Levocetirizin Actavis 5 Mg

Kód 0155298 ( )
Registrační číslo 24/ 492/09-C
Název LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0155295 POR TBL FLM 1X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155317 POR TBL FLM 1X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155300 POR TBL FLM 10X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155322 POR TBL FLM 10X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155313 POR TBL FLM 100X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155335 POR TBL FLM 100X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155314 POR TBL FLM 112X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155336 POR TBL FLM 112X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155315 POR TBL FLM 120X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155337 POR TBL FLM 120X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155301 POR TBL FLM 14X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155323 POR TBL FLM 14X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155302 POR TBL FLM 15X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155324 POR TBL FLM 15X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155296 POR TBL FLM 2X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155318 POR TBL FLM 2X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155303 POR TBL FLM 20X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155325 POR TBL FLM 20X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155304 POR TBL FLM 21X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155326 POR TBL FLM 21X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155305 POR TBL FLM 28X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155327 POR TBL FLM 28X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155306 POR TBL FLM 30X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155328 POR TBL FLM 30X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155316 POR TBL FLM 30X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155294 POR TBL FLM 30X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155297 POR TBL FLM 4X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155319 POR TBL FLM 4X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155307 POR TBL FLM 40X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155329 POR TBL FLM 40X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155298 POR TBL FLM 5X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155320 POR TBL FLM 5X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155308 POR TBL FLM 50X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155330 POR TBL FLM 50X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155309 POR TBL FLM 56X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155331 POR TBL FLM 56X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155310 POR TBL FLM 60X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155332 POR TBL FLM 60X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155299 POR TBL FLM 7X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155321 POR TBL FLM 7X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155311 POR TBL FLM 70X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155333 POR TBL FLM 70X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0155312 POR TBL FLM 90X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0155334 POR TBL FLM 90X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls20618/2011

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levocetirizin Actavis 5 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizini dihydrochloridum (což odpovídá 4,2 mglevocetirizinum).

Pomocná látka: jedna tableta obsahuje 64,0 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety, označené „ L9CZ“ na jedné straně a „5“na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba sezónní i celoroční alergické rinitidy a chronické idiopatické urtikarie.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Potahované tablety se musí užívat perorálně, polykají se celé, zapíjejí se tekutinou, mohou se užívat během jídla nebo nezávisle na jídle. Doporučuje se podávání v jedné denní dávce.

Dospělí a mladiství od 12 letDoporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Starší pacientiU starších pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje upravit denní dávku (viz bod Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Děti od 6 do 12 letDoporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Děti od 2 do 6 letLevocetirizin Actavis 5 mg se nedoporučuje podávat dětem ve věku 2 - 6 let, protože potahované tablety nedovolují úpravu dávkování. Doporučuje se používat pediatrickou formu levocetirizinu.

Podávání levocetirizinu dětem do 2 let věku se kvůli nedostatku údajů z této populace nedoporučuje (viz také bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvinIntervaly podávání se musí individuálně upravit podle funkce ledvin. Úpravu dávkování je možné určitpodle následující tabulky. Pro použití této tabulky je třeba odhadnout clearance kreatininu (CLCR) v ml/min. CLCR (ml/min) lze vypočítat z hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce

[140-věk(roky)] × hmotnost (kg)

CLCR=

72 × kreatinin v séru (mg/dl)

(× 0,85 pro ženy)

Úprava dávkování u pacientů s poškozením funkce ledvin

Skupina

Clearance kreatininu

(ml/min)

Dávka a frekvence

Normální funkce ledvin

80

1 tableta jednou denně

Lehká porucha funkce ledvin

50-79

1 tableta jednou denně

Středně těžká porucha funkce ledvin

30-49

1 tableta jednou za 2 dny

Těžká porucha funkce ledvin

<30

1 tableta jednou za 3 dny

Konečné stadium renální choroby – pacienti na dialýze

<10-

kontraindikováno

U dětí s poruchou funkce ledvin je třeba dávku individuálně upravit, přičemž se bere v úvahu renální clearance pacienta a jeho tělesná váha. Konkrétní údaje o dětech s poškozením ledvin nejsou k dispozici.

Pacienti s poruchou funkce jaterU pacientů s izolovanou poruchou jater není potřeba žádná úprava dávkování. U pacientů s poruchou funkce jater i ledvin se doporučuje úprava dávkování (viz výše Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Délka podáváníIntermitentní alergická rhinitis (symptomy trvají méně než 4 dny v týdnu nebo méně než 4 týdny celkem) se léčí v závislosti na charakteru choroby a anamnézy. Léčbu lze ukončit po odeznění symptomů a opět nasadit v případě znovuobjevení symptomů. U pacientů s chronickou kopřivkou a chronickou alergickou rýmou jsou dostupné výsledky klinických zkušeností s racemátem trvajících až jeden rok.

4.3.

Kontraindikace

Přecitlivělost na levocetirizin nebo jiné piperazinové deriváty nebo jakoukoli pomocnou látku.Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.

Pacienti se vzácně se vyskytující dědičnou intolerancí galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo glukózovo-galaktózovou malabsorpcí tento lék nemají používat.

4.4.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Levocetirizin Actavis 5 mg se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože potahované tablety nedovolují úpravu dávkování.

Podávání levocetirizinu kojencům a batolatům mladším 2 let se nedoporučuje.

Opatrnosti je třeba při současném požívání alkoholu (viz bod 4.5).

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie (včetně studií s induktory CYP 3A4) s levocetirizinem nebyly provedeny. Studie s racemátem (cetirizinem) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce s pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erytromycinem, azitromycinem, glipizidem a diazepamem. Ve studii s opakovaným podáváním teofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován malý pokles clearance cetirizinu (16%); dostupnost teofylinu však nebyla současným podáváním cetirizinu změněna.Stupeň absorpce levocetirizinu není snížen jídlem, snižuje se však rychlost absorpce.

U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších látek s tlumivým účinkem na CNS ovlivnit centrální nervový systém, i když bylo prokázáno, že racemát (cetirizin) nezesiluje účinky alkoholu.

4.6.

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o používání levocetirizinu u těhotných žen. Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální či fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Opatrnost je nutná při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Srovnávací klinické studie neprokázaly, že levocetirizin v doporučené dávce ovlivňuje pozornost, schopnost reagovat nebo řídit. Přesto mohou někteří pacienti pociťovat během léčby přípravkem Levocetirizin Actavis 5 mg ospalost, únavu nebo slabost. Proto by pacienti při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů, měli zvážit svouindividuální reakci na tento lék.

4.8.

Nežádoucí účinky

V terapeutických studiích u žen a mužů ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1 % pacientů léčených 5 mg levocetirizinu alespoň jednu nežádoucí reakci ve srovnání s 11,3 % osob ve skupině, která dostávalaplacebo. 91,6 % těchto nežádoucích účinků bylo mírných nebo středně závažných.V terapeutických studiích bylo 1,0 % (9/935) pacientů vyřazeno pro nežádoucí účinky u levocetirizinu v dávce 5 mg a 1,8 % (14/771) u placeba.Do klinických terapeutických studií s levocetirizinem bylo zařazeno 935 pacientů, kteří užívalidoporučenou denní dávku 5 mg. V této seskupené skupině byl zaznamenán následující výskyt nežádoucích účinků o frekvenci 1 % nebo vyšší (časté nežádoucí účinky: >1/100, <1/10) při podávání 5mg levocetirizinu nebo placeba:

Označení

(WHOART)

Placebo

(n = 771)

Levocetirizin 5 mg

(n = 935)

Bolest hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Ospalost

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústech

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)

Dále byly pozorovány méně často se vyskytující nežádoucí účinky (méně časté: >1/1000 <1/100) jako je astenie a bolest břicha.Výskyt sedativních nežádoucích účinků jako je ospalost, únava a slabost byly obecně pozorovány častěji (8,1 %) při užívání levocetirizinu 5 mg než při užívání placeba (3,1 %). Kromě výše uvedených nežádoucích účinků zaznamenaných během klinických studií se v běžné klinické praxi po uvedení přípravku na trh vyskytly velmi vzácně i následující nežádoucí účinky:-

vyšetření: přibývání na váze, abnormální hodnoty funkčních jaterních testů

-

srdeční poruchy: palpitace

-

poruchy nervového systému: křeče

-

poruchy oka: poruchy vidění

-

respirační, hrudní a mediastinální poruchy: dyspnoe

-

gastrointestinální poruchy: nausea

-

poruchy kůže a podkožní tkáně: angioneurotický edém, pruritus, kožní vyrážka, urtikarie

-

poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: myalgie

-

poruchy imunitního systému: hypersenzitivita včetně anafylaxe

-

poruchy jater a žlučových cest: hepatitida

-

psychiatrické poruchy: agresivita, agitovanost.

4.9.

Předávkování

PříznakyPříznakem předávkování může být ospalost u dospělých, agitovanost a neklid, následovaný ospalostí u dětí.

Opatření při předávkováníNení známo žádné specifické antidotum levocetirizinu.Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická a podpůrná léčba. Při krátkém intervalu od požití je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není účinně odstraňován hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminika pro systémovou aplikaci, piperazinové deriváty.ATC kód: R06A E09

Levocetirizin, (R) enanthiomer cetirizinu, je účinný a selektivní antagonista periferních H1- receptorů.Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má vysokou afinitu k lidským H1-receptorům (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizin má dvojnásobnou afinitu ve srovnání s cetirizinem (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizin se uvolňuje z H1- receptorů s poločasem 115  38 min. Po jednorázovém podání se levocetirizin váže po 4 hodinách na receptory z 90 % a po 24 hodinách z 57 %.

Farmakodynamické studie u zdravých dobrovolníků prokázaly, že levocetirizin má v poloviční dávce účinek srovnatelný s cetirizinem jak na kůži, tak i v nose.

Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v randomizovaných kontrolovaných studiích.Ve studii porovnávající účinky levocetirizinu 5 mg, desloratadinu 5 mg a placeba na histaminem indukovanou „wheal and flare“ (erupce s okolním zarudnutím), vedla léčba levocetirizinem k významnému poklesu tvorby wheal and flare, který byl nejvýraznější v prvních 12 hodinách a trval 24 hodin (p < 0,001) v porovnání s placebem a desloratadinem.

V placebem kontrolovaných studiích u modelu testu imunity s alergenovou komůrkou byl nástup účinku levocetirizinu 5 mg na kontrolu symptomů vyvolaných pylem pozorován za 1 hodinu po užití léku.

V in vitro studiích (Boydenova komora a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendoteliální migraci eosinofilů přes kožní i plicní buňky.Farmakodynamická experimentální studie in vivo (metoda kožních komůrek) prokázala u 14 dospělých pacientů 3 základní inhibiční mechanismy u levocetirizinu v dávce 5 mg ve srovnání s podáním placeba v průběhu prvních 6 hodin reakce vyvolané pylem: inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci cévní permeability a pokles uvolňování eosinofilů.

Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v řadě dvojitě slepých, placebem kontrolovaných klinických studií u dospělých pacientů trpících sezónní nebo celoroční alergickou rhinitidou.

Bezpečnost a účinnost u levocetirizinu dětí byla studována ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích. Těchto studií se zúčastnily děti ve věku 6 – 12 let se sezónní nebo celoroční alergickou rýmou. V obou studiích levocetirizin významně zlepšil symptomy a zvýšil kvalitu životasouvisející se zdravím.

V placebem kontrolované klinické studii, které se zúčastnilo 166 pacientů s chronickou idiopatickou urtikarií, bylo 85 pacientů léčeno placebem a 81 pacientů levocetirizinem 5 mg 1x denně po dobu 6 týdnů. Léčba levocetirizinem vedla v porovnání s placebem k významnému snížení tíže pruritu v prvním týdnu a v celém období léčby. Levocetirizin v porovnání s placebem rovněž více zlepšil kvalitu života související se zdravím posuzovanou podle dermatologického indexu kvality života.

Vztah farmakokinetiky k farmakodynamiceLevocetirizin 5 mg způsobuje podobnou inhibici histaminem indukovaného wheal and flare a edému jako cetirizin 10 mg. Stejně jako u cetirizinu není účinek na histaminem indukovanou kožní reakci přímou funkcí plazmatické koncentrace.

Na EKG nedochází při podávání levocetirizinu k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární, na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enanthiomerutak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální změně v procesu absorpce a eliminace.

AbsorpcePo perorálním podání se levocetirizin rychle a ve velkém množství absorbuje. Vrcholové plazmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za 2 dny. Vrcholovékoncentrace jsou obvykle 270 ng/ml po podání jedné 5 mg dávky a 308 ng/ml po podání opakované dávky 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce není závislý na dávce a není ovlivněn příjmem potravy, ale maximální koncentrace v plazmě je potravou snížena a zpožděna.

DistribuceU lidí nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru. U potkanů a u psů byly nalezeny nejvyšší tkáňové hladiny v játrech a v ledvinách, nejnižší v kompartmentu CNS.Levocetirizin je z 90 % vázán na plazmatické proteiny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg.

BiotransformaceU lidí se metabolizuje méně než 14 % podané dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O- dealkylaci a konjugaci s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován CYP 3A4, zatímco na aromatické oxidaci se podílejí mnohonásobné a/nebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizin po perorálním podání dávky 5 mg neovlivňoval aktivitu CYP izoenzymů 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 při dosažených koncentracích vyšších než jsou maximální koncentrace.Vzhledem k omezenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami nepravděpodobná.

EliminacePlazmatický poločas je u dospělých 7,9  1,9 hodiny. Průměrná celková tělesná clearance je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin a metabolity jsou vylučovány převážně močí, v průměrném množství 85,4% podané dávky. Vylučování stolicí představuje pouze 12,9 % dávky. Levocetirizin se vylučujeglomerulární filtrací i aktivní tubulární sekrecí.

Porucha funkce ledvinTělesná clearance levocetirizinu má vztah ke clearance kreatininu. Proto se doporučuje u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou ledvin upravit intervaly podávání levocetirizinu na základě hodnot clearance kreatininu. U pacientů s anurií v konečném stadiu ledvinného onemocnění se snižuje celková tělesná clearance přibližně o 80 % v porovnání se zdravými osobami. Množství levocetirizinu odstraněného standardní čtyřhodinovou hemodialýzou bylo 10 %.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát (E572).Potahová vrstva: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC:Al blistry nebo oPA/Al/PVC:Al blistry.Velikost balení: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 nebo 120potahovaných tablet.Jednodávkové blistry obsahující 30 x 1 potahovanou tabletu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.

Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIActavis Group PTC ehf.Reykjavikuvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO24/492/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE17.6.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30.3.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.