Metformin 500 Mg Zentiva

Kód 0144453 ( )
Registrační číslo 18/ 158/03-C
Název METFORMIN 500 MG ZENTIVA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0144453 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144454 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144455 POR TBL FLM 90X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak METFORMIN 500 MG ZENTIVA

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení sp. zn.: sukls23176/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

METFORMIN 500 MG ZENTIVA

potahované tablety

metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li příznaky stejné, jako máte vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Metformin 500 mg Zentiva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metformin 500 mg Zentivaužívat

3.

Jak se přípravek Metformin 500 mg Zentiva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Metformin 500 mg Zentiva uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK METFORMIN 500 MG ZENTIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Metformin, léčivá látka přípravku Metformin 500 mg Zentiva, patří do skupiny léčiv označovaných jako biguanidy. Tato léčiva se používají pro léčbu cukrovky typu 2 v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou dostačující. Lidé s cukrovkou typu 2 nevytváří dostatečné množství inzulínu ve slinivce břišní nebo jejich tělesné tkáně nereagují správně na inzulín, který slinivka produkuje. Tento stav vyvolává nežádoucí hromadění glukózy (cukru) v krvi. Inzulín je hormon, který umožňuje tělesným tkáním získávat glukózu z krevního oběhu a využívat ji jako zdroj energie nebo ji skladovat pro další využití. Přípravek

Metformin 500 mg Zentiva zlepšuje schopnost tkání využívat inzulín a pomáhá obnovit správné využívání glukózy v organismu. U dospělých pacientů, kteří trpí nadváhou, může dlouhodobé používání přípravku Metformin 500 mg Zentiva také pomoci snížit riziko komplikací spojených s cukrovkou.

U dospělých pacientů může být přípravek Metformin 500 mg Zentiva podáván samotný nebo v kombinaci s jinými léky proti cukrovce užívanými ústy nebo s inzulínem. U dětí od 10 let a u dospívajících může být přípravek Metformin 500 mg Zentiva podáván samotný nebo s inzulínem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK METFORMIN 500 MG ZENTIVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Metformin 500 mg Zentiva:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin (léčivá látka přípravku Metformin 500 mg Zentiva

) nebo na kteroukoli další složku přípravku

jestliže máte vážné komplikace cukrovky nebo máte ketoacidózu (příznak nekontrolované cukrovky, při které se hromadí látky označované jako „ketolátky" v krvi – můžete si všimnout neobvyklého zápachu po ovoci z úst).

 jestliže jste dehydratovaný/á (například v důsledku trvalého nebo závažného průjmu nebo

opakujícího se zvracení)

 jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater

jestliže máte závažnou infekci (například infekci dýchacího nebo močového ústrojí)

 jestliže Vám bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní

látky do krevního oběhu

jestliže jste léčen/a pro onemocnění srdce nebo jste prodělal/a srdeční záchvat či máte závažné onemocnění kardiovaskulárního systému nebo dechové potíže

 jestliže konzumujete ve zvýšené míře alkohol

jestliže jste těhotná

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metformin 500 mg Zentiva je zapotřebí

Při nežádoucím nahromadění metforminu (léčivá látka přípravku Metformin 500 mg Zentiva) v organismu může velmi vzácně dojít k závažné komplikaci (překyselení krve z nahromadění laktátu

), tzv. laktátové acidóze. Pokud není laktátová acidóza ihned léčena, může vést

k ohrožení života.Příčinou laktátové acidózy může být buď předávkování Metforminu 500 Zentiva nebo nedodržení podmínek, za nichž nelze přípravek podat (tzv. kontraindikací, viz bod nazvaný Neužívejte přípravek Metformin 500 mg Zentiva

).

Tento velmi závažný stav se může projevit zvracením, bolestmi břicha, dušností, svalovými křečemi, celkovým pocitem malátnosti a těžké únavy, postupnou ztrátou vědomí. V takovém případě je nutná okamžitá léčba v nemocnici. Pokud se objeví během léčby tyto příznaky i jen v mírné formě, je třeba přerušit léčbu a ihned kontaktovat lékaře.Protože riziko laktátové acidózy se zvyšuje při poruše funkce ledvin, jsou třeba před zahájením léčby a v jejím průběhu pravidelné kontroly nejen účinnosti léčby cukrovky, ale i kontroly funkce ledvin.

Informujte včas svého lékaře, pokud onemocníte závažnější infekcí jako je chřipka, zápal plic, infekce ledvin nebo průjmové onemocnění se zvracením – tyto stavy mohou vyvolat podmínky pro rozvoj laktátové acidózy.

.

Pokud Vám bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Metformin 500 mg Zentiva. Bude u Vás nutné přerušit užívání přípravku Metformin 500 mg Zentiva před RTG vyšetřením a po dobu několika dnů po výkonu.

Informujte svého lékaře v případě, že Vám bude proveden chirurgický zákrok nebo vyšetření v celkové anestézii, protože budete muset přerušit užívání přípravku Metformin 500 mg Zentiva dva dny před výkonem a na několik dnů po něm.

Pokračujte v dodržování dietních opatření, které Vám předepsal Váš lékař.

Informujte svého lékaře o jakékoli z výše uvedených situací nebo v případě, že si nebudete jistý/á užíváním přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při užívání přípravku Metformin 500 mg Zentiva se vyhněte konzumaci léků obsahujících alkohol.

Zvláštní opatrnost by měla být věnována situacím, kdy může dojít k poruše funkce ledvin, například při zahájení léčby vysokého krevního tlaku nebo při zahájení léčby nesteroidními protizánětlivými léky. Některá onemocnění nebo léky jako jsou kortikosteroidy, diuretika, beta-2 agonisté (např. salbutamol, terbutalin) a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (léčiva pro snížení vysokého krevního tlaku

) mohou vyvolat více nebo méně závažnou

destabilizaci cukrovky.

Pokud Vám bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Metformin 500 mg Zentiva, protože bude nutné přerušit u Vás užívání přípravku Metformin 500 mg Zentiva před RTG vyšetřením a na několik dní po něm.

Užívání přípravku Metformin 500 mg Zentiva s jídlem a pitím

Při užívání přípravku se vyhněte konzumaci alkoholu, protože alkohol může zvyšovat riziko nežádoucích účinků jako například laktátové acidózy. Je doporučeno užívat tablety s jídlem nebo okamžitě po jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, pokud plánujete těhotenství. Během těhotenství by měla být cukrovka vždy léčena inzulínem. Pokud zjistíte, že jste těhotná až při užívání přípravku Metformin 500 mg Zentiva, informujte svého lékaře, aby provedl nezbytné změny léčby.

Pokud kojíte, smíte přípravek Metformin 500 mg Zentiva užívat pouze s výslovným souhlasem lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Měl/a byste si uvědomit, že nízkou hladinu krevního cukru (hypoglykémii) s příznaky jako omdlévání, zmatenost, zvýšené pocení, poruchy zraku nebo obtížná koncentrace může vyvolat kombinace přípravku Metformin 500 mg Zentiva s jinými léky proti cukrovce (například deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy). Proto je při kombinované léčbě nutno předem se o řízení dopravních prostředků či obsluze strojů poradit s ošetřujícím lékařem.

Přípravek Metformin 500 mg Zentiva podávaný samostatně snižuje hladinu krevního cukru velmi zřídka. Riziko snížení pozornosti tedy existuje, proto se před vykonáváním těchto činností raději poraďte se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Metformin 500 mg Zentiva

Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná speciální upozornění.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK METFORMIN 500 MG ZENTIVA UŽÍVÁ

Přípravek Metformin 500 mg Zentiva není schopen nahradit přínosy zdravého životního stylu. Pokračujte v dodržování dietních opatření, které Vám předepsal Váš lékař.

Váš lékař zahájí Vaši léčbu s minimální dávkou přípravku, kterou bude postupně zvyšovat v závislosti na účinku na hladinu krevního cukru. Vždy užívejte přípravek Metformin 500 mg Zentiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

U dětí od 10 let a dospívajících je obvyklá úvodní dávka 1 tableta přípravku Metformin 500 mg Zentiva jednou denně. Maximální denní dávka léčivé látky metforminu je 2 gramy užívaná ve 2 nebo 3 jednotlivých dávkách.

U dospělých je obvyklá úvodní dávka dávka 1 tableta přípravku Metformin 500 mg Zentiva užívaná 2 nebo 3krát denně. Maximální denní dávka účinné látky metforminu je 3 gramy užívaná ve 2 nebo 3 jednotlivých dávkách.

Potahované tablety Metformin 500 mg Zentiva byste měl/a užívat s jídlem nebo těsně po jídle a měly by se zapít sklenicí vody. Potahované tablety se před polknutím nedrtí ani nekoušou.

Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Metformin 500 mg Zentivapříliš silné nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metformin 500 mg Zentiva než jste měl(a)

Při předávkování přípravkem Metformin 500 mg Zentiva se může vyskytnout prohloubené případně i zrychlené dýchání, únava, ospalost, nízký krevní tlak (projevující se nejčastěji jako závratě až mdloby), nevolnost.

Jestliže jste užil/a více přípravku Metformin 500 mg Zentiva než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Metformin 500 mg Zentiva

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Metformin 500 mg Zentiva

Pokud přerušíte užívání přípravku, neobjeví se obvykle žádné nežádoucí účinky. Protože však Vaše cukrovka není dále léčena, mohou se objevit komplikace.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Metformin 500 mg Zentiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích nebo při běžné léčbě. Jsou uvedeny ve skupinách podle míry výskytu:

.

Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10

)

Poruchy trávicího ústrojí jako je nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji po zahájení léčby. Je doporučeno užívat potahované tablety s jídlem nebo okamžitě po jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí. Pokud by příznaky přetrvávaly, přerušte užívání přípravku a informujte o tom svého lékaře.

Časté (výskyt u 1 – 10 pacientů ze 100

)

Poruchy chuti

Velmi vzácné (výskyt u m=ně než 1 pacienta z 10 000

)

Laktátová acidóza: velmi závažná komplikace, jejímž důsledkem je zvracení, bolesti břicha se svalovými křečemi, dušnost a celkový pocit malátnosti s těžkou únavou vyžadující zvláštní léčbu. Pokud k tomu dojde, přerušte okamžitě užívání přípravku a informujte rychle svého lékaře.

Kožní reakce jako je erytém (začervenání kůže), svědění nebo kopřivka (vyrážka se svěděním).

Snížení vstřebávání vitamínu B12 a jeho hladiny v krvi.

Izolované případy:

Porucha funkce jater nebo zánět jater, které odezní při přerušení užívání přípravku Metformin 500 mg Zentiva.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK METFORMIN 500 MG ZENTIVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Metformin 500 mg Zentiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Blistr uchovávejte v krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Metformin 500 mg Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je metformini hydrochloridum 500 mg v jedné potahované tabletě, což odpovídá metforminum 390 mg.

Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon 30, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, potahová soustava Sepifilm 752 bílá (obsahuje hypromelosu, makrogol-2000-monostearát, oxid titaničitý), makrogol 6000

Jak Metformin 500 mg Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Metformin 500 mg Zentiva jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

Balení obsahuje 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce

Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

19.5.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls23176/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUMetformin 500 mg ZentivaPotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Metformini hydrochloridum 500 mg, což odpovídá metforminum 390 mg v jedné potahované tabletě.Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMApotahované tabletyPopis přípravku: bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikaceDiabetes mellitus 2. typu zejména u obézních pacientů, kde samotné dietní opatření a cvičení nestačí k udržení přiměřené glykémie.

Dospělí: Metformin 500 mg Zentiva může být užíván v monoterapii samostatně jako úvodní léčba nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem.

Děti starší 10-ti let a dospívající: Metformin 500 mg Zentiva se podává samostatně jako úvodní léčba nebo v kombinaci s inzulínem.

Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetem 2. typu léčených metforminem v první linii léčby po selhání dietních opatření (viz. 5.1).

4.2. Dávkování a způsob podávání DávkováníDospělí Monoterapie a kombinace s jiným perorálními antidiabetiky Obvyklá úvodní dávka přípravku Metformin 500 mg Zentiva je jedna tableta 2-3x denně. Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může snížit výskyt nežádoucích účinků v gastrointestinálním traktu.Maximální doporučovaná dávka metforminu je 3 g denně. Pokud se zvažuje převedení pacienta z jiného perorálního antidiabetika, je třeba přerušit jeho užívání a zahájit léčbu přípravkem Metformin 500 mg Zentiva v dávkách uvedených výše.

Kombinace s inzulínem Pro dosažení lepší kontroly glykémie mohou být metformin a inzulín používány v kombinaci. Obvyklá počáteční dávka přípravku Metformin 500 mg Zentiva je 1 tableta 2-3x denně, zatímco dávkování inzulínu se upraví podle hladiny glykémie.

Starší pacientiVzhledem k možnosti snížení renálních funkcí u pacientů vyššího věku by mělo být dávkování metforminu upraveno podle renálních funkcí. Je nutné provádět pravidelné hodnocení renálních funkcí (viz. 4.4).

Děti a dospívající Monoterapie a kombinace s inzulínem Přípravek Metformin 500 mg Zentiva mohou užívat děti starší 10 let a dospívající. Obvyklá počáteční dávka přípravku Metformin 500 mg Zentiva je 1 tableta 1xdenně. Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může snížit výskyt nežádoucích účinku v gastrointestinálním traktu. Maximální doporučovaná dávka metforminu je 2 g denně, rozdělena do dvou nebo tří dávek.

Způsob podáníFilmem potahované tablety přípravku Metformin 500 mg Zentiva se nemají kousat, ale spolknout celé. Užívají se během jídla nebo po jídle a zapijí se sklenicí vody.

4.3. Kontraindikace- známá přecitlivělost na metformin nebo jinou složku přípravku; - diabetická ketoacidózá nebo prekóma; - renální selhání nebo renální dysfunkce (clearence kreatininu <60 ml/min); - akutní onemocnění s rizikem poruchy renálních funkcí, jako je dehydratace, těžká infekce, šok, intravenózní podání jódových kontrastních látek (viz 4.4); - akutní nebo chronické onemocnění, které může vyvolat tkáňovou hypoxii, jako je srdeční nebo dechové selhání, akutní infarkt myokardu, šok; - jaterní nedostatečnost, akutní otrava alkoholem a alkoholismus.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíLaktátová acidóza Laktátová acidóza je vzácná, ale vážná metabolická komplikace, vyvolaná kumulací dlouhodobě užívaného metforminu. Pokud není rychle léčena, má vysokou mortalitu. Zaznamenané případy laktátové acidózy u pacientů léčených metforminem se vyskytly hlavně u diabetických pacientů s významnou poruchou renálních funkcí. Pro snížení incidence výskytu laktátové acidózy by měly být hodnoceny další související rizikové faktory, jako je nedostatečná kontrola diabetu, ketóza, prodloužený půst, nadměrný příjem alkoholu, jaterní nedostatečnost a stavy související s hypoxií. Diagnóza: Laktátová acidóza je charakterizována dušností, bolestí břicha a hypotermií s následným kómatem. Mezi laboratorní diagnostické známky patří snížení pH, hladiny laktátu v plasmě nad 5 mmol/l a zvýšený aniontový deficit a zvýšený poměr laktát/pyruvát. Pokud vznikne podezření na metabolickou acidózu, musí být užívání metforminu okamžitě přerušeno a pacient musí být hospitalizován (viz. 4.9).

Renální funkce Metformin vylučován ledvinami, proto by měly být před zahájením léčby a pravidelně v průběhu léčby stanoveny hladiny kreatininu v séru, a to minimálně 1x za rok u pacientů s normální funkcí ledvin a minimálně dva 2-4x ročně u pacientů s hladinami kreatininu při horní hranici normálních hodnot a u pacientů vyššího věku. Snížení funkce ledvin u pacientů vyššího věku je časté a asymptomatické. Zvláštní pozornost by měla být věnována stavům s možností poškození funkce ledvin například při zahájení antihypertenzívní nebo diuretické léčby a při zahájení léčby pomoci nesteroidních

antiflogistik (NSAID).

Podávání jódových kontrastních látek Intravenózní podání jódových kontrastních látek u radiologických vyšetření může vést k selhání ledvin, proto by mělo být podávání metforminu před nebo v době vyšetření přerušeno. Podávání metforminu by nemělo být zahájeno do 48 hodin po ukončení radiologického vyšetření, a to pouze po ověření normální funkce ledvin (viz 4.5).

Chirurgický výkon Užívání metforminu je třeba přerušit 48 hodin před chirurgickým výkonem provedeným v celkové anestézii. Podávání metfrominu by nemělo být znovu zahájeno dříve než za 48 hodin po výkonu.

Děti a dospívající Před zahájením léčby metforminem by měla být potvrzena diagnóza diabetu mellitu 2. typu. V kontrolovaných klinických studiích trvajících jeden rok nebyl prokázán žádný účinek metforminu na růst a pubertu, avšak nejsou k dispozici dlouhodobější údaje týkajících se těchto specifických účinků. Proto je tedy doporučováno pečlivé sledování vlivu metforminu na tyto parametry u dětí léčených metforminem, zvláště u dětí v prepubertě. Děti ve věku 10-12 let: Do kontrolovaných klinických studií provedených u dětí a dospívajících bylo zařazeno pouze 15 jedinců ve věku 10-12 let. Ačkoli účinnost a bezpečnost metforminu u dětí do 12 let se neliší od účinnosti a bezpečnosti metformínu u starších dětí, je doporučována zvláštní opatrnost při předepisování metforminu dětem ve věku mezi 10-12 lety.

Další upozornění Všichni pacienti by měli pokračovat v dietních opatřeních s pravidelným rozložením příjmu cukru v průběhu dne. Pacienti s nadváhou by měli pokračovat v dietě omezující příjem energie. Pravidelně by mělo být prováděno laboratorní sledování parametrů diabetu mellitu. Samotný metformin vyvolává hypoglykémii mnohem vzácněji než inzulín nebo deriváty sulfonylurey, je však doporučována opatrnost při používání metforminu v kombinaci s s těmito léčivy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceKombinace, které nejsou doporučenéAlkoholZvýšené riziko laktátové acidózy u akutní intoxikace alkoholem, zvláště v případě hladovění, podvýživy nebo jaterní nedostatečnosti.Je třeba vyvarovat se konzumaci alkoholu a výrobků obsahujících alkohol.

Jódové kontrastní látky (viz 4.4)Intravenózně podané jódové kontrastní látky mohou vést k renálnímu selhání, které vyvolá akumulaci metforminu a riziko laktátové acidózy.Podávání metforminu by mělo být přerušeno před nebo v době vyšetření a nemělo by být zahájeno do 48 hodin po ukončení vyšetření a to pouze po vyšetření renálních funkcí a ověření jejich normální funkce.

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnost

Glukokortikoidy (systémové a lokální), beta-2-mimetika a diuretika mají vnitřní hyperglykemickou aktivitu, je vhodné o tom informovat pacienta a provádět častější monitorování glykémie, zvláště při zahájení léčby. V případě nutnosti je možné upravit dávkování orálního antidiabetika v průběhu kombinované léčby s jiným přípravkem a při jeho vysazení. ACE inhibitory mohu snížit hladinu glykémie. V případě nutnosti je možné upravit dávkování orálního antidiabetika během kombinované léčby s jiným přípravkem a při jeho vysazení.

4.6. Těhotenství a kojeníTěhotenstvíBěhem těhotenství by neměl být diabetes mellitus léčen metforminem. Pro udržení normálních hladin glykémie by měl být vždy používán inzulín, aby bylo sníženo riziko malformací plodu spojených s abnormálními hladinami glukózy v krvi.

KojeníMetformin je u potkanů vylučován do mateřského mléka. Studie popisující vylučování metforminu do mateřského mléka u kojících žen a plasmatické hladiny metforminu u kojených dětí prokázaly minimální přestup metforminu do mateřského mléka a až nedetekovatelné plasmatické hladiny metforminu u kojenců.Rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo užívání metforminu by mělo být provedeno s ohledem na přínos léčby metforminem pro matku.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek Metformin 500 mg Zentiva samotný vyvolává hypoglykémii velmi zřídka. Ve studii UKPDS byl výskyt jedné nebo více epizod hypoglykémie zjištěn u 6% pacientů léčených samotným metforminem.Proto i při monoterapii existuje riziko ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje.

Také v kombinaci s jinými látkami, snižujícími hladiny glykémie (s inzulínem, s

antidiabetiky ze skupiny sulfonylmočoviny nebo s repaglinidem) se po užití metforminu může vyvinout hypoglykémie. Při užití takových kombinací je možnost snížení pozornosti i schopnosti rychlé a adekvátní reakce při řízení motorového vozidla, obsluze strojů i práce ve výškách, o čemž by měl být pacient informován.

4.8. Nežádoucí účinkyPři léčbě přípravky metforminem se mohou objevit následující nežádoucí účinky. Výskyt nežádoucích účinků je definován jako:velmi časté >1/10; časté >= 1/100, <1/10; méně časté >= 1/1000, <1/100;vzácné >= 1/10000, <1/1000;velmi vzácné <1/10000 a ojedinělé.

Poruchy metabolismu a výživyVelmi vzácné: snížení absorpce vitamínu B 12 a jeho plasmatických hladin při dlouhodobém užívání metforminu -.je doporučeno uvážit tuto etiologii u pacientů s megaloblastickou anémií; laktátová acidóza (viz. 4.4.).

Poruchy nervového systému

Časté: poruchy chuti.

Poruchy gastrointestinální systémuVelmi časté: gastrointestinální poruchy jako jsou nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se obvykle objevují v průběhu zahájení léčby a ve většině případů spontánně ustoupí. Vzniku gastrointestinálních obtíží lze bránit tím, že se přípravek užívá ve dvou nebo třech denních dávkách během jídla nebo po jídle. Pozvolné zvyšování dávky může též zabránit vzniku gastrointestinálních obtíží.

Poruchy jater a žlučových cest Izolované zprávy: abnormality jaterních testů nebo hepatitida, které se upravují po vysazení metforminu.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi vzácné: reakce kůže jako je zarudnutí kůže, svědění a kopřivka.

V publikovaných postmarketingových datech a v kontrolovaných klinických studiích je zaznamenaný výskyt nežádoucích účinků u dětí ve věku 10-16 let léčených po dobu 1 roku podobný, co se týká povahy a závažnosti, jako u dospělých pacientů. 4.9. Předávkování Výrazné předávkování metforminem nebo současný výskyt rizikových faktorů může vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje okamžitou léčbu v nemocnici. Nejúčinnější metodou je odstranění laktátu a metforminu pomocí hemodialýzy.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTIFarmakoterapeutická skupina: perorální antidiabetika, biguanidy ATC kód: A10BA02

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky snižující jak bazální, tak postprandiální glykémii. Nepůsobí stimulaci sekrece inzulínu a nevyvolává tudíž hypoglykémii.

Metformin může působit třemi mechanismy:1. snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy.2. ve svalech, zvýšením citlivosti na inzulín a zlepšením vychytávání a utilizace glukózy v tkáních.3. zpomalením absorpce glukózy ze střeva.

Metformin stimuluje tvorbu glykogenu v buňkách působením na glykogensyntházu.Metformin zvyšuje transportní kapacitu všech typů glukózových membránových přenašečů (GLUT).

U lidí má metformin příznivý vliv na lipidový metabolismus a to nezávisle na účinku na glykémii. U kontrolovaných, střednědobých nebo dlouhodobých klinických studií bylo prokázáno, že metformin v terapeutických dávkách snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů.

Klinická účinnost:Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý přínos intenzivní kompenzace glykémie u dospělých pacientů s diabetem typu 2.

Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených metforminem po selhání samotné diety prokázala:- významné snížení absolutního rizika jakékoliv komplikace související s diabetem ve skupině užívající metformin (29,8 příhod/1000 pacientů a rok) oproti skupině léčené samotnou dietou (43,3 příhod/ 1000 pacientů a rok), p=0,0023, a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii (40,1 příhod/1000 pacientů a rok), p=0,0034;- významné snížení absolutního rizika mortality související s diabetem: metformin 7,5 příhod/ 1000 pacientů a rok, samotná dieta 12,7 příhod/1000 pacientů a rok, p=0,017;- významné snížení absolutního rizika celkové mortality: u skupiny užívající metformin 13,5 příhod/1000 pacientů a rok oproti skupině léčené samotnou dietou 20,6 příhod/1000 a rok (p=0,011), a oproti skupinám léčených sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii 18,9 příhod/1000 pacientů a rok (p=0,021);- významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 příhod/1000 pacientů a rok, samotná dieta 18 příhod/ 1000 pacientů a rok (p=0,01).

Pro metformin užívaný ve druhé linii v kombinaci se sulfonylureou nebyl prospěch týkající se klinického výsledku prokázán.U vybraných pacientů s diabetem typu 1 byla zvolena kombinace metforminu a inzulínu, ale klinický prospěch této kombinace nebyl formálně stanoven.Kontrolované klinické studie u limitované dětské populace ve věku 10 - 16 let, která byla léčena po dobu 1 roku, prokázaly podobnou odpověď u kontroly glykémie,jaká se vyskytuje u dospělých pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcePo podání perorální dávky metforminu je Tmax dosaženo za 2,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost 500 mg nebo 850 mg perorálně podaného metforminu je u zdravých dobrovolníku 50 – 60 %. Po perorálním podání činila neabsorbovaná část vyloučená stolicí 20 – 30 %.Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Předpokládá se, že farmakokinetika absorpce je nelineární. V obvyklých dávkách metforminu a při běžném dávkovacím schématu je dosaženo ustálených plazmatických koncentrací za 24 - 48 hodin a hodnoty jsou obvykle nižší než 1 μg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesahovala maximální plazmatická koncentrace metforminu (Cmax) 4 μg/ml, a to ani při maximálních dávkách.Jídlo snižuje rozsah absorpce metforminu a mírně ji zpomaluje. Po podání dávky 850 mg bylo pozorováno 40-ti % snížení maximální plazmatické koncentrace, 25-ti % snížení AUC a prodloužení času nutného k dosažení maximální plazmatické koncentrace o 35 minut. Klinický význam tohoto jevu není znám.

DistribuceVazba na plazmatické bílkoviny je zanedbatelná. Část metforminu vstupuje do erytrocytů. Maximální hladina v krvi je nižší než maximální plazmatická hladina a objevují se přibližně ve stejnou dobu. Erytrocyty představují pravděpodobně sekundární kompartment distribuce. Průměrný distribuční objem se obvykle pohybuje v rozmezí 63 - 276 litrů.

MetabolismusMetformin je vylučován v nezměněné formě močí. U člověka nebyly nalezeny žádné metabolity.

Eliminace

Renální clearence metforminu je > 400 ml/min, z čehož lze usoudit, že metformin je vylučován glomerulární filtrací a tabulární sekrecí. Po podání perorální dávky činí zdánlivý terminální eliminační poločas přibližně 6,5 hodiny.Při poškozené funkci ledvin je renální clearence snížena úměrně clearence kreatininu. Eliminační poločas je proto prodloužen, což vede ke zvýšeným hladinám metforminu v plazmě.

PediatrieJednotlivá dávka: po podání jednotlivé dávky 500 mg metforminu pediatrickým pacientům byl prokázán podobný farmakokinetický profil jako u zdravých dospělých.Opakovaná dávka : data jsou omezena pouze jednou studií. Po opakovaném podávání dávky 500 mg dvakrát denně po dobu 7 dní došlo u pediatrických pacientů ke snížení maximální plazmatické koncentrace (Cmax) na 33 % a systémového vystavení (AUC0-t) na 40 % ve srovnání s dospělými diabetiky, kteří užívali opakovanou dávku 500 mg dvakrát denně po dobu 14 dní. Jelikož je dávka individuálně titrována na základě kontroly glykémie, je klinický význam omezený.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravkuPředklinické bezpečnostní údaje vycházející z konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, opakované toxicity, genotoxicity, karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicity neukazují na žádné riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných láteksodná sůl karboxymethylškrobu, kukuřičný škrob, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Sepifilm 752 bílá (obsahuje hypromelosu, makrogol-2000-monostearát, oxid titaničitý), makrogol 6000

6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti3 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Blistr uchovávejte v krabičce.

6.5. Druh obalu a velikost baleni PVC/PE/PVDC /Al průhledný blistr, krabička Velikost balení: 30, 60 a 90 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIZentiva, a.s.HlohovecSlovenská republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)18/158/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE16.4.2003 / 7.4.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU7.4.2010

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metformin 500 mg Zentiva

Potahované tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

metformini hydrochloridum 500 mg v 1 potahované tabletě

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet90 potahovaných tablet5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Blistr uchovávejte v krabičce.10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 18/158/03-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Metformin 500 mg Zentiva

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metformin 500 mg Zentiva metformini hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Zentiva

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do :

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.