Immunate Stim Plus 250

Kód 0089027 ( )
Registrační číslo 75/ 616/97-C
Název IMMUNATE STIM PLUS 250
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Baxter AG, Vídeň, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0089027 INJ PSO LQF 1X250UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak IMMUNATE STIM PLUS 250


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

IMMUNATE STIM PLUS 250

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Léčivá látka: Factor VIII coagulationis humanus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je IMMUNATE a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IMMUNATE používat

3. Jak se IMMUNATE používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak IMMUNATE uchovávat

6. Další informace

1. CO JE IMMUNATE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je IMMUNATE

IMMUNATE je komplex koagulačního faktoru VIII a von Willebrandova faktoru vyrobený z lidské plazmy. Koagulační faktor VIII v IMMUNATE nahrazuje faktor VIII, který při hemofilii A chybí nebo nefunguje správně. Hemofilie A je na pohlaví závislá dědičná porucha srážení krve způsobená sníženými hladinami faktoru VIII. Má za následek silné krvácení do kloubů, svalů a vnitřních orgánů, ať už spontánní nebo jako důsledek úrazu nebo chirurgického traumatu. Podání IMMUNATE dočasně upravuje nedostatek faktoru VIII a snižuje sklon ke krvácení.

Kromě toho, že von Willebrandův faktor (VWF) funguje jako ochranný protein faktoru VIII, zprostředkovává rovněž přilnutí destiček k místům cévních poranění a je důležitým prvkem při shlukování destiček.

K čemu se IMMUNATE používá

IMMUNATE se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s vrozeným (hemofilie A) nebo získaným nedostatkem faktoru VIII.

IMMUNATE se rovněž používá u von Willebrandovy choroby s nedostatkem faktoru VIII.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IMMUNATE POUŽÍVAT

Nepoužívejte IMMUNATE

- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lidský koagulační faktor VIII nebo na kteroukoli další složku přípravku IMMUNATE.

Jestliže si tím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití IMMUNATE je zapotřebí

Nastane-li alergická reakce:

 • Existuje vzácná možnost, že se u Vás vyvine anafylaktická reakce (těžká, náhlá alergická reakce) na IMMUNATE. Mějte na paměti časné příznaky alergické reakce jako je vyrážka, kopřivka, pupeny, celkové svědění, otoky rtů a jazyka, obtížné dýchání, sípání, tlak na hrudi, celkově nezdravý pocit a závratě. Tyto příznaky mohou představovat časný příznak anafylaktického šoku, jehož projevy mohou dále zahrnovat extrémní závratě, ztrátu vědomí a extrémní dýchací potíže.

 • Pokud se některý z těchto příznaků objeví, ihned zastavte injekci/infuzi a kontaktujte svého lékaře. Těžké příznaky, včetně dýchacích potíží a (téměř) mdlob, vyžadují okamžitou léčbu.

Jestliže je potřebné sledování:

 • Váš lékař může chtít provést vyšetření, aby se ujistil, že je vaše současná dávka IMMUNATE dostatečná pro dosažení a udržení adekvátních hodnot faktoru VIII nebo von Willebrandova faktoru.

 • Máte-li předepsanou dietu s nízkým obsahem sodíku, bude vás lékař sledovat zvlášť pozorně, protože množství sodíku v maximální denní dávce může překročit hodnotu 200 mg.

Jestliže se stále objevuje krvácení:

 • Jestliže se krvácení po léčbě s přípravkem IMMUNATE nezastaví, poraďte se ihned se svým lékařem. Mohly se u Vás vytvořit neutralizující protilátky (inhibitory) proti faktoru VIII. Váš lékař může chtít provést testy pro jejich potvrzení. Inhibitory faktoru VIII jsou protilátky v krvi, které blokují faktor VIII, který používáte. To snižuje účinnost faktoru VIII při kontrole krvácení.

Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou dodržována opatření zabraňující přenosu infekce na pacienty. Patří sem pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možné přenašeče infekčních onemocnění, a testování každého vzorku plazmy na přítomnost virů a infekcí. Zpracování krve a plazmy při výrobě těchto přípravků rovněž zahrnuje určité kroky, při nichž jsou viry inaktivovány nebo odstraněny. Přes všechna tato opatření při přípravě léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry či jiné typy infekcí.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy typu B a virus hepatitidy typu C, a neobaleného viru hepatitidy typu A. Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná zejména pro těhotné ženy (fetální infekce) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo s anémií určitého typu (například srpkovitá nebo hemolytická anémie).

Pokud pravidelně nebo opakovaně užíváte produkty s faktorem VIII izolovaným z lidské plazmy, lékař Vám může doporučit, abyste zvážili očkování proti hepatitidě typu A a B.

Při aplikaci každé dávky přípravku IMMUNATE se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně zjistit údaje o použité šarži.

Zvláštní skupiny pacientů

U dětí mladších 6 let, které byly pouze výjimečně léčeny přípravky s obsahem FVIII, používejte přípravek obezřetně, jelikož pro tuto skupinu pacientů jsou k dispozici jen omezené klinické údaje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nejsou známy interakce přípravku IMMUNATE s jinými léčivými přípravky.

IMMUNATE nesmí být před podáním mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky nebo rozpouštědly, s výjimkou přiložené sterilizované vody na injekci, protože by tím mohla být narušena účinnost a bezpečnost přípravku. Před infuzí přípravku IMMUNATE a po ní je vhodné propláchnout zavedený žilní přístup například fyziologickým roztokem.

Užívání IMMUNATE s jídlem a pitím

Neexistují specifická doporučení vzhledem k podávání IMMUNATE spolu s potravou.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nejsou zkušenosti s podáváním IMMUNATE během těhotenství a kojení, protože hemofilie A je u žen vzácná. IMMUNATE by měl být používán během těhotenství a kojení pouze v jednoznačných indikacích. Informujte proto svého lékaře, jste-li těhotná nebo kojíte. Váš lékař rozhodne, zda během těhotenství a kojení budete moci IMMUNATE používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly pozorovány účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách IMMUNATE

Nemá opodstatnění.

3. Jak se IMMUNATE používá

Vaše léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou poruch krevní srážlivosti.

Vždy užívejte IMMUNATE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dávkování pro profylaxi krvácení

Pokud užíváte IMMUNATE k předcházení krvácení (profylaxi), Váš lékař Vám vypočítá dávku podle Vaší individuální potřeby. Obvyklá dávka bude mezi 20 a 40 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti, podávaná v intervalech 2 až 3 dnů. V některých případech, zejména u mladších pacientů, mohou být nezbytné kratší intervaly mezi dávkami nebo vyšší dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku IMMUNATE je nedostatečný, sdělte to svému lékaři.

Dávkování pro léčbu krvácení

Jestliže dostáváte IMMUNATE pro léčbu krvácení, Váš lékař Vám vypočítá dávku podle Vaší individuální potřeby s použitím následujícího vzorce.

Potřebné IU = tělesná hmotnost (kg) x žádaný vzestup faktoru VIII (% normálu) x 0,5

Následující tabulka je určena pouze pro Vašeho lékaře a poskytuje mu vodítko pro dávkování při krvácivých příhodách a chirurgckých výkonech. V případě níže vyjmenovaných krvácivých příhod by během odpovídajícího období neměla aktivita faktoru VIII poklesnout pod danou hodnotu (v % normálu).

Za určitých okolností, zejména v případě nízkého titru inhibitoru, mohou být zapotřebí vyšší než vypočítaná množství.

Stupeň krvácení / Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hodnota F VIII (% normálu) (IU/dl)

Frekvence dávkování (hodiny) / Délka trvání léčby (dny)

Krvácení

Časné krvácení do kloubů, krvácení do svalů nebo z ústní dutiny

20 - 40

Opakujte infuze každých 12 až 24 hodin nejméně jeden den, dokud se krvácení (indikováno bolestí) nezastaví nebo se nedosáhne vyléčení.

Intenzivnější krvácení do kloubů, krvácení do svalů nebo hematom

30 - 60

Opakujte infuze každých 12 až 24 hodin po 3-4 dny či více, dokud bolest a akutní nemohoucnost nepřejdou.

Život ohrožující krvácení

60 - 100

Opakujte infuze každých 8 až 24 hodin, dokud není nebezpečí zažehnáno.

Operace

Menší
Včetně extrakce zubu

30 - 60

Infuze každých 24 hodin, nejméně 1 den, dokud se nedosáhne vyléčení.

Větší

80 - 100

(před operací a po operaci)

Opakujte infuze každých 8 až 24 hodin až do adekvátního zahojení rány, pak pokračujte v terapii nejméně dalších 7 dní, abyste udrželi aktivitu faktoru VIII na 30 % až 60 % (IU/dl).

Sledování Vaším lékařem

Váš lékař provede potřebné laboratorní testy, aby se ujistil, že máte dostatečné hladiny faktoru VIII. To je obzvlášť důležité, pokud jste prodělal(a) větší operaci.

Pacienti s inhibitory faktoru VIII

Jestliže hladiny faktoru VIII ve Vaší plazmě nedosáhnou očekávané hodnoty nebo není-li krvácení patřičně zvládnuto po zvýšení dávky, vzniká podezření na přítomnost inhibitorů faktoru VIII. Jejich přítomnost zkontroluje Váš lékař.

Jestliže se u Vás vytvořily inhibitory faktoru VIII, budete pravděpodobně potřebovat větší množství IMMUNATE pro kontrolu krvácení. Pokud tato dávka Vaše krvácení neovlivní, může Váš lékař uvažovat o použití jiného přípravku. Nezvyšujte celkovou dávku IMMUNATE ke kontrole Vašeho krvácení bez předchozí porady se svým lékařem.

Von Wilebrand- Jürgensův syndrom s nedostatkem faktoru VIII

Přípravek IMMUNATE je indikován k substituční léčbě faktorem VIII u pacientů s von Willebrandovou chorobou, kteří mají sníženou aktivitu faktoru VIII. Substituční léčba s použitím přípravku IMMUNATE pro kontrolu krvácení a předcházení krvácivým příhodám spojeným s chirurgickými výkony se řídí doporučeními platnými pro hemofilii A.

Frekvence podávání

Váš lékař Vám řekne, jak často a v jakých intervalech je třeba IMMUNATE podávat. Určí to podle účinnosti přípravku ve Vašem individuálním případě.

Délka trvání léčby

Substituční terapie IMMUNATE je obvykle doživotní.

Jestliže jste použil(a) více MMUNATE, než jste měl(a)

 • Nebyly zaznamenány žádné příznaky předávkování koagulačním faktorem VIII. Máte-li jakékoliv pochyby, poraďte se prosím se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít IMMUNATE

 • Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku

 • Pokračujte ihned s dalším pravidelným podáním a dále pokračujte v pravidelných intervalech podle doporučení lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat IMMUNATE

Nepřerušujte užívání IMMUNATE bez konzultace s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Způsob a cesta podání

IMMUNATE se podává do žíly (intravenózně) po přípravě roztoku s přiloženým rozpouštědlem. Postupujte přesně podle pokynů svého lékaře.

Rychlost podávání by měla být určena podle toho, jak to pacientovi nejlépe vyhovuje, a neměla by překročit hodnotu 2 ml za minutu.

Před podáním zahřejte produkt na pokojovou nebo tělesnou teplotu. K rekonstituci použijte pouze infuzní soupravu, která je součástí balení, protože po přilnutí lidského koagulačního faktoru VIII k vnitřním povrchům některých infuzních souprav může dojít k selhání léčby.

IMMUNATE je určen k rekonstituci bezprostředně před podáním. Roztok je pak nutno ihned použít, jelikož neobsahuje konzervační přísady. Roztok my měl být čirý nebo lehce zakalený. Roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny, je nutno zlikvidovat. Roztok připravený k použití se nesmí ukládat zpět do chladničky.

Rekonstituce prášku pro přípravu injekčního roztoku:

Použijte aseptický postup!

 1. Zahřejte neotevřenou lahvičku obsahující rozpouštědlo (sterilizovanou vodu na injekci) na pokojovou teplotu (maximálně 37 C).

 2. Odstraňte ochranná víčka z lahvičky s práškem a z lahvičky s rozpouštědlem (obr. A) a očistěte pryžové zátky obou lahviček.

 3. Umístěte zvlněný okraj převodní soupravy na lahvičku s rozpouštědlem a přitlačte (obr. B).

 4. Odstraňte ochranný kryt z druhého konce převodní soupravy; nedotýkejte se obnaženého konce.

 5. Převraťte převodní soupravu s připojenou lahvičkou s rozpouštědlem nad lahvičku s práškem a propíchněte volnou jehlou pryžovou zátku lahvičky s práškem (obr. C). Rozpouštědlo se pod tlakem samo natáhne do lahvičky s práškem.

 6. Asi po jedné minutě oddělte obě lahvičky od sebe odpojením převodní soupravy s připojenou lahvičkou s rozpouštědlem od lahvičky s práškem (obr. D). Jelikož se přípravek snadno rozpouští, pohybujte lahvičkou s koncentrátem pouze jemně - pokud je to vůbec nutné. OBSAH LAHVIČKY NEPROTŘEPÁVEJTE. NEPŘEVRACEJTE LAHVIČKU S PRÁŠKEM, DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI NATÁHNOUT OBSAH.

 7. Po rekonstituci je nutno pohledem zkontrolovat, zda se v připraveném roztoku nenacházejí pevné částice nebo zda roztok neztratil svou barvu. I přes přísné dodržování postupu rekonstituce může být občas vidět několik drobných částic. Přiložená filtrační souprava částice odstraní a účinnost vyznačená na obalu nebude snížena.

Podávání:

Použijte aseptický postup!

Aby nedošlo k podání částic pryže ze zátky spolu s léčivým přípravkem (riziko mikroembolie), použijte přiloženou filtrační soupravu. Chcete-li natáhnout rozpuštěný přípravek, nasaďte filtrační soupravu na přiloženou jednorázovou injekční stříkačku a propíchněte jí pryžovou zátku (obr. E).

Na okamžik odpojte injekční stříkačku od filtrační soupravy. Do lahvičky s práškem se dostane vzduch a případná pěna opadne. Poté přes filtrační soupravu natáhněte roztok do injekční stříkačky (obr. F).

Odpojte injekční stříkačku od filtrační soupravy a pomalu roztok intravenózně vstříkněte (maximální rychlost vstřikování: 2 ml za minutu) pomocí přiložené infuzní soupravy (motýlek), nebo přiložené jednorázové jehly.


Obr. A Obr. B Obr. C Obr. D Obr. E Obr. F

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Podávání přípravku IMMUNATE je třeba zdokumentovat; rovněž je třeba zaznamenat číslo šarže. Ke každé lahvičce je připevněn odnímatelný záznamový štítek.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i IMMUNATE nežádoucí účinky které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Možné nežádoucí účinky přípravků obsahujících lidský plazmatický faktor VIII:

Byly pozorovány alergické reakce, které mohou v některých případech vyústit v těžké až život ohrožující reakce (anafylaxe). Proto mějte na paměti časné příznaky alergických reakcí jako jsou zrudnutí kůže, vyrážka, kopřivka, pupeny, celkové svědění, natékání rtů a jazyka, obtížné dýchání, sípání, tlak na hrudi, pokles krevního tlaku, celkově nezdravý pocit a závratě. Tyto symptomy mohou být časnými příznaky anafylaktického šoku. Dojde-li k alergické nebo anafylaktické reakci, ihned zastavte injekci/infuzi a okamžitě informujte svého lékaře. Závažné příznaky vyžadují okamžitou léčbu.

Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací při léčbě jedinců s hemofilií A. Pokud se u vás neutralizující protilátky (inhibitory) proti faktoru VIII vyvinou, může být tento stav považován za nedostatečnou klinickou odezvu. V takových případech doporučujeme kontaktovat specializované hemofilické středisko.

Po podání velkých dávek může u pacientů s krevní skupinou A, B nebo AB dojít k hemolýze.

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s podáním IMMUNATE:

V klinických studiích byly následující nežádoucí účinky hlášeny jako méně časté:

Poruchy imunitního systému: alergické reakce

Z postmarketingových zkušeností byly následující nežádoucí účinky hlášeny jako velmi vzácné:

Poruchy krve a lymfatického systému: poruchy krevní srážlivosti, inhibice faktoru VIII

Poruchy imunitního systému: přecitlivělost

Poruchy nervového systému: závrať, bolest hlavy

Oční poruchy: zánět spojivek

Srdeční poruchy: bušení srdce

Cévní poruchy: pokles krevního tlaku

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: kašel, ztížené dýchání

Gastrointestinální poruchy: nevolnost

Poruchy kůže a podkoží: zarudnutí, svědění, vyrážka, kopřivka, podlitiny

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně: bolesti svalstva

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: mrazení, podráždění v místě vpichu, bolest, horečka

5. JAK IMMUNATE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 2 C - 8 C (v chladničce). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

IMMUNATE STIM PLUS 250

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Factor VIII coagulationis humanus

IMMUNATE STIM PLUS 250 je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující 250 IU lidského koagulačního faktoru VIII a 125 IU lidského plazmatického von Willebrandova faktoru (vWF:RCo) v jedné lahvičce.

Přípravek obsahuje po rekonstituci 5 ml sterilizované vody na injekci přibližně 50 IU/ml lidského plazmatického koagulačního faktoru VIII a 25 IU/ml lidského plazmatického von Willebrandova faktoru.

Účinnost faktoru VIII (IU) se určuje chromogenní analýzou podle evropského lékopisu (European Pharmacopoeia, EP). Specifická aktivita přípravku IMMUNATE je 70 (± 30) IU FVIII/mg proteinu. Účinnost von Willebrandova faktoru (IU) se určuje analýzou ristocetin kofaktoru (vWF:RCo).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 1. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikace

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s vrozeným (hemofilie A) nebo získaným nedostatkem faktoru VIII.

Von Willebrandova choroba s nedostatkem faktoru VIII.

  1. Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena pod dozorem lékaře, který má zkušenosti s léčbou hemostatických poruch.

Dávkování u hemofilie A

Dávkování a délka substituční léčby závisí na závažnosti deficitu faktoru VIII, místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Podávaná dávka faktoru VIII se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (International Units, IU), které se vztahují k aktuálnímu standardu WHO pro přípravky s faktorem VIII. Aktivita faktoru VIII v plazmě se vyjadřuje buď v procentech (ve vztahu k normální lidské plazmě) nebo v IU (podle mezinárodního standardu pro koncentráty faktoru VIII).

Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity faktoru VIII se rovná množství faktoru VIII v 1 ml normální lidské plazmy.

Výpočet požadované dávky faktoru VIII, jak je uvedeno níže, je založen na empirickém zjištění, že 1 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII přibližně o 2 % normální aktivity.

Potřebná dávka se určuje podle následujícího vzorce:

Potřebné jednotky = tělesná hmotnost (kg) x žádaný vzestup faktoru VIII (%) x 0,5

Dávka a četnost podávání by měly být vždy vztaženy ke klinické účinnosti v individuálním případě.

Krvácení a operace

V případě následujících krvácivých příhod by v daném období neměla poklesnout aktivita faktoru VIII pod danou plazmatickou aktivitu (v % z normálu nebo IU/dl).

Následující tabulka může být vodítkem pro určení dávkování při krvácivých příhodách a chirurgických výkonech:

Stupeň krvácení / Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hodnota faktoru VIII (% normálu) (IU/dl)

Frekvence dávkování (hodiny) / Délka trvání léčby (dny)

Krvácení

Časná hemartróza, krvácení do svalů nebo ústní dutiny

20-40

Opakujte infuze každých 12 až 24 hodin, nejméně jeden den, dokud se krvácení, které se vyznačuje bolestí, nezastaví nebo se nedosáhne vyléčení.

Intenzivnější hemartróza, krvácení do svalů nebo hematom

30-60

Opakujte infuze každých 12 až 24 hodin po 3-4 dny či více, dokud bolest a akutní nemohoucnost nepřejdou.

Život ohrožující krvácení

60-100

Opakujte infuze každých 8 až 24, dokud není nebezpečí zažehnáno.

Operace

Menší
Včetně extrakce zubu

30-60

Každých 24 hodin, nejméně 1 den, dokud se nedosáhne vyléčení.

Větší

80-100

(před operací a po operaci)

Opakujte infuze každých 8 až 24 hodin až do adekvátního zahojení rány, pak pokračujte v terapii nejméně dalších 7 dní, abyste udrželi aktivitu faktoru VIII na 30 % až 60 % (IU/dl).

Dávkování a četnost podávání je třeba upravit podle klinické odpovědi v individuálním případě. Za jistých okolností (např. přítomnost nízkého titru inhibitoru) mohou být nezbytné dávky vyšší než dávky vypočítané podle vzorce.

Jako vodítko k určení potřebné dávky a frekvence opakovaných infuzí se doporučuje sledování hladin faktoru VIII v průběhu léčby. Zejména v případě větších chirurgických výkonů je přesné sledování substituční terapie pomocí koagulačních vyšetření (aktivity plazmatického faktoru VIII) nezbytné. Jednotliví pacienti se mohou lišit v odpovědi na faktor VIII dosahováním různých hodnot obnovení faktoru VIII in vivo a vykazováním různého poločasu.

U dětí mladších 6 let, které byly jen omezeně vystaveny působení přípravků obsahujících faktor VIII, používejte přípravek obezřetně, jelikož pro tuto skupinu pacientů jsou k dispozici jen omezené klinické údaje.

Dlouhodobá profylaxe

Pro dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A jsou obvyklé dávky 20 až 40 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti v intervalu dvou až tří dnů. V některých případech, zejména u mladších pacientů, však mohou být nezbytné kratší intervaly mezi dávkami nebo vyšší dávky.

Hemofilici s inhibitorem faktoru VIII

U pacientů je třeba sledovat vývoj inhibitorů proti faktoru VIII. Jestliže nejsou dosaženy očekávané hodnoty aktivity faktoru VIII v plazmě, nebo jestliže se krvácení nezastaví po příslušné dávce, proveďte vyšetření, kterým určíte, zda je inhibitor faktoru VIII přítomen. U pacientů s vysokými hodnotami inhibitoru nemusí být léčba faktorem VIII účinná a je třeba uvažovat o jiných možnostech léčby. Léčba takových pacientů by měla být vedena lékaři se zkušenostmi s péčí o pacienty s hemofilií.

Viz také bod 4.4.

Von Willebrandova choroba s nedostatkem faktoru VIII

Přípravek IMMUNATE je indikován pro substituční terapii faktorem VIII u pacientů s von Willebrandovou chorobou, kteří mají sníženou aktivitu faktoru VIII. Substituční terapie s použitím přípravku IMMUNATE pro regulaci krvácení a předcházení příhodám krvácení spojeným s chirurgickými výkony se řídí doporučením pro hemofilii A.

Způsob podání

Rozpusťte přípravek podle popisu v bodě 6.6. Přípravek IMMUNATE by se měl podávat pomalu intravenózně. Maximální rychlost infuze by neměla překročit 2 ml za minutu.

  1. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

  1. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u jiných intravenózních přípravků obsahujících proteiny, i zde jsou možné hypersenzitivní reakce alergického typu. Pacienti musí být informováni o časných příznacích hypersenzitivních reakcí, mezi něž patří vyrážka, generalizovaná kopřivka, tlak na hrudi, sípání, hypotenze až alergický šok. Jakmile se tyto symptomy objeví, pacienti musí ihned přerušit používání přípravku a kontaktovat svého lékaře. V případě šoku je nutno dodržovat aktuální standardní lékařské postupy pro léčbu šoku.

Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII je známou komplikací léčby pacientů s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obvykle IgG imunoglobuliny zaměřené proti prokoagulační aktivitě faktoru VIII, které jsou kvantifikovány v Bethesda jednotkách (Bethesda Units, BU) na 1 ml plazmy při použití modifikovaného testu. Riziko vzniku inhibitorů je úměrné rozsahu expozice koagulačnímu faktoru VIII. Riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Vzácně mohou inhibitory vzniknout po prvních 100 dnech expozice. Pacienti léčení lidským koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě sledováni vzhledem k vzniku inhibitorů příslušným klinickým pozorováním a laboratorními testy. Viz také bod 4.8.

Jelikož množství sodíku v maximální denní dávce může překročit hodnotu 200 mg, je nutno u osob s dietou s nízkým obsahem sodíku tuto skutečnost zohlednit.

U dětí mladších 6 let, jejichž expozice přípravkům s faktorem VIII je omezená, používejte přípravek obezřetně, jelikož pro tuto skupinu pacientů jsou k dispozici jen omezené klinické údaje.

Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují pečlivý výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních kroků, při nichž jsou deaktivovány nebo odstraněny viry. Přesto nemůže být při přípravě léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučena možnost přenosu infekce. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u tzv. obalených virů, například virů HIV, HBV a HCV, a u neobaleného viru HAV. Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být velmi závažná u těhotných žen (fetální infekce) a u imunodeficientních jedinců nebo jedinců se zvýšenou erytropoézou (například hemolytická anemie).

U pacientů, kteří pravidelně nebo opakovaně dostávají přípravky s faktorem VIII izolovaným z lidské plazmy, je třeba zvážit vhodné očkování (hepatitida A a B).

Při každé aplikaci přípravku IMMUNATE doporučujeme zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

  1. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy interakce lidského koagulačního faktoru VIII s jinými léčivými přípravky.

  1. Těhotenství a kojení

S faktorem VIII nebyly prováděny zvířecí reprodukční studie. Vzhledem ke vzácnému výskytu hemofilie A u žen nejsou k dispozici zkušenosti s podáváním faktoru VIII během těhotenství a kojení. Proto by se přípravek IMMUNATE měl během těhotenství nebo kojení používat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

  1. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

IMMUNATE neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

  1. Nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky přípravků obsahujících lidský plazmatický faktor VIII:

Hypersenzitivita nebo alergické reakce, k nimž patří angioedém, pálení a podráždění v místě vpichu, mrazení, návaly, generalizovaná kopřivka, bolest hlavy, vyrážka, hypotenze, letargie, nevolnost, neklid, tachykardie, tlak na hrudi, mravenčení, zvracení a sípání. Tyto reakce mohou v některých případech vyústit v těžkou anafylaxi (včetně šoku). Pacienti by měli být poučeni, aby v případě vzniku těchto příznaků kontaktovali svého lékaře (viz bod 4.4)

Ve vzácných případech se může objevit horečka.

U pacientů s hemofilií A se mohou tvořit neutralizující protilátky (inhibitory) proti faktoru VIII. Pokud se tyto inhibitory vyskytnou, projeví se tento stav nedostatečnou klinickou odpovědí na léčbu. V takových případech doporučujeme kontaktovat specializované hemofilické centrum.

Po podání vysokých dávek pacientům krevních skupin A, B nebo AB se může objevit hemolýza.

Informace o bezpečnosti z hlediska přenosných agens viz bod 4.4.

Nežádoucí účinky z hlášení z klinických studií a post-marketingových zkušeností s přípravkem IMMUNATE:

Jejich četnost byla posouzena za použití následujících kritérií:

velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1 000, < 1/100), vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

Klinické studie

Výskyt následujících nežádoucích účinků je méně častý (>1/1 000, < 1/100):

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Postmarketingové zkušenosti

Následující nežádoucí účinky byly evidovány v systému spontánních hlášení.

Poruchy krve a lymfatického systému

 • Koagulopatie

 • Inhibice faktoru VIII

Poruchy imunitního systému

 • Hypersenzitivita

Poruchy nervového systému

 • Závrať

 • Bolest hlavy

Oční poruchy

 • Zánět spojivek

Srdeční poruchy

 • Palpitace

Cévní poruchy

 • Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 • Kašel

 • Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

 • Nevolnost

Poruchy kůže a podkoží

 • Erythem

 • Exanthem

 • Neurodermatitis

 • Pruritus

 • Vyrážka

 • Erytematózní vyrážka

 • Papulární vyrážka

 • Kopřivka

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

 • Myalgie

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

 • Mrazení

 • Podráždění v místě vpichu

 • Bolest

 • Pyrexie

  1. Předávkování

  Nebyl zaznamenán žádný případ předávkování.

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

   1. Farmakodynamické vlastnosti

  Farmakoterapeutická skupina: antihemoragika: krevní koagulační faktor VIII a von Willebrandův faktor v kombinaci. ATC kód: B02BD06.

  Komplex faktoru VIII/von Willebrandova faktoru se skládá ze dvou molekul (faktor VIII a von Willebrandův faktor) s různými fyziologickými funkcemi.

  Při infuzi pacientovi s hemofilií se faktor VIII váže na von Willebrandův faktor v krevním oběhu.

  Aktivovaný faktor VIII působí jako kofaktor aktivovaného faktoru IX, který akceleruje konverzi faktoru X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X konvertuje protrombin na trombin. Trombin potom konvertuje fibrinogen na fibrin a může se vytvořit sraženina. Hemofilie A je na pohlaví závislá dědičná porucha srážení krve způsobená sníženými hladinami faktoru VIII a má za následek silné krvácení do kloubů, svalů a vnitřních orgánů, ať už spontánní nebo jako důsledek úrazu nebo chirurgického traumatu. Hladiny plazmatického faktoru VIII se zvyšují substituční terapií, která umožňuje dočasnou úpravu nedostatku faktoru a úpravu sklonu ke krvácení.

  Kromě toho, že von Willebrandův faktor funguje jako ochranný protein faktoru VIII, zprostředkovává rovněž přilnutí destiček k místům cévních poranění a je důležitým prvkem při shlukování destiček.

   1. Farmakokinetické vlastnosti

  Veškeré farmakokinetické parametry IMMUNATE byly měřeny u subjektů s těžkou hemofilií A (hladina faktoru VIII <1%). Vyšetření vzorků plazmy bylo provedeno v centrální laboratoři s použitím chromogenního testu FVIII. Farmakokinetické parametry pocházející ze zkřížené studie s přípravkem IMMUNATE u 18 dříve léčených pacientů starších 12 let jsou uvedeny v tabulce níže.

  Shrnutí farmakokinetických vlastností IMMUNATE u 18 pacientů s těžkou hemofilií A (dávka = 50 IU/kg):

  Parametr

  Průměr

  SD

  Medián

  90% Cl

  AUC0- ([IUxh]/ml)

  12,2

  3,1

  12,4

  11,1 až 13,2

  Cmax (IU/ml)

  1,0

  0,3


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.