Ketilept 100 Mg

Kód 0116108 ( )
Registrační číslo 68/ 252/07-C
Název KETILEPT 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0116111 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0116107 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0116108 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0116112 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak KETILEPT 100 MG

Strana 1 (celkem 8)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.

sukls152399/2010, sukls152400/2010,

sukls152402/2010, sukls152410/2010, sukls152404/2010 a příloha ke sp.zn.sukls262588/2011, sukls115519/2012

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Ketilept 25 mg

Ketilept 100 mg Ketilept 150 mg Ketilept 200 mg Ketilept 300 mg

potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.

Co je Ketilept a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketilept užívat.

3.

Jak se Ketilept používá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5

Jak Ketilept uchovávat.

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ketilept a k čemu se používá

Lék, který Vám byl předepsán, se jmenuje Ketilept. Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin). Ketilept patří do skupiny léků zvaných antipsychotika, které zlepšují příznaky některých typů duševních onemocnění, jako jsou halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost. Ketilept se také používá k léčbě osob s onemocněním, které ovlivňuje jejich náladu, kdy se cítí nepřiměřeně dobře nebo rozrušeně. Lidé s těmito stavy mohou zpozorovat, že potřebují méně spánku než obvykle, jsou více upovídaní a mohou se rovněž cítit neobvykle podrážděně. Navíc se Ketilept také používá k léčbě osob, které trpí depresivními náladami, nedostatkem energie, pocitem viny, ztrátou chuti k jídlu nebo nespavostí. Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě přípravkem Ketilept, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu, aby předešel opětovnému návratu příznaků. Možná, že Vám pomůže, když se se svými potížemi svěříte přátelům či příbuzným a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se jim bude zdát, že se Vaše příznaky v průběhu léčby zhoršují, nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketilept užívat

Neužívejte Ketilept

Strana 2 (celkem 8)

jestliže jste alergický/á na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže právě užíváte nebo jste nedávno užíval(a) inhibitory HIV-proteázy (léky proti HIV), azolová antimykotika (léky proti plísním), erythromycin, klarithromycin (antibiotika) nebo nefazodon (antidepresivum).

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ketilept se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

máte-li jakékoli zdravotní problémy (např. problémy se srdcem, poruchu zvanou „prodloužení QT intervalu“ nebo nízký či vysoký krevní tlak);

jestliže jste měl(a) mrtvici, zvláště pokud jste starší pacient/ka;

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami, protože užívání podobných přípravků jako je tento je spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách;

jestliže máte problémy s játry;

jestliže jste někdy měl(a) epileptický záchvat (padoucnice);

jestliže máte horečku, zrychleně dýcháte, nadměrně se potíte, máte pozměněné vědomí a rozvinula se u Vás svalová ztuhlost (viz bod 4 „neuroleptický maligní syndrom“);

jestliže trpíte závažnou ospalostí;

jestliže trpíte diabetem (cukrovkou) nebo máte rizikové faktory diabetes mellitus (výskyt diabetu v rodině nebo vysoké hladiny cukru v krvi během těhotenství);

jestliže máte vysoké hladiny cholesterolu a triglyceridů, což jsou jisté druhy tuků přítomné ve Vaší krvi;

jestliže víte, že jste měl(a) v minulosti nízký počet bílých krvinek, což mohlo být nebo nemuselo být způsobeno jinými léky;

jestliže současně užíváte jiné léky.

Pokud máte jít do nemocnice, je důležité, abyste lékařskému personálu sdělil(a), že užíváte Ketilept. Ketilept patří do skupiny léčiv, která mohou u starších pacientů s demencí (úbytek duševních schopností) zvýšit riziko výskytu mozkové mrtvice, někdy i riziko úmrtí. Ketilept by v těchto případech neměl být užíván. Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými poruchami, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji:

jestliže jste již někdy dříve uvažoval(a) o sebepoškození nebo sebevraždě.

jestliže jste mladý dospělý(á). Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostné poruchy, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkostný stav zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování. Děti a dospívající Bezpečnost a účinnost kvetiapinu u dětí a dospívajících nebyly stanoveny. Z důvodu nedostatečných informací týkajících se bezpečnosti a účinnosti se nedoporučuje Ketilept podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Strana 3 (celkem 8)

Další léčivé přípravky a Ketilept Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Zejména informujte svého lékaře, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:

léky proti infekci (např. erythromycin, což je antibiotikum, nebo ketokonazol, což je antimykotikum, inhibitory HIV-proteázy),

léky proti úzkosti,

léky proti depresi,

léky na epilepsii (např. fenytoin nebo karbamazepin),

léky na vysoký krevní tlak,

rifampicin (na tuberkulózu),

barbituráty (na poruchy spánku),

thioridazin (u psychotických onemocnění).

Než ukončíte užívání jakéhokoli z Vašich léků, poraďte se prosím nejdříve se svým lékařem. Zvláštní pozornost je vyžadována, pokud je současně užíván Ketilept a přípravky které jsou známy tím, že vyvolávají nerovnováhu elektrolytů nebo prodlužují QT interval. Užívání přípravku Ketilept s jídlem, pitím a alkoholem Ketilept můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo. V průběhu užívání přípravku Ketilept se vyvarujte požívání alkoholických nápojů. Jestli pijete alkohol pravidelně, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat Ketilept. V průběhu užívání přípravku Ketilept nepijte grapefruitovou šťávu. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. U novorozenců, jejichž matky užívaly Ketilept v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. Ketilept nesmíte užívat, pokud kojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Ketilept může způsobit, že se budete cítit ospale, což však může při dlouhodobém použití ustoupit. Proto se na začátku léčby přípravkem Ketilept – po dobu stanovenou individuálně – musíte vyvarovat řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů. Po tomto období by měl být rozsah těchto omezení stanoven případ od případu Vaším lékařem. V průběhu užívání tohoto přípravku nepožívejte alkoholické nápoje. Ketilept obsahuje laktosu V případě intolerance laktosy je třeba vzít u Vaší diety v úvahu, že jedna potahovaná tableta přípravku Ketilept 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg obsahuje 4,0 mg, 16,0 mg, 24,0 mg, 32,0 mg nebo 48,0 mg laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3.

Jak se Ketilept užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Váš lékař rozhodne, kolik tablet denně budete užívat. Dodržujte pokyny lékaře ohledně doby a způsobu užívání tablet. Nejste-li si jistí, zeptejte se svého lékaře.

Strana 4 (celkem 8)

V závislosti na Vaší individuální léčbě a potřebách může dávka kolísat od 150 mg do 800 mg každý den. Pokud jste starší pacient/ka nebo máte-li problémy s játry, může lékař rozhodnout, že Vám předepíše sníženou dávku přípravku Ketilept. Tablety přípravku Ketilept polykejte celé – nežvýkejte je – a zapíjejte je vodou. Pokud Vám to nedoporučí lékař, nepřestávejte tablety užívat, i když se cítíte lépe. Použití u dětí a dospívajících Ketilept by neměl být podáván dětem a dospívajícím mladším 18 let. Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketilept, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více, než je Vaše normální dávka, obraťte se co možná nejdříve na svého lékaře nebo na nejbližší nemocnici. Obecně byly hlášené následující známky a příznaky: ospalost a sedace, zrychlená srdeční činnost a nízký tlak krve. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ketilept Jestliže jste vynechal(a) dávku, vezměte si tuto dávku co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Neužívejte však vynechanou dávku dohromady s další dávkou nebo krátce před další obvyklou dávkou. Poté pokračujte v léčbě způsobem a dávkami, jak Vám předepsal Váš lékař. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ketilept Pokud Vám to neřekne lékař, nepřestávejte užívat Ketilept, a to ani pokud se cítíte lépe. Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Ketilept, mohou se vyskytnout příznaky jako jsou nevolnost, zvracení, neschopnost spát, závratě a podrážděnost nebo se může vrátit Vaše původní onemocnění. Před ukončením léčby Vám může Váš lékař navrhnout postupné snižování dávky. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat Ketilept a okamžitě se obraťte na svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

horečka, přetrvávající bolest v krku nebo vřídky v ústech (mohou být následky závažného snížení počtu bílých krvinek)

vysoká horečka, zrychlené dýchání, výrazné zvýšení krevního tlaku nebo zrychlený srdeční tep, pocení, ztuhlost svalů, neobvyklá ospalost nebo pocity na omdlení (příznaky neuroleptického maligního syndromu)

epileptické záchvaty nebo křeče

alergické reakce, které mohou zahrnovat vyvýšené otoky (podlitiny), otok kůže a otok kolem úst

dlouhotrvající a bolestivá erekce

krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Strana 5 (celkem 8)

Všechny tyto nežádoucí účinky jsou vzácné. Většina z nich je závažná, a proto můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči. Pokud musíte užívat Ketilept delší dobu, může to vyvolat nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje nebo jazyka. Jestliže k tomu dojde, okamžitě to řekněte svému lékaři. Pokud si budete myslet, že se u Vás vyskytl jakýkoli z uvedených problémů, nebo máte v souvislosti s přípravkem Ketilept jiné problémy, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo ošetřovatelce: Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10):

závratě (mohou vést k pádům)

bolest hlavy

pocit ospalosti (může při pravidelném užívání přípravku Ketilept odeznít), (může vést k pádům),

sucho v ústech

zvyšování tělesné hmotnosti

zvýšené hladiny lipidů (sérových triglyceridů, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu), snížené hladiny některých lipidů (HDL)).

příznaky z vysazení (příznaky, které se projeví, když přestanete Ketilept užívat), mezi něž patří nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, průjem, nespavost, závratě a podrážděnost. Lék by měl být vysazován postupně.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob ze 100):

rychlý tep srdce

zácpa

trávicí potíže

pocit slabosti (může vést k pádům)

otoky rukou nebo nohou

mdloby

ucpaný nos

nízký krevní tlak ve vzpřímené poloze, který může vyústit v závratě nebo pocit na omdlení (může vést k pádům)

snížený počet bílých krvinek

zvýšení některých jaterních enzymů (transamináz)

zvýšené hladiny prolaktinu v krvi

vysoká hladina krevního cukru

rozmazané vidění

neobvyklé pohyby svalů, zahrnující potíže se zahájením pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo ztuhlosti svalu nedoprovázené bolestí.

noční můry

zvýšený pocit hladu

podrážděnost

poruchy řeči

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 1000):

alergické reakce, které mohou zahrnovat vyvýšené otoky (podlitiny), otok kůže a otok kolem úst

epileptické záchvaty (křeče)

zvýšení hladiny některých jaterních enzymů (gamma-glutamyltransferázy)

syndrom neklidných nohou

vysoký počet eozinofilů – určitého typu bílých krvinek

potíže s polykáním

mimovolní trhavé pohyby obličeje, jazyka, čelistí, trupu a končetin (tardivní dyskineze)

abnormální vedení elektrických vzruchů v srdci (prodloužení QT intervalu)

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 10000):

Strana 6 (celkem 8)

horečka, velmi výrazná ospalost, svalová ztuhlost, výrazné změny krevního tlaku nebo srdečního tepu, poruchy vědomí (příznaky neuroleptického maligního syndromu)

žloutenka

otok prsou a nepřirozená tvorba mateřského mléka u mužů i žen

dlouhotrvající a bolestivá erekce

krevní sraženiny v žilách (viz výše v části „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ketilept je zapotřebí“)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000):

cukrovka (pokud jsou k ní predispozice)

anafylaktický šok (závažná alergická reakce, může dojít k vážným potížím s dechem a rozvinutí šoku)

zánět jater (hepatitida)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

snížení počtu určitých krvinek (neutropenie)

Následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Ketilept lze zjistit jen vyšetřením krve:

snížený počet bílých krvinek (pomine po ukončení léčby přípravkem Ketilept)

snížený počet krevních destiček (buňky pomáhající srážení krve)

eozinofilie – zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek, které může vést k alergické reakci

zvýšená hladina jaterních enzymů (při pravidelném užívání přípravku Ketilept odezní)

zvýšená hladina určitých tuků (zvýšení hladiny lipidů, např. triglyceridů a cholesterolu)

zvýšená hladina kreatinfosfokinázy (stavební složky svalů)

zvýšená hladina cukru v krvi

zvýšená hladina prolaktinu (může vzácně způsobit až otok prsou u mužů i žen, u žen může dojít k vymizení nebo nepravidelnosti menstruačního cyklu)

snížení hladiny sodíku v krvi

Léčba kvetiapinem byla spojena s malým, na dávce závislým, snížením hladin hormonů štítné žlázy. Téměř ve všech případech bylo zastavení léčby kvetiapinem spojeno s vymizením těchto nežádoucích účinků bez ohledu na dobu trvání léčby. Klinicky významné snížení hladin hormonů štítné žlázy nebylo pozorováno. Neznepokojujte se tímto seznamem možných nežádoucích účinků. Nemusíte prodělat žádný z nich. Pokud jste užívala kvůli tomuto onemocnění jiné léky, a tyto léky vedly k vymizení menstruace, může změna na Ketilept umožnit její obnovení. Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících U dětí a dospívajících se mohou vyskytnout stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány pouze u dětí a dospívajících: Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10):

zvýšený krevní tlak

Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících: Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10):

zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi, což může vzácně vést k těmto potížím: -

u chlapců a děvčat k otoku prsou a neočekávané tvorbě mateřského mléka

-

u dívek k vymizení nebo nepravidelnosti menstruačního cyklu

zvýšení chuti k jídlu

neobvyklé pohyby svalů, zahrnující potíže se zahájením pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo ztuhlosti svalu nedoprovázené bolestí

Strana 7 (celkem 8)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

Jak Ketilept uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

Obsah balení a další informace

Co Ketilept obsahuje Léčivou látkou je quetiapinum 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg (jako quetiapini fumaras 28,78 mg, 115,13 mg, 172,7 mg, 230,26 mg a 345,4 mg) v jedné potahované tabletě. Pomocnými látkami jsou: Ketilept 25 mg Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (4,00 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 100 mg Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (16,0 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 150 mg Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (24,0 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 200 mg Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (32,0 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 300 mg Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (48,0 mg), mikrokrystalická celulosa.

Strana 8 (celkem 8)

Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Jak Ketilept vypadá a co obsahuje toto balení Vzhled Ketilept 25 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s vyraženým „201“ na jedné straně a vyraženým stylizovaným „E“ na straně druhé. Ketilept 100 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s vyraženým „E202“ na jedné straně. Ketilept 150 mg – světle růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, se dvěma zrcadlově obrácenými stylizovanými E a půlicí rýhou na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. Ketilept 200 mg – růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu až téměř nebo zápachu, s vyraženým „E204“ na jedné straně. Ketilept 300 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s vyraženým „E205“ na jedné straně. Druh obalu a velikost balení 30 nebo 60 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru nebo hnědé skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, papírová krabička. Držitel rozhodnutí o registraci EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. MAĎARSKO Výrobce EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company 1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. MAĎARSKO Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika:

Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Litva:

Ketilept 25/100/150/200/300 mg plévele dengtos tabletés

Lotyšsko:

Ketilept 25/100/150/200/300 mg film-coated tablets

Maďarsko:

Ketilept 25/100/150/200/300 mg filmtabletta

Polsko:

Ketilept

Rumunsko:

Ketilept 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate

Slovenská republika:

Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Slovinsko:

Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.11.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 17)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152399/2010, sukls152400/2010, sukls152402/2010, sukls152410/2010, sukls152404/2010 a příloha ke sp.zn.sukls262588/2011, sukls115519/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ketilept 25 mg Ketilept 100 mg Ketilept 150 mg Ketilept 200 mg Ketilept 300 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ketilept 25 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (odpovídá quetiapini fumaras 28,78 mg) Ketilept 100 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (odpovídá quetiapini fumaras 115,13 mg) Ketilept 150 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (odpovídá quetiapini fumaras 172,7 mg) Ketilept 200 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (odpovídá quetiapini fumaras 230,26 mg) Ketilept 300 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (odpovídá quetiapini fumaras 345,4 mg) Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta přípravku Ketilept 25 mg obsahuje 4 mg monohydrátu laktosy. Jedna tableta přípravku Ketilept 100 mg obsahuje 16 mg monohydrátu laktosy. Jedna tableta přípravku Ketilept 150 mg obsahuje 24 mg monohydrátu laktosy. Jedna tableta přípravku Ketilept 200 mg obsahuje 32 mg monohydrátu laktosy. Jedna tableta přípravku Ketilept 300 mg obsahuje 48 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Ketilept 25 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s vyraženým „201“ na jedné straně a vyraženým stylizovaným „E“ na straně druhé. Ketilept 100 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s vyraženým „E202“ na jedné straně. Ketilept 150 mg – světle růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, se dvěma zrcadlově obrácenými stylizovanými E a půlicí rýhou na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. Ketilept 200 mg – růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s vyraženým „E204“ na jedné straně. Ketilept 300 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s vyraženým „E205“ na jedné straně. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Strana 2 (celkem 17)

Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba depresivních epizod spojených s bipolární poruchou. Prevence dalších depresivních, manických a smíšených epizod u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Dospělí: Léčba schizofrenie Ketilept by měl být podáván dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Od čtvrtého dne je obvyklá účinná dávka přípravku Ketilept 300-450 mg denně. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta lze dávku upravit v rozmezí 150 až 750 mg denně. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchu Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchu: celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dávkování je možné dále upravovat až na 800 mg denně šestý den, přírůstky by však neměly být vyšší než 200 mg denně. Dávku lze v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta upravit v rozmezí 200 až 800 mg denně. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 až 800 mg denně. Léčba depresivních epizod spojených s bipolární poruchou Ketilept se podává jednou denně na noc. Celková denní dávka první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den), 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku titrovat až na 600 mg/den. Antidepresivní účinky byly prokázány v dávkách 300 mg a 600 mg/den. Při krátkodobém podávání však nebyl prokázán dodatečný prospěch při podávání dávky 600 mg/den ve srovnání s dávkou 300 mg/den (viz bod 5.1). Prevence rekurence manických, depresivních a smíšených epizod u bipolární poruchy Pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy by měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou. Dávka může být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 až 800 mg/den ve dvou denních dávkách. Je důležité, aby při udržovací léčbě byla užívána nejnižší účinná dávka. Při bipolární depresi by měla být léčba předepsána odborníkem na léčbu bipolární poruchy. Starší pacienti: Stejně jako u ostatních antipsychotik by měl být Ketilept u starších osob používán s opatrností, zejména v průběhu úvodního dávkovacího období. U starších pacientů je doporučená úvodní dávka 25 mg denně, která by měla být zvyšována pomaleji o přírůstky 25 až 50 mg denně až na účinnou dávku, která je obecně nižší než u mladších pacientů. V klinickém hodnocení bylo prokázáno, že u pacientů ve věku 65 let a starších může poklesnout perorální plazmatická clearance kvetiapinu o 30-50 % a v takovýchto případech může být nutná úprava dávky. Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů starších než 65 let s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy. Podobně jak bylo popsáno pro starší pacienty, doporučuje se pomalejší titrace dávky a nižší terapeutické dávky také u oslabených pacientů nebo pacientů s predispozicí k hypotenzním reakcím.

Strana 3 (celkem 17)

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost kvetiapinu u dětí a mladistvých do 18 let nebyly stanoveny. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2. Poškození ledvin Dávku není třeba upravovat u pacientů s poškozením ledvin. Poškození jater Kvetiapin je intenzivně metabolizován v játrech a perorální plazmatická clearance látky je u pacientů s onemocněním jater o 30 % nižší než u pacientů s normální funkcí jater. Proto může být v případě známého poškození jater nutné upravit dávku přípravku, zejména v počáteční fázi terapie. Doporučená úvodní dávka je 25 mg denně, měla by být zvyšována denně, s přírůstky 25 až 50 mg, až na účinnou dávku v závislosti na klinické odpovědi a individuální snášenlivosti pacienta. Způsob podání Ketilept lze užívat během jídla nebo nezávisle na jídle. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Konkomitantní podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteázy, azolová antimykotika, erythromycin, klarithromycin a nefazodon (viz také body 4.5 a 5.2). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Pediatrická populace (10 až 17 let) Nedoporučuje se podávat Ketilept dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku, identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy) a jeden nežádoucí účinek, který nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a dospívajících byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy. Navíc, dlouhodobý bezpečnostní vliv léčby na růst a vyzrávání nebyl sledován déle než 26 týdnů. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám. Podávání kvetiapinu dětem a dospívajícím se schizofrenií a bipolární mánií v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8). Sebevražda / sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy. Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významnému ústupu nemoci. Jelikož se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by být pacienti pečlivě sledováni až do té doby, dokud nedojde ke zlepšení jejich stavu. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit. V klinických studiích u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy bylo pozorováno zvýšení rizika příhod spojených se sebevraždami u pacientů mladších 25 let, kteří byli léčení kvetiapinem oproti placebu (3,0 % oproti 0 %). Ospalost Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinickém hodnocení u pacientů s bipolární depresí byly tyto příznaky pozorovány první 3 dny léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby. Kardiovaskulární onemocnění

Strana 4 (celkem 17)

Ketilept by měl být používán s opatrností u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy predisponujícími k hypotenzi. Ketilept může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména v průběhu období titrace úvodní dávky; toto je častější u starších pacientů než u mladších pacientů. Prodloužení QT intervalu V klinických hodnoceních a při použití v souladu s SPC nebyl kvetiapin spojován s perzistentním zvýšením hodnot u absolutních QT intervalů. V poregistračním období byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik je potřebná opatrnost při předepisování kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení intervalu QT. Stejná opatrnost je potřebná při současném užívání kvetiapinu s léčivy, která prodlužují QTc interval, neuroleptiky, zvláště u starších lidí, u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, hypertrofií myokardu, hypokalémií a hypomagnesémií (viz bod 4.5). Starší pacienti s psychózou související s demencí Ketilept není schválen k léčbě psychózy související s demencí. V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s demencí bylo pozorováno 3násobně zvýšené riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků u některých atypických antipsychotik, přestože s kvetiapinem pozorováno nebylo. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika u této skupiny pacientů není znám. V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů trpících psychózou související s demencí nebyl výskyt cerebro-vaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacientoroků vyšší u pacientů léčených kvetiapinem než u pacientů léčených placebem. Nicméně, u pacientů s vyšším než průměrným rizikem cévní mozkové příhody by léčení mělo být prováděno s opatrností. Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo hlášeno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají ve srovnání s placebem zvýšené riziko úmrtí. Ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem u stejné populace pacientů (n=710; průměrný věk: 83 let; rozmezí: 56-99 let) však byla incidence mortality u pacientů léčených kvetiapinem 5,5 % ve srovnání s 3,2 % u skupiny s placebem. Pacienti v těchto klinických hodnoceních zemřeli z různých příčin, které byly konzistentní s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí. Epileptické záchvaty V placebem kontrolovaných klinických hodnoceních nebyl rozdíl v incidenci epileptických záchvatů u pacientů léčených kvetiapinem nebo placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje opatrnost při podávání přípravku Ketilept pacientům s epileptickými záchvaty v anamnéze a u těch stavů, které mohou potenciálně snížit práh pro záchvaty (např. Alzheimerova choroba, věk nad 65 let), (viz bod 4.8). Tardivní dyskineze Tardivní dyskineze je syndrom potenciálně ireverzibilních, mimovolných dyskinetických pohybů, které se mohou vyvinout u pacientů léčených antipsychotiky včetně kvetiapinu. Pokud se objeví příznaky tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo přerušení léčby přípravkem Ketilept. Příznaky tardivní dyskineze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8). Extrapyramidové symptomy V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů bylo u pacientů léčených pro depresivní epizodu v rámci bipolární poruchy podávání kvetiapinu spojeno s vyšším výskytem EPS oproti placebu (viz bod 4.8). Neuroleptický maligní syndrom (NMS) Neuroleptický maligní syndrom je potenciálně fatálním stavem, který je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou. Klinické manifestace zahrnují hypertermii, změněný psychický stav,

Strana 5 (celkem 17)

svalovou ztuhlost, autonomní nestabilitu (nepravidelná srdeční frekvence nebo nestabilní krevní tlak, pocení, arytmie) a zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba Ketilept vysadit a zahájit odpovídající léčebný postup. Těžká neutropenie V klinických studiích s kvetiapinem byl méně často hlášen výskyt těžké neutropenie (počet neutrofilů <0,5x109/l). Většina případů těžké neutropenie se objevila v průběhu několika prvních měsíců léčby kvetiapinem. Souvislost s dávkou léčiva není zřejmá. Na základě poregistračních zkušeností se leukopenie a/nebo neutropenie upravila po ukončení léčby kvetiapinem. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou preexistující nízký počet bílých krvinek a poléková neutropenie v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů <1,0x109/l. Pacienty je třeba sledovat na příznaky infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5x109/l (viz bod 4.8). Žilní tromboembolismus V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Ketilept tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Interakce (viz také bod 4.5) Současné použití kvetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů jako je karbamazepin nebo fenytoin značně snižuje plazmatické koncentrace kvetiapinu, což může ovlivnit účinnost terapie kvetiapinem. U pacientů užívajících induktory jaterních enzymů by měla být léčba přípravkem Ketilept zahájena pouze tehdy, uváží-li lékař, že prospěch léčby kvetiapinem převáží nad riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna týkající se induktoru byla postupná, a je-li třeba, aby byl nahrazen látkou neindukující jaterní enzymy (např. valproát sodný). Hyperglykémie V průběhu léčby kvetiapinem byla hlášena hyperglykémie nebo exacerbace preexistujícího diabetu. U diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory rozvoje diabetes mellitus se doporučuje odpovídající klinické monitorování (viz také bod 4.8). Lipidy V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu. Dysfagie Dysfagie (viz též bod 4.8) a aspirace byly hlášeny v souvislosti s kvetiapinem. Ačkoliv nebyl prokázán příčinný vztah mezi aspirační pneumonií, měl by být Ketilept užíván s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie. Další informace Data o kvetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem u středně těžkých až těžkých manických epizod jsou omezená; kombinační terapie však byla dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním účinku ve třetím týdnu. Akutní reakce z vysazení Při náhlém ukončení léčby kvetiapinem byla pozorována nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Také se může vyskytnout recidiva psychotických symptomů a rovněž byl hlášen výskyt vůlí neovladatelných poruch pohybu (jako je akatizie, dystonie a dyskineze). Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8). Intolerance laktosy Vzhledem k tomu, že přípravek Ketilept obsahuje monohydrát laktosy, neměli by tento přípravek užívat pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy

Strana 6 (celkem 17)

nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém, je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Ketilept v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem. Inhibitory cytochromu P450 3A4 Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je v prvé řadě odpovědný za metabolismus kvetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo současné podávání kvetiapinu (v dávce 25 mg) s ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, pěti až osminásobné zvýšení AUC kvetiapinu. Na základě toho je současné použití kvetiapinu s inhibitory CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou. Účinky dalších léků na Ketilept: Fenytoin Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (induktor mikrosomálních jaterních enzymů) vedlo ke zvýšení clearance kvetiapinu o asi 450 %. O zahájení léčby přípravkem Ketilept u pacientů, kteří užívají induktory jaterních enzymů, lze uvažovat pouze tehdy, pokud je lékař přesvědčen, že prospěch z léčby přípravkem Ketilept převáží nad riziky, která vyplývají z přerušení léčby induktory jaterních enzymů. Vysazování léčby induktory jaterních enzymů musí být vždy postupné, a pokud je třeba, je možné je nahradit léčivy bez indukčního potenciálu (např. valproát sodný), (viz bod 4.4). Karbamazepin V klinickém hodnocení u pacientů s opakovanými dávkami pro stanovení farmakokinetiky kvetiapinu podávaného před léčbou a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů) zvýšilo současné podávání karbamazepinu signifikantně clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snížilo systémovou dostupnost kvetiapinu (měřeno jako AUC) průměrně až na 13 % dostupnosti při podávání kvetiapinu samotného, ačkoli u některých pacientů byl pozorován větší účinek. V důsledku této interakce se mohou vyskytnout nižší plazmatické koncentrace, což může ovlivnit účinnost léčby kvetiapinem. Cimetidin Při současném podávání kvetiapinu a cimetidinu, známého jako inhibitor enzymu P450, se farmakokinetika kvetiapinu neměnila. Thioridazin Thioridazin (200 mg dvakrát denně) vyvolal zvýšení perorální plazmatické clearance kvetiapinu (300 mg dvakrát denně) o 65 %. Risperidon a haloperidol Současné podávání antipsychotika haloperidolu (7,5 mg dvakrát denně) nebo risperidonu (3 mg dvakrát denně) s kvetiapinem (300 mg dvakrát denně) nevyvolalo změnu farmakokinetiky kvetiapinu v ustáleném stavu (steady-state). Fluoxetin a imipramin Současné podávání antidepresiva fluoxetinu (60 mg jedenkrát denně; známý inhibitor CYP3A4 a CYP2D6) nebo imipraminu (75 mg dvakrát denně; známý inhibitor CYP2D6) s kvetiapinem (300 mg dvakrát denně) nevyvolalo změnu farmakokinetiky kvetiapinu v ustáleném stavu (steady-state). Účinky přípravku Ketilept na další léky: Antipyrin Podávání různých dávek kvetiapinu (se schématem třikrát denně až do 750 mg denně) nemělo žádný klinicky významný účinek na clearance antipyrinu nebo metabolitů antipyrinu. Tyto výsledky ukazují,

Strana 7 (celkem 17)

že kvetiapin neindukuje signifikantně jaterní enzymy zodpovědné za metabolismus antipyrinu zprostředkovaný cytochromem P450. Lithium Současné podávání kvetiapinu (250 mg třikrát denně) s lithiem nemělo žádný účinek na jakýkoli farmakokinetický parametr lithia v ustáleném stavu (steady-state). Lorazepam Střední perorální plazmatická clearance lorazepamu (2 mg, jednorázová dávka) byla snížena o 20 % při současném podávání kvetiapinu (250 mg třikrát denně). Valproát sodný Farmakokinetika valproátu sodného a kvetiapinu nebyla v průběhu současného podávání změněna v klinicky relevantním rozsahu. Kardiovaskulární přípravky Oficiální studie interakcí s běžně používanými kardiovaskulárními přípravky nebyly prováděny. Kouření Kouření nemá žádný vliv na plazmatickou clearance kvetiapinu. Opatrnosti je třeba v případech, kdy se kvetiapin podává současně s léčivy, která mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QTc interval. Pediatrická populace Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Bezpečnost a účinnost kvetiapinu při podávání v průběhu těhotenství nebyla stanovena. Dosud nejsou z testů na zvířatech žádné poznatky o škodlivých nežádoucích účincích. Možný vliv na oči plodu však nebyl dosud zkoumán. Ketilept se smí použít během těhotenství pouze na základě pečlivého vyhodnocení rizika a prospěchu, pokud prospěch odůvodní potenciální rizika. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně kvetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Kojení Není však známo, jestli je kvetiapin vylučován do mateřského mléka či nikoliv. Kojící ženy by proto měly být informovány, aby se vyvarovaly kojení, pokud užívají Ketilept. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem ke svým účinkům na centrální nervový systém může Ketilept snižovat pozornost pacienta, a proto by během úvodní fáze terapie – po dobu stanovenou individuálně – mělo být řízení dopravních prostředků a obsluha nebezpečných strojů zakázány. Později by měl být rozsah zákazu stanoven případ od případu. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při podávání kvetiapinu jsou ospalost, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Strana 8 (celkem 17)

Podle souhrnných údajů z klinických hodnocení byl počet pacientů, kteří přerušili léčbu kvůli nežádoucím účinkům přibližně stejný u skupiny s placebem i u skupiny léčené kvetiapinem. Podobně jako u jiných antipsychotik souvisely s podáváním kvetiapinu zvýšení tělesné hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém. Nežádoucí příhody pozorované u kvetiapinu jsou tříděny podle tělesných systémů a jsou uvedeny níže jako velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy krve a lymfatického systému: Časté: leukopenie1 Méně časté: eozinofilie, trombocytopenie Není známo: neutropenie1 Poruchy imunitního systému: Méně časté: reakce přecitlivělosti Velmi vzácné: anafylaktická reakce6 Endokrinní poruchy: Časté: hyperprolaktinémie16 Poruchy metabolismu a výživy: Časté: zvýšená chuť k jídlu Velmi vzácné: diabetes mellitus1,5,6 Psychiatrické poruchy: Časté: abnormální sny a noční můry Poruchy nervového systému: Velmi časté: závratě4,17, ospalost2,17, bolest hlavy Časté: synkopa4,17, extrapyramidové symptomy1,13, dysartrie Méně časté: epileptické záchvaty1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskineze1 Poruchy oka: Časté: neostré vidění Srdeční poruchy: Časté: tachykardie4 Cévní poruchy: Časté: ortostatická hypotenze4,17 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Časté: rýma Gastrointestinální poruchy: Velmi časté: sucho v ústech Časté: zácpa, dyspepsie Méně časté: dysfagie8 Poruchy jater a žlučových cest: Vzácné: žloutenka6 Velmi vzácné: hepatitida6 Poruchy kůže a podkožní tkáně: Velmi vzácné: angioedém6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Strana 9 (celkem 17)

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím: Není známo: Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6) Poruchy reprodukčního systému a prsu: Vzácné: priapismus, galaktorea Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Velmi časté: symptomy z vysazení léčby1,10 Časté: mírná astenie, periferní edém, podrážděnost Vzácné: maligní neuroleptický syndrom1 Vyšetření: Velmi časté: zvýšené sérové hladiny triglyceridů11, zvýšené hladiny celkového cholesterolu (především LDL-C)12, snížené hladiny HDL-C18, nárůst tělesné hmotnosti9 Časté: zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)3, snížení počtu neutrofilů, zvýšení glukosy v krvi až na hodnoty hyperglykémie7 Méně časté: zvýšené hladiny gama-glutamyltransferázy3, snížení počtu trombocytů14 Vzácné: zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi15, žilní tromboembolismus1 _______________________________________________________________________ (1) Viz bod 4.4. (2) Může se objevit ospalost, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle vymizí při dalším užívání přípravku. (3) U některých pacientů léčených kvetiapinem docházelo k asymptomatickému zvýšení sérových transamináz (ALT, AST) nebo gama-GT. (4) Kvetiapin může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu alfa-1 adrenergních receptorů, často vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopou. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4). (5) Během léčby bylo ve velmi vzácných případech hlášeno zhoršení již přítomného diabetes mellitus. (6) Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze z poregistračního sledování. (7) Hladina glukosy v krvi nalačno 7,0 mmol/l nebo 11,1 mmol/l po jídle naměřená alespoň jednou. (8) Zvýšený výskyt dysfagie při podávání kvetiapinu ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích u bipolární deprese. (9) Zvýšení tělesné hmotnosti o 7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby u dospělých. (10) Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány v krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích, v monoterapii: nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Příznaky z vysazení obvykle ustoupily do 1 týdne po vysazení léku. (11) Triglyceridy 2,258 mmol/l (u pacientů 18 let) nebo 1,694 mmol/l (u pacientů <18 let), naměřené alespoň jednou. (12) Cholesterol 6,2064 mmol/l (u pacientů 18 let) nebo 5,172 mmol/l (u pacientů <18 let), naměřené alespoň jednou. Nárůst LDL cholesterolu na 0,769 mmol/l byl pozorován velmi často. Průměrná změna u pacientů s tímto nárůstem byla 1,07 mmol/l. (13) Viz text níže. (14) Trombocyty 100x109/l, naměřené alespoň jednou. (15) Na základě hlášení zvýšené hladiny sérové kreatinfosfokinázy bez souvislosti s neuroleptickým maligním syndromem. (16) Hladiny prolaktinu (pacienti >18 let): >20 g/l (>869,56 mol/l) u mužů; >30 g/l (>1304,34 mol/l) u žen, naměřené kdykoliv. (17) Může vést k pádům. (18) HDL cholesterol: <40 mg/100 ml (1,025 mmol/l) u mužů; <50 mg/100 ml (1,282 mmol/l) u žen, naměřené kdykoli. Případy prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie, náhlé nevysvětlené smrti, zástavy srdce a torsades de pointes byly velmi vzácně hlášeny z klinického použití neuroleptik a jsou považovány za skupinový efekt (viz bod 4.4).

Strana 10 (celkem 17)

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba. V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9 % pro kvetiapin a 3,8 % pro placebo. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (např. akatizie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskineze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byly celkově málo početné a nepřekročily 4 % v žádné skupině. V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % pro kvetiapin a 8,0 % pro placebo, bipolární mánie: 11,2 % pro kvetiapin a 11,4 % pro placebo). Léčba kvetiapinem je spojena s mírným, na dávce závislým poklesem hladin hormonů štítné žlázy, zejména celkového T4 a volného T4. Pokles celkového a volného T4 byl maximální během prvních 2

až 4 týdnů léčby kvetiapinem, při dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení kvetiapinu k úpravě hladin celkového T4 a

volného T4. Pouze po vyšších dávkách byl pozorován mírný pokles celkového T3 a reverzního T3.

Hladiny TBG se nemění a všeobecně nebyl pozorován reciproční vzestup hladiny TSH, což ukazuje, že kvetiapin nezpůsobuje klinicky závažnou hypofunkci štítné žlázy. Pediatrická populace (10 až 17 let) U dětí a mladistvých je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých. Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: Zvýšená chuť k jídlu Poruchy nervového systému Velmi časté: Extrapyramidové symptomy1 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté: Podrážděnost2 Vyšetření Velmi časté: Zvýšení hladin prolaktinu3, zvýšení krevního tlaku4 (1) Viz bod 5.1. (2) Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a dospívajících spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými. (3) Hladiny prolaktinu (pacienti <18 let): >20 μg/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >26 μg/l (>1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu >100 μg/l. (4) Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National Institutes of Health”) nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a dospívajících. 4.9 Předávkování Bylo hlášeno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 g kvetiapinu. V poregistračním sledování byly hlášeny smrtelné případy předávkování samotným kvetiapinem v dávce pouhých 6 g. Bylo však hlášeno i přežití po akutním předávkování až 30 g kvetiapinu. Většina pacientů, kteří se předávkovali, neohlásila žádné nežádoucí účinky nebo se z předávkování plně zotavila. Nicméně, bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování

Strana 11 (celkem 17)

13,6 g kvetiapinu. V poregistračním období byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem s následkem smrti, kómatu, nebo prodloužení intervalu QT. Hlášené příznaky předávkování odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze. Pacienti se závažným kardiovaskulárním onemocněním mají vyšší riziko nežádoucích projevů po předávkování (viz bod 4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Kardiovaskulární onemocnění).

Léčba Neexistuje specifické antidotum pro kvetiapin. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence absorpce při předávkování, lze při těžké intoxikaci indikovat výplach žaludku, jestliže je možné ho provést do jedné hodiny po požití. Mělo by být zváženo podání aktivního uhlí. Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného zotavení. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepiny ATC kód: N05AH04 Mechanismus účinku Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin (norkvetiapin), aktivní metabolit kvetiapinu v lidské plazmě, interagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery. Kvetiapin a norkvetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům.

Klinické antipsychotické vlastnosti a slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) kvetiapinu ve srovnání s typickými antipsychotiky jsou připisovány kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2. Norkvetiapin má též vysokou afinitu k adrenalinovému přenašeči

(“norepinephrine transporter” - NET). Kvetiapin a norkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním α1-receptorům a nízkou afinitu k adrenergním α2 a serotoninovým

5HT1A receptorům. Kvetiapin nemá afinitu k cholinergním muskarinovým a benzodiazepinovým

receptorům. Farmakodynamické účinky Kvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněná vyhýbavá reakce. Potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření a zvyšuje koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V předklinických testech zaměřených na predikci EPS měl kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se liší od profilu typických antipsychotik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká supersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory

dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém tím, že vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických A10, ale nikoliv nigrostriatálních A9 dopaminových neuronů. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez senzibilizace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím. Není známo, v jakém rozsahu se metabolit norkvetiapin podílí na farmakologické aktivitě kvetiapinu u lidí. Klinická účinnost a bezpečnost Schizofrenie

Strana 12 (celkem 17)

Ve třech klinických, placebem kontrolovaných studiích, s různými dávkami kvetiapinu, u pacientů se schizofrenií nebyl zjištěn rozdíl v incidenci EPS nebo současného užívání anticholinergik ve skupině léčené kvetiapinem a ve skupině na placebu. Placebem kontrolovaná studie hodnotící léčbu kvetiapinem v dávkách 75 až 750 mg/den neprokázala nárůst EPS nebo potřebu současného užívání anticholinergik. V klinických studiích byla prokázána účinnost kvetiapinu při léčbě jak pozitivních, tak negativních symptomů schizofrenie. Ve srovnávacích klinických studiích oproti chlorpromazinu a ve dvou studiích srovnávajících kvetiapin s haloperidolem prokázal kvetiapin podobnou krátkodobou účinnost. Bipolární porucha Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících dávky kvetiapinu až do 800 mg denně při léčbě manických epizod, z čehož 2 studie byly provedeny pro monoterapii a 2 pro kombinovanou léčbu s lithiem nebo valproátem sodným, nebyly nalezeny rozdíly v incidenci extrapyramidových symptomů nebo současném užívání anticholinergik mezi skupinami léčenými kvetiapinem a skupinami užívajícími placebo. Nenavozování extrapyramidových symptomů je považováno za vlastnost atypických antipsychotik. V klinických studiích byla prokázána účinnost kvetiapinu jako monoterapie nebo pomocné terapie při snižování manických symptomů u pacientů s bipolární mánií. Průměrná střední dávka kvetiapinu u pacientů reagujících na léčbu činila v posledním týdnu přibližně 600 mg denně a zhruba 85 % pacientů reagujících na léčbu užívalo dávku v rozmezí 400–800 mg denně. Ve čtyřech krátkodobých kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese bylo u 64 % pacientů užívajících kvetiapin pozorováno alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS, zatímco u skupiny s placebem bylo toto zlepšení zjištěno u 46 % pacientů. U krátkodobých kontrolovaných studií byl potvrzen podobný antidepresivní účinek dávek 300 mg a 600 mg kvetiapinu. Antidepresivní účinek kvetiapinu se signifikantně lišil od placeba od 8 dne studie. Při užívání kvetiapinu docházelo k menšímu počtu manických epizod souvisejících s léčbou než při užívání placeba. Antidepresivní účinek byl udržen po 52 týdnů. Kvetiapin snižoval riziko následných náladových (manických nebo depresivních) epizod o 49 %. Užívání 300 mg a 600 mg kvetiapinu snižovalo v porovnání s placebem riziko o 41 %, respektive o 55 %. Kvetiapin byl účinnější než placebo v léčbě úzkostných symptomů spojených s bipolární depresí hodnocených průměrnou změnou HAM-A skóre oproti výchozímu stavu do 8. týdne. Ve dvou studiích zaměřených na prevenci následných epizod, hodnotících kvetiapin v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami, byla kombinace s kvetiapinem účinnější než monoterapie stabilizátory nálady v prodloužení doby do následné epizody. Riziko následné epizody se snížilo o 70 %. Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg denně jako kombinovaná terapie s lithiem nebo valproátem sodným. V jedné dlouhodobé studii hodnotící prevenci následných epizod u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami byl kvetiapin účinnější než placebo tím, že prodloužil u pacientů s bipolární poruchou I. typu dobu do následné epizody. Účinnost nezávisela na věku, pohlaví, rase, četnosti následných epizod ani geografické oblasti. Ve srovnání s placebem bylo riziko, že bude pacient vyžadovat hospitalizaci nebo úpravu léčby u všech typů epizod (manických, depresivních i smíšených) sníženo o 74 %. U manických a depresivních epizod činilo snížení 73 % a 75 %. U pacientů reagujících na akutní léčbu kvetiapinem naznačily výsledky srovnání následné léčby kvetiapinem s převedením na lithium, že léčba převedením na lithium patrně nesouvisí s prodloužením doby do následné náladové epizody. Ve studiích deprese a prevence relapsu nezvyšoval kvetiapin v porovnání s placebem riziko sebevraždy nebo myšlenek na sebevraždu. Klinické studie prokázaly, že kvetiapin je účinný při léčbě schizofrenie a mánie při podání dvakrát denně, přestože farmakokinetický eliminační poločas kvetiapinu činí přibližně 7 hodin. Tato zjištění byla dále podpořena výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která zjistila,

Strana 13 (celkem 17)

že u kvetiapinu je obsazenost 5HT2 a D2 receptorů udržována až po dobu 12 hodin. Bezpečnost a

účinnost dávek vyšších než 800 mg denně nebyly hodnoceny. V placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5x109/l byl výskyt alespoň jednoho měření počtu neutrofilů <1,5x109/l 1,72 % u pacientů na kvetiapinu a 0,73 % u pacientů na placebu. Ve všech placebem kontrolovaných, otevřených klinických studiích s aktivním komparátorem u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů

1,5x109/l byl výskyt alespoň jednoho měření počtu neutrofilů <0,5x109/l 0,21 % u pacientů na

kvetiapinu a 0 % u pacientů na placebu a výskyt měření v mezích 0,5 až <1,0x109/l byl 0,75 % u pacientů na kvetiapinu a 0,11 % u pacientů na placebu. Pediatrická populace (od 10 do 17 let) Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n=284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n=222, věk 13 až 17 let). Z obou studií byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na kvetiapin. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách. Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro kvetiapin 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajících na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo. Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) -8,16 pro kvetiapin 400 mg/den a -9,29 pro kvetiapin 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani s vysokou dávkou kvetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie. Nejsou k dispozici data o přetrvávání účinku či o prevenci rekurence v této věkové kategorii. Další údaje o bezpečnosti poskytly 26týdenní otevřené fáze akutních studií (n=380 pacientů) s kvetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg denně. U dětí a dospívajících byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8) Extrapyramidové symptomy V krátkodobé placebem kontrolované studii v monoterapii u dospívajících (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokineze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskineze) nepřesáhl 4,1 % v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii u dětí a dospívajících (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií schizofrenie a bipolární mánie byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %. Nárůst tělesné hmotnosti V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium. Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu

Strana 14 (celkem 17)

V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných příhod 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů <18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných příhod 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (0/90) u pacientů <18 let. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Kvetiapin se po perorálním podání rychle vstřebává. Maximální plazmatická koncentrace kvetiapinu se objevuje za 1,5 hodiny. Koncentrace v ustáleném stavu (steady-state) je dosaženo za dva dny. Biologická dostupnost kvetiapinu není signifikantně ovlivněna při podání s jídlem. Distribuce v organismu Kvetiapin je rozsáhle distribuován v těle, jeho zdánlivý distribuční objem je 10 4 l/kg. Při terapeutických koncentracích je 83 % vázáno na plazmatické bílkoviny. Biotransformace Kvetiapin je intenzivně metabolizován v játrech, primárními cestami biotransformace jsou sulfoxidace a oxidace. Výzkumy in vitro stanovily, že CYP3A4 je primárním enzymem odpovědným za metabolismus kvetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450. Norkvetiapin je primárně tvořen a vylučován prostřednictvím CYP3A4. Nejvyšší molární koncentrace aktivního metabolitu norkvetiapinu ve stabilizovaném stavu činí 35 % pozorované koncentrace kvetiapinu. Bylo zjištěno, že kvetiapin a několik metabolitů kvetiapinu (včetně norkvetiapinu) jsou slabými inhibitory izoenzymů lidského cytochromu P450 (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 aktivity) v podmínkách in vitro, ale pouze v koncentracích alespoň 5-50krát vyšších, než jsou koncentrace pozorované v rozmezí obvyklé účinné dávky (300 až 800 mg/den) u lidí. Na základě těchto výsledků in vitro je nepravděpodobné, že by při současném podávání kvetiapinu s jinými léky došlo ke klinicky signifikantní lékové inhibici metabolismu dalšího léku zprostředkovaného také cytochromem P450. Eliminace z organismu Po užití jednorázové dávky kvetiapinu značeného radioizotopem 14C je méně než 5 % dávky eliminováno v nezměněné formě, což indikuje, že kvetiapin podléhá rozsáhlému metabolismu; přibližně 73 % radioaktivity je vyloučeno močí a 21 % stolicí. Eliminační poločas kvetiapinu a norkvetiapinu je přibližně 7 a 12 hodin. Linearita/nelinearita Kvetiapin a norkvetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Farmakokinetický(é)/farmakodynamický(é) vztah(y) Nejsou k dispozici data dokládající vztah mezi koncentrací kvetiapinu v séru a odpovědí na léčbu. Zvláštní skupiny populace Farmakokinetika kvetiapinu a norkvetiapinu nevykazuje ovlivnění pohlavím nebo rasou. Starší osoby Střední clearance kvetiapinu u starších osob je asi o 30 až 50 % nižší než u dospělých ve věku 18 až 65 let. Pediatrická populace (10 až 17 let) Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících, kteří byli na udržovací léčbě 400 mg kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u

dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí

Strana 15 (celkem 17)

(10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u dospívajících (13-17 let) ve srovnání s dospělými. Pacienti s poškozením jater Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o asi 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická cirhóza jater). Protože je kvetiapin značně metabolizován v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u lidí s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů může být nutné nastavení dávky (viz bod 4.2). Pacienti s poškozením ledvin U subjektů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min/1,73 m2) byla střední plazmatická clearance kvetiapinu snížena asi o 25 %, ale individuální hodnoty clearance jsou v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrně je <5 % molární frakce dávky vylučováno do moči jako volný kvetiapin a aktivní metabolit norkvetiapin. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Řada studií genotoxicity in vitro a in vivo neposkytla žádný důkaz genotoxicity. U laboratorních zvířat byly při expozici klinickým hladinám pozorovány následující odchylky, které nebyly dosud potvrzeny v dlouhodobém klinickém výzkumu. Karcinogenní vliv: Ve studii prováděné na potkanech s dávkami 20, 75 a 250 mg/kg/den se vzhledem k prodloužené hyperprolaktinémii zvýšila incidence mamárních adenokarcinomů u samic potkanů při všech dávkách. U laboratorních potkanů bylo pozorováno ukládání pigmentu ve štítné žláze; u opic rodu Cynomolgus byly pozorovány hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení hladin T3 v plazmě, snížená koncentrace hemoglobinu a snížený počet červených a bílých krvinek; a u psů opacita oční čočky a katarakta. Tato zjištění je nutné vzít v úvahu při zvažování prospěchu léčby kvetiapinem oproti bezpečnostním rizikům pro pacienta. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Ketilept 25 mg Jádro tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (4,00 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 100 mg Jádro tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (16,0 mg),

Strana 16 (celkem 17)

mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 150 mg Jádro tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (24,0 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 200 mg Jádro tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (32,0 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). Ketilept 300 mg Jádro tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (48,0 mg), mikrokrystalická celulosa. Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 5 let

Strana 17 (celkem 17)

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 6.5 Druh obalu a velikost balení Ketilept 25 mg - 30 nebo 60 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru nebo hnědé skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, papírová krabička. Ketilept 100 mg - 30 nebo 60 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru nebo hnědé skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, papírová krabička. Ketilept 150 mg - 30 nebo 60 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru nebo hnědé skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, papírová krabička. Ketilept 200 mg - 30 nebo 60 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru nebo hnědé skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, papírová krabička. Ketilept 300 mg - 30 nebo 60 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru nebo hnědé skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, papírová krabička. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Pouze na lékařský předpis, po ověření diagnózy specialistou nebo v nemocnici a pod trvalým dohledem specialisty. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapešť Keresztúri út 30-38. Maďarsko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ketilept 25 mg: 68/251/07-C Ketilept 100 mg: 68/252/07-C Ketilept 150 mg: 68/253/07-C Ketilept 200 mg: 68/254/07-C Ketilept 300 mg: 68/255/07-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30.5.2007/18.4.2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 21.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ketilept 100 mg

potahované tablety

quetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras 115,13 mg) v jedné potahované tabletě.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (16,0 mg), mikrokrystalická celulosa.

Potahová vrstva: potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý E 171, hypromelosa).

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Užívejte podle pokynů lékaře.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

N/A

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company

1106 Budapešť, Maďarsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. číslo: 68/252/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

N/A

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ketilept 100 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ketilept 100 mg

potahované tablety

quetiapinum

100 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3.

POUŽITELNOST

Exp.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na skleněné lahvičce

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ketilept 100 mg

potahované tablety

Quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras 115,13 mg) v jedné potahované tabletě.

Perorální podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Užívejte podle pokynů lékaře.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 potahovaných tablet

6.

JINÉ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

EGIS PLC

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ketilept 100 mg

potahované tablety

quetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras 115,13 mg) v jedné potahované tabletě.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy (16,0 mg), mikrokrystalická celulosa.

Potahová vrstva: potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý E 171, hypromelosa).

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

60 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Užívejte podle pokynů lékaře.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

N/A

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company

1106 Budapešť, Maďarsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. číslo: 68/252/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

N/A

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ketilept 100 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ketilept 100 mg

potahované tablety

quetiapinum

100 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3.

POUŽITELNOST

Exp.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na skleněné lahvičce

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ketilept 100 mg

potahované tablety

Quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras 115,13 mg) v jedné potahované tabletě.

Perorální podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Užívejte podle pokynů lékaře.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

60 potahovaných tablet

6.

JINÉ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

EGIS PLC

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.