Mabron 50 Mg

Kód 0067569 ( )
Registrační číslo 65/1000/93-C
Název MABRON 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medochemie Ltd., Limassol, Kypr
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0067568 POR CPS DUR 10X50MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0067569 POR CPS DUR 20X50MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0067570 POR CPS DUR 30X50MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MABRON 50 MG

Strana 1 (celkem 7)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls27202/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MABRON 50 mg

tvrdé tobolky

tramadoli hydrochloridum

 Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek MABRON 50 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MABRON 50 mg užívat

3.

Jak se přípravek MABRON 50 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek MABRON 50 mg uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramadol – léčivá látka přípravku MABRON 50 mg – je lék proti bolesti, který patří do skupiny opiátů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku.

Přípravek MABRON 50 mg se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG

UŽÍVAT

Neužívejte MABRON 50 mg

 jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku

MABRON 50 mg

Strana 2 (celkem 7)

 při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky

(léky ovlivňujícími náladu a emoce)

 jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) anebo pokud jste je užíval(a)

v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem MABRON 50 mg (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky ")

 jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů

 jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MABRON 50 mg je zapotřebí

 jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opiátech)

 jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení)

 jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot)

 jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy anebo při onemocněních

mozku)

 jestliže máte potíže s dýcháním

 jestliže máte sklon k epilepsii nebo záchvatům

 jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin

V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.

Přípravek MABRON 50 mg není určen k léčbě dětí mladších 12 let.

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek MABRON 50 mg může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek MABRON 50 mg dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem MABRON 50 mg, za pečlivé lékařské kontroly.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem MABRON 50 mg vyskytne anebo se v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.

Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek MABRON 50 mg současně s léky zvanými inhibitory monoaminoxidázy (moklobemid nebo fenelzin na depresi, selegilin na Parkinsonovu chorobu). Neužívejte MABRON 50 mg ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory monoaminoxidázy užíval(a) v posledních 14 dnech.

Analgetický účinek přípravku MABRON 50 mg může být snížen a doba působení může být zkrácena, užíváte-li léky, které obsahují

 karbamazepin (na epileptické záchvaty)

 pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (analgetika-proti bolesti)

 ondansetron (proti žaludeční nevolnosti).

Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek MABRON 50 mg užívat a v jaké dávce.

Riziko nežádoucích účinků stoupá,

Strana 3 (celkem 7)

 jestliže současně s přípravkem MABRON 50 mg užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná analgetika

jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit mátožný(á) nebo je Vám na omdlení. Jestli se tyto příznaky objeví, řekněte to svému lékaři.

 jestliže současně s přípravkem MABRON 50 mg užíváte léky (jako jsou některé léky proti depresím a

léky proti psychózám), které mohou zvýšit riziko křečí (záchvatů). Zda je přípravek MABRON 50 mg pro Vás vhodný Vám řekne Váš lékař.

 jestliže současně s přípravkem MABRON 50 mg užíváte inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

(často označované jako SSRI), tryptany nebo inhibitory MAO (léky proti depresi). Může vzniknout interakce přípravku MABRON 50 mg s těmito léky a u Vás se mohou objevit příznakyserotoninového syndromu jako je zmatenost, neklid, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimoděčné svalové záškuby nebo průjem.

 jestliže užíváte kumarinové deriváty (léky pro zředění krve), jako např. warfarin současně s

přípravkem MABRON 50 mg. Může být ovlivněn účinek těchto léků na srážení krve a může se objevit krvácení.

Užívání přípravku MABRON 50 mg s jídlem a pitím

V průběhu léčby přípravkem MABRON 50 mg nepijte alkohol, protože účinky přípravku MABRON 50 mg a alkoholu se mohou navzájem zesilovat.

Těhotenství a kojení

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jelikož není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen, jeho použití se v průběhu těhotenství obecně nedoporučuje.

Je-li tramadol podán před nebo v průběhu porodu, neovlivňuje stahy dělohy nezbytné k přirozenému průběhu porodu.

Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést ke vzniku závislosti u nenarozeného dítěte a jako výsledek se může objevit abstinenční syndrom u dítěte po porodu.

Malá množství tramadolu jsou vylučována do mateřského mléka. Obecně se používání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Kvůli jednotlivé dávce není obvykle nutné přerušovat kojení. Požádejte o radu svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek MABRON 50 mg může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte elektrická zařízení, neobsluhujte stroje a nevykonávejte práci ve výškách.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MABRON 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka by měla být stanovena podle intenzity Vaší bolesti a Vaší individuální citlivosti na bolest. Obecně by měla být užívána nejnižší účinná dávka.

Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Strana 4 (celkem 7)

Dospělí a mladiství od 12 let

Jedna nebo dvě tobolky přípravku MABRON 50 mg (což odpovídá 50 až 100 mg tramadoli hydrochloridum).

V závislosti na bolesti účinek trvá asi 4-8 hodin.

Neužívejte více než 8 tvrdých tobolek denně (odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum), pokud Vám k tomu Váš lékař nedá pokyn.

Děti

Přípravek MABRON 50 mg, tvrdé tobolky není vhodný pro děti mladší 12 let.

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadolu prodloužené. Je-li to Váš případ, lékař Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami.

Choroby jater nebo ledvin (selhání)/ dialyzovaní nemocní

Pacienti s těžkou nedostatečností jater a/nebo ledvin by neměli přípravek MABRON 50 mg užívat. V případě mírného nebo středně těžkého postižení může Vám Váš lékař doporučit prodloužení intervalu mezi dávkami.

Jak a kdy by se měl přípravek MABRON 50 mg užívat?

Pro perorální podání (k vnitřnímu užití).

Tobolku polkněte celou, nedělte ji, nežvýkejte a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Tobolky můžete užívat nalačno i po jídle.

Jak dlouho by se měl přípravek MABRON 50 mg užívat?

Neměl(a) byste užívat přípravek MABRON 50 mg déle, než je nutné. Když potřebujete být léčen(a) dlouhou dobu, Váš lékař Vás bude pravidelně v krátkých časových intervalech kontrolovat (bude-li zapotřebí i s přestávkou v léčbě) jestli můžete pokračovat v léčbě a s jakou dávkou. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MABRON 50 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MABRON 50 mg , než jste měl(a)

Jestliže jste omylem užil(a) jednotlivou dávku přípravku MABRON 50 mg navíc, pravděpodobně to nebude mít žádné negativní účinky. Další dávku byste měl(a) užít jak máte předepsáno.

Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické křeče, poruchy dýchání až zástava dechu. V takových případech ihned volejte nejbližšího lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít MABRON 50 mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MABRON 50 mg , bolest se pravděpodobně vrátí. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokračujte v užívání přípravku MABRON 50 mgjako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MABRON 50 mg

Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem MABRON 50 mg předčasně, nejspíše se opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.

Strana 5 (celkem 7)

Ukončení léčby přípravkem MABRON 50 mg je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných případech, mohou někteří lidé, kteří užívali MABRON 50 mg velmi dlouho, cítit po náhlém přerušení léčby neklid, úzkost, nervozitu nebo být nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a žaludeční nebo střevní potíže. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity svědění, pálení a brnění a hučení v uších (tinitus).

Pokud se po vysazení přípravku MABRON 50 mg vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MABRON 50 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:

 velmi časté (u více než 1 z 10 osob),

 časté (u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),

 méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 ze 100 osob),

 vzácné (u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),

 velmi vzácné (u více než 1 z 10 000 osob)

 není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem MABRON 50 mg je pocit na zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Srdeční a oběhové poruchy

Méně časté: vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo kolaps). Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především ve stoje anebo při fyzické zátěži.

Vzácné: pomalá srdeční akce, vzestup krevního tlaku

Nervové poruchy

Velmi časté: závratě

Časté: bolesti hlavy, ospalost

Není známo: poruchy řeči

Vzácné: změny chuti k jídlu, abnormální čití (např. svědění, mravenčení, necitlivost), chvění, pomalé dýchání, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa)

Jestliže se převýší nejvyšší doporučovaná dávka anebo při současném užívání jiných léků, které snižujímozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání.

Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání léků, které záchvaty mohou vyvolat.

Nežádoucí účinky na psychiku

Vzácné: halucinace, zmatenost, poruchy spánku a noční děsy

Po léčbě přípravkem MABRON 50 mg se mohou vyskytnout psychické obtíže. Jejich intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce terapie). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podráždění), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji

Strana 6 (celkem 7)

zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny v čití a rozpoznávání, které mohou vést k chybným rozhodnutím).

Je možný vznik závislosti.

Oční poruchy

Vzácné: rozmazané vidění

Není známo: rozšíření zornic (mydriáza)

Dýchací potíže

Vzácné: dechové potíže (dyspnoe)

Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak nebylo prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.

Žaludeční a střevní obtíže

Velmi časté: pocit na zvracení

Časté: zvracení, zácpa, sucho v ústech

Méně časté: nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání), průjem

Kožní poruchy

Časté: pocení

Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka)

Kosti a svaly

Vzácné: svalová slabost

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy močení

Vzácné: ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči (z důvodu zadržování moči v močovém měchýři)

Celkové tělesné příznaky

Časté: únava

Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se vyskytují velmi vzácně. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo krku a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka s dýchacími potížemi měli byste neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže je přípravek MABRON 50 mg užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost. Riziko vzniku závislosti je však velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou vzácně objevit abstinenční příznaky (viz ”Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MABRON 50 mg ”).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Strana 7 (celkem 7)

5. JAK PŘÍPRAVEK MABRON 50 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek MABRON 50 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Dobapoužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MABRON 50 mg obsahuje

Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 50 mg tramadoli hydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, povidon, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť, žlutý oxid železitý (E172), brilantní modř FCF.

Jak přípravek MABRON 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky s vrchní částí tmavozelenou, spodní částí žlutou, obsahující nažloutlý prášek.

MABRON 50 mg je balen do blistrů a dodáván v krabičkách s 10, 20 nebo 30 tvrdými tobolkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

1.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls27202/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MABRON 50 mg

tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje tramadoli hydrochloridum 50 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky

Popis přípravku: Tobolky s vrchní částí tmavozelenou, spodní částí žlutou, obsahující nažloutlý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba středně silné až silné bolesti.

4.2

Dávkování a způsob podání

Perorální podání

Dávkování by mělo být nastaveno individuálně podle stupně bolesti a citlivosti pacienta.

Pokud není předepsáno jinak, mělo by být dávkování u dospělých a mladistvých nad 12 let následující:

50 – 100 mg tramadoli hydrochloridum ve 4-6hodinových intervalech.

Měla by být nalezena nejnižší analgeticky účinná dávka. Denní dávka 400 mg léčivé látky by neměla být překročena, kromě případů zvláštních klinických okolností.

Děti

Vzhledem k velikosti dávky v tobolkách, nejsou tobolky určeny dětem mladším 12 let.

Starší pacienti:

U starších pacientů (až do 75 let) bez klinicky manifestní jaterní nebo renální insuficience není obvykle nutná úprava dávkování. U pacientů starších 75 let může být prodloužena eliminace. Tudíž, v případě potřeby, se podle stavu pacienta prodlužují intervaly mezi jednotlivými dávkami.

Jaterní a ledvinná insuficience / dialýza

U pacientů s nedostatečností jater a/nebo ledvin může být eliminace tramadolu zpomalena. U těchto pacientů se doporučuje pečlivě zvážit prodloužení intervalu mezi dávkami podle potřeb pacienta. V případě těžké renální a/nebo jaterní insuficience by se přípravek MABRON 50 mg neměl užívat.

Způsob podání

Tobolky se polykají celé, s dostatečným množstvím tekutiny, nedělí se, nežvýkají a lze je užívat nezávisle na jídle.

Délka podávání:

MABRON 50 mg se za žádných okolností nesmí podávat déle, než je nezbytně nutné. Pokud povaha a závažnost onemocnění vyžaduje dlouhodobou léčbu bolesti, měly by být v krátkých, pravidelných intervalech prováděny kontroly, zda a v jaké dávce je třeba MABRON 50 mg dále podávat (popřípadě z tohoto důvodu i léčbu přerušit).

4.3

Kontraindikace

Tramadol je kontraidikován:

při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku,

akutní otravě alkoholem, hypnotiky, analgetiky, opioidy nebo jinými psychotropními látkami,

u pacientů léčených inhibitory MAO v současnosti nebo v posledních 14 dnech,

u pacientů s epilepsií, která není dostatečně léčbou kontrolována,

při substituční léčbě drogové závislosti.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

MABRON 50 mg lze jen s mimořádnou opatrností podávat v případě závislosti na opioidech, připoranění hlavy, v šoku, při poruchách vědomí nejasného původu, pacientům s poruchami respiračního centra a dýchacích funkcí a pacientům se zvýšeným nitrolebním tlakem.

S opatrností je třeba podávat MABRON 50 mg pacientům citlivě reagujícím na opioidy.

U některých pacientů užívajících MABRON 50 mg v doporučeném dávkování byly hlášeny křeče.Riziko jejich výskytu může být zvýšeno při překročení doporučených denních dávek (400 mg).Současné podávání tramadolu s léky snižujícími práh citlivosti ke vzniku záchvatů může zvýšit riziko jejich vzniku (viz bod 4.5). Pacienti trpící epilepsií nebo se sklonem k záchvatům by měli být léčeni tramadolem jen v závažných případech.

Tramadol má nízký potenciál pro vznik závislosti. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku tolerance, a rozvoji psychické i fyzické závislosti. Nemocní se sklonem k zneužívání léků nebo se závislostí na ně by měli být tramadolem léčeni jen krátkodobě a pod pečlivým lékařským dohledem.

Tramadol není vhodný k substituční léčbě pacientů závislých na opioidech. I když je tramadol agonistou opioidů, po vysazení morfinu nepotlačuje abstinenční příznaky.

Přípravek MABRON 50 mg není určen k léčbě dětí mladších 12 let.

Tramadol se nesmí používat v kombinaci s alkoholem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

MABRON 50 mg by neměl být podáván současně s inhibitory MAO.

U pacientů, léčených inhibitory MAO 14 dnů před podáním opioidu pethidinu, byly pozorovány život ohrožující interakce postihující CNS, respirační a kardiovaskulární funkce. Během léčby přípravkem MABRON 50 mg nelze stejné interakce s MAO vyloučit.

Současné podávání přípravku MABRON 50 mg s jinými léky tlumícími CNS včetně alkoholu může zesilovat účinky na CNS.

Výsledky dosud provedených farmakokinetických studií ukazují, že vznik klinicky relevantních interakcí při současném nebo předchozím podávání cimetidinu (enzymatický inhibitor) je nepravděpodobný.

Současné nebo předchozí podávání karbamazepinu (enzymatického induktoru) může snížitkoncentraci tramadolu v séru, a tím snížit analgetický účinek a zkrátit délku jeho trvání.

Kombinace tramadolu se smíšenými agonisty/antagonisty opiodních receptorů (např. buprenorfinem, nalbufinem, pentazocinem) se nedoporučuje, protože analgetický efekt čistých agonistů jako je tramadol, může být teoreticky za těchto okolností redukován.

Tramadol může zesílit působení selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tricyklických antidepresiv, antipsychotik a jiných léků, které snižují práh vzniku záchvatů, a vyvolat křeče.

V izolovaných případech byl zaznamenán vznik serotoninového syndromu v časové souvislosti s terapeutickým podáváním tramadolu v kombinaci s jinými serotoninergními léčivými přípravky, jako jsou např. SSRI, tryptany nebo s inhibitory MAO. K příznakům serotoninového syndromu patří mimo jiné zmatenost, neklid, zimnice, pocení, ataxie, hyperreflexie, myoklonus a průjem. Vysazení serotoninergních přípravků obvykle vede k rychlému zlepšení těchto symptomů. Medikamentózní léčba stavu je závislá na druhu a závažnosti příznaků.

Současné podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu), vyžaduje u pacientů opatrnost a pečlivé sledování, protože u několika nemocných bylo popsáno zvyšování INRs významným krvácením a vznik ekchymóz.

Ostatní inhibitory CYP3A4, například ketokonazol a erythromycin, mohou potlačovat metabolismus tramadolu (N-demethylaci) a pravděpodobně také jeho aktivního, O-demethylovaného metabolitu. Klinický význam této interakce není znám.

V omezeném počtu studií s před a pooperačním podáním antiemetika ondansetronu, 5-HT3 antagonisty, byla u pacientů s pooperační bolestí zvýšená potřeba tramadolu.

4.6

Těhotenství a kojení

Studie na zvířatech prokázaly, že velmi vysoké dávky tramadolu ovlivňují vývoj orgánů, osifikaci anovorozeneckou mortalitu. Tramadol přechází přes placentu. Není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti tramadolu v průběhu těhotenství u lidí. Proto by těhotné ženy neměly MABRON 50 mg užívat.

Je-li tramadol podán před anebo v průběhu porodu, neovlivňuje kontraktilitu dělohy. U novorozenců může vést ke změnám dechové frekvence, které obvykle nejsou klinicky významné. Dlouhodobé užívání v těhotenství může u novorozence vést ke vzniku abstinenčních příznaků.

Přibližně 0,1% dávky tramadolu podané matce se v průběhu kojení vyloučí do mléka. Nedoporučuje se podávat MABRON 50 mg kojícím ženám. Po jednorázovém podání tramadolu není obvykle nutné přerušovat kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

MABRON 50 mg může způsobovat spavost a závratě, i když je podáván dle návodu a může tak ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Platí to zejména při kombinaci s jinými psychotropními látkami, hlavně s alkoholem.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou nauzea a závratě, které se vyskytují u více než 10 % pacientů.

Srdeční a cévní poruchy

Méně časté (≥1/1000, <1/100) : ovlivnění kardiovaskulární (palpitace, tachykardie, posturální hypotenze nebo kardiovaskulární kolaps). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především po intravenózním podání a u nemocných vystavených zvýšené tělesné zátěži.

Vzácné (≥1/10000, <1/1000) : bradykardie, vzestup krevního tlaku

Poruchy nervového systému

Velmi časté (≥1/10 ): závratě

Časté (≥1/100, <1/10) : bolesti hlavy, ospalost

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): změny chuti k jídlu, parestézie, třes, útlum dýchání, epileptiformní křeče, mimovolní svalové kontrakce, abnormální koordinace, synkopa.

Jsou-li významně překročeny doporučené dávky nebo jsou-li současně podávány jiné centrálně působící látky s tlumivým účinkem na CNS (viz bod 4.5), může dojít k útlumu dýchání.

Epileptiformní křeče se objevily hlavně po podání vysokých dávek tramadolu a nebo při současné terapii léky, které mohou snižovat práh pro vznik záchvatů (viz body 4.4 a 4.5).

Není známo: poruchy řeči

Psychiatrické poruchy

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční děsy.

Nežádoucí účinky na psychiku po podání přípravku MABRON 50 mg se u jednotlivých pacientů mohou lišit v intenzitě a charakteru (v závislosti na osobnosti pacienta a délce trvání terapie). Patří sem změny nálad (obvykle euforie, vzácněji dysforie), změny aktivity (obvykle snížení aktivity, vzácněji její zvýšení) a změny kognitivní a senzorické kapacity (např. způsobu rozhodování, percepční poruchy). Může dojít ke vzniku závislosti.

Poruchy oka

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): neostré vidění.

Není známo: mydriáza

Respirační poruchy

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): dyspnoe

Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak kauzální souvislost nebyla stanovena.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté (≥1/10): nauzea

Časté (≥1/100, <1/10): zvracení, zácpa, sucho v ústech

Méně časté (≥1/1000, <1/100): říhání; gastrointestinální dráždění (pocit tlaku v žaludku, nadýmání), průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté (≥1/100, <1/10): pocení

Méně časté (≥1/1000, <1/100): kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné (≥1/10000, <1/1000) : motorická slabost.

Poruchy jater a žlučových cest

V několika ojedinělých případech byla v časové souvislosti s terapií tramadolem popsána přechodná elevace jaterních testů.

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): poruchy mikce (obtížné močení a retence moči).

Poruchy imunitního systému

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): alergické reakce (např. dušnost, bronchospazmus, sípavé dýchání, angioedém) a anafylaxe.

Celkové tělesné příznaky

Časté (≥1/100, <1/10): únava

Mohou se objevit abstinenční příznaky podobné abstinenčním příznakům při vysazení opioidů: agitace, úzkost, nervozita, nespavost, hyperkineze, třes a gastrointestinální příznaky.

Ostatní velmi vzácné nežádoucí účinky, zaznamenané po vysazení tramadolu zahrnují: panické záchvaty, stavy výrazné úzkosti, halucinace, parestézie, tinitus a neobvyklé CNS příznaky (např. zmatenost, bludy, depersonalizace, derealizace a paranoia).

4.9

Předávkování

Příznaky

Po intoxikaci tramadolem lze očekávat v zásadě stejné příznaky, jako po předávkování jinými centrálně působícími analgetiky (opioidy). K těmto příznakům patří mióza, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až koma, křeče, útlum dýchání až zástava dechu.

Léčba

Postupujte dle obecných zásad první pomoci. Je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest (pozor na aspiraci!), v závislosti na příznacích zajistit dýchání a cirkulaci. Antidotem při útlumu dýchání je naloxon. V pokusech na zvířatech neovlivnil naloxon křeče. V případě křečí podejte intravenózně diazepam.

V případě intoxikace perorálními formami je gastrointestinální detoxikace aktivním uhlím nebo gastrickou laváží doporučena pouze do dvou hodin po požití tramadolu. Gastrointestinální detoxikace v pozdějším časovém úseku je prospěšná pouze v případech intoxikace mimořádně velkým množstvím lékové formy s prodlouženým uvolňováním.

Tramadol ze séra lze hemodialýzou nebo hemofiltrací odstranit jen minimálně. Proto samotná hemodialýza nebo hemofiltrace není vhodná k léčbě akutní intoxikace přípravkem MABRON 50 mg.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika, jiné opioidy.

ATC kód N02AX02

Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Je to neselektivní čistý agonista opioidních receptorů µ, δ a κ, s vyšší afinitou k receptoru μ. Další mechanizmy, které přispívají k analgetickému účinku, jsou inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a zvyšování uvolňování serotoninu.

Tramadol má antitusický účinek. Na rozdíl od morfinu nepůsobí analgetické dávky tramadolu v širokém rozpětí útlum dechového centra. Není ovlivněna ani gastrointestinální motilita. Vliv na kardiovaskulární systém je obvykle nepatrný. Účinnost tramadolu je uváděna jako 1/10 až 1/6 účinnosti morfinu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po podání per os se absorbuje více než 90% tramadolu. Absorpční poločas je 0,38±0,18 hod. Srovnání AUC po perorálním a i.v. podání ukazuje na biologickou dostupnost 68±13% pro tobolky. Ve srovnání s ostatními opioidními analgetiky je absolutní dostupnost přípravku MABRON 50 mg extrémně vysoká.

Maximální koncentrace v séru je po podání přípravku MABRON 50 mg dosaženo asi po 2 hodinách.

Doba pro dosažení Cmax je u tobolek 2,2 hodiny.

Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (Vd,ß = 203 ± 40 l). Vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 20 %.

Tramadol prochází hematoencefalickou i placentární bariérou. V mateřském mléce jsou nalézána velmi malá množství látky a jejího O-desmethyl derivátu (0,1 % resp. 0,02% podané dávky).

Plazmatická koncentrace tramadolu nebo jeho aktivních metabolitů může být ovlivněna inhibicí jednoho anebo obou izoenzymů CYP3A4 a CYP2D6, účastnících se biotransformace tramadolu. Dosud nebyly popsány klinicky významné interakce.

Tramadol a jeho metabolity se vylučují téměř zcela ledvinami. Kumulativní močová exkrece činí 90 % celkové radioaktivity podané dávky. Při poruše jaterních a renálních funkcí může být poločas mírně prodloužen. U nemocných s jaterní cirhózou byly zjištěny eliminační poločasy 13,3 + 4,9 hod (tramadol) a 18,5 + 9,4 hod (O-desmethyltramadol); nejvyšší hodnoty dosahovaly 22,3 resp. 36 hodin. U nemocných s renální insuficiencí (clearance kreatininu < 5 ml/min) činily hodnoty eliminačního poločasu 11 + 3,2 hod a 16,9 + 3 hod, nejvyšší hodnoty 19,5 hod resp. 43,2 hod.

Tramadol se v lidském organizmu metabolizuje především prostřednictvím N- a O-demethylace a konjugace O-demethylačních produktů s kyselinou glukuronovou. Farmakologicky aktivní je pouze O-desmethyltramadol. Mezi dalšími metabolity existují značné kvantitativní interindividuální rozdíly. Doposud bylo v moči nalezeno jedenáct metabolitů. V pokusech na zvířatech bylo zjištěno, že O-desmethyltramadol je 2-4krát účinnější než mateřská látka. Jeho poločas t1/2,ß (u 6 zdravých dobrovolníků) je 7,9 hodiny (rozmezí 5,4 – 9,6 hodiny) a je přibližně roven tramadolu.

Tramadol má v terapeutickém dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetický profil.

Vztah mezi sérovou koncentrací a analgetickým účinkem je závislý na dávce, avšak v jednotlivých případech dosahuje podstatných rozdílů. Obvykle je účinná sérová koncentrace 100-300 ng/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po opakovaném perorálním a parenterálním podávání tramadolu potkanům a psům po dobu 6-26 týdnů a po perorálním podávání tramadolu psům po dobu 12 měsíců nebyly při hematologických, biochemických a histologických vyšetřeních popsány žádné změny, které by měly souvislost s podávanou látkou. Pouze po vysokých dávkách značně převyšujících terapeutické rozmezí se vyskytly příznaky z ovlivnění centrálního nervového systému: neklid, slinění, záchvaty křečí a úbytek hmotnosti. Potkani a psi tolerovali bez jakýchkoliv reakcí perorální dávky 20 mg/kg resp. 10 mg/kg tělesné hmotnosti, a psi rektální dávku 20 mg/kg tělesné hmotnosti.

U potkaních samic měly dávky tramadolu od 50 mg/kg/den výše toxické účinky a zvyšovaly neonatální mortalitu. Retardace u potomstva se projevila ve formě poruchy osifikace a pozdní otevírání vagíny a očí. Fertilita samců nebyla ovlivněna. Po vyšších dávkách (od 50 mg/kg/den výše) se u samic snižovala četnost březosti. U králíků se toxické účinky na samice a skeletální abnormality u jejich potomstva vyskytly po dávkách od 125 mg/kg výše.

V některých in-vitro testovacích systémech byly prokázány mutagenní účinky. V in-vivo studiích tyto účinky pozorovány nebyly. Dle současných poznatků lze tramadol klasifikovat jako nemutagenní.

Studie na kancerogenitu tramadol hydrochloridu byly prováděny na potkanech a myších. Studie na potkanech neprokázala v souvislosti s podáváním látky zvýšený výskyt nádorů. Ve studiích na myších byl prokázán zvýšený výskyt adenomů z jaterních buněk u samců (na dávce závislé nesignifikantní zvýšení u dávek 15 mg/kg a vyšších) a plicních nádorů u samic ve všech dávkovacích skupinách (signifikantní, ale na dávce nezávislé zvýšení).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

sodná sůl kroskarmelosy

povidon

mikrokrystalická celulosa

koloidní bezvodý oxid křemičitý

magnesium-stearát

Želatinová tobolka-tělo

želatina

oxid titaničitý (E171)

chinolinová žluť

žlutý oxid železitý (E172)

Víčko

želatina

oxid titaničitý (E171)

chinolinová žluť

žlutý oxid železitý (E172)

brilantní modř FCF

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Průhledný PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 10, 20 nebo 30 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním.

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

65/1000/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20. 10. 1993 / 1.6. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.6. 2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MABRON 50 mgtvrdé tobolkytramadoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje tramadoli hydrochloridum 50 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tvrdé tobolky. 10, 20 nebo 30 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit Vaši pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Registrační číslo: 65/1000/93-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

mabron 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MABRON 50 mgtramadoli hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE LTD

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.