Levocetirizin-Ratiopharm 5 Mg

Kód 0162351 ( )
Registrační číslo 24/ 506/09-C
Název LEVOCETIRIZIN-RATIOPHARM 5 MG
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162347 POR TBL FLM 10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162353 POR TBL FLM 10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162380 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162381 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162360 POR TBL FLM 112X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162359 POR TBL FLM 112X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162361 POR TBL FLM 120X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162362 POR TBL FLM 120X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162348 POR TBL FLM 14X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162354 POR TBL FLM 14X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162349 POR TBL FLM 15X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162355 POR TBL FLM 15X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162350 POR TBL FLM 20X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162356 POR TBL FLM 20X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162351 POR TBL FLM 21X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162357 POR TBL FLM 21X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162364 POR TBL FLM 28X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162365 POR TBL FLM 28X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162367 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162366 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162363 POR TBL FLM 30X1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162368 POR TBL FLM 40X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162369 POR TBL FLM 40X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162371 POR TBL FLM 50X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162370 POR TBL FLM 50X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162372 POR TBL FLM 56X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162373 POR TBL FLM 56X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162375 POR TBL FLM 60X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162374 POR TBL FLM 60X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162358 POR TBL FLM 7X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162352 POR TBL FLM 7X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162376 POR TBL FLM 70X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162377 POR TBL FLM 70X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162379 POR TBL FLM 90X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162378 POR TBL FLM 90X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LEVOCETIRIZIN-RATIOPHARM 5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls150790/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Levocetirizin-ratiopharm 5 mg

potahované tablety

levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Levocetirizin-ratiopharm 5 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levocetirizin-ratiopharm 5 mg užívat

3.

Jak se Levocetirizin-ratiopharm 5 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Levocetirizin-ratiopharm 5 mg uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE Levocetirizin-ratiopharm 5 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Levocetirizin je látka k léčbě alergie.Tablety Levocetirizin-ratiopharm 5 mg se používají k léčbě příznaků (symptomů) spojených s alergickými stavy, jako jsou:-

alergická rýma

-

chronická kopřivka

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Levocetirizin-ratiopharm 5 mg UŽÍVAT

Neužívejte Levocetirizin-ratiopharm 5 mg-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin, jakoukoli podobnou látku proti alergii nebo na kteroukoli další složku přípravku; (viz bod 6 „Co Levocetirizin dihydrochlorid obsahuje“).

-

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin;

-

jestliže Vás lékař informoval, že nesnášíte některé cukry ( protože tableta obsahuje laktózu).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Levocetirizin-ratiopharm 5 mg je zapotřebíPodávání přípravku Levocetirizin-ratiopharm 5 mg se nedoporučuje dětem do 6 let, protože současně dostupné potahované tablety neumožňují úpravu dávkování.

Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání levocetirizinu dětem do 2 let nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyLevocetirizin může ovlivnit účinky jiných léků. Naopak, jiné léky mohou ovlivnit působení levocetirizinu. Levocetirizin se může vzájemně ovlivňovat s:

-

léky, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém ( látky, které zpomalují normální

funkci mozku, jako jsou sedativa a trankvilizéry (např. diazepam, morfin). U citlivých pacientů může být vliv na funkci mozku zvýšený nebo odlišný, než se očekává. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Levocetirizin-ratiopharm 5 mg s jídlem a pitímLevocetirizin-ratiopharm 5 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla.Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu. U citlivých pacientů může být zvýšen účinek alkoholu.

Těhotenství a kojeníNejsou dostupné informace o bezpečném používání levocetirizinu během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste užívat levocetirizin pouze v případě, že prospěch převažuje možná rizika. Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNěkteří pacienti léčení přípravkem Levocetirizin-ratiopharm 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpanost. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, neměl(a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Levocetirizin-ratiopharm 5 mgPřípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, tablety levocetirizinu nesmíte užívat (viz bod 2, Neužívejte Levocetirizin-ratiopharm 5 mg).

3.

JAK SE Levocetirizin-ratiopharm 5 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou.Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta denně.Přípravek Levocetirizin-ratiopharm 5 mg tablety není určen dětem do 6 let (viz bod 2, Zvláštní opatrnosti je zapotřebí).Pokud máte onemocnění ledvin, poraďte se s lékařem. Podle závažnosti onemocnění lékař rozhodne, zda byste neměl(a) užívat nižší dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levocetirizin-ratiopharm 5 mg, než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) více levocetirizinu, než jste měl(a), můžete se cítit ospalý/á. U dětí může předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Ihned kontaktujte lékaře, který určí další potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levocetirizin-ratiopharm 5 mg, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vyčkejte do doby, kdy si máte vzít další dávku, užijte ji a dále pokračujte doporučeným způsobem.

Jestliže jste přestal(a) užívat Levocetirizin-ratiopharm 5 mgPředčasné přerušení léčby nezpůsobí nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění, pro které jste levocetirizin užívali.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Levocetirizin-ratiopharm 5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených pacientů)-

sucho v ústech

-

bolest hlavy

-

únava

-

ospalost

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a u více než 1 z 1000 léčených pacientů)-

vyčerpanost

-

bolest břicha

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)Alergické reakce, jako je otok úst, obličeje a/nebo hrdla nebo polykací obtíže spolu s kopřivkou (angioedém), obtížné dýchání nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být fatální. Při prvních projevech alergické reakce přestaňte levocetirizin užívat a neprodleně vyhledejte lékaře. -

agresivita

-

agitovanost

-

záchvaty

-

poruchy vidění

-

palpitace (bušení srdce)

-

nevolnost

-

zánět jater

-

svědění

-

vyrážka

-

kopřivka

-

místní reakce přecitlivělosti kůže

-

bolest svalů

-

zvýšení tělesné hmotnosti

-

abnormální hodnoty funkčních jaterních testů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5.

JAK Levocetirizin-ratiopharm 5 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Levocetirizin-ratiopharm 5 mg obsahuje-

Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mglevocetirizini dihydrochloridum, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát v jádru tablety, a hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400 v potahové vrstvě tablety.

Jak Levocetirizin-ratiopharm 5 mg vypadá a co obsahuje toto baleníLevocetirizin-ratiopharm 5 mg je bílá až téměř bílá, oválná, bikonvexní (vypouklá), potahovanátableta označená „L9CZ“ na jedné straně a „5“ na druhé straně.Velikosti balení : 7, 10, 14, 15, 20, 21, tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

VýrobceSynthon BV, Nijmegen, NizozemskoSynthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, ŠpanělskoMerckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.ratiopharm CZ s.r.o.Bělehradská 54, Praha 2

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.7.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls24015/2011

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levocetirizin-ratiopharm 5 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizini dihydrochloridum (odpovídá 4,2 mg levocetirizinum). Pomocná látka: jedna potahovaná tableta obsahuje 64 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta. Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety označené „L9CZ“ na jedné straně a „5“ na straně druhé. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace Symptomatická léčba alergické rinitidy a chronické idiopatické urtikárie. 4.2. Dávkování a způsob podání Potahované tablety se musí užívat perorálně, polykají se celé, zapíjejí se tekutinou a mohou se užívat během jídla nebo nezávisle na jídle. Doporučuje se podávání v jedné denní dávce Dospělí a mladiství od 12-ti let Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta). Starší pacienti U starších pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou renálních funkcí se doporučuje upravit denní dávku (viz bod Pacienti s renálním postižením). Děti od 6-ti do 12-ti let Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta). Děti od 2 do 6-ti let Levocetirizin-ratiopharm 5 mg se nedoporučuje podávat dětem do 6-ti let, protože potahované tablety dostupné v současné době nedovolují odpovídající úpravu dávkování. Doporučuje se použít lékovou formu vhodnou pro děti. Podávání levocetirizinu dětem do 2 let se nedoporučuje, protože není dostatek údajů o podávání léku této skupině pacientů (viz bod 4.4). Pacienti s poruchou funkce ledvin Intervaly podávání se musí individuálně upravit podle renálních funkcí. Úpravu dávkování je možné určit podle následující tabulky. Pro použití této tabulky je třeba stanovit clearance kreatininu (CLCR)

v ml/min. CLCR (ml/min) lze vypočítat z hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího

vzorce:

CLCR=

[140-věk(roky)] × hmotnost (kg)

(× 0.85 pro ženy)

72 × kreatinin v séru (mg/dl)

Úprava dávkování u pacientů s poškozenými renálními funkcemi

Skupina

Clearance kratininu

(ml/min)

Dávka & Frekvence

Normální funkce ledvin

80

1 tableta jednou denně

Lehká porucha funkce ledvin

50-79

1 tableta jednou denně

Středně těžká porucha funkce ledvin

30-49

1 tableta jednou za 2 dny

Těžká porucha funkce ledvin

<30

1 tableta jednou za 3 dny

Konečné stadium renální choroby – pacienti na dialýze

<10-

kontraindikováno

U pediatrických pacientů, kteří mají sníženou funkci ledvin, je třeba upravit dávkování individuálně s ohledem na renální clearance a tělesnou hmotnost. Specifické údaje pro děti s poškozením ledvin nejsou k dispozici. Pacienti s poruchou funkce jater U pacientů s izolovanou poruchou jater není potřeba žádná úprava dávkování. U pacientů s poruchou funkce jater i ledvin se doporučuje úprava dávkování (viz výše Pacienti s poruchou funkce ledvin). Délka podávání Intermitentní alergická rýma (příznaky přítomny < 4 dny/týden nebo méně než 4 týdny) by měla být léčena podle průběhu choroby a anamnestických údajů; léčba se může ukončit, jakmile příznaky vymizí a může začít, když se příznaky znovu objeví. V současné době jsou klinické zkušenosti s podáváním 5 mg levocetirizinu ve formě potahovaných tablet po dobu 6 měsíců. Jsou dostupné výsledky jednoroční klinické studie s racemátem u pacientů s chronickou kopřivkou a chronickou alergickou rýmou. 4.3. Kontraindikace Přecitlivělost na levocetirizin nebo jiné piperazinové deriváty nebo jakoukoli pomocnou látku. Pacienti se závážnou poruchou renálních funkcí s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min. Pacienti se vzácně se vyskytující dědičnou intolerancí galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo glukózovo-galaktózovou malabsorpcí by tento lék neměli užívat. 4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Podávání tablet levocetirizinu dětem do 6 let se nedoporučuje, protože v současné době dostupné potahované tablety neumožňují úpravu dávkování. Podávání levocetirizinu dětem do 2 let se nedoporučuje. Opatrnosti je třeba při současném požívání alkoholu (viz bod 4.5). 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Interakční studie (včetně studie s induktory CYP 3A4) s levocetirizinem nebyly provedeny. Studie s racemátem (cetirizinem) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce s pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erytromycinem, azitromycinem, glipizidem a diazepamem. Ve studii s opakovaným podáváním teofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován malý pokles clearance cetirizinu (16 %); dostupnost teofylinu však nebyla současným podáváním cetirizinu změněna. Stupeň absorpce levocetirizinu není ovlivněn jídlem, snižuje se však rychlost absorpce. U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších sedativ ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát (cetirizin) nezesiluje účinky alkoholu.

4.6. Těhotenství a kojení Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o používání levocetirizinu u těhotných žen.. Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální / fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám je třeba opatrnosti. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Srovnávací klinické studie neprokázaly, že levocetirizin v doporučené dávce ovlivňuje pozornost, reaktivitu nebo schopnost řídit. Přesto mohou někteří pacienti pociťovat během léčby přípravkem Levocetirizin-ratiopharm 5 mg ospalost, únavu nebo slabost. Proto by měli pacienti při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů zvážit svou individuální reakci na tento lék. 4.8. Nežádoucí účinky . V terapeutických studiích u žen a mužů ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1 % pacientů léčených 5 mg levocetirizinu alespoň jednu nežádoucí reakci ve srovnání s 11,3 % osob ve skupině, která dostávala placebo. 91,6 % těchto nežádoucích účinků bylo mírných nebo středně závažných. V terapeutických studiích bylo 1,0 % (9/935) pacientů vyřazeno pro nežádoucí účinky u levocetirizinu v dávce 5 mg a 1,8 % (14/771) u placeba. Klinické terapeutické studie s levocetirizinem zahrnovaly 935 osob, které užívaly denní doporučenou dávku 5 mg. V této skupině byl zaznamenán následující výskyt častých nežádoucích účinků v 1% nebo vyšším (časté: >1/100, <1/10) při podávání 5mg levocetirizinu nebo placeba:

Označení (WHOART)

Placebo

(n = 771)

Levocetirizin 5 mg

(n = 935)

Bolest hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Ospalost

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústech

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)

Dále byly pozorovány méně často se vyskytující nežádoucí účinky (méně časté: >1/1000, <1/100) jako je slabost a bolest břicha. Výskyt sedativních nežádoucích účinků jako je ospalost, únava a slabost byly obecně pozorovány častěji (8,1 %) při užívání levocetirizinu 5 mg než při užívání placeba (3,1 %). Kromě výše uvedených nežádoucích účinků zaznamenaných během klinických studií se v běžné klinické praxi po uvedení přípravku na trh vyskytly velmi vzácně i následující nežádoucí účinky: -

Vyšetření: zvyšování tělesné hmotnosti; abnormální hodnoty funkčních jaterních testů;

-

Srdeční poruchy: palpitace;

-

Poruchy nervového systému: křeče

-

Poruchy oka: poruchy vidění;

-

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: dyspnoe;

-

Gastrointestinální poruchy: nausea;

-

Poruchy kůže a podkožní tkáně: angioneurotický edém, fixní lékové erupce, pruritus, kožní vyrážka, urtikárie;

-

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: myalgie;

-

Poruchy imunitního systému: hypersenzitivita včetně anafylaxe;

-

Poruchy jater a žlučových cest: hepatitida;

-

Psychiatrické poruchy: agresivita, agitovanost.

4.9. Předávkování Příznaky Příznakem předávkování může být ospalost u dospělých a počáteční agitovanost a neklid, následovaný ospalostí u dětí. Opatření při předávkování Není známo žádné specifické antidotum levocetirizinu.

Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická a podpůrná léčba. Při krátkém intervalu od požití je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není účinně odstraňován hemodialýzou. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika pro celkové podávání, deriváty piperazinu. ATC kód: R06A E09 Levocetirizin, (R) enantiomér cetirizinu, je účinný a selektivní antagonista periferních H1- receptorů.

Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má vysokou afinitu k lidským H1-receptorům (Ki = 3,2

nmol/l). Levocetirizin má dvojnásobnou afinitu ve srovnání s cetirizinem (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizin se uvolňuje z H1- receptorů s poločasem 115 38 min. Po jednorázovém podání

levocetirizin vykazuje 90% vazbu na receptory za 4 hodiny a 57% za 24 hodin. Farmakodynamické studie u zdravých dobrovolníků prokázaly, že levocetirizin má v poloviční dávce účinek srovnatelný s cetirizinem jak na kůži, tak i v nose. Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v randomizovaných, kontrolovaných studiích. Ve studii srovnávající účinky levocetirizinu 5 mg, desloratadinu 5 mg a placeba na histaminem vyvolané kožní krvácení a zčervenání vedla léčba levocetirizinem k signifikantnímu poklesu tvorby kožních krvácení a zčervenání, která byla nejvyšší během prvních 12 hodin a trvala 24 hodin, (p<0,001) ve srovnání s placebem a desloratadinem. Nástup účinku levocetirizinu 5 mg na pylem vyvolané příznaky byl pozorován za 1 hodinu po užití léku v placebem kontrolovaných studiích v modelu alergenové provokační komory. V in vitro studiích (Boydenova komora a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendotheliální migraci eosinofilů přes dermální i plicní buňky. Farmakodynamická experimentální studie in vivo (metoda kožních komůrek) prokázala u 14 dospělých pacientů 3 základní inhibiční mechanismy u levocetirizinu v dávce 5 mg ve srovnání s podáním placeba v průběhu prvních 6 hodin reakce vyvolané pylem: inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci vaskulární permeability a pokles uvolňování eosinofilů. Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v řadě dvojitě slepých, placebem kontrolovaných klinických studií u dospělých pacientů trpících sezónní i celoroční alergickou rhinitidou. Bezpečnost a účinnost tablet levocetirizinu v pediatrii byla sledována ve dvou placebem kontrolovaných studiích zahrnujících pacienty ve věku od 6 do 12 let trpící sezónní nebo celoroční alergickou rhinitidou. V obou studiích levocetirizin signifikantně zlepšil příznaky a zvýšil kvalitu života z hlediska zdravotního stavu. V placebem kontrolované klinické studii zahrnující 166 pacientů trpících chronickou idiopatickou urtikárií bylo 85 pacientů léčeno placebem a 81 pacientů dostávalo levocetirizin 5 mg jednou denně po dobu 6 týdnů. Léčba levocetirizinem vedla k signifikantnímu poklesu závažnosti pruritu během prvního týdne a během celého období léčby ve srovnání s placebem. Levocetirizin rovněž vedl k výraznějšímu zlepšení kvality života z hlediska jejich zdravotního stavu posouzené podle Dermatology Life Quality Index ve srovnání s placebem. Vztah farmakokinetiky k farmakodynamice 5 mg levocetirizinu způsobuje podobnou inhibici histaminem indukovaného erytému a edému jako 10 mg cetirizinu. Stejně jako u cetirizinu není účinek na histaminem indukované kožní reakce přímou funkcí plazmatické koncentrace. Na EKG nedochází při podávání levocetirizinu k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární, na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enantioméru tak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální změně v procesu absorpce a eliminace. Absorpce Po perorálním podání se levocetirizin rychle a ve velkém množství absorbuje. Maximální plasmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za 2 dny. Maximální koncentrace je obvykle 270 ng/ml po podání jedné 5 mg dávky a 308 ng/ml po podání opakované dávky 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce není závislý na dávce a není ovlivněn příjmem potravy, ale maximální koncentrace v plasmě je potravou snížena a zpožděna. Distribuce U lidí nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru. U potkanů a u psů byly nalezeny nejvyšší tkáňové hladiny v játrech a v ledvinách, nejnižší v kompartmentu CNS. Levocetirizin je z 90 % vázán na plasmatické proteiny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg. Biotransformace U lidí se metabolizuje méně než 14 % podané dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O- dealkylaci a konjugaci s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován CYP 3A4, zatímco aromatická oxidace zahrnuje mnohonásobné a/nebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizin po perorálním podání dávky 5 mg neovlivňoval aktivitu CYP izoenzymů 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 při dosažených koncentracích vyšších než jsou maximální koncentrace. Vzhledem k omezenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami nebo naopak, nepravděpodobná. Eliminace Plazmatický poločas je u dospělých 7,9 1,9 hodiny. Průměrná celková tělesná clearance je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin a metabolity jsou vylučovány převážně močí, v průměrném množství 85,4% podané dávky. Vylučování stolicí představuje pouze 12,9 % dávky. Levocetirizin je vylučován jak glomerulární filtrací tak i aktivní tubulární sekrecí. Porucha funkce ledvin Tělesná clearance levocetirizinu má vztah ke clearance kreatininu. Proto se doporučuje u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou ledvin upravit intervaly podávání levocetirizinu na základě hodnot clearance kreatininu. U pacientů s anurií v konečném stadiu ledvinného onemocnění se snižuje celková tělesná clearance přibližně o 80 % ve srovnání se zdravými osobami. Množství levocetirizinu odstraněného standardní 4-hodinovou hemodialýzou bylo 10 %. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Preklinická data založená na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicity po opakovaných dávkách, reprodukční toxicity, genotoxicity nebo kancerogenního potenciálu neodhalila žádná speciální rizika pro člověka. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Jádro tablety : monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát (E572). Potahová vrstva: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400. 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti 3 roky. 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 6.5. Druh obalu a velikost balení PVC/PVDC/: Al blistr nebo oPA/Al/PVC: Al blistr, krabička. Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112, 120 tablet. Jednodávkové blistry obsahují: 30x1 tabletu. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

24/506/09-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.6.2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 30.3.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.