Metfogamma 1000 Mg Potahované Tablety

Kód 0199289 ( )
Registrační číslo 18/ 122/08-C
Název METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0127089 POR TBL FLM 120X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128681 POR TBL FLM 15X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199289 POR TBL FLM 180X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128683 POR TBL FLM 600X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127088 POR TBL FLM 30X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128682 POR TBL FLM 60X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146210/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽÍVATELE

Metfogamma 1000 mg potahované tablety

(Metformini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Metfogamma 1000 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metfogamma 1000 mg užívat

3.

Jak se Metfogamma 1000 mg používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Metfogamma 1000 mg uchovávat

6.

Další informace

1. Co je Metfogamma 1000 mg a k čemu se používá

Co je Metfogamma 1000 mgPřípravek Metfogamma 1000 mg obsahuje metformin, lék na cukrovku. Metformin patří do skupiny léků nazývaných biguanidy.

Inzulín je hormon produkovaný slinivkou břišní, který pomáhá tělu odebírat z krve glukózu (cukr). Tělo glukózu používá k tvorbě energie nebo k jejímu ukládání pro budoucí použití. Jestliže trpíte cukrovkou, slinivka neprodukuje dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno inzulín produkovaný slinivkou správně využívat. Vede to k vysoké hladině glukózy v krvi. Přípravek Metfogamma 1000 mg napomáhá snižovat glukózu v krvi tak, aby byla její hladina pokud možno v normálu.

Pokud užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg jako dospělý pacient s nadváhou, dlouhodobá léčba Vám také pomáhá snižovat riziko komplikací spojených s cukrovkou.

K čemu se Metfogamma 1000 mg používáMetfogamma 1000 mg je lék používaný ke snížení vysoké hladiny cukru v krvi u pacientů s cukrovkou 2. typu (také nazývána diabetes mellitus nezávislý na inzulínu), u nichž se nepodařilo snížit hladinu cukru v krvi samotnou úpravou stravy a cvičením. Užívá se zejména u pacientů s nadváhou.

Dospělí mohou užívat přípravek Metfogamma 1000 mg samotný nebo společně s jinými léky k léčení cukrovky (tzn. perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem).

Děti ve věku od 10 let a dospívající mohou přípravek Metfogamma 1000 mg užívat samotný nebo společně s inzulínem.

2

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat

Neužívejte Metfogamma 1000 mg pokud- jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku Metfogamma 1000 mg (viz odstavec 6 – Další informace).- máte potíže s ledvinami nebo játry.- máte nekontrolovanou cukrovku, např. závažnou hyperglykémii (velmi vysoké hladiny cukru v krvi) nebo ketoacidózu. Ketoacidóza je stav, kdy se v krvi hromadí ketonové látky neboli „ketolátky“. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo dech páchnoucí nezvykle po ovoci.- ztrácíte nadměrné množství vody (dehydratace) následkem dlouhodobého nebo silného průjmu nebo opakovaného zvracení. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které mohou vyvolat nebezpečí laktátové acidózy (viz níže uvedený odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metfogamma 1000 mg je zapotřebí“).- máte závažnou infekci, jako je infekce postihující plíce nebo průdušky či ledviny. Těžké infekce totiž mohou vést k ledvinovým potížím a ty mohou vyvolat riziko laktátové acidózy (viz odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metfogamma 1000 mg je zapotřebí“).- jste léčeni na srdeční selhání nebo nedávno prodělaný srdeční záchvat (infarkt myokardu), máte závažné problémy s oběhem krve a dýchací potíže. Takový stav může vést k nedostatku zásobování tkání kyslíkem a nebezpečí laktátové acidózy (viz níže uvedený odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metfogamma 1000 mg je zapotřebí“)- pijete nadměrně alkohol.Pokud se Vás některý z problémů týká, informujte lékaře před zahájením užívání přípravku Metfogamma 1000 mg.

Určitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, jestliže

budete potřebovat vyšetření jako např. rentgenové nebo takové vyšetření, při kterém se do krevního řečiště injekčně zavádí nějaká kontrastní látka obsahující jod.

budete potřebovat větší chirurgický zákrok.

Určitou dobu před takovým vyšetřením či chirurgickým zákrokem a určitou dobu poté je nutné přestat přípravek Metfogamma 1000 mg užívat. O tom, zda máte během tohoto období absolvovat nějakou jinou léčbu, rozhodne Váš ošetřující lékař. Je důležité dodržovat přesně instrukce, které Vám dá Váš lékař.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metfogamma 1000 mg je zapotřebí:Metfogamma 1000 mg může způsobit velmi vzácnou, ale závažnou komplikaci nazývanou laktátová acidóza, a to zvláště tehdy, pokud Vaše ledviny nefungují správně. Příznaky laktátové acidózy zahrnují zvracení, bolení břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkový pocit nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a potíže s dýcháním. Pokud se tato komplikace objeví, bude pravděpodobně nutná okamžitá lékařská pomoc. Přestaňte přípravek Metfogamma 1000 mgokamžitě užívat a ihned o této skutečnosti informujte svého lékaře.

Přípravek Metfogamma 1000 mg sám o sobě nevyvolává hypoglykémii (tzn. příliš nízkou hladinu krevního cukru). Jestliže však užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg souběžně s jinými přípravky na léčbu cukrovky, které mohou hypoglykémii vyvolávat (jako jsou sulfonylmočoviny, inzulín, glinidy), riziko hypoglykémie existuje. Pokud se tedy objeví příznaky hypoglykémie jako slabost, závratě, zvýšená potivost, rychlé bušení srdce, poruchy zraku či potíže s koncentrací, pomůže obvykle sníst nebo vypít něco, co obsahuje cukr.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:Pokud musíte dostat do krevního oběhu injekci kontrastní látky obsahující jód, např. při rentgenovém nebo radioizotopovém vyšetření, musíte přípravek Metfogamma 1000 mg na určitou dobu před a po takovém vyšetření přestat užívat (viz výše uvedený odstavec „Určitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, jestliže“).

3

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků současně s přípravkem Metfogamma 1000 mg. Může být u Vás nutná častější kontrola hladiny glukózy v krvi nebo přizpůsobení dávkování přípravku Metfogamma 1000 mg:- diuretika (léky odstraňující vodu z těla zvyšováním tvorby moči)- sympatomimetika jako salbutamol a terbutalin (na průduškové astma)- kortikosteroidy (užívané na léčbu různých onemocnění, např. závažných zánětů kůže nebo astma).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Metfogamma 1000 mg s jídlem a pitímPři užívání tohoto léku nepijte alkohol, jelikož může zvyšovat nebezpečí vzniku laktátové acidózy, zvláště pokud máte problémy s játry nebo jste podvyživení. To se týká i léků obsahujících alkohol.

Těhotenství a kojení:V těhotenství je třeba léčit cukrovku inzulínem. Pokud otěhotníte, nemůžete těhotenství vyloučit nebo jej plánujete, informujte svého lékaře, aby mohl změnit léčbu.Protože jsou dostupné pouze omezené informace, Váš lékař rozhodne, zda můžete při kojení užívat přípravek Metfogamma 1000 mg nebo zda kojení musíte přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Přípravek Metfogamma 1000 mg užívaný samotný nevyvolává hypoglykémii (příliš nízkou hladinu krevního cukru), nebude mít tedy ani vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Jestliže však užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg souběžně s jinými přípravky na léčbu cukrovky (např. deriváty sulfonylmočoviny, inzulín, glinidy), buďte velmi opatrní. Příznaky hypoglykémie zahrnují slabost, závratě, zvýšenou potivost, rychlé bušení srdce, poruchy zraku nebo potíže s koncentrací. Pokud tedy takové symptomy pocítíte, vyhněte se řízení motorových vozidel i obsluze strojů.

3. Jak se Metfogamma 1000 mg užívá

Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.Přípravek Metfogamma 1000 mg nemůže nahradit prospěšnost zdravého životního stylu. Dodržujte i nadále rady svého ošetřujícího lékaře ohledně diety a pravidelně cvičte.

Obvyklé dávkováníDěti od 10 let a dospívající obvykle zahajují léčbu 500 mg nebo 850 mg hydrochloridu metforminu jednou denně. Maximální denní dávka je 2000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích dávkách. Léčení dětí ve věku od 10 do 12 let je vhodné pouze na základě konkrétního doporučení ošetřujícího lékaře, neboť u této věkové kategorie není s užíváním tohoto přípravku mnoho zkušeností.

Dospělí obvykle zahajují léčbu 500 mg nebo 850 mg hydrochloridu metforminu dvakrát až třikrát denně. Maximální denní dávka je 3000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách.

Pokud užíváte také inzulín, Váš lékař Vám řekne, jak přípravek Metfogamma 1000 mg užívat.

Monitorování

Lékař Vám upraví dávku přípravku Metfogamma 1000 mg podle hodnot krevního cukru. Buďte s lékařem v pravidelném kontaktu. Zvláště důležité to je u dětí a dospívajících nebo u starších pacientů.

4

Lékař bude také minimálně jednou ročně kontrolovat funkci ledvin. U starších pacientů nebo při horší funkci ledvin budou pravděpodobně nutné kontroly ještě častější.

Jak se přípravek Metfogamma 1000 mg užíváTablety užívejte s jídlem nebo po něm, tak se vyhnete nežádoucím účinkům na trávení. Tablety nedrťte ani nežvýkejte. Zapijte je sklenicí vody. -

Pokud užíváte přípravek jednou denně, užívejte je ráno (se snídaní)

-

Pokud užíváte 2 rozdělené dávky denně, užívejte je ráno (se snídaní) a večer (s večeří)

-

Pokud užíváte 3 rozdělené dávky denně, užívejte je ráno (se snídaní), v poledne (s obědem) a večer (s večeří)

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že je účinek přípravku Metfogamma 1000 mg příliš silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Metfogamma 1000 mg než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) více přípravku Metfogamma 1000 mg, než jste měl(a), může se u Vás objevit laktátová acidóza. Příznaky laktátové acidózy zahrnují zvracení, bolení břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkový pocit nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a potíže s dýcháním. Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Metfogamma 1000 mgNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další normální dávku v pravidelném čase.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Metfogamma 1000 mg nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 lidí)- trávicí problémy, jako nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto vedlejší účinky se objevují nejčastěji na počátku léčby přípravkem Metfogamma 1000 mg. V takovém případě pomáhá rozložit si dávky do celého dne a užívat je s jídlem nebo bezprostředně po něm. V případě přetrvávajících příznaků přestaňte přípravek Metfogamma 1000 mg užívat a informujte svého lékaře.

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 lidí)- změny chuti.

Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 lidí) - laktátová acidóza. Jde o velmi vzácnou, nicméně závažnou komplikaci, a to zvláště v případě špatného fungování ledvin. Pokud se tato komplikace objeví, budete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc. Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolest břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkový pocit nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a dýchací potíže. V takovém případě přestaňte přípravek Metfogamma 1000 mg okamžitě užívat a neprodleně informujte svého ošetřujícího lékaře. - kožní reakce jako zarudnutí kůže, svědění nebo kopřivka.

- nízké hladiny vitamínu B12 v krvi.

5

Frekvence výskytu následujících vedlejších účinků není známa: - odchylky od normálních hodnot jaterních testů nebo hepatitida (zánět jater, který může vést k únavě, ztrátě chuti k jídlu, úbytku hmotnosti se zežloutnutím kůže či očního bělma nebo bez jejich zežloutnutí). Pokud se tyto potíže vyskytnou, přestaňte tento lék užívat.

Děti a dospívajícíO nežádoucích účincích vyskytujících se u dětí a dospívajících jsou k dispozici pouze omezené informace. Ukazují ale, že typ a závažnost nežádoucích účinků jsou podobné jako u dospělých pacientů.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. Uchovávání přípravku Metfogamma 1000 mg

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Pokud se přípravkem Metfogamma 1000 mg léčí dítě, doporučuje se rodičům a ošetřovatelům, aby na užívání přípravku dohlíželi.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Metfogamma 1000 mg obsahujeLéčivou látkou je metformini hydrochloridumJedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg - odpovídá metforminum 780 mg

Pomocné látky: hypromelosa, povidon 25, magnesium-stearát, makrogol 6 000, oxid titaničitý (E 171)

Jak přípravek Metfogamma 1000 mg vypadá a co obsahuje toto baleníMetfogamma 1000 mg jsou bílé podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně a hlubokou rýhou na straně druhé (typu karate).Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 15, 30, 60, 120, 180 a 600 potahovaných tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciWörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Str. 7D-71034 BöblingenNěmecko

6

VýrobceDragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstraße 184529 TittmoningNěmecko

Medis International a.s.Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice Česká republika

Wörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Straße 771034 BöblingenNěmecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:Česká republika

Metfogamma 1000 mg potahované tablety

Estonsko

Metfogamma 1000

Maďarsko

Metfogamma 1000 mg filmtabletta

Itálie

Metformina AWP 1000 mg

Litva

Metfogamma 1000 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Metfogamma 1000 mg apvalkotās tabletes

Polsko

Metfogamma 1000 mg

Slovenská republika

Metfogamma 1000

Slovinsko

Metfogamma 1000 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146210/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Metfogamma 1 000 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Metformini hydrochloridum 1000 mg, odpovídající metforminum 780 mg v jedné potahované tabletě.

Úplný seznam všech pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Popis přípravku: Bílé podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně a hlubokou rýhou na straně druhé ( typ karate). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba diabetu mellitu 2. typu zvláště u obézních pacientů tam, kde samotné dietní opatření a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykémii. - Dospělí: přípravek Metfogamma 1000 mg může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s ostatními orálními antidiabetiky nebo s inzulínem. - Děti starší 10 let a dospívající: přípravek Metfogamma 1000 mg může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s inzulínem.

Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetem 2. typu léčených hydrochloridem metforminu v první linii léčby po selhání dietních opatření (viz bod 5.1).

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí Monoterapie a kombinace s jinými perorálními antidiabetiky: Terapie se zahajuje dávkou 500 nebo 850 mg 2krát až 3krát denně během jídla nebo po jídle. Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální snášenlivost.U pacientů užívajících vysoké dávky hydrochloridu metforminu (2 až 3 g denně) je možné nahradit 2 tablety s obsahem 500 mg hydrochloridu metforminu jednou tabletou přípravku Metfogamma 1000 mg. Maximální doporučená dávka jsou 3 g hydrochloridu metforminu denně, rozděleně ve 3 dávkách..

Pokud se zvažuje převedení z jiného perorálního antidiabetika, je třeba přerušit jeho užívání a zahájit léčbu hydrochloridem metforminu v dávkách uvedených výše.

Kombinace s inzulínem Pro dosažení lepší kontroly glykémie mohou být hydrochlorid metforminu a inzulín používány v kombinaci. Obvyklá počáteční dávka hydrochloridu metforminu je 500 nebo 850 mg 2 až 3krát denně, zatímco dávkování inzulínu se upraví podle hladiny glykémie.

2

Starší pacientiVzhledem k možnosti snížení renálních funkcí u subjektů vyššího věku by mělo být dávkování hydrochloridu metforminu upraveno podle renálních funkcí. Je nutné provádět pravidelné hodnocení renálních funkcí (viz bod 4.4).

Děti a dospívající Monoterapie a kombinace s inzulínem - Přípravek Metfogamma 1000 mg může být používán u dětí od 10 let a dospívajících.- Obvyklá počáteční dávka je 500 nebo 850 mg hydrochloridu metforminujednou denně podávaná během jídla nebo po jídle.

Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální snášenlivost. Maximální doporučená dávka hydrochloridu metforminu je 2 g denně, rozdělena do dvou nebo tří dávek.

4.3. Kontraindikace

- známá přecitlivělost na hydrochlorid metforminu nebo jinou složku přípravku; - diabetická ketoacidóza, diabetické prekoma- renální selhání nebo renální dysfunkce (clearence kreatininu < 60 ml/ml); - akutní onemocnění s rizikem změny renálních funkcí jako je: dehydratace, těžká infekce, šok, intravenózní podání jódových kontrastních látek (viz bod 4.4). - akutní nebo chronické onemocnění, které může vyvolat tkáňovou hypoxii jako je: srdeční nebo dechové selhání, nedávný infarkt myokardu, šok; - jaterní nedostatečnost, akutní otrava alkoholem a alkoholismus;

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Laktátová acidóza Laktátová acidóza je vzácná, ale vážná metabolická komplikace, vyvolaná kumulací dlouhodobě užívaného hydrochloridu metforminu, která má vysokou mortalitu, pokud není rychle léčena. Zaznamenané případy laktátové acidózy u pacientů léčených hydrochloridem metforminu se vyskytly hlavně u diabetických pacientů s významnou poruchou renálních funkcí. Incidence výskytu laktacidemické acidózy může a měla by být snížena hodnocením dalších souvisejících rizikových faktorů jako je nedostatečná kontrola diabetu, ketóza, prodloužený půst, nadměrný příjem alkoholu, jaterní nedostatečnost a stavy související s hypoxií.

Diagnóza Nebezpečí laktátové acidózy se musí zvažovat v případě nespecifických příznaků jako jsou svalové křeče se zažívacími potížemi jako bolest břicha a těžká astenie.

Laktátová acidóza je charakterizována dušností, bolestí břicha a hypotermií s následným kómatem. Mezi laboratorní diagnostické známky patří snížení pH, hladiny laktátu v plasmě nad 5 mmol/l a zvýšený aniontový deficit a zvýšený poměr laktát/pyruvát. Pokud vznikne podezření na metabolickou acidózu, musí být užívání hydrochloridu metforminu okamžitě přerušeno a pacient musí být okamžitě hospitalizován (viz bod 4.9).

Renální funkce Jelikož je hydrochlorid metforminu vylučován ledvinami, měly by být před zahájením léčby a pravidelně v průběhu léčby stanoveny hladiny kreatininu v séru (odhad ze sérového kreatininu užitím Cockcroft-Gaultova výpočtu): * minimálně jednou za rok u pacientů s normální funkcí ledvin; * minimálně dva až čtyřikrát ročně u subjektů s hladinami kreatininu při nižší hranici normálních hodnot a u pacientů vyššího věku.

3

Snížení funkce ledvin u subjektů vyššího věku je časté a asymptomatické. Zvláštní pozornost by měla být věnována stavům s možností poškození funkce ledvin, například při zahájení antihypertenzívní nebo diuretické léčby a při zahájení léčby pomocí nesteroidních antiflogistik (NSAID).

Podávání jódových kontrastních látek Jelikož intravenózní podání jódových kontrastních látek u radiologických vyšetření může vést k selhání ledvin, musí být podávání hydrochloridu metforminu přerušeno před vyšetřením, při vyšetření a nemělo by být zahájeno do 48 hodin po ukončení vyšetření a to pouze po vyšetření renálních funkcí a ověření jejich normální funkce (viz bod 4.5.).

Chirurgický výkon Užívání hydrochloridu metforminu se musí přerušit 48 hodin před chirurgickým výkonem provedeným v celkové, spinální nebo epidurální anestézii a nemá být znovu zahájeno dříve než za 48 hodin po výkonu nebo za podmínky normálního příjmu potravy a pouze při potvrzené normální funkci ledvin pacienta.

Děti a dospívající: Před zahájením léčby hydrochloridem metforminu by měla být potvrzena diagnóza diabetu mellitu 2. typu.

V kontrolovaných klinických studiích trvajících jeden rok nebyl prokázán žádný účinek hydrochloridu metforminu na růst a pubertu, avšak nejsou k dispozici dlouhodobější údaje týkající se těchto specifických účinků. Proto je tedy doporučováno pečlivé sledování vlivu hydrochloridu metforminu na tyto parametry u dětí léčených hydrochloridem metforminu, zvláště u dětí před pubertou.

Děti ve věku 10-12 let: Do kontrolovaných klinických studií provedených u dětí a dospívajících bylo zařazeno pouze 15 jedinců ve věku 10-12 let. Ačkoli účinnost a bezpečnost hydrochloridu metforminu u dětí do 12 let se neliší od účinnosti a bezpečnosti hydrochloridu metforminu u starších dětí a dospívajících, je doporučována zvláštní opatrnost při předepisování metforminu dětem ve věku mezi 10-12 lety.

Další upozornění: Všichni pacienti by měli pokračovat v dietních opatřeních s pravidelným rozložením příjmu sacharidů v průběhu dne. Pacienti s nadváhou by měli pokračovat v dietě omezující příjem energie.

Pravidelně by mělo být prováděno laboratorní sledování parametrů diabetu mellitu.

Samotný hydrochlorid metforminu nikdy nevyvolává hypoglykémii, je však doporučována opatrnost při používání v kombinaci s inzulínem nebo dalšími perorálními antidiabetiky (např. deriváty sulfonylurey nebo meglitinidy).

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace, které nejsou doporučené

Alkohol Zvýšené riziko laktátové acidózy u akutní intoxikace alkoholem, zvláště v případě: * hladovění nebo podvýživy; * jaterní nedostatečnosti. Pacienti nesmí konzumovat alkohol a léčiva alkohol obsahující.

Jódové kontrastní látky (viz bod 4.4.)Intravenózně podané jódové kontrastní látky mohou vést k renálnímu selhání, které vyvolá akumulaci hydrochloridu metforminu a riziko laktátové acidózy.

4

Podávání hydrochloridu metforminu musí být přerušeno před vyšetřením, při vyšetření a nemá být zahájeno do 48 hodin po ukončení vyšetření a to pouze po vyšetření renálních funkcí a ověření jejich normální funkce.

Kombinace vyžadující při užívání opatrnost:

- Léky s vnitřní hyperglykemickou účinností jako glukokortikoidy (k systémovému i místnímu podání) a sympatomimetika. Mohou být nutná častější sledování glykémie, a to zvláště na počátku léčby. Jestliže to je nutné, upravuje se dávkování metforminu během léčby jiným léčivým přípravkem.

- Diuretika, především kličková, mohou svým potenciálním snížením renální funkce zvýšit riziko laktátové acidózy.

4.6. Těhotenství a kojení

KojeníNekontrolovaný diabetes v těhotenství (gestační nebo trvalý) je spojen se zvýšeným rizikem vrozených abnormalit a perinatální mortalitou.

Omezené údaje o užívání metforminu těhotnými ženami neukazují zvýšené riziko vrozených abnormalit. Studie na zvířatech nenasvědčují škodlivým účinkům, které by ovlivňovaly těhotenství, embryonální nebo fetální vývoj, porod či poporodní vývoj. Jestliže žena plánuje těhotenství a v průběhu těhotenství se diabetes neléčí pomocí hydrochloridu metforminu, ale k udržení hladiny glykémie na co možná nejnormálnější úrovni se používá inzulín. Zabrání se tak nebezpečí fetálních malformací souvisejících s abnormálními hladinami krevního cukru. KojeníMetformin je u lidí vylučován do mateřského mléka. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na novorozence/kojence. Přesto, protože jsou dostupné pouze omezené údaje, během léčby není kojení doporučeno. Při rozhodnutí, zda přerušit kojení, je třeba brát v úvahu přínos kojení a možné riziko nežádoucích účinků na dítě. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Hydrochlorid metforminu samotný nevyvolává hypoglykémii; proto při monoterapii metforminem není nebezpečí snížení pozornosti při řízení motorového vozidla, při obsluze strojů anebo při práci ve výškách.

V kombinaci s jinými látkami, snižujícími hladiny glykémie (s antidiabetiky ze skupiny sulfonylmočoviny, s inzulínem, nebo s meglitinidy) se však po užití hydrochloridu metforminu může vyvinout hypoglykémie a pacienti musejí být varováni.

4.8. Nežádoucí účinky

Při léčbě hydrochloridem metforminu se mohou objevit následující nežádoucí účinky. Výskyt nežádoucích účinků je definován jako: velmi časté >1/10časté  1/100, <1/10méně časté 1/1 000, <1/100vzácné 1/10 000, <1/1 000velmi vzácné <1/10 000není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Nežádoucí účinky ve skupině jsou seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy nervového systému:Časté: Poruchy chuti

5

Gastrointestinální poruchy:Velmi časté: Poruchy gastrointestinální jako nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji při zahájení léčby a ve většině případů ustupují samovolně. K prevenci těchto účinků se doporučuje užívat hydrochlorid metforminu ve 2 až 3 dílčích denních dávkách s jídlem nebo po jídle. Gastrointestinální snášenlivost se také zlepšuje při pomalém navyšování dávky.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Velmi vzácné: Kožní reakce jako erytém, svědění a kopřivka

Poruchy metabolismu a výživy:Velmi vzácné: Laktátová acidóza (viz bod 4.4.).Pokles vstřebávání vitaminu B12 s poklesem sérových hladin při dlouhodobém užívání hydrochloridumetforminu. O dané etiologii se doporučuje uvažovat, pokud se u pacienta rozvine megaloblastická anémie.

Poruchy jater a žlučových cest: Není známo: Abnormální hodnoty jaterních testů nebo hepatitida ustupující po vysazení metformin-hydrochloridu.

Publikované a postmarketingové údaje i kontrolované klinické studie u omezeného počtu pediatrických pacientů ve věku 10-16 let léčených po dobu jednoho roku potvrzují nežádoucí příhody, které jsou co do povahy a závažnosti podobné nežádoucím příhodám hlášeným u dospělých pacientů.

4.9. Předávkování

Ani po požití 85 g hydrochloridu metforminu nebyla popsána hypoglykémie; při takovém předávkování se však vyskytla laktátová acidóza. Výrazné předávkování hydrochloridem metforminu nebo současný výskyt rizikových faktorů může vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje okamžitou léčbu v nemocnici. Nejúčinnější metodou je odstranění laktátu a hydrochloridu metforminu pomocí hemodialýzy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perorální antidiabetika, biguanidyATC skupina A10BA02

Hydrochlorid metforminu je biguanid s antihyperglykemickými účinky snižující jak bazální tak postprandiální glykémii. Nepůsobí stimulaci sekrece inzulínu a nevyvolává tudíž hypoglykémii.

Hydrochlorid metforminu může působit třemi mechanismy: 1. snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy. 2. ve svalech, zvýšením citlivosti na inzulín a zlepšením vychytávání a utilizace glukózy v tkáních. 3. zpomalením absorpce glukózy ze střeva.

Hydrochlorid metforminu stimuluje tvorbu glykogenu v buňkách působením na glykogensyntázu. Hydrochlorid metforminu zvyšuje transportní kapacitu všech typů glukózových membránových přenašečů (GLUT).

U lidí má hydrochlorid metforminu příznivý vliv na lipidový metabolismus a to nezávisle na účinku na glykémii. U kontrolovaných, střednědobých nebo dlouhodobých klinických studií bylo prokázáno, že

6

hydrochlorid metforminu v terapeutických dávkách snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů.

Klinická účinnost Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý přínos intenzivní kompenzace glykémie u dospělých pacientů s diabetem typu 2.

Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených hydrochloridem metforminu po selhání samotné diety prokázala: - významné snížení absolutního rizika jakékoli komplikace související s diabetem ve skupině užívající hydrochlorid metforminu (29,8 příhod/1000 pacientů a rok) oproti skupině léčené samotnou dietou (43,3 příhod/ 1000 pacientů a rok), p=0,0023, a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii (40,1 příhod/1000 pacientů a rok), p=0,0034; - významné snížení absolutního rizika mortality související s diabetem: hydrochlorid metforminu 7,5 příhod/ 1000 pacientů a rok, samotná dieta 12,7 příhod/1000 pacientů a rok, p=0,017; - významné snížení absolutního rizika celkové mortality: skupina užívající hydrochlorid metforminu 13,5 příhod/1000 pacientů a rok oproti skupině léčené samotnou dietou 20,6 příhod/1000 a rok (p=0,011) a oproti skupinám léčených sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii 18,9 příhod/1000 pacientů a rok (p=0,021); - významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: hydrochlorid metforminu 11 příhod/1000 pacientů a rok, samotná dieta 18 příhod/ 1000 pacientů a rok (p=0,01).

Pro hydrochlorid metforminu užívaný ve druhé linii v kombinaci se sulfonylureou nebyl prospěch týkající se klinického výsledku prokázán.

U vybraných pacientů s diabetem typu 1 byla zvolena kombinace metforminu a inzulínu, ale klinický prospěch této kombinace nebyl formálně stanoven.

Kontrolované klinické studie u limitované dětské populace ve věku 10-16 let, která byla léčena po dobu 1 roku, prokázaly podobnou odpověď u kontroly glykémie, jaká se vyskytuje u dospělých pacientů.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce Po podání perorální dávky hydrochloridu metforminu je Tmax dosaženo za 2,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost 500 mg nebo 850 mg hydrochloridu metforminu v tabletách je u zdravých dobrovolníků 50-60%. Po perorálním podání činila neabsorbovaná část vyloučená stolicí 20-30%.

Po perorálním podání je absorpce hydrochloridu metforminu saturabilní a neúplná. Předpokládá se, že farmakokinetika absorpce je nelineární.

V obvyklých dávkách hydrochloridu metforminu a při běžném dávkovacím schématu je dosaženo ustálených plazmatických koncentrací za 24-48 hodin a hodnoty jsou obvykle nižší než 1 mikrogram/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesahovala maximální plazmatická koncentrace hydrochloridu metforminu (Cmax) 4 mikrogramy/ml, a to ani při maximálních dávkách.

Jídlo snižuje rozsah absorpce hydrochloridu metforminu a mírně ji zpomaluje. Po podání dávky 850 mg bylo pozorováno 40% snížení maximální plazmatické koncentrace, 25% snížení AUC a prodloužení času nutného k dosažení maximální plazmatické koncentrace o 35 minut. Klinický význam tohoto jevu není znám.

Distribuce Vazba na plazmatické bílkoviny je zanedbatelná. Část hydrochloridu metforminu vstupuje do erytrocytů. Maximální hladina v krvi je nižší než maximální plazmatická hladina a objevují se

7

přibližně ve stejnou dobu. Červené krvinky představují pravděpodobně sekundární kompartment distribuce. Průměrný distribuční objem se obvykle pohybuje v rozmezí 63-276 litrů.

Metabolismus Hydrochlorid metforminu je vylučován v nezměněné formě močí. U člověka nebyly nalezeny žádné metabolity.

Eliminace Renální clearence hydrochloridu metforminu je > 400 ml/min, z čehož lze usoudit, že hydrochlorid metforminu je vylučován glomerulární filtrací a tabulární sekrecí. Po podání perorální dávky činí zdánlivý terminální eliminační poločas přibližně 6,5 hodiny.

Při poškozené funkci ledvin je renální clearence snížena úměrně clearence kreatininu. Eliminační poločas je proto prodloužen, což vede ke zvýšeným hladinám hydrochloridu metforminu v plazmě.

Děti a dospívajícíJednotlivá dávka: po podání jednotlivé dávky 500 mg hydrochloridu metforminu pediatrickým pacientům byl prokázán podobný farmakokinetický profil jako u zdravých dospělých.

Opakovaná dávka: po opakovaném podávání dávky 500 mg dvakrát denně po dobu 7 dní došlo u pediatrických pacientů ke snížení maximální plazmatické koncentrace (Cmax) na 33% a systémového vystavení (AUC0-t) 40% ve srovnání s dospělými diabetiky, kteří užívali opakovanou dávku 500 mg dvakrát denně po dobu 14 dní. Jelikož je dávka individuálně titrována na základě kontroly glykémie, je klinický význam omezený.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Předklinické bezpečnostní údaje vycházející z konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, opakované toxicity, genotoxicity, karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicity neukazují na žádné riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Hypromelosa, povidon 25, magnesium-stearátPotahová vrstva: Hypromelosa, makrogol 6 000, oxid titaničitý (E 171)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

5 let.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Balení: 15, 30, 60, 120, 180, a 600 potahovaných tablet v blisterch (PVC-Al)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

8

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Wörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Str. 7D-71034 BöblingenNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

18/122/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.3.2008/4.4.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.7.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metfogamma 1000 mg potahované tablety

(Metformini hydrochloridum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje: Metformini hydrochloridum 1000 mg, odpovídá 780 mg metforminum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

15,30, 60, 120, 180, 600 ( 20x30) potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Wörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Str.7, 71034 BöblingenNěmecko

2

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 18/122/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Metfogamma 1 000

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metfogamma 1000 mg potahované tablety

(Metformini hydrochloridum)

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.