Metfirex 1 G

Kód 0122135 ( )
Registrační číslo 18/ 002/04-C
Název METFIREX 1 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0122138 POR TBL FLM 120X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0122135 POR TBL FLM 30X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0122136 POR TBL FLM 60X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0122137 POR TBL FLM 90X1000MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak METFIREX 1 G

Strana 1 / 5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls68218/2008

Příbalová informace

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ METFIREX 1G (Metformini hydrochloridum) potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné

známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V

příbalové informaci naleznete:

1.

Co je METFIREX 1G a k

čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete METFIREX 1G užívat

3.

Jak se METFIREX 1G užívá

4.

Možné nežád

oucí účinky

5.

Jak METFIREX 1G uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE METFIREX 1G A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Metformin, léčivá látka přípravku METFIREX 1G, patří do skupiny léků označovaných jako biguanidy, které se

používají pro léčbu diabetu mellitu (cukrovky) typu 2 v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou

dostačující. Inzulín je hormon, který umožňuje tělesným tkáním získávat glukózu (cukr) z krevního oběhu a využívat ji jako zdroj energie nebo ji skladovat pro další využití. Lidé s

cukrovkou typu 2 nevytváří dostatečné

množství inzulínu ve slinivce břišní nebo jejich tělesné tkáně nereagují správně na inzulín, který slinivka

produkuje. To vyvolává hromadění glukózy v krvi. Metformin zvyšuje citlivost tkání na inzulín a pomáhá nor

malizovat využívání glukózy v organismu. U dospělých pacientů, kteří trpí nadváhou, může dlouhodobé

používání metforminu také pomoci snížit riziko komplikací spojených s diabetem.

U dospělých může být přípravek METFIREX 1G podáván samotný nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky užívanými ústy nebo s

inzulínem. U dětí od 10 let a u dospívajících může být přípravek METFIREX 1G

podáván samotný nebo s inzulínem. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE METFIREX 1G UŽÍVAT

Neužívejte METFIREX 1G: -

jestliže

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin nebo na kteroukoli další složku přípravku

METFIREX 1G

-

pokud

máte vážné komplikace cukrovky nebo máte ketoacidózu (příznak nekontrolované cukrovky, při

které se hromadí sloučeniny označované jako „ketolátky" v krvi – můžete si všimnout neobvyklého ovocného zápachu z úst)

-

jestliže

jste dehydratovaný/á (například v důsledku trvalého nebo závažného průjmu nebo opakujícího se

zvracení)

Strana 2 / 5

-

pokud

máte onemocnění ledvin nebo jater

-

pokud

máte závažnou infekci (například infekci dýchacího nebo močového ústrojí)

-

jestliže

jste léčen/a pro onemocnění srdce nebo jste prodělal/a srdeční záchvat či máte závažné onemocnění

kardiovaskulárního (týkající se srdce a cév) systému nebo dechové potíže

, které by mohlo způsobit

nedostatečné zásobování tkání kyslíkem

-

pokud

konzumujete ve zvýšené míře alkohol

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku METFIREX 1G je zapotřebí

Zvracení, bolesti břicha se svalovými křečemi a celkový pocit malátnosti s těžkou únavou může být při užívání tohoto

přípravku známkou závažné nestability Vaší cukrovky (diabetická ketoacidóza nebo laktátová acidóza),

vyžadující zvláštní léčbu. Pokud k tomu dojde, přerušte okamžitě užívání přípravku a informujte rychle svého

lékaře.

Pokračujte v dodržování dietních opatření, které Vám předepsal lékař. L

ékař Vám bude v průběhu užívání tohoto léčivého přípravku pravidelně kontrolovat krev s ohledem na změny

hladiny krevního cukru.

Tyto kontroly se provádějí minimálně jednou za rok (častěji v případě vyššího věku

nebo v

případě poruchy funkce Vašich ledvin). Riziko laktátové acidózy (hromadění kyseliny mléčné) se

zvyšuje v případě poruchy funkce ledvin.

Informujte svého lékaře v případě, že se u Vás objeví infekce jako například chřipka, infekce dýchacího nebo

močového ústrojí. Pokud máte podstoupit

rentgenové vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte lékaře, že

užíváte přípravek METFIREX 1g, protože bude nutné před vyšetřením vysadit tento přípravek a několik dní po výkonu ho neužívat. Informujte

svého lékaře v případě, že Vám bude proveden chirurgický zákrok nebo vyšetření v celkové

narkóze

, protože bude nutné vysadit přípravek METFIREX 1g a několik dní po výkonu ho neužívat.

O tom, zda máte během tohoto období absolvovat nějakou jinou léčbu, rozhodne Váš ošetřující lékař.

Informujte svého lékaře o jakékoli z výše uvedených situací nebo v případě, že si nebudete jistý/á užíváním

přípravku.

Užívání přípravku METFIREX 1G s jídlem a pitím

Při užívání přípravku METFIREX 1G se vyhněte konzumaci alkoholu, protože alkohol může zvyšovat

nežádoucí účinky, jako například laktátovou acidózu. Je doporučeno užívat tablety s jídlem nebo okamžitě po

jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí.

Těhotenství a kojení Informujte svého lé

kaře, pokud plánujete těhotenství. Během těhotenství by měla být cukrovka léčena

inzulínem. Pokud zjistíte, že jste těhotná až při užívání přípravku METFIREX 1 g, informujte svého lékaře, aby

provedl nezbytné změny léčby.

Přípravek METFIREX 1 g není doporučeno užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Samotný p

řípravek METFIREX 1 g nesnižuje hladinu krevního cukru a tudíž by neměl ovlivnit Vaši

schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Mějte však na paměti, že kombinace přípravku METFIREX 1 g s

jinými antidiabetiky (například s deriváty sulfonylurey, inzulínem, glinidy nebo s jinými

léky snižujícími hladinu cukru v

krvi) může vyvolat hypoglykémii (příznaky nízké hladiny krevního cukru,

jako je omdlévání, zmatenost, zvýšené pocení, poruchy zraku nebo obtížná koncentrace). Pokud tedy takové

příznaky pocítíte, vyhněte se řízení motorových vozidel i obsluze strojů.

Strana 3 / 5

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při užívání přípravku METFIREX 1G se vyhněte konzumaci léků obsahujících alkohol.

Zvláštní opatrnost by měla být věnována situacím, kdy může dojít k poruše funkce ledvin, například při

zahájení léčby vysokého krevního tlaku nebo diuretické léčby (zvyšující tvorbu a vylučování moči) nebo při

zahájení léčby nesteroidními protizánětlivými léky (např. ibuprofen). Některá onemocnění nebo léky, jako jsou kortikosteroidy, diuretika, beta-

2 agonisté (např. salbutamol, terbutalin) a inhibitory angiotenzin konvertujícího

enzymu

(určené k léčbě vysokého krevního tlaku), mohou vyvolat více nebo méně závažnou destabilizaci

cukrovky. Pokud podstoupíte rentgenové

vyšetření zahrnující injekci jódové kontrastní látky, informujte svého lékaře

o tom, že užíváte METFIREX 1G

, protože bude nutné tento přípravek vysadit.

3.

JAK SE METFIREX 1G užívá

METFIREX 1G nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu. Pokračujte v dodržování dietních opatření,

které Vám předepsal Váš lékař.

Lékař zahájí Vaši léčbu s minimální dávkou přípravku, kterou bude postupně zvyšovat v závislosti na účinku

na hladinu krevního cukru. Vždy užívejte METFIREX 1G přesně podle pokynů svého lékaře.

U dětí od 10 let a dospívajících je obvyklá úvodní dávka 1/2 potahované tablety přípravku METFIREX 1G

jednou denně. Maximální denní dávka je 2 g užívaná ve 2 nebo 3 jednotlivých dávkách.

U dospělých je obvyklá úvodní dávka 1/2 potahované tablety přípravku METFIREX 1G 2krát nebo 3krát

denně. Maximální denní dávka je 3 g užívaná ve 2 nebo 3 jednotlivých dávkách.

Tablety by měly být užívány v průběhu jídla či po jídle. Před polknutím se nedrtí ani nekoušou, polykají se celé. Pokud po ur

čité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku METFIREX 1g příliš silné nebo naopak příliš

slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. Máte-

li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a ví

ce přípravku METFIREX 1g než jste měl/a

Jestliže jste užil/a více přípravku METFIREX 1G než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování nevyvolá hypoglykémii (příliš nízká hladina cukru v krvi), ale zvyšuje riziko

překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová acidóza).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek METFIREX 1g Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat METFIREX 1g

Pokud přerušíte užívání přípravku, neobjeví se obvykle žádné nežádoucí účinky. Protože však Vaše cukrovka

není dále léčena, mohou se objevit komplikace. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto

přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i METFIREX 1G nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích nebo při běžné léčbě. Jsou uvedeny podle mí

ry výskytu ve skupinách (velmi časté: více než u 1 z 10 pacientů; časté: méně než u 1 z 10

pacientů, ale více než u 1 ze 100 pacientů; méně časté: méně než u 1 ze 100 pacientů, ale více než u 1 z 1000

pacientů; vzácné: méně než u 1 z 1000 pacientů, ale více než u 1 z 10000 pacientů; velmi vzácné: méně než u 1

z 10000 pacientů včetně ojedinělých případů).

Strana 4 / 5

Velmi časté

Poruchy trávicího ústrojí jako je nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí

účinky se vyskytují nejčastěji po zahájení léčby. Je doporučeno užívat potahované tablety s jídlem nebo

okamžitě po jídle, aby se zamezilo výskytu nežádoucích účinků v trávicím ústrojí.

Časté Poruchy chuti Velmi vzácné

Laktátová acidóza: velmi závažná komplikace, jejímž důsledkem je zvracení, bolesti břicha se svalovými

křečemi a celkový pocit malátnosti s těžkou únavou vyžadující zvláštní léčbu. Pokud k tomu dojde, přerušte

okamžitě užívání přípravku a informujte rychle svého lékaře.

Kožní reakce jako je erytém (začervenání kůže), svědění nebo kopřivka (vyrážka se svěděním). Snížení hladiny vitamínu B12

, což může vést k anémii (chudokrevnost), bolestem v ústech nebo na jazyku či

ztuhlosti nebo brnění v končetinách.

Ojedinělé případy:

Abnormality funkce jater nebo zánět jater, které při přerušení užívání přípravku METFIREX 1G odezní.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

JAK METFIREX 1G UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Rodiče a osoby pečující o děti by měli sledovat léčbu dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k p

oslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod <nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Metfirex 1g obsahuje -

Léčivou látkou je metformin-hydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 1000 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 780 mg metforminu.

-

Pomocnými látkami jsou povidon, magnesium stearát, hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171).

Jak Metfirex 1 g vypadá a co obsahuje toto balení Bílé, podlouhlé, potahované tablety se z

kosenými hranami a s půlící rýhou na obou stranách (na jedné straně -

„karate“ půlící rýha). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. Tablety jsou v

bezbarvém, průhledném PVC/Alb listru a v krabičce. Balení obsahuje 30, 60, 90 a 120

potahovaných tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Strana 5 / 5

Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-

aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.11.2011.

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 /8

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls68218/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

METFIREX 1G potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg (odpovídá 780 mg metforminu). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety Bílé, podlouhlé, potahované tablety se zkosenými

hranami a s půlící rýhou na obou stranách (na jedné

straně - „karate“ půlící rýha). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba diabetu mellitu 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde předepsaná dieta a cvičení nestačí

udržet přiměřenou glykémii.

U dospělých může být METFIREX 1G užíván buď v monoterapii, nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem.

U dětí ve věku od 10 let a u mladistvých se METFIREX 1G používá buď v monoterapii, nebo v kombinaci s inzulínem.

Bylo prokázáno, že použití metforminu jak

o léku první volby u obézních pacientů s diabetem

mellitem 2. typu po selhání diety snižuje výskyt diabetických komplikací (viz bod 5.1). 4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí: Monoterapie a terapie kombinovaná s dalšími perorálními antidiabetiky Obvyklá úvodní dávka metformin-hydrochloridu je 500 mg nebo 850

mg 2x nebo 3x denně podávaná

během jídla nebo po jídle.

Po 10 až 15 dnech by dávka měla být upravena na základě měření hladiny glukózy v krvi. Pozvolné

zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální tolerabilitu. Nejvyšší doporučená dávka metformin-

hydrochloridu je 3 g denně rozdělená do 2-3 dávek.

Převedení pacienta z jiného perorálního antidiabetika na metformin: přerušit užívání původního

přípravku a zahájit podávání metforminu v dávce specifikované výše. Kombinace s inzulínem Pro dosažení lepší kontroly hladiny glukózy v

krvi je možné kombinovat léčbu metforminem a

inzulínem. Obvyklá úvodní dávka metformin-hydrochloridu je 500 mg nebo 850 mg 2x nebo 3x

Stránka 2 /8

denně, přičemž dávka inzulínu je upravena v závislosti na měření glukózy v krvi. Starší pacienti Vzhledem k

možnému snížení renálních funkcí u starších pacientů by měla být dávka metforminu

upravena podle renálních funkcí

. Pravidelné měření renálních funkcí je nezbytně nutné (viz bod 4.4).

Děti starší 10 let a mladiství Monoterapie a terapie kombinovaná s inzulínem Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta 500 mg nebo 850 mg metformin-

hydrochloridu jednou denně,

podávaná v

průběhu jídla či po jídle.

Po 10 až 15 dnech léčby je možné upravit dávkování na základě měření hladiny glukózy v krvi.

Pozvolné zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální tolerabilitu. Nejvyšší doporučená dávka metformin-

hydrochloridu je 2 g denně podávaná rozděleně ve 2-3 dávkách.

Pokud je nutné zahájit léčbu dávkou 850 mg, musí být k tomu použit jiný přípravek. 4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na metformin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

-

Diabetická ketoacidóza, pre-diabetické kóma

-

Selhání ledvin nebo renální dysfunkce (clearance kreatininu < 60 ml/min)

-

Akutní onemocnění, u nichž je možnost ovlivnění funkce ledvin, např.

-

dehydratace

-

závažná infekce

-

šok

-

Akutní nebo chronické onemocnění, které by mohlo zapříčinit hypoxii, jako je např.

-

kardiální nebo respirační selhání

-

infarkt myokardu v

nedávné době

-

šok

-

Hepatální insuficience, akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Laktátová acidóza: Laktátová acidóza je vzácnou, ale záva

žnou (vysoká mortalita bez okamžité léčby) metabolickou

komplikací, která se může vyskytnout při kumulaci metforminu. Popsané případy laktátové acidózy u

pacientů užívajících metformin se objevily primárně u diabetických pacientů s významnou renální

insuficiencí. Incidence laktátové acidózy může a měla by být snížena také vyšetřením dalších

přidružených rizikových faktorů, jako je špatně kontrolovaný diabetes, ketoacidóza, delší hladovění,

nadměrný příjem alkoholu, hepatální insuficience a jakýkoliv stav spojený s hypoxií. Diagnostika: Laktátová acidóza je char

akterizována dušností (acidotickým dýcháním), bolestí břicha a hypotermií

následovanou kómatem. Diagnostické laboratorní nálezy jsou snížené pH krve, hladina laktátu v

plazmě nad 5 mmol/l a zvýšené aniontové okno („anion gap“) a zvýšený poměr laktát/pyruvát.

Jestliže je podezření na metabolickou acidózu, mělo by být podávání metforminu přerušeno a pacient

by měl být okamžitě hospitalizován (viz bod 4.9). Renální funkce: Vzhledem k

tomu, že je metformin vylučován ledvinami, měly by být před zahájením léčby a dále

pravidelně stanovovány sérové hladiny kreatininu:

minimálně jednou ročně u pacientů s normálními renálními funkcemi,

minimálně dvakrát až čtyřikrát ročně u pacientů s hladinou kreatininu v séru na horní hranici

normálních hodnot a u starších pacient

ů.

Stránka 3 /8

Snížení renálních funkcí je u starších pacientů časté a je asymptomatické. Se zvláštní opatrností je

třeba postupovat v případech, kdy může být funkce ledvin narušena, například na začátku

antihypertenzní nebo diuretické léčby nebo při zahájení léčby nesteroidními antirevmatiky. Podání jódové kontrastní látky: Vzhledem k

tomu, že intravaskulární podání jódové kontrastní látky může vést k renálnímu selhání,

měl by být metformin vysazen před vyšetřením nebo v době vyšetření a následně podán nejdříve za 48

hodin po vyšetření, a to pouze po opětovném vyšetření renálních funkcí s normálním výsledkem (viz bod 4.5).

Operační zákrok: Metformin musí být

vysazen 48 hodin před plánovaným chirurgickým zákrokem v celkové, spinální

nebo peridurální anestézii. Léčba by neměla být opět zahájena dříve než za 48 hodin po výkonu nebo

obnovení perorální výživy a pouze pokud byla znovu zjištěna normální funkce ledvin.

Další opatření: -

Všichni pacienti by měli dále dodržovat dietu s rovnoměrným rozložením denního příjmu sac

haridů. Pacienti s nadváhou by měli dále dodržovat dietu se sníženým energetickým

příjmem.

-

Měla by být prováděna pravidelná laboratorní vyšetření ke sledování kompenzace diabetu.

-

Metformin sám o sobě nevyvolává hypoglykémii, přesto je doporučována opatrnost, pokud je užíván v kombinaci s inzulínem nebo

jinými antidiabetiky (např. sulfonylurea nebo meglitinidy)

Děti a mladiství:

Před zahájením léčby metforminem je třeba potvrdit diagnózu diabetu mellitu 2. typu. Během kontrolovaných klinických studií trvají

cích jeden rok nebyl zjištěn žádný vliv metforminu na růst a

pubertu. Dlouhodobější studie zaměřené na tento specifický případ však nejsou k dispozici. Proto je u

dětí léčených metforminem doporučeno pečlivé sledování těchto parametrů, a to zejména u dětí před nástupem puberty.

Děti ve věku 10 až 12 let

Kontrolované klinické studie prováděné u dětí a mladistvých zahrnovaly pouze 15 subjektů ve věku

10 až 12 let. Přestože se účinnost a bezpečnost metforminu u těchto dětí nelišila od bezpečnosti a

účinnosti u mladistvých, je při předepisování metforminu dětem ve věku 10 až 12 let zapotřebí postupovat se zvýšenou opatrností. 4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nedoporučené kombinace Alkohol

• akutní intoxikace alkoholem je spojena se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zejména

v

případech hladovění nebo podvýživy

nedostatečnosti jater

Je třeba se vyvarovat alkoholu a léčivých přípravků obsahujících alkohol. Jódové kontrastní látky Intravaskulární podání jodové kontrastní l

átky může vést k renálnímu selhání, které má za následek

akumulaci metforminu a zvýšené riziko laktátové acidózy. Metformin musí

být vysazen před vyšetřením nebo v době vyšetření a následně může být znovu podán

ńejdříve za 48 hodin po vyšetření, a to pouze po opětovném vyšetření renálních funkcí s normálním výsledkem (viz bod 4.4). Kombinace vyžadující opatrnost

Glukokortikoidy (systémové a lokálně působící), beta-2 agonisté mají vlastní hyperglykemickou

aktivitu. Pacienty je třeba informovat a častěji a důsledně u nich kontrolovat hladinu glukózy

Stránka 4 /8

především na začátku léčby těmito léčivými přípravky, kdy může být potřeba dávku metforminu upravit.

Diuretika především kličková diuretika mohou vzhledem ke svému účinku snižujícímu funkci ledvin zvýšit riziko vzniku laktátové acidózy . ACE inhibitory mohou snižovat hladinu glukózy v

krvi. Proto může být nutné upravit dávku

metforminu během léčby a po ukončení léčby těmito přípravky. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Nekontrolovaný diabetes b

ěhem těhotenství je spojen se zvýšením kongenitálních abnormalit a

perinatální mortality. Relevantní epidemiologická data zatím nejsou k

dispozici. Studie na zvířatech

nenaznačují škodlivé účinky na těhotenství, embryonální či fetální vývoj a porod ani na postnatální vývoj (viz také bod 5.3). Plánuje-li žena s

diabetem otěhotnět, nebo pokud je těhotná, neměl by u ní být diabetes léčen

metforminem. Pro udržení hladiny glukózy co možná nejblíže normálu je třeba použít inzulín, aby se snížilo riziko fetálních malformací spojených s abnormální hladinou glukózy v krvi. Kojení M

etformin je při kojení vylučován do mateřského mléka. Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky u

kojených novorozenců/kojenců. Přesto, vzhledem k omezenému množství dostupných dat není

doporučeno během užívání metforminu kojit. Rozhodnutí zda přerušit kojení by mělo být učiněno vzhledem k

přínosu kojení a potenciálnímu riziku vzniku nežádoucích účinků u kojeného dítěte.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Monoterapie metforminem nevyvolává hypoglykémii, proto nemá žádný vliv na řízení motorového

vozidla ani obsluhu strojů. Pacienti by však

měli být upozorněni na riziko hypoglykémie, které vzniká při užívání metforminu

v kombinaci s jinými antidiabetiky (sulfonylurea, inzulín nebo meglitinidy). 4.8

Nežádoucí účinky

Při léčbě metforminem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Jejich frekvence jsou definovány jako:

velmi časté: ≥ 1/10; časté: ≥ 1/100 až <1/10; méně časté: ≥ 1/1000 až <1/100; vzácné: ≥ 1/10000 až

<1/1000; velmi vzácné: <1/10000; není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy nervového systému

Časté: Poruchy chuti Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Nauzea

, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu. Vyskytují se nejčastěji na začátku léčby

a ve většině případů spontánně odezní. Pro předcházení gastrointestinálních symptomů se doporučuje užívat me

tformin dvakrát nebo třikrát denně spolu v průběhu jídla či po jídle. Pomalé zvyšování dávky

může rovněž zlepšit gastrointestinální snášenlivost.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi vzácné:

Kožní reakce jako je erytém, pruritus a kopřivka. Poruchy metabolismu a výživy Velmi vzácné:

Stránka 5 /8

-

U

pacientů dlouhodobě léčených metforminem byla pozorována snížená absorpce vitamínu B12

a pokles hladiny B12 v

séru. Zvážení této etiologie se doporučuje v případech, kdy má pacient

megaloblastickou anémii. -

Laktátová acidóza (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest Velmi vzácné:

Ojedinělé abnormální výsledky jaterních testů nebo hepatitida, které odezní po ukončení léčby metforminem.

Děti a dospívající: V publikovaných a postmarketingových údajích a v kontrolovaných klinických studiích u omezeného

počtu pediatrických pacientů ve věku 10 až 16 let léčených po dobu 1 roku byly zaznamenány nežádoucí

účinky podobného původu a závažnosti, jako u dospělých pacientů.

4.9

Předávkování

Po požití metforminu

až do dávky 85 g nebyla pozorována hypoglykémie, ačkoli za těchto okolností

může nastat laktátová acidóza. Velké předávkování metforminem nebo konkomitantní rizikové faktory mohou vést k

laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje zásah lékaře a musí být léčena

v

nemocnici. Nejúčinnější metodou odstranění laktátu a metforminu je hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

antidiabetika kromě inzulínů, biguanid, metformin, ATC kód:

A10BA02 Metformin je biguanid s

antihyperglykemickými účinky, který snižuje jak bazální, tak postprandiální

glykémii. Nestimuluje sekreci inzulínu a proto nenavozuje hypoglykémii.

Účinek metforminu pravděpodobně zajišťují 3 mechanismy:

1. snížení tvorby glukózy v játrech v

důsledku inhibice glukoneogeneze a glykogenolýzy

2.

zvýšení senzitivity vůči inzulínu ve svalech, zlepšení periferního vychytávání a využití glukózy

3.

zpomalení absorpce glukózy ve střevech

Metformin stimuluje intracelulární syntézu glykogenu působením na glykogen-syntetázu. Metformin

zvyšuje transportní kapacitu všech typů membránových přenašečů glukózy (GLUT).

U člověka má metformin – mimo ovlivnění hladiny glukózy v krvi – také příznivý vliv na

metabolismus tuků, což bylo prokázáno v kontrolovaných dlouhodobých a střednědobých klinických

studiích při podávání terapeutických dávek metforminu. Metformin snižuje hladinu celkového

cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů.

Klinická účinnost Výsledky prospektivní randomizované studie (UKPDS) potvr

dily dlouhodobý účinek při kontrole

hodnot glykémie u pacientů s diabetem mellitem 2. typu.

Analýza výsledků studie u obézních pacientů léčených metforminem po selhání samotné diety prokázala:

• významné snížení absolutního rizika diabetických komplikací

u skupiny léčené metforminem

(29,8 příhod/1000 pacientů a rok) proti skupině léčené dietou (43,3 příhod/1000 pacientů a

rok), p = 0,0023 a proti skupinám léčeným sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii (40,1

příhod/1000 pacientů a rok), p = 0,0034.

Stránka 6 /8

• významné snížení absolutního rizika mortality v souvislosti s diabetem: metformin-

hydrochlorid (7,5 příhod/1000 pacientů a rok), pouze dieta (12,7 příhod/1000 pacientů a rok); p = 0,017.

• významné snížení absolutního rizika celkové mortality: metformin-hydrochlorid (13,5

příhod/1000 pacientů a rok) proti skupině léčené dietou (20,6 příhod/1000 pacientů a rok), p =

0,011 a proti skupinám léčeným sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii (18,9

příhod/1000 pacientů a rok), p = 0,021.

• významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin-hydrochlorid (11

příhod/1000 pacientů a rok), pouze dieta (18 příhod/1000 pacientů-rok), p = 0,01.

Klinická účinnost metforminu užívaného jako lék druhé volby v kombinaci se sulfonylureou nebyla zatím prokázána.

U diabetu 1. typu byla u vybraných pacientů použita kombinace metforminu a inzulinu, klinický

přínos této kombinace však dosud nebyl formálně stanoven.

Kontrolované klinické studie u limitované populace pediatrických pacientů ve věku 10 až 16 let

léčených po dobu 1 roku prokázaly z hlediska kontroly glykémie podobnou odpověď, jako u

dospělých. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Po perorálním podání metforminu je Tmax dosažena po 2,5 hod. Absolutní biologická dostupnost po podání 500

mg nebo 850 mg metforminu ve formě tablet je u zdravých subjektů v rozsahu 50 % až

60

%. Neabsorbovaná frakce vyloučená stolicí po podání perorální dávky byla 20 % až 30 %.

Po perorálním podání je absorpce metforminu saturovatelná a nekompletní. Lze předpokládat, že farmakokinetika absorpce metforminu není lineální.

Při doporučeném dávkování a podání dávek v obvyklém časovém rozsahu dosahují plazmatické

koncentrace metforminu ustáleného stavu během 24 až 48 hodin a obvykle jsou nižší než 1 µg/ml. V kontrol

ovaných klinických studiích nepřesáhly nejvyšší plazmatické koncentrace metforminu (C

max)

4

µg/ml, a to ani při maximálních dávkách.

Příjem jídla snižuje rozsah a mírně zpomaluje absorpci metforminu. Po podání dávky 850 mg bylo pozorováno 40% snížení nejv

yšší plazmatické koncentrace, 25% snížení AUC (oblast pod křivkou) a

prodloužení doby do dosažení maximální plazmatické koncentrace o 35 minut. Zda má tento pokles klinický význam, není dosud známo. Distribuce v organismu Vazba na plazmatické proteiny je

zanedbatelná. Metformin vstupuje do erytrocytů. Maximální hladina

v krvi je nižší než v

plazmě a je dosahována přibližně ve stejnou dobu. Červené krvinky jsou

pravděpodobně sekundárním distribučním kompartmentem. Průměrný distribuční objem (Vd) se pohybuje v rozsahu 63 až 276 l. Metabolismus Metformin je v

nezměněné formě vylučován močí. U člověka nebyly zjištěny žádné metabolity.

Eliminace z organismu Renální clearance metforminu je >

400 ml/min, což značí, že meformin je vylučován glomerulární

filtrací

a tubulární sekrecí. Po perorálním podání je terminální poločas eliminace přibližně 6,5 hod.

Při narušené funkci ledvin, kdy je snížena renální clearance a proporcionálně i clerance kreatininu, je

poločas eliminace metforminu delší, což vede ke zvýšení jeho plazmatické hladiny.

Děti a dospívající Studie jednorázového podání: Po jedné dávce 500 mg metformin-hydrochloridu byl u pediatrických

pacientů pozorován podobný farmakokinetický profil jako u zdravých dospělých.

Stránka 7 /8

Studie opakovaného podávání: Data pocházejí jen z

jedné studie. Při srovnání s dospělými pacienty

s

diabetem, jimž byla opakovaně podávána dávka 500 mg 2x denně po dobu 14 dnů, byla u

pediatrických pacientů po opakovaném podávání dávky 500 mg 2x denně po dobu 7 dnů snížena maximální plazmatická koncentrace (Cmax) o 33 % a systémová expozice (AUC0-t) byla snížena o 40 %. Vzhledem k

tomu, že dávka je individuálně titrována na základě kontroly glykémie, má klinická

závažnost tohoto zjištění omezený význam. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje zjištěné na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity opakovaného podávání, genotoxicity, kancerogenního

potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily

žádné zvláštní riziko plynoucí z podávání metforminu. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: hypromelosa povidon K25 magnesium stearát Potah tablety: hypromelosa makrogol 6000

oxid titaničitý (E171) 6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3

Doba použitelnosti

2 roky 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Obal: Bezbarvý, průhledný PVC/Al blistr, papírová krabička. Balení: 30, 60, 90 a 120 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-

aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Stránka 8 /8

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

18/002/04-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7.1.2004 Datum posledního prodloužení registrace:16.11.2011 10.

DATUM REVIZE TEXTU

16.11.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METFIREX 1 G Potahované tablety Metformini hydrochloridum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje 1000 mg metformini hydrochloridum (odpovídá 780 mg metforminu). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 30, 60, 90 a 120 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchov

ávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI sanofi-aventis, s.r.o., Praha,

Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

18/002/04-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V

BRAILLOVĚ PÍSMU

METFIREX 1 G

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH PVC/Al blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METFIREX 1 G Potahované tablety Metformini hydrochloridum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.