Klaritromycin Retard Mylan 500 Mg

Kód 0172167 ( )
Registrační číslo 15/ 893/10-C
Název KLARITROMYCIN RETARD MYLAN 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0147696 POR TBL RET 10X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147697 POR TBL RET 14X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147698 POR TBL RET 16X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147699 POR TBL RET 20X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0172167 POR TBL RET 21X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147700 POR TBL RET 28X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147701 POR TBL RET 30X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147692 POR TBL RET 5X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147693 POR TBL RET 6X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147702 POR TBL RET 60X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147694 POR TBL RET 7X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0147695 POR TBL RET 8X500MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak KLARITROMYCIN RETARD MYLAN 500 MG

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls13369/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

tablety s řízeným uvolňováním

clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mgužívat

3.

Jak se přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK Klaritromycin Retard Mylan 500 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg je antibiotikum patřící do skupiny léčiv nazývaných makrolidy. Antibiotika zastavují růst bakterií (bacilů), které způsobují infekce.

Přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg jsou tablety s řízeným uvolňováním, což znamená, že léčivá látka se uvolňuje pomalu z tablet, takže si stačí vzít tabletu pouze jednou denně.

Přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg se používá k léčbě infekcí, jako jsou:

hrudní infekce, jako bronchitida a zápal plic

infekce krku a vedlejších nosních dutin

mírné až středně závažné infekce kůže a tkání, jako jsou folikulitida, celulitida, nebo erysipel

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Klaritromycin Retard Mylan 500 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klarithromycin nebo jiná makrolidová antibiotika jako je

erythromycin nebo azithromycin

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli další složku přípravku Klaritromycin Retard

Mylan 500 mg

- jestliže užíváte ergotamin nebo dihydroergotamin tablety nebo používáte ergotaminové inhalátory

na migrénu

- jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (široce užíván na sennou rýmu nebo alergii), nebo

užíváte cisaprid (k léčbě pálení žáhy) nebo pimozid (k léčbě onemocnění ovlivňujích způsob, jakým myslíte, cítíte nebo se chováte). Užívání těchto léků s přípravkem Klaritromycin Retard Mylan 500 mg může někdy způsobit závažné poruchy srdečního rytmu. Poraďte se se svým lékařem o alternativních přípravcích.

2

- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento

přípravek užívat. Lékař Vám může předepsat jinou lékovou formu klarithromycinu.

- jestliže užíváte kolchicin (obvykle užíván k léčbě dny), protože to může způsobit vážné nežádoucí

účinky.

- jestliže je Vaše dítě mladší než 12 let. Lékař může předepsat jinou lékovou formu

klarithromycinu.

- jestliže víte, že máte problémy se srdcem, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento

přípravek užívat.

- jestliže je o Vás nebo o někom ve Vaší rodině známo, že máte/má abnormality na

elektrokardiogramu (EKG), tzv. "syndrom dlouhého QT".

- jestliže máte těžkou poruchu funkce jater.- jestliže Vaše hladina draslíku v krvi je neobvykle nízká.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg je zapotřebí

Před zahájením léčby tímto přípravkem sdělte svému lékaři pokud:

- máte jakékoli problémy se srdcem, ledvinami nebo játry. -

jste užíval/a klarithromycin několikrát již dříve nebo po dlouhou dobu.

-

máte myasthenia gravis, onemocnění, při němž se svaly stanou slabé a snadno se unaví.

-

se u Vás objeví závažný nebo déletrvající průjem v průběhu nebo po užití přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg, ihned o tom informujte svého lékaře.

-

jste alergický/á na linkomycin nebo klindamycin (antibiotika).

-

byla hladina draslíku a/nebo hořčíku ve Vaší krvi nízká již před zahájením léčby klarithromycinem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jsou-li níže uvedené léky užívány s přípravkem Klaritromycin Retard Mylan 500 mg, jejich hladiny a tudíž i účinky mohou být zvýšeny:

digoxin, chinidin nebo disopyramid (léky na srdce)

warfarin (k ředění krve)

ergotamin nebo dihydroergotamin (používané při migréně)

karbamazepin, valproát nebo fenytoin (léky k léčbě epilepsie)

kolchicin (k léčbě dny)

theofylin (na podporu dýchání)

terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii)

triazolam, alprazolam nebo midazolam (sedativa)

lovastatin nebo simvastatin (léky na vysoký cholesterol)

cisaprid nebo omeprazol (na žaludeční onemocnění)

pimozid (antipsychotikum).

Přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg může interagovat s antivirotiky [léky proti HIV] následujícím způsobem:

zidovudin, přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg může snížit hladiny zidovudinu.

ritonavir může zvýšit hladiny přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg.

atazanavir a sachinavir: Užívání těchto léků společně s přípravkem Klaritromycin Retard Mylan 500 mg může zvýšit jak hladiny atazanaviru (nebo sachinaviru) tak i hladinu přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg.

nevirapin a efavirenz mohou snížit hladiny přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

3

Další interakce zahrnují:

rifabutin (antibiotikum účinné proti některým infekcím) může snížit hladiny přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg.

itrakonazol (lék proti houbovým infekcím) užívaný společně s přípravkem Klaritromycin Retard Mylan 500 mg může zvýšit hladiny obou léčiv.

flukonazol, jiný lék proti houbovým infekcím, může zvýšit hladiny přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (používaných při léčbě erektilní dysfunkce). Užívání těchto léků s přípravkem Klaritromycin Retard Mylan 500 mg může zvýšit jak jejich hladiny tak i hladinu přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

tolterodin (k léčbě příznaků syndromu hyperaktivního močového měchýře). U některých pacientů se může hladina tolterodinu zvýšit, pokud je užíván společně s přípravkem Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

methylprednisolon (kortikosteroid k léčbě zánětů)

vinblastin (chemoterapeutikum používané k léčbě rakoviny)

ziprasidon (antipsychotikum)

eletriptan (používaný při migréně)

halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

aprepitant (používaný k zabránění zvracení při chemoterapii)

cilostazol (používá se k zlepšení krevního oběhu v nohou)

rifampicin (k léčbě tuberkulózy)

všechna betalaktamová antibiotika

takrolimus nebo cyklosporin (při transplantacích orgánů)

třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek k léčbě deprese)

fenobarbital (k léčbě epilepsie)

Užívání přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg s jídlem a pitím

Tento léčivý přípravek má být užíván s jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte tablety přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg bez konzultace s lékařem, jelikož bezpečnost tablet přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg v těhotenství a v době kojení není známa.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud při užívání tohoto léčivého přípravku cítíte závratě, ospalost nebo zmatenost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK Klaritromycin Retard Mylan 500 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám řekne, jak přípravek

4

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg užívat a po jakou dobu. Nepřestávejte užívat přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg příliš brzy, i když se Vaše příznaky zlepší. Je důležité, abyste tablety užíval(a) tak dlouho, jak Vám nařídil lékař, jinak se infekce může vrátit.

tablety se mají polykat celé a zapíjet tekutinou

tablety se nemají žvýkat nebo půlit

tablety se mají užívat jednou denně, nejlépe ve stejnou dobu každý den po celou dobu Vaší léčby

tablety se mají užívat s jídlem

tablety se nemají půlit

Dávkování

Obvyklá dávka je:

Dospělí, včetně starších osob a dětí nad 12 let: Obvyklá dávka je 500 mg jednou denně po dobu 7 až14 dnů. Avšak Váš lékař rozhodne o délce léčby. Váš lékař může zvýšit dávku na dvě 500 mg tablety při závažných infekcích. Obě tyto tablety se mají užívat najednou.

Děti do 12 let: Nepodávejte tento přípravek dětem do 12 let. Váš lékař pro Vaše dítě předepíše jiný vhodný léčivý přípravek.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin a jaterPacienti s těžkou poruchou funkce ledvin a jater nemají užívat přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost. Vezměte s sebou obal a všechny zbývající tablety. Příznaky předávkování zahrnují pocit na zvracení nebo zvracení, průjem, zažívací potíže nebo bolest břicha a je zde i možnost vzniku alergických reakcí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

Užijte následující dávku jakmile si vzpomenete, pokud již ovšem není téměř čas užít následující dávku.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

Nepřestávejte užívat přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg, protože se cítíte lépe. Je důležité, abyste tablety užíval(a) tak dlouho, jak Vám nařídil lékař, jinak by se problém mohl vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

postihuje více než 1 z 10 pacientů

Časté:

postihuje 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté:

postihuje 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné:

postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000

5

Velmi vzácné:

postihuje méně než 1 pacientů z 10 000

Není známo:

četnost nelze z dostupných údajů určit

Pokud se vyskytne kterýkoliv z následujících příznaků, přestaňte přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg užívat a okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocniční pohotovost:• silné bolesti břicha a zad způsobené zánětem slinivky břišní• těžký průjem s příměsí krve ve stolici během nebo po užití tablet přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg. Průjem se může objevit během následujících dvou měsíců po ukončení léčby přípravkemKlaritromycin Retard Mylan 500 mg. • tmavá moč, světlá stolice, žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo očí), nevolnost, horečka• alergické reakce včetně vyrážky byly hlášeny při užívání přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg. Ve velmi vzácných případech se mohou objevit potíže s dýcháním, mdloby a otok obličeje a krku, což může vyžadovat naléhavou léčbu. Alergické vyrážky se mohou pohybovat v rozsahu od mírných svědivých kožních vyrážek po vzácnější, závažnější stav zvaný Stevens-Johnsonův syndrom (který může způsobit vředy v ústech, na rtech a kůži) nebo toxická epidermální nekrolýza (která způsobuje závažné onemocnění a odlupování kůže).• v málo pravděpodobném případě, že Vaše infekce byla způsobena bakterií, kterou Klaritromycin Retard Mylan 500 mg nemůže vyléčit, se mohou Vaše příznaky zhoršit. Pokud se toto stane, měli byste se poradit se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů ze 100):

pocit nevolnosti (pocit na zvracení)

zažívací potíže (žaludeční nevolnost)

bolesti břicha (žaludku)

průjem

změna ve vnímání chuti

Méně časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů z 1000):

• zánět žaludku a střev, afty, vyrážka, zánět v nose způsobující výtok z nosu, vaginální kandidóza (kvasinková infekce) a vaginální infekce • nízký počet bílých krvinek, anémie, jiné poruchy bílých krvinek a vysoký počet krevních destiček (krevní tělíska, která pomáhají zastavit krvácení), což vede k abnormálnímu srážení krve nebo krvácení • anorexie, zvýšená chuť k jídlu a další poruchy výživy • psychiatrické poruchy, jako jsou deprese, poruchy spánku (nespavost), nervozita a pocit ospalosti • závratě, bolesti hlavy a třes • zánět spojivek (zánět očí) a poruchy vidění • zvonění v uších, závratě a ušní poruchy • vazodilatace (návaly/zrudnutí) • astma, dušnost a jiná plicní onemocnění • nadýmání (nadbytek plynu v žaludku), zácpa, sucho v ústech, říhání, plynatost, krvácení ze žaludku, zánět koutků úst, zabarvení jazyka, zvracení a jiné žaludeční a střevní poruchy • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) • suchá kůže, ekzémy, svědění kůže, vyrážka, kopřivka, a nadměrné pocení • bolest zad • poruchy ledvin, včetně přítomnosti bílkovin a krve v moči, hnis v moči (při vyšetření moči) • genitální výtok• nedostatek energie, bolest na hrudi, otok obličeje, pocit celkové nepohody, bolest a žízeň • vyšetření krve může při užívání přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg ukázat zvýšené hladiny jaterních enzymů a abnormální výsledky vyšetření funkce jater. Přítomnost bílkoviny v moči a jiné abnormality mohou ukázat poruchy ledvin. Může být rovněž zjištěno

6

snížení srážecího faktoru a zvýšení jiných enzymů. Změny v laboratorních hodnotách, jako jsou chloridy, kyselina močová a vápník.

Neznámá četnost výskytu (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit):• pokles počtu krevních destiček (krevní tělíska, která pomáhají zastavit krvácení)• nízké hladiny cukru v krvi• psychiatrické poruchy, jako jsou abnormální sny, úzkost, stav zmatenosti, odosobnění(depersonalizace), dezorientace, halucinace (vidění věcí) a jiné psychotické poruchy• křeče, a změny čichu• hluchota• abnormální elektrická aktivita sledování srdce (EKG), změny v srdečním rytmu• zánět jazyka a zbarvení zubů• selhání jater, poruchy funkce jater nebo hepatitida• zánět ledvin• zvýšení jaterních enzymů

Zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitida), byla hlášena téměř u všech antibakteriálních léků včetně klarithromycinu. Příznaky zahrnují průjem po požití klarithromycinu. Prosím, ihned informujte svého lékaře, jestliže trpíte průjmem.

Klarithromycin může zhoršit příznaky myasthenia gravis (onemocnění, při kterém se svaly stanou slabé a snadno se unaví) u pacientů, kteří již tímto onemocněním trpí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK Klaritromycin Retard Mylan 500 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Neužívejte přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg obsahuje

-

Léčivou látkou je clarithromycinum.

-

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa, ftalát hypromelosy, mastek, magnesium-stearát (E 572). Potahová vrstva tablety: potahová soustava (Opadry II 31G52300žlutá) obsahuje hypromelosu 2910/15, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, mastek (E553b), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), makrogol 400.

Jak přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety délky 19,15 ± 0,2 mm, šířky 8,95 ± 0,2 mm a tloušťky 7,55 ± 0,2 mm (obě strany jsou hladké).

7

Přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg je k dispozici v blistrech po 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30 a 60 tabletách s řízeným uvolňováním.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories ltd. trading as Gerard Laboratories35/36 Baldoyle Industrial EstateGrange RoadDublin 13Irsko

Tjoa Pack Hungary Kft 2040 BudaorsVasut u. 13Maďarsko

Mylan B.V.Dieselweg 253752 LB BunschotenNizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Clarithromycin Arcana 500 mg - Retardtabletten

Belgie

Clarithromycine Retard Mylan 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Bulharsko

Clarithrogen 500 mg XR

Česká republika

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg, tablety s řízeným uvolňováním

Dánsko

Klaritromyl

Finsko

Klaritromyl

Maďarsko

Klarigen UNO

Irsko

Klariger LA 500 mg Modified-release tablets

Itálie

Claritromicina Mylan Generics Italia

Nizozemsko

Claritromycine Retard Mylan 500 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Norsko

Clarithromycin Mylan

Polsko

KLAGEN XR

Portugalsko

Claritromicina Mylan

Rumunsko

Claritromicina Mylan 500 mg comprimate cu eliberare modificata

Slovensko

Klaritromycin Retard Mylan 500mg,tablety s riadeným uvoľňovaním

Španělsko

Claritromicina Unidia Mylan 500 mg comprimidos de liberación modificada EFG

Velká Británie

Baktronil XL Modified-release Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.11.2010

Vysvětlivky zkratek na obalu:EXP - použitelné doLOT – číslo šarže


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls13369/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Klaritromycin Retard Mylan 500 mgtablety s řízeným uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg ve formě clarithromycini citras. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 283,1 mg laktosy (ve formě monohydrátu laktosy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety s řízeným uvolňovánímPopis přípravku: žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety délky 19,15 ± 0,2mm, šířky 8,95 ± 0,2 mm a tloušťky 7,55 ± 0,2 mm (obě strany jsou hladké).

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg je indikovaný k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na klarithromycin (viz body 4.4 a 5.1).

• akutní bakteriální exacerbace chronické bronchitidy• mírná až středně těžká komunitní pneumonie• akutní bakteriální sinusitida• bakteriální faryngitida

• mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání, například folikulitida, celulitida, a erysipel

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení týkající se vhodného použití antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí:Obvyklé doporučené dávkování přípravku Klaritromycin Retard Mylan 500 mg pro dospělé je jedna 500 mg tableta s řízeným uvolňováním denně, s jídlem.

U závažných infekcí může být dávkování zvýšeno na dvě 500 mg tablety s řízeným uvolňováním užitých v jedné denní dávce.Dávka musí být užita každý den ve stejnou dobu. Tablety se musí polykat vcelku.

Obvyklá délka léčby je 7 až 14 dní.

Děti nad 12 let:Jako u dospělých.

Starší pacienti:Jako u dospělých. (V případě poruchy funkce ledvin, viz níže a bod 4.3)

Děti do 12 let:Přípravek Klaritromycin Retard Mylan ve formě tablet není vhodný pro děti do 12 let s tělesnou hmotností nižší než 30 kg. Pro tyto pacienty jsou vhodnější jiné lékové formy.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:Přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg by neměl být používán u pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min). U této populacepacientů by měly být použity jiné lékové formy, jako jsou tablety s okamžitým uvolňováním (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkce jater:Použití přípravku Klaritromycin Retard Mylan se nedoporučuje u pacientů s těžkouporuchou funkce jater.

4.3

Kontraindikace

Klarithromycin je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na klarithromycin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.Klarithromycin je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou namakrolidová antibiotika.

Jelikož dávka nemůže být nižší než 500 mg denně, přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg, tablety s řízeným uvolňováním je kontraindikován u pacientů s clearance kreatininu nižší než 30 ml/min.

Současné podávání klarithromycinu a kteréhokoliv z následujících léků je kontraindikováno: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin a ergotamin nebo dihydroergotamin (viz bod 4.5).

Pacienti s vrozenou nebo získanou hypokalémií (prodloužení QT intervalu).

Použití přípravku Klaritromycin Retard Mylan je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Volba klarithromycinu k léčbě jednotlivého pacienta by měla vzít v úvahu vhodnost použití makrolidových antibiotik na základě odpovídající diagnózy a ověřit bakteriální etiologii infekce ve schválených indikacích a prevalenci rezistence na klarithromycin nebo jiné makrolidy. V oblastech s vysokým výskytem rezistence na erythromycin A, je zvláště důležité brát v úvahu vývoj charakteru citlivosti na klarithromycin a jiná antibiotika. Jako u

jiných makrolidů, vysoká rezistence Streptococcus pneumoniae vůči klarithromycinu byla hlášena v některých evropských zemích (viz bod 5.1). To je třeba vzít v úvahu při léčbě infekcí způsobených Streptococcus pneumoniae. U bakteriální faryngitidy se užívání klarithromycinu doporučuje pouze v případech, kdy není možná léčba první volby beta-laktamovými antibiotiky.

Klarithromycin se vylučuje převážně játry. Proto je při podávání tohoto antibiotika pacientům s poruchou funkce jater nutná opatrnost. Opatrnosti je třeba i při podávání klarithromycinu pacientům se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin (viz také bod 4.3). Je třeba opatrnosti také u starších pacientů (≥ 65 let).

Po uvedení na trh byly hlášeny zprávy, týkající se toxicity kolchicinu při současném užívání klarithromycinu a kolchicinu, zvláště u starších pacientů a/nebo u pacientů s renální insuficiencí, u několika z těchto pacientů byly hlášeny i případy úmrtí (viz body 4.5 a 4.8).

Pacienti se známou hypersenzitivitou na linkomycin nebo klindamycin mohou mít také hypersenzitivitu na klarithromycin. Proto je třeba opatrnosti při podávání klarithromycinu těmto pacientům.

Pozornost by měla být věnována možnosti zkřížené rezistence mezi klarithromycinem a jinými makrolidovými antibiotiky, stejně jako linkomycinem i klindamycinem.

Pseudomembranózní kolitida byla hlášena téměř u všech antibakteriálních látek, včetně klarithromycinu; její závažnost se může pohybovat od mírné až po život ohrožující.

Průjem související s Clostridium difficile (CDAD) byl hlášen při užívání téměř všech antibakteriálních látek, včetně klarithromycinu a jeho závažnost se může pohybovat v rozsahu od mírného průjmu až po fatální kolitidu. Léčba antibiotiky mění běžnouflóru tlustého střeva, což může vést k přemnožení C. difficile.

CDAD je třeba vzít v úvahu u všech pacientů s průjmem, který se dostavil po užívání antibiotik. Pečlivá anamnéza je nezbytná, neboť výskyt CDAD byl hlášen i více než dva měsíce po podání antibakteriálních látek.

Klarithromycin by neměl být podáván pacientům s hypokalémií (prodloužení QT intervalu). Vzhledem k riziku prodloužení QT intervalu, by klarithromycin měl být používán s opatrností u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, stejně jako u pacientů s anamnézou komorové arytmie, s těžkou srdeční nedostatečností, nekompenzovanou hypokalémií a/nebo hypomagnezémií nebo bradykardií (<50 tepů/min). Použití klarithromycinu je kontraindikováno u pacientů s vrozeným nebo získaným prodloužením QT intervalu (viz body 4.3 a 4.5).

Opatrnosti je třeba, je-li klarithromycin indikován u pacientů užívajících současně CYP3A4 induktory, protože je možné, že koncentrace klarithromycinu nedosáhneterapeutických hladin (viz bod 4.5).

Klarithromycin je inhibitor CYP3A4 a jeho současné použití s jinými léčivy, kterájsou rozsáhle metabolizována tímto enzymem, má být omezeno na případy, kdy je to nezbytně nutné (viz bod 4.5).Klarithromycin inhibuje metabolismus některých inhibitorů HMG-CoA reduktázy, což má za následek zvýšení plasmatických koncentrací těchto léčiv (viz bod 4.5).

Exacerbace příznaků myastenia gravis byla hlášena u pacientů užívajícíchklarithromycin.

Dlouhodobé užívání, stejně jako u jiných antibiotik, může vést k přemnožení non-senzitivních bakterií nebo plísní. Pokud dojde k superinfekci,, třeba zahájit příslušnou léčbu.

Přípravek Klaritromycin Retard Mylan obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Použití následujících léčiv je přísně kontraindikováno kvůli potenciálním vážnýminterakcím:

Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadinU klarithromycinu bylo hlášeno, že zvyšuje plasmatické hladiny cisapridu, pimozidu, astemizolu a terfenadinu. Zvýšené hladiny těchto léčiv mohou vést k prodloužení QT intervalu zvýšenému riziku poruch ventrikulárního rytmu, zvláště torsades de pointes.Současné podávání klarithromycinu a některého z těchto léčiv je kontraindikováno(viz bod 4.3).

Ergotamin/dihydroergotamin:Postmarketingové zprávy ukazují, že současné podávání klarithromycinu s ergotaminem nebo dihydroergotaminem bylo spojeno s akutní námelovou toxicitou charakterizovanou vazospasmem, ischemií končetin a jiných tkání včetně centrálního nervového systému.

Současné podávání klarithromycinu a těchto léčiv je kontraindikováno (viz bod 4.3).

CYP3A4 induktory (např. rifampicine, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital,

přípravky obsahující třezalku tečkovanou), mohou indukovat metabolismus klarithromycinu. To může vést k sub-terapeutickým hladinám klarithromycinu, což, snižuje účinnost produktu. Pokud je klarithromycin jasně indikován, může být nezbytné zvýšit dávku klarithromycinu, a bedlivě sledovat jeho účinnost a bezpečnost. Další monitorování plazmatických hladin CYP3A4 induktoru, může být nutné, protože hladiny mohou být zvýšeny v důsledku inhibice CYP3A4klarithromycinem (viz též odpovídající SPC podaného CYP3A4 induktoru). Současné podávání klarithromycinu a rifabutinu má za následek zvýšené hladiny rifabutinu a snížené hladiny klarithromycinu v séru, a zvýšené riziko uveitidy. 39% snížení AUC klarithromycinu a 34% zvýšení AUC pro aktivní 14-hydroxy metabolit bylopozorováno, když byl klarithromycin podáván současně s CYP3A4 induktorem efavirenz.

Cyklosporin, takrolimus a sirolimusSoučasné podávání perorální formy klarithromycinu s cyklosporinem nebo

takrolimem má za výsledek více než dvojnásobné zvýšení plazmatických koncentrací Cmin cyklosporinu a takrolimu. Podobné účinky lze očekávat i u sirolimu. Plazmatické hladiny cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu by měly být důkladně monitorovány při zahájení léčby klarithromycinem u pacientů léčených některým z výše uvedených imunosupresiv a jejich dávky by měly být sníženy, pokud je to nezbytné. Vysazení klarithromycinu u těchto pacientů, také vyžaduje důkladné monitorování plazmatických hladin cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu k řízení úpravy dávky.

Účinky jiných léčivých přípravků na klarithromycin

O následujících léčivech je známo, nebo se o nich předpokládá, že ovlivňují cirkulující koncentrace klarithromycinu; může být nutná úprava dávkování klarithromycinu nebo zvážení alternativní léčby.

FlukonazolSoučasné podávání flukonazolu 200 mg denně a klarithromycinu 500 mg dvakrát denně 21 zdravým dobrovolníkům vedlo k nárůstům průměrných minimálních koncentrací klarithromycinu v ustáleném stavu (C min) a plochy pod křivkou (AUC) o 33% a 18% v uvedeném pořadí. Koncentrace aktivního metabolitu 14 (R) hydroxyklarithromycinu v ustáleném stavu nebyly významně ovlivněny současným podáváním flukonazolu.Úprava dávkování klarithromycinu není nutná.

RitonavirSoučasné podávání klarithromycinu a ritonaviru zvyšuje plochu pod křivkou(AUC), maximální koncentraci (Cmax) a minimální koncentraci (C min) klarithromycinu. Díky širokému terapeutickému oknu klarithromycinu, není nutné u pacientů s normální funkcí ledvin dávku klarithromycinu snižovat.U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 60 ml / min), by měla být dávka klarithromycinu snížena o 50%.U pacientů s clearance kreatininu <30 ml / min, by měla být dávka klarithromycinu snížena o 75% použitím vhodné lékové formy klarithromycinu, jako například tablety s okamžitým uvolňováním, sáčky nebo dětské suspenze (ne všechny lékové formymusí být na trhu).Dávky klarithromycinu vyšší než 1000 mg za den by neměly být podávány spolu s inhibitory proteázy.Podobná úprava dávkování by měla být zvážena u pacientů se sníženou funkcí ledvin, kdy je ritonavir používán jako farmakokinetický urychlovač s jinými inhibitory HIV proteázy zahrnující atazanavir a sachinavir (viz níže, obousměrné farmakokinetické interakce).

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin, a rifapentinSilné induktory metabolického systému cytochromu P450 jako efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin, a rifapentin mohou urychlit metabolismus klarithromycinu a tím snížit plazmatické hladiny klarithromycinu, a zároveň zvýšit ty pro 14 (R)-hydroxyklarithromycin, metabolit, který je také mikrobiologicky aktivní. Vzhledem k tomu, že mikrobiologické aktivity klarithromycinu a 14 (R)-hydroxyklarithromycinu

jsou různé pro různé bakterie, může být zamýšlený terapeutický efekt narušen při současném podávání klarithromycinu a induktorů jaterních enzymů.

Účinky klarithromycinu na jiné léčivé přípravky

Interakce založené na CYP3A

Současné podávání klarithromycinu, který inhibuje CYP3A, a léčiv primárně metabolizovaných CYP3A může být spojeno se zvýšením koncentrací těchto léčiv, což by mohlo zvýšit nebo prodloužit jak terapeutické tak nežádoucí účinky současně podávaného léčiva.Klarithromycin má být používán s opatrností u pacientů léčených dalšími léčivy o kterých je známo, že jsou substráty enzymu CYP3A, zvláště v případě, kdy má substrát CYP3A úzký bezpečnostní profil (např. karbamazepin) a/nebo je substrát tímto enzymem s velké části metabolizován.Může být zvážena úprava dávkování, a pokud je to možné, u pacientů současně užívajících klarithromycin by měly být pečlivě monitorovány sérové koncentrace léčiv primárně metabolizovaných CYP3A.

AntiarytmikaPo uvedení na trh byl hlášen výskyt torsade de pointes při současném užívání klarithromycinu a chinidinu nebo disopyramidu. Elektrokardiogramy by měly být sledovány kvůli prodloužení QTc při podávání klarithromycinu s těmito léky. Sérové koncentrace těchto léků by měly být také sledovány.

KarbamazepinBěhem léčby klarithromycinem, může být metabolismus karbamazepinu inhibován.V důsledku toho mohou být sérové koncentrace karbamazepinu zvýšeny, a může být nutné zvážit snížení dávky.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy (např. lovastatin, simvastatin)Klarithromycin inhibuje metabolismus řady 3-hydroxy-3-methylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) inhibitorů reduktázy. To může mít za následek zvýšené plazmatické hladiny těchto léčiv.Ve vzácných případech byl hlášen výskyt rhabdomyolýzy při současném podávání klarithromycinu a HMG-CoA inhibitorů reduktázy (statiny), jako jsou lovastatin nebo simvastatin.Pacienti by měli být monitorováni kvůli známkám a příznakům myopatie. Je třeba zvážit úpravu dávkování statinu nebo užití statinu, který je méně závislý na metabolismu CYP3A, např.pravastatin.

Perorální antikoagulancia (např. warfarin, acenokumarol)Současné podávání klarithromycinu s warfarinem může zesílit jeho antikoagulačníúčinky. Bylo mnoho hlášení o zvýšení účinku perorálních antikoagulancií u pacientů užívajících antibakteriální látky, včetně makrolidů. Riziko se může lišit v závislosti na základní infekci, věku a celkovém stavu pacienta, takže podíl makrolidů na zvýšení INR (international normalised ratio), je obtížné posoudit. Doporučuje se, aby INR bylo často monitorováno v průběhu a krátce po současném podávání makrolidů s perorálními antikoagulancii.

Sildenafil, tadalafil, a vardenafilKaždý z těchto inhibitorů fosfodiesterázy je metabolizován, přinejmenším z části, CYP3A, a CYP3A může být při současném podávání klarithromycinu inhibován.Současné podávání klarithromycinu se sildenafilem, tadalafilem nebo vardenafilemmůže vést ke zvýšené expozici inhibitoru fosfodiesterázy.

Snížení dávkování sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu by mělo být zváženo při-současném podávání s klarithromycinem.

TheofylinBěhem léčby klarithromycinem, může být metabolismus theofylinu inhibován.V důsledku toho mohou být sérové koncentrace theofylinu zvýšené, a může být nutné zvážit snížení dávky.

TolterodinPrimární metabolickou cestou pro tolterodin je cesta přes 2D6 izoformu cytochromu P450 (CYP2D6). Nicméně, v podskupině populace která postrádá CYP2D6, je zjištěna metabolická cesta přes CYP3A.V této podskupině populace, má inhibice CYP3A za následek významně vyšší sérové koncentrace tolterodinu. Snížení dávkování tolterodinu může být v přítomnosti inhibitorů CYP3A, jako je klarithromycin nezbytné, u CYP2D6 pomalých metabolizátorů.

Benzodiazepiny (např. alprazolam, midazolam, triazolam)Když byl midazolam podáván současně s tabletami klarithromycinu (500 mg dvakrát denně), AUC se zvýšila 2,7 krát po intravenózním podání midazolamu a 7 krát po perorálním podání. Současnému podávání perorálního midazolamu a klarithromycinuje třeba se vyhnout. Je-li intravenózní midazolam podáván současně sklarithromycinem, musí být pacient pečlivě sledován, kvůli možné úpravě dávek.Stejná opatření by rovněž měla platit pro jiné benzodiazepiny, které jsou metabolizovány CYP3A, včetně triazolamu a alprazolamu. U benzodiazepinů, které nejsou metabolizovány CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je interakce s klarithromycinem nepravděpodobná.Po uvedení na trh byly při současném užívání klarithromycinu a triazolamu hlášeny lékové interakce a účinky na centrální nervový systém (CNS) (např. ospalost a zmatenost). Doporučuje se monitorování pacienta kvůli zvýšeným farmakologickým účinkům na CNS.

OmeprazolAUC omeprazolu je zvýšeno o 89% při současném podávání s klarithromycinem na eradikaci H. pylori, nicméně změna v průměrné 24hodinové hodnotě pH v žaludku z5,2 (omeprazol samostatně) na 5,7 (omeprazol + klarithromycin), není považována za klinicky významnou.Nejsou dostupné žádné údaje in-vivo u člověka, popisující interakci mezi klarithromycinem a následujícími léky: aprepitant, eletriptan, halofantrin, a ziprasidon. Nicméně, protože in vitro data naznačují, že tyto léky jsou CYP3A substráty, je třeba opatrnosti, pokud jsou podávány společně s klarithromycinem.Eletriptan nemá být podáván spolu s inhibitory CYP3A, jako je klarithromycin.Vyskytla se spontánní nebo publikovaná hlášení lékových interakcí inhibitorů CYP3A, zahrnující klarithromycin, s cyklosporinem, takrolimus, methylprednisolon, vinblastin a cilostazol.

Další interakce

KolchicinKolchicin je substrátem pro oba CYP3A a efflux transportér, P-glykoproteinu (Pgp). Je známo, že klarithromycin a jiné makrolidy inhibují CYP3A a Pgp. Když jsou klarithromycin a kolchicin podávány společně, inhibice Pgp a/nebo CYP3A klarithromycinem může vést ke zvýšené expozici kolchicinu. Pacienti by měli být sledováni kvůli klinickým příznakům toxicity kolchicinu (viz bod 4.4).

DigoxinDigoxin je substrátem pro efflux transportér, P-glykoproteinu (Pgp). Je známo, žeklarithromycin inhibuje Pgp. Když jsou klarithromycin a digoxin podávány společně, inhibice Pgp klarithromycinem může vést ke zvýšené expozici digoxinu. Při sledování po uvedení na trh byly také hlášeny zvýšené koncentrace digoxinu v séru u pacientů užívajících klarithromycin a digoxin současně. Někteří pacienti vykazovaliklinické příznaky shodné s toxicitou digoxinu, včetně potenciálně fatálních arytmií. Sérové koncentrace digoxinu by měly být pečlivě sledovány, během současného podávání digoxinu a klarithromycinu pacientům.

ZidovudinV důsledku snížené gastrointestinální absorpce zidovudinu v přítomnosti klarithromycinu, byly u dospělých pacientů pozorovány v průběhu současné léčby klarithromycinem a zidovudinem snížené sérové hladiny zidovudinu.Vzhledem k tomu, že se zdá, že klarithromycin narušuje absorpci současně perorálně podávaného zidovudinu, pacienti by měli dodržovat 4hodinový odstup mezi užívánímtěchto dvou léků.Zdá se, že tato interakce se nevyskytuje u dětských HIV-infikovaných pacientů, kteříužívají současně zidovudin a klarithromycin v suspenzi. Tato interakce je nepravděpodobná, pokud je klarithromycin podáván pomocí nitrožilní infuze.

Fenytoin a valproátVyskytla se spontánní nebo publikovaná hlášení o interakcích s inhibitory CYP3A, včetně klarithromycinu a léků, o kterých se nepředpokládalo, že jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A, včetně fenytoinu a valproátu.Pro tyto léky je doporučeno stanovení sérových hladin, pokud jsou podáványsoučasně s klarithromycinem. Byly zaznamenány zvýšené koncentrace.

Obousměrné farmakokinetické interakce

AtazanavirKlarithromycin i atazanavir jsou oba substráty a inhibitory CYP3A, a existují důkazy o obousměrné lékové interakci. Současné podávání klarithromycinu (500 mg dvakrát denně) s atazanavirem (400 mg jednou denně) vedlo ke 2násobnému zvýšení expozice klarithromycinu a 70% poklesu expozice 14 (R)-hydroxyklarithromycinu, s 28% nárůstem AUC atazanaviru.Díky širokému terapeutickému oknu klarithromycinu u pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku klarithromycinu snižovat.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 60 ml / min), by měla být dávka klarithromycinu snížena o 50%.U pacientů s clearance kreatininu <30 ml / min, by měla být dávka klarithromycinu snížena o 75% použitím vhodné lékové formy klarithromycinu, jako například tablety s okamžitým uvolňováním, sáčky nebo dětské suspenze (na trhu nemusí být všechny lékové formy).Dávky klarithromycinu vyšší než 1000 mg za den by neměly být podávány spolu s inhibitory proteázy.

ItrakonazolKlarithromycin i itrakonazol jsou oba substráty a inhibitory CYP3A, vedoucí k obousměrné lékové interakci. Klarithromycin může zvýšit plazmatické hladiny itrakonazolu, zatímco itrakonazol může zvyšovat plazmatické hladiny klarithromycinu.Pacienti užívající itrakonazol a klarithromycin současně by měli být pečlivě sledováni

kvůli známkám nebo příznakům zvýšených nebo prodloužených farmakologických účinků.

SachinavirKlarithromycin i s

achinavir jsou oba substráty a inhibitory CYP3A, a existují

důkazy o obousměrné lékové interakci.Současné podávání klarithromycinu (500 mg dvakrát denně) a s

achinaviru (měkké

želatinové tobolky, 1200 mg třikrát denně) 12 zdravým dobrovolníkům vedlo kustáleném stavu hodnot plochy pod křivkou (AUC) a maximální koncentrace (Cmax) s

achinaviru, které byly o 177% a 187% vyšší než ty, které byly pozorovány pro

samotný s

achinavir.

Hodnoty AUC a Cmax klarithromycinu byly přibližně o 40% vyšší než ty, které byly pozorovány pro samotný klarithromycin.Úprava dávky není nutná, pokud jsou tyto dva léky současně podávány po omezenou dobu ve studovaných dávkách/formách.Pozorování ze studií lékových interakcí s použitím měkkých želatinových toboleknemusí být reprezentativní pro účinky pozorované s použitím tvrdých želatinovýchtobolek s

achinaviru.

Pozorování ze studií lékových interakcí provedených neposíleným s

achinavirem

nemusí být reprezentativní pro účinky pozorované při terapii s

achinavir/ritonavir.

Pokud je s

achinavir podáván společně s ritonavirem, je třeba zvážit potenciální

účinky ritonaviru na klarithromycin (viz výše, Účinky jiných léčivých přípravků na klarithromycin).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíDostupné množství údajů o těhotných ženách nenaznačuje žádnou malformativnínebo feto/neonatální toxicitu klarithromycinu. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Riziko pro člověka není známo.Klarithromycin by tedy neměl být používán během těhotenství, pokud přínos jednoznačně nepřeváží nad riziky.

KojeníKlarithromycin a jeho aktivní metabolit jsou vylučovány do mateřského mléka. Klarithromycin by tedy neměl být podáván během kojení, pokud se přínos nepovažuje za převyšující riziko.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku klarithromycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při provádění těchto činností je třeba vzít v úvahu možnost výskytu nežádoucích reakcí jako jsou závratě, zmatenost a dezorientace.

4.8

Nežádoucí účinky

Klarithromycin, stejně jako ostatní makrolidová antibiotika, může být spojen s nežádoucími účinky.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Následující nežádoucí účinky byly rozděleny do následujících kategorií:

Velmi časté:

1/10

Časté:

1/100 až <1/10

Méně časté:

1/1000 až <1/100

Vzácné:

1/10000 až < 1/1000

Velmi vzácné: <1/10000Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Klinické zkušenosti

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Méně časté

GastroenteritidaOrální kandidózaVyrážka pustulárníRhinitisVaginální kandidózaVaginální infekce

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

AnémieEosinofilieHypochromní anémieLeukopenieTrombocytemiePoruchy leukocytů

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

AnorexieHyperchloremieHyperurikemieHypokalcemieZvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Méně časté

DepreseNespavostNervozitaSomnolence

Časté

Dysgeuzie

Poruchy nervového systému

Méně časté

ZávraťBolest hlavyTremor

Poruchy oka

Méně časté

Zánět spojivekPoruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Ušní poruchyTinitusZávrať

Cévní poruchy

Méně časté

Vazodilatace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

AstmaDušnostPlicní onemocnění

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolesti břichaPrůjemDyspepsieNevolnost

Méně časté

Abdominální distenzeZácpaSucho v ústechŘíháníNadýmáníGastrointestinální poruchyGastrointestinální krváceníStomatitidaZbarvení jazykaZvracení

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Hyperbilirubinemie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Suchá kůžeEkzémHyperhidrózaSvěděníVyrážkaVyrážka makulopapulárníKopřivka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Bolesti v zádech

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

AlbuminurieHematuriePyuria

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Genitální výtok

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

AstenieBolest na hrudiLékové interakceOtok obličejeMalátnostBolestŽízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení alaninaminotransferázy Zvýšení alkalické fosfatázyZvýšení aspartátaminotransferázy Zvýšení kreatininu v krviZvýšení laktát dehydrogenázy v krviZvýšení močoviny v krviAbnormální laboratorní testyAbnormální výsledky jaterních testůProdloužení protrombinového času

Post-marketingové zkušenostiHlášené nežádoucí účinky jsou v souladu s těmi pozorovanými v klinických studiích. Jelikož tyto reakce jsou hlášeny dobrovolně z populací o nejisté velikosti, není vždy možné spolehlivě odhadnout jejich četnost nebo stanovit kauzální vztah k expozici přípravku. Expozice pacientů pro klarithromycin se odhaduje na více než 1 bilión dnů léčby pacienta.

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Orální kandidóza

Poruchy krve a lymfatického systému

LeukopenieTrombocytemie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktická reakceHypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Abnormální snyÚzkostStav zmatenostiDepersonalizaceDezorientaceHalucinaceNespavostPsychotické poruchy

Poruchy nervového systému

KřečeZávraťDysgeuzieParosmie

Poruchy ucha a labyrintu

HluchotaTinitusZávrať

Srdeční poruchy

Prodloužený QT interval na EKGTorsades de pointesKomorové tachykardie

Gastrointestinální poruchy

Zánět jazykaAkutní pankreatitidaStomatitidaZbarvení jazykaZbarvení zubů

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní selháníPorucha funkce jaterHepatitidaCholestatická hepatitidaCholestatická žloutenkaŽloutenka hepatocelulární

Poruchy kůže a podkožní tkáně

VyrážkaStevens-Johnsonův syndromToxická epidermální nekrolýzaKopřivka

Poruchy ledvin a močových cest

Intersticiální nefritida

Vyšetření

Zvýšení kreatininu v krviZvýšení jaterních enzymů

Dlouhodobé použití, stejně jako u jiných antibiotik, má za následek kolonizaci zvýšeným počtem non-senzitivních bakterií a plísní. Pokud se vyskytne superinfekce, je třeba zahájit příslušnou léčbu.

Pseudomembranózní kolitida byla hlášena téměř u všech antibakteriálních látek, včetně klarithromycinu a její závažnost se může pohybovat v rozsahu od mírné až po

život ohrožující. Proto je důležité myslet na tuto diagnózu u pacientů s průjmem, který se vyskytl po podání antibakteriálních látek.

Post-marketingově byla hlášena toxicita kolchicinu při současném užívání klarithromycinu a kolchicinu, zvláště u starších osob, v některých případech se objevila u pacientů s nedostatečností ledvin. U některých z těchto pacientů byla hlášena úmrtí (viz body 4.4. a 4.5).

4.9

Předávkování

Hlášení uvádějí, že požití velkého množství klarithromycinu může vyvolat gastrointestinální poruchy. Jeden pacient, u něhož byla v anamnéze zjištěna bipolárně afektivní porucha, požil 8 g klarithromycinu výsledkem byly změny duševního stavu, rozvoj paranoidního chování, hypokalémie a hypoxémie. Zvažte podání aktivního uhlí a podpůrná opatření po potenciálně toxickém požití. Může být zvážen výplach žaludku, ale pouze v případě jeho včasného provedení (nejlépe do 1h).Jako v případě jiných makrolidových antibiotik nelze očekávat, že by hemodialýza nebo peritoneální dialýza výrazněji ovlivnila sérové hladiny klarithromycinu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy.

ATC kód: J01FA09

Mechanismus účinku:

Klarithromycin je antibiotikum patřící do skupiny makrolidových antibiotik. Antibakteriální účinek vyvolává tím, že inhibuje intracelulární proteosyntézucitlivých bakterií.Selektivně se váže na 50S podjednotku bakteriálních ribosomů a tím brání translokaci aktivovaných aminokyselin.

14 (R)-hydroxy metabolit klarithromycinu, produkt metabolismu mateřské látky u člověka, má také antimikrobiální aktivitu. Metabolit je méně aktivní než mateřská látka pro většinu organismů, včetně Mycobacterium spp. Výjimkou je Haemophilus influenzae, u něhož je metabolit 1 až 2 krát účinnější než mateřská látka. Klarithromycin v kombinaci s metabolitem prokázal aditivní nebo synergický efekt závislý na druhu, jak in vitro, tak in vivo.

Vztah FK/FD Klarithromycin je extenzivně distribuován do tělesných tkání a tekutin. Vzhledem k vysoké penetraci do tkání, jsou intracelulární koncentrace vyšší než koncentrace v séru.Nejdůležitější farmakodynamické ukazatele k předvídání účinku makrolidů nejsou jednoznačně stanoveny. Doba za kterou plazmatická koncentrace piperacilinu v infikovaném organismu překročí MIC (T/MIC) může nejlépe korelovat s účinnostíklarithromycinu, nicméně protože koncentrace klarithromycinu dosažené v dýchacích tkáních a kapalinách epiteliální výstelky převyšovaly ty v plazmě, používáníparametrů založených na koncentracích v plazmě může selhat při přesném předvídání

odpovědi u infekcí dýchacích cest.Koncentrace klarithromycinu v mandlích a celé plicní tkáni jsou 2 - až 6-krát vyšší než ty , které byly pozorovány v séru. Tkáňové a sérové koncentrace pozorované ve studiích s tabletami s okamžitým uvolňováním (IR) jsou uvedeny níže.

Průměrná koncentrace klarithromycinu [250 mg dvakrát

denně]

Typ tkáně

Tkáň

Sérum

Mandle

1,6 μg/g

0,8 μg/ml

Plíce

8,8 μg/g

1,7 μg/ml

Farmakokinetika perorálně podávaného klarithromycinu v tabletách s řízeným uvolňováním (MR), byla studována u dospělého člověka (viz bod 5.2) a porovnána s klarithromycinem 250 mg a 500 mg tabletami s okamžitým uvolňováním. Rozsah absorpce - plocha pod křivkou (AUC) - bylo zjištěno, že jsou shodné, pokud byly podávány stejné celkové denní dávky. Očekává se, že ekvivalentní AUC budou vést ke stejným tkáňovým hodnotám jaké byly pozorovány u tablet klarithromycinu s okamžitým uvolňováním. Ve studii se zdravými dobrovolníky bylo prokázáno, že koncentrace klarithromycinu v tekutině epiteliální výstelky (ELF) po podání tablet s řízeným uvolňováním zůstalynad 1 μg / ml za 24 hodin a nad 10 μg/ml po dobu až 18 hodin. U většiny jedinců, byly koncentrace klarithromycinu v ELF přibližně 30 krát vyšší než v plazmě, a poměr se zdá být nezávislý na lékové formě a čase hodnocení. Maximální koncentrace v tkáni nad 40 μg/ml byla pozorována u formy s řízeným uvolňováním,prokazující rozsáhlou absorpci klarithromycinu do plicní tkáně. Tato hladina je značně vyšší než hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) všech komunitně získaných respiračních patogenů. Klarithromycin se značně hromadil v alveolárních makrofázích (AM), s hladinami v alveolárních makrofázích přibližně 100 až 600-krát vyššími než v plazmě a 4 - až 18-násobně vyššími než v ELF pro většinu jedinců. I když se koncentrace 14 (R)-hydroxyklarithromycinu v AM nedaly u některých jedinců vyčíslit a byly spíševariabilní, AM hladiny byly většinou podobné pro tablety s řízeným i okamžitým uvolňováním. Koncentrace v AM byly vyšší než v plazmě, ale akumulace byla nižší pro metabolit než pro mateřský klarithromycin.

Mechanismus rezistenceZískaná rezistence na makrolidy u S. pneumoniae, S. pyogenes a S. aureus je zprostředkována především přítomností jednoho ze dvou mechanismů (tj. ERM a MEF nebo MSR).Ribozomální vazbě antimikrobiálních látek je zabráněno pomocí methylace ribozomuenzymem (ERM). Alternativně efflux mechanismus (MEF nebo MSR) může zabránit antimikrobiální látce dosáhnout svého cílového ribozomu, čerpáním antimikrobiální látky ven z buňky. Žádné mechanismy získané rezistence nebyly zjištěny u Moraxella nebo Haemophilus spp. Mechanismy rezistence vůči makrolidům jsou stejně účinné proti 14 - a 15-členným makrolidům včetně erythromycinu, klarithromycinu, roxithromycinu a azithromycinu. Mechanismy rezistence na penicilin a rezistencevůči makrolidům nesouvisejí.

Je třeba věnovat pozornost ERM-zprostředkované zkřížené rezistenci mezi makrolidy jako klarithromycin a linkosamidy, jako linkomycin a klindamycin.

Klarithromycin antagonizuje antibakteriální účinky beta-laktamových antibiotik. Také účinky linkomycinu a klindamycinu jsou antagonizovány, alespoň in vitro.

Hraniční hodnoty (breakpoints)Následující hraniční hodnoty klarithromycinu, rozlišující citlivé od rezistentních mikroorganismů, byly stanoveny Evropským výborem pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST).

Současné EUCAST hraniční hodnoty jsou následující:EUCAST hraniční hodnoty: Makrolidy, linkosamidy, streptograminy - EUCAST klinické MIC hraniční hodnoty 2010-04-27 (v 1.1)

Hraniční hodnoty závislé na druhu (S</R>)

Enterobacteriaceae

Pseudo

monas

Acinetobacter

Staphylo

coccus

Enterococcus

Streptococcus

A,B,C,G

S.pneumoniae

Ostatní

strepto

ko

ky

H.influenzae

M.catarrhalis

N.gonorrhoeae

N.meningitidis

Gramnegativní

anaerob

y

Grampozitivní

anaerob

y

Hraniční

hodnoty

nezávislé

na

druhu

A

S</R>

Klarithromycin

B,C

RD -- -- -- 1/2 --

0.25/

0.5

0.25/

0.5

IE 1/32

D 0.25/

0.5

-- -- --

--

IE

A. Na druhu nezávislé hraniční hodnoty byly určeny zejména na základě údajů FK/FD a jsou nezávislé na MIC distribucích specifických druhů. Jsou pouze pro použití u druhů, které nejsou uvedeny v tabulce nebo poznámkách pod čarou. Avšak farmakodynamické údaje pro výpočet druhově nezávislých hraničních hodnotmakrolidů, lincosamidů a streptograminů nejsou pevné, tedy IE (insufficient evidence).B. Erythromycin může být použit pro stanovení citlivosti uvedených bakterií na jiné makrolidy (azithromycin, klarithromycin a roxithromycin)C. Klarithromycin se používá pro eradikaci H. pylori (MIC ≤ 0,25 mg / l pro běžnétypy izolátů)D. Korelace mezi H. influenzae makrolidovými MIC a klinickými výsledky je slabá. Proto byly stanoveny hraniční hodnoty pro makrolidy a příbuzná antibiotika ke kategorizaci běžného typu H. influenzae jako střed.

Klarithromycin se používá pro eradikaci H. pylori, minimální inhibiční koncentrace (MIC) ≤ 0,25

μg / ml, která byla stanovena jako hraniční hodnota citlivosti Klinickým

a laboratorním institutem norem (CLSI).

Hodnoty prevalence získané rezistence se mohou lišit geograficky a v čase pro určitédruhy a lokální informace o rezistenci jsou žádoucí, zejména při léčbě závažných infekcí.

Pokud je to potřeba, doporučuje se obrátit se na odborníka v případech,

kdy lokální prevalence rezistence je taková, že prospěšnost léčiva je přinejmenším u některých typů infekcí sporná.

Kategorie 1: citlivé druhyGrampozitivní

Gramnegativní

Ostatní

Clostridium perfringens

Haemophilus influenzae§

Chlamydia pneumoniae (TWAR)

Peptococcus niger

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Proprionibacterium acnes

Moraxella catarrhalis

Mycobacterium chelonae

Streptococcus group F

Pasteurella multocida

Mycobacterium fortuitumMycobacterium intracellulareMycobacterium kansasiiMycobacterium pneumonia

Kategorie 2: Mikroorganismy, pro které může být problémem získaná rezistence #Staphylococcus aureus (rezistentní nebo citlivý* na methicillin)+Staphylococcus koaguláza negativní+Streptococcus pneumoniae*+Streptococcus pyogenes*Streptococcus sk. B, C, GStreptococcus spp.Kategorie 3: Druhy přirozeně rezistentníEnterobacteriaceaePseudomonas aeruginosa *Druh ve vztahu k účinnosti byl demonstrován v klinických studiích (pokud citlivý)§Byly stanoveny hraniční hodnoty pro makrolidy a příbuzná antibiotika ke kategorizaci běžného typu H. influenzae jako střed+Označuje druhy, u nichž byla pozorována vysoká míra rezistence (tj. více než 50%) v jednénebo více oblastech/zemích/ regionech EU# ≥ 10% rezistence alespoň v jedné zemi Evropské unie

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Kinetika perorálně podaného klarithromycinu s řízeným uvolňováním byla studovánau dospělých osob a porovnávána s klarithromycinem 250 mg a 500 mg tabletami s okamžitým uvolňováním. Bylo zjištěno, že rozsah absorpce je shodný, pokud byly podávány stejné celkové denní dávky. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 50%. Byla nalezena malá nebo žádná neočekávaná akumulace a metabolické dispozice se neměnily v žádném druhu po opakovaném podávání. Na základě zjištění ekvivalentní absorpce se k formě s řízeným uvolňováním vztahují následující in vitro a in vivo údaje.

Distribuce

In-vitro: Výsledky in-vitro studií ukázaly, že vazba klarithromycinu na proteiny lidské plazmy je v průměru okolo 70% při koncentracích 0,45 - 4,5

μg/ml. Snížení

vazby na 41% při 45,0

μg/ml naznačilo, že vazebná místa se mohou nasytit, ale k

tomu došlo při koncentracích daleko přesahujících terapeutické hladiny léčiva.

In-vivo: Výsledky in vivo studií ukázaly, že hladiny klarithromycinu ve všech tkáních, kromě centrálního nervového systému, byly několikrát vyšší než hladiny léčiva v krevním oběhu. Nejvyšší koncentrace byly nalezeny v játrech a plicní tkáni,

kde poměry tkáň/plazma dosáhly 10 až 20.

Farmakokinetika klarithromycinu je nelineární. U krmených pacientů, kteří dostávali500 mg tablety klarithromycinu s řízeným uvolňováním denně, byla maximální ustálená plazmatická koncentrace klarithromycinu a 14-hydroxy-klarithromycinu 1,3 a 0,48

μg/ml, resp. Když bylo dávkování zvýšeno na 1000 mg denně, tyto hodnoty

v ustáleném stavu byly 2,4

μg/ml a 0,67 μg/ml, resp.

Metabolismus

Metabolismus v játrech zahrnuje systém cytochromu P450. Jsou popsány tři metabolity: N-demethyl klarithromycin, decladinosyl klarithromycin a 14-hydroxy klarithromycin.

Eliminační poločasy mateřského léčiva a metabolitů byly přibližně 5,3 a 7,7 hodiny, resp. Zřejmé poločasy jak klarithromycinu tak jeho hydroxylovaného metabolitu měly tendenci být delší při vyšších dávkách.

Exkrece

Vylučování močí představovalo přibližně 40% dávky klarithromycinu. Eliminace stolicí představuje přibližně 30%.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích s opakovanými dávkami souvisela toxicita klarithromycinu s dávkou a délkou léčby. Primárním cílovým orgánem byla u všech druhů játra, s jaternímilézemi pozorovanými po 14 dnech u psů a opic. Hladiny systémové expozice spojené s touto toxicitou nejsou známy, ale toxické mg/kg dávky byly vyšší než doporučená dávka pro léčbu pacienta.

Žádný důkaz mutagenního potenciálu klarithromycinu byly pozorovány v průběhu řady in vitro a in vivo testů.

Studie sledující fertilitu a reprodukci u potkanů neprokázaly žádné nežádoucí účinky. Studie sledující teratogenní účinky u potkanů (Wistar (p.o.) a Sprague-Dawley (p.o. a i.v.)) u novozélandských bílých králíků a opic neprokázaly žádné teratogenní účinky klarithromycinu. Nicméně další podobná studie u potkanů kmene Sprague-Dawley ukázala nízký (6%) výskyt kardiovaskulárních abnormalit, které se objevily v důsledku spontánní exprese genetických změn. Dvě studie provedené u myší odhalily variabilní výskyt (3-30%) rozštěpu patra a ztrátu embrya u opic, ale pouze při dávkách, které byly čistě toxické pro matky.

Nebyly hlášeny žádné jiné toxikologické nálezy považované za relevantní pro velikost dávky doporučené pro léčbu pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletymonohydrát laktosy

hypromelosaftalát hypromelosymastekmagnesium-stearát (E 572)

Potahová vrstva tabletypotahová soustava Opadry II žlutá (31G52300) skládající se z:hypromelosa 2910/15 (E464)monohydrát laktosyoxid titaničitý (E171)makrogol 4000mastek (E553b)hlinitý lak chinolinové žluti (E104)makrogol 400

6.2

Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení PVC/PVDC/Al blistr po 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30 a 60 tabletách s řízeným uvolňováním..Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/893/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.11.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

10.11.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Klaritromycin Retard Mylan 500 mgtablety s řízeným uvolňovánímclarithromycinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg ve formě clarithromycini citras.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.Více naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

tablety s řízeným uvolňováním

5 tablet6 tablet7 tablet8 tablet10 tablet14 tablet16 tablet20 tablet21 tablet28 tablet30 tablet60 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERICS [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 15/893/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

klaritromycin retard mylan 500 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Klaritromycin Retard Mylan 500 mgtablety s řízeným uvolňovánímclarithromycinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.