Mabron

Kód 0067560 ( )
Registrační číslo 65/ 788/94-C
Název MABRON
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medochemie Ltd., Limassol, Kypr
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0067560 INJ SOL 100X2ML Injekční roztok, Injekce
0067559 INJ SOL 10X2ML Injekční roztok, Injekce
0067558 INJ SOL 5X2ML Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak MABRON

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls213433/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MABRON

injekční roztok

tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.

Co je MABRON a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MABRON používat

3.

Jak se MABRON používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek MABRON uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1. CO JE MABRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramadol – léčivá látka přípravku MABRON – je lék proti bolesti, který patří do skupiny opiátů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku.

Přípravek MABRON se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MABRON POUŽÍVAT

Neužívejte MABRON

jestliže jste alergický(á) na tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní

léky (léky ovlivňujícími náladu a emoce)

jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je

užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem MABRON (viz "Další léčivé přípravky a MABRON")

jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů

jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:

jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opiátech)

jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení)

jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot)

jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy nebo při

onemocněních mozku)

jestliže máte potíže s dýcháním

jestliže máte sklon k epilepsii nebo křečím

jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin

V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.

MABRON, injekční roztok není určen k léčbě dětí mladších než 1 rok.

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek MABRON může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek MABRON, injekční roztok dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem MABRON za pečlivé lékařské kontroly.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem MABRON vyskytne anebo se v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.

Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.

Další léčivé přípravky a MABRON

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek MABRON současně s léky zvanými inhibitory monoaminoxidázy (moklobemid nebo fenelzin na depresi, selegilin na Parkinsonovu chorobu). Neužívejte MABRON ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory monoaminoxidázy užíval(a) v posledních 14 dnech.

Analgetický účinek přípravku MABRON může být snížen a doba působení může být zkrácena, užíváte-li léky, které obsahují

karbamazepin (na epileptické záchvaty)

pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (analgetika)

ondansetron (proti žaludeční nevolnosti)

Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek MABRON užívat a v jaké dávce.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

jestliže současně s přípravkem MABRON užíváte trankvilizéry, prášky na spaní a ostatní

analgetika jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit mátožný nebo je Vám na omdlení. Pokud se tyto příznaky objeví, řekněte to svému lékaři.

jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo

antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i MABRON. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání MABRONU pro Vás vhodné.

jestliže užíváte určitá antidepresiva. MABRON a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat

a mohou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů

okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38°C.

jestliže užíváte kumarinové deriváty (léky pro zředění krve), jako např. warfarin současně s

přípravkem MABRON. Může být ovlivněn účinek těchto léků na srážení krve a může se objevit krvácení.

MABRON s jídlem a pitím

V průběhu léčby přípravkem MABRON nepijte alkohol, protože účinky přípravku MABRON a alkoholu se mohou navzájem zesilovat.

Těhotenství a kojení

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jelikož není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen, jeho použití se v průběhu těhotenství obecně nedoporučuje.

Je-li tramadol podán před nebo v průběhu porodu, neovlivňuje stahy dělohy nezbytné k přirozenému průběhu porodu.

Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést ke vzniku závislosti u nenarozeného dítěte a jako výsledek se může objevit abstinenční syndrom u dítěte po porodu.

Malá množství tramadolu jsou vylučována do mateřského mléka. Obecně se používání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Kvůli jednotlivé dávce není obvykle nutné přerušovat kojení. Požádejte o radu svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek MABRON může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte elektrická zařízení, neobsluhujte stroje a nevykonávejte práci ve výškách.

3. JAK SE MABRON POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MABRON přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a děti od 12 let

V závislosti na Vaší bolesti dostanete 1–2 ml přípravku MABRON (což odpovídá 50–100 mg tramadoli hydrochloridum).

V závislosti na Vaší bolesti účinek přetrvává 4–8 hodin.

Za normálních okolností denní dávka do 8 ml je dostatečná (odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum). Výjimečně, pokud to okolnosti vyžadují, může lékař určit vyšší denní dávky.

Děti od 1 roku věku

Obvyklá jednotlivá dávka je 1–2 mg tramadolu na kg tělesné hmotnosti.

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Pokud se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti

Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek MABRON užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Jak a kdy by měl být přípravek MABRON podán?

MABRON se podává pomalu, obvykle do žíly na paži nebo jako injekce do svalu (obvykle do hýždě). MABRON může být zředěn a podán do žíly ve formě infuze.

Jak dlouho by měl být přípravek MABRON podáván?

Za žádných okolností by neměl být přípravek MABRON podáván déle, než je nezbytně nutné. Když potřebujete být léčen(a) delší dobu, Váš lékař Vás bude pravidelně v krátkých časových intervalech kontrolovat (bude-li zapotřebí i s přestávkou v léčbě) jestli můžete pokračovat v léčbě a s jakou dávkou. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MABRON je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Je-li podáno více MABRONu

Dostal(a)-li jste omylem dávku navíc, obecně to nemá žádné negativní účinky. Další dávku byste měl(a) dostat podle rozpisu.

Po podání velmi vysokých dávek se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), křeče, poruchy dýchání až zástava dechu. V takových případech ihned volejte nejbližšího lékaře!

Jestliže Vám nebyl podán MABRON

Zapomene-li se podat injekce nebo infuze přípravku MABRON, pravděpodobně se bolest vrátí. Podávání by mělo pokračovat jako dříve a neměl(a) byste dostat dvojitou dávku jako náhradu za dávku opomenutou.

Jestliže jste přestal(a) užívat MABRON

Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem MABRON předčasně, nejspíše se opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.

Ukončení léčby přípravkem MABRON je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných případech, mohou někteří lidé, kteří užívali MABRON velmi dlouho, cítit po náhlém přerušení léčby neklid, úzkost, nervozitu nebo být nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a žaludeční nebo střevní potíže. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity svědění, pálení a brnění a hučení v uších (tinitus).

Pokud se po vysazení přípravku MABRON vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:

velmi časté (u více než 1 z 10 osob),

časté (u více než 1 ze 100 osob),

méně časté (u více než 1 z 1000 osob),

vzácné (u více než 1 z 10 000 osob),

velmi vzácné (u více než 1 z 10 000 osob, včetně ojedinělých případů).

Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem MABRON je pocit na zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Srdeční a cévní poruchy

Méně časté: vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo kolaps). Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především u stojících pacientů anebo při fyzické zátěži.

Vzácné: pomalá srdeční akce, vzestup krevního tlaku.

Poruchy nervového systému

Velmi časté: závratě

Časté: bolesti hlavy, ospalost

Vzácné: změny chuti k jídlu, abnormální čití (např. svědění, mravenčení, necitlivost), chvění, pomalé dýchání, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa).

Jestliže se překročí nejvyšší doporučovaná dávka anebo při současném užívání jiných léků, které snižují mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání.

Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání léků, které záchvaty mohou vyvolat.

Psychiatrické poruchy

Vzácné: halucinace, zmatenost, poruchy spánku a noční děsy

Po léčbě přípravkem MABRON se mohou vyskytnout psychické obtíže. Jejich intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce terapie). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podráždění), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny v čití a rozpoznávání, které mohou vést k chybným rozhodnutím).

Je možný vznik závislosti.

Poruchy oka

Vzácné: rozmazané vidění.

Respirační (týkající se dýchání), hrudní a mediastinální (týkající se mezihrudí) poruchy

Vzácné: dechové potíže (dyspnoe)

Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak nebylo prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.

Gastrointestinální (týkající se žaludku a střev) poruchy

Velmi časté: pocit na zvracení.

Časté: zvracení, zácpa, sucho v ústech.

Méně časté: nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání), průjem.

Porucha kůže a podkožní tkáně

Časté: pocení

Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné: svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné: ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči (z důvodu zadržování moči v močovém měchýři).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: únava

Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se vyskytují velmi vzácně. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo krku a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka s dýchacími potížemi měli byste neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže je MABRON užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost. Riziko vzniku závislosti je však velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou vzácně objevit abstinenční příznaky (viz ”Jestliže jste přestal(a) užívat MABRON”).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK MABRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu. Chraňte před mrazem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hod při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co MABRON obsahuje

Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.

Jedna ampule (2 ml) přípravku MABRON obsahuje 100 mg tramadoli hydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou trihydrát octanu sodného, voda na injekci.

Jak přípravek MABRON vypadá a co obsahuje toto balení

MABRON je čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok.

Ampulky z hnědého skla, PVC zásobník uzavřený PE fólií, krabička

Velikost balení: 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 100 x 2 ml

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleous Str., 3011 Limassol, Kypr

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd. - Ampoule Injectable Facility, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 10.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls213433/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MABRON

injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna ampule (2 ml) obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba středně silné až silné bolesti.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek MABRON je určen k podání cestou

intravenózní

intramuskulární

subkutánní

v infuzi

Intravenózní podání přípravku MABRON musí být pomalé nebo se podává naředěný v i.v. infuzi.

Dávkování musí být upraveno podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti pacienta. Obecně by k léčbě bolesti měla být vybrána nejnižší možná účinná dávka.

Pokud není předepsáno jinak, měl by být přípravek MABRON podáván následujícím způsobem:

Dospělí a mladiství nad 12 let

50–100 mg tramadoli hydrochloridum po 4–6 hodinách.

Měla by být nalezena nejnižší analgeticky účinná dávka. Denní dávka 400 mg léčivé látky by neměla být překročena, kromě případů zvláštních klinických okolností.

Děti od 1 roku věku

Jednotlivá dávka: 1–2 mg/kg tělesné hmotnosti.

Starší pacienti

Úprava dávkování není obvykle nutná u pacientů do 75 let bez klinických projevů renální nebo jaterní insuficience. U pacientů starších 75 let může být eliminace prodloužena. Proto je v nezbytných případech nutné prodloužit dávkovací interval podle potřeby pacienta.

Renální insuficience/dialýza a jaterní poškození

U pacientů s renální a/nebo jaterní insuficiencí je eliminace tramadolu prodloužena. U těchto pacientů je třeba dle jejich potřeb pečlivě zvážit prodloužení intervalu mezi dávkami.

Délka podávání

MABRON se za žádných okolností nesmí podávat déle, než je nezbytně nutné. Pokud povaha a závažnost onemocnění vyžaduje dlouhodobou léčbu bolesti, měly by být v krátkých, pravidelných intervalech prováděny kontroly, zda a v jaké dávce je třeba MABRON, injekční roztok dále podávat (popřípadě z tohoto důvodu i léčbu přerušit).

4.3

Kontraindikace

Tramadol je kontraidikován:

při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

akutní otravě alkoholem, hypnotiky, analgetiky, opioidy nebo jinými psychotropními látkami

u pacientů léčených inhibitory MAO v současnosti nebo v posledních 14 dnech

u pacientů s epilepsií, která není dostatečně léčbou kontrolována

při substituční léčbě drogové závislosti

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

MABRON, injekční roztok lze jen s mimořádnou opatrností podávat v případě závislosti na opioidech, při poranění hlavy, v šoku, při poruchách vědomí nejasného původu, pacientům s poruchami respiračního centra a dýchacích funkcí a pacientům se zvýšeným nitrolebním tlakem.

S opatrností je třeba podávat MABRON pacientům citlivě reagujícím na opioidy.

U některých pacientů užívajících MABRON v doporučeném dávkování byly hlášeny křeče. Riziko jejich výskytu může být zvýšeno při překročení doporučených denních dávek (400 mg). Současné podávání léků snižujících práh citlivosti ke vzniku záchvatů s tramadolem může zvýšit riziko jejich vzniku (viz bod 4.5). Pacienti trpící epilepsií nebo se sklonem k záchvatům by měli být léčeni tramadolem jen v závažných případech.

Tramadol má nízký potenciál pro vznik závislosti. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku tolerance, a rozvoji psychické i fyzické závislosti. Nemocní se sklonem k zneužívání léků nebo se závislostí na ně by měli být tramadolem léčeni jen krátkodobě a pod pečlivým lékařským dohledem.

Tramadol není vhodný k substituční léčbě pacientů závislých na opioidech. I když je tramadol agonistou opioidů, po vysazení morfinu nepotlačuje abstinenční příznaky.

Tramadol se nesmí používat v kombinaci s alkoholem.

MABRON, injekční roztok není určen k léčbě dětí mladších než 1 rok.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

MABRON by neměl být podáván současně s inhibitory MAO.

U pacientů, léčených inhibitory MAO 14 dnů před podáním opioidu pethidinu, byly pozorovány život ohrožující interakce postihující CNS, respirační a kardiovaskulární funkce. Během léčby přípravkem MABRON nelze stejné interakce s MAO vyloučit.

Současné podávání přípravku MABRON s jinými léky tlumícími CNS včetně alkoholu může zesilovat účinky na CNS .

Výsledky dosud provedených farmakokinetických studií ukazují, že vznik klinicky relevantních interakcí při současném nebo předchozím podávání cimetidinu (enzymatický inhibitor) je nepravděpodobný.

Současné nebo předchozí podávání karbamazepinu (enzymatického induktoru) může snížit koncentraci tramadolu v séru, a tím snížit analgetický účinek a zkrátit délku jeho trvání.

Kombinace tramadolu se smíšenými agonisty/antagonisty opiodních receptorů (např. buprenorfinem, nalbufinem, pentazocinem) se nedoporučuje, protože analgetický efekt čistých agonistů jako je tramadol, může být teoreticky za těchto okolností redukován.

Tramadol může vyvolat křeče a zvýšit potenciál pro vznik křečí u těchto léků: selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), tricyklická antidepresiva, antipsychotika a další léčivé přípravky snižující práh pro vznik křečí (jako např. bupropion, mirtazapin, tetrahydrokanabinol).

Současné terapeutické užívání tramadolu a serotonergních léků, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), inhibitory MAO (viz bod 4.3), tricyklická antidepresiva a mirtazapin, může vyvolat serotoninovou toxicitu.

Serotoninový syndrom je pravděpodobný při výskytu některého z následujících příznaků:

Spontánní myoklonus

Indukovaný nebo oční myoklonus s agitovaností a pocením

Tremor a hyperreflexie

Hypertonie a zvýšení tělesné teploty >38°C a indukovaný nebo oční myoklonus

Vysazení serotonergního léčivého přípravku obvykle přináší rychlé zlepšení. Léčba závisí na typu a intenzitě symptomů.

Současné podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu), vyžaduje u pacientů opatrnost a pečlivé sledování, protože u několika nemocných bylo popsáno zvyšování INR s významným krvácením a vznik ekchymóz.

Ostatní inhibitory CYP3A4, například ketokonazol a erythromycin, mohou potlačovat metabolismus tramadolu (N-demethylaci) a pravděpodobně také jeho aktivního O-demethylovaného metabolitu. Klinický význam této interakce není znám.

V omezeném počtu studií s před a pooperačním podáním antiemetika ondansetronu, 5-HT3 antagonisty, byla u pacientů s pooperační bolestí zvýšená potřeba tramadolu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Studie na zvířatech prokázaly, že velmi vysoké dávky tramadolu ovlivňují vývoj orgánů, osifikaci a novorozeneckou mortalitu. Tramadol přechází přes placentu. Není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti tramadolu v průběhu těhotenství u lidí. Proto by MABRON neměl být těhotným ženám podáván.

Je-li tramadol podán před anebo v průběhu porodu, neovlivňuje kontraktilitu dělohy. U novorozenců může vést ke změnám dechové frekvence, které obvykle nejsou klinicky významné. Dlouhodobé užívání v těhotenství může u novorozence vést ke vzniku abstinenčních příznaků.

Přibližně 0,1 % dávky tramadolu podané matce se v průběhu kojení vyloučí do mléka. Nedoporučuje se podávat MABRON kojícím ženám. Po jednorázovém podání tramadolu není obvykle nutné přerušovat kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

MABRON může způsobovat spavost a závratě, i když je podáván dle návodu a může tak ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Platí to zejména při kombinaci s jinými psychotropními látkami, hlavně s alkoholem.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky léku jsou nauzea a závratě, které se vyskytují u více než 10 % pacientů.

Srdeční poruchy

Méně časté (≥1/1000, <1/100): ovlivnění kardiovaskulární (palpitace, tachykardie, posturální hypotenze nebo kardiovaskulární kolaps). Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především po intravenózním podání a u nemocných vystavených zvýšené tělesné zátěži.

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): bradykardie, vzestup krevního tlaku.

Poruchy nervového systému

Velmi časté (≥1/10): závratě

Časté (≥1/100, <1/10): bolesti hlavy, ospalost

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): změny chuti k jídlu, parestézie, třes, útlum dýchání, epileptiformní křeče, mimovolní svalové kontrakce, abnormální koordinace, synkopa.

Jsou-li významně překročeny doporučené dávky nebo jsou-li současně podávány jiné centrálně působící látky s tlumivým účinkem na CNS (viz bod 4.5) může dojít k útlumu dýchání.

Epileptiformní křeče se objevily hlavně po podání vysokých dávek tramadolu a nebo při současné terapii léky, které mohou snižovat práh pro vznik záchvatů (viz body 4.4 a 4.5).

Psychiatrické poruchy

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční děsy.

Nežádoucí účinky na psychiku po podání přípravku MABRON se u jednotlivých pacientů mohou lišit v intenzitě a charakteru (v závislosti na osobnosti pacienta a délce trvání terapie). Patří sem změny nálad (obvykle euforie, vzácněji dysforie), změny aktivity (obvykle snížení aktivity, vzácněji její zvýšení) a změny kognitivní a senzorické kapacity (např. způsobu rozhodování, percepční poruchy). Může dojít ke vzniku závislosti.

Poruchy oka

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): neostré vidění.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): dyspnoe

Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak kauzální souvislost nebyla stanovena.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté (≥1/10): nauzea

Časté (≥1/100, <1/10): zvracení, zácpa, sucho v ústech

Méně časté (≥1/1000, <1/100): říhání; gastrointestinální dráždění (pocit tlaku v žaludku, nadýmání), průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté (≥1/100, <1/10): pocení

Méně časté (≥1/1000, <1/100): kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): motorická slabost

Poruchy jater a žlučových cest

V několika ojedinělých případech byla v časové souvislosti s terapií tramadolem popsána přechodná elevace jaterních testů.

Poruchy močového systému

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): poruchy mikce (obtížné močení a retence moči)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté (≥1/100, <1/10): únava

Vzácné (≥1/10000, <1/1000): alergické reakce (např. dušnost, bronchospazmus, sípavé dýchání, angioedém) a anafylaxe

Mohou se objevit abstinenční příznaky podobné abstinenčním příznakům při vysazení opioidů: agitace, úzkost, nervozita, nespavost, hyperkineze, třes a gastrointestinální příznaky.

Ostatní velmi vzácné nežádoucí účinky, zaznamenané po vysazení tramadolu zahrnují: panické záchvaty, stavy výrazné úzkosti, halucinace, parestézie, tinitus a neobvyklé CNS příznaky.

4.9

Předávkování

Příznaky

Po intoxikaci tramadolem lze očekávat v zásadě stejné příznaky, jako po předávkování jinými centrálně působícími analgetiky (opioidy). K těmto příznakům patří mióza, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až koma, křeče, útlum dýchání až zástava dechu.

Léčba

Postupujte dle obecných zásad první pomoci. Je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest (pozor na aspiraci!), v závislosti na příznacích zajistit dýchání a cirkulaci. Antidotem při útlumu dýchání je naloxon. V pokusech na zvířatech neovlivnil naloxon křeče. V případě křečí podejte intravenózně diazepam.

Tramadol ze séra lze hemodialýzou nebo hemofiltrací odstranit jen minimálně. Proto samotná hemodialýza nebo hemofiltrace není vhodná k léčbě akutní intoxikace přípravkem MABRON.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika, jiné opioidy

ATC kód N02AX02

Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Je to neselektivní čistý agonista opioidních receptorů µ, δ a κ, s vyšší afinitou k receptoru μ. Další mechanizmy, které přispívají k analgetickému účinku, jsou inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a zvyšování uvolňování serotoninu.

Tramadol má antitusický účinek. Na rozdíl od morfinu nepůsobí analgetické dávky tramadolu v širokém rozpětí útlum dechového centra. Není ovlivněna ani gastrointestinální motilita. Vliv na kardiovaskulární systém je obvykle nepatrný. Účinnost tramadolu je uváděna jako 1/10 až 1/6 účinnosti morfinu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

U lidí se po i.m. podání tramadol absorbuje zcela a rychle: maximální koncentrace v séru (Cmax) je

dosaženo po 45 minutách a biologická dostupnost je většinou 100 %. Po podání per os se absorbuje více než 90 % tramadolu. Absorpční poločas je 0,38±0,18 hod. Srovnání AUC po perorálním a i.v. podáním ukazuje biologická dostupnost 68±13 % pro tobolky.

Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (V d,ß = 203 ± 40 l). Vazba na plazmatické proteiny činí

přibližně 20 %.

Tramadol prochází hematoencefalickou i placentární bariérou. V mateřském mléce jsou nalézána velmi malá množství látky a jejího O-desmethyl derivátu (0,1 % resp. 0,02 % podané dávky).

Plazmatická koncentrace tramadolu nebo jeho aktivních metabolitů může být ovlivněna inhibicí jednoho anebo obou izoenzymů CYP3A4 a CYP2D6, účastnících se biotransformace tramadolu. Dosud nebyly popsány klinicky významné interakce.

Tramadol a jeho metabolity se vylučují téměř zcela ledvinami. Kumulativní močová exkrece činí 90 % celkové radioaktivity podané dávky. Při poruše jaterních a renálních funkcí může být poločas mírně prodloužen. U nemocných s jaterní cirhózou byly zjištěny eliminační poločasy 13,3 + 4,9 hod (tramadol) a 18,5 + 9,4 hod (O-desmethyltramadol); nejvyšší hodnoty dosahovaly 22,3 resp. 36 hodin. U nemocných s renální insuficiencí (clearance kreatininu < 5 ml/min) činily hodnoty eliminačního poločasu 11 + 3,2 hod a 16,9 + 3 hod, nejvyšší hodnoty 19,5 hod resp. 43,2 hod.

Tramadol se v lidském organizmu metabolizuje především prostřednictvím N- a O-demethylace a konjugace O-demethylačních produktů s kyselinou glukuronovou. Farmakologicky aktivní je pouze O-desmethyltramadol. Mezi dalšími metabolity existují značné kvantitativní interindividuální rozdíly. Doposud bylo v moči nalezeno jedenáct metabolitů. V pokusech na zvířatech bylo zjištěno, že

O-desmethyltramadol je 2-4krát účinnější než mateřská látka. Jeho poločas t1/2,ß (u 6 zdravých

dobrovolníků) je 7,9 hodiny (rozmezí 5,4–9,6 hodiny) a je přibližně roven tramadolu.

Tramadol má v terapeutickém dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetický profil.

Vztah mezi sérovou koncentrací a analgetickým účinkem je závislý na dávce, avšak v jednotlivých případech dosahuje podstatných rozdílů. Obvykle je účinná sérová koncentrace 100–300 ng/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po opakovaném perorálním a parenterálním podávání tramadolu potkanům a psům po dobu 6–26 týdnů a po perorálním podávání tramadolu psům po dobu 12 měsíců nebyly při hematologických, biochemických a histologických vyšetřeních popsány žádné změny, které by měly souvislost s podávanou látkou. Pouze po vysokých dávkách značně převyšujících terapeutické rozmezí se vyskytly příznaky z ovlivnění centrálního nervového systému: neklid, slinění, záchvaty křečí a úbytek hmotnosti. Potkani a psi tolerovali bez jakýchkoliv reakcí perorální dávky 20 mg/kg resp. 10 mg/kg tělesné hmotnosti, a psi rektální dávku 20 mg/kg tělesné hmotnosti.

U potkaních samic měly dávky tramadolu od 50 mg/kg/den výše toxické účinky a zvyšovaly neonatální mortalitu. Retardace u potomstva se projevila ve formě poruchy osifikace a pozdní otevírání vagíny a očí. Fertilita samců nebyla ovlivněna. Po vyšších dávkách (od 50 mg/kg/den výše) se u samic snižovala četnost březosti. U králíků se toxické účinky na samice a skeletální abnormality u jejich potomstva vyskytly po dávkách od 125 mg/kg výše.

V některých in-vitro testovacích systémech byly prokázány mutagenní účinky. V in-vivo studiích tyto účinky pozorovány nebyly. Dle současných poznatků lze tramadol klasifikovat jako nemutagenní.

Studie na kancerogenitu tramadol hydrochloridu byly prováděny na potkanech a myších. Studie na potkanech neprokázala v souvislosti s podáváním látky zvýšený výskyt nádorů. Ve studiích na myších byl prokázán zvýšený výskyt adenomů z jaterních buněk u samců (na dávce závislé nesignifikantní zvýšení u dávek 15 mg/kg a vyšších) a plicních nádorů u samic ve všech dávkovacích skupinách (signifikantní, ale na dávce nezávislé zvýšení).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

trihydrát octanu sodného, voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Bylo prokázáno, že MABRON, injekční roztok je inkompatibilní (nelze smísit) s injekčními roztoky

diazepamu

diklofenaku

flunitrazepamu

nitroglycerinu

indometacinu

midazolamu

fenylbutazonu

6.3

Doba použitelnosti

5 let

Po naředění

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hod při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu. Chraňte před mrazem.

Podmínky pro uchovávání naředěného přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Ampulky z hnědého skla, PVC zásobník uzavřený PE fólií, krabička

Velikost balení: 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 100 x 2 ml

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleous Str., 3011 Limassol, Kypr

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

65/788/94-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29. 6. 1994 / 12. 12. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MABRON injekční roztok tramadoli hydrochloridum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna ampule (2 ml) injekčního roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trihydrát octanu sodného, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

injekční roztok 5 x 2 ml 10 x 2 ml 100 x 2 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní, intramuskulární a subkutánní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Registrační číslo: 65/788/94-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ampule 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

MABRON injekční roztok tramadoli hydrochloridum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v., i.m., s.c. podání 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

100 mg / 2 ml 6.

JINÉ

MEDOCHEMIE

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.