Losartan Mylan 100 Mg

Kód 0161756 ( )
Registrační číslo 58/ 125/12-C
Název LOSARTAN MYLAN 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0161755 POR TBL FLM 10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161767 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161769 POR TBL FLM 1000X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161756 POR TBL FLM 14X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161757 POR TBL FLM 21X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161758 POR TBL FLM 28X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161759 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161760 POR TBL FLM 38X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161768 POR TBL FLM 500X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161761 POR TBL FLM 56X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161762 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161754 POR TBL FLM 7X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161763 POR TBL FLM 84X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161764 POR TBL FLM 90X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161765 POR TBL FLM 98X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161766 POR TBL FLM 99X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LOSARTAN MYLAN 100 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls21940-1/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Losartan Mylan 50 mg

Losartan Mylan 100 mg

potahované tablety

losartanum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Losartan Mylan a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan Mylan užívat

3.

Jak se přípravek Losartan Mylan užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Losartan Mylan uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK LOSARTAN MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Losartan patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptoru angiotensinu II. Angiotensin-II je látka vytvářená v těle, která se váže na vazebná místa (receptory) v cévách a vyvolává jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan brání vazbě angiotensinu II na tato vazebná místa, čímž se cévy roztáhnou a krevní tlak se naopak sníží. Losartan zpomaluje zhoršení funkce ledvin u pacientů s vysokým krevním a diabetem 2. typu.

Přípravek Losartan Mylan se používá:

-

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých dětí a dospívajících ve věku 6-18 let

-

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu s laboratorním důkazem poškození funkce ledvin a proteinúrií ≥ 0,5 g denně (stav, kdy moč obsahuje nadměrné množství bílkovin).

-

k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním, pokud lékař nepovažuje za vhodné léky nazývané inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (inhibitory ACE, léky používané na snížení krevního tlaku). Pokud bylo Vaše srdeční selhání stabilní na inhibitoru ACE, neměl/a byste být převáděn/a na losartan.

-

u pacientů s vysokým krevním tlakem a zvětšením levé komory bylo prokázáno, že losartansnižuje riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LOSARTAN MYLAN UŽÍVAT

NEUŽÍVEJTE přípravek Losartan Mylan:-

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na losartan nebo na kteroukoliv další složku přípravku;

-

jestliže trpíte závažným selháváním jaterních funkcí;

-

pokud jste těhotná více než 3 měsíce (Losartan Mylan se také nedoporučuje užívat pokud jste v časné fázi těhotenství – viz odstavec o těhotenství).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Losartan Mylan je zapotřebí

Musíte sdělit svému lékaři, pokud si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Losartan Mylan se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste více než 3 měsíce těhotenství, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz dále Těhotenství).

Je důležité, abyste před užíváním přípravku Losartan Mylan řekl/a lékaři, jestliže:-

jste v minulosti měl/a angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a jazyka, viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky).

-

silně zvracíte nebo máte průjem, v důsledku čehož u vás došlo k nadměrné ztrátě tekutin a/nebo solí.

-

užíváte diuretika (léky, které zvyšují množství tekutin, které se vyloučí ledvinami) nebo jste na dietě s omezeným příjmem soli, v důsledku čehož u vás došlo k nadměrné ztrátě tekutin a/nebo solí.

-

je známo, že máte zúžení nebo ucpání cév zásobujících ledviny nebo jestliže jste v minulosti prodělal/a transplantaci ledvin.

-

máte poškozená játra (viz body 2 „Neužívejte Losartan Mylan“ a 3 „Dávkování u speciálních skupin pacientů“).

-

trpíte srdečním selháním s poškozením nebo bez poškození ledvin nebo souběžné závažné, život ohrožující poruchy srdečního rytmu. Zvláštní opatrnosti je třeba, jestliže jste souběžně léčen/a beta-blokátory.

-

máte problémy se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem.

-

trpíte koronárním onemocněním (snížení krevního průtoku v cévách zásobujících srdce) nebo cerebrovaskulárním onemocněním (snížení krevního průtoku v cévách zásobujících mozek).

-

trpíte primárním hyperaldosteronismem (onemocnění spojené se zvýšeným vylučováním hormonu aldosteronu v nadledvinách v důsledku poruchy nadledvin).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků a přírodních produktů.

Buďte zvláště opatrný/á, jestliže během léčby přípravkem Losartan Mylan užíváte následující léky:-

jiné léky na snížení krevního tlaku, neboť může dojít k dalšímu snížení vašeho krevního tlaku. Krevní tlak mohou snížit i následující léky/skupiny léků: tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin.

-

léky, které šetří draslík nebo mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi (např. doplňky draslíku, doplňky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, např. některá diuretika [amilorid, triamteren, spironolakton] či heparin).

-

nesteroidní protizánětlivé léky jako indometacin, včetně inhibitorů COX-2 (léky, které snižují zánět a mohou být použity ke zmírnění bolesti), jelikož mohou snížit účinek losartanu na snížení krevního tlaku.

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, souběžné užívání těchto léků může vést ke zhoršení funkce ledvin.

Léky obsahující lithium by neměly být užívány v kombinaci s losartanem bez pečlivého dohledu vašeho

lékaře. Mohou být nutná speciální preventivní opatření (např. krevní testy).

Užívání přípravku Losartan Mylan s jídlem a pitímPřípravek je možné užívat s jídlem i bez něho.

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíMusíte sdělit svému lékaři, pokud si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Váš lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním Losartan Mylanu předtím, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám užívat jiný lék. Losartan Mylan se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí být užíván pokud jste těhotná více než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je použit po třetím měsíci těhotenství.

KojeníInformujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se připravujete kojit. Losartan Mylan se nedoporučuje podávat matkám, které kojí, a v případě, že si přejete kojit, může lékař vybrat jiný lék. Toto platí zejména u novorozenců a předčasně narozených dětí.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití u dětí a dospívajícíchPřípravek Losartan Mylan byl hodnocen u dětí. Více informací získáte od svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůStudie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny

Je nepravděpodobné, že by losartan ovlivnil vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Stejně jako u jiných léků na vysoký krevní tlak je však třeba mít na paměti možný výskyt závrati a ospalosti u některých pacientů. Pokud zaznamenáte závrať či ospalost, před vykonáváním uvedených činností se poraďte s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Losartan MylanPřípravek Losartan Mylan obsahuje laktosu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK LOSARTAN MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Losartan Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte i jiné léky, určí vhodnou dávku. Je důležité, abyste Losartan Mylan užíval/a tak dlouho, jak předepsal lékař, aby se udržela plynulá kontrola krevního tlaku.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakemLéčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan Mylan 50 mg) jednou denně. Maximálního účinku na snížení krevního tlaku je dosaženo za 3-6 týdnů po zahájení léčby. U některých pacientů může dávka později zvýšena na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losartan Mylan 50 mg) jednou denně.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo příliš slabý, prosím, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících (6 až 18 let)Doporučená počáteční dávka u pacientů, kteří váží mezi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na kg tělesné hmotnosti jednou denně (maximálně 25 mg draselné soli losartanu). Lékař může dávku zvýšit, pokud není krevní tlak pod kontrolou.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu

Léčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan Mylan 50 mg) jednou denně. Dávka může být později zvýšena na 100 mg losartanu jednou denně (dvě tablety přípravku Losartan Mylan 50 mg) podle odpovědi krevního tlaku.Losartan Mylan může být podáván současně s jinými léky na snížení krevního tlaku (např. diuretika, blokátory kalciových kanálů, alfa- nebo beta-blokátory a přípravky ovlivňující centrální nervový systém) a inzulínem a jinými běžně používanými antidiabetiky (např. deriváty sulfonylurey, glitazony a inhibitory glukosidázy).

Dospělí pacienti se srdečním selhánímLéčba se obvykle zahajuje dávkou 12,5 mg losartanu jednou denně.

Obecně by dávka měla být zvyšována postupně v týdenních intervalech (tj. 12,5 mg první týden, 25 mg druhý týden, 50 mg třetí týden, 100 mg čtvrtý týden a 150 mg pátý týden) až do dosažení udržovací dávky kterou určí lékař. Maximální dávka je 150 mg losartanu (t.j například 3 tablety přípravku Losartan Mylan 50 mg nebo jedna tableta přípravku Losartan Mylan 50 mg a jedna tableta přípravku Losartan Mylan 100 mg) jednou denně.

Pokud nelze požadované dávky dosáhnout kombinací přípravku Losartan Mylan, lze použít jiné přípravky s obsahem losartanu.

Při léčbě srdečního selhání se losartan obvykle kombinuje s diuretikem (lék, který zvyšuje množství vody procházející ledvinami) a/nebo digitalisem (lék posilující a zvyšující výkonnost a účinnost srdce) a/nebo beta-blokátorem.

Dávkování u speciálních skupin pacientůLékař může u některých pacientů doporučit nižší dávku, zejména při zahájení léčby, např. u pacientů léčených vysokými dávkami diuretik, pacientů s poškozením jater nebo u pacientů starších než 75 let. Použití losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkým poškozením jater (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Losartan Mylan“). Poznámka: Přípravek Losartan Mylan v síle 12,5 mg a 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou jinépřípravky o této síle.

Způsob podáníTablety se polknou vcelku a zapijí sklenicí vody. Snažte se denní dávku užívat každý den ve stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek Losartan Mylan užíval/a tak dlouho, jak určí lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Losartan Mylan, než jste měl/aJestliže jste omylem užil/a nadměrné množství tablet nebo tablety užije dítě, ihned vyhledejte lékaře. Mezi příznaky předávkování patří nízký krevní tlak, zrychlený srdeční tep, případně zpomalený srdeční tep.

Jestliže jste zapomněl/a užít Losartan MylanJestliže si zapomenete vzít denní dávku, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Losartan Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte následující účinky, přestaňte Losartan Mylan užívat a ihned informujte lékaře nebo vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:

Závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst či hrdla, který může vyvolat obtíže při polykání či dýchání).

Jedná se o závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů. Může být nutný okamžitý lékařský zákrok či hospitalizace.

Nežádoucí účinky léků jsou uváděny následovně:velmi časté:

postihující více než 1 z 10 pacientů

časté:

postihující 1 až 10 ze 100 pacientů

méně časté:

postihující 1 až 10 z 1 000 pacientů

vzácné:

postihující 1 až 10 z 10 000 pacientů

velmi vzácné:

postihující méně než 1 z 10 000 pacientů

není známo

z dostupných údajů nelze zjistit

U přípravku Losartan Mylan byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté:

 závrať nízký krevní tlak, otupělost slabost, únava, příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie), příliš vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie) změna funkce ledvin včetně selhání ledvin pokles červených krevních buněk (anémie) vzestup hladiny močoviny v krvi, vzestup hladiny kreatininu v séru nebo hladiny draslíku v séru u

pacientů se srdečním selháním

Méně časté:

 ospalost, bolest hlavy, poruchy spánku, pocit bušení srdce (palpitace), silná bolest na hrudi (angina pectoris), nízký krevní tlak (zejména po nadměrné ztrátě vody z těla, např. u pacientů s těžkým srdečním

selháním nebo léčených vysokými dávkami diuretik),

 na dávce závislé ortostatické účinky, tj. snížení krevního tlaku poté, co vstanete z lehu či sedu, dušnost (dyspnoe), bolest břicha, zácpa, průjem, nevolnost, zvracení, kopřivka, svědění, vyrážka,

 místní otok (edém) kašel

Vzácné:

 přecitlivělost angioedém zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schonleinovy purpury), necitlivost či pocit brnění (parestézie), mdloba (synkopa), velmi rychlý a nepravidelný srdeční tep (atriální fibrilace), cévní mozková příhoda (mrtvice), zánět jater (hepatitida), zvýšená hladina alanin aminotransferázy (ALT) v krvi, která obvykle ustupuje po ukončení léčby.

Není známo:

 snížený počet krevních destiček, migréna, poruchy funkce jater, bolest svalů a kloubů, chřipkové příznaky, přecitlivělost na slunce (fotosenzitivita) nevysvětlitelná bolest svalů doprovázená tmavým (barva čaje) zbarvením moči (rabdomyolýza) impotence zánět slinivky (pankreatitida) nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie) deprese celkový pocit nemoci zvonění, bzučení, hučení nebo cvakání v uších (tinitus)

Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné těm u dospělých pacientů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK LOSARTAN MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Losartan Mylan po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, krabičce nebo na štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Doba použitelnosti po otevření lahvičky je 100 dní.Losartan Mylan nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Neotevírejte blistr, dokud nemáte lék užít.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Losartan Mylan obsahujeLéčivou látkou je losartanum Jedna 50 mg tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum. Jedna 100 mg tableta obsahuje 100 mg losartanum kalicum.

Pomocnými látkami jsou:Monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, granulovaná mikrokrystalická celulosa ), magnesium- stearát, hyprolosa (E463), hypromelosa 2910/6 (E464), oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Losartan Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Losartan Mylan 50 mgBílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety se zkosenými hranami a s vyraženým "LN" a "50" po stranách půlící rýhy na jedné straně a "M" na druhé straně.Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, neslouží k dělení na dvě stejné dávky.

Losartan Mylan 100 mgBílé, bikonvexní, potahované tablety kapkovitého tvaru s vyraženým "LN100" na jedné straně a "M" na druhé straně.

Losartan Mylan se dodává v těchto baleních:Blistry z bílé neprůhledné PVC fólie na jedné straně a hliníkové folie potažené tepelně nanášeným krycím lakem na straně druhé.

Bílé neprůhledné HDPE lahvičky se širokým hrdlem, uzavřené HDPE těsnící folií a bílým neprůhledným polypropylenovým (PP) šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení (blistry): 7, 10, 14, 21, 28, 30, 38, 56, 60, 84, 90, 98, 99 a 100 potahovaných tablet.Velikost balení (lahvičky): 500 a 1000 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciGenerics (UK) LTD., Potters Bar, Velká Británie

VýrobceMcDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Losartan Mylan xx mg Filmtabletten

Belgie

Losartan Jenson xx mg, filmomhulde tabletten

Kypr

Losartan Mylan

Česká republika

Losartan Mylan xx mg potahované tablety

Dánsko

Solartan

Finsko

Solartan

Francie

LOSARTAN MYLAN PHARMA xx mg, comprimé pelliculé

Německo

Losartan-Kalium dura xx mg Filmtabletten

Maďarsko

Losartan Mylan xx mg Filmtabletta

Irsko

Losartan Mylan

Itálie

Losartan Mylan

Lucembursko

Losartan Jenson

Norsko

Solartan

Nizozemsko

Losartankalium Mylan xx mg, filmomhulde tabletten

Polsko

Tenlosar

Portugalsko

Tenlosarian

Rumunsko

Losartan Jenson xx mg comprimate filmate

Slovinsko

Losartan Generics xx mg filmsko obložene tablete

Španělsko

Losartan Jenson Pharmaceuticals 12,5 mg inicio comprimidos EFG Losartan Jenson Pharmaceuticals 25 / 50 / 100 mg comprimidos EFG

Švédsko

Solartan

Velká Británie

Losartan Potassium xx mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.2.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls21940-1/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Losartan Mylan 50 mgLosartan Mylan 100 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 50 mg tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum. Jedna 50 mg tableta obsahuje 61,0 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 100 mg tableta obsahuje 100 mg losartanum kalicum. Jedna 100 mg tableta obsahuje 122,0 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Losartan Mylan 50 mgBílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety se zkosenými hranami a s vyraženým "LN" a "50" po stranách půlící rýhy na jedné straně a "M" na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, neslouží k dělení na dvě stejné dávky.

Losartan Mylan 100 mgBílé, bikonvexní, potahované tablety kapkovitého tvaru s vyraženým "LN100" na jedné straně a "M" na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých a dospívajících ve věku 6-18 let.

Léčba renálního onemocnění u pacientů s hypertenzí a diabetem mellitus 2. typu s proteinúrií ≥ 0,5 g/den jako součást antihypertenzní léčby.

Léčba chronického srdečního selhání u dospělých pacientů, když léčba ACE inhibitory již dále není vhodná z důvodu inkompatibility (zejména kašle) či kontraindikací. Převádění pacientů se srdečním selháním, kteří jsou stabilní na ACE inhibitoru, na losartan se nedoporučuje. Pacienti by měli mít ejekční frakci levé komory ≤ 40% a měli by být klinicky stabilní na zavedené léčbě chronického srdečního selhání.

Snížení rizika cévní mozkové příhody u hypertoniků s hypertrofií levé komory dokumentované na EKG (viz bod 5.1 Studie LIFE, rasa).

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání

Přípravek se užívá ústy.Losartan Mylan se polkne vcelku a zapije sklenicí vody.Losartan Mylan lze podávat s jídlem i nalačno.

Hypertenze:Obvyklá úvodní i udržovací dávka je u většiny pacientů 50 mg jednou denně. Maximálního antihypertenzního účinku je dosaženo za 3-6 týdnů po zahájení léčby. U některých pacientů může být přínosné zvýšit dávkování na 100 mg jednou denně (ráno). Přípravek Losartan Mylan může být podáván současně s jinými antihypertenzivy, zejména diuretiky (např. s hydrochlorothiazidem).

Pacienti s hypertenzí a diabetem mellitus 2. typu s proteinúrií ≥ 0,5 g/den:Obvyklá úvodní dávka je 50 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 100 mg jednou denně na základě odpovědi krevního tlaku po uplynutí 1 měsíce od zahájení léčby. Přípravek Losartan Mylanmůže být podáván současně s jinými antihypertenzivy (např. diuretika, blokátory kalciových kanálů, alfa- nebo beta-blokátory a přípravky ovlivňující CNS), inzulínem a jinými běžně používanými antidiabetiky (např. deriváty sulfonylurey, glitazony a inhibitory glukosidázy).

Srdeční selhání:Obvyklá úvodní dávka přípravku Losartan Mylan u pacientů se srdečním selháním je 12,5 mg jednou denně. Dávka by měla být obecně titrována v týdenních intervalech (tj. 12,5 mg denně, 25 mg denně, 50 mg denně, 100mg denně až do maximální dávky 150 mg denně) v závislosti na toleranci pacienta.

Poznámka: Přípravek Losartan Mylan v síle 12,5 mg a 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou jinépřípravky s obsahem losartanu draselného o této síle. Snížení rizika cévní mozkové příhody u hypertoniků s hypertrofií levé komory zdokumentované na EKG:Obvyklá úvodní dávka přípravku Losartan Mylan je 50 mg jednou denně. Podle odpovědi krevního tlaku by měla být přidána nízká dávka hydrochlorothiazidu a/nebo by dávka přípravku Losartan Mylan měla být zvýšena na 100 mg jednou denně.

Zvláštní skupiny pacientůPoužití u pacientů s deplecí intravaskulárního objemu:U pacientů, kteří vykazují ztrátu intravaskulárního objemu (např. u pacientů léčených vysokými dávkami diuretik), se doporučuje počáteční dávka 25 mg jednou denně (viz bod 4.4).

Použití u pacientů s renálním poškozením a u hemodialyzovaných pacientů:U pacientů s postižením ledvin, včetně hemodialyzovaných pacientů, není nutná úprava počátečního dávkování.

Použití u pacientů s jaterním poškozením

Nižší dávka by se měla zvážit u pacientů s anamnézou jaterního postižení. Neexistují zkušenosti s léčbou pacientů se závažným jaterním poškozením. Losartan je tudíž kontraindikován u pacientů s těžkým poškozením jater (viz body 4.3 a 4.4).

Dětská populace:K dispozici jsou pouze omezené údaje o účinnosti a bezpečnosti losartanu u dětí a dospívajících ve věku 6 – 18 let při léčbě hypertenze (viz bod 5.1). Omezené farmakokinetické údaje jsou k dispozici u dětí s hypertenzí ve věku od jednoho měsíce (viz bod 5.2).

U pacientů s hmotností > 20 kg a < 50 kg, kteří jsou schopni polykat tablety, je doporučená dávka 25 mg jednou denně. Ve výjimečných případech může být dávka zvýšena na maximálně 50 mg jednou denně. Dávkování by mělo být upraveno na základě odpovědi krevního tlaku.

U pacientů s hmotností > 50 kg je obvyklá dávka 50 mg jednou denně. Ve výjimečných případech může být dávka upravena na maximálně 100 mg jednou denně. Dávky nad 1,4 mg/kg (či nad 100 mg) denně nebyly u pediatrických pacientů studovány.

Losartan se nedoporučuje u dětí do 6 let z důvodu nedostatečných údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Losartan se nedoporučuje u dětí s rychlostí glomerulární filtrace < 30 ml/min/1,73 m

2 vzhledem k

absenci údajů (viz bod 4.4).

Losartan se dále nedoporučuje u dětí s poškozením jater (viz bod 4.4).

Použití u starších pacientůAčkoli se u pacientů ve věku nad 75 let doporučuje zvážit zahájení léčby dávkou 25 mg, obvykle není nutná žádná úprava dávkování u starších osob.

4.3

Kontraindikace

 Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz body 4.4 a 6.1). 2. a 3. trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6)  Závažné poškození jater

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita:Angioedém. Pacienti s angioedémem (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) v anamnéze by měli být pečlivě sledováni (viz bod 4.8).

Hypotenze a nerovnováha elektrolytů/tekutin:U pacientů s deplecí objemu a/nebo solí v důsledku diuretické terapie, diety omezující sůl, průjmu nebo zvracení se může vyskytnout symptomatická hypotenze, zejména po první dávce nebo po zvýšení dávky. Tyto stavy by se měly upravit před podáváním přípravku Losartan Mylan nebo by měla být použita nižší úvodní dávka (viz bod 4.2). Toto platí i u dětí ve věku 6-18 let.

Nerovnováha elektrolytů:Nerovnováha elektrolytů je častá u pacientů s renálním poškozením s diabetem nebo bez něj, a je tedy třeba s touto skutečností počítat. V klinické studii u pacientů trpících diabetem 2. typu s nefropatií byl výskyt hyperkalémie vyšší ve skupině léčené losartanem než ve skupině, které podávali placebo (viz bod 4.8 „Hypertenze a diabetes 2. typu s renálním onemocněním – Abnormální laboratorní nálezy“ a „Zkušenosti po uvedení na trh – Abnormální laboratorní nálezy“). Proto je třeba též pečlivě monitorovat hladiny draslíku a kreatininu v plazmě, zejména u pacientů se srdečním selháním a clearance kreatininu mezi 30 – 50 ml/min.Souběžné podávání kalium-šetřících diuretik, doplňků draslíku a doplňků solí obsahujících draslík slosartanem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Jaterní dysfunkce:Na základě farmakokinetických údajů, které prokazují výrazně zvýšené plazmatické koncentrace losartanu u pacientů s cirhózou, by se u pacientů s anamnézou zhoršených jaterních funkcí mělo uvažovat o nižším dávkování. Neexistují zkušenosti s léčbou pacientů se závažným jaterním poškozením. Losartan nesmí být losartan podáván u pacientů s těžkým poškozením jater (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).Losartan se také nedoporučuje u dětí s jaterním postižením (viz bod 4.2)

Renální dysfunkce:V důsledku inhibice systému renin-angiotensin byly pozorovány změny renálních funkcí včetně renálního selhání (zejména u pacientů, jejichž renální funkce je závislá na systému renin-angiotensin-aldosteron, jako jsou pacienti s těžkou srdeční insuficiencí nebo stávající renální dysfunkcí). Stejně jako u jiných léků, které ovlivňují systém renin-angiotensin-aldosteron, byly zjištěny zvýšené hodnoty močoviny v krvi a sérového kreatininu u pacientů s bilaterální stenózou ledvinné artérie nebo stenózou artérie, zásobující solitární ledvinu; tyto změny renálních funkcí mohou být po přerušení terapie reverzibilní. Losartan by měl být s opatrností používán u pacientů s bilaterální stenózou ledvinné artérie nebo stenózou artérie zásobující solitární ledvinu.

Použití u pediatrických pacientů s renální dysfunkcí:Losartan se nedoporučuje u dětí s rychlostí glomerulární filtrace < 30 ml/min/1,73 m

2 vzhledem

k nedostatku údajů (viz bod 4.2).Během léčby losartanem je nutno pravidelně monitorovat funkci ledvin, neboť může dojít k jejímu zhoršení. K tomu může dojít zejména, pokud je losartan podáván v přítomnosti jiných stavů (horečka, dehydratace), u nichž je pravděpodobné zhoršení renální funkce.

Bylo zjištěno, že souběžné podávání losartanu a inhibitorů ACE zhoršuje renální funkci. Proto se souběžné podávání nedoporučuje.

Transplantace ledvin:Neexistují zkušenosti u pacientů po nedávno prodělané transplantaci ledvin.

Primární hyperaldosteronismus:Pacienti s primárním aldosteronismem nebudou obecně odpovídat na antihypertenziva působící prostřednictvím inhibice systému renin-angiotensin. Použití přípravku Losartan Mylan se proto nedoporučuje.

Koronární a cerebrovaskulární onemocnění:Stejně jako u všech antihypertenziv může nadměrný pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickým kardiovaskulárním a cerebrovaskulárním onemocněním vyvolat infarkt myokardu či cévní mozkovou příhodu.

Srdeční selhání:U pacientů se srdečním selháním s renálním poškozením nebo bez renálního poškození existuje –stejně jako u jiných léků ovlivňujících systém renin-angiotensin – riziko těžké arteriální hypotenze a (často akutního) renálního poškození.Neexistují dostatečné terapeutické zkušenosti s použitím losartanu u pacientů se srdečním selháním a souběžným těžkým renálním poškozením, u pacientů s těžkým srdečním selháním (stupně IV dle NYHA) a u pacientů se srdečním selháním a symptomatickými život ohrožujícími srdečními arytmiemi. Losartan by měl být tudíž v této skupině pacientů používán s opatrností. Kombinaci losartan a beta-blokátor je nutno používat s opatrností (viz bod 5.1).

Aortální a mitrální stenóza, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie:Stejně jako u jiných vasodilatancií je nutná zvláštní opatrnost u pacientů s aortální a mitrální stenózou, nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií.

Pomocné látkyTento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli užívat tento lék.

Těhotenství:Léčba přípravkem Losartan Mylan by neměla být v těhotenství zahajována. Není-li pokračování stávající léčby losartanem považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství by měly být převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu se zavedeným profilem bezpečnosti pro použití v těhotenství. Je-li těhotenství diagnostikováno, léčba losartanem by měla být okamžitě ukončena a, je-li to nutné, měla by být zahájena alternativní léčba (viz bod 4.3 a 4.6).

Další varování a upozorněníU inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu zabylo pozorováno, že losartan a další antagonisté angiotensinu jsou méně účinní na snížení krevního tlaku u pacientů černé pleti než u pacientů jiné barvy pleti, možná z důvodu vyšší prevalence stavů s nízkým reninem u hypertoniků černé pleti.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antihypertenzivní účinek losartanu se může zvýšit při souběžném podání jiných antihypertenziv. Současné podávání s jinými látkami, které mohou jako nežádoucí účinek vyvolat hypotenzi, např. tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin, může zvýšit riziko hypotenze.

Losartan je metabolizován převážně prostřednictvím cytochromu P450 (CYP) 2C9 na aktivní metabolit kyseliny karboxylové. V klinické studii bylo zjištěno, že flukonazol (inhibitor CYP2C9) snižuje hladinu aktivního metabolitu přibližně o 50%. Bylo zjištěno, že souběžná léčba losartanem a rifampicinem (induktor metabolických enzymů) vyvolala 40% snížení plazmatických koncentrací aktivního metabolitu. Klinický význam tohoto účinku není znám. Při souběžné léčbě fluvastatinem (slabý inhibitor CYP2C9) nebyly zjištěny rozdíly v hladinách přípravku.

Stejně jako u jiných léků blokujících angiotensin II nebo jeho účinky může souběžné použití jiných léků šetřících draslík (např. kalium-šetřící diuretika: amilorid, triamteren, spironolakton) nebo léků,které mohou zvýšit hladinu draslíku (např. heparin), doplňků draslíku nebo doplňků solí obsahujících draslík vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Souběžné použití se nedoporučuje.

Při souběžném podávání lithia a ACE inhibitorů bylo pozorováno reverzibilní zvýšení koncentrací lithia v séru. Velmi vzácně byly takové případy pozorovány i u antagonistů angiotensinu II. Souběžné podávání lithia a losartanu vyžaduje opatrnost. Je-li tato kombinace nezbytná, během souběžné léčby se doporučuje monitorování sérových hladin lithia.

Pokud jsou antagonisté angiotensinu II podávány současně s nesteroidními antiflogistiky (tj. selektivní inhibitory COX-2, kyselina acetylsalicylová a protizánětlivé a neselektivní NSAID), může dojít k oslabení antihypertenzního účinku.Zejména u pacientů s existující renální dysfunkcí může souběžné podávání antagonistů angiotensinu II či diuretik a NSAID vést ke zhoršení renální funkce včetně možnosti akutního renální selhání a ke zvýšení sérové hladiny draslíku. Tato kombinace by měla být podávána s opatrností, zejména u starších pacientů. Pacienti by měli být adekvátně hydratováni a mělo by být zváženo monitorování renální funkce po zahájení souběžné léčby, a dále v pravidelných intervalech.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:Použití losartanu se nedoporučuje během prvního trimestru těhotenství (viz bod 4.4). Použití losartanu je kontraindikováno během 2. a 3. trimestru těhotenství (viz bod 4.3. a 4.4.).

Epidemiologické důkazy ohledně rizika teratogenity po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nebyly jednoznačné; nelze však vyloučit malé zvýšení rizika. Ačkoli neexistují kontrolované epidemiologické údaje o riziku u inhibitorů receptoru angiotensinu II (AIIRA), u této skupiny léčiv mohou existovat podobná rizika. Pokud není pokračování léčby ARB považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství by měly být převedeny na alternativní antihypertenzivní léčbu se zavedeným profilem bezpečnosti pro použití v těhotenství. Je-li těhotenství diagnostikováno, losartan by měl být ihned vysazen, a je-li to nutné, měla by být zahájena alternativní léčba.

Je známo, že expozice těhotných žen AIIRA ve druhém a třetím trimestru těhotenství vyvolává humánní fetotoxicitu (renální dysfunkce, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3.).Pokud dojde k expozici losartanu v období od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvuková kontrola funkce ledvin a lebky.

Děti matek, které užívaly losartan, by měly být pečlivě sledovány z hlediska hypotenze (viz také body 4.3 a 4.4).

Kojení:Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici informace o použití losartanu během kojení, se podávání prípravku Losartan Mylan kojícím matkám nedoporučuje. Namísto toho by měla být dána přednost přípravkům s lépe objasněným bezpečnostním profilem u kojících matek, zejména v případě novorozenců a předčasně narozených kojenců.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.Při řízení vozidel a obsluze strojů je však třeba mít na paměti možný výskyt závratí a ospalosti při antihypertenzní léčbě, a to zejména na počátku léčby nebo při zvýšení dávky.

4.8

Nežádoucí účinky

Losartan draselný byl hodnocen v klinických studiích takto:

Kontrolované klinické studie esenciální hypertenze u >3000 dospělých pacientů ve věku 18

let a starších.

Kontrolované klinické studie u 177 hypertenzních pediatrických pacientů od 6 do 16 let.

Kontrolované klinické studie u >9000 pacientů s hypertenzí ve věku 55 až 80 let s hypertrofií

levé komory

Kontrolované klinické studie u >7700 dospělých pacientů s chronickým srdečním selháním

Kontrolované klinické studie u >1500 pacientů ve věku 31 let a vyšším s diabetem 2. typu a

s proteinurií

V těchto klinických studiích patřily mezi nejčastější nežádoucí účinky závratě.

Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována takto:velmi časté

(≥1/10),

časté

(≥1/100, <1/10),

méně časté

(≥1/1000, <1/100),

vzácné

(≥1/10000, < 1/1000),

velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze zjistit).

HypertenzeV kontrolovaných klinických studiích u 3300 dospělých pacientů ve věku 18 let a vyšším s esenciální hpertenzí byly zaznamenány následující nežádoucí účinky.

Poruchy nervového systému:Časté:

závrať, vertigo

Méně časté: somnolence, bolest hlavy, poruchy spánku

Srdeční poruchy:Méně časté: palpitace, angina pectoris

Cévní poruchy:Méně časté: symptomatická hypotenze (zejména u pacientů se ztrátou intravaskulárního objemu,

např. u pacientů s těžkým srdečním selháním nebo léčených vysokými dávkami diuretik), ortostatické účinky závislé na dávce, vyrážka

Gastrointestinální poruchy:Méně časté: bolest břicha, zácpa

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceMéně časté: astenie, únava, edém

VyšetřeníČasté: hyperkalémieVzácné: vzestup hladin alanin aminotransferázy (ALT) které se obvykle upravilo po skončení léčby

Hypertonici s hypertrofií levé komoryV kontrolované klinické studii u 9193 pacientů s hypertenzí ve věku 55 až 80 let s hypertrofií levé komory byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Poruchy nervového systému:časté: závrať

Poruchy ucha a labyrintu:časté: vertigo

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:časté: astenie/únava

Chronické srdeční selháníV kontrolované klinické studii na pacientech se s chronickým srdečním selháním (viz ELITE I, ELITE II, and HEAAL studie, bod 5.1) byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Poruchy nervového systému:časté: závratěméně časté: bolest hlavyvzácné: parestézie

Srdeční poruchy:vzácné: synkopa, atriální fibrilace, cévní mozková příhoda

Cévní poruchy:časté: hypotenze, včetně ortostatické hypotenze

Poruchy krve a lymfatického systému:časté: anémie

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:méně časté: dušnost, kašel

Gastrointestinální poruchy:méně časté: průjem, nevolnost, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně:méně časté: kopřivka, svědění, vyrážka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Méně časté: astenie/únava

VyšetřeníČasté: vzestup hladiny močoviny v krvi, vzestup hladin sérového kreatininu a draslíku

Poruchy metabolismu a výživyMéně časté: hyperkalémie (častá u pacientů, kteří byli léčeni dávkou 150 mg losartanu namísto 50 mg losartanu)

Poruchy ledvin a močového systému:Časté: poškození ledvin, selhání ledvin

Hypertenze a diabetes 2. typu s renálním onemocněnímV kontrolované klinické studii u 1513 pacientů ve věku 31 let a vyšším s diabetem 2. typu a s proteinurií (studie RENAAL, viz bod 5.1) byly u losartanu nejčastěji zaznamenány následující nežádoucí účinky související s léčbou:

Poruchy nervového systému:časté: závrať

Cévní poruchy:časté: hypotenze

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:časté: astenie/únava

Vyšetření:časté: hypoglykémie, hyperkalémie (v klinické studii prováděné u diabetiků druhého typu, došlo u 9,9% pacientů léčených losartanem k rozvoji hyperkalémie nad >5.5 mmol/l ve srovnání s 3,4% u pacientů léčených placebem).

Následující nežádoucí příhody se častěji vyskytly u pacientů léčených losartanem než u pacientů na placebu:

Poruchy krve a lymfatického systému:není známo: anémie

Srdeční poruchy:není známo: synkopa, palpitace

Cévní poruchy:není známo: ortostatická hypotenze

Gastrointestinální poruchynení známo: průjem

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

není známo: bolest v zádech

Poruchy ledvin a močových cest:není známo: infekce močových cest

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:není známo: chřipkové symptomy

Zkušenosti po uvedení na trhPo uvedení na trh byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému:není známo: anémie, trombocytopenie

Poruchy sluchu a rovnovážného systému:není známo: tinnitus

Poruchy imunitního systému:vzácné: hypersenzitivita: anafylaktické reakce, angioedém včetně otoku hrtanu a glottis vyvolávajícího obstrukci dýchacích cest a/nebo otok obličeje, rtů, hltanu a/nebo jazyka; u některých pacientů byl angioedém zaznamenán v minulosti v souvislosti s léčbou jinými léky jako ACE inhibitory; vaskulitida včetně Henoch-Schonleinovy purpury

Poruchy nervového systému:není známo: migréna

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:není známo: kašel

Gastrointestinální poruchy:není známo: průjem, pankreatitida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:není známo: únava

Poruchy jater a žlučových cest:vzácné: hepatitidanení známo: poruchy jaterní funkce

Poruchy kůže a podkožní tkáně:není známo: kopřivka, svědění, vyrážka, fotosenzitivita

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněnení známo: myalgie, artralgie, rabdomyolýza

Poruchy reprodukčního systému a prsou:není známo: erektilní dysfunkce, impotencePsychiatrické poruchy:

není známo: deprese

Vyšetření:není známo: hyponatrémie

Poruchy ledvin a močových cest:V důsledku inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron byly u rizikových pacientů pozorovány změny renální funkce včetně renálního selhání; tyto změny renální funkce mohou být reverzibilní po ukončení léčby (viz bod 4.4).

Pediatrická populaceProfil nežádoucích účinků u pediatrických pacientů se zdá být podobný jako u dospělých pacientů. Údaje od pediatrické populace jsou omezené.

4.9

Předávkování

S předávkováním u člověka je málo zkušeností. Mezi nejpravděpodobnější symptomy předávkovánípatří hypotenze a tachykardie. V důsledku parasympatické (vagální) stimulace by mohlo dojít i k bradykardii.

Léčba předávkování:Pokud dojde k rozvoji symptomatické hypotenze, zahájí se podpůrná léčba. Opatření závisí na době požití léku a druhu a závažnosti symptomů. Prioritou by měla být stabilizace oběhového systému. Po perorálním užití je indikováno podání dostačující dávky aktivního medicinálního uhlí. Poté je nutné pečlivé monitorování vitálních parametrů. V případě potřeby by vitální parametry měly být upraveny. Losartan ani jeho aktivní metabolit nelze odstranit hemodialýzou.

5.

Farmakologické vlastnosti

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté receptoru angiotenzinu II, samotní ATC kód: CO9CA01

Losartan je syntetickým antagonistou receptoru (typ AT1) angiotensinu II. Angiotensin II, který má silný vasokonstrikční účinek, je primárním aktivním hormonem systému renin-angiotensin a významně se podílí na patofyziologii hypertenze. Angiotensin II se váže na AT1 receptor, který se nachází v mnoha tkáních (např. hladké svaly cév, nadledviny, ledviny a srdce) a vyvolává některé důležité biologické reakce, včetně vasokonstrikce a uvolňování aldosteronu. Angiotensin II rovněž stimuluje proliferaci buněk hladkého svalstva.

Losartan selektivně blokuje AT1 receptor. Jak losartan, tak jeho farmakologicky aktivní metabolit karboxylové kyseliny (E-3174) blokují in vitro i in vivo všechny fyziologicky významné účinky angiotensinu II, bez ohledu na jeho zdroj a způsob syntézy.

Losartan nemá agonistický účinek na ostatní receptory hormonů ani na iontové kanály, které jsou důležité pro kardiovaskulární regulaci, ani je neblokuje. Navíc losartan nepotlačuje ACE (kininázu II), což je enzym, který rozkládá bradykinin. Proto nedochází k zesílení nežádoucích účinků zprostředkovaných bradykininem.

Odstranění negativní zpětné vazby angiotensinu II na sekreci reninu během podávání losartanu vede ke zvýšené aktivitě plazmatického reninu (PRA). Zvýšení PRA vede ke zvýšení hladiny angiotensinu II v plazmě. I při tomto zvýšení hladiny angiotensinu II se udržuje antihypertenzivní účinek losartanu a snížená plazmatická koncentrace aldosteronu, což prokazuje účinnou blokádu receptoru angiotensinu II. Po vysazení losartanu hodnoty PRA a angiotensinu II během tří dnů klesnou na původní hodnoty.

Losartan a jeho hlavní aktivní metabolit mají vyšší afinitu vůči receptoru AT1 než vůči receptoru AT2. Aktivní metabolit je 10x až 40x účinnější než losartan ve stejném hmotnostním poměru.

Studie hypertenzeV kontrolovaných klinických studiích vyvolalo podávání losartanu 1krát denně u pacientů s mírnou až střední esenciální hypertenzí statisticky významné snížení systolického a diastolického krevního tlaku. Měření krevního tlaku za 24 hodin po podání dávky v poměru k měření 5 – 6 hodin po podání dávky prokázalo pokles krevního tlaku po dobu 24 hod; přirozený denní rytmus byl zachován. Pokles krevního tlaku ke konci dávkovacího intervalu byl asi 70-80 % účinku zjištěného 5-6 hod po podání dávky.

Vysazení losartanu u nemocných s hypertenzí se neprojevilo náhlým nárůstem krevního tlaku (rebound fenomén). Navzdory výraznému poklesu krevního tlaku nemělo podávání losartanu klinicky významný účinek na srdeční frekvenci.

Losartan je stejně účinný u mužů i u žen a u mladších (< 65 let) i starších hypertoniků.

Studie LIFE:Studie LIFE (The Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) byla randomizovanou, trojitě zaslepenou, aktivně kontrolovanou studií provedenou u 9193 pacientů s hypertenzí ve věku 55 až 80 let s hypertrofií levé komory prokázanou EKG. Pacienti byli randomizováni k léčbě losartanem 50 mg jednou denně nebo atenololem 50 mg jednou denně. Pokud nebylo dosaženo cílového krevního tlaku (<140/90 mmHg), byl nejprve přidán hydrochlorothiazid (12,5 mg), a poté byla případně zvýšena dávka losartanu či atenololu na 100 mg jednou denně. Pokud to bylo nutné k dosažení cílového krevního tlaku, byla přidána další antihypertenziva, kromě ACE inhibitorů, antagonistů angiotensinu II a beta-blokátorů.

Průměrná délka sledování byla 4,8 roku.

Primárním hodnotícím kritériem byl souhrn kardiovaskulární morbidity a mortality hodnocené na základě snížení kombinovaného výskytu kardiovaskulárního úmrtí, cévní mozkové příhody a infarktu myokardu. Krevní tlak byl v podobném rozsahu signifikantně snížen v obou skupinách. Léčba losartanem vedla k 13,0 % snížení rizika (p=0,021, 95 % interval spolehlivosti 0,77-0,98) v porovnání atenololem u pacientů, kteří dosáhli primárního souhrnného hodnotícího kritéria. Toto snížení bylo přisuzováno zejména snížení výskytu cévní mozkové příhody. Léčba losartanem snížila riziko cévní mozkové příhody o 25% ve srovnání s atenololem (p=0,001 95% interval spolehlivosti 0,63-0,89). Procenta kardiovaskulárního úmrtí a infarktu myokardu se signifikantně nelišilo v jednotlivých skupinách.

Rasa:

Ve studii LIFE byli pacienti černé pleti léčení losartanem více ohroženi primárním souhrnným hodnotícím parametrem, tj. kardiovaskulární příhodou (např. infarkt myokardu, kardiovaskulární úmrtí) a zejména cévní mozkovou příhodou, ve srovnání s pacienty černé pleti léčenými atenololem. Proto výsledky losartanu ve srovnání s atenololem pozorované ve studii LIFE neplatí pro pacienty černé pleti s hypertenzí a hypertrofií levé komory, pokud se týče kardiovaskulární morbidity/mortality.

Studie RENAAL:Studie RENAAL (The Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan) byla kontrolovaná klinická studie prováděná na celém světě na 1513 pacientech s diabetem 2. typu a proteinurií s hypertenzí nebo bez hypertenze. 751 pacientů bylo léčeno losartanem. Cílem studie bylo prokázat nefroprotektivní účinky losartanu nad rámec samotného snížení krevního tlaku.

Pacienti s proteinurií a sérovou hladinou kreatininu 1,3-3,0 mg/dl byli randomizováni k léčbě losartanem v dávce 50 mg jednou denně, titrované dle odpovědi krevního tlaku, nebo placebem, kde pacienti již dostávali standardní antihypertenzní terapii s výjimkou ACE inhibitorů a antagonistů angiotensinu II. Zkoušející dostali pokyn, aby studijní lék titrovali na dávku 100 mg jednou denně podle potřeby; 72% pacientů většinu času užívalo denní dávku 100 mg denně. Další antihypertenziva (diuretika, blokátory kalciových kanálů, alfa- nebo beta-blokátory a léky působící na CNS) byly povoleny jako přídavná léčba v obou skupinách dle potřeby. Pacienti byli sledování 4,6 roku (průměrně 3,4 roku). Primárním hodnoceným parametrem studie byl souhrnný hodnotící parametr dvojnásobného zvýšení sérového kreatininu, terminální renální selhání (potřeba dialýzy či transplantace) nebo smrt.

Výsledky ukázaly, že léčba losartanem (327 příhod) ve srovnání s placebem (359 příhod) vedla k 16,1% snížení rizika (p=0,022) u pacientů, kteří dosáhli primárního souhrnného hodnotícího parametru. Pokud se týče následujících jednotlivých a kombinovaných složek primárního hodnotícího parametru, výsledky také ukázaly signifikantní snížení rizika ve skupině léčené losartanem: 25,3% snížení rizika dvojnásobného zvýšení sérového kreatininu (p=0,006); 28,6% snížení rizika terminálního renálního selhání (p=0,002); 19,9% snížení rizika terminálního renálního onemocnění nebo smrti (p=0,009); 21,0% snížení rizika dvojnásobného zvýšení sérového kreatininu nebo terminálního renálního selhání (p=0,01).

Procento celkové mortality se v jednotlivých skupinách signifikantně nelišilo.

V této studii byl losartan dobře snášen, jak ukazuje procento ukončení léčby v důsledku nežádoucích příhod, které bylo srovnatelné se skupinou dostávající placebo.

HEAAL studieThe Heart Failure Endpoint Evaluation of Angiotensin II Antagonist Losartan (HEAAL) byla kontrolovaná klinická studie prováděná po celém světě na 3834 pacientech ve věku 18 až 98 let se srdečním selháním (NYHA třída II-IV), kteří netolerovali léčbu inhibitory ACE. Pacienti byli randomizováni do skupine léčené losartanem 50 mg jednou denně nebo 150 mg losartanu, na pozadí konvenční terapie s vyloučením ACE inhibitorů.

Pacienti byli sledováni v průběhu 4 let (medián 4,7 roků).Primárním cílem studie byl složený parametr všech příčin úmrtí nebo hospitalizace pro srdeční selhání.

Výsledky ukázaly, že léčba losartanem 150 mg (828 případů), ve srovnání s losartanem 50 mg (889případů) vedla k 10,1% snížení rizika (p = 0,027 95% interval spolehlivosti 0,82 – 0,99) v počtu pacientů, kteří dosáhli primárního složeného koncového parametru. To bylo možno přisoudit zejména snížení incidence hospitalizací pro srdeční selhání. Léčba losartanem 150 mg snižuje riziko hospitalizace pro srdeční selhání o 13,5% ve srovnání s losartanem 50 mg (p = 0,025 95% interval spolehlivosti 0.76 - 0.98). Incidence všech příčin smrti se mezi léčenými skupinami významně nelišila. Porucha funkce ledvin, hypotenze a hyperkalémie byly častější u skupiny 150 mg, než ve skupině 50 mg, ale tyto nežádoucí účinky nevedly vyrazně vyšší nutnosti přerušení léčby ve skupině 150 mg.

Studie ELITE-I a ELITE-II:Ve 48 týdenní mezinárodní studii na 722 pacientech se srdečním selháním (II-IV třída podle NYHA) nebyl zjištěn rozdíl v primárním kritériu dlouhodobé změny renální funkce mezi skupinou pacientů léčených losartanem a skupinou pacientů léčených kaptoprilem. Účinek losartanu na snížení celkového počtu úmrtí v porovnání s kaptoprilem, který byl zjištěn ve studii ELITE, nebyl potvrzen v následné studii ELITE II, která je popsána dále v textu.

Ve studii ELITE-II byl losartan v dávce 50 mg jednou denně (počáteční dávka 12,5 mg titrovaná na 25 mg a 50 mg jednou denně) srovnáván s kaptoprilem v dávce 50 mg třikrát denně (počáteční dávka 12,5 mg titrována na 25 mg a 50 mg třikrát denně). Primárním hodnotícím kritériem v této studii byla celková mortalita.

V této studii bylo 3152 pacientů se srdečním selháním (třídy II-IV podle NYHA) sledováno po dobu přibližně dvou let (průměrná doba sledování 1,5 roku) s cílem určit, zda losartan snižuje celkovou mortalitu účinněji než kaptopril. Primární hodnocený parametr neprokázal žádný statisticky významný rozdíl mezi losartanem a kaptoprilem při snižování celkového počtu úmrtí.

V obou těchto klinických studiích kontrolovaných srovnávacím přípravkem (nikoli placebem) u pacientů se srdečním selháním byla snášenlivost losartanu lepší než u kaptoprilu na základě významně nižší incidence ukončení léčby v důsledku nežádoucích účinků a významně nižší incidence kašle.

Zvýšená mortalita byla pozorována ve studii ELITE II u malé podskupiny (22% všech pacientů se srdečním selháním) pacientů užívajících na počátku beta-blokátory.

Pediatrická populaceDětská hypertenze:Antihypertenzivní účinek losartanu byl vyhodnocen v klinické studii na 177 pediatrických pacientů s hypertenzí ve věku od 6 do 16 let s tělesnou hmotností > 20 kg a rychlostí glomerulární filtrace > 30 ml/min/1,73 m

2. Pacienti s hmotností >20 kg až < 50 kg dostávali 2,5, 25 nebo 50 mg losartanu denně

a pacienti s hmotností > 50 kg dostávali 5, 50 nebo 100 mg losartanu denně. Na konci třetího týdne podávání losartanu jednou denně snížilo nejnižší krevní tlak v závislosti na dávce.

Odpověď byla obecně závislá na dávce. Závislost na dávce byla zjevná ve skupině s nejnižší dávkou ve srovnání se skupinou se střední dávkou (I. období: -6,2 mmHg vs. -11,65 mmHg), ale byla slabší při srovnání skupiny se střední dávkou se skupinou s vysokou dávkou (I. období: -11,65 mmHg vs. -12,21 mmHg). Nejnižší studované dávky, 2,5 mg a 5 mg, což odpovídá průměrné denní dávce 0,07 mg/kg, zjevně neposkytovaly konzistentní antihypertenzivní účinnost.

Tyto výsledky byly potvrzeny během II. období studie, ve kterém byli pacienti randomizováni k pokračování léčby losartanem nebo placebem po třech týdnech léčby. Rozdíl ve zvýšení krevníhotlaku ve srovnání s placebem byl nejvyšší ve skupině se střední dávkou (6,70 mm Hg střední dávka vs. 5,38 mmHg vysoká dávka). Zvýšení nejnižšího diastolického krevního tlaku bylo stejné u pacientů dostávajících placebo a u pacientů pokračujících s losartenem v nejnižší dávce v každé skupině, což opět naznačuje, že nejnižší dávka v každé skupině neměla signifikantní antihypertenzivní účinek.

Dlouhodobé účinky losartanu na růst, dospívání a celkový vývoj nebyly studovány. Dlouhodobá účinnost antihypertenzivní léčby losartanem v dětském věku ke snížení kardiovaskulární morbidity a mortality také nebyla stanovena.

U hypertenzních (N = 60) a normotenzních (N = 246) dětí s proteinurií byl účinek losartanu na proteinurii hodnocen v 12-týdenní placebem a aktivně (amlodipin) kontrolované klinické studii. Proteinurie byla definována jako poměr močové bílkoviny/kreatinin ≥ 0,3. Pacienti s hypertenzí (ve věku 6 až 18 let) bylo randomizováni buď do skupiny léčené losartanem (n = 30) nebo amlodipinem (n = 30). Normotenzní pacienti (ve věku od 1 do 18 let) byli randomizováni do skupiny léčené losartanem (n = 122) nebo placebem (n = 124). Losartan byl podáván v dávkách 0,7 mg/kg až 1,4 mg/kg (až do maximální dávky 100 mg denně). Amlodipin byl podáván v dávkách 0,05 mg/kg až 0,2 mg/kg (až do maximální dávky 5 mg denně).

Celkově bylo u pacientů užívajících losartan po 12 týdnech léčby zaznamenáno statisticky významné snížení proteinurie o 36% oproti výchozímu stavu ve srovnání s 1% zvýšením u placeba/amlodipinu(p ≤ 0,001). Hypertenzní pacienti užívající losartan zaznamenali snížení proteinurie o 41,5% oproti výchozímu stavu (95% CI -29,9, -51,1), ve srovnání s nárůstem 2,4% (95% CI -22,2, 14,1) ve skupině léčené amlodipinem. Pokles jak systolického krevního tlaku tak diastolického krevního tlaku byl větší ve skupině léčené losartanem (-5.5/-3.8 mmHg) ve srovnání se skupinou léčenou amlodipinem (o 0,1 /0,8 mm Hg). U normotenzních dětí byl ve skupině draselné léčené losartanem pozorován malý pokles krevního tlaku (-3.7/-3.4 mm Hg) ve srovnání s placebem. Žádné významné korelace mezi poklesem proteinurie a tlaku krve nebyly pozorovány, ale je možné, že pokles krevního tlaku byl částečně zodpovědný za pokles proteinurie u skupiny léčené losartanem. Dlouhodobé účinky snížení proteinurie u dětí nebyly studovány.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Po perorálním podání se losartan vstřebává dobře a dochází u něj k metabolismu prvního průchodu, čímž vzniká aktivní metabolit kyseliny karboxylové a další neaktivní metabolity. Systémová biologická dostupnost draselné soli losartanu je přibližně 33%. Průměrné maximální koncentrace losartanu jsou dosahovány do jedné hodiny a jeho aktivního metabolitu do 3-4 hodin.

Distribuce:Losartan i jeho aktivní metabolit se z 99 % váže na plazmatické proteiny, především albumin. Distribuční objem losartanu je 34 litrů.

Biotransformace:Asi 14 % intravenózně nebo perorálně podané dávky losartanu se mění na jeho aktivní metabolit. Po perorálním a intravenózním podání draselné soli losartanu značeného

14C se oběhová plazmatická

radioaktivita přičítá především losartanu a jeho aktivnímu metabolitu. Asi u jednoho procenta sledovaných pacientů byla zjištěna minimální transformace losartanu na jeho aktivní metabolit. Kromě aktivního metabolitu se tvoří neaktivní metabolity.

Eliminace:Plazmatická clearance losartanu je asi 600 ml/min a jeho aktivního metabolitu 50 ml /min. Renální clearance losartanu je asi 74 ml/min a jeho aktivního metabolitu 26 ml/min. Je-li losartan podán perorálně, asi 4 % dávky se vyloučí močí v nezměněné formě a okolo 6 % dávky se vyloučí močí jako aktivní metabolit. Farmakokinetika losartanu a jeho aktivního metabolitu je lineární až do dávky 200 mg podané perorálně.

Po perorálním podání klesají plazmatické koncentrace losartanu a jeho aktivního metabolitu polyexponenciálně s terminálním poločasem asi 2 hodiny, respektive 6 - 9 hodin.Při dávkování 100 mg jednou denně se losartan ani jeho aktivní metabolit signifikantně nekumulují v plazmě.

K vylučování losartanu a jeho metabolitů přispívá jak vylučování žlučí, tak močí. Po podání perorální dávky/intravenózním podání

14C-značeného losartanu draselného u člověka je asi 35 %/43 %

radioaktivity vylučováno močí, zatímco 58 %/50 % odchází se stolicí.

Charakteristiky u pacientů:U starších hypertoniků se plazmatického koncentrace losartanu a jeho aktivního metabolitu významně neliší od koncentrací zjištěných u mladších hypertoniků.

U žen s hypertenzí byly plazamatického hladiny losartanu až dvojnásobně vyšší než u mužů s hypertenzí, nicméně plazmatické hladiny aktivního metabolitu se nelišily u mužů a žen.

Po perorálním podání u pacientů s mírnou až středně těžkou alkoholickou cirhózou jater byly plazmatické koncentrace losartanu 5x a jeho aktivního metabolitu 1,7x vyšší než koncentrace zjištěné u mladých dobrovolníků mužského pohlaví (viz body 4.2 a 4.4).

Plazmatické koncentrace losartanu se nemění u pacientů s clearance kreatininu nad 10 ml/min. Ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin je AUC losartanu u hemodialyzovaných pacientů přibližně dvakrát vyšší.

Plazmatické koncentrace aktivního metabolitu se nelisí u pacientů s renálním poškozením nebo u hemodialyzovaných pacientů.

Hemodialýza neodstraňuje losartan ani jeho aktivní metabolit.

Farmakokinetika u pediatrických pacientů:Farmakokinetika losartanu byla sledována u 50 pediatrických pacientů s hypertenzí ve věku od > 1 měsíce do < 16 let po perorálním podávání asi 0,54 až 0,77 mg/kg losartanu (průměrná dávka) jednou denně.

Výsledky ukázaly, že aktivní metabolit se tvoří z losartanu ve všech věkových skupinách. Výsledky ukázaly přibližně podobné farmakokinetické parametry losartanu po perorálním podání u kojenců a batolat, předškoláků, školáků a dospívajících. Farmakokinetické parametry metabolitu se v jednotlivých věkových skupinách lišily ve větší míře. Při srovnání předškoláků s dospívajícími začaly být tyto rozdíly statisticky signifikantní. Expozice u kojenců/batolat byla relativně vysoká.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií, studií genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podávání losartan vyvolal snížení parametrů souvisejících s erytrocyty (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit), zvýšení dusíku močoviny v séru, občasné zvýšení sérové hladiny kreatininu, snížení hmotnosti srdce (bez histologické korelace) a gastrointestinální změny (slizniční léze, vředy, eroze, krvácení). Stejně jako u jiných látek, které přímo ovlivňují systém renin-angiotensin, bylo prokázáno, že losartan má nežádoucí účinky na pozdní vývoj plodu, které vedouk úmrtí plodu a malformacím.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam všech pomocných látek

Jádro:Monohydrát laktosyPředbobtnalý kukuřičný škrob Granulovaná mikrokrystalická celulosa Magnesium – stearát

Potahová soustavaOpadry 20A58900bíláHyprolosa (E 463)Hypromelosa 2910/6 (E 464)Oxid titaničitý (E171)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

2 roky Po prvním otevření :100 dní.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání před a po otevření.6.5. Druh obalu a velikost balení

Losartan Mylan se dodává v těchto baleních:

Blistry z bílé neprůhledné PVC fólie na jedné straně a hliníkové folie potažené tepelně nanášeným krycím lakem na straně druhé.

Bílé neprůhledné HDPE lahvičky se širokým hrdlem, uzavřené HDPE těsnící folií a bílým neprůhledným polypropylenovým (PP) šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení (blistry): 7, 10, 14, 21, 28, 30, 38, 56, 60, 84, 90, 98, 99 a 100 potahovaných tablet.

Velikost balení (lahvičky): 500 a 1000 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Generics (UK) LTD., Potters Bar, Velká Británie

8. Registrační číslo(a)

Losartan Mylan 50 mg: 58/124/12-CLosartan Mylan 100 mg: 58/125/12-C

9. Datum první registrace/prodloužení registrace

15.2.2012

10. Datum revize textu:

15.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička na blistry a HDPE lahvičky, etiketa na HDPE lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Losartan Mylan 50 mg Losartan Mylan 100 mg potahované tabletylosartanum kalicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 50 mg tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum. Jedna 100 mg tableta obsahuje 100 mg losartanum kalicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také monohydrát laktosy.Více naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Blistry:7 potahovaných tablet10 potahovaných tablet14 potahovaných tablet21 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet38 potahovaných tablet56 potahovaných tablet60 potahovaných tablet84 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet99 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet

HDPE:500 potahovaných tablet 1000 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXPPo prvním otevření lahvičky: 100 dní

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics (UK) LTD., Potters Bar, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Losartan Mylan 50 mg : 58/124/12-CLosartan Mylan 100 mg : 58/125/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Losartan Mylan 50 mg Losartan Mylan 100 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Losartan Mylan 50 mg Losartan Mylan 100 mg potahované tabletylosartanum kalicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.