závisí na závažnosti infekce.Minimální doba trvání léčby je 3 měsíce (mykóza nehtů na rukou) a nemá přesáhnout 6 měsíců (mykóza nehtů na nohou).Máte-li jakékoliv pochybnosti o tom, zda v léčbě pokračovat, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste použil(a) více přípravku MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty, než jste měl(a)Neuplatňuje se.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehtyNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou aplikaci. Pokračujte v léčbě podle pokynů v bodu 3 této příbalové informace.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehtyJestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu příliš brzy, může dojít k návratu mykózy. Pokud si nejste jistý(á), zda se stav Vašich nehtů zlepšil, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty, nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se objevit alergická kontaktní dermatitida (kožní vyrážka, například ekzém), ale frekvence výskytu tohoto nežádoucího účinku není známa.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP.:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Po otevření uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.Po prvním otevření lahvičky: doba použitelnosti 3 měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty obsahuje

Léčivou látkou je:

4

CiclopiroxumJeden gram léčivého laku na nehty obsahuje 80 mg (8%) ciklopiroxu.

Pomocnými látkami jsou:

Ethyl-acetát, isopropylalkohol, kopolymer methoxyethenu s butylmaleinátem.

Jak přípravek MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvá skleněná lahvička typu III s bílým šroubovacím uzávěrem a štětečkem (LDPE)Velikost balení: 1 lahvička obsahuje 3 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:PIERRE FABRE DERMATOLOGIE45, place Abel Gance92100 BOULOGNEFRANCIE

Výrobce:PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION45, place Abel Gance92100 BOULOGNEFRANCIE

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech pod následujícími názvy:Rakousko: MiclastBelgie: MycostenBulharsko: MiclastČeská republika: Mycosten 80 mg/gFrancie: MiclastNěmecko: MiclastŘecko: MiclastItálie: MiclastPolsko: MycostenSlovensko: MiclastŠpanělsko: Miclast

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 21.9.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls184150/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MYCOSTEN 80mg/gléčivý lak na nehty

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram léčivého laku na nehty obsahuje ciclopiroxum 80mg ( 80mg/g) . .

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý lak na nehty.

Popis přípravku: bezbarvý, čirý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

První linie léčby lehké až středně závažné onychomykózy bez postižení nehtové matrix a způsobené dermatofyty a/nebo jinými plísněmi citlivými na ciklopirox.

4.2

Dávkování a způsob podání

MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty je určen k léčbě dospělých.Nejsou zkušenosti s používáním přípravku u dětí .Kožní podání.

Způsob podání:

Pokud lékař nedoporučí jinak, má se MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty, aplikovat v tenké vrstvě na všechny postižené nehty, jednou denně, nejlépe večer.

Léčivý lak je nutné aplikovat na celou nehtovou ploténku. Po použití uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

Před začátkem léčby se doporučuje odstranit volné části postižených nehtů kleštičkami na nehty, pilníkem na nehty nebo nůžkami.

Vrstva tvořící na povrchu nehtu film, který by v případě dlouhodobé přítomnosti mohl omezovat pronikání léčivé látky, se má v průběhu léčby jednou týdně odstraňovat pomocí kosmetického odlakovače. Při této příležitosti se doporučuje odstranit i volné části postižených nehtů.

Léčba má pokračovat do doby úplného mykologického a klinického zotavení a obnovení růstu zdravých nehtů.

Kontrola plísňové kultury má být provedena až 4 týdny po ukončení léčby, aby bylo zajištěno, že kultura neobsahuje možné reziduum léčivé látky.

Vzhledem k tomu, že léčba je lokální, není třeba zvláštního dávkování pro různé skupiny populace.

Pokud se postižené místo po léčbě MYCOSTEN, 80mg/g, léčivým lakem na nehty, nehojí a/nebo je silně zasažen další jeden nebo více nehtů, je třeba zvážit doplňkovou perorální léčbu.

2

Léčba obvykle trvá 3 (onychomykóza nehtů na rukou) až 6 měsíců (onychomykóza nehtů na nohou). Doba trvání léčby nemá však překročit 6 měsíců.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na ciklopirox nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty.

Jelikož nejsou dostupné žádné klinické údaje, MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty, není indikován k léčbě dětí.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Je nutné zamezit kontaktu s očima a sliznicemi.

MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty, je určen pouze ke kožnímu podání.

V případě přecitlivělosti, je třeba léčbu přerušit a stanovit jinou odpovídající léčbu.

Jako u všech lokálních metod léčby onychomykózy, pokud je zasaženo více nehtů (> 5 nehtů), v případě, že je zasaženo více než 2/3 nehtové ploténky a v případě predispozice, jako je diabetes mellitus a porucha imunity, je třeba posoudit vhodnost doplňkové systémové léčby.

U pacientů užívajících inzulin při diabetes mellitus nebo diabetické neuropatii je třeba pečlivě zvážit možné riziko stržení uvolněného, napadaného nehtu buď zdravotníkem nebo samotným pacientem při čištění nehtu.

Na ošetřené nehty neaplikujte žádný běžný lak na nehty nebo jakýkoliv jiný kosmetický lak.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6

Těhotenství a kojení

.Systémová expozice ciklopiroxu je zanedbatelná, a proto se žádné účinky během těhotenství neočekávají.

Ze stejných důvodů se neočekávají ani na kojené dítě.

MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty, lze podávat v těhotenství nebo v průběhu kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty, nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle třídy orgánových systémů a frekvence.Frekvence jsou definovány následovně:Velmi časté (≥ 1/10)Časté (≥ 1/100 až < 1/10)Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)Velmi vzácné (<1/10 000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů a frekvence(Klasifikace MedDRA)

Nežádoucí účinek

Poruchy kůže a podkožní tkáněNení známo (z dostupných údajů nelze určit)

Alergická kontaktní dermatitida

3

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: JINÁ ANTIMYKOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACI

ATC kód: D01AE14

Léčivou látkou přípravku MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty, je ciklopirox, antimykotikum patřící do pyridonové skupiny.

Ciklopirox je širokospektré antimykotikum, které je účinné vůči dermatofytům (trichofyty, Microsporumcanis, epidermofyty), kvasinkám (Candida, Torulopsis, Trichosporum, Geotrichum), plísním (Scopulariopsis, Aspergillus) a aktinomycetám, a také některým grampozitivním a gramnegativním bakteriím.

Jakékoliv druhy plísní nepatřící do některého z výše uvedených rodů je nutné studovat v podmínkách in vitro, aby bylo možné určit úroveň jejich citlivosti.

MYCOSTEN 80mg/g, léčivý lak na nehty, je preparát obsahující 8 procent ciklopiroxu v základní složce laku. Po aplikaci na nehet se rozpouštědla (ethylacetát a izopropanol) a látka tvořící film (kopolymer methylvinyletheru a monobutylesteru kyseliny maleinové) odpařují a zajistí přilnutí ciklopiroxu k nehtu.

Fungicidní aktivita ciklopiroxu je založena na inhibici absorpce určitých látek (ionty kovů, fosfátové ionty a ionty draslíku) plísňovými buňkami.

Ciklopirox se hromadí v plísňové buňce, kde se nezvratně váže na určité struktury, například na buněčnou membránu, mitochondrie, ribozomy a mikrozomy.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Vlastnosti tohoto léčivého přípravku byly studovány v podmínkách in situ u zdravých lidí (na zdravýchnehtech).

Ciklopirox velmi rychle proniká nehtovou ploténkou:

fungicidní koncentrace jsou zaznamenány od 7. dne každodenní aplikace,

maximální koncentrace zaznamenané v distální části nehtu odráží saturaci nehtové ploténky; tyto koncentrace jsou zaznamenány:o mezi 14. a 30. dnem aplikace u nehtů na rukou,o mezi 30. a 45. dnem aplikace u nehtů na nohou.

V případě ukončení léčby se reziduální účinek ciklopiroxu projevuje aktivními koncentracemi, které přetrvávají po dobu 7 až 14 dnů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie akutní toxicity ciklopiroxu a/nebo ciklopiroxolaminu provedené u potkanů a myší po perorálním nebo subkutánním podání vykazují podobnou, mírnou toxicitu (LD50 mezi 1740 mg/kg a 2500 mg/kg). Při intraperitoneálním nebo intravenózním podání se mírně zvyšuje toxicita ciklopiroxolaminu (LD50 mezi 70 mg/kg a 170 mg/kg).Studie chronické a subchronické toxicity u ciklopiroxolaminu nevykázaly žádný toxický účinek. Nejnižší úroveň NOAEL („bez pozorovatelných nežádoucích účinků“) zjištěná u potkanů a psů po perorálním podávání přípravku po dobu 3 měsíců byla 10 mg/kg/den. Ciklopiroxolamin podávaný perorálně potkanům nemá žádný nežádoucí účinek na samčí nebo samičí plodnost.Po perorálním, lokálním nebo subkutánním podání u zvířat nebyl pozorován žádný embryotoxický nebo teratogenní účinek. Studie byly provedeny na několika druzích zvířat – myších, potkanech, králících a opicích.

4

Ciklopiroxolamin podávaný perorálně samicím potkanů nemá do odstavení mláďat žádný perinatální nebo postnatální nežádoucí účinek.Studie lokální snášenlivosti provedené u králíků ukázaly, že lak způsobuje podráždění pokožky. Vykazuje také nízký potenciál senzitizace.In vitro a in vivo studie mutagenity provedené u ciklopiroxu a ciklopiroxolaminu, jejich solí vápníku a železa nebo laku na nehty s koncentrací ciklopiroxu 80mg/g jsou negativní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Ethyl-acetátIsopropylalkoholKopolymer methoxyethenu s butylmaleinátem

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky. Po prvním otevření obalu:3 měsíce.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Po prvním otevření uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bezbarvá skleněná lahvička typu III s bílým šroubovacím uzávěrem se štětečkem (LDPE).Velikost balení: 3 ml v lahvičce.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE45, place Abel GanceBOULOGNE, France

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

26/239/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.9.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

21.9.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> Vnější obal 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MYCOSTEN 80 mg/g léčivý lak na nehty ciclopiroxum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram léčivého laku na nehty obsahuje ciclopiroxum 80 mg (80 mg/g) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ethyl-acetát, isopropylalkohol, kopolymer methoxyethenu s butylmaleinátem. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Léčivý lak na nehty. Lahvička se štětečkem obsahující 3 ml roztoku. 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Kožní podání. (Pouze k použití na nehty!). Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Neuplatňuje se. 8. POUŽITELNOST EXP {MM/RRRR} Po otevření: 3 měsíce 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

1

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci: Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Registrační číslo: 26/239/11-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ MYCOSTEN 80 mg/g, léčivý lak na nehty je určen k léčbě plísňového onemocnění nehtů. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU MYCOSTEN BLUE BOX

2

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Lahvička 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

MYCOSTEN 80 mg/g léčivý lak na nehty ciclopiroxum Kožní podání. 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 3. POUŽITELNOST EXP : 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3ml lahvička 6. JINÉ Neuplatňuje se.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.