Mag 3 Kit

Kód 0076040 ( )
Registrační číslo 88/ 681/93-C
Název MAG 3 KIT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UJV Řež a.s., Husinec - Řež, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076040 RAD KIT 1X5LAHV RAD KIT, Injekce

nahoru

Příbalový létak MAG 3 KIT

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls217634/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MAG3 kit Betiatidum 1,0 mg

kit pro přípravu radiofarmaka

logo

ÚJV Řež, a. s.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je MAG3 kit a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAG3 kit používat

3.

Jak se MAG3 kit používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak MAG3 kit uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE MAG3 kit A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům.

Přípravek se používá pro dynamické scintigrafické vyšetření ledvin, kvantitativní stanovení tubulární extrakční rychlosti a separované vyšetření funkce jedné ledviny. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAG3 kit POUŽÍVAT

Nepoužívejte MAG3 kit

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Betiatidum nebo na kteroukoli další složku MAG3 kit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Před každým vyšetřením za použití radiofarmak je nutné se informovat o možném těhotenství. Každá žena, u níž došlo k vynechání menzes, musí být považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. V případě nejistoty je nutné posoudit důležitost a nezbytnost klinické informace očekávané radiodiagnostické aplikace ve vztahu k radiační dávce, kterou žena obdrží. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů MAG3 kit nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách MAG3 kit

Po přípravě radiofarmaka přidáním injekce technecistanu-(99mTc) sodného je přípravek radioaktivní.

3.

JAK SE MAG3 kit POUŽÍVÁ

Radiofarmaka mohou být používána pouze oprávněnými osobami. Povolení k jejich získávání a aplikaci podléhají příslušným národním předpisům (Zákon č.18/1997 v platném znění a navazující platné prováděcí předpisy SÚJB).

Přípravek MAG3 kit Vám bude podán speciálně vyškoleným a kvalifikovaným odborníkem. Přípravek

se podává injekcí do žíly. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i MAG3 kit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Specifické nežádoucí účinky nejsou známy. 5.

JAK MAG3 kit UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Personál, který Vám podal přípravek MAG3 kit zajistí jeho správné skladování. Kit - uchovávejte při 5 – 15 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí

Injekce po přípravě - při pokojové teplotě, v souladu s předpisy o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

Veškerý nepoužitý přípravek a materiály které byly v kontaktu s přípravkem musí být zlikvidovány v souladu s požadavky na likvidaci radioaktivních látek. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co MAG3 kit obsahuje obsah jedné lahvičky: - Léčivou látkou je Betiatidum - Pomocnými látkami jsou dihydrát chloridu cínatého, dihydrát natrium-tartarátu, Jak MAG3 kit vypadá a co obsahuje toto balení Jedno balení obsahuje 5 injekčních lahviček k opakovanému odběru, uzavřených v inertní atmosféře pryžovými zátkami a kovovými objímkami; štítky pro označení radioaktivní injekce po přípravě. V každé lahvičce je bílý prášek. Držitel rozhodnutí o registraci: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 172 000 Fax: +420 220 940 840 E-mail: spz@ujv.cz

Výrobce: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 173 647 Fax: +420 220 940 945 E-mail: spz@ujv.cz Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Česká republika ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 173 647 Fax: +420 220 940 945 E-mail: spz@ujv.cz Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.10.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Radiofarmaka z kitů musí být připravována uživatelem postupem, který vyhovuje předpisům o radiační ochraně i požadavkům na zajištění jakosti léčiv.

Nejsou známy studie u těhotných a kojících žen, ani údaje o vylučování komplexu MAG3-(

99mTc) do

mateřského mléka; technecium-99m ve formě technecistanu do mateřského mléka v průběhu laktace přechází.

Při vyšetření těhotných žen pomocí radiofarmak je nutné zvažovat i radiační dávku, kterou obdrží plod. V těhotenství proto mohou být prováděna pouze zcela nutná vyšetření, jejichž diagnostický přínos převáží riziko pro matku a plod. Před nezbytným vyšetřením kojících žen se doporučuje převedení kojence na náhradní výživu; po vyšetření je nutné kontrolovat radioaktivitu vyloučeného mléka a kojení zahájit až v době, kdy radiační dávka obdržená dítětem v důsledku požívání tohoto mléka bude nižší než limity dané předpisy SÚJB.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/5

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls217634/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU:

MAG3 kit

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Betiatidum 1,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Přípravek neobsahuje antimikrobiální přísady.

Přípravek se používá po značení přidáním sterilní, apyrogenní isotonické injekce technecistanu-(99mTc) sodného, kterým vznikne injekce komplexu MAG3-(

99mTc).

3. LÉKOVÁ FORMA

Kit pro přípravu radiofarmaka,

lyofilizovaný prášek pro přípravu injekcí

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Po označení techneciem-99m dynamické scintigrafické vyšetření ledvin, kvantitativní stanovení tubulární extrakční rychlosti a separované vyšetření funkce jedné ledviny.

4.2. Dávkování a způsob podání

Doporučená aktivita aplikovaná dospělým o váze 70 kg pro kombinované vyšetření renální perfuze a funkce 150 - 200 MBq, doporučená dávka je 4 MBq/kg tělesné hmotnosti; pro toto vyšetření je doporučeno aplikovat dávku jako bolus, vyšetření nutno zahájit ihned po aplikaci (perfuzní fáze probíhá do cca 40 s po aplikaci); při vyšetření pouze funkce ledvin (nebo relativní funkce jedné ledviny) je doporučená aktivita aplikovaná dospělým 60 - 80 MBq. Injekce se aplikuje intravenózně, před zobrazováním se pacient vymočí.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8., 5.1. a 5.2., aktivita aplikovaná dětem se určuje podle váhy dítěte, aktivita aplikovaná dětem 1 - 2 MBq/kg tělesné hmotnosti (bod 11.).

Návod k rekonstituci léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3. Kontraindikace:

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Další specifické kontraindikace nejsou známy

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Obsah kitu před přípravou není radioaktivní; po přípravě radiofarmaka přidáním injekce technecistanu-(99mTc) sodného k obsahu lahvičky kitu musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce s radioaktivními látkami a dodržována opatření pro snížení radiační expozice pacientů i personálu

2/5

Radiofarmaka mohou být používána pouze oprávněnými osobami. Povolení k jejich získávání a aplikaci podléhají příslušným národním předpisům (Zákon č.18/1997 v platném znění a navazující platné prováděcí předpisy SÚJB). Radiofarmaka z kitů musí být připravována uživatelem postupem, který vyhovuje předpisům o radiační ochraně i požadavkům na zajištění jakosti léčiv.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Před každým vyšetřením za použití radiofarmak je nutné se informovat o možném těhotenství. Každá žena, u níž došlo k vynechání menzes, musí být považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. V případě nejistoty je nutné posoudit důležitost a nezbytnost klinické informace očekávané radiodiagnostické aplikace ve vztahu k radiační dávce, kterou žena obdrží. Při vyšetření těhotných žen pomocí radiofarmak je nutné zvažovat i radiační dávku, kterou obdrží plod. V těhotenství proto mohou být prováděna pouze zcela nutná vyšetření, jejichž diagnostický přínos převáží riziko pro těhotnou ženu a plod. Kojení Nejsou známy studie u těhotných a kojících žen, ani údaje o vylučování komplexu MAG3-(

99mTc) do

mateřského mléka; technecium-99m ve formě technecistanu do mateřského mléka v průběhu laktace přechází. Před nezbytným vyšetřením kojících žen se doporučuje převedení kojence na náhradní výživu; po vyšetření je nutné kontrolovat radioaktivitu vyloučeného mléka a kojení zahájit až v době, kdy radiační dávka obdržená dítětem v důsledku požívání tohoto mléka bude nižší než limity dané předpisy SÚJB.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

MAG3 kit nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 4.8. Nežádoucí účinky

Specifické nežádoucí účinky nejsou známy.

Riziko vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vyváženo přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí zajistit požadovanou diagnostickou informaci při co nejnižším radiačním zatížení pacienta.

4.9. Předávkování

Předávkování u lidí v běžném pojetí nepřichází v úvahu; při náhodném podání přebytku radioaktivní látky může být radiační riziko sníženo vyvoláním diurézy a častého močení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diagnostická radiofarmaka, ledviny a močové cesty, technecium-(99mTc) mertiatid

ATC kód: V09CA03

Přípravek MAG3-(

99mTc) aplikovaný v obvyklých dávkách nevykazuje farmakodynamické účinky

zjistitelné klinicky a/nebo analyticky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Komplex MAG3-(99mTc) má po i.v. podání prakticky stejné biologické poločasy jako o-jodhippuran-(131I) sodný (OJH)- při normální renální funkci se do 30 minut po podání vyloučí do moči kolem 70 %

3/5

aplikované aktivity. Časový průběh koncentrace v plazmě do 30 minut po podání je pro oba přípravky také prakticky shodný, krevní clearance dosahuje nejvyšších hodnot v prvních pěti minutách, v plazmě je však asi 1,5 krát vyšší koncentrace MAG3-(

99mTc) komplexu než OJH pravděpodobně v důsledku

vazby komplexu na proteiny plazmy (90% oproti 70% u OJH). Z důvodů vysoké vazby na plazmové proteiny jsou pouze asi jen 2% aplikované aktivity (t.j. 20% podílu nenavázaného na proteiny) vylučováno glomerulární filtrací a krevní clearance komplexu je proto přímým parametrem jeho tubulární sekrece, kvantitativně vyjádřené jako tubulární extrakční rychlost (TER). Relativní kvantitativní stupeň TER - relativní extrakční koeficient (TEC) - má pro MAG3-(

99mTc) hodnotu 0,55

oproti 0,83 u OJH, t.j. asi 66% hodnoty pro OJH. Vylučování hepatobiliárními cestami je zanedbatelné a je přisuzováno radiochemickým nečistotám v injekci.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Nebyly zjištěny žádné skutečnosti snižující bezpečnost přípravku.

Akutní toxicita byla studována na myších a potkanech a bylo prokázáno, že dávka asi 1700 krát vyšší než je předpokládaná dávka pro člověka nevyvolala ani úhyn, ani změnu chování a projevů pokusných zvířat.

V literatuře nebyly nalezeny teratogenní, mutagenní nebo karcinogenní účinky neznačeného přípravku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Dihydrát chloridu cínatého

Dihydrát natrium-tartarátu

6.2. Inkompatibility

Reakce tvorby komplexu MAG3-(

99mTc) závisí na přítomnosti iontů Sn2+, proto nesmí být v roztoku

technecistanu-(99mTc) sodného použitém pro značení přítomna žádná oxidující činidla, musí být zabráněno průniku vzdušného kyslíku do přípravku (nesmí být používány zavzdušňovací jehly) a nesmí být prodlužovány doba stání roztoku mezi přidáním roztoku technecistanu-(99mTc) sodného a zahříváním ani doba zahřívání. Není také žádoucí přehřívání roztoku (nad 100 °C).

Při přípravě injekce z kitu by neměl roztok při zahřívání přicházet do kontaktu s pryžovou zátkou lahvičky (možné uvolňování stop kovů z materiálu zátky do roztoku).

Ředění přípravku se nedoporučuje.

6.3. Doba použitelnosti

Kit - 12 měsíců od data výroby

Injekce po přípravě dle návodu - 5 hodin

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Kit - uchovávejte při 5 – 15 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí

Injekce po přípravě - při pokojové teplotě, v souladu s předpisy o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

6.5. Druh obalu

Vnitřní obal: skleněná lahvička k opakovanému odběru uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou;

Vnější obal: papírová krabička; Informace pro zdravotnické pracovníky; Štítky pro označení radioaktivního přípravku.

4/5

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Musí být dodržovány obvyklé postupy pro aseptickou práci a práci s radioaktivními látkami. Před přípravou injekčního roztoku nesmí být lahvička s neradioaktivní substancí otevřena.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

88/681/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.8.1993 / 26.1.2011

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU:

9.10.2012

11. DOZIMETRIE

Technecium-99m se s poločasem přeměny 6,02 hod přeměňuje za emise gama záření (nejsilněji je zastoupena energie 0,141 MeV, četnost 0,893 fotonu na 1 radioaktivní přeměnu) na technecium-99, které může být považováno za kvazistabilní.

Pro tento přípravek je celotělová absorbovaná dávka 0.002 mGy/MBq.

Vypočítané dávky absorbované v dalších orgánech u dospělých (70 kg):

ledviny

0,0034 mGy/MBq

močový měchýř

0,11 mGy/MBq

ovaria

0,0054 mGy/MBq

testes

0,0037 mGy/MBq

Efektivní dávka pro dospělého (70 kg) je 0,0070 mSv/MBq (při vyprázdnění močového měchýře za 30 min. po aplikaci radiofarmaka je efektivní dávka jen 0,0017 mSv/MBq, za 60 min. po aplikaci 0,0025 mSv/MBq

Efektivní dávka pro děti je stanovena: 1 rok (9,8 kg): 0,022 mSv/MBq

5 let (19 kg): 0,012 mSv/MBq

12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK Příprava injekčního roztoku: nejprve injekční stříkačkou s tenkou jehlou odsát z lahvičky asi 5 ml plynu, poté opět pomocí injekční stříkačky s tenkou jehlou (bez zavzdušňovací jehly) přidat přes zátku 5 ml injekčního roztoku technecistanu-(99mTc) sodného o požadované aktivitě (max. 2 GBq); pokud se použije eluát z generátoru technecia-99m), měl by mít co nejvyšší objemovou aktivitu (min. 2 GBq/ml) a na doporučený objem 5 ml se doředí sterilním izotonickým roztokem chloridu sodného. Obsah lahvičky se opatrně promíchává až do rozpuštění lyofilizátu a ihned poté zahřívá na vroucí vodní lázni po dobu 10 min. Po ochlazení na pokojovou teplotu (lze chladit studenou vodou) je možné roztok aplikovat.

5/5

Roztok musí být aplikován do 5 hodin od přípravy. Ředění přípravku se nedoporučuje. Při přípravě injekce z kitu by roztok neměl přicházet do kontaktu s pryžovou zátkou lahvičky, obzvláště ve fázi zahřívání. Pro značení by neměl být použit ani první eluát z nového generátoru. V roztoku technecistanu-(99mTc) sodného nesmí být přítomna žádná oxidující činidla. Nežádoucí je také průnik kyslíku a vody (při zahřívání na vodní lázni a chlazení) vpichy v zátce, přehřívání roztoku a prodlužování doby rozpouštění a zahřívání. Od začátku přípravy injekčního roztoku musí být lahvička uložena v olověném stínění. Dávky pro jednotlivé pacienty se odebírají asepticky, stíněnou sterilní injekční stříkačkou. Při odběru dávek by do lahvičky s přípravkem neměl být zaváděn vzduch, aby zůstala zachována ochranná argonová atmosféra. Kontrola kvality: kvalita značení (radiochemická čistota) může být ověřena papírovou chromatografií (Whatman č.1); při vyvíjení směsí acetonitril - voda (70+30, obj.) zůstává redukované hydrolyzované technecium na startu (Rf 0-0,05), komplex MAG3-(

99mTc) má Rf 0,20 - 0,55 a technecistan-(99mTc) 0,9 - 1.

Radiochemická čistota injekce vyjádřená jako procento aktivity v komplexu MAG3-(

99mTc) musí být v

časovém intervalu do 5 hodin od přípravy ≥ 95 %.

Při manipulaci je nutno dodržovat přísná radiačně-hygienická opatření, lahvička s přípravkem by neměla zůstávat mimo prostor stínění.

Při aplikaci musí být striktně dodržována opatření pro radiační ochranu zúčastněného personálu.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky na likvidaci radioaktivních látek.


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {KARTONOVÁ KRABIČKA} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MAG3 kit 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: betiatidum 1 mg 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát chloridu cínatého, dihydrát natrium-tartarátu

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Kit pro přípravu radiofarmaka Velikost balení: 5 lahviček k opakovanému odběru 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek je určen k intravenóznímu podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: (dotiskuje se) 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při 5 – 15 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 172 000 Fax: +420 220 940 840 E-mail: spz@ujv.cz 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 88/681/93-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.: (dotiskuje se) 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití je součástí SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - odůvodnění přijato>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU {INJEKČNÍ LAHVIČKA} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

MAG3 kit 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Léčivý přípravek je určen k intravenóznímu podání 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: (dotiskuje se) 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.: (dotiskuje se) 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

betiatidum 1 mg 6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.