Klaritromycin Mylan 500 Mg

Kód 0144257 ( )
Registrační číslo 15/ 029/06-C
Název KLARITROMYCIN MYLAN 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0144241 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144242 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144263 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144264 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144243 POR TBL FLM 12X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144244 POR TBL FLM 12X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144245 POR TBL FLM 14X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144246 POR TBL FLM 14X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144247 POR TBL FLM 20X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144248 POR TBL FLM 20X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144249 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144250 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144251 POR TBL FLM 24X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144252 POR TBL FLM 24X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144266 POR TBL FLM 250X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144265 POR TBL FLM 250X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144253 POR TBL FLM 28X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144254 POR TBL FLM 28X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144256 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144255 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144233 POR TBL FLM 4X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144234 POR TBL FLM 4X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144257 POR TBL FLM 42X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144258 POR TBL FLM 42X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144260 POR TBL FLM 50X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144259 POR TBL FLM 50X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144268 POR TBL FLM 500X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144267 POR TBL FLM 500X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144235 POR TBL FLM 6X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144236 POR TBL FLM 6X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144262 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144261 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144237 POR TBL FLM 7X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144238 POR TBL FLM 7X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144239 POR TBL FLM 8X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0144240 POR TBL FLM 8X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak KLARITROMYCIN MYLAN 500 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls104343/2008, sukls104344/2008a příloha k sp.zn. sukls171165/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Klaritromycin Mylan 250 mgKlaritromycin Mylan 500 mg

potahované tablety

Clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Klaritromycin Mylan a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Klaritromycin Mylan užívat3. Jak se Klaritromycin Mylan užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Klaritromycin Mylan uchovávat6. Další informace

1. CO JE KLARITROMYCIN MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Klaritromycin je antibiotikum používané pro léčbu různých typů infekcí. Patří sem infekce kůže a měkkých tkání nebo infekce dýchacího ústrojí (nos, krk, hrudník, plíce). Klaritromycin může být také používán (spolu s jinými léky) k léčbě infekcí vyvolaných H. pylori u pacientů s duodenálními (dvanáctníkovými) vředy.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KLARITROMYCIN MYLAN UŽÍVAT

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klaritromycin nebo jiná podobná antibiotika, např. erythromycin nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku,

jestliže užíváte ergotamin nebo dihydroergotamin, což jsou léky na migrénu,

jestliže užíváte cisaprid, což je lék na žaludeční obtíže,

jestliže užíváte pimozid, což je lék na duševní poruchy,

jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol, což jsou léky na sennou rýmu a jiné alergie,

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klaritromycin Mylan je zapotřebí

Před zahájením léčby tímto přípravkem sdělte svému lékaři pokud:

máte problémy s játry, ledvinami nebo srdcem

trpíte myastenií gravis (onemocnění oslabující svaly)

jste alergický(á) na penicilín

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

2/5

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků a o následujících přípravcích:

disopyramid, chinidin nebo digoxin (léky na srdce)

warfarin nebo jiné přípravky používané k ředění krve

ergotamin nebo dihydroergotamin (léčba migrény)

fenytoin, fenobarbital nebo karbamazepin (léky na epilepsii)

teofylin (k léčbě dechových obtíží)

terfenadin nebo astemizol (na léčbu senné rýmy nebo alergie)

triazolam, alprazolam nebo midazolam (zklidňující léky)

simvastatin, atorvastatin nebo cerivastatin (na léčbu vysokého cholesterolu)

cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)

cyklosporin nebo takrolimus (přípravek na potlačení imunity)

pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)

ritonavir, zidovudin nebo efavirenz (používané k léčbě pacientů nakažených HIV)

rifabutin nebo rifampicin ( používané u některých infekcí)

flukonazol (používaný k léčbě mykotických onemocnění)

omeprazol, ranitidin nebo antacida (používané u pálení žáhy a žaludečních vředů)

třezalka tečkovaná (používaná při depresi)

další antibiotika jako je erytromycin

kolchicin (obvykle užívaný na dnu)

Těhotenství a kojení

Klaritromycin by se neměl podávat těhotným nebo kojícím ženám pokud přínos léčby nepřevýší riziko pro plod. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nekojte své dítě, protože malé množství klaritromycinu může přecházet do mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte a neobsluhujte stroje pokud pociťujete závrať, zmatenost nebo deziorientaci během užívání tohoto přípravku.

3. JAK SE KLARITROMYCIN MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Klaritromycin Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody.

Tablety lze užívat s jídlem i bez jídla

500mg tablety by se neměly dělit

Obvyklá dávka přípravku je:

Infekce dýchacího ústrojí, kůže nebo měkkých tkáníDospělí a děti nad 12 letObvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů. U těžkých infekcí může váš lékař zvýšit dávku na 500 mg dvakrát denně po dobu až 14 dnů.

Děti do 12 letNepodávejte přípravek Klaritromycin Mylan dětem do 12 let věku.

Eradikace H. pylori u dospělých pacientů s duodenálními vředy

3/5

Klaritromycin se obvykle používá v kombinaci s jinými léky pro léčbu infekcí vyvolaných H. pylori u pacientů s duodenálními (dvanáctníkovými) vředy. Dávka a frekvence podávání závisí na ostatních lécích, které vám lékař předepíše. Je důležité, abyste užíval/a přípravek podle doporučení lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Klaritromycin Mylan, než jste měl/a

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou zbývající tablety a obal přípravku. Příznaky předávkování zahrnují nevolnost, průjem, zažívací obtíže nebo bolest žaludku.

Jestliže jste zapomněl/a užít Klaritromycin Mylan

Užijte následující dávku jakmile si vzpomenete, pokud již ovšem není téměř čas užít následující dávku.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu

Jestliže jste přestal/a užívat Klaritromycin Mylan

Nepřestávejte užívat tento lék, pokud se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil/a předepsaný cyklus léčby. V případě předčasného ukončení léčby se vaše potíže mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Klaritromycin Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte Klaritromycin Mylan užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.

alergické reakce jako je kožní vyrážka nebo otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku což může vést k potížím s dýcháním nebo polykáním

silná bolest břicha a zad způsobená zánětem slinivky břišní

závažný průjem s krví ve stolici

potíže s játry, které mohou vést k ztmavnutí moči, světlé stolici, zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka), nevolnosti, což může vést až k jaternímu selhání

závažné kožní reakce, vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné ale závažné a mohou vyžadovat lékařskou pomoc.

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10):

nevolnost, zvracení, průjem, poruchy trávení, bolest žaludku

bolestivost nebo zánět dutiny ústní nebo jazyka, změna zbarvení zubů a jazyka

necitlivost nebo brnění prstů na rukou a nohou, bolesti hlavy, závratě

změny čichu a chuti, například kovová nebo hořká chuť v ústech

změny hladiny močoviny v krvi

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby ze 100):

změna hladiny kreatininu nebo krevních cukrů (můžete být bledý(á) nebo pociťovat slabost)

bolesti kloubů nebo svalů

změny jaterních testů

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 1000):

zvonění v uších

4/5

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10000):

krevní poruchy (můžete si všimnout neobvyklého krvácení nebo tvorby modřin bez známé příčiny)

porucha sluchu, která se upraví po přerušení léčby

motání hlavy, nervozita nebo zmatenost, nespavost, špatné sny, halucinace, pocit dezorientace, křeče, mentální porucha nebo depersonalizace

mdloby nebo velmi rychlý srdeční rytmus

selhání ledvin (můžete si všimnout změny v četnosti močení)

nízká hladina krevního cukru (glukózy) u pacientů léčených přípravky proti cukrovce (včetně inzulinu), můžete pociťovat pocení, slabost, hlad, závratě, třes, bolest hlavy, návaly horka nebo bledost, necitlivost, zrychlení nebo bušení srdce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK KLARITROMYCIN MYLAN UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Klaritromycin Mylan obsahujeLéčivou látkou je clarithromycinum.Pomocnými látkami jsou:

mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát. Potah tablety obsahuje hypromelosu, hyprolosu, oxid titaničitý, propylenglykol, vanilin a hlinitý lak chinolinové žluti.

Jak Klaritromycin Mylan vypadá a co obsahuje toto baleníKlaritromycin Mylan jsou žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety a jsou dostupné ve dvou silách. Tablety přípravku Klaritromycin Mylan 250 mg jsou označeny “C250” na jedné straně a “G” na druhé straně. Tablety přípravku Klaritromycin Mylan 500 mg jsou označeny “C500” na jedné straně a “G” na druhé straně.

Klaritromycin Mylan je k dispozici v blistrech a plastových nádobkách po 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 100, 250 a 500 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Generics [UK] Limited, Potters Bar, Velká Británie

Výrobce: Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká BritánieMcDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

5/5

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Velká Británie

Clarithromycin

Česká Republika

Klaritromycin Mylan

Řecko

Clarithromycin/Generics TAB

Maďarsko

Klarigen

Itálie

Claritromicina Mylan Generics

Polsko

Klarigen

Slovensko

Klaritromycin Mylan

Datum poslední revize textu: 11.5.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls104344/2008a příloha k sp.zn. sukls171165/2010, sukls18790/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Klaritromycin Mylan 500 mgPotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 500 mg clarithromycinumÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.Žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety označené „C500“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Klaritromycin Mylan 500 mg je indikovaný pro léčbu infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na klaritromycin. Mezi jeho hlavní indikace patří:

Infekce dolních dýchacích cest (např. akutní a chronická bronchitida a pneumonie).

Infekce horních dýchacích cest (např. sinusitida a faryngitida).

Klaritromycin je určený pro úvodní léčbu komunitně získaných respiračních infekcí a byla prokázána jeho in vitro účinnost proti častým a atypickým respiračním patogenům uvedeným v mikrobiologické části.

Klaritromycin je také indikovaný u infekcí kůže a měkkých tkání mírného až středně závažného stupně (např. celulitida, pyodermie, impetigo).

Klaritromycin je v kombinaci s aciditu potlačujícím účinkem omeprazolu nebo lansoprazolu indikován k eradikaci H. pylori u pacientů s duodenálními vředy (viz bod 4.2).

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení týkající se vhodného použití antibakteriálních látek.

Klaritromycin je indikován u dospělých a dětí od 12 let věku. (léková forma pouze pro dospělé, např. tablety, i.v.) (i.v. forma není v ČR registrována)Klaritromycin je indikován u dětí, od 6 měsíců do 12 let. (dětská perorální suspenze).

4.2

Dávkování a způsob podání

Pro dávkování 250 mg dvakrát denně musí být používány tablety o obsahu 250 mg klaritromycinu, protože tablety o obsahu 500 mg klaritromycinu není možné půlit.

Děti mladší než 12 let: Používání tablet klaritromycinu / i.v. (i.v. forma není v ČR registrována) se nedoporučuje u dětí mladších než 12 let. Použijte klaritromycin dětskou suspenzi.

Děti starší než 12 let: stejné jako u dospělých.

Obvyklá doba léčby je 6 až 14 dní. (pouze pro lékovou formu pro dospělé)Obvyklá doba léčby je 5 až 10 dnů. (forma dětské perorální suspenze)

Pacienti s infekcemi dýchacího traktu/kůže a měkkých tkání.

Dospělí: Klaritromycin Mylan 500 mg je k dispozici ve dvou silách, 250 mg a 500 mg. Obvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů. Tato dávka může být u závažných infekcí zvýšena na 500 mg dvakrát denně až po dobu 14 dnů.

Děti nad 12 let: Jako u dospělých.

Děti do 12 let: Klaritromycin Mylan 500 mg není doporučen.

Eradikace H. pylori u pacientů s duodenálními vředy (dospělí)

Trojkombinace (7 až 14 dnů): Klaritromycin 500 mg dvakrát denně a inhibitor protonové pumpy spolu s amoxicilinem 1000 mg dvakrát denně po dobu 7 až 14 dnů.

Trojkombinace (7 dnů): Klaritromycin 500 mg dvakrát a inhibitor protonové pumpy spolu s metronidazolem 400 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů (je doporučeno provádět testování citlivosti, pokud není jistá potenciální účinnost metronidazolu).

Trojkombinace (7 dnů): Klaritromycin 500 mg dvakrát denně a inhibitor protonové pumpy spolu s amoxicilinem 1000 mg dvakrát denně nebo metronidazolem 400 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů (je doporučeno provádět testování citlivosti, pokud není jistá potenciální účinnost metronidazolu)..

Trojkombinace (10 dnů): Klaritromycin 500 mg dvakrát denně spolu s amoxicilinem 1000 mg dvakrát denně a inhibitorem protonové pumpy po dobu 10 dnů.

Dvojkombinace (14 dnů): Obvyklá dávka klaritromycinu je 500 mg třikrát denně po dobu 14 dnů. Klaritromycin by měl být podáván s inhibitorem protonové pumpy.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Starší pacienti: Jako u dospělých.

Porucha renálních funkcí: Úprava dávkování není obvykle nutná kromě pacientů se závažným stupněm poruchy renálních funkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min). Pokud je nutná úprava dávkování, měla by být celková denní dávka snížena na

polovinu, např. 250 mg jednou denně nebo 250 mg dvakrát denně u závažnějších infekcí.

Pacienti s poruchou funkce jater: Úprava dávkování není obvykle nutná, ale je třeba opatrnost při podávání klaritromycinu pacientům s poruchou funkce jater.

Klaritromycin lze podávat nezávisle na jídle, protože jídlo neovlivňuje rozsah jeho biologické dostupnosti.

4.3

Kontraindikace

Klaritromycin je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na klaritromycin, na ostatní makrolidová antibiotika nebo na jakoukoli složku přípravku. Klaritromycin a deriváty ergotaminu nesmí být podávány současně.

Současné podávání klaritromycinu a následujících léků je kontraindikováno:

cisaprid (stimuluje střevní motilitu)

pimozid (antipsychotikum)

terfenadin (antihistaminikum).

Zvýšené hladiny cisapridu, pimozidu a terfenadinu byly zaznamenány u pacientů užívajících některý z těchto léků společně s klaritromycinem. To může vést k prodloužení QT intervalu a srdečním arytmiím včetně komorové tachykardie, komorové fibrilace a komorových tachykardií typu Torsade de Pointes.

Podobné účinky byly pozorovány při současném podávání astemizolu a dalších makrolidových antibiotik.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Klaritromycin je vylučován hlavně játry a ledvinami. Opatrnost je třeba při podávání tohoto antibiotika pacientům s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Klaritromycin mohou užívat pacienti se známou přecitlivělostí na penicilin nebo pokud není možné podávat penicilin z jiných důvodů.

Měla by být věnována pozornost možné zkřížené rezistenci a zkřížené alergii mezi klaritromycinem a jiným makrolidovými antibiotiky, klindamycinem a linkomycinem. Klaritromycin by neměl být kombinován s jinými ototoxickými léky, zvláště s aminoglykosidy.

Prodloužené nebo opakované používání klaritromycinu může vést k přemnožení rezistentních bakterií nebo plísní. Pokud dojde k superinfekci, mělo by být podávání klaritromycinu přerušeno.

Při použití širokospektrých antibiotik byla zaznamenána pseudomembranózní kolitida. Je tudíž důležité zvážit její diagnózu u pacientů, u kterých se objeví během léčby nebo po léčbě klaritromycinem těžký průjem.

Klaritromycin může stejně jako jiná makrolidová antibiotika vyvolat exacerbaci nebo zhoršení myasthenie gravis a měl by být tudíž používán s opatrností u pacientů s tímto onemocněním.

Vzhledem k riziku prodlouženého QT intervalu by měl být klaritromycin užíván s opatrností u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, anamnézou komorových arytmií, závažnou srdeční nedostatečností, neléčenou hypokalemií nebo hypomagnezemií, bradykardií (pod 50 tepů/min) nebo při současném podávání jiných léků, které prodlužují QT interval. Klaritromycin by neměl být používán u pacientů s vrozeným nebo dokumentovaným získaným prodloužením QT intervalu (viz bod 4.3 a 4.5).

Klaritromycin by měl být používán s opatrností u pacientů, kteří jsou léčeni lékem, který indukuje CYP3A4 vzhledem k možnosti subterapeutických hladin klaritromycinu (viz bod 4.5).

Klaritromycin je inhibitor CYP3A4 a současné použití s jinými přípravky, které jsou rozsáhle metabolizované tímto enzymem, by mělo být omezeno na situace, kdy je to jasně indikované (viz bod 4.5).

Klaritromycin inhibuje metabolismus některých inhibitorů HMG-CoA reduktázy, což má za následek zvýšení plasmatických koncentrací těchto přípravků (viz bod 4.5).

Streptococcus pyogenes: Klaritromycin je obecně účinný při eradikaci streptokoků z orofaryngu. Údaje dokládající účinnost tohoto antibiotika v následné prevenci revmatické horečky však nejsou k dispozici.

U faryngitidy související s infekcí beta-hemolytickým streptokokem by měla být délka léčby minimálně 10 dnů.

U H. pylori se může vyvinout rezistence na klaritromycin.

Post-marketingově byla hlášena toxicita kolchicinu při současném užívání klaritromycinu a kolchicinu, zvláště u starších osob, v některých případech se objevila u pacientů s nedostatečností ledvin. U některých z těchto pacientů byla hlášena úmrtí (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léky prodlužující QT interval

U pacientů užívajících chinidin nebo disopyramid byly zaznamenány komorové tachykardie typu Torsade de Pointes. Tyto kombinace nejsou tudíž doporučeny nebo

by měly být pečlivě monitorovány plasmatické hladiny chinidinu nebo disopyramidu pro umožnění úpravy dávky.

Opatrnost je nutná při podávání klaritromycinu pacientům léčeným jinými přípravky, které prodlužují interval QT (viz bod 4.4).

Bylo zaznamenáno, že klaritromycin inhibuje metabolismus cisapridu a terfenadinu s 2 – 3násobným zvýšením plasmatických hladin udávaných pro terfenadin. To bylo spojeno s prodloužením intervalu QT a srdečními arytmiemi včetně komorové tachykardie, komorové fibrilace a komorovými tachykardiemi typu Torsade de Pointes. Podobné příznaky byly popsány u pacientů léčených pimozidem při kombinaci s klaritromycinem. Současné podávání klaritromycinu a terfenadinu, cisapridu nebo pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Účinky klaritromycinu tablet na jiné přípravkyKlaritromycin je inhibitor enzymu CYP3A4 a transportního proteinu

P-glykoproteinu. Klaritromycin by neměl být užíván během léčby jinými

přípravky,které jsou substráty pro CYP3A4, pokud nemohou být pečlivě monitorovány plasmatické hladiny, terapeutický účinek nebo nežádoucí příhody

substrátu CYP3A4 (viz také bod 4.3). Snížení dávky může být nutné u přípravků, které jsou substráty pro CYP3A4 při současném podávání s klaritromycinem. Léčba těmito přípravky může být během léčby klaritromycinem přerušena.

Inhibitory HMG-CoA reduktázyKlaritromycin inhibuje metabolismus některých inhibitorů HMG-CoA reduktázy, což má za následek zvýšené koncentrace těchto přípravků v plasmě. Současné podávání klaritromycinu a simvastatinu bylo vzácně spojeno s rhabdomyolýzou. Klaritromycin může vyvolat podobné interakce s atorvastatinem a menší interakce s cerivastatinem. Pokud je indikováno současné podávání klaritromycinu a simvastatinu, atorvastatinu nebo cerivastatinu, měli by být pacienti pečlivě monitorováni s ohledem na známky a příznaky myopatie.

Ergotaminové vazokonstrikční látky (např. dihydroergotamin, ergotamin)Klaritromycin nesmí být podáván současně s derivtáy ergotaminu (vid bod 4.3). Byly zaznamenány případy ergotismu v důsledku zvýšených plasmatických hladin ergotaminových alkaloidů.

BenzodiazepinyPři současném podávání klaritromycinu tablet (250 mg dvakrát denně) byla zvýšena AUC midazolamu 2,7krát po i.v. podání a 7krát po peorálním podání. Současné podávání midazolamu p.o. a klaritromycinu by nemělo být prováděno. Při podávání midazolamu i.v. společně s klaritromycinem musí být pacientů pečlivě sledován a dávka musí být podle potřeby upravena. Stejná opatření by měla také platit pro jiné benzodiazepiny, které jsou metabolizované systémem CYP3A4 včetně triazolamu a alprazolamu.

Cyklosporin, takrolimus a sirolimusSoučasné používání klaritromycinu p.o. vyvolalo více než 2násobné zvýšení hladin Cmin u cyklosporinu a takrolimu. Podobné účinky jsou také očekávány u sirolimu. Při zahájení léčby klaritromycinem u pacientů užívajících některá imunosupresiva, musí být pečlivě monitorovány plasmatické hladiny cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu

a jejich dávkování by mělo být v případě potřeby sníženo. Pokud je dávkování klaritromycinu přerušeno, měly by být dávky cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu opět upraveny podle plasmatických hladin klaritromycinu.

Digoxin Plasmatické koncentrace digoxinu mohou být zvýšeny při současném podání klaritromycinu. Je doporučeno monitorování sérových hladin digoxinu pro stanovení dávky digoxinu při zahájení nebo ukončení léčby klaritromycinem.

WarfarinPoužití klaritromycinu u pacientů užívajících warfarin může vést k zesílení účinků warfarinu. U těchto pacientů by měl být často monitorován protrombinový čas.

KarbamazepinKlaritromycin může zesílit účinky karbamazepinu v důsledku snížení rychlosti vylučování.

TeofylinPodávání klaritromycinu pacientům, kteří užívají teofylin, bylo spojeno se zvýšením sérových hladin teofylinu a s možnou toxicitou teofylinu.

ZidovudinSoučasné perorální podávání klaritromycinu tablet a zidovudinu dospělým osobám infikovaných virem HIV může mít za následek snížení ustálených koncentrací zidovudinu. Tomu je možné výrazně zabránit vhodným odstupem (1 – 2 hodiny) mezi dávkami klaritromycinu a zidovudinu. Tato interakce nebyla zaznamenána u dětí.

RifabutinSoučasné podávání rifabutinu a klaritromycinu vyvolalo zvýšení nebo snížení plasmatických hladin. Může se objevit zvýšené riziko uveitidy související s rifabutinem.

FlukonazolKlaritromycin může zvyšovat plasmatické koncentrace flukonazolu.

Účinky jiných léčivých přípravků na klaritromycin tabletyKlaritromycin je metabolizován enzymem CYP3A4. Silné inhibitory tohoto enzymu mohou tudíž inhibovat metabolismus klaritromycinu, což vyvolává zvýšené plasmatické koncentrace klaritromycinu. Induktory CYP3A4 mohou snižovat plasmatické hladiny klaritromycinu.

Inhibitory CYP3A4Ritonaviru v dávce 200 mg třikrát denně inhibuje metabolismus klaritromycinu (500 mg dvakrát denně) se zvýšením hodnoty Cmax o 31 %, Cmin o 182 % a AUC o 77 % klaritromycinu. Tvorba aktivního 14-hydroxy metabolitu je téměř kompletně inhibována. Díky širokému rozsahu terapeutických dávek klaritromycinu u pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku klaritromycinu snižovat. Denní dávka klaritromycinu by však neměla překročit 1 g (500 mg dvakrát denně). U pacientů

s poškozením ledvin by však měly být provedeny následující úpravy: u pacientů s CLCR 30-60 ml/min by dávka klaritromycinu měla být snížena o 50 %. U pacientů s CLCR<30 ml/min by dávka klaritromycinu měla být snížena o 75 %.

Ačkoli plasmatické koncentrace klaritromycinu a omeprazolu mohou být zvýšeny při jejich současném podávání, není nutná žádná úprava dávkování. Mohou se vyskytnout zvýšené plasmatické koncentrace klaritromycinu při jeho současném podávání s antacidy nebo ranitidinem. Není nutná úprva dávkování.

Induktory CYP3A4Léčivé přípravky, které indukují CYP3A4 (např. rifampicin, rifabutin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, třezalka tečkovaná) mohou indukovat metabolismus klaritromycinu. To může vyvolat subteraputické hladiny klaritromycinu, což vede ke snížené účinnosti.39 % snížení AUC klaritromycinu a 34 % zvýšení AUC u účinného 14-hydroxy metabolitu bylo pozorováno u klaritromycinu při jeho současném podávání s induktorem CYP3A4 efavirenzem.

V takovýchto případech může být nutné zvýšit dávku klaritromycinu a sledovat jeho účinnost a bezpečnost. Sledování plasmatických hladin induktoru CY3A4 může být nutné, protože hladiny se mohou zvýšit v důsledku inhibice CYP3A4 klaritromycinem (viz také příslušné informace o podávaném induktoru CYP3A4).

Kolchicin je substrátem pro oba CYP3A a efflux transportér, P-glykoproteinu (PGP). Je známo, že klaritromycin a jiné makrolidy inhibují CYP3A a Pgp. Pokud jsou klaritromycin a kolchicin podávány společně, inhibice PGP a/nebo CYP3A klaritromycinem může vést ke zvýšené expozici kolchicinem. Pacienti by měli být sledováni kvůli klinickým příznakům toxicity kolchicinu (viz bod 4.4).

Léčba infekcí vyvolaných H. pylori:Ačkoli plasmatické koncentrace klaritromycinu a omeprazolu mohou být zvýšeny při jejich současném podávání, není nutná úprava dávkování. Při doporučených dávkách se nevyskytují žádné klinicky významné interakce mezi klaritromycinem a lansoprazolem.

4.6

Těhotenství a kojení

Bezpečnost užívání klaritromycinu během těhotenství a kojení dosud nebyla stanovena. Proto se může klaritromycin v těhotenství a při kojení podávat jen ze zvlášť závažných důvodů, kdy přínos z léčby převýší riziko poškození plodu. Některé studie na zvířatech naznačily embrytoxický účinek, ale pouze při dávkách, které jsou jasně toxické pro matku. Klaritromycin je vylučován do mateřského mléka kojících zvířat a člověka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku klaritromycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při provádění těchto činností je třeba vzít v úvahu možnost výskytu nežádoucích reakcí jako jsou závratě, zmatenost a dezorientace.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji udávanými nežádoucími účinky u dospělých pacientů užívajících klaritromycin jsou průjem (3 %), nevolnost (3 %), poruchy chuti (3 %), dyspepsie (2 %), bolest břicha/břišní obtíže (2 %) a bolesti hlavy (2 %).

V této části jsou uvedeny nežádoucí účinky podle jejich četnosti:Velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, <1/10), méně časté (> 1/1000, < 1/100), vzácné (> 1/10000, < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000).

Infekční a parazitární onemocněníČasté: kandidóza v dutině ústníJako u jiných antibiotik může dlouhodobé podávání vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů.

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: snížení počtu leukocytůVelmi vzácné: trombocytopenie

Poruchy imunitního systémuMéně časté: alergické reakce od kopřivky po mírnou kožní vyrážku až anafylaxi

Psychiatrické poruchyVelmi

vzácné:

úzkost,

nespavost,

halucinace,

psychóza,

dezorientace,

depersonalizace, noční můry a zmatenost.

Poruchy nervového systémuČasté: bolesti hlavy, poruchy čichuVelmi vzácné: závratě, parestézie, křeče

Ušní poruchyVzácné: tinitusVelmi vzácné: reverzibilní ztráta sluchu

Srdeční poruchyVelmi vzácné: prodloužení QT, komorové tachykardie a tachykardie typu Torsade de Pointes

Gastrointestinální poruchyČasté: nevolnost, průjem, zvracení, bolesti břicha, dyspepsie, stomatitida, glositida, reverzibilní změna barvy zubů a jazyka a změny chuti, tj. kovové neb hořká chuť.Velmi vzácné: pankreatitida a pseudomembranózní kolitida, která byla zaznamenaná velmi vzácně u klaritromycinu a může být mírná až život ohrožující.

Poruchy jater a žlučových cestMéně časté: porucha funkce jater (obvykle přechodná a reverzibilní), hepatitida a cholestáza s nebo bez žloutenky.

Velmi vzácné: selhání jater s fatálním průběhem bylo hlášeno zejména u pacientů s preexistujícím onemocněním jater nebo u pacientů, kteří užívají jiné hepatotoxické léčivé přípravky.

Poruchy kůže a podkožíVelmi vzácné: Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Méně časté: artralgie a myalgie

Poruchy ledvin a močových cestVelmi vzácné: intersticiální nefritida, renální selhání

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeČasté: zvýšení hladiny močoviny (BUN)

Méně časté: prodloužení protrombinového času, zvýšení hladiny kreatininu, změny jaterních testů (zvýšení hladiny transamináz).Velmi vzácné: hypoglykémie byla pozorována zvláště u pacientů léčených současně antidiabetikem a inzulínem.

Post-marketingově byla hlášena toxicita kolchicinu při současném užívání klaritromycinu a kolchicinu, zvláště u starších osob, v některých případech se objevila u pacientů s nedostatečností ledvin. U některých z těchto pacientů byla hlášena úmrtí (viz bod 4.4. a 4.5).

4.9

Předávkování

Zprávy uvádějí, že požití velkého množství klaritromycinu může vyvolat poruchy trávení. Jeden pacient, u něhož byl v anamnéze zjištěn manio-depresivní syndrom, požil 8 g klaritromycinu výsledkem byly změny mentálního stavu, rozvoj paranoidního chování, hypokalémie a hypoxémie. Nežádoucí účinky, které doprovázejí předávkování je nutno řešit výplachem žaludku a zavedením podpůrných opatření. Jako v případě jiných makrolidových antibiotik nelze očekávat, že by hemodialýza nebo peritoneální dialýza výrazněji ovlivnila sérové hladiny klaritromycinu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léky pro systémové použití: Antibiotikum.

ATC kód: J01 FA09

Mechanismus účinku:

Klaritromycin je polosyntetický derivát erythromycinu A. Klaritromycin působí antibakteriálně vazbou na 50s ribozomální podjednotky citlivých bakterií a inhibuje jejich proteosyntézu.

14-hydroxy metabolit klaritromycinu má také antimikrobiální aktivitu. MIC tohoto metabolitu je stejná nebo dvakrát vyšší než MIC mateřské látky, kromě H. influenzae, kde je 14-hydroxy metabolit dvakrát účinnější než mateřská látka.

Stanovení citlivosti

Dále jsou uvedeny minimální inhibiční koncentrace (MIC) oddělující citlivé (S)

od rezistentních (R) organismů.

Doporučení BSAC (Britská společnost pro antimikrobiální léčbu):Pro Staphylococcus spp., Streptococcus spp a M. catarrhalis: S: ≤0,5 mg/l,

R: ≥1,0 mg/l

Pro H. influenzae: S: ≤0,5 mg/l, R: ≥32,0 mg/l

Doporučení NCCLS (Národní výbor pro klinické laboratorní standardy)-

Staphylococcus spp S: ≤2,0 mg/l, R: ≥8,0 mg/l

-

H. influenzae S: ≤8,0 mg/l, R:≥32,0 mg/l

-

Streptococcus spp S: ≤0,25 mg/l, R: ≥1,0 mg/l

Prevalence rezistence se může lišit podle geografické lokalizace a doby pro zvolené druhy a je vhodná lokální informace o rezistenci, zvláště při léčbě závažných infekcí. Informace poskytuje pouze přibližnou raduo možnosti citlivosti mikroorganismu na klaritromycin. Tabulka 2 uvádí rozmezí rezistenci, které se v Evropské unii významně liší.

Obecně citlivé druhy Aerobní gram negativní mikroorganismyMoraxella catarrhalisAnaerobní mikroorganismyPeptococcus spp.Peptostreptococcus spp.Propionibacterium acnesClostridium perfringensDalší mikroorganismyChlamydia pneumoniaeLegionella pneumophilaMycoplasma pneumoniae

Druhy mikroorganismů, pro které je získaná rezistence problémem. Aerobní gram pozitivní mikroorganismyStaphylococcus aureus (citlivý na methicilin)Staphylococcus aureus (rezistentní na methicilin)*Streptococcus agalactiaeStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pyogenesAerobní gram negativní mikroorganismyHaemophilus influenzae$

*Rezistence na makrolidová antibiotika je obecně u methicilin-rezistentních kmenů staphylococcus aureus (MRSA) vyšší než 50 % v EU a v některých oblastech postihuje téměř všechny kmeny.$ Kmeny mohou být považovány za středně citlivé na klaritromycin a mohou také získat vysokou úroveň rezistence na makrolidová antibiotika

Rezistence

Mechanismus rezistence na makrolidová antibiotika zahrnuje změny cílového místa pro antibiotikum nebo vycházejí ze změny a/nebo aktivního průchodu antibiotika (eflux). Vývoj rezistence může být zprostředován chromosomy nebo plasmidy a je indukován nebo je přítomný konstitučně.

Bakterie rezistentní na makrolidová antibiotika vytváří enzymy, které vedou k methylaci reziduálního adeninu v ribosomální RNA a následně k inhibici vazby antibiotika na ribosom. Mikroorganismus rezistentní na makrolidová antibiotika je obecně zkříženě rezistentní na linkosamidy a streptogramin B na základě methylace ribosomálního vazebného místa. Klaritromycin patří také mezi silné induktory tohoto enzymu. Makrolidová antibiotika mají dále bakteriostatické účinky prostřednictvím inhibice peptidyltransferázy ribosomů.

Úplná zkřížená rezistence existuje mezi klaritromycinem, erythromycinem a azithromycinem. Methicilin rizistentní stafylokoky a penicilin rezistentní streptococcus pneumoniae jsou rezistentní na makrolidová antibiotika jako je klaritromycin.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Tablety klaritromycinu jsou po perorálním podání rychle a dobře absorbovány z trávicího traktu. Mikrobiologicky účinný metabolit 14-hydroxyklaritromycin je tvořen při efektu prvního průchodu játry. Klaritromycin může být podáván nezávisle na jídle, protože jídlo neovlivňuje rozsah jeho nezávisle na jídledostupnosti. Jídlo mírně zpožďuje začátek absorpce klaritromycinu a tvorbu 14-OH-metabolitu. Farmakokinetika klaritromycinu je nelineární; ustálený stav je však dosažen během 2 dnů podávání. Při dávce 250 mg dvakrát denně je 15 – 20 % nezměněné látky vyloučeno močí. Při dávce 500 mg dvakrát denně je denní vyloučená část v moči vyšší (přibližně 36 %). 14-OH-klaritromycin je hlavním metabolitem v moči a odpovídá 10 – 15 % dávky. Většina zbylé dávky je vyloučena stolicí, a to primárně žlučí. 5 – 10 % mateřské látky se nachází ve stolici.

Při podání klaritromycinu v dávce 500 mg třikrát denně dochází ke zvýšení plasmatických koncentrací klaritromycinu v porovnání s dávkou 500 mg dvakrát denně.

Klaritromycin poskytuje tkáňové koncentrace, které jsou několikrát vyšší než jsou cirkulující hladiny v krvi. Zvýšené hladiny byly nalezeny v tonsilách a tkáni plic. Klaritromycin se při terapeutických dávkách váže z 80 % na plasmatické proteiny.

Klaritromycin také prochází do žaludečního hlenu. Hladiny klaritromycinu v žaludečním hlenu a žaludeční tkáni jsou vyšší, když je klaritromycin podáván společně s omeprazolem než při samotném podávání klaritromycinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byly provedeny studie u myší a potkanů, při kterých byla průměrná letální dávka vyšší než 5 g/kg, což je nejvyšší použitelná dávka.

Ve studiích s opakovaným dávkováním souvisela toxicita s dávkou, trváním léčby a druhem zvířete. Psi byli citlivější než primáti nebo potkani. Mezi hlavní klinické příznaky při toxických dávkách patřily zvracení, slabost, snížená konzumace potravy, přírůstek tělesné hmotnosti, salivace, dehydratace a hyperaktivita. U všech druhů byly primárním cílovým orgánem při toxických dávkách játra. Hepatotoxicita byla detekovatelná při časných zvýšeních jaterních testů. Přerušení podávání léku obecně vedlo k návratu k normálním hodnotám. Mezi další méně často postižené tkáně patřily žaludek, brzlík a další lymfatické tkáně a ledviny. Při dávkách, které se blížily terapeutickým dávkám se pouze u psů objevila konjunktivální infekce a slzení. Při masivní dávce 400 mg/kg/den se u některých psů a opic objevily korneální opacity a/nebo edém.

Studie sledující fertilitu a reprodukci u potkanů neprokázaly žádné nežádoucí účinky. Studie sledující teratogenní účinky u potkanů (Wistar (p.o.) a Sprague-Dawley (p.o. a i.v.)) u novozélandských bílých králíků a opic neprokázaly žádné teratogenní účinky klaritromycinu. Nicméně další podobná studie u potkanů kmene Sprague-Dawley ukázala nízký (6%) výskyt kardiovaskulárních abnormalit, které se objevily v důsledku spontánní exprese genetických změn. Dvě studie provedené u myší odhalily variabilní výskyt (3-30%) rozštěpu patra a ztrátu embrya u opic, ale pouze při dávkách, které byly čistě toxické pro matky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa Předbobtnalý kukuřičný škrob Sodná sůl kroskarmelosyPovidon 40 Koloidní bezvodý oxid křemičitýKyselina stearová 95%Magnesium-stearátPotah:Potahová soustava Opadry 20H22340 žlutá skládající se z:

Hypromelosa HyprolosaOxid titaničitý Propylenglykol Hypromelosa VanilinHlinitý lak chinolinové žluti

6.2

Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti 2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení a) PVC/PVDC/Al blistr b) HDPP nádobka s PE víčkem a posunovatelnou těsnící vložkouVelikosti balení: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 100, 250 a 500 tablet.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuŽádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Generics ( UK) Ltd.Potters barVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/029/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.2.2006 / 7.10.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU 11.5.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

SKLÁDAČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Klaritromycin Mylan 500 mgclarithromycinumPotahované tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg clarithromycinum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Více naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 100, 250 a 500 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERICS (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

15/029/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Klaritromycin Mylan 500 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Klaritromycin Mylan 500 mgClarithromycinumPotahované tablety

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERICS (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

HDPP nádobka

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Klaritromycin Mylan 500 mgclarithromycinumPotahované tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg clarithromycinum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Více naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 100, 250 a 500 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERICS (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

15/029/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.