Maxitrol

Kód 0002547 ( )
Registrační číslo 64/ 630/70-C
Název MAXITROL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ALCON-COUVREUR, INC., Belgie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002546 OPH GTT SUS 1X5ML Oční kapky, suspenze, Oční podání
0002547 OPH UNG 1X3.5GM Oční mast, Oční podání

nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Maxitrol oční mast (neomycini sulfas, polymyxini B sulfas, dexamethasonum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Neomycini sulfas 3500 m.j., polymyxini B sulfas 6000 m.j., dexamethasonum 1 mg (0,1%) v 1 g

sterilní oční masti

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Methylparaben, propylparaben, lanonin, bílá vazelina

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční mast

1 x 3,5g

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Dávkování vždy určí lékař.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem. Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alcon-Couvreur n. v., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

64/630/70-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Maxitrol mast

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

tuba

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Maxitrol

oční mast (neomycini sulfas , polymyxini B sulfas, dexamethasonum)

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem. Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Oční mast

1 x 3,5 g

6.

JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.