Kidrolase

Kód 0058319 ( )
Registrační číslo 44/ 872/92-C
Název KIDROLASE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace EUSA Pharma SAS, Limonest, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0058319 INJ PLV SOL 10X10KU Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak KIDROLASE

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls137423/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

KIDROLASE

prášek pro přípravu injekčního roztoku

(asparaginasum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Kidrolase a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám začne Váš lékař Kidrolase podávat

3.

Jak se Kidrolase podává

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak se Kidrolase uchovává

6.

Další informace

1.

CO JE KIDROLASE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kidrolase je cytostatikum (lék potlačující nádorové bujení). Používá se k léčbě akutní lymfoblastické leukemie, akutní myeloblastické leukemie, leukemického postižení mozkových blan nebo non-hodgkinského lymfomu. Léčivou látkou Kidrolase je L-asparagináza. Je to enzym, který pomáhá při štěpení mimobuněčného asparaginu na molekulu aspartamu a amoniaku. Asparagin je standardní aminokyselina buněčných bílkovin. Leukemické a některé jiné nádorové buňky nejsou schopny vyrábět asparagin potřebný pro svůj růst a jsou odkázány na mimobuněčné zdroje. Nedostatek asparaginu indukovaný L-asparaginázou způsobuje jejich zánik. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM ZAČNE VÁŠ LÉKAŘ KIDROLASE PODÁVAT

Kidrolase Vám nesmí být podána -

jestliže jste alergický/á na asparaginázu nebo na kteroukoli další složku Kidrolase

- jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo zánětem slinivky břišní - jste-li těhotná nebo kojíte - jestliže Vám byla podána vakcína proti žluté zimnici Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti při použití Kidrolase je zapotřebí -

jestliže jste diabetik, musíte informovat svého lékaře

- během léčby Vás bude Váš lékař pravidelně kontrolovat a odebírat Vám krev za účelem

stanovení krevního obrazu, srážlivosti krve, hodnoty krevního cukru, jaterních testů a dalších testů.

-

24-48 hodin před zahájením léčby Vám mohou být podány kortikosteroidy ( hormony kůry nadledvin ) k zabránění alergické reakce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Rovněž infomujte svého lékaře pokud jste byl/a před léčbou přípravkem Kidrolase očkován živou vakcínou zejména proti žluté zimnici. Těhotenství a kojení Během těhotenství a kojení se Kidrolase nesmí podávat. 3.

JAK SE KIDROLASE POUŽÍVÁ

Dávkování a délku léčebné kůry určí Váš lékař. Kidrolase se podává injekcí:

do žíly, do svalu, nebo přímo do páteřního kanálu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Kidrolase nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. U tohoto přípravku byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: -

reakce z přecitlivělosti jako zvýšená teplota, zarudnutí kůže, svědění, kopřivka, otok hrtanu,

křeč průdušek s dušností, pokles krevního tlaku, anafylaktický šok (těžká alergická reakce se zástavou dechu a ztrátou vědomí) -

poruchy srážení krve, které mohou vést ke krvácení

-

snížení hladiny inzulínu s následným zvýšením hladiny krevního cukru

-

poruchy vědomí

-

zánět jater

-

zánět slinivky břišní

-

změny hladiny krevních tuků

-

nevolnost, zvracení

-

poruchy menstruačního cyklu

-

zástava tvorby spermií

5.

JAK KIDROLASE UCHOVÁVAT

Před naředěním: 2 roky Po naředění a uložení v chladničce při teplotě 2 - 8°C je stabilní 48 hodin. Jelikož je bílkovinné povahy, může být roztok kalný bez viditelných částeček.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Kidrolase nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za EXP: .Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Kidrolase obsahuje - Léčivá látka: asparaginasum (z Erwinia carotovora) 10 000 IU v jedné lahvičce - Pomocné látky: glycin, roztok hydroxidu sodného 1 mmol/l

Jak Kidrolase vypadá a co obsahuje toto balení 1 nebo10 lahviček, každá s obsahem 10 000 IU L-asparaginázy ve formě prášku na injekční roztok. Držitel rozhodnutí o registraci EUSA Pharma SAS, 3, Allée des Sequoias, 69760 Limonest, Francie Výrobce: Cenexi-Laboratoires Thissen S.A. 2-6, rue de la Papyrée, 1420 BRAINE L’ALLEUD, Belgie Tato příbalová informace byla naposledy schválena 25.6.2012 Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Způsob podávání Kidrolase se dodává v podobě lyofilizovaného suchého prášku, který je stabilní 2 roky při teplotě 2-8°C. Jedna lahvička enzymu se ředí 2,5 ml vody na injekci, jemně se promíchá, neprotřepává se. Podává se intramuskulárně, intravenózní injekcí nebo intrathekálně.. Při přípravě roztoku je doporučeno použít rukavice, ochranné brýle a masku. Při potřísnění kůže roztokem se doporučuje kůži umýt mýdlem a vodou. Při kontaktu roztoku se sliznicemi vydatně oplachovat vodou. Pro zjištění hypersenzitivity na asparaginázu jsou kožní testy nespolehlivé (alergické reakce byly pozorovány při negativním intradermálním testu a naopak). Alergické reakce rychle ustupují po intravenózním podání kortikoidů, které se proto mají podávat 1-2 dny před začátkem reindukční léčby. Při podávání Kidrolase musí být vše připraveno na zvládnutí možného anafylatického šoku. K léčení anafylaktické reakce po L-asparagináze se podává adrenalin/epinefrin HCl 0,01 – 0,02 mg/kg zředěný fyziologickým roztokem 1:10. Po úpravě stavu se pokračuje v podávání L-asparaginázy ještě ten samý den při současném profylaktickém podání adrenalinu. Pokud je předem známa alergie na tento lék, profylakticky se podává adrenalin/epinefrin HCl v infuzi 0,01 – 0,02 mg/kg v 30 až 50 ml fyziologického roztoku, 30 minut před podáním L-asparaginázy a v průběhu jednohodinové infuze L-asparaginázy. Před a během léčby přípravkem Kidrolase je nutno sledovat sérovou hladinu fibrinogenu. Pokud klesne pod 1 g, musí se léčba přerušit anebo substituovat fibrinogen. Během léčby je třeba pravidelně sledovat krevní obraz a kostní dřeň, jaterní testy, sérové hladiny amylázy a hladinu kyseliny močové. Při zvýšení hladiny amylázy a závažných změnách jaterních testů je nutné léčbu přerušit. Pokud při cytolýze dojde k hyperurikemii, podává se alopurinol. Léčba přípravkem Kidrolase může způsobit hyperglykemii, proto je nutno pravidelně sledovat glykemii, zejména u nemocných s nekontrolovaným diabetem.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls11384/2002a příloha k sp.zn.: sukls154108/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravkuKIDROLASEPrášek pro přípravku injekčního roztoku.

2. Kvalitativní a kvantitativní složeníJedna lahvička obsahuje:Léčivá látka: asparaginasum 10 000 UIÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková formaPrášek pro přípravku injekčního roztoku.Popis přípravku: bilý lyofilizát.

4. Klinické údaje4.1. Terapeutické indikace- akutní lymfoblastická leukemie- akutní myeloblastická leukemie- leukemické postižení mozkových blan- nonhodgkinské lymfomy

4.2. Dávkování a způsob podání- intravenózně nebo intramuskulárně 500 -1000 IU/kg/den:indukční režim: denně po dobu 8 - 21 denudržovací léčba: 1 – 2 krát za týdenreindukční cyklus: denně po dobu 5 až 15 dní- intrathekální podání: 50 – 100 IU/kg/injekci

4.3. KontraindikaceJaterní insuficience, pankreatitida.Angioedém, anafylaktický šok způsobený přecitlivělostí na asparaginázu.Těhotenství a kojení viz bod. Těhotenství a kojení.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití- diabetes závislý na inzulínu: léčba Kidrolasou může exacerbovat diabetes- před reindukční léčbou má být preventivně, jako prevence možných alergických reakcí, nasazena na 24 - 48 hodin kortikoterapie.- před a v průběhu léčby je nutné sledovat sérovou hladinu fibrinogenu. Pokud jeho hladina klesne pod 1 g, musí se léčba přerušit.

- v průběhu léčby je třeba pravidelně sledovat jaterní testy, krevní obraz a kostní dřeň.- v průběhu léčby je třeba sledovat sérové hladiny glukózy a amylázy. Pokud dojde ke zvýšení krevní hladiny amylázy, musí se léčba přerušit.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNejsou známé. Pokud by se Kidrolase podávala intratekálně, nesmí se podávat současně methotrexát.

4.6. Těhotenství a kojeníStudie na zvířatech prokázaly, že asparagináza má embryotoxickou a teratogenní aktivitu. Nemá se proto používat u těhotných pacientek, zejména ne v prvních měsících gravidity, v období organogeneze. Rovněž v období kojení je Kidrolase kontraindikována.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyla prokázána.

4.8. Nežádoucí účinkyGastrointestinální poruchy: Na počátku léčby jsou poměrně časté nauzea a zvracení, ale obvykle nejsou tak závažné, aby bylo nutné přerušit léčbu. Méně častým nežádoucím účinkem je diarea a bolesti břicha. Zřídka se může objevit akutní pakreatitida.Poruchy imunitního systému : Půl až jednu hodinu po podání byly pozorovány hypersenzitivní reakce jako zvýšená teplota, kožní erytém s nebo bez svědění, kopřivka.Někdy vzniká angioedém a velmi vzácně anafylaktický šok. Anafylaxe byla pozorována již po úvodní dávce, ale nejčastěji mezi 5 – 9 dávkou. Alergická reakce se méně často objevila při denním podávání, častěji při intermitentním, intramuskulárním podání. Nejzávažnější průběh měla při intermitentním intravenózním podávání.Poruchy jater a žlučových cest : Obvykle dochází jen k malým změnám v jaterních testech, jako např. hypocholesterolemie, hypoalbuminemie, zvýšená hladina alkalické fosfatázy, AST (SGOT), ALT (SGPT), občas dochází ke zvýšení beta a gama-globulinu, může rovněž stoupnot sérový bilirubin a objevit se žloutenka. Hepatotoxicita se obvykle upraví po skončení léčby.Poruchy krve a lymfatického systému : Byla popsána mírná hypofibrinogenemie, někdy spojená s proměnlivým poklesem některých faktorů protrombinového komplexu. Po přerušení léčby se změny rychle upravují. Hematologické změny jsou obvykle mírné, aplazie kostní dřeně je výjimečná.Psychiatrické poruchy: Občas byla pozorována mírná deprese spojená s poruchami osobnosti, desorientace, halucinacePoruchy nervového systému : křeče a pseudoparkinsonismusPoruchy metabolismu a výživy: zřídka pokles tělesné hmotnosti hyperglykemiePoruchy ledvin a močových cest: selhání ledvinRespirační hrudní a mediastinální poruchy : respirační obtíže spojené s tlakem za hrudní kostíPoruchy reprodukčního systému a prsu:amenorea, azoospermie

5. Farmakologické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: jiná cytostatikaATC kód: L01XX02

5.1. Farmakodynamické vlastnostiL-asparagináza je proteinový enzym, který katalyzuje hydrolýzu extracelulárního asparaginu na molekulu aspartámu a amoniaku. Asparagin je standardní aminokyselina buněčných proteinů.Leukemické a některé jiné neoplastické buňky nejsou schopny syntetizovat asparagin potřebný pro svůj růst a jsou odkázány na mimobuněčné zdroje. Nedostatek asparaginu indukovaný L-asparaginázou způsobuje jejich destrukci.Ve vysokých dávkách má asparagináza výrazný imunosupresivní účinek na buněčnou a humorální imunitu. Tento efekt se prokázal v řadě in vivo in vitro testů. U asparaginázy byl prokázán antivirový účinek na tři DNA viry: virus vakcinie, myxomu a herpes simplex. Tento efekt patrně souvisí s působením enzymu na buněčné reakce vyžadující nezbytně asparagin pro replikaci molekuly DNA.Pro svůj specifický mechanismus účinku nemá asparagináza zkřížené reakce s jinými cytostatickými látkami.

5.2. Farmakokinetické vlastnostiL-asparagináza málo proniká do tkání. Její poločas je dvoufázový, individuálně od 8 do 30 hodin. Plazmatická koncentrace asparaginázy je 8 – 20 IU/ml 24 hodin po i.v. injekci 1000 IU/kg. Po i.m. injekci je plazmatická hladina o 50% nižší.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravkuIntraperitoneální injekce 2500 I.U./kg/den u švýcarských novorozených myší po dobu 4 dnů měla za následek malé zvýšení pulmonárních adenomů; lymfatická leukémie se nezvýšila.L-asparagináza nebyla v Amesově mikrobiálním testu mutagenity v koncentraci 152 - 909 I.U./misku mutagenní s nebo bez aktivace metabolismu. Na vliv L-asparaginázy na fertilitu nejsou dostupné adekvátní studie.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam pomocných látekGlycin, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l.

6.3. Doba použitelnostioriginální balení: 2 roky.Po naředění a uložení v chladničce při uvedené teplotě je stabilní 48 hodin. Jelikož je bílkovinné povahy, může být roztok kalný bez viditelných částeček.

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte teplotě chladničce(2- 8°C).Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

6.5. Druh obalu a velikost baleníBezbarvá skleněná zapertlovaná lahvička, krabička.10 lahviček, každá s obsahem 10000 IU L-asparaginázy ve formě prášku na injekční roztok.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s nímKidrolase se dodává v podobě lyofilizovaného suchého prášku, který je stabilní 2 roky při teplotě mezi 2°C a 8°C. Jedna lahvička enzymu se ředí 2,5 ml vody na injekci, jemně se promíchá, neprotřepává se. Podává se i.m. nebo i.v..

7. Držitel rozhodnutí o registraciEUSA PHARMA SAA, LIMONEST, FRANCIE

8. Registrační číslo44/872/92-C

9. Datum první registrace/prodloužení registrace30.12.1992 / 29.12. 2010

10. Datum revize textu29.12. 2010


nahoru

Informace na obalu

BOX LABEL

KIDROLASE 10 000 I.U., L-asparaginase

Powder for solution for injection (10 vials)

COMPOSITION IN ACTIVE SUBSTANCEL-asparaginase : 10 000 I.U./vial

EXCIPIENTSGlycine (48.6mg), Sodium hydroxide (qs pH=6.8-7.0)

Parenteral route (IM-IV into the tubing of a running infusion or intra-rachidian)

KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN

Before use, carefully read the package insert

Before reconstitution: to be stored between +2°C and +8°CAfter reconstitution: 24 hours between +2°C and +8°C

Any material used for dilution and administration of the product should be destroyed in accordance with specific procedure.

Medicinal product subject to medicinal prescription

Keep to the prescribed dosesDo not swallow

Name and address of the MAHEUSA Pharma S.A.S.3, allée des Séquoias 69 760 LIMONEST FRANCE

Name and address of the manufacturerLaboratoires Thissen2-6, rue de la Papyrée 1420 BRAINE L’ALLEUD BELGIQUE

Lot n°

Man :

Exp :

VIAL LABEL

KIDROLASE

® 10 000 I.U., L-asparaginase

Powder for solution for injection

Contains 10 000 I.U. of L-asparaginase

Parenteral route (IM-IV into the tubing of a running infusion or intra-rachidian)

To be stored between +2°C and +8°C

Keep to the prescribed dosesDo not swallow

Lot n°

Exp :

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.