Kardegic 0,5 G

Kód 0058747 ( )
Registrační číslo 16/ 078/02-C
Název KARDEGIC 0,5 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0058747 INJ PSO LQF 20X500MG Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0058746 INJ PSO LQF 6X500MG Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak KARDEGIC 0,5 G

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls2207/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

KARDEGIC 0,5 g

(lysini racemici acetylsalicylas)

prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.

Co je přípravek KARDEGIC 0,5 g a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KARDEGIC 0,5 gužívat

3.

Jak se přípravek KARDEGIC 0,5 g užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek KARDEGIC 0,5 g uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek KARDEGIC 0,5 g a k čemu se používá

Tento přípravek obsahuje acetylsalicylát lysin, což je látka odvozená od kyseliny acetylsalicylové, která snižuje srážlivost krve. Používá se při akutní koronární příhodě (akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris): jako počáteční dávka, zvláště v případech, kdy nelze podat kyselinu acetylsalicylovou perorálně. Přípravek je určen pro podání dospělým osobám. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KARDEGIC 0,5 g užívat

Neužívejte KARDEGIC 0,5 g

- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiná nesteroidní antiflogistika

(léky proti zánětlivým onemocněním) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

- pokud trpíte astmatem způsobeným podáváním kyseliny acetylsalicylové či látkou s podobným

účinkem (např. nesteroidní antioflogistika), aktivní vředovou chorobou gastroduodenální (žaludeční vředy či vředy na dvanáctníku), vrozenou nebo získanou poruchou srážlivosti krve

- pokud u Vás existuje riziko vzniku krvácení

- jestliže trpíte závažnou ledvinovou či jaterní nedostatečností nebo závažnou nekontrolovanou

srdeční nedostatečností

- pokud by Vám měl být přípravek KARDEGIC 0,5 g podáván v kombinaci s methotrexátem, který

užíváte v dávce vyšší než 15 mg/týdně

- pokud by Vám měla být podána dávka nad 100 mg/denně ve 3. trimestru těhotenství.

Upozornění a opatření Před užitím přípravku KARDEGIC 0,5 g se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. V kombinaci s jinými léčivými přípravky je třeba zabránit riziku předávkování a zkontrolovat, že ve složení léčivého přípravku není uvedena kyselina acetylsalicylová. V případě dlouhodobého podávání vysokých dávek analgetik (přípravků proti bolesti) nesmí být bolest hlavy léčena vyššími dávkami. Pravidelné užívání analgetik, zejména analgetik v kombinacích, může způsobit trvalé poškození ledvin a riziko nedostatečnosti ledvin. Při některých závažných formách nedostatečnosti enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) mohou vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové zapříčinit hemolýzu (rozpad červených krvinek). U deficitu G6PD musí být kyselina acetylsalicylová užívána pod dozorem lékaře. Lékař Vás bude kontrolovat, pokud: -

máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy nebo trpíte krvácením do trávicího traktu nebo jste někdy prodělal(a) zánět žaludku

-

máte poruchu funkce ledvin

-

máte poruchu funkce jater

-

trpíte astmatem: výskyt astmatického záchvatu může u některých pacientů souviset s alergií na nesteroidní antiflogistika nebo na kyselinu acetylsalicylovou; v tomto případě se tento léčivý přípravek nesmí užívat

-

jste žena a máte problémy s mimořádně silným menstruačním krvácením nebo špiněním (riziko zesílení intenzity a prodloužení krvácení).

Krvácení do trávicího traktu nebo vředy/proděravění se mohou vyskytnout kdykoli během léčby bez dřívějších příznaků. Relativní riziko se zvyšuje u starších pacientů, u pacientů s nízkou tělesnou hmotností a u pacientů užívajících léčivé přípravky proti srážení krve. V případě krvácení do trávicího traktu musí být léčba okamžitě ukončena. Kvůli tlumivému účinku kyseliny acetylsalicylové na srážení krve, který nastává již při velmi nízkých dávkách a přetrvává několik dní, je nutné pacienty upozornit na riziko krvácení v případě chirurgického zákroku, dokonce i nevelkého rozsahu (např. trhání zubu). V menších dávkách kyselina acetylsalicylová tlumí vylučování kyseliny močové; ve vysokých dávkách užívaných v revmatologii (protizánětlivé dávky) má kyselina acetylsalicylová urikosurický účinek (kyselina močová se vylučuje močí). Ve vysokých dávkách užívaných v revmatologii (protizánětlivé dávky) by u pacientů měly být monitorovány příznaky předávkování. V případě bzučení v uších, poruchy sluchu nebo závratí je třeba přehodnotit varianty léčby.

Přípravek se nedoporučuje užívat během kojení (viz bod 4.6). Nitrožilně podávaná léková forma je určena pro dospělé a není vhodná pro použití u dětí. Přípravek neobsahuje sodík a může být podáván pacientům s dietou s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku. Děti a dospívající U dětí je vhodné podávat kyselinu acetylsalicylovou pouze ústy (perorálně). U dětí a dospívajících s příznaky virové infekce (zejména planých neštovic a chřipkových příznaků), kteří užívali acetylsalicylovou kyselinu, byl pozorován Reyův syndrom, velmi vzácné život ohrožující onemocnění. Kyselina acetylsalicylová smí být podávána dětem a dospívajícím pouze na doporučení lékaře, v případě, že jiná léčba nebyla účinná. Vyskytne-li se přetrvávající zvracení, poruchy vědomí nebo abnormální chování, musí být léčba kyselinou acetylsalicylovou ukončena. U dětí mladších než 1 měsíc je podávání kyseliny acetylsalicylové možné pouze ve specifických situacích a na lékařský předpis. U dětí existuje riziko předávkování, které může smrtelné již při jednorázovém požití dávky 100 mg/kg. Další léčivé přípravky a přípravek KARDEGIC 0,5 g Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání více inhibitorů agregace destiček (látky, které tlumí krevní srážlivost) zvyšuje riziko krvácení, stejně jako jejich kombinace s heparinem nebo podobnými molekulami, perorálními antikoagulancii nebo jinými trombolytiky (látkami rozpouštějícími krevní staženiny), a tato skutečnost musí být uvážena při vyžadované pravidelné klinické kontrole. U několika léčivých látek byla z hlediska jejich inhibičního účinku na agregaci destiček prokázána léková interakce (abciximab, kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, epoprostenol, eptifibatid, iloprost a iloprost trometamol, tiklopidin a tirofiban). Léky, u kterých se kombinace s přípravkem KARDEGIC 0,5 g nedoporučuje:

Perorální antikoagulancia (léčivé přípravky tlumící srážlivost krve užívané ústy) s kyselinou

acetylsalicylovou užívanou v dávkách proti bolesti nebo horečce u pacientů, kteří nikdy neměli žaludeční/dvanáctníkové vředy: zvýšené riziko krvácení. Je třeba sledovat parametry krevní srážlivosti, zejména dobu krvácivosti.

Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou užívanou v dávkách tlumících krevní

srážlivost u pacientů, kteří v minulosti měli žaludeční/dvanáctníkové vředy: zvýšené riziko krvácení. Jiná nesteroidní antiflogistika s kyselinou acetylsalicylovou: zvýšení rizika krvácení do trávicího traktu a vzniku vředů (účinek se násobí).

Nízkomolekulární hepariny (léčivé přípravky snižující srážlivost krve) (a podobné molekuly) a

nefrakcionované hepariny v léčebných dávkách nebo u starších pacientů (nad 65 let) bez ohledu na dávku heparinu a pro kyselinu acetylsalicylovou užívanou v dávkách proti zánětu, bolesti nebo horečce: zvýšené riziko krvácení (utlumení funkce krevních destiček, podráždění sliznice žaludku a dvanáctníku kyselinou acetylsalicylovou). Měly by být použity jiné protizánětlivé léčivé přípravky nebo jiná analgetika či antipyretika.

Klopidogrel (kromě použití schváleného pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním

syndromem): zvýšené riziko krvácení. Pokud je současné podávání nezbytné, doporučuje se klinické monitorování.

Tiklopidin: zvýšené riziko krvácení (násobí se tlumivý účinek na shlukování krevních destiček). Je-li

současné podání nevyhnutelné, je třeba pacienta pečlivě klinicky a laboratorně monitorovat (včetně doby krvácivosti).

Urikosurika (látky podporující vylučování kyseliny močové, jako je benzbromaron, probenecid):

snížení účinnosti.

Glukokortikoidy (s výjimkou léčby nahrazující hydrokortizon) s kyselinou acetylsalicylovou

v protizánětlivých dávkách: zvýšené riziko krvácení.

Pemetrexed (protinádorový lék) u pacientů mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin:

zvýšené riziko toxicity pemetrexedu.

Léky, u kterých kombinace s přípravkem KARDEGIC 0,5 g vyžaduje opatrnost:

Diuretika, inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a antagonisté receptoru pro

angiotenzin II s kyselinou acetylsalicylovou užívanou v dávkách proti zánětu nebo proti horečce a bolesti: u dehydratovaných pacientů riziko akutního selhání ledvin. Rovněž se snižuje účinnost těchto léčivých přípravků na snížení krevního tlaku.

Metotrexát v dávkách ≤ 15 mg týdně s kyselinou acetylsalicylovou užívanou proti zánětu nebo proti

horečce a bolesti: zvýšení toxicity metotrexátu (zejména toxicity hematologické). Krevní obraz by měl být během prvních týdnů podávání této kombinace sledován každý týden. Pacienti s poruchou funkce ledvin (vč. mírného stupně poruchy funkce ledvin) a starší pacienti by měli být sledováni častěji.

Metotrexát v dávkách > 15 mg týdně s kyselinou acetylsalicylovou užívanou pro tlumení krevní

srážlivosti: zvýšení toxicity metotrexátu, zejména hematologické toxicity (snížení renální clearance metotrexátu vlivem kyseliny acetylsalicylové). Krevní obraz by měl být během prvních týdnů podávání této kombinace sledován každý týden. Pacienti s poruchou funkce ledvin (vč. mírného stupně poruchy funkce ledvin) a starší pacienti by měli být sledováni častěji.

Klopidogrel (ve schválených indikacích pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním

syndromem): zvýšené riziko krvácení. Doporučuje se klinické monitorování.

Gastrointestinální topické léčivé přípravky, antacida a aktivní uhlí: zvýšené vylučování salicylátů

ledvinami. Mezi podáním salicylátu a těchto látek je nutné dodržovat alespoň dvouhodinový interval.

Pemetrexed u pacientů s normální funkcí ledvin: zvýšené riziko toxicity pemetrexedu při

protizánětlivých dávkách kyseliny acetylsalicylové. Měly by být sledovány funkce ledvin.

Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny v preventivních

dávkách u pacientů mladších 65 let: současné podávání s kyselinou acetylsalicylovou ovlivňuje různou měrou procesy srážení krve (hemostázu) a zvyšuje riziko krvácení.

Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny v léčebných dávkách

nebo u starších pacientů (nad 65 let) bez ohledu na dávku heparinu a pro kyselinu acetylsalicylovou užívanou pro tlumení srážlivosti krve: zvýšené riziko krvácení (utlumení funkce krevních destiček, podráždění sliznice žaludku a dvanáctníku kyselinou acetylsalicylovou).

Trombolytika (léky k rozpouštění krevních sraženin): zvýšené riziko krvácení Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných pro inhibici agregace

krevních destiček: zvýšené riziko krvácení.

Jiná nesteroidní antiflogistika s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných k inhibici

agregace destiček: zvýšené riziko gastrointestinálních vředů a krvácení.

Glukokortikoidy (s výjimkou léčby nahrazující hydrokortizon): s kyselinou acetylsalicylovou

užívanou proti bolesti a horečce: zvýšené riziko krvácení.

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (citalopram, escitalopram, fluoxetin,

fluvoxamin, paroxetin, sertralin – užívají se v léčbě deprese): zvýšené riziko krvácení.

Ibuprofen: při jeho užívání současně s aspirinem může dojít ke snížení účinnosti acetylsalicylové

kyseliny, při příležitostném užívání ibuprofenu však není žádný klinicky významný účinek pravděpodobný.

Těhotenství, kojení a fertilita Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství

během prvního a druhého trimestru těhotenství:

- nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné; - i krátkodobé podávání nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (kolem 100 mg denně) by

mělo být omezeno na nezbytně nutné;

- z důvodů bezpečnosti se nedoporučuje užívat kyselinu acetylsalicylovou dlouhodobě

v dávkách nad 100 mg denně;

počínaje třetím trimestrem těhotenství:

- léky na bázi kyseliny acetylsalicylové nelze použít (kromě velmi omezeného použití

v kardiologii a porodnictví, které vyžaduje speciální sledování), protože může dojít ke zvýšení krvácivosti.

Kojení Kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka, a proto se při jejím podávání kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento léčivý přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3.

Jak se přípravek KARDEGIC 0,5 g užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování Počáteční dávka při akutním infarktu myokardu a při nestabilní angině pectoris je 1/2 až 1 lahvička (odpovídá 250 až 500 mg kyseliny acetylsalicylové) intravenózně (do žíly) v průběhu několika hodin po objevení počátečních příznaků. Způsob podání Obsah lahvičky se rozpustí v 5 ml vody na injekci těsně před použitím a aplikuje se intravenózně během 1-3 minut. Přípravek může být podán společně s roztokem chloridu sodného, glukosy nebo sorbitolu. Nesmí se míchat v jedné stříkačce s jinými parenterálně podávanými přípravky. Jestliže jste užil(a) více přípravku KARDEGIC 0,5 g, než jste měl(a)

Riziko předávkování je třeba brát v úvahu u starších pacientů a zejména u malých dětí (předávkování při léčbě nebo častěji náhodné předávkování, kde může mít předávkování smrtelné následky. Příznaky středně závažného předávkování jsou: ušní šelest, pocit snížení ostrosti sluchu, bolesti hlavy, závratě, nevolnost. Tyto příznaky ustupují při snížení dávky salicylátu. Příznaky závažného předávkování jsou: horečka, zrychlené dýchání, ketóza, respirační alkalóza, metabolická acidóza, kóma, kardiovaskulární selhání, respirační insuficience, závažná hypoglykémie. Léčba předávkování probíhá v nemocnici. Doporučuje se výplach žaludku a podání aktivního uhlí. Je třeba sledovat hodnoty kyselých a zásaditých látek v těle, je možné podpořit vylučování moči a sledovat její pH. V případě závažné otravy je vhodná hemodialýza. Další léčba by měla odpovídat konkrétním projevům předávkování. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vliv na centrální nervovou soustavu: ušní šelest, pocit snížení ostrosti sluchu, bolesti hlavy. Toto jsou

většinou příznaky předávkování.

Nitrolební krvácení. Vliv na trávicí trakt: žaludeční vřed nebo vřed na dvanáctníku, skryté nebo zjevné krvácení do

trávicího traktu, které se zvyšuje se zvyšováním dávky.

Hematologické účinky: příznaky krvácení a zvýšená krvácivost. Tyto příznaky přetrvávají 4 až 8 dní

po vysazení kyseliny acetylsalicylové. Zvýšené riziko krvácení se týká i chirurgických zákroků. Poruchy jater a žlučových cest: zvýšení hladiny jaterních enzymů, poškození jater.

Alergické reakce a přecitlivělost: otok (angioneurotický edém), kopřivka, astma a extrémně silná

alergická (anafylaktická) reakce.

Ostatní účinky: Bolesti břicha. Reakce v místě vpichu: místo vpichu může být bolestivé a může se objevit lokální reakce.

Kyselina acetylsalicylová může prodlužovat porod. 5.

Jak přípravek KARDEGIC 0,5 g uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „Použitelné do: “. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje krystaly.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek KARDEGIC 0,5 g obsahuje - Léčivou látkou je lysini racemici acetylsalicylas 900 mg (odpovídá Acidum acetylsalicylicum 500

mg) v 1 g prášku pro přípravu injekčního roztoku.

- Dalšími složkami jsou glycin 100 mg v 1 g prášku pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo

(voda na injekci 5 ml pro rozpuštění 1 g prášku).

Jak přípravek KARDEGIC 0,5 g vypadá a co obsahuje toto balení 6x lahvička s práškem + 6x ampule s rozpouštědlem á 5 ml 20x lahvička s práškem + 20x ampule s rozpouštědlem á 5 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce: Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.4.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sukls2207/2012 a příloha ke sp.zn. sukls2226/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU KARDEGIC 0,5 g 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lysini racemici acetylsalicylas 900 mg

(odp. Acidum acetylsalicylicum 500 mg) Pomocné látky viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Bílý prášek v lahvičce a bezbarvá čirá tekutina v ampuli 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Akutní koronární příhoda (akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris): jako počáteční dávka, zvláště v případech, kdy nelze podat perorálně. Přípravek je určen pouze pro podání dospělým osobám. 4.2 Dávkování a způsob podání Počáteční dávka při akutním infarktu myokardu a při nestabilní angině pectoris:

1/2 až 1 lahvička (odpovídá 250 až 500 mg kyseliny acetylsalicylové) intravenózně v průběhu

několika hodin po objevení počátečních příznaků.

Způsob podání: Obsah lahvičky se rozpustí v 5 ml vody na injekci těsně před použitím a aplikuje se intravenózně během 1-3 minut. Přípravek může být podán společně s roztokem chloridu sodného, glukózy nebo sorbitolu. Nesmí se míchat v jedné stříkačce s jinými parenterálně podávanými přípravky. 4.3 Kontraindikace

hypersenzitivita na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku nebo na jiná nesteroidní antiflogistika (NSAID) (zkřížená reaktivita)

anamnéza astmatu indukovaného podáváním acetylsalicylátů nebo přípravků s podobným účinkem, zejména nesteroidních antiflogistik

aktivní peptický vřed

jakékoli vrozené nebo získané poruchy hemokoagulace

riziko krvácení

závažná jaterní nedostatečnost

závažná nedostatečnost ledvin

závažná nekontrolovaná srdeční nedostatečnost

současné užívání metotrexátu v dávce vyšší než 15 mg/týdně a kyseliny acetylsalicylové v protizánětlivých, analgetických nebo antipyretických dávkách (viz bod 4.5)

současné užívání perorálních antikoagulancií a kyseliny acetylsalicylové v protizánětlivých, analgetických nebo antipyretických dávkách a u pacientů s anamnézou gastroduodenálních vředů (viz bod 4.5)

dávka nad 100 mg/denně ve 3. trimestru těhotenství (viz bod 4.6)

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití V kombinaci s jinými léčivými přípravky je třeba zabránit riziku předávkování a zkontrolovat, že ve složení léčivého přípravku není uvedena kyselina acetylsalicylová. U dětí a dospívajících s příznaky virové infekce (zejména planých neštovic a chřipkových příznaků), kteří užívali acetylsalicylovou kyselinu, byl pozorován Reyův syndrom, velmi vzácné život ohrožující onemocnění. Proto smí být kyselina acetylsalicylová za těchto okolností podávána dětem a dospívajícím pouze na doporučení lékaře, v případě, že jiná léčba nebyla účinná. Vyskytne-li se přetrvávající zvracení, poruchy vědomí nebo abnormální chování, musí být léčba kyselinou acetylsalicylovou ukončena. U dětí mladších než 1 měsíc je podávání kyseliny acetylsalicylové možné pouze ve specifických situacích a na lékařský předpis. V případě dlouhodobého podávání vysokých dávek analgetik nesmí být bolest hlavy léčena vyššími dávkami. Pravidelné užívání analgetik, zejména analgetik v kombinacích, může způsobit trvalé renální léze a riziko renální nedostatečnosti. Při některých závažných formách deficitu G6PD mohou vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové zapříčinit hemolýzu. U deficitu G6PD musí být kyseliny acetylsalicylová užívána pod dozorem lékaře. K monitorování léčby je třeba přistoupit v následujících případech:

-

u pacientů s žaludečním nebo duodenálním vředem nebo gastrointestiálním krvácením nebo gastritidou v anamnéze

-

u pacientů s nedostatečností ledvin

-

u pacientů s nedostatečností jater

-

u pacientů s astmatem: výskyt astmatického záchvatu může u některých pacientů souviset s alergií na nesteroidní antiflogistika nebo na kyselinu acetylsalicylovou; v tomto případě je tento léčivý přípravek kontraindikován (viz bod 4.3)

-

u pacientek s metrorhagií nebo menorhagií (riziko zesílení intenzity a prodloužení trvání krvácení)

Gastrointestinální krvácení nebo vředy/perforace se mohou vyskytnout kdykoli během léčby, aniž by byly u pacienta nutné jakékoli předchozí příznaky nebo anamnéza. Relativní riziko se zvyšuje u starších pacientů, u pacientů s nízkou tělesnou hmotností a u pacientů užívajících antikoagulancia nebo inhibitory srážení krevních destiček (viz bod 4.5). V případě gastrointestinálního krvácení musí být léčba okamžitě ukončena. Kvůli inhibičnímu účinku kyseliny acetylsalicylové na agregaci krevních destiček, který nastává již při velmi nízkých dávkách a přetrvává několik dní, je nutné pacienty upozornit na riziko krvácení v případě chirurgického zákroku, dokonce i nevelkého rozsahu (např. extrakce zubu). V analgetických a antipyretických dávkách kyselina acetylsalicylová inhibuje vylučování kyseliny močové; v dávkách užívaných v revmatologii (protizánětlivé dávky) má kyselina acetylsalicylová urikosurický účinek. Ve vysokých dávkách užívaných v revmatologii (protizánětlivé dávky) by u pacientů měly být monitorovány možné příznaky předávkování. V případě bzučení v uších, poruchy sluchu nebo závratí je třeba přehodnotit varianty léčby. U dětí se doporučuje monitorovat salicylismus, především na počátku léčby. Přípravek se nedoporučuje užívat během kojení (viz bod 4.6). Intravenózní léková forma je určena pro dospělé a není vhodná pro použití u dětí. Přípravek neobsahuje sodík a může být podáván pacientům s dietou s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce U několika léčivých látek byla z hlediska jejich inhibičního účinku na agregaci destiček prokázána léková interakce: Abciximab, kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, epoprostenol, eptifibatid, iloprost a iloprost trometamol, tiklopidin a tirofiban. Užívání více inhibitorů agregace destiček zvyšuje riziko krvácení, stejně jako jejich kombinace s heparinem nebo podobnými molekulami, perorálními antikoagulancii nebo jinými trombolytiky, a tato skutečnost musí být uvážena při vyžadované pravidelné klinické kontrole. Kontraindikované kombinace (viz bod 4.3):

Metotrexát v dávkách vyšších než 15 mg týdně: zvýšení toxicity metotrexátu zejména hematologické

(antiflogistika obecně snižují renální clearance methotrexátu a salicyláty vytěsňují methotrexát z vazby na plazmatické bílkoviny).

Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách, nebo

v analgetických či v antipyretických dávkách a u pacientů s gastroduodenálními vředy v anamnéze: zvýšené riziko krvácení (inhibice funkce trombocytů, podráždění gastroduodenální sliznice a vytěsnění perorálních antikoagulancií z vazby na plazmatické bílkoviny).

Nedoporučené kombinace:

Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou v analgetických či antipyretických dávkách

u pacientů bez anamnézy gastroduodenálních vředů: zvýšené riziko hemoragie (inhibice funkce

trombocytů, podráždění gastroduodenální sliznice). Je třeba sledovat koagulační parametry, zejména dobu krvácivosti.

Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných pro inhibici agregace

krevních destiček a u pacientů s gastroduodenálními vředy v anamnéze: zvýšené riziko krvácení. Jiná nesteroidní antiflogistika (NSAID) s kyselinou acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách nebo analgetických či antipyretických dávkách: zvýšení rizika gastrointestinálního krvácení a vzniku vředů (synergický účinek).

Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny v léčebných dávkách

nebo u starších pacientů (nad 65 let) bez ohledu na dávku heparinu a pro kyselinu acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách nebo analgetických či antipyretických dávkách: zvýšené riziko krvácení (inhibice funkce trombocytů, podráždění gastroduodenální sliznice kyselinou acetylsalicylovou). Měly by být použity jiné protizánětlivé léčivé přípravky nebo jiná analgetika či antipyretika.

Klopidogrel (kromě indikací schválených pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním

syndromem): zvýšené riziko krvácení. Pokud je současné podávání nezbytné, doporučuje se klinické monitorování.

Ticlopidin: zvýšené riziko krvácení (synergická inhibice agregace trombocytů)

Je-li současné podání nevyhnutelné, je třeba pacienta pečlivě klinicky a laboratorně monitorovat (včetně doby krvácivosti)

Urikosurika (benzbromaron, probenecid): snížení urikosurické účinnosti v důsledku kompetice

kyseliny acetylsalicylové a kyseliny močové při tubulární exkreci.

Glukokortikoidy (s výjimkou léčby nahrazující hydrokortizon) s kyselinou acetylsalicylovou

v protizánětlivých dávkách: zvýšené riziko krvácení.

Pemetrexed u pacientů mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

mezi 45 ml/min až 80 ml/min): zvýšené riziko toxicity pemetrexedu (kvůli snížení renální clearance pemetrexedu účinkem kyseliny acetylsalicylové) při protizánětlivých dávkách kyseliny acetylsalicylové.

Kombinace vyžadující opatrnost:

Diuretika, inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a antagonisté receptoru pro

angiotenzin II s kyselinou acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách, nebo v analgetických či v antipyretických dávkách: u dehydratovaných pacientů riziko akutního renálního selhání způsobené snížením glomerulární filtrace v závislosti na snížení syntézy renálních prostaglandinů. Rovněž se snižuje antihypertenzivní účinek. Pacientovi je třeba podávat větší množství tekutin. Na začátku léčby je nutné sledovat ledvinné funkce.

Metotrexát v dávkách ≤ 15 mg týdně s kyselinou acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách,

nebo v analgetických či v antipyretických dávkách: zvýšení toxicity metotrexátu, zejména hematologické toxicity (snížení renální clearance metotrexátu vlivem kyseliny acetylsalicylové). Krevní obraz by měl být během prvních týdnů podávání této kombinace sledován každý týden. Pacienti s poruchou funkce ledvin (vč. mírného stupně poruchy funkce ledvin) a starší pacienti by měli být sledováni častěji.

Metotrexát v dávkách > 15 mg týdně s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných k inhibici

agregace krevních destiček: zvýšení toxicity metotrexátu, zejména hematologické toxicity (snížení renální clearance metotrexátu vlivem kyseliny acetylsalicylové). Krevní obraz by měl být během prvních týdnů podávání této kombinace sledován každý týden. Pacienti s poruchou funkce ledvin (vč. mírného stupně poruchy funkce ledvin) a starší pacienti by měli být sledováni častěji.

Klopidogrel (ve schválených indikacích pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním

syndromem): zvýšené riziko krvácení. Doporučuje se klinické monitorování.

Gastrointestinální topické léčivé přípravky, antacida a aktivní uhlí: zvýšené vylučování salicylátů

ledvinami způsobené alkalickou reakcí moče. Mezi podáním salicylátu a těchto látek je nutné dodržovat alespoň dvouhodinový interval.

Pemetrexed u pacientů s normální funkcí ledvin: zvýšené riziko toxicity pemetrexedu (kvůli snížení

renální clearance pemetrexedu účinkem kyseliny acetylsalicylové) při protizánětlivých dávkách kyseliny acetylsalicylové. Měly by být sledovány renální funkce.

Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny v preventivních

dávkách u pacientů mladších 65 let: současné podávání ovlivňuje různou měrou hemostázu zvyšuje riziko krvácení. To by mělo být bráno v úvahu při pravidelných klinických kontrolách u pacientů mladších 65 let léčených současně heparinem (nebo podobnými molekulami) v preventivních dávkách a kyselinou acetylsalicylovou v jakékoli dávce. V případě potřeby je vhodné provádět laboratorní kontrolu.

Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny v léčebných dávkách

nebo u starších pacientů (nad 65 let) bez ohledu na dávku heparinu a pro kyselinu acetylsalicylovou v dávkách užívaných k inhubici agregace destiček: zvýšené riziko krvácení (inhibice funkce trombocytů, podráždění gastroduodenální sliznice kyselinou acetylsalicylovou).

Trombolytika: zvýšené riziko krvácení Perorální antikoagulancia s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných pro inhibici agregace

krevních destiček: zvýšené riziko krvácení.

Jiná nesteroidní antiflogistika s kyselinou acetylsalicylovou v dávkách užívaných k inhibici

agregace destiček: zvýšené riziko gastrointestinálních vředů a krvácení.

Glukokortikoidy (s výjimkou léčby nahrazující hydrokortizon): s kyselinou acetylsalicylovou

v analgetických či v antipyretických dávkách: zvýšené riziko krvácení.

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (citalopram, escitalopram, fluoxetin,

fluvoxamin, paroxetin, sertralin): zvýšené riziko krvácení.

Ibuprofen: Experimentální údaje ukazují, že ibuprofen může při současném podávání s aspirinem v

nízkých dávkách inhibovat jeho účinek na agregaci destiček (viz bod 5.1). Nicméně, omezenost těchto dat a nepředvídatelná extrapolace údajů získaných ex vivo na klinický stav naznačují, že pro pravidelné užívání ibuprofenu nelze vyvodit žádné definitivní závěry a při příležitostném užívání ibuprofenu není žádný klinicky relevantní účinek pravděpodobný.

4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství: Nízké dávky < 100 mg/den V klinických studiích se dávky do 100 mg/den používaly výlučně v porodnictví a při sledování se jevily jako bezpečné. Dávky 100 mg až 500 mg/den Klinické zkušenosti s podáváním kyseliny acetylsalicylové v dávkách 100 až 500 mg/den nejsou dostatečné. Proto platí stejná doporučení jako pro dávky vyšší než 500 mg/den, viz níže. Dávky ≥ 500 mg/den Inhibice syntézy prostaglandinů může nepříznivě ovlivnit průběh těhotenství /nebo embryofetální vývoj. Výsledky epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschizy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou trvání terapie.

U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede ke zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické fáze gestace. V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. Od 6. měsíce těhotenství může být kyselina acetylsalicylová, stejně jako všechny inhibitory syntézy prostaglandinů jednou z příčin:

dysfunkce ledvin u plodu, která může progredovat v renální selhání se zmnožením plodové vody,

kardiopulmonální toxicity s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a plicní hypertenzí u plodu.

V pozdní fázi těhotenství se může u matky i plodu objevit:

prodloužení krvácivosti zapříčiněné inhibicí agregace destiček, které se může objevit i po velmi nízkých dávkách kyseliny acetylsalicylové,

inhibice děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Kyselina acetylsalicylová je ve třetím trimestru těhotenství (po 24. týdnu gestace) kontraindikována (viz bod 4.3). Kojení: Kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka, a proto se při jejím podávání kojení nedoporučuje (viz bod 4.4). 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Tento léčivý přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky

Poruchy nervového systému: tinitus, pocit snížení sluchové ostrosti, bolesti hlavy. Toto jsou většinou

příznaky předávkování.

Intrakraniální krvácení. Vliv na GIT: peptický vřed, okultní nebo zjevná gastrointestinální hemoragie (hematemesa, meléna

aj.), která může vést k anémii z nedostatku železa. Gastrointestinální krvácení se zvyšuje se zvyšováním dávky.

Hematologické účinky: příznaky hemoragie (epistaxe, gingivoragie, purpura aj.) a zvýšená krvácivost.

Tyto příznaky přetrvávají 4 až 8 dní po vysazení kyseliny acetylsalicylové. Zvýšené riziko krvácení se týká i chirurgických zákroků.

Poruchy jater a žlučových cest: Neznámá frekvence - zvýšení hladiny jaterních enzymů, poškození

jater, především hepatocelulární.

Alergické reakce a přecitlivělost: angioneurotický edém, kopřivka, astma a anafylaktická reakce. Jiné: Bolesti břicha. Kyselina acetylsalicylová může prodlužovat porod. Reakce v místě vpichu: místo vpichu může být bolestivé a může se objevit lokální reakce.

4.9 Předávkování Riziko předávkování je třeba brát v úvahu u starších pacientů a zejména u malých dětí (předávkování při léčbě nebo častěji náhodná intoxikace), kde může být předávkování fatální.

Klinické příznaky:

- střední intoxikace: tinitus, pocit snížení ostrosti sluchu, bolesti hlavy, závratě. Tyto příznaky ustupují při snížení dávky salicylátu. - závažná intoxikace: horečka, hyperventilace, ketóza, respirační alkalóza, metabolická acidóza, kóma, kardiovaskulární selhání, respirační insuficience, závažná hypoglykémie. U dětí může být předávkování fatální již při jednorázovém požití dávky 100 mg/kg.

Léčba předávkování:

- Okamžitý převoz do nemocnice. - Gastrointestinální laváž a podání aktivovaného uhlí. - Kontroly acidobazické rovnováhy. - Alkalizace moči s monitorováním pH moči. - Hemodialýza v případě závažné otravy. - Symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antikoagulancia, antiagregancia kromě heparinu ATC klasifikace: B01A C06 Kyselina acetylsalicylová je inhibitorem trombocytární aktivace: blokováním acetylace destičkové cyklooxygenázy zabraňuje syntéze tromboxanu A2, fyziologického aktivátoru, který je vylučován trombocyty. Klinické farmakologické studie lysin acetylsalicylátu prokázaly, že účinná koncentrace kyseliny acetylsalicylové v plazmě je dosažena rychle po intravenózním podání: to vede k úplné inhibici syntézy sérového thromboxanu B2 během 5 minut. Kyselina acetylsalicylová snižuje syntézu endotheliálního prostacyklinu: klinický význam tohoto účinku nebyl dosud objasněn. Experimentální údaje ukazují, že ibuprofen může při současném podávání s aspirinem v nízkých dávkách inhibovat jeho účinek na agregaci destiček. Ve studii, kde byla podávána jednorázová dávka 400 mg ibuprofenu během 8 hodin před užitím nebo 30 minut po užití aspirinu s okamžitým uvolňováním (81 mg), bylo zjištěno snížení účinku aspirinu na tvorbu tromboxanu nebo agregaci destiček. Nicméně, omezenost těchto dat a nepředvídatelná extrapolace údajů získaných ex vivo na klinický stav naznačují, že pro pravidelné užívání ibuprofenu nelze vyvodit žádné definitivní závěry a při příležitostném užívání ibuprofenu není žádný klinicky relevantní účinek pravděpodobný. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Rozpuštění lysin acetylsalicylátu v rozpouštědle na injekční roztok je rychlé a úplné.

Kyselina acetylsalicylová je rychle deacetylována na kyselinu salicylovou plazmatickými esterasami. Kyselina salicylová se váže výhradně na bílkoviny krevní plazmy. Kyselina acetylsalicylová má poločas eliminace přibližně 15-20 minut, zatímco poločas kyseliny salicylové je mezi 2,5 až 3 hodinami, ale může být ještě delší, podle velikosti podané dávky. Vylučování močí se zvyšuje se vzrůstajícím pH moči. 5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Bezpečnost přípravku je ověřena dlouhodobou klinickou praxí. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Glycin, voda na injekci. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a velikost balení Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla obsahující bílý prášek, bromobutylová pryžová zátka, Al uzávěr a ampulka z bezbarvého skla s OPC (one point cut) odlamovacím systémem obsahující rozpouštědlo, vložka z plastu s přepážkami, krabička. Velikost balení: a) 6x lahvička s práškem + 6x ampule s rozpouštědlem á 5 ml b) 20x lahvička s práškem + 20x ampule s rozpouštědlem á 5 ml 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. Rozpusťte obsah lahvičky v 5 ml vody na injekci těsně před použitím. Přípravek aplikujte intravenózně během 1-3 minut. Přípravek může být podán společně s roztokem chloridu sodného, glukosy nebo sorbitolu. Nesmí se míchat v jedné stříkačce s jinými parenterálně podávanými přípravky. Roztok, který není čirý nebo obsahuje krystaly, zlikvidujte. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 16/078/02-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.4.2002 / 9.9. 2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 11.4.2012


nahoru

Informace na obalu

Vnější obal

Kardegic 0,5 g

(Lysini racemici acetylsalicylas) Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem k intravenóznímu podání

6 lahviček s práškem pro přípravu injekčního roztoku 6 ampulí s rozpouštědlem

(voda na injekci)

Složení:

Lysini racemici acetylsalicylas 900 mg (odpovídá 500 mg acidum acetylsalicylicum) Pomocné látky:

Glycin, voda na injekci. Příprava: Obsah jedné lahvičky rozpusťte těsně před použitím v 5 ml vody na injekci. Upozornění:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pro aplikaci se nesmí použít roztok, který není čirý nebo obsahuje krystaly. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika Reg.č.: 16/078/02-C Č. šarže:

Použitelné do:

Braillovo písmo: Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Vnější obal

Kardegic 0,5 g

(Lysini racemici acetylsalicylas) Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem k intravenóznímu podání

20 lahviček s práškem pro přípravu injekčního roztoku 20 ampulí s rozpouštědlem (voda na injekci)

Složení:

Lysini racemici acetylsalicylas 900 mg (odpovídá 500 mg acidum acetylsalicylicum) Pomocné látky:

Glycin Voda na injekci. Příprava: Obsah jedné lahvičky rozpusťte těsně před použitím v 5 ml vody na injekci. Upozornění: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pro aplikaci se nesmí použít roztok, který není čirý nebo obsahuje krystaly. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika Reg.č.:16/078/02-C Č. šarže:

Použitelné do:

Braillovo písmo: Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Vnitřní obal - prášek

Kardegic 0,5 g Lysini racemici acetylsalicylas 900 mg (odpovídá 500 mg acidum acetylsalicylicum) k i.v. podání sanofi-aventis Č. šarže:

Použitelné do:

Vnitřní obal – voda na injekci

Voda na injekce sanofi-aventis Číslo šarže:

Použitelné do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.