Mabron Retard 100

Kód 0104482 ( )
Registrační číslo 65/ 369/05-C
Název MABRON RETARD 100
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medochemie Ltd., Limassol, Kypr
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0104482 POR TBL PRO 10X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104487 POR TBL PRO 100X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104488 POR TBL PRO 120X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104489 POR TBL PRO 180X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104483 POR TBL PRO 20X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0048429 POR TBL PRO 30X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104484 POR TBL PRO 50X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104490 POR TBL PRO 500X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104485 POR TBL PRO 60X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0104486 POR TBL PRO 90X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MABRON RETARD 100


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

MABRON RETARD 100

MABRON RETARD 150

MABRON RETARD 200

tablety s prodlouženým uvolňováním

Než zahájíte léčbu MABRONEM RETARD, přečtěte si, prosím, pozorně tuto příbalovou informaci. Poté ji uschovejte, možná si ji budete ještě někdy potřebovat přečíst. Tato příbalová informace Vám předkládá pouze souhrn informací, které jsou o tomto léku známy. Pokud si něčím nebudete jisti nebo pokud máte nějaké otázky, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.

V této příbalové informaci naleznete:

 1. Co je to MABRON RETARD a k čemu s používá

 2. Čemu je třeba věnovat pozornost, než začnete MABRON RETARD užívat

 3. Jak se MABRON RETARD užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Uchovávání přípravku MABRON RETARD

 1. CO JE TO MABRON RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš lék se jmenuje MABRON RETARD. Dodává se ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním. Tablety s prodlouženým uvolňováním obsahují léčivou látku tramadoli hydrochloridum (tramadol) v množství 100 mg, 150 mg nebo 200 mg.

Tablety dále obsahují dihydrát hydrogenuhličitanu vápenatého (E341), hyprolosu (E463), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551) a magnesium-stearát (E470b).

Držitelem rozhodnutí o registraci je MEDOCHEMIE Ltd., p.o. box 51409, Limassol, Kypr.

Výrobcem MABRONU RETARD je F.A.L. Duiven BV, Niewgraaf 93, 6921 RK Duiven, Nizozemsko.

MABRON RETARD je středně silné analgetikum (lék proti bolesti) morfinového typu. V léčebných dávkách nezpůsobuje útlum dýchání, neovlivňuje krevní oběh a nevyvolává zácpu. V doporučených dávkách je velmi nízké riziko vzniku závislosti.

MABRON RETARD se používá k léčbě středně silné až silné bolesti různého původu. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let.

MABRON RETARD není určen pro děti do 12 let.

 1. ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MABRON RETARD UŽÍVAT

MABRON RETARD není vhodný pro každého. MABRON RETARD se nesmí používat:

 • při přecitlivělosti na tramadol nebo pomocné látky v přípravku,

 • pokud jste nedávno vypil/a nadměrné množství alkoholu, užil/a nadměrné množství léku na spaní, léků proti bolesti nebo jiných léků, které ovlivňují náladu jako např. antidepresiva.

 • pokud užíváte současně inhibitory MAO (skupina léků proti depresi, např. fenelzin nebo moklobemid) nebo jste jejich užívání ukončil/a před méně než 14 dny.

Pokud si nejste něčím jistý/á, poraďte se před zahájením užívání MABRONU RETARD s lékařem.

Zvýšená opatrnost je při léčbě MABRONEM RETARD nutná:

 • při nedávném poranění hlavy, vážných bolestech hlavy nebo ospalosti bez příčiny (zvláště po úraze)

 • pokud jste nedávno utrpěl/a úraz, po kterém můžete být stále v šoku

 • máte-li obtíže s dýcháním nebo dýcháte-li o mnoho pomaleji než obvykle

 • byl/a-li jste závislá na opiodních analgeticích (jako morfin, diamorfin nebo kodein)

 • trpíte-li epilepsií

Pokud trpíte některým ze stavů uvedených výše, poraďte se s lékařem či s lékárníkem.

Užívání MABRONU RETARD s jídlem a pitím:

MABRON RETARD může být užíván před jídlem, při jídle nebo po jídle. Při užívání těchto tablet NESMÍTE pít alkohol.

Těhotenství a kojení

MABRON RETARD by neměl být užíván během těhotenství, jelikož může ovlivnit nenarozené dítě. Pokud otěhotníte během užívání MABRONU RETARD, okamžitě vyhledejte lékaře.

Při kojení by neměl být tramadol používán. Je-li však jeho podání nezbytně nutné, pak při užití jedné dávky není nutné kojení přerušit.

Řízení vozidel a obsluha strojů

MABRON RETARD může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje, zvláště je-li užíván v kombinaci s jinými léky, které vyvolávají ospalost. Proto se při užívání těchto tablet nedoporučuje řídit a obsluhovat stroje.

Užívání jiných léků

Účinky MABRONU RETARD a účinky dalších léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl proto vědět i o dalších lécích, které užíváte včetně léků, které si kupujete bez lékařského předpisu (včetně rostlinných léků).

Informujte lékaře před zahájením užívání přípravku MABRON RETARD, pokud užíváte následující léky:

 • inhibitory MAO (skupina léků proti depresi)

 • přípravky obsahující alkohol

 • léky vyvolávající ospalost (léky na spaní, antidepresiva, některá jiná analgetika)

 • jiná opioidní analgetika (léky proti bolesti) (např. buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin)

 • karbamazepin (proti epilepsii)

 • přípravky užívané k léčbě různých duševních onemocnění (např. fluoxetin, citalopram, amitryptylin, imipramin, chlorpromazin, haloperidol nebo sulpirid)

 • léky proti srážlivosti krve (např. warfarin)

 • ketokonazol (k léčbě houbových infekcí)

 • erytromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

V případě předávkování MABRONEM RETARD nebo při náhodném požití tablet dítětem kontaktujte ihned svého lékaře.

 1. JAK SE MABRON RETARD UŽÍVÁ

Tablety se polykají celé, bez drcení či žvýkání, a zapijí se sklenicí vody.

Obvyklé dávky MABRONU RETARD jsou uvedeny níže, přesné dávkování však vždy určí lékař. Promluvte si s lékařem, pokud máte nějaké otázky ohledně předepsané dávky.

Při užívání přípravku vždy dodržujte pokyny lékaře. Pokud je vám něco nejasného, zeptejte se lékaře či lékárníka. Lékař také určí, jak dlouho bude léčba trvat.

Dospělí a děti od 12 let: obvyklá dávka je 100 mg dvakrát denně (ráno a večer). Pokud tato dávka není dostatečná k potlačení bolesti, lékař vám může předepsat buď jednu 150 mg tabletu nebo jednu 200 mg tabletu dvakrát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je obvykle 12 hodin a nesmí být kratší než 8 hodin.

Lékař vám předepíše nejnižší dávku, která je ještě účinná na zmírnění bolesti. Obvykle to je nejvýše 400 mg (dvě 200 mg tablety) denně.

MABRON RETARD se užívá jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud musíte tablety užívat dlouhodobě, lékař Vás bude pravidelně kontrolovat.

Děti (do 12 let): MABRON RETARD není vhodný pro děti do 12 let.

Starší pacienti nad 75 let: Lékař vám může doporučit delší odstup mezi jednotlivými dávkami.

Pacienti s onemocněním ledvin či jater: MABRON RETARD se nedoporučuje pro pacienty se závažným onemocněním ledvin či jater. Pokud trpíte problémy s ledvinami či játry, které nejsou vážné, lékař vám může předepsat nižší dávku.

Pokud si zapomenete vzít tabletu: Vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte jako dříve. Pokud se již blíží čas vaší další dávky, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v obvyklém dávkování. Neberte si v jednom dni více tablet, než vám předepsal lékař. Nezdvojujte dávku k náhradě zapomenuté dávky.

Pokud si vezmete více tablet MABRONU RETARD, než jste měl/a: Pokud jste si vzal/a více tablet MABRONU RETARD nebo pokud si tablety vzal někdo jiný, okamžitě kontaktujte lékaře nebo nejbližší pohotovost. Vezměte si s sebou krabičku s vaším lékem, aby zdravotníci věděli, jaký lék jste si vzal/a.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MABRONU RETARD

Jako u všech léků, i při užívání MABRONU RETARD se u některých lidí mohou vyskytnout nechtěné účinky. Ty se nazývají nežádoucí účinky.

Pokud je přípravek užíván přesně podle doporučení lékaře, obvykle nehrozí vznik závislosti.

Pokud se u vás projeví následující vzácné nežádoucí účinky, okamžitě zastavte užívání přípravku MABRON RETARD a vyhledejte lékaře:

 • Vážná nebo svědivá vyrážka, zvláště pokud puchýřovatí a je přítomna bolestivost očí, úst či pohlavních orgánů

 • Otok na rukou, tváři, rtech či jazyce

 • Obtížné dýchání či dušnost

Jedná se o příznaky vážné alergické reakce.

Mezi velmi časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 10 lidí ze 100) patří pocit na zvracení a závratě.

Časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 lidí ze 100) jsou:

 • bolest hlavy

 • ospalost

 • zvracení

 • zácpa

 • sucho v ústech

 • pocení

Méně časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 člověka ze 100):

 • bušení srdce

 • rychlejší tlukot srdce

 • závrať či mdloby při vstání ze sedu či lehu (posturální hypotenze)

 • selhávání srdce a krevního oběhu

 • říhání

 • pocit tlaku v žaludku nebo nadýmání

 • kožní reakce jako svědění či vyrážka nebo kopřivka

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 člověka z 1000):

 • pomalejší tlukot srdce

 • zvýšení krevního tlaku

 • změny chuti k jídlu

 • mravenčení na rukou a nohou

 • třes

 • zpomalené dýchání

 • křeče

 • halucinace

 • zmatenost

 • poruchy spánku a děsivé sny

 • změny nálady např. neobvyklá radost nebo někdy pokleslá nálada

 • změna výkonnosti, obvykle zpomalení, někdy naopak pocit více energie

 • změny vnímání věcí nebo rozhodovacích schopností

 • rozmazané vidění

 • svalová slabost

 • obtížné močení

 • alergické reakce (viz upozornění výše), v takovém případě okamžitě zastavte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.

V izolovaných případech byly zaznamenány změny jaterních enzymů. Ty budou zjistitelné pouze po provedení krevních testů. Lékař vám je provede, pokud to bude považovat za nutné.

Po vysazení MABRONU RETARD můžete trpět následujícími abstinenčními symptomy:

 • neklid

 • úzkost

 • nervozita

 • poruchy spánku

 • nadměrná aktivita

 • třes

 • zvracení či nadýmání, bolest žaludku nebo podobné žaludeční obtíže.

Těmto obtížím lze předejít tím, že budete přípravek užívat přesně podle doporučení lékaře.

Pokud se u Vás objeví vážné obtíže nebo se zhorší či z nich máte obavy, řekněte to Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

Těchto nežádoucích účinků se neobávejte, nemusí se u vás projevit.

 1. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU MABRON RETARD

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek po datu jeho použitelnosti, které je uvedeno na krabičce a na blistru.

Uchovávejte při teplotě nepřesahující 25ºC.

PAMATUJTE, že lékař předepsal tento lék pouze VÁM. Nedávejte jej proto nikomu dalšímu.

Tato příbalová informace platí pouze pro MABRON RETARD 100, 150 a 200.

 1. VELIKOST BALENÍ

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tablet

Datum revize textu: 20.4.2006


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MABRON RETARD 100

MABRON RETARD 150

MABRON RETARD 200

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta přípravku MABRON RETARD 100 obsahuje 100 mg tramadoli hydrochloridum.

Jedna tableta přípravku MABRON RETARD 150 obsahuje 150 mg tramadoli hydrochloridum.

Jedna tableta přípravku MABRON RETARD 200 obsahuje 200 mg tramadoli hydrochloridum.

Pomocné látky viz 6.1.

 1. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

MABRON RETARD 100 jsou téměř bílé kulaté bikonvexní tablety o průměru 9,1 mm.

MABRON RETARD 150 jsou téměř bílé tablety ve tvaru tobolky o délce 14,3 mm.

MABRON RETARD 200 jsou téměř bílé tablety ve tvaru tobolky o délce 17,1 mm.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikace

Léčba středně silné až silné bolesti.

  1. Dávkování a způsob podá

Dávkování je třeba upravit individuálně podle intenzity bolesti a reakce pacienta. Není-li předepsáno jinak, podávají se tablety MABRON RETARD takto:

Dospělí a děti nad 12 let

Obvyklá počáteční dávka je jedna 100 mg tableta dvakrát denně, ráno a večer.

V závislosti na potřebě pacienta může být následná dávka podána dříve než po 12 hodinách, ale nesmí být podána dříve než po 8 hodinách od předešlé dávky.

Není-li kontrola bolesti dostatečná, dávka může být zvýšena na jednu 150 mg tabletu dvakrát denně nebo jednu 200 mg tabletu dvakrát denně.

Tablety MABRON RETARD se polykají celé, bez rozlamování a žvýkání, nezávisle na jídle. Zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Měla by být použita nejnižší dávka, která poskytuje úlevu od bolesti. Vyjma zvláštních klinických okolností obvykle postačuje denní dávka 400 mg léčivé látky.

Tablety MABRON RETARD by za žádných okolností neměly být užívány déle, než je to nezbytně nutné.

Je-li vzhledem k povaze a vážnosti nemoci nutná dlouhodobá léčba bolesti tramadolem, je třeba provádět pečlivé a pravidelné sledování (v případě nutnosti s přestávkami v léčbě), aby bylo zjištěno, je-li nutná další léčba a v jakém rozsahu.

Děti

MABRON RETARD tablety nejsou vhodné pro děti do 12 let.

Starší pacienti

Obvykle není nutné redukovat dávkování u starších pacientů (do 75 let) bez klinických příznaků jaterního či renálního poškození.

U starších pacientů (nad 75 let) může být opožděna eliminace. V takovém případě by měl být prodloužen interval mezi dávkami.

Pacienti s poškozením ledvin, dialyzovaní pacienti a pacienti s poškozením jater

U pacientů se závažným poškozením jater či ledvin se přípravek MABRON RETARD nedoporučuje. V případech se středně závažným poškozením lze zvážit úpravu intervalu mezi dávkami.

  1. Kontraindikace

Přípravek MABRON RETARD se nesmí používat

- při přecitlivělosti na tramadol nebo pomocné látky (viz 6.1 Seznam pomocných látek)

- při akutní otravě alkoholem, hypnotiky, analgetiky, opiáty nebo psychotropními látkami

- u pacientů současně léčených inhibitory MAO a 14 dnů po ukončení jejich užívání

Přípravek MABRON RETARD nesmí být používán k léčbě abstinenčních příznaků po vysazení narkotik.

  1. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Přípravek MABRON RETARD tablety by měl být používán s opatrností u pacientů se závislostí na opioidech, u pacientů s poraněním hlavy, šokem, sníženou hladinou vědomí neznámého původu, poruchami dýchacího centra či dýchání nebo zvýšeným nitrolebním tlakem.

Přípravek by měl být s opatrností používán u pacientů citlivých vůči opioidům.

V terapeutických dávkách byly zaznamenány křeče a toto riziko může být zvýšeno v dávkách překračujících horní hranici běžného dávkového rozmezí (400 mg). Riziko křečí může být zvýšeno u pacientů užívajících tramadol současně s přípravky, které mohou snížit práh pro vyvolání záchvatu (viz 4.5 Interakce s léčivými přípravky a jiné formyinterakce). Pacienti s epilepsií v anamnéze nebo pacienti náchylní k záchvatům by měli být tramadolem léčeni pouze z vážných důvodů.

Tramadol má nízký potenciál pro vznik závislosti. Při dlouhodobém použití může dojít k rozvoji tolerance, psychické a fyzické závislosti. U pacientů se sklony ke zneužívání léků či lékové závislosti by měla léčba být krátkodobá a pod pečlivým lékařským dohledem.

Tramadol není vhodný jako substituční lék u pacientů se závislostí na opioidech. Přípravek nepotlačuje morfinové abstinenční příznaky, ačkoli je opiodním agonistou.

  1. Interakce s léčivými přípravky a jiné formyinterakce

Tramadol / inhibitory MAO

MABRON RETARD nesmí být kombinován s inhibitory monoaminooxidázy (viz 4.3 Kontraindikace).

Tramadol / další centrálně působící látky

Při kombinaci přípravku MABRON RETARD s dalšími centrálně působícími látkami včetně alkoholu je třeba vzít v úvahu zesílení účinku na CNS (viz 4.8 Nežádoucí účinky).

Tramadol / enzymové inhibitory/induktory

Výsledky dosavadních farmakokinetických studií ukázaly, že není nutno očekávat interakci při současném či předchozím použití cimetidinu (inhibitor enzymů).

Současné nebo předchozí použití karbamazepinu (induktor enzymů) může snížit analgetický účinek a zkrátit dobu účinku.

Tramadol / smíšený agonista/antagonista opioidů

Kombinace smíšených agonistů/antagonistů (např. buprenorfin, nalbufin, pentazocin) s tramadolem se nedoporučuje, neboť je teoreticky možné, že za těchto okolností dojde k oslabení analgetického účinku čistého agonisty.

Tramadol / látky snižující práh pro vyvolání záchvatu

Tramadol může vyvolat křeče a může zvýšit potenciál k vyvolání křečí pro selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva, antipsychotika a další přípravky snižující práh pro vyvolání záchvatu.

Tramadol / serotonergní látky

Izolované případy serotonergního syndromu byly zaznamenány při terapeutickém použití tramadolu s jinými serotonergními látkami jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytáváním serotoninu (SSRI). Serotonergní syndrom se může projevit symptomy jako zmatenost, neklid, horečka, pocení, ataxie, hyperreflexie, myoklonie a průjem. Vysazení serotonergní látky vede k rychlému zlepšení. Na povaze a závažnosti symptomů závisí, zda je nutná farmakologická léčba.

Tramadol / kumarinové deriváty

Opatrnosti je třeba při současné léčbě tramadolem a deriváty kumarinu (např. warfarin), neboť u některých pacientů bylo zaznamenáno zvýšení INR (International Normalised Ratio) a ekchymózy.

Tramadol / inhibitory CYP3A4

Metabolismus tramadolu (N-demetylace) a zřejmě i metabolismus aktivního O-demetyl-metabolitu může být inhibován dalšími léčivými přípravky se známým inhibičním účinkem na CYP3A4 jako ketokonazol a erytromycin. Klinický význam této interakce nebyl zkoumán. (viz 4.8 Nežádoucí účinky).

  1. Těhotenství a kojení

Pokusy na zvířatech s vysokými koncentracemi tramadolu ukázaly účinky na vývoj orgánů, tvorbu kostí a mortalitu novorozených mláďat.

Teratogenní účinky nebyly zjištěny. Tramadol prostupuje placentou. Údaje o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen jsou nedostatečné, proto by přípravek MABRON RETARD neměl být užíván během těhotenství.

Tramadol podávaný před nebo během porodu neovlivňuje kontraktilitu dělohy. U novorozenců může vyvolat změny dechové frekvence, které obvykle nejsou klinicky významné.

Při kojení se do mateřského mléka vyloučí asi 0,1% podané dávky tramadolu. Podání přípravku MABRON RETARD se během kojení nedoporučuje. Jednorázové podání tramadolu obvykle nevyžaduje přerušení kojení.

  1. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek MABRON RETARD má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Ten se objevuje zvláště v kombinaci s jinými psychotropními látkami.

  1. Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky jsou nauzea a závratě, oba s výskytem u více než 10% pacientů.

Srdeční poruchy

Méně časté (>=0,1% - < 1%): účinky na kardiovaskulární regulaci (palpitace, tachykardie, posturální hypotenze nebo kardiovaskulární kolaps). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zvláště při intravenózním podávání a u tělesně oslabených pacientů.

Vzácné (>=0,01% - < 0,1%): bradykardie, zvýšení tlaku krve.

Poruchy nervového systému

Velmi časté (> 10%): závratě

Časté (>=1% - < 10%): bolest hlavy, ospalost

Vzácné (>=0,01% - < 0,1%): změny chuti k jídlu, parestézie, tremor, respirační deprese, epileptiformní křeče

V případě významného překročení doporučených dávek a při současném podání centrálně působících látek (viz 4.5 Interakce s léčivými přípravky a jiné formyinterakce) se může objevit respirační deprese.

Epileptiformní křeče se objevily zejména po podání vysokých dávek tramadolu nebo po současném podání s látkami, které snižují práh pro vyvolání záchvatu nebo samy indukují cerebrální křeče (viz 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití a 4.5 Interakce s léčivými přípravky a jiné formyinterakce).

Psychiatrické poruchy

Vzácné (>=0,01% - < 0,1%): halucinace, zmatenost, poruchy spánku a noční můry. Psychické nežádoucí účinky se mohou u jednotlivců lišit co do intenzity a povahy (podle osobnosti a délky podávání). Patří sem změny nálady (obvykle euforie, občas dysforie), změny aktivity (obvykle útlum, občas zvýšení aktivity) a změny kognitivních a smyslových schopností (např. poruchy rozhodování, vnímání).

Oční poruchy

Vzácné (>=0,01% - < 0,1%): rozmazané vidění

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bylo zaznamenáno zhoršení stávajícího astmatu, ačkoli příčinná souvislost nebyla stanovena.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté (> 10%): nauzea

Časté (>=1% - < 10%): zvracení, zácpa, sucho v ústech

Méně časté (>=0,1% - < 1%): říhání, gastrointestinální podráždění (pocit tlaku v žaludku, nadýmání)

Poruchy kůže a podkoží

Časté (>=1% - < 10%): pocení

Méně časté (>=0,1% - < 1%): kožní reakce (např. svědění, vyrážka a kopřivka)

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Vzácné (>=0,01% - < 0,1%): motorická slabost

Poruchy jater a žlučových cest

U několika izolovaných případů (<0,01%) bylo po užití tramadolu zaznamenáno zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné (>=0,01% - < 0,1%): poruchy močení (potíže s vytlačením moči a retence moči)

Poruchy imunitního systému

Vzácné (>=0,01% - < 0,1%): alergické reakce (např. dušnost, bronchospasmus, sípání, angioneurotický edém) a anafylaxe

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Symptomy, které se mohou objevit při vysazení, jsou totožné s abstinenčními reakcemi při vysazení opioidů: agitace, úzkost, nervozita, poruchy spánku, hyperkinéze, tremor a gastrointestinální symptomy.

  1. Předávkování

Symptomy

Při intoxikaci tramadolem se obecně vyskytují stejné příznaky jako u jiných centrálně působících analgetik (opioidů). Patří mezi ně zejména mióza, zvracení, kardiovaskulární kolaps, snížení vědomí vedoucí ke komatu, křeče, respirační deprese vedoucí k respiračnímu selhání.

Léčba

Aplikují se obecné postupy akutní medicíny.

Udržení průchodnosti dýchacích cest (aspirace), udržení respirační a kardiovaskulární funkce dle symptomů.

Vyprázdnění žaludku pomocí zvracení (pacient musí být při vědomí) nebo výplachem žaludku.

Antidotem při respirační depresi je naloxon.

V pokusech na zvířatech nebyl naloxon účinný proti křečím. V takovém případě se intravenózně podává diazepam.

Hemodialýzou, hemofiltrací nebo hemoperfuzí se z plasmy odstraní pouze minimální množství tramadolu. Proto samotná hemodialýza nebo hemoperfuze není k detoxikaci při akutním předávkování tramadolem vhodná.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: N 02 AX 02: Farmakoterapeutická skupina: Analgetika, jiné opioidy

Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Je to neselektivní úplný agonista μ-,δ- a κ-opiodních receptorů s vyšší afinitou k μ-receptorům. Další mechanizmy přispívající k analgetickému účinku jsou inhibice neuronálního zpětného vychytávání noradrenalinu a zvýšení uvolňování serotoninu.

Tramadol má antitusické vlastnosti.

Na rozdíl od morfinu tramadol nemá v širokém rozsahu analgetických dávek tlumivé účinky na respiraci. Navíc neovlivňuje gastrointestinální motilitu.

Účinek na kardiovaskulární systém se zdá být malý.

Účinnost tramadolu se udává v rozsahu 1/10 až 1/6 účinnosti morfinu.

  1. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se absorbuje více než 90% tramadolu. Průměrná absolutní biologická dostupnost je přibližně 70% bez ohledu na současné požití potravy.

Rozdíl mezi absorbovaným a nemetabolizovaným dostupným tramadolem je zřejmě způsoben nízkým účinkem prvního průchodu játry. First-pass efekt po perorálním podání je maximálně 30%.

Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (Vd,β = 203 ± 40 l). Vazba na proteiny je asi 20%.

Po podání tablet přípravku Minular 100 mg SR je vrcholové plazmatické koncentrace Cmax 141 ± 40 ng/ml dosaženo za 4,9 hodiny. Po podání přípravku Minular 200 mg SR je Cmax 260 ± 62 ng/ml dosaženo za 4,8 hodiny.

Tramadol prostupuje hematoencefalickou bariérou a placentární bariérou. Velmi malé množství látky a jejího O-demetyl metabolitu se nachází v mateřském mléce (0,1% resp. 0,02% podané dávky).

Eliminační poločas T1/2β je přibližně 6 hodin bez ohledu na způsob podání. U pacientů nad 75 let může být prodloužen 1,4krát.

U lidí je tramadol metabolizován převážně N- a O-demetylací a konjugací O-demetylovaného přípravku s kyselinou glukuronovou. Farmakologicky aktivní je pouze O-desmetyltramadol. U dalších metabolitů existují velké kvantitativní rozdíly mezi jednotlivci. V moči bylo dosud nalezeno jedenáct metabolitů. Pokusy na zvířatech ukázaly, že O-desmetyltramadol je 2-4krát účinnější než původní látka. Jeho poločas T1/2β (6 zdravých dobrovolníků) je 7,9 hod (rozmezí 5,4 - 9,6 hod) a je přibližně stejný jako u tramadolu.

Inhibice jednoho či obou isoenzymů cytochromu P450, CYP3A4 a CYP2D6 zapojených do metabolismu tramadolu může ovlivnit plazmatické koncentrace tramadolu nebo jeho účinného metabolitu. Klinické důsledky takové interakce nejsou známy.

Tramadol a jeho metabolity jsou téměř kompletně vylučovány ledvinami. Kumulativní exkrece močí je 90% celkové radioaktivity podané dávky. V případech poruchy funkce ledvin a jater může být poločas mírně prodloužen. U pacientů s jaterní cirhózou byl stanoven eliminační poločas 13,3 ± 4,9 hodiny (tramadol) a 18,5 ± 9,4 hodiny (O-desmetyltramadol), v extrémním případě 22,3 hodiny a 36 hodin. U pacientů s renální insuficiencí (clearance kreatininu < 5 ml/min) byly hodnoty 11 ± 3,2 hodiny a 16,9 ± 3 hodiny, v extrémní případě 19,5 hodiny a 43,2 hodiny.

Tramadol má v terapeutickém dávkovém rozmezí lineární farmakokinetický profil.

Vztah mezi sérovými koncentracemi a analgetickým účinkem je závislý na dávce, ale v izolovaných případech se významně liší. Obvykle jsou účinné sérové koncentrace 100 - 300 ng/ml.

  1. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při opakovaném perorálním a parenterálním podávání tramadolu po dobu 6 až 26 týdnů potkanům a psům a dále po dobu 12 měsíců psům se neobjevily důkazy změn vyvolaných tramadolem při hematologických, klinicko-chemických a histologických experimentech.

Pouze po vysokých dávkách vysoce převyšujících terapeutické dávky se vyskytly centrální příznaky: neklid, slinění, křeče, snížený váhový přírůstek.

Potkani a psi tolerovali perorální dávku 20 mg/kg resp. 10 mg/kg tělesné hmotnosti, psi též tolerovali 20 mg/kg tělesné hmotnosti podávané rektálně.

Dávky tramadolu od 50 mg/kg/den vyvolávají toxicitu pro matku u potkanů a vedou ke zvýšení mortality novorozených mláďat.

U mladých potkanů se vyskytly vývojové poruchy jako poruchy osifikace, zpožděné otevření vaginy a očí.

Plodnost potkaních samců nebyla ovlivněna.

Procento samic, které měly mladé, se po vysokých dávkách (od 50 mg/kg/den) snížilo.

U králíků se toxické účinky u matky a poruchy skeletu u mláďat vyskytly od dávky 125 mg/kg.

V některých in-vitro testovacích systémech byly zaznamenány mutagenní účinky. V in-vivo experimentech nebyly mutagenní účinky zaznamenány. Na základě dosud dostupných znalostí není jasné, zda má tramadol mutagenní potenciál.

Na potkanech a myších byly provedeny experimenty zjišťující onkogenní potenciál tramadolu. Testy na potkanech neukázaly, že by tramadol zvyšoval pravděpodobnost výskytu nádorů.

V testech na myších se ukázal zvýšený výskyt adenomů jaterních buněk u samců (v závislosti na dávce, s nesignifikantním zvýšením od 15 mg/kg) a zvýšená pravděpodobnost nádorů plic byla zjištěna u samic při všech zvolených dávkách (významné, ale dávkově nezávislé).

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

  1. Seznam pomocných látek

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E341)

Hyprolosa (E463)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)

Magnesium-stearát (E470 b)

  1. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

  1. Doba použitelnosti

3 roky.

  1. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  1. Druh obalu a velikost balení

Al/PVC blistry v papírové krabičce, velikost balení 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tablet.

  1. Návod k použití přípravku, zacházení s ním


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.