Mucosolvan Junior

Kód 0100285 ( )
Registrační číslo 52/ 123/81-C
Název MUCOSOLVAN JUNIOR
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BOEHRINGER INGELHEIM (PTY.)LTD.,RANDBURG,TRANSVAAL, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0100283 POR SIR 1X100ML Sirup, Perorální podání
0100285 POR SIR 1X120ML Sirup, Perorální podání
0100282 POR SIR 1X200ML Sirup, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MUCOSOLVAN JUNIOR

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls159106/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MUCOSOLVAN junior

Sirup

Ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte MUCOSOLVAN junior užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí během 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je MUCOSOLVAN junior a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN junior užívat

3.

Jak se MUCOSOLVAN junior užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak MUCOSOLVAN junior uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE MUCOSOLVAN junior A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc. Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen po poradě s lékařem. Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle - suchý dráždivý kašel i vlhký typ kašle s vykašláváním hlenu. Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN junior, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle. Sirup MUCOSOLVAN junior je určen především pro děti do 12 let, mohou ho však užívat i mladiství a dospělí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCOSOLVAN junior UŽÍVAT

Neužívejte MUCOSOLVAN junior -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku

-

jestliže trpíte vrozeným onemocněním, při němž nemohou být užívány některé pomocné látky tohoto přípravku (viz také bod „Důležité informace o některých složkách přípravku „MUCOSOLVAN junior“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCOSOLVAN junior je zapotřebí -

pokud trpíte poškozením funkce ledvin nebo těžkým onemocněním jater, poraďte se před užitím přípravku se svým lékařem.

Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých a někdy i život ohrožujících reakcí jako je Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění, při kterém se odlučuje horní vrstva kůže a sliznice) a toxická epidermální nekrolýza (TEN; stav připomínající opaření, při kterém se velké plochy horní vrstvy kůže odlučují od spodních vrstev) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol-hydrochlorid. Většinou je bylo možno vysvětlit závažností základního onemocnění a/nebo souběžným užíváním dalších léků. Při těchto reakcích může dojít také k zasažení očí, úst, hltanu, hrtanu nebo průdušek. Pokud se objeví nové kožní nebo slizniční poškození, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxol-hydrochloridem. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Podávání přípravku MUCOSOLVAN junior společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách, což lze považovat za žádoucí účinek. Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Nedoporučuje se přípravek užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících. Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek užívaly kojící matky. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Důležité informace o některých složkách přípravku MUCOSOLVAN junior Než začnete přípravek užívat, sdělte, prosím, svému lékaři, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. 5 ml přípravku obsahuje 1,225 mg sorbitolu, což představuje 7,35 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce (30 ml). Pokud trpíte nesnášenlivostí fruktózy, nesmíte tento přípravek užívat. Sorbitol může mít také mírný laxativní (projímavý) účinek. MUCOSOLVAN junior je vhodný i pro diabetiky. 3.

JAK SE MUCOSOLVAN junior UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže není lékařem určeno jinak, je obvyklé dávkování přípravku: Dospělí a mladiství nad 12 let: 10 ml 3x denně Při léčbě dětí do 12 let je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění: Děti 6 - 12 let:

5 ml 2 - 3x denně

Děti 2 - 5 let:

2,5 ml 3x denně

Děti do 2 let:

2,5 ml 2x denně

K odměření příslušných dávek slouží přiložená odměrka. Sirup MUCOSOLVAN junior lze užívat s jídlem i bez jídla. Pokud Vašemu dítěti nevyhovuje léková forma sirup, můžete použít MUCOSOLVAN roztok. Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN junior je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, je třeba vyhledat lékaře. Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů. Dlouhodobé užívání přípravku MUCOSOLVAN junior u chronických onemocnění je možné pouze po poradě s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOSOLVAN junior, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku MUCOSOLVAN junior v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu příznaků. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCOSOLVAN junior Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poté pokračujte jako dříve. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MUCOSOLVAN junior nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti: Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených pacientů Časté:

více než u 1 ze 100 léčených pacientů a méně než u 1 z 10 léčených pacientů

Méně časté:

více než u 1 z 1 000 léčených pacientů a méně než u 1 ze 100 léčených pacientů

Vzácné:

více než u 1 z 10 000 léčených pacientů a méně než u 1 z 1 000 léčených pacientů

Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit Poruchy nervového systému časté:

poruchy chuti

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy časté:

snížená citlivost v hrdle

Gastrointestinální poruchy časté:

pocit na zvracení, snížená citlivost úst a jazyka

méně časté:

průjem, zvracení, trávicí potíže, sucho v ústech, bolesti břicha

není známo:

sucho v hrdle

Poruchy kůže a podkožní tkáně vzácné:

vyrážka, kopřivka

není známo:

angioedém (rychlý otok kůže nebo sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním), svědění

Poruchy imunitního systému není známo:

přecitlivělost, anafylaktické reakce (rychle postupující život ohrožující alergické reakce) včetně anafylaktického šoku (náhlá, těžká, někdy smrtelná alergická reakce, charakterizovaná potížemi s dýcháním, oběhovým selháním a náhlým otokem).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK MUCOSOLVAN junior UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. MUCOSOLVAN junior, sirup, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co MUCOSOLVAN junior obsahuje -

Léčivou látkou je ambroxol-hydrochlorid 15 mg v 5 ml sirupu.

-

Pomocnými látkami jsou hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, kyselina benzoová, draselná sůl acesulfamu, aroma lesních plodů, vanilkové aroma, čištěná voda

Jak MUCOSOLVAN junior vypadá a co obsahuje toto balení Sirup – čirý až téměř čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý mírně viskózní sirup, vůně lesních plodů. Velikost balení: 100 ml, 120 ml a 200 ml sirupu. Součástí balení je i přiložená odměrka. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce Delpharm Reims, Reims, Francie Istituto De Angeli S.r.l., Regello, Itálie Tato příbalová informace byla naposledy schválena 29.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6047/2010, sukls6045/2010, sukls6041/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan Tablety Mucosolvan Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci Mucosolvan junior Sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mucosolvan, tablety 1 tableta obsahuje Ambroxoli hydrochloridum 30 mg Pomocné látky: 1 tableta obsahuje 171 mg laktosy Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 2 ml roztoku obsahují Ambroxoli hydrochloridum 15 mg Pomocné látky: 2 ml roztoku obsahují 8,7 mg dihydrátu hydrogenfosforečnanu sodného a 12,44 mg chloridu sodného Mucosolvan junior, sirup 5 ml sirupu obsahuje Ambroxoli hydrochloridum 15 mg Pomocné látky: 5 ml sirupu obsahuje 5 mg draselné soli acesulfamu a 1,225 g sorbitolu Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Mucosolvan, tablety – bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně

s vyraženým kódem ”67C” nad a pod půlicí rýhou, na druhé straně s vyraženým logem firmy

Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci – čirý, bezbarvý roztok Mucosolvan junior, sirup – čirý až téměř čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý mírně viskózní sirup, vůně lesních plodů. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu. 4.2 Dávkování a způsob podání Při léčbě akutních respiračních onemocnění je třeba poradit se s lékařem, pokud se příznaky nezlepší nebo se v průběhu léčby zhorší. U pacientů s poškozenou funkcí jater nebo ledvin není nutná úprava dávkování. Mucosolvan, tablety 30 mg Dospělí:

1 tableta 3x denně

Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně. Tablety lze užívat s jídlem i bez jídla a měly by být zapíjeny tekutinou. Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 15 mg/ 2 ml Perorální podání Dospělí a mladiství nad 12 let:

4 ml 3x denně

Děti 6 - 12 let:

2 ml 2 - 3x denně

Děti 2 - 5 let:

1 ml 3x denně

Děti do 2 let:

1 ml 2x denně

Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou. Kapky lze užívat s jídlem i bez jídla a mohou se ředit vodou. Inhalace Dospělí a děti nad 6 let:

1-2 inhalace 2-3 ml inhalačního roztoku denně

Děti do 6 let:

1-2 inhalace 2 ml inhalačního roztoku denně

Mucosolvan, inhalační roztok, může být aplikován všemi vhodnými inhalačními přístroji s vyloučením inhalátorů s rozprašováním párou, vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař. Inhalační roztok lze smíchat s fyziologickým roztokem v poměru 1:1 k dosažení optimální vlhkosti vzduchu uvolňovaného z inhalátoru. Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s kyselinou chromoglykanovou. Také nesmí být mísen s jinými roztoky, pokud by vznikla směs s pH vyšším než 6,3; například s alkalickým solným roztokem pro inhalační podání (minerální sůl Emser). Díky nárůstu pH může dojít k precipitaci volné báze ambroxol-hydrochloridu nebo k zakalení roztoku. Protože samotná hluboká inhalace může dráždit ke kašli, doporučuje se, aby pacienti během inhalace dýchali normálně. Obvykle je před inhalací doporučováno zahřátí inhalačního roztoku na teplotu těla. Pacienti s průduškovým astmatem by měli před inhalací roztoku Mucosolvan užít své obvyklé bronchodilatační léky. Mucosolvan junior, sirup 15 mg/5 ml Dospělí a mladiství nad 12 let:

10 ml 3x denně

Při léčbě dětí do 12 let je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění: Děti 6 - 12 let:

5 ml 2 - 3x denně

Děti 2 - 5 let:

2,5 ml 3x denně

Děti do 2 let:

2,5 ml 2x denně

Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou. Mucosolvan junior, sirup, lze užívat s jídlem i bez jídla. 4.3 Kontraindikace Mucosolvan nesmí být podáván pacientům se známou hypersenzitivitou na ambroxol-hydrochlorid nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Mucosolvan je kontraindikován v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod 4.4). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých kožních lézí jako Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza (TEN) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol-hydrochlorid. Většinou je bylo možno vysvětlit závažností základního onemocnění a/nebo souběžnou medikací. Navíc během časné fáze Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy mohou pacienti nejprve trpět nespecifickými chřipkovitými prodromálními příznaky, jako je například horečka, bolesti těla, rhinitida, kašel a bolesti v krku. V důsledku pomýlení těmito nespecifickými chřipkovitými prodromálními příznaky nelze vyloučit, že je zahájena symptomatická léčba kašle a nachlazení. Z tohoto důvodu, pokud se objeví nové kožní nebo slizniční léze, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxol-hydrochloridem. V případě poškození funkce ledvin nebo těžké hepatopatie může být přípravek Mucosolvan užíván pouze po konzultaci s lékařem. Stejně tak jako u ostatních přípravků, které jsou

metabolizovány v játrech a následně eliminovány ledvinami, lze u těžké renální nedostatečnosti očekávat kumulaci metabolitů ambroxolu vytvořených v játrech. Jedna tableta přípravku Mucosolvan obsahuje 171 mg laktosy, což představuje 684 mg laktosy v maximální doporučené denní dávce (120 mg ambroxolu). Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktosy, jako je laktázová deficience typu Lapp nebo glukózo-galaktózová malabsorpce, nesmí tento přípravek užívat. Přípravek Mucosolvan, roztok, obsahuje 42,8 mg sodíku v doporučené denní dávce. Toto je třeba brát v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku. Dále tento přípravek obsahuje konzervační prostředek chlorid benzalkonia. U citlivých pacientů s hyperreaktivitou dýchacích cest může tento konzervační prostředek při inhalaci vyvolat bronchospasmus. 5 ml přípravku Mucosolvan junior, sirup (15 mg/5 ml), obsahuje 1,225 mg sorbitolu, což představuje 7,35 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce (30 ml). Pacienti se vzácnou vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nesmí tento přípravek užívat. Sorbitol může mít také mírný laxativní účinek. Sirup Mucosolvan junior je vhodný i pro diabetiky. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu. Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky. 4.6 Těhotenství a kojení Ambroxol-hydrochlorid prochází placentární bariérou. Studie na zvířatech nenasvědčují přímým nebo nepřímým škodlivým účinkům, pokud se týká těhotenství, vývoje embrya a plodu, porodu nebo postnatálního vývoje. Rozsáhlé klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství neodhalily žádný důkaz škodlivých účinků pro plod. Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků Mucosolvan doporučeno. Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka. Ačkoli se u kojených dětí nežádoucí účinky neočekávají, podávání přípravků Mucosolvan se u kojících matek nedoporučuje. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 4.8 Nežádoucí účinky Četnost nežádoucích účinků podle konvence MedDRA: velmi časté

1/10;

časté

1/100 až <1/10;

méně časté

1/1 000 až <1/100;

vzácné

1/10 000 až <1/1 000;

velmi vzácné <1/10 000; není známo z dostupných údajů nelze určit Mucosolvan, tablety: Gastrointestinální poruchy časté:

nauzea

méně časté: průjem, zvracení, dyspepsie, bolesti břicha Poruchy kůže a podkožní tkáně vzácné:

vyrážka, kopřivka

není známo: angioedém, pruritus Poruchy imunitního systému není známo: hypersenzitivita, anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci, Mucosolvan junior, sirup : Poruchy nervového systému časté:

dysgeusie (např. poruchy chuti)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy časté:

hypestézie v oblasti hltanu

Gastrointestinální poruchy časté:

nauzea, hypestézie v oblasti úst

méně časté: průjem, zvracení, dyspepsie, sucho v ústech, bolesti břicha není známo: sucho v hrdle Poruchy kůže a podkožní tkáně vzácné:

vyrážka, kopřivka

není známo: angioedém, pruritus Poruchy imunitního systému není známo: hypersenzitivita, anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku 4.9 Předávkování Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku Mucosolvan v doporučených dávkách a mohou vyžadovat symptomatickou léčbu. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika, ATC kód: R05CB06 V předklinických studiích bylo zjištěno, že léčivá látka ambroxol-hydrochlorid zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zlepšení mukociliární clearance bylo prokázáno v klinických farmakologických studiích. Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel. Na modelu králičího oka byl pozorován lokální anestetický účinek ambroxol-hydrochloridu, který může být vysvětlen schopností blokovat sodíkový kanál. In vitro bylo prokázáno, že ambroxol-hydrochlorid blokuje neuronální sodíkové kanály; vazba byla reverzibilní a závislá na koncentraci. In vitro bylo zjištěno, že ambroxol-hydrochlorid významně snižuje uvolňování cytokinů z mononukleárních a polymorfonukleárních buněk v krvi, ale také vázaných ve tkáních. V klinických studiích u pacientů s bolestí v krku došlo k významnému snížení bolesti v hltanu a jeho zarudnutí. Tyto farmakologické vlastnosti odpovídají pozorováním v klinických studiích při léčbě symptomů horního respiračního traktu ambroxol-hydrochloridem, kdy dochází po inhalaci k rychlé úlevě od bolesti a s ní spojených potíží v oblasti uší, nosu a průdušnice. Podávání

ambroxol-hydrochloridu

společně

s antibiotiky

(amoxicilin,

cefuroxim,

erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Absorpce všech perorálních forem ambroxol-hydrochloridu s neprotrahovaným účinkem je rychlá a úplná a v terapeutickém rozmezí dávkování vykazuje lineární závislost na dávce. Maximálních plazmatických hladin je dosahováno během 1 až 2,5 hodiny následně po perorálním podání formy s okamžitým uvolňováním a za 6,5 hodiny (medián) u formy s prodlouženým uvolňováním. Zjištěná absolutní biologická dostupnost po 30 mg tabletě byla 79%. U tobolek s prodlouženým uvolňováním byla zjištěna relativní dostupnost 95% (normalizováno na dávku) ve srovnání s denní dávkou 60 mg (30 mg 2x denně) podanou ve formě tablet s okamžitým uvolňováním. Distribuce

Ambroxol-hydrochlorid je rychle a dobře distribuován z krve do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni. Distribuční objem po perorálním podání byl odhadnut na 552 l. Při dávkování v terapeutickém rozmezí je vazba na plazmatické proteiny přibližně 90%. Metabolismus a vylučování Přibližně 30% perorálně podané dávky je eliminováno během prvního průchodu játry (first pass effect). Jinak je ambroxol-hydrochlorid primárně metabolizován v játrech glukuronidací a částečně štěpením na dibrom-anthranilovou kyselinu (přibližně 10% dávky) vedle některých dalších méně významných metabolitů. Studie na lidských jaterních mikrozomech ukázaly, že za metabolismus ambroxol-hydrochloridu na dibrom-anthranilovou kyselinu je odpovědný CYP3A4. Během 3 dnů perorálního podávání se přibližně 6% dávky nalézá ve volné formě, zatímco přibližně 26% dávky lze zjistit v konjugované formě v moči. Ambroxol-hydrochlorid je vylučován s terminálním biologickým poločasem přibližně 10 hodin. Celková clearance je v rozsahu 660 ml/min, s renální clearance vypočtenou přibližně na 8% celkové clearance. Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů U pacientů s poruchou funkce jater je vylučování ambroxol-hydrochloridu sníženo, což má za následek přibližně 1,3x až 2x vyšší plazmatické hladiny. Díky širokému terapeutickému rozmezí není nutná úprava dávek ambroxol-hydrochloridu. Jiné Nebylo zjištěno, že by věk a pohlaví ovlivňovaly farmakokinetiku ambroxol-hydrochloridu v klinicky významném rozsahu, takže není nutné upravovat režim dávkování. Nebylo

zjištěno,

že

by

příjem

potravy

ovlivňoval

biologickou

dostupnost

ambroxol-hydrochloridu. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Ambroxol-hydrochlorid má velmi nízký index akutní toxicity. Ve studiích s opakovaným podáváním dávky, nebyly po perorálně podaných dávkách 150 mg/kg/den (myš, 4 týdny), 50 mg/kg/den (potkan, 52 a 78 týdnů), 40 mg/kg/den (králík, 26 týdnů) a 10 mg/kg/den (pes, 52 týdnů) zjištěny hladiny nežádoucích účinků (hodnota NOAEL; hladina, při níž ještě nebyly zjištěny nežádoucí účinky). Nebyl zjištěn žádný cílový orgán z hlediska toxicity. Ve čtyřtýdenních studiích intravenózní toxicity, v nichž byl použit ambroxol-hydrochlorid u potkanů (v dávce 4; 14 a 64 mg/kg/den) a u psů (v dávce 45; 90 a 120 mg/kg/den (infuze 3 hodiny denně)), se neprojevila žádná závažná lokální a systémová toxicita včetně histopatologie. Všechny nežádoucí účinky byly reverzibilní.

Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky při perorálních dávkách ambroxol-hydrochloridu až 3000 mg/kg/den u potkanů a až 200 mg/kg/den u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg/den. Hodnota NOAEL byla ve studi peri- a postnatálního vývoje stanovena na 50 mg/kg/den. Dávka ambroxol-hydrochloridu 500 mg/kg/den byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu. Studie genotoxicity in vitro (Amesův a chromozomální aberační test) a in vivo (mikronukleární test u myší) neodhalily žádný mutagenní potenciál ambroxol-hydrochloridu. Ambroxol-hydrochlorid nevykázal tumorogenní vlastnosti ve studiích kancerogenity uskutečněných na myších (50, 200 a 800 mg/kg/den) po dobu 105 týdnů a potkanech (65, 250 a 1000 mg/kg/den) po dobu 116 týdnů. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Mucosolvan, tablety 30 mg Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 15 mg/ 2 ml

Monohydrát kyseliny citronové, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, čištěná voda Mucosolvan junior, sirup 15 mg/ 5 ml Kyselina benzoová, hyetelosa, draselná sůl acesulfamu, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, aroma lesních plodů, vanilkové aroma, čištěná voda 6.2 Inkompatibility Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s dalšími léčivými přípravky kromě přípravků uvedených v bodě 4.2. 6.3 Doba použitelnosti Mucosolvan, tablety, roztok: 5 let Mucosolvan junior, sirup (15 mg/ 5 ml): 3 roky. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Mucosolvan tablety, roztok: Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu. Mucosolvan junior, sirup: Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení Mucosolvan, tablety: PVC blistr, krabička

20 a 50 tablet

Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci:lahvička z hnědého skla, kapací vložka

(LDPE), šroubovací uzávěr (HDPE) jištěný kroužkem originality, odměrka, krabička 50 ml, 60 ml a 100 ml

Mucosolvan junior, sirup : lahvička z hnědého skla (typ III), bílý šroubovací uzávěr (PE)

s těsněním (LDPE), odměrka (bezbarvý PP), krabička

100, 120 a 200 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Mucosolvan, tablety:

52/122/81-C

Mucosolvan, roztok k perorálnímu podání a k inhalaci:52/121/81-C Mucosolvan junior, sirup 15 mg/ 5 ml:

52/123/81-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 19. 3. 1981 / 30. 8. 2006 10. DATUM REVIZE TEXTU 25.7.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

OZNAČENÍ KRABIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mucosolvan junior, sirup

Ambroxoli hydrochloridum 15 mg/5 ml

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: 5 ml sirupu obsahuje 5 mg draselné soli acesulfamu a 1,225 g sorbitolu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup

100 ml 120 ml

200 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

52/123/81-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Věk

Dávkování

Děti do 2 let

2,5 ml 2x denně

Děti 2 - 5 let

2,5 ml 3x denně

Děti 6 - 12 let

5 ml 2 - 3x denně

Dospělí a mladiství nad 12 let

10 ml 3x denně

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Mucosolvan junior

uvolňuje zahlenění usnadňuje vykašlávání zmírňuje kašel

Bez cukru, vhodný pro diabetiky.

EAN kód

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ ETIKETY LAHVIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Mucosolvan junior, sirup

Ambroxoli hydrochloridum 15 mg/5 ml

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu.

Sirup

100 ml 120 ml

200 ml

6.

JINÉ

Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein, Německo

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.