Latanoprost/ Timolol Apotex 0,05 Mg/ml + 5Mg/ml

Kód 0182267 ( )
Registrační číslo 64/ 134/12-C
Název LATANOPROST/ TIMOLOL APOTEX 0,05 MG/ML + 5MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0182267 OPH GTT SOL 1X2.5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0182268 OPH GTT SOL 3X2.5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0182269 OPH GTT SOL 6X2.5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak LATANOPROST/ TIMOLOL APOTEX 0,05 MG/ML + 5MG/ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls149975/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml

oční kapky, roztok

latanoprostum / timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Latanoprost/Timolol Apotex a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Latanoprost/Timolol Apotex používat

3.

Jak se přípravek Latanoprost/Timolol Apotex používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Latanoprost/Timolol Apotex uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Latanoprost/Timolol Apotex je lék na léčbu zvýšeného nitroočního tlaku (tlaku uvnitř oka).

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex je kombinací dvou léčivých látek: latanoprostu (derivát prostaglandinu) a timolol- maleinátu (beta-blokátor).

Uvnitř oka se tvoří tekutina označovaná jako komorová voda. Tato tekutina je pak odváděna zpět do krevního řečiště, a tak se udržuje požadovaný tlak uvnitř oka. V případě ucpání odtoku se tlak uvnitř oka zvyšuje.

Mezi jiným, snižují beta-blokátory nitrooční tlak snížením tvorby komorové vody. Prostaglandiny podporují odtok komorové vody z oka.

Latanoprost/Timolol Apotex se používá:

ke snížení tlaku uvnitř oka u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem (poškození zrakového nervu způsobené příliš vysokým tlakem uvnitř oka).

ke snížení tlaku uvnitř oka u pacientů, u kterých je účinek samotných beta-blokátorů nebo derivátů prostaglandinu nedostatečný.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na latanoprost nebo timolol, beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku přípravku Latanoprost/Timolol Apotex (uvedenou v bodě 6);

jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti dýchací problémy jako např. astma, závažnou chronickou obstrukční bronchitídu (závažné plicní onemocnění, které může způsobovat pískání, těžkosti s dýcháním a/nebo dlouho trvající kašel);

jestliže máte závažné srdeční potíže nebo poruchy srdečního rytmu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Latanoprost/Timolol Apotex je zapotřebíPřed použitím tohoto léku informujte svého lékaře, jestliže máte nyní nebo jste v minulosti měl(a): 

onemocnění věnčitých tepen (příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi nebo svírání, dušnost nebo dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak

poruchy srdečního rytmu, jako např. pomalý srdeční rytmus

problémy s dýcháním, astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc

onemocnění charakterizované špatnou cirkulací krve ( jako např. Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom)

diabetes, protože timolol může maskovat příznaky a projevy nízké hladiny cukru v krvi

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat příznaky či projevy této poruchy

jakéhokoliv operace oka (včetně operace šedého zákalu), oční potíže (jako např. bolest oka, podráždění oka, zánět oka nebo rozmazané vidění)

suché oči

nosíte kontaktní čočky. Přesto můžete používat Latanoprost/Timolol Apotex, ale řiďte se pokyny pro použivatele kontaktních čoček uvedených v bodu Důležité informace o některých složkách přípravku Latanoprost/Timolol Apotex

anginu pectoris (zejména typ nazývaný Prinzmetalova angina)

závažné alergické reakce, jejichž léčba obvykle vyžaduje léčbu v nemocnici.

trpěl jste nebo v současnosti trpíte virovou infekcí oka způsobenou virem herpes simplex (HSV)

Informujte svého lékaře, že používáte Latanoprost/Timolol Apotex, předtím než podstoupíte chirurgický zákrok, protože latanoprost/timolol mohou měnit účinky některých léků používaných během anestezie.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyLatanoprost/Timolol Apotex může ovlivňovat nebo může být ovlivňován jinými léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek na léčbu glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo máte začít užívat léky na snížení krevního tlaku, léky na srdce nebo léky na léčbu diabetu.Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Léky se mohou navzájem ovlivňovat a může dojít k interakcím. Tohoto si musíte být vědomi, pokud užíváte/používáte některý z následujících druhů léků:Blokátory kalciových kanálů (např. při onemocnění věnčitých cév srdce nebo při vysokém krevním tlaku);

guanethidin (na vysoký krevní tlak);beta-blokátory (na vysoký krevní tlak);antiarytmika (léky, které normalizují srdeční rytmus); digitalisové glykosidy (při srdečním selhávání);parasympatomimetika (např. na léčbu glaukomu).Používání přípravku Latanoprost/Timolol Apotex současně s výše uvedenými léky může způsobit nízký krevní tlak a/nebo zpomalení srdečního tepu.

Léky, které působí podobným způsobem jako Latanoprost/Timolol Apotex

Jestliže se užívají současně s Latanoprostem/Timololem Apotex, účinek jiných léků s podobným účinkem jako Latanoprost/Timolol Apotex může být zvýšený. Z tohoto důvodu se nedoporučuje oční podání(tj. do oka) dvou beta-blokátorů nebo dvou derivátů prostaglandinu.

Klonidin

Jestliže na snižování nitroočního tlaku uvnitř oka používáte léčivou látku klonidin současně s přípravkem Latanoprost/Timolol Apotex a najednou přestanete klonidin používat, Váš krevní tlak se může zvýšit. Jestliže současně používáte beta-blokátory na snížení Vašeho krevního tlaku, Váš krevní tlak se může - v důsledku opačného účinku - zvýšit ještě více.

Chinidin (používá se na léčbu srdečních poruch a některých typů malárie)Antidepresiva jako např. fluoxetin a paroxetin

Děti a dospívajícíLatanoprost/Timolol Apotex se nedoporučuje u dětí a dospívajících.

Starší pacientiLatanoprost/Timolol Apotex je vhodný i na léčbu starších pacientů.

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíNeužívejte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex, jestliže jste těhotná. Užívat jej můžete jen v případě, že to Váš lékař považuje za nezbytné.

KojeníNeužívejte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex, jestliže kojíte.Timolol a latanoprost se mohouvylučovat do mateřského mléka.

Před použitím jakéhokoliv léku během těhotenství nebo kojení se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPo nakapání očních kapek Latanoprost/Timolol Apotex můžete mít dočasně zhoršené vidění.Jestliže máte rozmazané vidění, zejména po nakapání očních kapek 

nesmíte řídit žádné vozidlo.

nesmíte obsluhovat žádné stroje nebo nástroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Latanoprost/Timolol ApotexTento lék obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může způsobit podráždění oka. Zabraňte styku s měkkými kontaktními čočkami. Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a s opětovným nasazením vyčkejte minimálně 15 minut po podání. O látce benzalkonium-chlorid je známo, že dokáže zabarvovat měkké kontaktní čočky

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Váš lékař nepředepsal jinak, obvyklá dávka je:Dospělí včetně starších pacientů: nakapejte jednu kapku jedenkrát denně do každého postiženého oka.

Jestliže společně s přípravkem Latanoprost/Timolol Apotex používáte ještě jiné oční kapky, musíte s jejich aplikací počkat nejméně 5 minut.

Návod k použití1. Umyjte si ruce a posaďte se nebo postavte do pohodlné polohy.2. Odstraňte vnější ochranné víčko z lahvičky.3. Ukazováčkem opatrně stáhněte spodní víčko postiženého oka.4. Špičku lavičky přibližte k oku, ale nedotkněte se ho. Lehce zmáčkněte lahvičku až jedna kapka

skápne do Vašeho oka. Dejte prosím pozor, abyste lahvičku nezmáčkli příliš silně a do postiženého oka neskápla víc než jedna kapka.

5. Uvolněte oční víčko. 6. Po použití přípravku Latanoprost/Timolol Apotex, stiskněte prstem koutek Vašeho oka u nosu a

podržte 2 minuty. Pomůže to zabránit pronikání latanoprostu/timololu do ostatních částí těla.Pokud Vám to předepsal lékař, zopakujte tento postup i na druhém oku. Jestliže kapka skápla mimo oko, aplikujte další kapku.

7. Uzavřete lahvičku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Latanoprost/Timolol Apotex, než jste měl(a)Pokud si vkápnete do oka příliš mnoho kapek, může dojít k podráždění a začervenání oka.Okamžitě informujte lékaře, pokud někdo omylem spolknul kapky nebo jste použil(a) kapky vícekrát než Vám bylo předepsáno.Obal od tohoto léku mějte dobře uschovaný a k dispozici, aby lékař mohl zjistit o léku více. Lékař pak rozhodne o dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Latanoprost/Timolol ApotexJestliže jste zapomněl/a použít Vaše oční kapky, pokračujte v léčbě jako obvykle další dávkou. Denní dávka nemá překročit jednu kapku do postiženého oka.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Latanoprost/Timolol ApotexBez předchozí porady s lékařem nepřerušujte léčbu ani nepřestávejte používat přípravek Latanoprost/Timolol Apotex .

Jestliže nepoužíváte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex pravidelně nebo jestliže ho často zapomínáte použít, úspěch léčby může být ohrožen.

Zvýšený nitrooční tlak (tlak uvnitř oka) může poškodit zrakový nerv a zhoršit Váš zrak. Může dojít k slepotě. Obvykle můžete jen těžko cítit zvýšený nitrooční. Onemocnění je možné diagnostikovat jen vyšetřením u očního specialisty. Pokud trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, jsou potřebné pravidelná oční vyšetření současně s měřením tlaku uvnitř oka. Tlak uvnitř oka se musí měřit nejméně každé 3 měsíce. Měření zorného pole a vyšetření zrakového nervu se musí vykonat alespoň jedenkrát ročně.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Latanoprost/Timolol Apotex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže jsou uvedené známé nežádoucí účinky používání očních kapek, které jako účinnou látku obsahují latanoprost a timolol. Nejdůležitějším nežádoucím účinkem je možnost postupné, trvalé změny zabarvení Vašeho oka. Je také možné, že oční kapky obsahující jako léčivé látky latanoprost a timolol mohou způsobit závažné změny v činnosti Vašeho srdce. Pokud zaznamenáte změny tepu srdce nebo činnosti srdce, poraďte se poradit s lékařem a informovat ho, že používáte Latanoprost/TimololApotex.

Pokud nejsou nežádoucí účinky závažné, je obvykle možné pokračovat v užívání kapek. Pokud máte obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nepřestávejte používat přípravek Latanoprost/Timolol Apotex bez toho, abyste se poradili se svým lékařem.

Frekvence výskytu možných nežádoucích účinků uvedených níže je definovaná následujícím způsobem:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

postupné změny barvy oka způsobené zvýšeným množstvím hnědého pigmentu v barevné části oka známé jako duhovka. Jestliže máte oči se smíšenou barvou (modrohnědé, šedohnědé, žlutohnědé nebo zelenohnědé), je u Vás větší pravděpodobnost, že dojde k této změně, než když máte jednobarevné oči (modré, šedé, zelení nebo hnědé oči). Může trvat roky, než dojde k jakýmkoli změnám barvy Vašeho oka. Změna barvy může být trvalá a více viditelná pokud používáte přípravek Latanoprost/Timolol Apotex pouze do jednoho oka. Zdá se, že se změnou

barvy oka nejsou spojeny žádné potíže. Změny barvy oka nepokračují po ukončení léčby přípravkem Latanoprost/Timolol Apotex.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 

podráždění oka (pocity pálení, písku v oku, svědění, bodání nebo pocit cizího tělesa v oku) a bolest oka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 

bolest hlavy

zčervenání oka, oční infekce (konjunktivitida), rozmazané vidění, slzení očí, zánět očních víček, podráždění nebo poškození povrchu oka

kožní vyrážky nebo svědění (pruritus)

Další nežádoucí účinkyInfekce a infestace:

Rozvoj virové infekce v oku způsobené virem herpes simplex (HSV)

Poruchy imunitního systému:

Příznaky alergické reakce (otok a zčervenání kůže a vyrážka)

Psychiatrické poruchy:

deprese, ztráta paměti, snížení sexuální touhy, problémy se spánkem, noční můry

Poruchy nervového systému:

závratě, pocit brnění a necitlivosti v kůži, změny v průtoku krve mozkem, zhoršení příznaků myasthenia gravis (pokud již trpíte tímto onemocněním), náhlé mdloby nebo pocity na omdlení (synkopa).

Poruchy oka:

změny týkající se řas a jemných chloupků okolo oka (zvýšený počet, prodloužení, zesílení nebo ztmavnutí), změny ve směru růstu řas, otok okolo oka, otok barevné části oka (iritis/uveitus), otok očního pozadí (makulární edém), zánět a podráždění povrchu oka (keratitida), suché oči, změny/poruchy vidění, dvojité vidění, pokles horního očního víčka a poškození výstelky očního pozadí (stav známý odchlípnutí sítnice, pozorované však pouze po některých očních operacích), cysty v zabarvené části oka naplněné tekutinou (cysta duhovky).

Poruchy ucha: 

pískání/ zvonění v uších (tinnitus)

Srdeční poruchy:

zhoršení anginy pectoris, uvědomování si srdečního rytmu (palpitace), změny srdečního rytmu, zpomalení tepu srdce, srdeční selhání (zástava srdce, srdeční blokáda nebo městnavé srdeční selhání).

Poruchy krevního oběhu (cévní poruchy):

nízký krevní tlak, zabarvení/chladné prsty na rukách a nohách (Raynaudův syndróm) a studené ruce a nohy.

Dýchací (respirační) poruchy: 

průduškové astma, zhoršení astmatu, dušnost, náhlé potíže s dýcháním (bronchospasmus), kašel.

Poruchy trávicí soustavy (gastrointestinální poruchy):

nevolnost (nauzea), průjem, dyspepsie, sucho v ústech

Poruchy kůže:

ztmavnutí kůže okolo očí, plešatost/místní vypadávání vlasů (alopecia), svědivá vyrážka nebo zhoršení svědivého onemocnění kůže.

Poruchy svalové a kosterní soustavy:

bolest kloubů, bolest svalů.

Celkové poruchy:

bolest na hrudi, únava, otok (edém)

Jako všechny jiné léky podávané do oka, se timolol vstřebává do krve. To může způsobovat podobné nežádoucí účinky jaké jsou pozorovány při nitrožilním (injekčním) podání nebo podání ústy při uživání betablokátorů. Výskyt nežádoucích účinků po podání do oka je nižší, než když jsou léky podávány např. ústy nebo injekčně. Uvedené nežádoucí účinky zahrnují reakce pozorované v rámci třídy betablokátorů používaných na léčbu očních chorob:

Celkové alergické reakce zahrnující otok pod kůží, který se může vyskytnout v oblastech jako

např. tvář a končetiny a které mohou zablokovat dýchací cesty a mohou způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním. Kopřivka nebo svědivá vyrážka, místní vyrážka nebo vyrážka na celém těle, svědění, závažná, náhlá, život ohrožující alergická reakce.

Nízká hladina glukózy v krvi.

Potíže se spánkem (nespavost), deprese, noční můry, poruchy paměti.

Mdloby, mrtvice, snížené zásobování mozku krví, zvýšení příznaků a projevů onemocnění

myasthenia gravis (onemocnění svalů), závratě, neobvyklé vjemy jako např. píchání a bodání, a bolest hlavy.

Příznaky a projevy podráždění oka (např. pálení, píchání, svědění, slzení, zčervenání), zánět

očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení vrstvy pod sítnicí, která obsahuje krevní cévy, po filtrační operaci, což může způsobit poruchy vidění, snížení citlivosti rohovky, suché oči, eroze rohovky (poškození přední vrstvy oční koule), pokles horního víčka (způsobující, že je oko zavřené jen do poloviny), dvojité vidění.

Pomalý srdeční rytmus, bolest na hrudi, bušení srdce, edém (zadržování tekutin), změny v rytmu

srdečních úderů nebo v jejich rychlosti, městnavé srdeční selhání (onemocnění srdce s dušností a otokem nohou od kotníků dolů nebo celých dolních končetin způsobeným zadržováním tekutin), poruchy srdečního rytmu, srdeční příhoda, srdeční selhání.

Nízký krevní tlak, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy.

Stažení dýchacích cest v plicích (především u pacientů již trpících onemocněním plic), obtížnédýchání, kašel.

Poruchy chuti, nevolnost, poruchy trávení, průjem, suchost v ústech, bolest břicha, zvracení.

Ztráta vlasů, kožní vyrážka s bílým stříbřitým vzhledem (psoriatiformní vyrážka) nebo zhoršení psoriázy (lupenky), kožní vyrážka.

Svalová bolest nezpůsobená cvičením.

Sexuální poruchy, snížení libida.

Svalová slabost/únava.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

JAK PŘÍPRAVEK LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Všimněte si prosím následujících pokynů na uchovávání:Neotevřená lahvička: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).Po prvním otevření lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Po prvním otevření musí být lahvička, i s případným zbytkem obsahu, po 28 dnech zlikvidovaná. V opačném případě hrozí riziko infekce oka.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Latanoprost/Timolol Apotex obsahujeLéčivými látkami jsou: latanoprostum a timololi maleas.1 ml očních kapek obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů a timololi maleas 6,8 mg, což odpovídá timololum 5,0 mg.

Dalšími složkami jsou:Chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, hydroxid sodný (na úpravu pH) a roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l (na úpravu pH).Jak přípravek Latanoprost/Timolol Apotex vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Latanoprost/Timolol Apotex je čirá bezbarvá tekutina naplněná do průhledné LDPE lahvičky s průhlednou kapací koncovkou a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex je dostupný v baleních následujících velikostí:1 lahvička obsahující 2,5 ml očních kapek,3 lahvičky, každá obsahující 2,5 ml očních kapek,6 lahviček, každá obsahující 2,5 ml očních kapek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraciApotex Europe B.V.Darwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

VýrobceS.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L., Otopeni, RumunskoApotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:Dánsko: Latanoprost/Timolol Apotex 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml, øjendråber, opløsningBelgie: Latanoprost-Timolol Apotex 0,005%-0,5% oogdruppels/collyre/AugentropfenČeská republika: LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztokŠpanělsko: Latanoprost / Timolol APOTEX colirio en solucionItálie:

LATANOPROST e TIMOLOLO DOC Generici 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione

Polsko: Tilaprox

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

21.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls203692/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml

oční kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml roztoku obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů a timololi maleas 6,8 mg, což odpovídá timololum 5 mg.

Pomocná látka: benzalkonium-chlorid 0,2 mg/mlÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok Roztok je čirá bezbarvá tekutina. pH 5,5 – 6,5; osmolalita: 270 - 330 mosmol/kg

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Snížení nitroočního tlaku (IOP) u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí a kteří nedostatečně odpovídají na léčbu lokálními beta-blokátory nebo analogy prostaglandinu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka pro dospělé (včetně starších pacientů):Doporučuje se kapat jednu kapku jedenkrát denně do postiženého oka (očí). Pokud se jedna dávka vynechá, léčba má pokračovat následující obvyklou dávkou. Dávka nemá překročit jednu kapku do postiženého oka (očí) jedenkrát denně.

Způsob podání:Kontaktní čočky se musí před podáním vyjmout a po 15 minutách se mohou opět nasadit (viz bod 4.4).

Podává-li se více než jeden lokálně působící oční přípravek, je třeba mezi jednotlivými přípravky zachovat časový odstup nejméně pět minut.

Při použití nasolakrimální okluze nebo při zavření očí na 2 minuty se snižuje systémová absorpce. Díky tomu se sníží systémové nežádoucí účinky a zvýší lokální účinnost.

Pediatrická populace:Bezpečnost a účinnost podávání dětem a dospívajícím nebyla dosud stanovena.

4.3 Kontraindikace

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex je kontraindikován u pacientů s:

-

reaktivním onemocněním dýchacích cest včetně astma bronchiale i v anamnéze, závažným chronickým obstrukčním onemocněním plic;

-

sinusovou bradykardií, sick sinus syndromem, sinoatriálním blokem, atrioventrikulárním blokem II. nebo III. stupně, který není pod kontrolou pacemakerem, zjevným srdečním selháním, kardiogenním šokem;

-

hypersenzitivitou na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Systémové účinkyLatanoprost/timolol se jako jiné lokálně podávané oční přípravky vstřebává systémově. Vzhledem k obsahu beta-adrenergní složky – timololu - se mohou objevit stejné typy kardiovaskulárních, plicních a dalších nežádoucích účinků, jaké se projevují při systémově podaných beta--adrenergních blokátorech. Incidence systémových nežádoucích účinků po topickém podání do oka je nižší než po systémovém podání. Jak snížit systémovou absorpci, viz bod 4.2.

Srdeční poruchyU pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. onemocnění koronárních tepen srdce, , Prinzmetalova angína a srdeční selhání) a hypotenzí je nutné kriticky posoudit léčbu beta-blokátory a zvážit léčbu jiným léčivem. Pacienti s kardiovaskulárním onemocněním musí být sledováni, jestli se u nich neprojevují známky zhoršování těchto nemocí a známky nežádoucích reakcí.

Pacientům se srdečním blokem prvního stupně se beta-blokátory vzhledem k negativnímu účinku na rychlost vedení vzruchu mají podávat jen s opatrností.

Po podání timololu byly hlášeny srdeční poruchy a vzácně i úmrtí ve spojitosti se srdečním selháním.

Cévní poruchyPacienti s poruchami/onemocněním periferního oběhu závažného charakteru (t.j. závažná forma Raynaudovy choroby nebo Raynaudova syndromu) musí být léčeni s opatrností.

Respirační poruchyPo podání některých očních beta-blokátorů byly u pacientů s astmatem pozorovány respirační nežádoucí účinky včetně úmrtí způsobeného bronchospasmem. Latanoprost/ timolol se má podávat opatrně pacientům s mírnou až středně závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a to jen v případě, kdy potenciální benefit převáží nad potenciálními riziky.

Hypoglykémie/diabetesBeta-blokátory se mají podávat s opatrností pacientům se sklonem ke spontánní hypoglykemii nebo pacientům s nestabilním diabetem, protože beta-blokátory mohou maskovat příznaky a projevy akutní hypoglykemie. Beta-blokátory mohou rovněž maskovat příznaky hypertyreózy.

Korneální chorobyOční beta-blokátory mohou způsobovat suchost očí. Pacienti s onemocněním rohovky se musí léčit s opatrností.

Ostatní beta-blokátoryÚčinek na nitrooční tlak nebo známé účinky systémové blokády beta-adrenergních receptorů mohoubýt zesíleny, když je timolol podán pacientovi, který již užívá systémové beta-blokátory. Odpověď těchto pacientů na léčbu se musí pečlivě sledovat. Použití dvou topických beta-blokátorů se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Anafylaktické reakceBěhem používání beta-blokátorů pacienti s anamnézou atopie nebo závažných anafylaktických reakcí na různé alergeny mohou být reaktivnější na opakované vystavení takovým alergenům a neodpovídat na běžné dávky adrenalinu používané při léčbě anafylaktických reakcí.

Odloučení cévnatkyV souvislosti s podáváním vodných roztoků léků snižujících oční tlak (např. timolol, acetazolamid) bylo popsáno odloučení cévnatky po filtračních operacích.

Chirurgická anestézieOftalmologické přípravky blokující beta-adrenergní receptory mohou blokovat účinek systémových beta agonistů např. adrenalinu. Anesteziolog musí být informován, pokud pacient dostává timolol.

Souběžná léčbaTimolol může mít interakce s jinými léky – viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce.Použití dvou očních beta-blokátorů nebo dvou očních prostaglandinů není doporučeno.

Oční účinkyLatanoprost může postupně měnit barvu oka zvýšením množství hnědého pigmentu v duhovce. Podobně jako u očních kapek obsahujících latanoprost byla zvýšená pigmentace oka pozorována u 16-20% pacientů léčených latanoprostem/timololem po dobu až 1 roku (vyhodnoceno z fotografií). Tento účinek, který je způsoben zvýšením obsahu melaninu v melanocytech stromatu duhovky, byl pozorován především u pacientů se smíšenou barvou duhovky, tj. zelenohnědou, žlutohnědou nebo modro/šedohnědou. V typických případech se hnědá pigmentace duhovky při okraji zornice koncentricky šíří do periferie postiženého oka a celá duhovka nebo některé její partie mohou zhnědnout. U pacientů s homogenně modrýma, šedýma, zelenýma nebo hnědýma očima byla během dvouleté léčby latanoprostem v rámci klinických studií pozorována změna pigmentace pouze vzácně.

Změna barvy duhovky nastává postupně a nemusí být zřetelná po dobu několika měsíců až let. Tato změna pigmentace nebyla doprovázena žádnými symptomy nebo patologickými změnami.

Po ukončení léčby nebyl pozorován další nárůst množství hnědého pigmentu v duhovce, výsledná barva duhovky však může být trvalá.

Léčba neovlivnila pigmentové névy ani pigmentové shluky na duhovce.

Nebyla pozorována žádná akumulace pigmentu v oblasti trabekulární trámčiny, ani v oblasti jiných struktur přední komory oka. Přesto však musí být pacienti pravidelně kontrolováni a v závislosti na klinickém stavu může být léčba ukončena, jestliže dojde k zvýšené pigmentaci duhovky. Před začátkem léčby mají být pacienti informováni o možnosti změny barvy očí. Pokud se přípravek podává jen do jednoho oka, může vzniknout trvalá heterochromie.

Neexistují žádné publikované zkušenosti s podáváním latanoprostu u zánětlivého, neovaskulárního glaukomu, chronického glaukomu s uzavřeným úhlem nebo kongenitálního glaukomu, glaukomu s otevřeným úhlem u pseudofakických pacientů a u pigmentového glaukomu.

Latanoprost neovlivňuje zornici nebo jen nepatrně, s jeho podáváním u akutního záchvatu glaukomu s uzavřeným úhlem však rovněž nejsou žádné zkušenosti. Proto se u těchto stavů doporučuje používat latanoprost/timolol s opatrností do té doby, než bude k dispozici více zkušeností.

Latanoprost musí být používán s opatrností u pacientů s herpetickou keratitidou v anamnéze a jeho použití je třeba se vyhnout u pacientů s aktivní keratitidou typu herpes simplex a u pacientů s amanézou rekurentních herpetických keratitid, zejména pokud byla spojena s prostaglandinovými analogy.

Během léčby latanoprostem byl hlášen makulární edém včetně cystoidního makulárního edému. Tato hlášení se vyskytovala především u afakických pacientů, u pseudofakických pacientů s natrženým zadním pouzdrem čočky, nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro vznik makulárního edému. U takových pacientů je třeba používat přípravek Latanoprost/Timolol s opatrností.

Použití kontaktních čočekPřípravek Latanoprost/Timolol Apotex obsahuje jako pomocnou látku benzalkonium-chlorid, což je běžně používané konzervační činidlo oftalmologických přípravků. V souvislosti s benzalkonium-chloridem byl hlášen výskyt tečkovité keratopatie a/nebo toxické ulcerózní keratopatie, může též dojít k podráždění oka nebo změně barvy měkkých kontaktních čoček. U pacientů se syndromem suchého oka nebo u stavů ohrožujících rohovku, kdy se přípravek Latanoprost/Timolol Apotex používá často nebo dlouho, je nutné pečlivé sledování. Kontaktní čočky mohou benzalkonium-chlorid vstřebávat a proto je nutné čočky před použitím očních kapek přípravku Latanoprost/Timolol Apotex vyjmout a po 15 minutách je možné je opět vrátit do oka (viz bod 4.2).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné zvláštní studie lékových interakcí s očními kapkami Latanoprost/Timolol Apotex nebyly provedeny.

Po souběžném očním podání dvou analog prostaglandinu bylo hlášeno paradoxní zvýšení nitroočního tlaku. Proto se použití dvou a více prostaglandinů, analog prostaglandinu nebo derivátů prostaglandinu nedoporučuje.

Pokud se roztok očních beta-blokátorů podává společně s perorálními blokátory kalciového kanálu, blokátory beta-adrenergních receptorů, antiarytmiky (včetně amiodaronu), digitalisovými glykosidy,parasympatomimetiky, nebo guanetidinem, existuje potenciální riziko aditivního účinku, které vede k hypotenzi a/nebo zjevné bradykardii.

Během kombinované léčby s inhibitory CYP2D6 (např. chinidinem, fluoxetinem, paroxetinem) a timololem byla hlášená zesílená systémová blokáda beta-adrenergních receptorů (např. zpomalení srdečního tepu, deprese).

Účinek na nitrooční tlak nebo na známé účinky systémových beta-blokátorů mohou být zesíleny při podání přípravku Latanoprost/Timolol Apotex pacientům, kteří současně používají perorální beta-adrenergní blokátory; užití dvou nebo více topických beta-adrenergních blokátorů se nedoporučuje.

Občas byla hlášena mydriáza způsobená souběžným podáním očních beta-blokátorů a adrenalinu (epinefrinu).

Hypertenzní reakce na náhlé vysazení klonidinu může být zesílena současným podáváním beta-blokátorů.

Beta-blokátory mohou zvýšit hypoglykemizující účinek antidiabetik. Beta-blokátory mohou maskovat příznaky hypoglykemie (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Latanoprost:Údaje o podávání latanoprostu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Timolol:Nejsou k dispozici dostačující údaje pro používání timololu u těhotných žen. Pokud to není jednoznačně nutné, nemá se timolol používat během těhotenství. Jak snížit systémovou absorpci, viz bod 4.2.

Epidemiologické studie neodhalily malformační účinky, ale ukázaly riziko zpomalení nitroděložního růstu při perorálním podání beta-blokátorů. Dále byly u novorozenců pozorovány příznaky a projevy beta-blokády (např. bradykardie, hypotenze, respirační tíseň a hypoglykémie), pokud byly beta-blokátory podávány až do porodu. Pokud je latanoprost/timolol podáván až do porodu, novorozenec musí být během prvních dní života pečlivě monitorován.

Proto se latanoprost/timolol nemá používat během těhotenství (viz bod 5.3).

KojeníBeta-blokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách není pravděpodobné, že by množství přítomné v mateřském mléce bylo dostatečné na vyvolání klinických příznaků u dítěte. Jak snížit systémovou absorpci, viz bod 4.2.

Latanoprost a jeho metabolity se mohou vylučovat do mateřského mléka.

Kojící ženy proto nemají přípravek Latanoprost/Timolol Apotex používat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Podání očních kapek může způsobit přechodné rozmazané vidění. Dokud tento příznak nevymizí, pacient nesmí řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

U latanoprostu se většina nežádoucích účinků vztahuje k oku. Podle údajů z prodloužených fází pivotních klinických studií s latanoprostem/timololem se u 16-20% ze všech pacientů objevuje zvýšená pigmentace duhovky, která může být trvalá. V otevřené pětileté studii bezpečnosti latanoprostu se u 33% pacientů projevila pigmentace duhovky (viz bod 4.4). Jiné oční nežádoucí účinky jsou obvykle přechodné a objevují se po aplikaci dávky. V případě timololu je většina závažných nežádoucích účinků v podstatě systémového charakteru a zahrnuje bradykardii, arytmii, městnavé srdeční selhání, bronchospazmus a alergické reakce.

Jako i jiné topicky podávané oční léky se timolol absorbuje do systémového oběhu. To může způsobit podobné nežádoucí účinky jako jsou pozorovány při celkovém podávání betablokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků po lokálním očním podání je nižší než po systémovém podání. Uvedené nežádoucí účinky zahrnují účinky pozorované v rámci třídy očních beta-blokátorů.

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky související s léčbou, které byly pozorovány v klinických studiích s latanoprostem a timololem.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti následovně: Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Méně časté

(≥1/1000 až <1/100)

Vzácné

(≥1/10 000 až <1/1000)

Velmi vzácné

(<1/10 000)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy nervového systému Méně časté:

bolest hlavy

Poruchy oka Velmi časté:

zvýšená pigmentace duhovky

Časté:

podráždění oka (včetně bodání, pálení a svědění), bolest oka

Méně časté:

oční hyperémie, konjunktivitida, rozmazané vidění, zvýšené slzení, blefaritida, poruchy rohovky

Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté:

kožní vyrážka, pruritus

Další nežádoucí účinky byly popsány jako specifické pro jednotlivé složky léčivého přípravku buď z klinických studií, spontánních hlášení nebo z dostupné z literatury.

U latanoprostu to jsou:

Infekce a infestaceHerpetická keratitida

Poruchy nervového systému Závratě

Poruchy oka Změny řas a chloupků (prodloužení, zesílení, pigmentace, nárůst počtu), tečkovité epiteliální eroze, periorbitální edém, iritida/uveitida, makulární edém (u pacientů s afakií, s pseudofakií s natrženým zadním pouzdrem čočky nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro makulární edém). Suché oko, keratitida, korneální edém a eroze, změny směru růstu očních řas, které mohou dráždit oko a způsobovat cysty na duhovce.

Srdeční poruchy Zhoršení anginy pectoris u pacientů s již přítomným onemocněním, palpitace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Asthma, zhoršení astmatu, dušnost

Poruchy kůže a podkožní tkáně Ztmavnutí kůže očních víček

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Bolest kloubů, bolest svalů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Bolest na hrudi

U timololu to jsou:

Poruchy imunitního systému Systémové alergické reakce včetně angioedému, urtikarie a lokalizované i generalizované vyrážky,pruritus a anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživyHypoglykémie

Psychiatrické poruchy Nespavost, deprese, noční můry, ztráta paměti

Poruchy nervového systému Synkopa, cévní mozková příhoda, mozková ischémie, nárůst příznaků a projevů myastenie gravis,závratě, parestézie a bolest hlavy

Poruchy oka Příznaky a projevy podráždění oka (např. pálení, píchání, svědění, slzení, začervenání), blefaritida, keratitida, rozmazané vidění, snížení odchlípení chorioidey po filtrační operaci (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití), snížení citlivosti rohovky, suché oči, eroze rohovky, ptóza, diplopie

Poruchy ucha a labyrintu Tinnitus

Srdeční poruchy Bradykardie, bolest na hrudi, palpitace, edém, arytmie, městnavé srdeční selhání, atrioventrikulární blok, srdeční zástava, srdeční selhání

Cévní poruchy Hypotenze, Raynaudův fenomén, chladné ruce a nohy

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Bronchospasmus (především u pacientů již trpících bronchospastickým onemocněním), dyspnoe, kašel

Gastrointestinální poruchy Dysgeuzie, nauzea, dyspepsie, průjem, , sucho v ústech, abdominální bolest, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně Alopecie, psoriáziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy, kožní vyrážka.

Poruchy svalové soustavy a pojivové tkáněMyalgie

Poruchy reprodukčního systému a prsuSexuální dysfunkce, snížené libido

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Astenie/vyčerpanost

4.9 Předávkování

O předávkování latanoprostem/timololem u lidí nejsou k dispozici žádné údaje.

Příznaky systémového předávkování timololem jsou: bradykardie, hypotenze, bronchospasmus a zástava srdce. Pokud se takové příznaky projeví, léčba má být podpůrná a symptomatická. Studie prokázaly, že timolol nelze odstranit dialýzou.

Kromě podráždění očí a konjunktivální hyperemie se při předávkování latanoprostem neobjevily žádné další oční nebo systémové nežádoucí účinky.

Pokud by došlo k náhodnému požití latanoprostu, mohou být užitečné následující informace: Léčba: Pokud je to potřebné, výplach žaludku. Symptomatická léčba.

Latanoprost je velké míře metabolizován při prvním průchodu játry. Intravenózní infuze 3 mikrogramů/kg nevyvolala u zdravých dobrovolníků žádné příznaky, dávka 5,5 - 10 mikrogramů/kg však vyvolala nauzeu, bolest břicha, závratě, únavu, návaly horka a pocení. Tyto příznaky byly mírně až středně závažné a bez jakékoliv léčby vymizely do 4 hodin po ukončení infuze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, beta-blokátory - timolol, kombinace ATC kód: S01ED51

Mechanismus účinku

Přípravek Latanoprost/Timolol Apotex 50 mikrogramů/5 mg oční kapky, roztok obsahuje dvě složky: latanoprost a timolol-maleinát. Obě látky snižují zvýšený nitrooční tlak (IOP), ale každá jiným mechanismem účinku. Kombinovaný účinek vede k aditivnímu účinku na snížení nitroočního tlaku, než je tomu při podání těchto látek samostatně.

Léčivá látka latanoprost, analog prostaglandinu F2α, je selektivní agonista prostanoidních FP receptorů, který snižuje nitrooční tlak zvýšením odtoku komorové vody z oka. Hlavní mechanismus účinku je založen na zvýšení odtoku komorové vody uveosklerální cestou. Zároveň bylo u člověka zjištěno i určité zvýšení snadnosti odtoku (snížení odtokové rezistence trámčiny). Latanoprost nemá významný vliv na tvorbu nitrooční tekutiny, hematookulární bariéru a na intraokulární krevní oběh. Dlouhodobá léčba latanoprostem u opic po extrakapsulární extrakci čočky neměla žádný vliv na retinální cévy, jak bylo patrné z vyšetření fluorescenční angiografií. Během krátkodobé léčby latanoprostem u pacientů s pseudofakií nedošlo k prosakování fluoresceinu v oblasti zadního segmentu oka.

Timolol je neselektivní blokátor beta-1 a beta-2 (non-selektivní) adrenergních receptorů, který nemá významnější vnitřní sympatomimetickou aktivitu, přímý myokardiálně depresivní nebo membrány stabilizující účinek. Timolol snižuje nitrooční tlak snížením tvorby tekutiny v ciliárním epitelu. Přesný mechanismus účinku není ještě zcela stanoven, ale pravděpodobně se jedná o inhibici zvýšené syntézy cyklického AMP, způsobenou endogenní beta-adrenergní stimulací. Timolol výrazněji neovlivňuje propustnost hematookulární bariéry pro plazmatické proteiny. U králíků neměl timolol po dlouhodobé léčbě účinek na regionální krevní průtok okem.

Farmakodynamické účinky

Klinická účinnostVe studiích ke stanovení dávky způsobila kombinace latanoprost/timolol signifikantně vyšší pokles průměrného diurnálního nitroočního tlaku v porovnání s latanoprostem a timololem podanými v monoterapii jedenkrát denně. Ve dvou dobře kontrolovaných, dvojitě zaslepených, šestiměsíčních klinických studiích byl účinek kombinace latanoprost/timolol na snižování nitroočního tlaku porovnáván s účinkem latanoprostu a timololu v monoterapii u pacientů s nitroočním tlakem nejméně 25 mm Hg nebo vyšším. Po 2-4 týdnech léčby timololem (průměrný pokles IOP od zahájení o 5 mm Hg) byl po 6 měsících léčby kombinovaným přípravkem (dvakrát denně) pozorován další pokles průměrného diurnálního IOP o 3,1 mm, 2,0 mm a 0,6 mm Hg. Účinek kombinace latanoprost/timololna snížení IOP přetrvával během šestiměsíční navazující prodloužení formou otevřených studií.

Existující údaje naznačují, že podávání večer může být na snížení nitroočního tlaku větší vliv než podávání ráno. Při zvažování, zda doporučit ranní nebo večerní podávání, je však třeba vzít v úvahu životní styl pacienta a podporu jeho(její) dobré compliance.

Je třeba mít na paměti, že studie naznačují, že i v případě nedostatečné účinnosti fixní kombinace může být stále účinné podávání samotného timololu dvakrát denně a latanoprostu jednou denně.

Účinek přípravku obsahujícího latanoprost/timolol nastupuje do 1 hodiny a maximální účinek se projeví během 6-8 hodin. Po opakovaném podání se ukázalo, že přiměřená redukce nitroočního tlaku přetrvávala až 24 hodin od podání.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Latanoprost

Latanoprost je sám o sobě neúčinné isopropylesterové proléčivo, které hydrolýzou esterázami v rohovce na kyselinu latanoprostovou získává biologickou účinnost. Toto proléčivo je dobře absorbováno rohovkou a veškerá látka, která se dostane do komorové vody, je během průchodu rohovkou hydrolyzována. Studie u člověka svědčí o tom, že maximální koncentrace v komorové vodě, přibližně 15-30 ng/ml, je dosaženo asi 2 hodiny po lokálním podání samotného latanoprostu. Po lokálním podání opicím je latanoprost distribuován převážně do předního segmentu oka, do spojivek a očních víček.

Kyselina latanoprostová má plazmatickou clearance 0,40 l/h/kg a malý distribuční objem 0,16 l/kg, z čehož vyplývá krátký biologický poločas v plazmě, 17 minut. Po lokálním očním podání je systémová biologická dostupnost kyseliny latanoprostové 45%. Kyselina latanoprostová se váže z 87% na plazmatické bílkoviny.

V oku prakticky nedochází k žádnému metabolismu kyseliny latanoprostové. Látka se metabolizuje především v játrech. Hlavní metabolity, kterými jsou 1,2-dinorové a 1,2,3,4-tetranorové metabolity, neprokázaly ve studiích na zvířatech žádnou nebo pouze velmi slabou biologickou aktivitu. Tyto metabolity jsou vylučovány především močí.

Timolol

Maximální koncentrace timololu v nitrooční tekutině se dosáhne přibližně 1 hodinu po lokálním podání očních kapek. Část dávky se absorbuje systémově a maximální plazmatické koncentrace 1 ng/ml se dosahuje 10-20 minut po místním podání jedné kapky do každého oka jednou denně (300 mikrogramů/den). Biologický poločas timololu v plazmě je přibližně 6 hodin. Timolol se rozsáhle metabolizuje v játrech. Metabolity se vylučují močí spolu s určitým množstvím nezměněného timololu.

Latanoprost/timolol

Nebyly zjištěny žádné farmakokinetické interakce mezi latanoprostem a timololem, i když byl pozorován přibližně dvojnásobný nárůst koncentrace kyseliny latanoprostové v nitrooční tekutině 1 - 4 hodiny po podání latanoprostu/timololu v porovnání s monoterapií.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnostní profil jednotlivých látek po očním i systémovém podání je dobře znám. Nezjistily se nežádoucí oční a systémové účinky u králíků léčených lokálně fixní kombinací nebo současně podávanými očními roztoky latanoprostu a timololu. Farmakologické studie, studie genotoxicity a karcinogenity zaměřené na bezpečnost prováděné s každou ze složek neprokázaly zvláštní riziko pro člověka. Latanoprost neovlivňoval hojení ran na rohovce oka králíků, zatímco timolol inhiboval tento proces u oka králíků a opic, pokud byl podán častěji než jednou denně.

U latanoprostu nebyl zjištěn účinek na samčí a samičí fertilitu u potkanů ani teratogenní potenciál u potkanů a králíků. Po intravenózních dávkách až do výše 250 mikrogramů/kg/den nebyla u potkanů

pozorována embryotoxicita. Nicméně latanoprost vykazoval embryofetální toxicitu u králíků po intravenózní dávce 5 mikrogramů/kg/den (přibližně 100násobek klinické dávky) a vyšší, která byla charakterizována zvýšeným výskytem pozdní resorpce a potratů a sníženou hmotností plodu. Timolol nevykazoval účinky na samčí a samičí fertilitu u potkanů ani teratogenní potenciál u myší, potkanů a králíků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný Benzalkonium-chloridDihydrát dihydrogenfosforečnanu sodnéhoDodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodnéhoČištěná vodaHydroxid sodný (na úpravu pH)Roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l (na úpravu pH)

6.2 Inkompatibility

V in vitro studiích bylo zjištěno, že při smíchání kombinovaného přípravku Latanoprost/Timolol Apotex a očních kapek obsahujících thiomersal vzniká sraženina. Při podávání takových přípravků současně s přípravkem Latanoprost/Timolol Apotex je třeba jednotlivé léky podávat v odstupu alespoň 5 minut.

6.3 Doba použitelnosti

2 rokyPo prvním otevření: 28 dní Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Průhledná LDPE lahvička s průhlednou LDPE kapací koncovkou a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.Darwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/134/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.2.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

15.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/mlOční kapky, roztok Latanoprostum/timololum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml roztoku očních kapek obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů a timololi maleas 6,8 mg, což odpovídá timololum 5 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda. hydroxid sodný na úpravu pH, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l na úpravu pH.

Další informace najdete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok

2,5 ml 3 x 2,5 ml 6 x 2,5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro oční použití.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Datum otevření:Nepoužívejte déle než 28 dní po prvním otevření lahvičky.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před prvním otevřením: Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Po prvním otevření lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25° C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.Darwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

64/134/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

LATANOPROST/TIMOLOL

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

LDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml

oční kapky, roztoklatanoprostum/timololum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Nepoužívejte déle než 28 dní po prvním otevření lahvičky.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.