Langerin 500 Mg

Kód 0165714 ( )
Registrační číslo 18/ 023/12-C
Název LANGERIN 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0165714 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0165715 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0165716 POR TBL FLM 90X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LANGERIN 500 MG

1

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls66206/2010, sukls66207/2010, sukls66208/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Langerin 500 mgLangerin 850 mg

Langerin 1000 mg

metformini hydrochloridum

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Langerin a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Langerin užívat

3.

Jak se přípravek Langerin užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Langerin uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK LANGERIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Langerin, který obsahuje léčivou látku metformin, je lék pro léčbu diabetu (cukrovky).Langerin patří mezi skupinu léčivých přípravků označovanou jako biguanidy.

Inzulin je hormon vytvářený ve slinivce břišní, který umožní, aby Vaše tělo vychytávalo glukosu (cukr) z krve. Vaše tělo využívá glukózu k tvorbě energie nebo ji ukládá pro budoucí použití.Pokud máte diabetes, nevytváří Vaše slinivka dostatek inzulinu nebo Vaše tělo není schopno správně využívat inzulin, který vytváří. Tak vzniká vysoká hladina glukosy ve Vaší krvi. Langerin pomáhá snižovat hladinu glukosy ve Vaší krvi na normální hodnotu.

Pokud máte nadváhu, může dlouhodobé užívání přípravku Langerin také pomoci snižovat riziko komplikací spojených s diabetem.

Na co se přípravek Langerin používáLangerin se používá k léčbě pacientů s diabetem typu 2 (označovaný také jako „diabetes nezávislý na inzulinu“), kdy samotná dieta a cvičení nejsou dostatečné pro kontrolu hladin glukosy ve Vaší krvi. Používá se zvláště u pacientů s nadváhou.

Dospělí užívají přípravek Langerin samotný nebo spolu s léky pro léčbu diabetu (léky užívané ústy nebo inzulin). Děti ve věku 10 let a starší a dospívající mohou užívat přípravek Langerin samotný nebo spolu s inzulinem.

2

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LANGERINUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Langerin:

pokud jste alergický/á na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

pokud máte problémy s ledvinami nebo játry;

pokud máte nekontrolovaný diabetes, jako je závažná hyperglykemie (zvýšená hladina glukosy v krvi) nebo ketoacidóza; ketoacidóza je onemocnění, při kterém se hromadí látky označované jako „ketolátky“ v krvi; mezi příznaky ketoacidózy patří bolest žaludku, rychlý a prohloubený dech, ospalost nebo neobvyklý zápach po ovoci z úst;

pokud jste ztratil/a příliš mnoho vody z těla (dehydratace), například v důsledku dlouhodobého nebo závažného průjmu nebo opakujícího se zvracení; dehydratace může vést k poruchám ledvin, což může vyvolat riziko laktátové acidózy (viz "Upozornění a opatření" níže);

pokud máte závažnou infekci, jako je například infekce Vašich plic nebo systému průdušek nebo infekce ledvin; závažné infekce mohou vést k poruchám ledvin, což může vyvolat riziko laktátové acidózy (viz "Upozornění a opatření" níže);

pokud jste léčen/a pro selhání srdce nebo jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat či máte závažné problémy s krevním oběhem nebo máte dechové potíže; to může vést k nedostatečnému zásobení tkání kyslíkem, což vytváří riziko laktátové acidózy (viz "Upozornění a opatření" níže);

pokud konzumujte příliš mnoho alkoholu;

pokud kojíte.

Jestliže se Vás výše uvedené stavy týkají, informujte před zahájením užívání tohoto přípravku svého lékaře.

Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem, pokud

je třeba provést rentgenové vyšetření nebo jiné zobrazovací vyšetření zahrnující injekci jodových kontrastních látek do krevního oběhu;

musíte podstoupit větší chirurgický zákrok.

Užívání přípravku Langerin musí být přerušeno určitou dobu před vyšetřením a po vyšetření nebo před chirurgickým výkonem a po chirurgickém výkonu. Váš lékař se rozhodne, zda budete po tuto dobu potřebovat nějakou další léčbu. Je důležité, abyste přesně dodržoval/a instrukce svého lékaře.

Upozornění a opatřeníLangerin může vyvolat velmi vzácné, ale závažné komplikace označované jako laktátová acidóza, zvláště v případě, pokud Vaše ledviny nepracují správně. Mezi příznaky laktátové acidózy patří:zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním.Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, může být nutná okamžitá léčba. Přerušte okamžitě užívání přípravku Langerin a informujte rychle svého lékaře.

Ačkoliv samotný Langerin nevyvolává hypoglykemii (velmi nízká hladina cukru v krvi), užívánípřípravku Langerin s dalšími léky pro léčbu diabetu (jako jsou deriváty sulfonylurey, inzulin, glinidy), vytváří riziko hypoglykemie. Pokud se u Vás objeví příznaky hypoglykemie, jako je slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku nebo potíže s koncentrací, obvykle pomůže, když sníte nebo vypijete něco s obsahem cukru.

Dodržujte dietní opatření podle pokynů svého lékaře.

Informujte svého lékaře o jakémkoliv z výše uvedených stavů a zeptejte se ho na radu, pokud si nejste jisti, jak užívat tento léčivý přípravek.

3

Další léčivé přípravky a přípravek LangerinInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Pokud máte podstoupit rentgenové vyšetření nebo jiné zobrazovací vyšetření zahrnující injekci jodových kontrastních látek do krevního oběhu, přerušte užívání přípravku Langerin na určitou dobu před a po vyšetření (viz „Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem, pokud“ výše).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků současně s přípravkem Langerin.Možná bude nutné provádět častější vyšetření hladiny glukosy ve Vaší krvi nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Langerin:

inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (používané pro léčbu různých onemocnění srdce a krevních cév, jako je vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání);

diuretika (používaná pro odstranění nadměrného množství vody z těla prostřednictvím zvýšenétvorby moči);

beta-2 agonisté, jako je salbutamol nebo terbutalin (používané pro léčbu astmatu);

kortikosteroidy (používané pro léčbu různých onemocnění, jako je závažný zánět kůže nebo astma).

Přípravek Langerin s jídlem a pitím a alkoholemDoporučuje se užívat tablety s jídlem nebo okamžitě po jídle, aby se předešlo nežádoucím účinkům spojeným se zažívacím ústrojím.

Při užívání tohoto přípravku nepožívejte alkohol. Alkohol může zvyšovat riziko laktátové acidózy, zvláště pokud trpíte onemocněním jater nebo podvýživou. To se týká také léků, které obsahují alkohol.

Těhotenství a kojení a fertilitaBěhem těhotenství se obvykle používá inzulin pro udržení normálních hladin glukosy v krvi.Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Langerin nevyvolává hypoglykemii (velmi nízká hladina cukru v krvi). To znamená, žepřípravek Langerin neovlivňuje schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje.

Zvláštní opatrnost je však nutná, pokud užíváte přípravek Langerin s dalšími léky pro léčbu diabetu, které mohou vyvolat hypoglykemii (jako jsou deriváty sulfonylurey, inzulin, glinidy). Mezi příznaky hypoglykemie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku a potíže s koncentrací. Pokud začnete pociťovat tyto příznaky, neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK LANGERIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Přípravek Langerin nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu. Dodržujte doporučení svého lékaře týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení.

Obvyklá dávkaDěti ve věku 10 let a starší a dospívající obvykle užívají úvodní dávku 500 mg nebo 850 mg přípravku Langerin jednou denně. Maximální denní dávka je 2 000 mg (rozdělená do 2 nebo 3 dílčích dávek). Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě specifického doporučení Vašeho lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené.

4

Dospělí obvykle užívají na začátku léčby 500 mg nebo 850 mg přípravku Langerin dvakrát nebo třikrát denně. Maximální denní dávka je 3 000 mg (rozdělená do 3 dílčích dávek).

Váš lékař vám řekne, jakým způsobem bude Vaše léčba přípravkem Langerin zahájena.

Sledování

Váš lékař upraví dávkování přípravku Langerin podle hladin glukosy ve Vaší krvi. Ujistěte se, že budete pravidelně se svým lékařem konzultovat svůj stav. To je zvláště důležité pro děti adospívající nebo pokud jste vyššího věku.

Váš lékař bude také jednou za rok kontrolovat funkci Vašich ledvin. Bude možná nutné provádět častější kontroly, pokud jste vyššího věku nebo pokud trpíte onemocněním ledvin.

Jak se přípravek Langerin užíváUžívejte tablety s jídlem nebo po jídle. Tím předejdete nežádoucím účinkům na trávení.Tablety se nedrtí ani nekousají. Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani).

Pokud užíváte dvě dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani) a druhou večer (při večeři).

Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při obědě) a třetí večer (při večeři)

Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Langerin příliš silné nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a více přípravku Langerin, než jste měl/aPokud jste užil/a více přípravku Langerin, než jste měl/a, může se u Vás vyskytnout laktátová acidóza.Mezi příznaky laktátové acidózy patří: zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek LangerinNezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek LangerinJestliže přestanete užívat tento přípravek, obvykle se nevyskytnou žádné nežádoucí účinky. Pokud by Váš diabetes nebyl dále léčen, mohou se vyskytnout komplikace.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky (uvedené podle četnosti jejich výskytu):

Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených pacientů)

poruchy trávicího ústrojí, jako je nauzea (nevolnost), zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji po zahájení léčby přípravkem Langerin. Může pomoci, pokud rozložíte dávky v průběhu dne a pokud užíváte tablety s jídlem nebo těsně po jídle. Pokud příznaky přetrvávají, ukončete užívání přípravku Langerin a informujte svého lékaře.

5

Časté (u méně než 1 z 10 léčených pacientů)

změny chuti.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

laktátová acidóza. Jedná se o velmi vzácnou, ale závažnou komplikaci, zvláště v případě, že Vaše ledviny nepracují správně. Pokud se u Vás tato komplikace objeví, bude nutná okamžitá léčba. Mezi příznaky laktátové acidózy patří: zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Pokud k tomu dojde, přerušte okamžitě užívání přípravku Langerin a informujte rychle svého lékaře.

kožní reakce, jako je zčervenání kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).

nízké hladiny vitaminu B12 v krvi.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

abnormality testů jaterních funkcí nebo hepatitida (zánět jater; může vyvolat únavu, ztrátu chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti s nebo bez zežloutnutí kůže nebo bělma očí). Pokud se tyto příznaky objeví, přerušte užívání tohoto léku.

Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících jsou k dispozici omezené údaje. Tyto údaje ukazují, že nežádoucí účinky byly co do povahy a závažnosti podobné jako u dospělých.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

JAK PŘÍPRAVEK LANGERIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Langerin obsahuje

Léčivou látkou je:Langerin 500 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg (což odpovídá metforminum 390 mg).Langerin 850 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 850 mg (což odpovídá metforminum 662,9 mg).Langerin 1000 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg (což odpovídá metforminum 780 mg).

Pomocnými látkami jsou: sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon K30 (E1201), koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, magnesium – stearát (E572), makrogol 6000, potahová soustava Sepifilm 752 bílá obsahující hypromelosu (E464), mikrokrystalickou celulosu (E460), makrogol – 2000 – stearát (E431), oxid titaničitý (E171).

6

Jak přípravek Langerin vypadá a co obsahuje toto baleníLangerin 500 mg: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.Langerin 850 mg: bílé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.Langerin 1000 mg: bílé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Balení obsahuje 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet.Každý blistr obsahuje 10 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceZentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika

Langerin 500/850/1000 mg

Polsko

Langerin

Rumunsko

Langerin 850/1000 mg, comprimate filmate

Slovenská republika

Metformin Zentiva 500/850/1000 mg, filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls66206/2010, sukls66207/2010, sukls66208/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Langerin 500 mgLangerin 850 mgLangerin 1000 mgmetformini hydrochloridumpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Langerin 500 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg (což odpovídá metforminum 390 mg).Langerin 850 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 850 mg (což odpovídá metforminum 662,9 mg).Langerin 1000 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg (což odpovídá metforminum 780 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Popis přípravku:Langerin 500 mg: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 12 mm.Langerin 850 mg: bílé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a rozměrech 18 x 9 mm. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.Langerin 1000 mg: bílé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a rozměrech 22 x 11 mm. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba diabetu mellitu 2. typu zvláště u obézních pacientů tam, kde samotné dietní opatření a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykémii.

Dospělí: Přípravek Langerin může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s ostatními orálními antidiabetiky nebo s inzulinem.

Děti starší 10 let a dospívající: Přípravek Langerin může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.

Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetem 2. typu léčených metforminem jako první volbou po selhání dietních opatření (viz. 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí

Monoterapie a kombinace s jinými perorálními antidiabetiky:

2

Obvyklá úvodní dávka je 500 mg nebo 850mg metformin-hydrochloridu 2x až 3x denně v

průběhu jídla či po jídle.

Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykemie. Pomalé zvyšování dávky může snížit výskyt nežádoucích účinku v gastrointestinálním traktu.

Maximální doporučená dávka metformin-hydrochloridu je 3 g denně, užívaná ve 3 dílčích dávkách.

Pokud se zvažuje převedení z jiného perorálního antidiabetika, je třeba přerušit jeho užívání a zahájit léčbu metforminem v dávkách uvedených výše.

Kombinace s inzulinem:Pro dosažení lepší kontroly glykemie mohou být metformin-hydrochlorid a inzulin používány v kombinaci. Obvyklá počáteční dávka metformin-hydrochloridu je 500 mg nebo 850 mg 2 až 3xdenně, zatímco dávkování inzulinu se upraví podle hladiny glykemie.

Starší pacienti: vzhledem k možnosti zhoršení renálních funkcí u pacientů vyššího věku by mělo být dávkování metformin-hydrochloridu upraveno podle renálních funkcí. Je nutné provádět pravidelné hodnocení renálních funkcí (viz. 4.4).

Děti a dospívající:Monoterapie a kombinace s inzulinem:

Langerin mohou užívat děti starší 10 let a dospívající.

Obvyklá počáteční dávka je 500 mg nebo 850 mg metformin-hydrochloridu jednou denně podávána během jídla nebo po jídle.

Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykemie. Pomalé zvyšování dávky může snížit výskyt nežádoucích účinků v gastrointestinálním traktu. Maximální doporučovaná dávka metformin-hydrochloridu je 2 g denně, rozdělena do dvou nebo tří dávek.

4.3 KontraindikaceLangerin je kontraindikován při:

- známé přecitlivělosti na metformin nebo jinou složku přípravku,- diabetické ketoacidóze nebo prekómatu,- renálním selhání nebo renální dysfunkci (clearence kreatininu <60 mL/ml),- akutních onemocněních s rizikem poruchy renálních funkcí, jako jsou:

dehydratace,

těžká infekce,

šok,

intravenózní podání jódových kontrastních látek (viz 4.4),

- akutních nebo chronických onemocněních, která můžou vyvolat tkáňovou hypoxii, jako jsou:

srdeční nebo dechové selhání,

akutní infarkt myokardu,

šok,

- jaterní nedostatečnosti, akutní otravě alkoholem a alkoholismu,- kojení.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Laktátová acidózaLaktátová acidóza je vzácná, ale vážná metabolická komplikace vyvolaná kumulací dlouhodobě užívaného metforminu, která má vysokou mortalitu, pokud není rychle léčena. Zaznamenané případy laktátové acidózy u pacientů léčených metforminem se vyskytly hlavně u diabetických pacientů s významnou poruchou renálních funkcí. Incidence výskytu laktátové acidózy může a měla by být

3

snížena hodnocením dalších souvisejících rizikových faktorů, jako je nedostatečná kontrola diabetu, ketóza, prodloužený půst, nadměrný příjem alkoholu, jaterní nedostatečnost a stavy související s hypoxií.Riziko laktátové acidózy musí být zváženo v případě nespecifických příznaků, jako jsou svalové křeče s trávicími poruchami, bolesti břicha, těžká astenie.

Diagnóza:Laktátová acidóza je charakterizována dušností, bolestí břicha a hypotermií s následným kómatem. Mezi laboratorní diagnostické známky patří snížení pH, hladiny laktátu v plazmě nad 5 mmol/l,zvýšený aniontový deficit a zvýšený poměr laktát/pyruvát. Pokud vznikne podezření na metabolickou acidózu, musí být užívání metforminu okamžitě přerušeno a pacient musí být hospitalizován (viz. 4.9).

Renální funkceJelikož je metformin vylučován ledvinami, měly by být před zahájením léčby stanoveny a pravidelně v průběhu léčby kontrolovány hladiny kreatininu v séru:

minimálně jednou za rok u pacientů s normální funkcí ledvin,

minimálně dva až čtyřikrát ročně u pacientů s hladinami kreatininu při horní hranici normálních hodnot a u pacientů vyššího věku.

Snížení funkce ledvin u pacientů vyššího věku je časté a asymptomatické. Zvláštní pozornost by měla být věnována stavům s možností zhoršení funkce ledvin, například při zahájení antihypertenzívní nebo diuretické léčby a při zahájení léčby pomocí nesteroidních antiflogistik (NSAID).

Podávání jódových kontrastních látekJelikož intravenózní podání jódových kontrastních látek u radiologických vyšetření může vést k selhání ledvin, mělo by být podávání metforminu před a/nebo během vyšetření přerušeno a nemělo by být znovu zahájeno do 48 hodin po ukončení vyšetření a to pouze po vyšetření renálních funkcí a ověření jejich normální funkce (viz 4.5).

Chirurgický výkonUžívání přípravku Langerin je třeba přerušit 48 hodin před chirurgickým výkonem provedeným v celkové anestézii a nemělo by být znovu zahájeno dříve než 48 hodin po výkonu.

Děti a dospívající:Před zahájením léčby metforminem by měla být diagnóza diabetu mellitu 2. typu potvrzena.V kontrolovaných klinických studiích trvajících jeden rok nebyl prokázán žádný účinek metforminu na růst a pubertu, avšak nejsou k dispozici dlouhodobější údaje týkající se těchto specifických účinků. Proto je tedy doporučováno pečlivé sledování vlivu metforminu na tyto parametry u dětí léčených metforminem, zvláště u dětí v prepubertě.

Děti ve věku 10 – 12 let:Do kontrolovaných klinických studií provedených u dětí a dospívajících bylo zařazeno pouze 15 jedinců ve věku 10 - 12 let. Ačkoli účinnost a bezpečnost metforminu u dětí do 12 let se neliší od účinnosti a bezpečnosti metforminu u starších dětí, je doporučována zvláštní opatrnost při předepisování metforminu dětem ve věku mezi 10 - 12 lety.

Další upozornění:Všichni pacienti by měli pokračovat v dietních opatřeních s pravidelným rozložením příjmu cukru v průběhu dne. Pacienti s nadváhou by měli pokračovat v dietě omezující příjem energie.Pravidelně by mělo být prováděno laboratorní sledování parametrů diabetu mellitu.Samotný metformin nikdy nevyvolává hypoglykémii, je však doporučována opatrnost při jeho používání v kombinaci s inzulinem a deriváty sulfonylurey.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

4

Kombinace, které nejsou doporučenéAlkoholZvýšené riziko laktátové acidózy u akutní intoxikace alkoholem, zvláště v případě: hladovění nebo podvýživy, jaterní nedostatečnosti.

Vyhněte se konzumaci alkoholu a výrobků obsahujících alkohol.

Jódové kontrastní látky (viz 4.4)Intravenózní podání jódových kontrastních látek může vést k renálnímu selhání, které vyvolá akumulaci metforminu a riziko laktátové acidózy.

Podávání metforminu by mělo být přerušeno před a/nebo během vyšetření a nemělo by být znovu zahájeno do 48 hodin po ukončení vyšetření a to pouze po vyšetření renálních funkcí, aby se zajistila jejich správná funkce.

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnostGlukokortikoidy (systémové a lokální), beta-2-mimetika a diuretika mají vnitřní hyperglykemickou aktivitu. Informujte o tom pacienta a provádějte častější monitorování glykemie zvláště při zahájení léčby. V případě nutnosti upravte dávkování perorálního antidiabetika v průběhu kombinované léčby s jiným přípravkem a při jeho vysazení.

ACE inhibitory mohu snížit hladinu glykemie. V případě nutnosti upravte dávkování perorálního antidiabetika během kombinované léčby s jiným přípravkem a při jeho vysazení.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíNekontrolovaný diabetes během těhotenství (těhotenský nebo trvalý) je spojován se zvýšeným rizikem vrozených abnormalit a perinatální mortality.Omezené množství údajů o použití metforminu u těhotných žen nenaznačuje zvýšené riziko vrozených abnormalit. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na těhotenství, embryonální nebo fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).V období, kdy pacientka plánuje otěhotnět a během těhotenství, se nedoporučuje, aby byl diabetes léčen metforminem, ale pro udržení normálních hladin glykemie (jak jen je možné) by měl být používán inzulin, aby bylo sníženo riziko malformací plodu.

KojeníMetformin je u lidí vylučován do mateřského mléka. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány u kojených novorozenců/dětí. Protože jsou však k dispozici pouze omezené údaje, tak se kojení během léčby metforminem nedoporučuje. Rozhodnutí zda přerušit kojení by mělo být provedeno při zváženípřínosu kojení a možného rizika nežádoucích účinků na dítě.

FertilitaFertilita samců nebo samiček potkanů nebyla metforminem ovlivněna při podávaných dávkách dosahujících 600 mg/kg/den, což je přibližně trojnásobek maximální doporučené denní dávky u člověka založené na porovnání plochy povrchu těla.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Monoterapie metforminem nevyvolává hypoglykémii; proto při monoterapii metforminem neexistuje riziko snížené pozornosti při řízení motorového vozidla, při obsluze strojů anebo při práci ve výškách.V kombinaci s jinými látkami snižujícími hladiny glykemie (s inzulinem, s antidiabetiky ze skupiny sulfonylmočoviny nebo s repaglinidem) se po užití metforminu může vyvinout hypoglykemie. Při užití takových kombinací je možnost snížení pozornosti a schopnosti rychlé a adekvátní reakce při řízení

5

motorového vozidla, obsluze strojů nebo práci ve výškách. Pacient by o tomto riziku měl být informován.

4.8 Nežádoucí účinky

Při léčbě metforminem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Výskyt nežádoucích účinků je definován jako: velmi časté >1/10; časté ≥ 1/100, <1/10; méně časté ≥1/1 000, <1/100: vzácné ≥1/10 000, <1/1 000: velmi vzácné <1/10 000 a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy nervového systému:Časté: poruchy chuti.

Gastrointestinální poruchy:Velmi časté: gastrointestinální poruchy, jako jsou nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se obvykle objevují v průběhu zahájení léčby a ve většině případů spontánně ustoupí. Vzniku gastrointestinálních obtíží lze bránit tím, že se přípravek užívá ve dvou nebo třech denních dávkách během jídla nebo po jídle. Pozvolné zvyšování dávky může též zabránit vzniku gastrointestinálních obtíží.

Poruchy jater a žlučových cest:Není známo: abnormality jaterních testů nebo hepatitida, které se upravují po vysazení metforminu.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Velmi vzácné: kožní reakce, jako jsou zarudnutí kůže, svědění a kopřivka.

Poruchy metabolismu a výživy:Velmi vzácné: snížená absorpce vitaminu B12 a pokles jeho plasmatických hladin při dlouhodobém užívání metforminu. Je doporučeno zvážit tuto etiologii u pacientů s megaloblastickou anémií.Velmi vzácné: laktátová acidóza (viz. 4.4.)

V publikovaných postmarketingových datech a v kontrolovaných klinických studiích je zaznamenaný výskyt nežádoucích účinků u dětí ve věku 10 – 16 let léčených metforminem po dobu 1 roku podobný co se týká povahy a závažnosti jako u dospělých pacientů.

4.9 PředávkováníAni po požití 85 g metforminu nebyla popsána hypoglykemie; při takovém předávkování však může vzniknout laktátová acidóza. Výrazné předávkování metforminem nebo současný výskyt rizikových faktorů může vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje okamžitou léčbu v nemocnici. Nejúčinnější metodou je odstranění laktátu a metforminu pomocí hemodialýzy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perorální antidiabetika, biguanidy, ATC kód :A10BA02.

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky snižující jak bazální tak postprandiální glykémii. Nestimuluje sekreci inzulinu a nevyvolává tudíž hypoglykémii.

Metformin může působit třemi mechanismy:1. snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy,2. ve svalech, zvýšením citlivosti na inzulin a zlepšením vychytávání a utilizace glukosy v tkáních,3. zpomalením absorpce glukosy ze střeva.

6

Metformin stimuluje tvorbu glykogenu v buňkách působením na glykogensyntházu. Metformin zvyšuje transportní kapacitu všech typů glukosových membránových přenašečů (GLUT).

U lidí má metformin příznivý vliv na lipidový metabolismus a to nezávisle na účinku na glykémii. U kontrolovaných, střednědobých nebo dlouhodobých klinických studií bylo prokázáno, že metformin v terapeutických dávkách snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů.

Klinická účinnost:Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý přínos intenzivní kompenzace glykemie u dospělých pacientů s diabetem typu 2.Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených metforminem po selhání samotné diety prokázala:

• významné snížení absolutního rizika jakékoli komplikace související s diabetem ve skupině

užívající metformin (29,8 příhod/1 000 pacientů a rok) oproti skupině léčené samotnou dietou(43,3 příhod/1 000 pacientů a rok), p=0,0023, a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo inzulinem v monoterapii (40,1 příhod/1 000 pacientů a rok), p=0,0034;

• významné snížení absolutního rizika mortality související s diabetem: metformin 7,5 příhod/

1 000 pacientů a rok, samotná dieta 12,7 příhod/1 000 pacientů a rok, p=0,017;

• významné snížení absolutního rizika celkové mortality: skupina užívající metformin 13,5

příhod/1 000 pacientů a rok oproti skupině léčené samotnou dietou 20,6 příhod/1 000 pacientů a rok (p=0,011) a oproti skupinám léčených sulfonylureou nebo inzulinem v monoterapii 18,9 příhod/1 000 pacientů a rok (p=0,021);

• významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 příhod/1 000 pacientů a

rok , samotná dieta 18 příhod/1 000 pacientů a rok (p=0,01).

Pro metformin užívaný ve druhé linii léčby v kombinaci se sulfonylureou nebyl prospěch týkající se klinického výsledku prokázán.U vybraných pacientů s diabetem typu 1 byla zvolena kombinace metforminu a inzulinu, ale klinický prospěch této kombinace nebyl formálně stanoven.Kontrolované klinické studie u limitované dětské populace ve věku 10 - 16 let, která byla léčena po dobu 1 roku, prokázaly podobnou odpověď u kontroly glykemie, jaká se vyskytuje u dospělých pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpcePo podání perorální dávky metforminu je Tmax dosaženo za 2,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost 500 mg nebo 850 mg metforminu v tabletách je u zdravých dobrovolníků 50 - 60%. Po perorálním podání činila neabsorbovaná část vyloučená stolicí 20 – 30 %.Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Předpokládá se, že farmakokinetika absorpce je nelineární. V obvyklých dávkách metforminu a při běžném dávkovacímschématu je dosaženo ustálených plazmatických koncentrací za 24 - 48 hodin a hodnoty jsou obvykle nižší než 1 μg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesahovala maximální plazmatická koncentrace metforminu (Cmax) 4 μg/ml, a to ani při maximálních dávkách.Jídlo snižuje rozsah absorpce metforminu a mírně ji zpomaluje. Po podání dávky 850 mg s jídlem bylo pozorováno 40% snížení maximální plazmatické koncentrace, 25% snížení AUC a prodloužení času nutného k dosažení maximální plazmatické koncentrace o 35 minut. Klinický význam tohoto jevu není znám.

DistribuceVazba na plazmatické bílkoviny je zanedbatelná. Část metforminu vstupuje do erytrocytů. Maximální hladina v krvi je nižší než maximální plazmatická hladina a obě se objevují přibližně ve stejnou dobu. Červené krvinky pravděpodobně představují sekundární distribuční kompartment. Průměrný distribuční objem se obvykle pohybuje v rozmezí 63 - 276 litrů.

7

MetabolismusMetformin je vylučován v nezměněné formě močí. U člověka nebyly nalezeny žádné metabolity.

EliminaceRenální clearence metforminu je > 400 ml/min, z čehož lze usoudit, že metformin je vylučován glomerulární filtrací a tabulární sekrecí. Po perorálním podání dávky činí zdánlivý terminální eliminační poločas přibližně 6,5 hodiny.Při poškozené funkci ledvin je renální clearence snížena úměrně clearence kreatininu. Eliminační poločas je proto prodloužen, což vede ke zvýšeným hladinám metforminu v plazmě.

PediatrieJednotlivá dávka: po podání jednotlivé dávky 500 mg metforminu pediatrickým pacientům byl prokázán podobný farmakokinetický profil jako u zdravých dospělých.Opakovaná dávka : data jsou omezena pouze jednou studií. Po opakovaném podávání dávky 500 mg dvakrát denně po dobu 7 dní došlo u pediatrických pacientů ke snížení maximální plazmatické koncentrace (Cmax) na 33% a snížení systémového vystavení (AUC0-t) na 40% ve srovnání s dospělými diabetiky, kteří užívali opakovanou dávku 500 mg dvakrát denně po dobu 14 dní. Jelikož je dávka titrována individuálně na základě kontroly glykemie, je klinický význam omezený.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)Povidon K30 (E1201)Koloidní bezvodý oxid křemičitýKukuřičný škrobMagnesium – stearát (E572)Potah tablety:Makrogol 6000Potahová soustava Sepifilm 752 bílá obsahující:Hypromelosa (E464)Mikrokrystalická celulosa (E460)Makrogol – 2000 – stearát (E431)Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

8

6.5 Druh obalu a obsah balení

Obal: PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička.Velikost balení: 30, 60 a 90 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Langerin 500 mg: 18/023/12-CLangerin 850 mg: 18/024/12-CLangerin 1000 mg: 18/025/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE11.1.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU11.1.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Langerin 500 mgLangerin 850 mgLangerin 1000 mgpotahované tabletymetformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg (což odpovídá metforminum 390 mg).Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 850 mg (což odpovídá metforminum 662,9 mg).Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg (což odpovídá metforminum 780 mg).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 potahovaných tablet60 potahovaných tablet90 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: Langerin 500 mg: 18/023/12-C Langerin 850 mg: 18/024/12-C Langerin 1000 mg: 18/025/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Langerin 500 mgLangerin 850 mgLangerin 1000 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Langerin 500 mgLangerin 850 mgLangerin 1000 mgpotahované tabletymetformini hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Zentiva

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.