Losartan Js Partner 25 Mg

Kód 0199050 ( )
Registrační číslo 58/ 065/12-C
Název LOSARTAN JS PARTNER 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace JS Partner s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0199049 POR TBL FLM 10X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199047 POR TBL FLM 100X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199050 POR TBL FLM 14X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199051 POR TBL FLM 15X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199052 POR TBL FLM 20X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199053 POR TBL FLM 28X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199054 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199055 POR TBL FLM 50X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199056 POR TBL FLM 56X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199057 POR TBL FLM 60X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199048 POR TBL FLM 7X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199058 POR TBL FLM 84X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199059 POR TBL FLM 90X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0199046 POR TBL FLM 98X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LOSARTAN JS PARTNER 25 MG

1 / 7

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls167132/2012a příloha k sp. zn. sukls166791/2012, sukls30387/2012, sukls30377/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Losartan JS Partner 25 mgLosartan JS Partner 50 mg

Losartan JS Partner 100 mg

potahované tablety

losartanum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Losartan JS Partner a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan JS Partner užívat

3.

Jak se přípravek Losartan JS Partner užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Losartan JS Partner uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK LOSARTAN JS PARTNER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Losartan patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotenzinu II.Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což způsobuje jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotensinu II na tyto receptory, což způsobuje uvolnění cév mající za následek snížení krevního tlaku. Losartan u pacientů s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou typu 2 zpomaluje zhoršování funkcí ledvin.

Přípravek Losartan JS Partner se používá

k léčení pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-18 let.

k ochraně ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s laboratorně prokázaným narušením funkcí ledvin a proteinurií ≥ 0,5 g za den (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství bílkovin).

k léčení pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy lékař nepovažuje léčbu specifickými léky nazývanými inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léky používané ke snížení vysokého krevního tlaku) za vhodnou. Pokud bylo srdeční selhávání stabilizováno pomocí ACE inhibitoru, neměl/a byste být na losartan převeden/a.

u pacientů s vysokým krevním tlakem a zesílením levé komory bylo prokázáno, že přípravek Losartan JS Partner snižuje riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LOSARTAN JS PARTNER UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Losartan JS Partner

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan nebo na kteroukoli složku přípravku,

2 / 7

jestliže máte funkce jater těžce narušeny,

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Losartan JS Partner je zapotřebí

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Losartan JS Partner není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se Losartan JS Partner nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz bod Těhotenství a kojení).

Je důležité, abyste předtím, než začnete přípravek Losartan JS Partner užívat, informoval/a svého lékaře:

jestliže se u Vás někdy vyskytl angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod 4 Možné nežádoucí účinky),

jestliže trpíte silným zvracením nebo průjmem vedoucím k velké ztrátě tekutin a/nebo solí z těla,

jestliže jste léčen/a diuretiky (léky, které zvyšují množství vody vyloučené ledvinami) nebo máte dietu s omezeným příjmem solí vedoucí k velké ztrátě tekutin a solí z těla (viz bod 3 Dávkování u zvláštních skupin pacientů),

jestliže je o Vás známo, že máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin nebo pokud jste v nedávné době podstoupil/a transplantaci ledvin,

jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 Neužívejte přípravek Losartan JS Partnera 3 Dávkování u zvláštních skupin pacientů),

jestliže trpíte srdečním selháním s poruchou funkce ledvin nebo bez ní nebo pokud trpítesoučasnými těžkými, život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu. Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud jste současně léčen/a ß-blokátory,

jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem,

jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem krve srdečními cévami) nebo cerebrovaskulární chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku),

jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (což je syndrom doprovázený zvýšeným uvolňováním hormonu aldosteronu v nadledvinkách, způsobeným abnormalitami této žlázy).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně bylinných přípravků nebo přírodních produktů.

Buďte zvláště opatrný/á, pokud během léčby přípravkem Losartan JS Partner užíváte následující léky:

jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. Krevní tlak může rovněž být snížen některým z následujících léčiv/některou z následujících tříd léčiv:tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin,

léky zadržující draslík nebo léky, které mohou zvýšit hladiny draslíku (např. léky doplňující draslík, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jako jistá diuretika [amilorid, triamteren, spironolakton] nebo heparin),

nesteroidní antirevmatika, jako je indomethacin, včetně inhibitorů COX-2 (léky omezující zánět, které lze použít k napomáhání potlačení bolesti), protože ty mohou účinky losartanu snižující krevní tlak oslabit,

jiné látky působící na renin-angiotensin-aldosteronový systém (např. ACE-inhibitory), protože by to mohlo být spojeno s vyšší frekvenci hypotenze, synkopy, hyperkalémie a změny renálních funkcí (včetně akutního renálního selhání) v porovnání s užíváním jenom přípravku Losartan JS Partner.

Pokud jsou funkce Vašich ledvin narušeny, může současné používání těchto léků vést ke zhoršení funkcí ledvin.

3 / 7

Léky obsahující lithium nesmějí být v kombinaci s losartanem užívány bez pečlivého dohledu lékaře. Mohou být vhodná zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy).

Užívání přípravku Losartan JS Partner s jídlem a pitímPřípravek Losartan JS Partner lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíInformujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vámdoporučí vysazení přípravku Losartan JS Partner ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Losartan JS Partner není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce se přípravek Losartan JS Partner nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

KojeníInformujte svého lékaře, pokud kojíte nebo začínáte kojit. Přípravek Losartan JS Partner není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Používání u dětí a dospívajícíchPřípravek Losartan JS Partner byl u dětí studován. Více informací Vám poskytne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůŽádné studie o vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Není pravděpodobné, že by losartan ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně jako je tomu u mnoha jiných léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku, může losartan u některýchlidí způsobit závrať nebo ospalost. Jestliže se u Vás vyskytne závrať nebo ospalost, musíte se předtím, než začnete takovéto aktivity vykonávat, obrátit na svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Losartan JS PartnerPřípravek Losartan JS Partner obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, před užíváním tohoto přípravku se na něj obraťte.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK LOSARTAN JS PARTNER UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Losartan JS Partner přesně podle pokynů svého lékaře. Váš lékař stanoví vhodnou dávku přípravku Losartan JS Partner podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité, abyste přípravek Losartan JS Partner užíval/a tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu krevního tlaku.

Léčivý přípravek Losartan JS Partner je dostupný v následujících silách: 25 mg, 50 mg a 100 mg.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakemLéčba obvykle začíná 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan JS Partner 50 mg) jednou za den.Maximálního účinku snižujícího krevní tlak by se mělo dosáhnout 3 až 6 týdnů po zahájení léčby.U některých pacientů lze dávku později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losartan JS Partner 50 mg) jednou denně.Jestliže máte dojem, že je účinek losartanu příliš silný nebo slabý, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

4 / 7

Použití u dětí a dospívajících (ve věku 6 až 18 let)Doporučená zahajovací dávka u pacientů s tělesnou hmotností mezi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na kg tělesné hmotnosti podávaná jednou denně (až do 25 mg přípravku Losartan JS Partner). Lékař může dávku zvýšit, pokud není krevní tlak pod kontrolou.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2Léčba obvykle začíná dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan JS Partner 50 mg) jednou denně. Tuto dávku lze později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losartan JS Partner 50 mg) jednou denně v závislosti na reakci krevního tlaku.

Losartan může být podáván spolu s jinými léky snižujícími krevní tlak (např. diuretiky, blokátory vápníkového kanálu, alfa- a betablokátory a centrálně působícími látkami), stejně jako s inzulinem a jinými běžně používanými léky proti cukrovce, které snižují hladinu glukózy v krvi (např. sulfonylmočovinami, glitazony a inhibitory glukosidázy).

Dospělí pacienti se srdečním selhánímLéčba obvykle začíná dávkou 12,5 mg losartanu (polovina tablety přípravku Losartan JS Partner 25mg) jednou denně. Obecně platí, že podle Vašeho stavu je nutno dávku postupně po týdnech zvyšovat (tj. 12,5 mg denně během prvního týdne, 25 mg denně během druhého týdne, 50 mg denně během třetího týdne, 100 mg denně během čtvrtého týdne, 150 mg denně během pátého týdne) na udržovací dávku určenou Vaším lékařem. Může být užívána maximální dávka 150 mg losartanu jednou denně (např. 3 tablety přípravku Losartan JS Partner 50 mg nebo 1 tableta přípravku Losartan JS Partner100 mg a Losartan JS Partner 50 mg).

Při léčbě srdečního selhání se losartan obvykle kombinuje s diuretikem (lékem, který zvyšujemnožství vody, které se vyloučí ledvinami) a/nebo digitalisem (lék, který srdci napomáhá pracovatsilněji a účinněji) a/nebo betablokátorem.

Dávkování u zvláštních skupin pacientůLékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u jistých pacientů, jako jsou pacientiléčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší 75 let.Použití losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod Neužívejtelosartan).

PodáváníTablety je nutno zapíjet sklenicí vody. Musíte se snažit užívat svou denní dávku každý den ve zhrubastejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek Losartan JS Partner užíval/a tak dlouho, dokud Vám lékař nedoporučí přestat.

Jestliže jste užil/a více přípravku Losartan JS Partner, než jste měl/aPokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na svého lékaře. Příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, zrychlený tep, případně zpomalený tep.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Losartan JS PartnerJestliže náhodou vynecháte dávku, prostě užijte další dávku jako obvykle. Nezdvojujte následujícídávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky k používání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Losartan JS Partner nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte tablety losartanu užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice:

5 / 7

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže při polykáním nebo dýchání).

Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Nežádoucí účinky léku jsou klasifikovány následovně:Velmi časté:

postihující více než 1 z 10 pacientů

Časté:

postihující 1 až 10 ze 100 pacientů

Méně časté:

postihující 1 až 10 z 1 000 pacientů

Vzácné:

postihující 1 až 10 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné:

postihující méně než 1 z 10 000 pacientů

Není známo:

četnost nelze z dostupných údajů určit

U losartanu byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté:

závrať,

nízký krevní tlak,

slabost,

únava,

příliš málo cukru v krvi (hypoglykémie),

příliš mnoho draslíku v krvi (hyperkalémie).

Méně časté:

ospalost,

bolest hlavy,

poruchy spánku,

pocit bušení srdce (palpitace),

těžká bolest na hrudi (angina pectoris),

nízký krevní tlak (zvláště po nadměrné ztrátě vody z těla v cévách, např. u pacientů s těžkým srdečním selháním nebo léčených vysokými dávkami diuretik),

na dávce závislé ortostatické účinky, jako je pokles krevního tlaku vyskytující se při napřímení z lehu nebo sedu,

krátký dech (dušnost),

bolest břicha,

zácpa,

průjem,

pocit nevolnosti,

zvracení,

kopřivka (urtikarie),

svědění (pruritus),

vyrážka,

ohraničený otok (edém).

Vzácné:

zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schönleinovy purpury),

necitlivost nebo pocit mravenčení (parestézie),

mdloby (synkopa),

velmi rychlý a nepravidelný tep (fibrilace síní),

mozková mrtvice,

zánět jater (hepatitida),

zvýšení hladin alaninaminotransferázy (ALT) v krvi, obvykle po ukončení léčby vymizí.

6 / 7

Není známo:

snížený počet červených krvinek (anémie),

snížení počtu trombocytů,

migréna,

kašel,

abnormality jaterních funkcí,

bolesti ve svalech a kloubech,

změny ve funkci ledvin (mohou po ukončení léčby vymizet) včetně selhání ledvin,

příznaky podobné chřipce,

zvýšení hladiny močoviny v krvi,

zvýšení kreatininu a draslíku v séru u pacientů se srdečním selháním,

bolest zad a infekce močových cest,

zvýšená citlivost na slunce (fotosenzitivita),

nevysvětlená bolest svalů s tmavou močí (barvy čaje) (rabdomyolýza),

impotence,

zánět slinivky (pankreatin),

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie),

deprese,

celkový pocit nevolnosti,

zvonění, hučení, vrčení nebo praskání v uších (tinitus).

Nežádoucí účinky u dětí jsou stejné, jako byly pozorovány u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK LOSARTAN JS PARTNER UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Losartan JS Partner nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Losartan JS Partner obsahuje

-

Léčivou látkou je losartanum kalicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg/50 mg/100 mg losartanum kalicum, což odpovídá 22,9 mg/45,8 mg/91,5 mg losartanum.

-

Pomocné látky přípravku Losartan JS Partner 25 mg jsou: prášková celulosa, monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a hypromelosa (E464), mastek, propylenglykol, chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171) v potahu tablety.

7 / 7

-

Pomocné látky přípravku Losartan JS Partner 50 mg a Losartan JS Partner 100 mg jsou: prášková celulosa, monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (E572)v jádru tablety a hypromelosa (E464), mastek, propylenglykol, oxid titaničitý (E171) v potahu tablety.

Jak přípravek Losartan JS Partner vypadá a co obsahuje toto baleníLosartan JS Partner 25 mg: žlutá, oválná, mírně konvexní potahovaná tableta s půlící rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.Losartan JS Partner 50 mg: bílá, kulatá, mírně konvexní potahovaná tableta s půlící rýhou se zkosenými hranami. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.Losartan JS Partner 100 mg: bílá, oválná, mírně konvexní potahovaná tableta.

Losartan JS Partner 25 mg je dodáván v krabičkách po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tabletách v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Losartan JS Partner 50 mg je dodáván v krabičkách po 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tabletách v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Losartan JS Partner 100 mg je dodáván v krabičkách po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tabletách v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republikaVýrobceKRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SlovinskoTAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Rakousko

Losartan Alternova

Česká republika

Losartan JS Partner

Maďarsko, Irsko, Litva, Polsko, Slovinsko

Losartan Krka

Německo

Losartan-Kalium TAD

Lotyšsko

Loridan

Nizozemsko

Kaliumlosartan Krka

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls167132/2012a příloha k sp.zn. sukls166791/2012, sukls30368/2012, sukls30377/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Losartan JS Partner 25 mgLosartan JS Partner 50 mgLosartan JS Partner 100 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg/50 mg/100 mg losartanum kalicum, což odpovídá 22,9 mg/45,8 mg/91,5 mg losartanum.

Pomocné látky: monohydrát laktosyLosartan JS Partner 25 mg/50 mg/100mg: 27,3 mg/54,7 mg/109,3 mg monohydrátu laktosy v 1 potahované tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Losartan JS Partner 25 mg: žlutá, oválná, mírně konvexní potahovaná tableta s půlící rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.Losartan JS Partner 50 mg: bílá, kulatá, mírně konvexní potahovaná tableta s půlící rýhou se zkosenými hranami. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.Losartan JS Partner 100 mg: bílá, oválná, mírně konvexní potahovaná tableta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-18 let.

Léčba renálního onemocnění dospělých pacientů s hypertenzí a diabetem mellitus typu 2 s proteinurií ≥ 0,5 g/den jako součást antihypertenzní léčby.

Léčba chronického srdečního selhání (u pacientů ve věku ≥ 60 let), pokud léčba inhibitoryangiotensin konvertujícího enzymu (ACE) není považována za vhodnou v důsledku inkompatibility, zvláště kašle, nebo kontraindikací. Pacienti se srdečním selháním, kteří bylistabilizováni pomocí ACE inhibitoru, nesmějí být na losartan převáděni. Pacienti musí mít ejekční frakci levé komory ≤ 40 % a musí být klinicky stabilizováni a na zavedeném léčebnémrežimu pro chronické srdeční selhání.

Snížení rizika cévní mozkové příhody u dospělých hypertenzních pacientů s hypertrofií levé komory doloženou EKG (viz bod 5.1 studie LIFE, Rasa).

4.2

Dávkování a způsob podání

Tablety s losartanem je nutno zapíjet sklenicí vody.Losartan lze podávat s jídlem nebo bez jídla.

HypertenzeU většiny pacientů je obvyklá zahajovací a udržovací dávka 50 mg jednou denně. Maximálníhoantihypertenzního účinku se dosáhne za 3 až 6 týdnů po zahájení léčby. Některým pacientům můžedále prospět zvýšení dávky na 100 mg jednou denně (ráno).

Losartan lze podávat s jinými antihypertenzivy, zvláště s diuretiky (např. hydrochlorothiazidem).

Hypertenzní pacienti s diabetem typu 2 s proteinurií ≥ 0,5 g/denObvyklá zahajovací dávka je 50 mg jednou denně. Dávku lze na základě reakce krevního tlaku jedenměsíc po zahájení léčby zvýšit na 100 mg jednou denně. Losartan lze podávat s jinýmiantihypertenzivy (např. diuretiky, blokátory vápníkového kanálu, alfa- nebo betablokátory a centrálněpůsobícími látkami), stejně jako s inzulinem a jinými obvykle používanými hypoglykemiky (např.sulfonylmočovinami, glitazony a inhibitory glukosidázy).

Srdeční selháníObvyklá zahajovací dávka losartanu u pacientů se srdečním selháním je 12,5 mg jednou denně. Dávku je obecně nutno titrovat v týdenních intervalech (tj. 12,5 mg denně, 25 mg denně, 50 mg denně, 100 mg denně až do maximální dávky 150 mg jednou denně) podle toho, jak je pacientem snášena.

Snížení rizika cévní mozkové příhody u hypertenzních pacientů s hypertrofií levé komory doloženou EKGObvyklá zahajovací dávka je 50 mg losartanu jednou denně. Na základě reakce krevního tlaku je nutno přidat nízkou dávku hydrochlorothiazidu a/nebo je nutno dávku losartanu zvýšit na 100 mg jednou denně.

Zvláštní populace

Použití u pacientů s deplecí intravaskulárního objemu:U pacientů s deplecí intravaskulárního objemu (např. u pacientů léčených vysokými dávkami diuretik) je nutno zvážit zahajovací dávku 25 mg jednou denně (viz bod 4.4).

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin a u pacientů na hemodialýze:U pacientů s poruchou funkce ledvin a u pacientů na hemodialýze není žádná úprava zahajovací dávky potřebná.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater:U pacientů s poruchou funkce jater v anamnéze je nutno zvážit nižší dávku. S pacienty s těžkou poruchou funkce jater nejsou žádné terapeutické zkušenosti. Proto je u pacientů s těžkou poruchou funkce jater losartan kontraindikován (viz body 4.3 a 4.4).

Použití u pediatrických pacientůO účinnosti a bezpečnosti losartanu u dětí a dospívajících ve věku 6 až 18 let při léčbě hypertenze jsouk dispozici pouze omezené údaje (viz bod 5.1). Omezené farmakokinetické údaje jsou k dispozici u dětí s hypertenzí starších než 1 měsíc (viz bod 5.2).

U pacientů, kteří jsou schopni polykat tablety a jejichž hmotnost je větší než 20 kg a menší než 50 kg,je doporučená dávka 25 mg jednou denně. Ve výjimečných případech lze dávku zvýšit na maximálně50 mg jednou denně. Dávkování je nutno upravit podle reakce krevního tlaku.

U pacientů s tělesnou hmotností více než 50 kg je obvyklá dávka 50 mg jednou denně. Vevýjimečných případech lze dávku upravit na maximálně 100 mg jednou denně. Dávky nad 1,4 mg/kg(nebo nad 100 mg) denně nebyly u pediatrických pacientů studovány.

Losartan se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože u této skupiny pacientů jsou k dispozici jenomezené údaje.

Losartan se nedoporučuje u dětí s glomerulární filtrací < 30 ml/min/1,73 m

2, protože nejsou

k dispozici žádné údaje (viz také bod 4.4).

Losartan se rovněž nedoporučuje u dětí s poruchou funkce jater (viz také bod 4.4).

Použití u starších pacientůI když u pacientů starších 75 let je nutno zvážit zahájení léčby dávkou 25 mg, není obvykle u starších pacientů úprava dávky potřebná.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz body 4.4 a 6.1).Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).Těžká porucha funkce jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

HypersenzitivitaAngioedém. Pacienti s angioedémem v anamnéze (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka) musí býtpečlivě sledováni (viz bod 4.8).

Hypotenze a porucha rovnováhy elektrolytů/tekutinSymptomatická hypotenze, zvláště po první dávce a po zvýšení dávky, se může vyskytnout u pacientůs deplecí objemu a/nebo sodíku v důsledku intenzivní diuretické léčby, omezení příjmu solí v potravě,průjmu nebo zvracení. Tyto stavy je nutno upravit před podáním losartanu nebo je nutno použít nižší zahajovací dávku (viz bod 4.2). To platí také u dětí ve věku 6 až 18 let.

Poruchy rovnováhy elektrolytůPoruchy rovnováhy elektrolytů jsou u pacientů s poruchou funkce ledvin, ať již s diabetem nebo bezněj, časté, přičemž je nutno se jimi zabývat. V klinické studii provedené u pacientů s diabetem 2. typus nefropatií byla incidence hyperkalémie ve skupině léčené losartanem v porovnání se skupinou léčenou placebem vyšší (viz bod 4.8). Plazmatické koncentrace draslíku stejně jako hodnoty clearance kreatininu tedy musí být bedlivě sledovány, zejména je nutno pečlivě sledovat pacienty se srdečním selháním a clearance kreatininu mezi 30 až 50 ml/min.

Současné podávání kalium šetřících diuretik, suplementace draslíku a podávání náhražky solís obsahem draslíku s losartanem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Porucha funkce jaterNa základě farmakokinetických údajů, které prokazují významně zvýšené plazmatické koncentracelosartanu u cirhotických pacientů, musí být u pacientů s poruchou funkce jater v anamnéze zváženanižší dávka. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou s losartanem žádné terapeutickézkušenosti. Losartan tudíž nesmí být pacientům s těžkou poruchou funkce jater podáván (viz body 4.2,4.3 a 5.2).

Losartan se rovněž nedoporučuje u dětí s poruchou funkce jater (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvinV důsledku inhibice renin-angiotenzinového systému byly hlášeny změny renálních funkcí, včetněselhání ledvin (zejména u pacientů, u kterých je funkce ledvin závislá na systému renin-angiotensin-aldosteron, jako jsou pacienti s těžkou srdeční nedostatečností nebo se stávající dysfunkcí ledvin). Stejně jako u jiných léků, které ovlivňují systém renin-angiotensin-aldosteron, bylo rovněž u pacientů s bilaterální stenózou renální arterie nebo se stenózou této arterie vedoucí k jediné ledvině hlášeno zvýšení močoviny v krvi a sérového kreatininu; tyto změny renálních funkcí mohou být při vysazení léčby reverzibilní. Losartan musí být u pacientů s bilaterální stenózou renální arterie nebo se stenózou arterie vedoucí k jediné ledvině používán opatrně.

Použití u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvinLosartan se nedoporučuje u dětí s glomerulární filtrací < 30 ml/min/1,73 m

2, protože k dispozici

nejsou žádné údaje (viz bod 4.2).

Renální funkce je nutno během léčby losartanem pravidelně sledovat, protože může dojít k jejichzhoršení. To platí zejména, pokud se losartan podává za přítomnosti jiného chorobného stavu (horečka, dehydratace), u kterého je pravděpodobné, že renální funkce naruší.

Bylo prokázáno, že současné podávání losartanu a ACE inhibitorů zhoršuje renální funkce. Současnépoužívání se tedy nedoporučuje (viz bod 4.5).

Transplantace ledvinU pacientů s nedávnou transplantací ledvin nejsou žádné zkušenosti.

Primární hyperaldosteronismusPacienti s primárním aldosteronismem nebudou obecně na antihypertenziva působící prostřednictvíminhibice renin-angiotensinového systému reagovat. Používání tablet losartanu se tedy nedoporučuje.

Koronární srdeční choroba a cerebrovaskulární chorobaStejně jako u všech antihypertenziv může nadměrný pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickoukardiovaskulární a cerebrovaskulární chorobou vést k infarktu myokardu nebo mrtvici.

Srdeční selháníU pacientů se srdečním selháním, s poruchou funkce ledvin nebo bez ní, existuje – jako u jiných léčivovlivňujících renin-angiotensinový systém – riziko těžké arteriální hypotenze a (často akutní) poruchyfunkce ledvin.

U pacientů se srdečním selháním a souběžnou těžkou poruchou funkce ledvin, s těžkým srdečním selháním (třída NYHA IV), stejně jako u pacientů se srdečním selháním a symptomatickými život ohrožujícími srdečními arytmiemi nejsou k dispozici dostačující terapeutické zkušenosti.Losartan tudíž musí být u těchto skupin pacientů používán opatrně. Kombinace losartanus betablokátorem se musí používat opatrně (viz bod 5.1).

Stenóza aorty a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatieStejně jako je tomu u jiných vazodilatátorů, je zvláštní opatrnosti třeba u pacientů stižených stenózouaorty nebo mitrální chlopně nebo u pacientů s obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií.

Pomocné látkyTento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukosy–galaktosy nesmějí tento přípravek užívat.

TěhotenstvíLéčba inhibitory angiotensinu II nesmí být během těhotenství zahájena. Pokud není pokračování v léčbě inhibitory angiotensinu II považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno těhotenství, léčba inhibitory angiotensinu II musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

Další upozornění a opatřeníJak bylo pozorováno u inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu, jsou losartan a další antagonistéangiotenzinu při snižování krevního tlaku zjevně méně účinné u černošských pacientů než u pacientůjiného původu, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci stavů s nízkým reninem u černošské hypertenznípopulace.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jiná antihypertenziva mohou hypotenzní účinky losartanu zesílit. Současné podání jiných látek navozujících hypotenzi jako nežádoucí účinek (jako jsou tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin) může riziko hypotenze zvýšit.

Losartan je metabolizován převážně cytochromem P450 (CYP) 2C9 na aktivní karboxylový metabolit.V klinickém hodnocení bylo zjištěno, že flukonazol (inhibitor CYP2C9) snižuje expozici aktivnímumetabolitu přibližně o 50 %. Bylo zjištěno, že současná léčba losartanem s rifampicinem (což jeinduktor metabolických enzymů) vedla ke 40 % snížení plazmatických koncentrací aktivníhometabolitu. Klinický význam tohoto účinku není znám. Při současné léčbě fluvastatinem (což je slabýinhibitor CYP2C9) nebyl v expozici zjištěn žádný rozdíl.

Jako je tomu u jiných léčiv, která blokují angiotensin II nebo jeho účinky, současné používání jinýchléčiv, která zadržují draslík (např. kalium šetřící diuretika: amilorid, triamteren, spironolakton) nebokterá mohou zvýšit hladiny draslíku (např. heparin), suplementace draslíku nebo podávání substitutůsolí obsahujících draslík může vést ke zvýšení sérových hladin draslíku. Komedikace se nedoporučuje.

Při současném podávání lithia s ACE inhibitory bylo hlášeno reverzibilní zvýšení koncentrace lithiav séru a jeho toxicity. Byly rovněž hlášeny velmi vzácné případy s antagonisty receptoru angiotensinu II. Současné podávání lithia a losartanu je nutno provádět opatrně. Pokud se prokáže, že je tato kombinace nezbytně nutná, doporučuje se během současného podávání těchto léčiv monitorování hladin lithia v séru.

Pokud se antagonisté angiotenzinu II podávají současně s nesteroidními antirevmatiky (tj. selektivnímiinhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách a neselektivníminesteroidními antirevmatiky), může dojít k oslabení antihypertenzního účinku. Současné používáníantagonistů angiotensinu II nebo diuretik a nesteroidních antirevmatik může vést ke zvýšení rizikazhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a ke zvýšení sérového draslíku,zvláště u pacientů se stávající nedostatečnou funkcí ledvin. Tuto kombinaci je nutno podávat opatrně,zvláště u starších pacientů. Pacienti musí být odpovídajícím způsobem zavodňováni, přičemž pozahájení souběžné léčby a pak pravidelně poté je nutno zvážit monitorování renálních funkcí.

Duální blokáda (např. přidáním ACE inhibitoru k antagonistovy angiotensinového receptoru II) musí být omezena na individuálně stanovené případy s pečlivým sledováním funkce ledvin. Některé studie prokázaly, že u pacientů s aterosklerotickým onemocněním, srdečním selháním nebo diabetem s orgánovým poškozením je duální blokáda renin-angiotensin-aldosteronového systému spojena s vyšší frekvencí hypotenze, synkopy, hyperkalémie a změn renálních funkcí (včetně akutního renálního selhání) v porovnání s užíváním jen jedné látky působící na renin-angiotensin-aldosteronový systém.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Podávání inhibitorů angiotensinu II během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4). Podávání inhibitorů angiotensinu II v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3 a 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. O inhibitorech angiotenzinu II nejsou dostupné kontrolované epidemiologické studie sledující riziko pro těhotenství, předpokládáme u nich podobné riziko jako u ACE inhibitorů. Pokud není další léčba inhibitory angiotenzinu II pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy, které plánují těhotenství, převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je nutno ihned ukončit podávání inhibitorů angiotenzinu II a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.

Jsou-li inhibitory angiotenzinu II podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenzi, hyperkalémii) (viz bod 5.3). Pokud došlo k expozici inhibitorům angiotenzinu II po druhém trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky.

Děti matek, které užívaly v těhotenství inhibitory angiotenzinu II, musí být sledovány pro možnou hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4).

Kojení:Podávání losartanu se během kojení nedoporučuje, protože nejsou dostupné žádné údaje. Je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený bezpečnostní profil během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízenídopravních prostředků nebo obsluze strojů je však nutno mít na mysli, že během antihypertenzníléčby, zejména při zahájení léčby a zvyšování dávky, se může příležitostně vyskytnout závrať nebo ospalost.

4.8

Nežádoucí účinky

Losartan byl hodnocen v následujících klinických studiích: -

v kontrolovaných klinických hodnoceních u > 3 000 dospělých pacientů ve věku 18 let a starších s esenciální hypertenzí

-

v kontrolovaném klinickém hodnocení u 177 hypertenzních pediatrických pacientů ve věku 6 až 16 let

-

v kontrolovaném klinickém hodnocení u > 9 000 hypertenzních pacientů ve věku 55 až 80 let s hypertrofií levé komory

-

v kontrolovaném klinickém hodnocení u > 7 700 dospělých pacientů s chronickým srdečním selháním

-

v kontrolovaném klinickém hodnocení u > 1 500 pacientů s diabetem typu 2 ve věku 31 let a starších s proteinurií

-

V těchto klinických studiích byla nejčastějším nežádoucím účinkem závrať.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována za použití následující konvence: Velmi časté (≥ 1/10); Časté (≥ 1/100 až < 1/10); Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); Velmi vzácné (< 1/10 000), Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

HypertenzeV kontrolovaných klinických hodnoceních u 3 300 dospělých pacientů ve věku 18 let a starších s esenciální hypertenzí byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy nervového systému

závrať, vertigo

časté

ospalost, bolest hlavy, poruchy spánku

méně časté

Srdeční poruchy

palpitace, angina pectoris

méně časté

Cévní poruchy

symptomatická hypotenze (zvláště u pacientů s deplecí intravaskulárního objemu, např. u pacientů s těžkým srdečním selháním nebo u pacientů léčených vysokými dávkami diuretik), na dávce závislé ortostatické účinky, vyrážka

méně časté

Gastrointestinální poruchy

bolesti břicha, zácpa

méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

slabost, únava, edém

méně časté

Vyšetření

hyperkalémie

časté

zvýšení alaninaminotransferázy (ALT)*

vzácné

* obvykle po vysazení léčby vymizí

Hypertenzní pacienti s hypertrofií levé komoryV kontrolovaném klinickém hodnocení u 9 193 hypertenzních pacientů ve věku 55 až 80 let s hypertrofií levé komory byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy nervového systému

závrať

časté

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

slabost, únava

časté

Chronické srdeční selháníV kontrolovaném klinickém hodnocení u pacientů se srdečním selháním (viz studie ELITE I, ELITE II a HEAAL, bod 5.1) byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy nervového systému

točení hlavy

časté

bolest hlavy

méně časté

parestezie

vzácné

Srdeční poruchy

synkopa, fibrilace síní, cerebrovaskulární příhoda

vzácné

Cévní poruchy

hypotenze včetně ortostatické hypotenze

časté

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie

časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

dyspnoe, kašel

méně časté

Gastrointestinální poruchy

průjem, nauzea, zvracení

méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

kopřivka, svědění, vyrážka

méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

slabost, únava

méně časté

Vyšetření

zvýšení hladiny močoviny v krvi a kreatininu a draslíku v séru

časté

Poruchy metabolismu a výživy

hyperkalémie

méně časté *

Poruchy ledvin a močových cest

poruchy ledvin, selhání ledvin

časté

* časté u pacientů, kteří užívali 150 mg losartanu místo 50 mg losartanu

Hypertenze a diabetes typu 2 s renální chorobouV kontrolovaném klinickém hodnocení u 1 513 pacientů s diabetem typu 2 ve věku 31 let a starších s proteinurií (studie RENAAL, viz bod 5.1) byly u losartanu nejčastěji hlášené nežádoucí účinky související s léčivem následující:

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinek

Četnost

Následující nežádoucí účinky se vyskytly častěji u pacientů léčených losartanem než u pacientů léčených placebem:

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie

není známo

Srdeční poruchy

synkopa, palpitace

není známo

Cévní poruchy

ortostatická hypotenze

není známo

Gastrointestinální poruchy

průjem

není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolesti v zádech

není známo

Poruchy ledvin a močových cest

infekce močových cest

není známo

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

příznaky podobné chřipce

není známo

Zkušenosti po uvedení na trhNásledující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení na trh:

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie, trombocytopenie

není známo

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

není známo

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivita: anafylaktické reakce, angioedém včetně otoku laryngu a glotis způsobujících obstrukci dýchacích cest a/nebo otok tváře, rtů, faryngu a/nebo jazyka, u některých z těchto pacientů byl angioedém hlášen v minulosti v souvislosti s podáváním jiných léčiv, včetně ACE inhibitorů; vaskulitida, včetně Henoch-Schönleinovy purpury

vzácné

Poruchy nervového systému

migréna

není známo

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

kašel

není známo

Gastrointestinální poruchy

průjem, pankreatitida

není známo

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

nevolnost

není známo

Poruchy jater a žlučových cest

hepatitida

vzácné

abnormality jaterních funkcí

není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

kopřivka, svědění, vyrážka, fotosenzitivita

není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

myalgie, artralgie, rabdomyolýza

není známo

Poruchy reprodukčního systému a prsu

erektilní dysfunkce/impotence

není známo

Psychiatrické poruchy

deprese

není známo

Poruchy nervového systému

točení hlavy

časté

Cévní poruchy

hypotenze

časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

slabost, únava

časté

Vyšetření

hypoglykémie, hyperkalémie*

časté

*V klinické studii u pacientů s diabetem typu 2 s nefropatií se u 9,9 % pacientů léčených tabletami losartanu a u 3,4 % pacientů léčených placebem rozvinula hyperkalémie > 5,5 mmol/l

Vyšetření

hyponatrémie

není známo

Poruchy ledvin a močových cest:V důsledku inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron byly u ohrožených pacientů hlášeny změnyrenálních funkcí, včetně selhání ledvin; tyto změny renálních funkcí mohou být po vysazení léčbyreverzibilní (viz bod 4.4).

Pediatrická populaceProfil nežádoucích účinků u pediatrických pacientů se jeví podobný profilu u dospělých pacientů.Údaje získané na pediatrické populaci jsou omezené.

4.9

Předávkování

Ohledně předávkování u člověka jsou k dispozici omezené údaje. Nejpravděpodobnějším projevem předávkování by byla hypotenze a tachykardie. Bradykardie by se mohla projevit po stimulaci parasympatiku (vagu).

Léčba intoxikaceJestliže se objeví symptomatická hypotenze, je třeba zahájit podpůrnou léčbu.Opatření závisí na čase požití léčivého přípravku a povaze a závažnosti symptomů. Především je nutno se zaměřit na stabilizaci kardiovaskulárního systému. Po perorálním příjmu je indikováno podání dostačující dávky aktivního uhlí. Poté je nutno pečlivě sledovat vitální parametry. Vitální parametry je nutno v případě potřeby upravit.Ani losartan, ani jeho aktivní metabolit nelze odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté receptoru angiotensinu II, samotníATC kód: C09CA01

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Losartan je syntetickým perorálním antagonistou receptoru angiotensinu-II (typy AT1). Angiotensin II, což je účinný vasokonstriktor, je primárním aktivním hormonem renin-angiotensinového systému a důležitou determinantou patofyziologie hypertenze. Angiotensin II se váže na receptor AT1, který senachází v mnohých tkáních (např. hladké svalovině cév, nadledvinkách, ledvinách a v srdci) a kterývykazuje několik důležitých biologických funkcí, včetně vasokonstrikce a uvolnění aldosteronu.Angiotensin II rovněž stimuluje proliferaci buněk hladké svaloviny.

Losartan selektivně blokuje receptor AT1. In vitro a in vivo losartan a jeho farmakologicky aktivníkarboxylový metabolit E-3174 blokují všechny fyziologicky relevantní účinky angiotensinu II, bezohledu na zdroj nebo cestu jeho syntézy.

Losartan nemá agonistický účinek ani neblokuje receptory jiných hormonů ani iontové kanály důležitépro kardiovaskulární regulaci. Losartan navíc neinhibuje ACE (kinináza II), což je enzym, kterýdegraduje bradykinin. V důsledku toho nepotencuje nežádoucí účinky zprostředkované bradykininem.

Během podávání losartanu vede vyloučení negativní zpětné vazby na vylučování reninuzprostředkované angiotensinem II ke zvýšení aktivity reninu v plazmě (plasma renin activity – PRA).Zvýšení PRA vede ke zvýšení angiotensinu II v plazmě. Navzdory těmto zvýšením jsouantihypertenzní aktivita a pokles plazmatických koncentrací aldosteronu zachovány, což ukazuje naúčinnou blokádu receptoru angiotensinu II. Po vysazení losartanu poklesly hladiny PRA a angiotensinu II během tří dnů na výchozí hodnoty.

Jak losartan, tak jeho hlavní aktivní metabolit mají mnohem vyšší afinitu k receptoru AT1 nežk receptoru AT2. Aktivní metabolit je v hmotnostním vyjádření 10 až 40krát účinnější než losartan.

Hypertenzní studie

V kontrolovaných klinických studiích navodilo podávání losartanu jednou denně pacientům s mírnouaž středně těžkou esenciální hypertenzí statisticky významné snížení systolického a diastolickéhokrevního tlaku. Měření krevního tlaku 24 hodin po dávce v porovnání s měřením 5 až 6 hodin podávce prokázalo snížení krevního tlaku po dobu 24 hodin; přirozený diurnální rytmus byl zachován.Snížení krevního tlaku na konci dávkovacího intervalu dosahovalo 70 až 80 % účinku pozorovaného 5až 6 hodin po dávce.

Vysazení losartanu u hypertenzních pacientů nevedlo k náhlému zvýšení krevního tlaku (rebound).Navzdory výraznému poklesu krevního tlaku losartan neměl žádné klinicky významné účinky nasrdeční tep.

Losartan je u žen i mužů stejně účinný, stejně tak u mladších (do 65 let) a starších hypertenzníchpacientů.

Studie LIFEStudie „Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension“ [LIFE] byla randomizovanou,trojitě zaslepenou, aktivním komparátorem kontrolovanou studií provedenou u 9 193 hypertenzníchpacientů ve věku od 55 do 80 let s hypertrofií levé komory dokumentovanou EKG. Pacienti bylirandomizováni do skupiny léčené jednou denně losartanem v dávce 50 mg nebo do skupiny léčenéjednou denně atenololem v dávce 50 mg. Pokud se nedosáhlo cílového krevního tlaku (< 140/90 mmHg), byl nejdříve přidán hydrochlorothiazid (12,5 mg) a v případě potřeby byla poté dávka losartanu nebo atenololu zvýšena na 100 mg jednou denně. Pokud to bylo nezbytné k dosaženícílového krevního tlaku, byla přidána jiná antihypertenziva, s výjimkou ACE inhibitorů, antagonistůangiotenzinu II nebo betablokátorů.

Průměrná hodnota doby následného pozorování byla 4,8 roku.

Primárním kritériem účinnosti byl komplex kardiovaskulární morbidity a mortality měřený snížením kombinované incidence kardiovaskulární smrti, cévní mozkové příhody a infarktu myokardu. V obou skupinách byl krevní tlak významně snížen na podobné úrovně. U pacientů, kteří dosáhli primárního složeného kritéria účinnosti, vedla v porovnání s atenololem léčba losartanem k 13 % snížení rizika (p = 0,021, 95 % interval spolehlivosti 0,77–0,98). Tento jev bylo zejména možno přisoudit snížení incidence cévní mozkové příhody. Léčba losartanem snižovala v porovnání s atenololem riziko cévní mozkové příhody o 25 % (p = 0,001, 95 % interval spolehlivosti 0,63–0,89). Počty kardiovaskulárních úmrtí a infarktů myokardu nebyly mezi léčenými skupinami významně odlišné.

RasaVe studii LIFE černošští pacienti léčení losartanem měli vyšší riziko, že budou stiženi primárním složeným kritériem účinnosti, tj. kardiovaskulární příhodou (např. infarktem myokardu, kardiovaskulární smrtí a cévní mozkovou příhodou) a zejména mrtvicí, než černošští pacienti léčení atenololem. Výsledky pozorované u losartanu v porovnání s atenololem ve studii LIFE týkající se kardiovaskulární morbidity/mortality se proto nevztahují na černošské pacienty s hypertenzí a hypertrofií levé komory.

Studie RENAALStudie „Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan“(RENAAL) byla kontrolovanou klinickou studií provedenou v celém světě na 1 513 pacientechs diabetem typu 2 s proteinurií, s hypertenzí nebo bez ní. 751 pacientů bylo léčeno losartanem. Cílemstudie bylo prokázat nefroprotektivní účinky draselné soli losartanu přesahující přínosy sníženíkrevního tlaku.

Pacienti s proteinurií a sérovým kreatininem 1,3–3,0 mg/dl byli randomizováni do skupiny léčenélosartanem v dávce 50 mg jednou denně, v případě potřeby titrované k dosažení odpovědi krevního

tlaku, nebo do skupiny léčené placebem, na pozadí konvenční antihypertenzní terapie s vyloučenímACE inhibitorů a antagonistů angiotensinu II.

Zkoušející byli instruováni tak, aby titrovali hodnocenou medikaci na 100 mg denně podle potřeby;72 % pacientů užívalo dávku 100 mg denně po většinu doby. V obou skupinách byla jako doplňkováléčba v závislosti na požadavcích povolena další antihypertenziva (diuretika, antagonisté vápníku,blokátory alfa a beta receptorů a rovněž centrálně působící antihypertenziva). Pacienti byli sledovánipo dobu až 4,6 roku (v průměru 3,4 roku).

Primárním kritériem účinnosti použitým ve studii bylo složené kritérium účinnosti skládající sez dvojnásobného zvýšení sérového kreatininu terminálního selhání ledvin (potřeba dialýzy nebotransplantace) nebo smrti.

Výsledky ukázaly, že léčba losartanem (327 příhod) ve srovnání s placebem (359 příhod) vedlak 16,1 % snížení rizika (p = 0,022) u pacientů, kteří dosáhli primárního složeného hodnocenéhoparametru. Pokud se týče následujících jednotlivých a kombinovaných složek primárníhohodnoceného parametru, výsledky také ukázaly významné snížení rizika ve skupině léčenélosartanem: 25,3 % snížení rizika dvojnásobného zvýšení sérového kreatininu (p = 0,006); 28,6 %snížení rizika terminálního selhání ledvin (p = 0,002); 19,9 % snížení rizika terminálního selhání ledvin nebo smrti (p = 0,009); 21,0 % snížení rizika zdvojnásobení sérového kreatininu nebo terminálního selhání ledvin (p = 0,01).

Incidence smrti ze všech příčin se mezi oběma léčenými skupinami statisticky významně nelišila.V této studii byl losartan celkově dobře snášen, jak dokazuje podobná incidence ukončení léčbyv důsledku nežádoucích účinků ve srovnání s placebem.

Studie HEAALStudie „Heart Failure Endpoint Evaluation of Angiotensin II Antagonist Losartan“ (HEAAL) byla kontrolovanou celosvětovou klinickou studií prováděnou u 3834 pacientů ve věku 18 až 98 let se srdečním selháním (NYHA třídy II-IV), kteří nesnášeli léčbu ACE inhibitory. Pacienti byli randomizováni do skupiny léčené losartanem 50 mg jednou denně nebo losartanem 150 mg, a to na pozadí konvenční léčby nezahrnující ACE inhibitory.

Pacienti byli sledováni po více než 4 roky (medián 4,7 roku). Primárním kritériem studie bylo složené kritérium hodnocení zahrnující úmrtí ze všech příčin nebo hospitalizaci kvůli srdečnímu selhání.

Výsledky ukázaly, že léčba 150 mg losartanu (828 příhod) v porovnání s léčbou 50 mg losartanu (889 příhod) vedla ke snížení rizika o 10,1 % (p=0,027 95% interval spolehlivosti 0,82-0,99) v počtu pacientů, kteří dosáhli primárního složeného kritéria hodnocení. To bylo přisouzeno zejména snížení incidence hospitalizací v důsledku srdečního selhání. Léčba 150 mg losartanu snižovala riziko hospitalizace v důsledku srdečního selhání o 13,5 % v porovnání s 50 mg losartanu (p=0,025 95% interval spolehlivosti 0,76-0,98). Míra úmrtí ze všech příčin se mezi léčenými skupinami významně nelišila. Poškození ledvin, hypotenze a hyperkalémie byli častější ve skupině léčené 150 mg, než ve skupině léčené 50 mg, nicméně tyto nežádoucí příhody nevedly ve skupině léčené 150 mg k významně četnějšímu přerušení léčby.

Studie ELITE I a ELITE IIVe studii ELITE trvající více než 48 týdnů a provedené na 722 pacientech se srdečním selháním (třídaNYHA II–IV) nebyl pozorován žádný rozdíl mezi pacienty léčenými losartanem a pacienty léčenýmikaptoprilem, pokud jde o primární kritérium účinnosti spočívající v dlouhodobé změně renálníchfunkcí. Zjištění vyplývající ze studie ELITE I, že v porovnání s kaptoprilem losartan snižoval rizikomortality, nebylo následnou studií ELITE II, která je popsána dále, potvrzeno.

Ve studii ELITE II byl losartan v dávce 50 mg jednou denně (zahajovací dávka 12,5 mg, zvýšena na25 mg, poté na 50 mg jednou denně) porovnáván s kaptoprilem v dávce 50 mg třikrát denně(zahajovací dávka 12,5 mg, zvýšena na 25 mg a poté na 50 mg třikrát denně). Primárním kritériemúčinnosti u této prospektivní studie byla mortalita ze všech příčin.

V této studii bylo sledováno 3 152 pacientů se srdečním selháním (třída NYHA II–IV) po dobu téměřdvou let (medián: 1,5 roku) s cílem stanovit, zda je losartan lepší než kaptopril při snižování mortalityze všech příčin. Primární kritérium účinnosti nevykázalo ve snižování mortality ze všech příčin žádnýstatisticky významný rozdíl mezi losartanem a kaptoprilem.

V obou komparátorem kontrolovaných (nikoli placebem kontrolovaných) klinických studiíchprovedených na pacientech se srdečním selháním byla snášenlivost losartanu lepší než snášenlivostkaptoprilu, měřeno na základě významně nižší míry ukončení léčby kvůli nežádoucím účinkům a významně nižší frekvenci kašle.

U malé podskupiny (22 % všech pacientů se srdečním selháním) užívající betablokátory při zahájeníbylo ve studii ELITE II pozorováno zvýšení mortality.

Pediatrická populace

Pediatrická hypertenzeAntihypertenzní účinek losartanu byl stanoven v klinickém hodnocení zahrnujícím 177 hypertenzních pediatrických pacientů ve věku od 6 do 16 let, s tělesnou hmotností > 20 kg a glomerulární filtrací > 30 ml/min/1,73 m

2. Pacienti s hmotností > 20 kg až < 50 kg dostávali buď 2,5, 25, nebo 50 mg

losartanu denně a pacienti s hmotností > 50 kg dostávali buď 5, 50, nebo 100 mg losartanu denně. Na konci třítýdenního období podávání losartanu jednou denně snížilo minimální krevní tlak způsobem závislým na dávce.

Celkově zde byla pozorována odpověď závislá na dávce. Vztah závislosti odpovědi na dávce byl velmizřetelný ve skupině léčené nízkou dávkou v porovnání se skupinou léčenou střední dávkou (období I: -6,2 mmHg vs. -11,65 mmHg), nicméně byl oslaben při porovnání skupiny léčené střední dávkou seskupinou léčenou vysokou dávkou (období I: -11,65 mmHg vs. -12,21 mmHg). Nezdá se, že bynejnižší studované dávky, 2,5 mg a 5 mg, což odpovídá průměrné denní dávce 0,07 mg/ kg,poskytovaly konzistentní antihypertenzní účinek.

Tyto výsledky byly potvrzeny během období II studie, kdy pacienti byli po třech týdnech léčbyrandomizováni do skupin pokračujících v léčbě losartanem nebo placebem. Rozdíl ve zvýšeníkrevního tlaku v porovnání s placebem byl největší u skupiny léčené střední dávkou (6,70 mmHg u střední dávky vs. 5,38 mmHg u vysoké dávky). Vzestup minimálního diastolického krevního tlaku byl však v každé skupině u pacientů léčených placebem a u pacientů pokračujících v léčbě losartanemv nejnižší dávce stejný, což znovu naznačuje, že nejnižší dávka v žádné skupině nemá významnýantihypertenzní účinek.

Dlouhodobé účinky losartanu na růst, pubertu a celkový vývoj nebyly studovány. Dlouhodobáúčinnost antihypertenzní léčby losartanem v dětství na snižování kardiovaskulární morbidity a mortality rovněž nebyla stanovena.

U hypertenzních (n=60) a normotenzních (n=246) dětí s proteinurií byl účinek losartanu na proteinuriihodnocen ve 12ti týdenní kontrolované klinické studii s placebem a léčivou látkou (amlodipin).Proteinurie byla definována jako poměr bílkovin v moči/kreatinin ≥ 0,3. Pacienti s hypertenzí (ve věku 6-18 let) byli randomizováni a dostávali buď losartan (n=30) nebo amlodipin (n=30). Normotenzní pacienti (ve věku 1 až 18 let) byli randomizováni a dostávali buď losartan (n=122) nebo placebo (n=124). Losartan byl podáván v dávkách 0,7 mg/kg až 1,4 mg/kg (až do maximální denní dávky 100 mg). Amlodipin byl podáván v dávkách 0,05 mg/kg až 0,2 mg/kg (až do maximální denní dávky 5 mg).

Na konci studie po 12 týdnech léčby vykazovali pacienti, kteří dostávali losartan statisticky významnésnížení proteinurie o 36 % ve srovnání s počátečním vyšetřením oproti 1 % zvýšení u skupinyplacebo/amlodipin (p ≤ 0,001). Pacienti s hypertenzí, kteří dostávali losartan vykazovali sníženíproteinurie o -41,5 % (95 % CI -29,9; -51,1) ve srovnání s počáteční hodnotou oproti +2,4 % (95 % CI -22,2; 14,1) ve skupině s amlodipinem. Pokles jak systolického, tak diastolického krevního tlaku byl

větší ve skupině s losartanem (5,5/-3,8 mmHg) ve srovnání se skupinou s amlodipinem (-0,1/+0,8mmHg). U normotenzních dětí byl pozorován malý pokles krevního tlaku ve skupině s losartanem (-3,7/-3,4 mmHg ) ve srovnání s placebem. Nebyla zaznamenána signifikantní korelace mezi poklesemproteinurie a krevního tlaku, i když je možné, že pokles krevního tlaku byl částečně zodpovědný zapokles proteinurie ve skupině léčené losartanem. Dlouhodobý efekt na snížení proteinurie u dětí nebylsledován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se losartan dobře vstřebává a podstupuje metabolismus prvního průchodu játry,přičemž se vytváří aktivní karboxylový metabolit a další neaktivní metabolity. Systémová biologickádostupnost losartanu v tabletách je asi 33 %. Průměrné hodnoty maximálních koncentrací losartanu sedosáhne během jedné hodiny a jeho aktivního metabolitu během 3–4 hodin.

Distribuce

Jak losartan, tak jeho aktivní metabolit jsou z  99 % vázány na bílkoviny plazmy, především na albumin. Distribuční objem losartanu je 34 litrů.

Biotransformace

Asi 14 % intravenózně či perorálně podané dávky losartanu se přeměňuje na aktivní metabolit.Po perorálním a intravenózním podání draselné soli losartanu značeného C14 je oběh radioaktivityv plazmě přisuzován především losartanu a jeho aktivnímu metabolitu. Asi u 1 % sledovaných jedincůbyla zjištěna minimální přeměna losartanu na aktivní metabolit.

Kromě aktivního metabolitu se tvoří neaktivní metabolity.

Eliminace

Plazmatická clearance losartanu je asi 600 ml/min a jeho aktivního metabolitu 50 ml/min. Renálníclearance losartanu je asi 74 ml/min a jeho aktivního metabolitu 26 ml/min. Při perorálním podávánílosartanu se přibližně 4 % dávky vyloučí v nezměněné podobě močí a asi 6 % dávky se vyloučí močív podobě aktivního metabolitu. Farmakokinetika losartanu a jeho aktivního metabolitu je v rozmezídávek až do 200 mg draselné soli losartanu, podané perorálně, lineární.

Po perorálním podání klesá plazmatická koncentrace losartanu a jeho aktivního metabolitupolyexponenciálně s konečným poločasem asi 2 hodiny (losartan), respektive 6–9 hodin (aktivnímetabolit). Při podávání dávky 100 mg 1x denně se losartan ani jeho aktivní metabolit významněnehromadí v plazmě.

Losartan a jeho metabolity jsou vylučovány jak močí, tak žlučí. Po perorální dávce losartanu značeného C14 člověku se okolo 35 %/ 45 % radioaktivity objeví v moči a 58 %/ 50 % ve stolici.

Individuální rozdíly u pacientů

U starších hypertenzních pacientů nejsou plazmatické koncentrace losartanu a jeho aktivníhometabolitu zásadně odlišné od plazmatických koncentrací losartanu a jeho metabolitů pozorovaných u mladých hypertonických pacientů.

U žen hypertoniček byly plazmatické hladiny losartanu až dvakrát vyšší než u mužů hypertoniků,zatímco plazmatické hladiny aktivního metabolitu se mezi ženami a muži nelišily.

U pacientů s mírnou až středně závažnou alkoholovou jaterní cirhózou byly plazmatické hladinylosartanu a jeho aktivního metabolitu po perorálním podání 5krát, respektive 1,7krát vyšší než u mladých mužských dobrovolníků (viz body 4.2 a 4.4).

Plazmatické koncentrace losartanu nejsou u pacientů s clearance kreatininu nad 10 ml/min změněny.V porovnání s pacienty s normálními renálními funkcemi je u pacientů na hemodialýze/dialýze AUClosartanu asi 2krát větší.

Plazmatické koncentrace aktivního metabolitu nejsou u pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů na hemodialýze změněny.

Ani losartan, ani aktivní metabolit nelze hemodialýzou odstranit.

Farmakokinetika u pediatrických pacientůFarmakokinetika losartanu byla studována na 50 hypertenzních pediatrických pacientech starších než1 měsíc a mladších než 16 let po perorálním podávání přibližně 0,54 až 0,77 mg/kg losartanu(průměrná hodnota dávek) jednou denně.Výsledky ukázaly, že aktivní metabolit se z losartanu vytváří u všech věkových skupin. Výsledkyukázaly zhruba podobné farmakokinetické parametry losartanu po perorálním podání u dětí do 1 rokuvěku a batolat, předškolních dětí, dětí školního věku a dospívajících. Farmakokinetické parametrymetabolitu se mezi věkovými skupinami lišily větší měrou. Při porovnávání předškolních dětís dospívajícími byly tyto rozdíly statisticky významné. Expozice u kojenců/batolat byla srovnatelně vysoká.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje neodhalují žádná specifická rizika pro lidi na základě konvenčních studií obecnéfarmakologie, genotoxicity a kancerogenního potenciálu. Ve studiích toxicity po opakovaném podánínavodilo podávání losartanu snížení počtu parametrů červených krvinek (erytrocyty, hemoglobin,hematokrit), vzestup močovinového dusíku v séru a příležitostná zvýšení sérového kreatininu, sníženíhmotnosti srdce (bez histologického korelátu) a gastrointestinální změny (slizniční léze, vředy, eroze,hemoragie). Stejně jako jiné látky, které přímo ovlivňují renin-angiotensinový systém, bylo u losartanu ukázáno, že indukuje nepříznivé účinky na pozdní vývoj plodu, což vede ke smrti plodu a malformacím.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Losartan JS Partner 25 mgJádro tablety: Prášková celulosa;Monohydrát laktosy;Předbobtnalý kukuřičný škrob;Kukuřičný škrob;Mikrokrystalická celulosa;Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551);Magnesium-stearát (E572);Potah tablety:Hypromelosa (E464);Mastek;Propylenglykol;Chinolinová žluť (E104);Oxid titaničitý (E171).

Losartan JS Partner 50mg a 100 mg

Jádro tablety: Prášková celulosa;Monohydrát laktosy;Předbobtnalý kukuřičný škrob;Kukuřičný škrob;Mikrokrystalická celulosa;Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551);Magnesium-stearát (E572);Potah tablety:Hypromelosa (E464);Mastek;Propylenglykol;Oxid titaničitý (E171).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Losartan JS Partner 25 mgVelikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Losartan JS Partner 50 mgVelikost balení: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Losartan JS Partner 100 mgVelikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Losartan JS Partner 25 mg: 58/065/12-CLosartan JS Partner 50 mg: 58/066/12-CLosartan JS Partner 100 mg: 58/067/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.1.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.9.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Losartan JS Partner 25 mgpotahované tabletylosartanum kalicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg losartanum kalicum, což odpovídá 22,9 mg losartanum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet10 potahovaných tablet14 potahovaných tablet15 potahovaných tablet20 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet50 potahovaných tablet56 potahovaných tablet60 potahovaných tablet84 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 58/065/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Losartan JS Partner 25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Losartan JS Partner 25 mgpotahované tabletylosartanum kalicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

JS Partner

3.

POUŽITELNOST

Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.