Haemate P

Kód 0088335 ( )
Registrační číslo 16/ 158/84-C
Název HAEMATE P
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace CSL Behring GmbH, Marburg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0088336 INJ PSO LQF 1X500UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0088337 INJ PSO LQF 1X1KU Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0088335 INJ PSO LQF 1X250UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak HAEMATE P

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls199126/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Haemate P

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Factor VIII coagulationis humanus (lidský koagulační faktor VIII) a

Factor von Willebrand humanus (lidský von Willebrandův faktor)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám, nedávejte ho proto žádné další osobě. Mohl by jí ublížit

a to dokonce i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Haemate P a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haemate P používat 3. Jak se Haemate P používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Haemate P uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE HAEMATE P A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Co je Haemate P? Haemate P je dodáván jako prášek s rozpouštědlem. Připravený roztok se podává pomocí injekce nebo infuze do žíly. Haemate P je vyroben z lidské plazmy (což je tekutá složka krve) a obsahuje lidský von Willebrandův faktor a lidský koagulační faktor VIII. K čemu se Haemate P používá? Von Willebrandova nemoc Haemate P se používá pro léčbu nebo prevenci krvácení z nedostatku von Willebrandova faktoru při chirurgickém zákroku pokud samotná léčba desmopresinem (DDAVP) je neúčinná nebo kontraindikovaná. Hemofilie A (vrozený nedostatek faktoru VIII) Haemate P se používá k prevenci nebo k zastavení krvácení při nedostatku faktoru VIII v krvi. Tento léčivý přípravek se může též používat k léčbě získaného nedostatku faktoru VIII a na léčbu pacientů s protilátkami proti faktoru VIII.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HAEMATE P POUŽÍVAT Následující část obsahuje informace, které by měl Váš lékař zvážit před tím, než Vám bude Haemate P podáno. Nepoužívejte přípravek Haemate P:

- jestliže jste hypersenzitivní (alergický/á) na lidský von WIllebrandův faktor nebo na lidský

koagulační faktor VIII nebo na jakoukoliv jinou složku přípravku Haemate P (viz bod 6. „Obsah balení a další informace“).

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, jestliže jste alergický/á na jakýkoliv lék nebo potravinu.

Věnujte zvláštní pozornost při podání přípravku Haemate P:

v případě alergických reakcí nebo anafylaktických reakcí (závažná alergická reakce, která

způsobuje vážné dýchací potíže nebo závrať). Tak jako u jiných bílkovin podávaných injekčně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti alergického typu. Váš lékař Vás bude informovat o prvních příznacích reakcí z přecitlivělosti. K těmto příznakům patří kopřivka, pocit tlaku na prsou, sípot, pokles krevního tlaku a anafylaxe (závažná alergická reakce, která způsobuje vážné dýchací potíže nebo závrať). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přerušte okamžitě podávání přípravku a spojte se se svým lékařem.

Jakmile se vyskytne tvorba inhibitorů (neutralizačních protilátek). To znamená, že koagulační

faktor nebude účinný a nedosáhne se předpokládaný úspěch léčby.

Von Willebrandova nemoc

Pokud je u Vás známé riziko krevních sraženin (trombotických příhod včetně krevních sraženin v plicích), zejména v případě, že máte klinické nebo laboratorní rizikové faktory (např v období před operací a po operaci bez provádění prevence trombotických příhod, žádná nebo omezená pohyblivost pacienta po operaci, obezita, předávkování, rakovina). (např. v období před operací a po operaci bez provádění prevence trombotických příhod, žádná nebo omezená pohyblivost pacienta po operaci, obezita, předávkování, rakovina). V takovém případě se vyžaduje sledování, zda se u Vás nevyskytují příznaky trombózy. Podle současných doporučení by se měla zahájit preventivní léčba.

Váš lékař pečlivě posoudí přínos léčby přípravkem Haemate P ve srovnání s možnýmí riziky těchto komplikací. Virová bezpečnost Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou dodržována určitá opatření zabraňující přenosu infekce na pacienty. Patří sem:

pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možné riziko přenosu infekčních

onemocnění a

testování každého odběru a poolu plazmy na přítomnost virů a infekcí

Výrobci těchto přípravků rovněž zařazují do zpracování krve nebo plazmy určité kroky, při nichž jsou viry inaktivovány nebo odstraněny. Přes všechna tato opatření při podání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry či jiné typy infekcí.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV, virus AIDS), virus hepatitidy typu B a virus hepatitidy typu C (zánět jater), a neobaleného viru hepatitidy typu A (zánět jater). Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19.

Infekce parvovirem B19 může být závažná

- pro těhotné ženy (infekce plodu)

- pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo se zvýšenou produkcí červených krvinek

způsobenou anémií určitého typu (například srpkovitá nebo hemolytická anémie).

Váš lékař Vám může doporučit zvážit očkování proti hepatitidě A a B pokud pravidelně/opakovaně dostáváte přípravky vyrobené z lidské plazmy.

Při každém podání přípravku Haemate P se důrazně doporučuje zaznamenat datum podání, číslo šarže přípravku a podaný objem přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Haemate P by neměl být mísen s jinými léčivými přípravky, ředidly nebo rozpouštědly.

Těhotenství a kojení

jestliže jste těhotná nebo kojíte, poraďte se, prosím, před užitím jakéhokoliv léku se svým lékařem

nebo lékárníkem.

vzhledem k tomu, že se hemofilie A vyskytuje u těhotných žen zřídka, nejsou dostupné žádné

zkušenosti s užíváním faktoru VIII během těhotenství a kojení.

pokud se týká von Willebrandovy nemoci, jsou ženy ohroženy více než muži v důsledku dalších

možností krvácení jako je menstruace, těhotenství, námaha, porod a gynekologické komplikace. Na zakladě postmarketimgových zkušeností může být při prevenci a léčbě akutního krvácení doporučené nahrazení pomocí VWF. Pro substituční léčbu s VWF u těhotných nebo kojících žen nejsou dostupné žádné výsledky klinických studií.

během těhotenství a kojení by měl být Haemate P podáván pouze tehdy, pokud jsou indikace zcela

jasné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly prováděny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Haemate P Haemate P obsahuje 35 mg sodíku na 500 IU. Vezměte prosím toto v úvahu, pokud jste na kontrolované sodíkové dietě. 3. JAK SE HAEMATE P POUŽÍVÁ Léčba by měla být započata a dále vedena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s touto léčbou. Dávkování Množství von Willebrandova faktoru a faktoru VIII, které potřebujete a doba léčby bude záviset na více faktorech jako je Vaše tělesná hmotnost, závažnost Vašeho onemocnění, místa a intenzita krvácení nebo potřeba zabránit krvácení po dobu operace nebo vyšetření (viz bod „Další informace je určena pouze pro lékaře a zdravotnický personál“. Pokud Vám byl přípravek Haemate P předepsán k domácímu používání, Váš lékař Vás bude informovat jakým způsobem si máte podávat injekce a jaké množtví přípravku máte užívat. Dodržujte pokyny svého lékaře nebo zdravotnického personálu z centra pro léčbu hemofilie A. .Předávkování Nebyly hlášeny žádné případy předávkování VWF a FVIII. Přesto nemůže být vyloučena tvorba krevních sraženin (trombózy) v případech závažného předávkování zvláště u léků s obsahem VWF jako léku, který obsahuje velké množství FVIII.

Rekonstituce a podávání Všeobecné pokyny: - Prášek se musí smíchat (rekonstituovat) s rozpouštědlem (tekutinou) a natáhnout z injekční

lahvičky za aseptických podmínek.

- Roztok by měl být čirý nebo slabě opalescemtní. Po filtraci/natažení (viz dále) se rekonstituovaný

přípravek zkontroluje vizuálně, zda neobsahuje částice nebo zda není zabarven. I v případě přesného dodržování postupu rozpouštění prášku je možné pozorovat několik vloček nebo částic. Tyto částice se zcela odstraní filtrem, který je součástí přepouštěcího setu Mix2Vial . Filtrace neovlivňuje vypočtené dávky.

- Nepouživejte viditelně zakalené roztoky nebo roztoky, které i po filtraci obsahují sraženinu nebo

částice.

- Po podání se nepoužitelný přípravek a odpadový materiál musí znehodnotit podle místních

požadavků a podle pokynů lékaře.

Rekonstituce Neotevřené injekční lahvičky s přípravkem Haemate P a rozpouštědlem zahřejte na pokojovou teplotu. To může být provedeno buď ponecháním injekčních lahviček při pokojové teplotě po dobu přibližně hodiny nebo jejím držením v ruce po dobu několika minut. NEVYSTAVUJTE injekční lahvičky přímému vlivu tepla. Injekční lahvičky nesmí být zahřáty na vyšší než tělesnou teplotu (37°C). Opatrně sejměte ochranná víčka z injekčních lahviček obsahujících rozpouštědlo a prášek. Očistěte pryžové zátky obou injekčních lahviček tampónem s desinfekčním roztokem, každou zátku jedním, a nechte je oschnout. Rozpouštědlo může být nyní přesáto do injekční lahvičky s práškem pomocí přibalené aplikační soupravy (Mix2Vial). Postupujte prosím podle níže uvedeného návodu.

1

1. Otevřete balení Mix2Vial tím, že vyklopíte víčko. Nevyndávejte Mix2Vial z blistru!

2

2. Postavte lahvičku s rozpouštědlem na rovný a čistý povrch, držte ji pevně. Uchopte Mix2Vial společně s blistrem a zatlačte hrot modrého konce adaptéru rovně dolů skrz pryžovou zátku lahvičky s rozpouštědlem.

3

3. Opatrně odstraňte blistr ze soupravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a táhnete svisle vzhůru. Přesvědčte se, že jste vytáhli jen blistrový obal a ne soupravu Mix2Vial.

4

4. Postavte lahvičku s práškem na rovný a pevný povrch. Obraťte lahvičku s rozpouštědlem spolu s nasazenou soupravou Mix2Vial a zatlačte hrot průhledného konce adaptéru přímo dolů skrz pryžovou zátku lahvičky s práškem. Rozpouštědlo se samo automaticky nasaje do lahvičky s práškem.

5

5. Uchopte jednou rukou tu část soupravy Mix2Vial, kde je lahvička s práškem a druhou rukou tu část, kde je lahvička od rozpouštědla a odšroubujte je od sebe opatrně na dvě části. Odstraňte lahvičku od rozpouštědla s připojeným modrým adaptérem soupravy Mix2Vial.

6

6. Jemně otáčejte lahvičkou s práškem s připojeným průhledným adaptérem, dokud se prášek zcela nerozpustí. Netřepejte s ní.

7

7. Nasajte vzduch do prázdné sterilní injekční stříkačky. Zatímco je lahvička s přípravkem dnem vzhůru, spojte injekční stříkačku se soupravou Mix2Vial a vstříkněte vzduch do lahvičky s přípravkem.

Natáhnutí a aplikace

8

8. Zatímco držíte píst stříkačky stlačený, obraťte celý systém dnem vzhůru. Pomalým vytahováním pístu natáhněte roztok do stříkačky.

9

9. Po natažení roztoku do stříkačky uchopte pevně válec stříkačky (píst stále směřuje dolů) a odpojte průhledný adaptér soupravy Mix2Vial od stříkačky.

Způsob podávání Na injekci přípravku Haemate P je vhodné použít umělohmotnou injekční stříkačku k jednorázovému použití, neboť roztoky tohoto typu mají tendenci přilnout ke skleněnému zabroušenému povrchu, který mají všechny skleněné injekční stříkačky.

Rekonstituovaný roztok podávejte pomalu do žíly rychlostí ne vyšší než 4 ml za minutu. Ujistěte se , že do naplněné injekční stříkačky nevnikla krev. Přípravek natažený do injekční stříkačky se musí podat okamžitě. Pokud je potřeba podat větší množství faktoru, může se podávat také jako infuze. Pro tento způsob podání je třeba rekonstituovaný přípravek přidat ke schválenému infuznímu roztoku. Infuze musí být podávána podle pokynů Vašeho lékaře. Pozorujte, zda se u Vás neprojevila jakákoliv okamžitá reakce. Jakmile se u Vás objeví jakákoliv reakce, která může souviset s podáním přípravku Haemate P musí se okamžitě injekce/infuze přerušit (viz též bod 2“ Věnujte zvláštní pozornost při podávání přípravku Haemate P“ Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Haemate P nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte prosím okamžitě svého lékaře:

jestliže se u Vás vyskytnou jakékoliv nežádoucí účinky nebo

jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány velmi vzácně (u méně než 1 z 10.000 pacientů):

náhlé alergické reakce (např. otok, pálení a štípání v místě vpichu infuze, návaly chladu nebo

horka, svědění po celém těle, bolest hlavy, kopřivka, pokles krevního tlaku, malátnost, napětí, nepokoj, zrychlení srdeční činnosti, pocit tlaku na prsou, svědění, zvracení, sípot) příznaky anafylaktických reakcí (možnost šoku)

zvýšená teplota (horečka)

Von Willebrandova nemoc

Riziko trombotických/tromboembolických příhod včetně krevních sraženin v plicích (riziko

vzniku a migrace krevních sraženin do tepenného/žilního systému s možným dopadem na orgánové systémy) je velmi vzácné.

Trvale nadměrné hladiny FVIII:C v plazmě u pacientů, kteří dostávají přípravky s VWF, může

vést ke zvýšenému riziku tvorby krevních sraženin (viz bod „Věnujte zvláštní pozornost při podávání přípravku Haemate P“).

U pacientů s von Willebrandovou nemocí se mohou velmi vzácně vytvářet inhibitory VWF

(neutralizační protilátky). Pokud se takové inhibitory vyskytnou, tento stav se projeví jako nedostatečná klinická odpověď, která vede k neustálému krvácení.

K tomu dochází hlavně u pacientů se zvláštní formou von Willebrandovy nemoci, tak zvaným

typem 3. Tyto látky jsou precipitační a mohou se vyskytnout spolu s anafylaktickými reakcemi. Z toho důvodu pacienti,. kteří trpí anafylaktickou reakcí by měli být vyšetřeni na přítomnost protilátek. V těchto případech se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro léčbu hemofilie.

Hemofilie A

Velmi vzácně se u Vás mohou tvořit inhibitory (neutralizační protilátky) proti faktoru VIII jejich

přítomnost v těle se objeví jako nedostatečná klinická odpověď, která vede k permanentnímu krvácení. V takovém případě se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro léčbu hemofilie.

Zkušenosti z klinických studií s přípravkem Haemate P podávaným předtím neléčeným pacientům

jsou velmi omezené. Proto není možné poskytnout přesnější údaje o výskytu příslušných specifických inhibitorů.

5. JAK PŘÍPRAVEK HAEMATE P UCHOVÁVAT Přípravek Haemate P nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Haemate P neobsahuje žádné konzervační přísady, proto se má přípravek pokud je to možné

použít okamžitě.

Pokud připravený roztok není použit okamžitě musí být použit nejpozději do 8 hodin. Přípravek natažený do injekční stříkačky se musí použít okamžitě. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co Haemate P obsahuje Léčivá látka je: Lidský von Willebrandův faktor (Factor von Willebrand humanus) 600 IU/1200 IU/2400 IU a lidský koagulační faktor VIII (Factor VIII coagulationis humanus) 250 IU/500 IU/1000 IU v jedné injekční lahvičce. Pomocné látky jsou: Lidský albumin, glycin, chlorid sodný, natrium-citrát, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (v malých množstvích k úpravě pH) Rozpouštědlo: voda na injekci

Jak Haemate P vypadá a co obsahuje toto balení Haemate P je dodáván jako bílý prášek s vodou na injekci jako rozpouštědlem. Hotový roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní, tzn. může při pohledu proti světlu jiskřit, ale nesmí obsahovat jakékoliv viditelné částice. Obsah balení Balení s 250 IU: 1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí 1 injekční lahvička s 5 ml vody na injekci l filtrační přepouštěcí set 20/20 2 dezinfekční tampony s alkoholem Balení s 500 IU: 1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí 1 injekční lahvička s 10 ml vody na injekci l filtrační přepouštěcí set 20/20 2 dezinfekční tampony s alkoholem Balení s 1000 IU: 1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí 1 injekční lahvička s 15 ml vody na injekci l filtrační přepouštěcí set 20/20 2 dezinfekční tampony s alkoholem

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce CSL Behring Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Maburg Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.12.2012 __________________________________________________________________________________ Následující informace jsou určeny pouze lékařům nebo profesionálním zdravotníkům Dávkování Von Willebrandova nemoc: Obecně 1IU/kg VWF:Rco zvýší hladinu VWF:Rco v oběhu o 0,02 IU/ml (2%) Měla by se dosáhnout hladina VWF:RCo >0,6IU/ml (60%) a hladina FVIII:C>0,4IU/ml (40%), Na dosažení hemostázy se doporučuje 40-80IU/kg von Willebrandova faktoru (VWF:RCo) a 20 - 40IU/kg FVIII:C tělesné hmotnosti. Počáteční dávka von Willebrandova faktoru by měla být 80IU/kg zvláště u pacientů s typem 3 von Willebrandovy nemoci, kde se na udržení adekvátních hladin požaduje větší dávky než u jiných typů von Willebrandovy nemoci. Prevence hemorhagie v případě chirurgického zákroku nebo vážného traumatu: Na prevenci masívního krvácení po dobu chirurgického zákroku nebo po něm se má podat injekce 1 nebo 2 hodiny před chirurgickým zákrokem. Příslušná dávka se má podávat každých 12-24 hodin. Dávka a doba léčby závisí na klinickém stavu pacienta na typu a závažnosti krvácení a na hladinách obou faktorů VWF:RCo a FVIII:C. Při používání přípravku , který jako léčivou látku obsahuje VWF, by si měl být ošetřující lékař vědom, že pokračující léčba může způsobit nadměrný vzestup hladin FVIII:C. Po 24-48 hodinách léčby by se mělo uvážit snížení dávek nebo prodloužení intervalu mezi dávkami tak, aby se zabránilo nekontrolovanému vzestupu FVIII:C. Dávkování u dětí je závislé na jejich tělesné hmotnosti, a proto se řídí stejnými pravidly jako u dospělých. Frekvence podávání v individuálních případech by měla být zaměřena na klinický účinek. Hemofilie A Dávkování a délka substituční léby závisí na závažnosti nedostatku faktoru VIII, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta. Počet podaných jednotek faktoru VIII se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (IU), které jsou stanoveny na základě standardu WHO pro léčivé přípravky obsahující faktor VIII. Aktivita faktoru VIII v plazmě se vyjadřuje buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo IU jednotkách (vzhledem k mezinárodnímu standardu pro faktor VIII v plazmě). 1 IU aktivity faktoru VIII odpovídá množství faktoru VIII v l ml normální lidské plazmy. Výpočet požadované dávky faktoru VIII vychází z empirického předpokladu , že podání 1IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu faktoru VIII v plazmě asi o 2% normální aktivity (2IU/dl). Požadovaná dávka se stanoví podle následujícího vzorce: Požadované jednotky = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup FVIII (% nebo IU/dl)x 0,5

Množství, které se má podat a frekvence podání musí odpovídat vždy klinické účinnosti u individuálních případů. V případě následujících hemorhagických příhod aktivita faktoru VIII nemá během odpovídajícího období klesnout pod stanovenou hladinu plazmatické aktivity (v% normálu nebo IU/dl).Následující tabulka může být použita pro stanovení dávky při hemaragických příhodách a chirurgických výkonech: Stupeň krvácení Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktoru VIII (% nebo IU/dl)

Frekvence

dávkování

(hodiny)/délka trvání léčby (dny)

Krvácení

Začínající hemartróza,krvácení do svalů nebo do dutiny ústní

20 - 40

Infuzi opakovat každých 12 – 24 hodin. Nejméně l den, pokud se krvácení nezastaví, což se projeví ustoupením bolesti nebo zhojením.

Rozsáhlejší

hemartróza,

krvácení

do

svalů

nebo

hematom

30 - 60

Infuzi opakovat každých 12 – 24 hodin po dobu 3 – 4 nebo více dní, pokud bolest a akutní slabost neustoupí.

Život ohrožující krvácení

60 - 100

Infuzi opakovat každých 8 – 24 hodin až pomine ohrožení života

Chirurgické výkony

Menší chirurgický výkon extrakce zubů

30 - 60

Každých 24 hodin, nejméně 1 den, až do zhojení

Velké chirurgické výkony

80 - 100

Infuzi opakovat každých 8 – 24 hodin,

dokud

nedojde

k uspokojivému zahojení rány, potom pokračovat v léčbě nejméně 7 dní a udržovat aktivitu faktoru VIII mezi 30-60% (IU/dl)

V průběhu léčby se doporučuje stanovovat hladiny faktoru VIII, aby se velikost dávky, která má být podána a frekvence opakování infuze, přizpůsobila. Především u větších chirurgických výkonů je nevyhnutelné pečlivé sledování substituční léčby prostřednictvím koagulační analýzy (aktivity plazmatického faktoru VIII ). U jednotlivých pacientů může být odpověď na léčbu faktorem VIII rozdílná, v závislosti na různém faktoru VIII in vivo a na různém biologickém poločase. Při dlouhodobé profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A se obvykle doporučují dávky faktoru VIII 20 - 40 IU na kg tělesné hmotnosti v intervalech 2-.3 dnů. V některých případech, zvláště u mladších pacientů může být potřeba podávat léčivý přípravek v kratších intervalech nebo ve vyšších dávkách. U pacientů se má sledovat, zda nedochází k tvorbě inhibitorů faktoru VIII. Jakmile se nedosáhne očekávané aktivty faktoru VIII v plazmě nebo se nepodaří zastavit krvácení odpovídající dávkou, má se udělat test na přítomnost inhibitorů faktoru VIII. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru nemusí být léčba faktorem VIII účinná a mají se zvážit jiné léčebné možnosti. Léčbu těchto pacientů mají provádět lékaři se zkušenostmi s léčbou pacientů s hemofilií (viz bod „Specielní upozornění a opatření pro použití“). Nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií týkající se dávkování přípravku Haemate P u dětí.

Speciální upozornění a opatření pro použití Při používání léčivého přípravku obsahujícího jako léčivou látku VWF by si měl být ošetřující lékař vědom, že pokračující léčba může způsobit nadměrný vzestup hladin FVIII:C Pacienti, kteří dostávají léčivé přípravky s VWF jako léčivou látkou a obsahující FVIII by měli být sledováni, aby se zamezilo výskytu trvale nadměrných hladin FVIII:C, co by mohlo vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod. Současně by se mělo uvážit zavedení protitrombotických opatření. Nežádoucí účinky Všichni pacienti by měli v případěch, kdy je třeba podávat velmi vysoké nebo často opakované dávky, nebo když jsou přítomny inhibitory nebo jsou-li v předoperačním nebo pooperačním období být sledováni, zda se u nich neobjevily příznaky hypervolémie. Kromě toho pacienti s krevní skupinou A,B a AB mají být sledováni vzhledem k možným příznakům intravaskulární hemolýzy a nebo poklesu hodnot hemokritu.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls199126/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Haemate P Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Haemate P je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem obsahující 600/1200/2400 IU aktivity ristocetinu lidského faktoru von Willebranda ((Factor von Willebrand humanus) (vWF:RCof)) a 250/500/1000 IU aktivity lidského koagulačního faktoru VIII (Factor VIII coagulationis humanus) (FVIII:C) v jedné injekční lahvičce. Von Willebrandův faktor Haemate P 250/500 obsahuje přibližně 120IU/ml (600IU/5ml,1200IU/10ml)lidského VWF po rekonstituci s 5/10 ml vody na injekci. Haemate P 1000 obsahuje přibližně 160IU/ml (2400IU/15ml) lidského VWF po rekonstituci s 15 ml vody na injekci. Specifická aktivita Haemate P je přibližně 3-17 VWF:RCo/mg bílkoviny. Faktor VIII Haemate P 250/500 obsahuje přibližně 50IU/ml (250IU/5ml, 500IU/10ml) lidského koagulačního faktoru VIII po rekonstituci s 5/10 ml vody na injekci. V případě Haemate P 1000 je přibližný obsah 66,6 IU/ml (1000IU/15ml) po rekonstituci s 15 ml vody na injekci. Aktivita faktoru VIII (FVIII) se udává podle Evropského lékopisu jako chromogenický obsah. Specifická aktivita Haemate P 250/500/1000 je přibližně 2-6 IU FVIII/mg bílkoviny. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. Popis přípravku: bílý, jemný prášek, čirý, bezbarvý roztok 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Von Willebrandova nemoc (VWD) Profylaxe a léčba hemorhagie nebo krvácení při chirurgickém zákroku, jestliže samotná léčba desmopressinem (DDAVP) je neúčinná nebo kontraindikována.

Hemofilie A (vrozený deficit faktoru VIII) Profylaxe a léčba krvácení. Tento přípravek se užívá k doplnění deficitu faktoru VIII a při léčbě pacientů s protilátkami proti faktoru VIII. 4.2. Dávkování a způsob podání Léčba VWD a hemofilie A by měla být vedena lékařem, který má zkušenosti s léčbou poruch hemostázy. Dávkování von Willebrandova nemoc: Obecně, 1 IU/kg VWF:RCo k dosažení hladiny v oběhu VWF:RCo 0,02 IU/ml (2%). Mělo by být dosaženo hladiny VWFRCo > 0,6 IU/ml (60%) a FVIII:C >0,4 IU/ml (40%). Obvykle se doporučuje 40-80 IU/kg von Willebrandova faktoru (VWF:RCo) a 20-40 IU FVIII:C na kilogram tělesné hmotnosti k dosažení hemostázy. Počáteční dávka 80IU/kg von Willebrandova faktoru by se mělo požadovat zvláště u pacientů s typem 3 von Willebrandovy nemoci, kde k udržení adekvátních hladin se požadují větší dávky než u jiných typů von Willebrandovy nemoci. Prevence hemoragie v případech chirurgického zákroku nebo závažného traumatu: K prevenci masivního krvácení během nebo po chirurgickém zákroku měla by být injekce přípravku podána 1 nebo 2 hodiny před chirurgickým zákrokem. Odpovídající dávka by měla být podána každých 12-24 hodin. Dávka a délka trvání léčby závisí na klinickém stavu pacienta, na typu a závažnosti krvácení a hladinách obou faktorů VWF:RCo a FVIII:C. Při používání přípravku FVIII, který obsahuje von Willebrandův faktor, by si ošetřující lékař měl být vědom, že pokračující léčba bude mít masivní vzestup FVIII:C. Po 24-48 hodinách léčby, aby se vyvarovalo nekontrolovanému vzestupu FVIII:C, by se mělo uvážit snížení dávek a/nebo prodloužení intervalu mezi dávkami. Dávkování u dětí je založeno na tělesné hmotnosti, a proto je obecně odvozeno od stejného návodu jako u dospělých. Četnost podání by měla být vždy orientována na klinický účinek u individuálních případech. Hemofilie A Dávkování a délka trvání substituční léčby závisí na závažnosti deficitu faktoru VIII, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta. Počet podaných jednotek faktoru VIII je vyjádřen v mezinárodních jednotkách (IU), které odpovídají běžnému standardu WHO pro přípravky faktoru VIII. Aktivita faktoru VIII v plazmě je vyjádřena buď v procentech (relativně k normální lidské plazmě) nebo v IU (relativně k mezinárodnímu standardu pro faktor VIII v plazmě). 1 mezinárodní jednotka aktivity faktoru VIII je ekvivalentní množství faktoru VIII v l ml normální lidské plazmy.

Výpočet požadovaného množství faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že podání 1 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu faktoru VIII v plazmě asi o 2% normální aktivity (2IU/dl). Požadovaná dávka se vypočte podle následujícího vzorce: Potřebný počet jednotek=tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup FVIII (%nebo IU/dl) x 0,5 Množství, které má být podáno a frekvence podání by měly být vždy přizpůsobeny klinické účinnosti v individuálním případě. V případě následujících krvácivých příhod by aktivita faktoru VIII neměla klesnout pod stanovenou hladinu plazmatické aktivity (v % normálu nebo IU/dl) v odpovídajícím období. Následující tabulka může být použita jako vodítko pro stanovení dávky při krvácivých příhodách a chirurgických výkonech.: Stupeň krvácení/ Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktoru VIII v plazmě (% nebo IU/dl)

Četnost dávek (hodin), délka trvání (dny)

Krvácení

Časná hemartróza, krvácení do svalů nebo do dutiny ústní

20 - 40

Opakovat každých 12-24 hodin. Nejméně 1 den, dokud nedojde k zástavě krvácení indikované skončením bolestí, nebo ke zhojení.

Rozsáhlejší hemartróza , krvácení do svalů nebo hematom

30 - 60

Opakovat infuzi každých 12 – 24 hodin po dobu 3 – 4 dnů nebo déle dokud není vyřešena bolest a akutní nemohoucnost

Život ohrožující krvácení

60 – 100

Opakovat infuze každých 8 – 24 hodin dokud nepomine ohrožení života

Chirurgické zákroky

Menší operace včetně vytržení zubu

30 - 60

Každých 24 hodin, nejméně 1 den, až je dosaženo zhojení.

Velké chirurgické výkony

80 – 100 před a po operaci

Opakovat infuzi každých 8 – 24 hodin až do adekvátního zhojení rány, pak pokračovat v léčbě nejméně dalších 7 dní k udržení aktivity faktoru VIII na 30 – 60% (IU/dl)

V průběhu léčby se doporučuje patřičné sledování hladin faktoru VIII, aby bylo možné upravit dávku, která má být podána a frekvenci opakovaných infuzí. Zvláště v případě větších chirurgických zákroků se doporučuje přesné monitorování substituční léčby pomocí koagulační analýzy (aktivity plazmatického faktoru VIII) Odpověď na podání faktoru VIII se může u jednotlivých pacientů lišit, může u nich docházet k různým hodnotám recovery in vivo a různé mohou být i poločasy. Na dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů se závažnou hemofilií A je třeba podávat 20 – 40 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti v intervalech 2 – 3 dnů. V některých případech zvláště u mladších pacientů, může být nutné podávat přípravek v kratších intervalech nebo ve vyšších dávkách. U pacientů je třeba sledovat vývoj inhibitorů proti faktoru VIII. Pokud nedojde k očekávanému vzestupu aktivity faktoru VIII v plazmě, nebo pokud není krvácení zvládnuto odpovídající

dávkou, je třeba provést vyšetření na přítomnost inhibitorů faktoru VIII. U pacientů s vysokými hladinami inhibitorů může být léčba faktorem VIII neúčinná, a je třeba zvážit jiné léčebné možnosti. Léčba takovýchto pacientů by měla být prováděna lékaři, kteří mají zkušenost s péčí o pacienty s hemofilií. Viz také bod 4.4. Nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií o dávkování přípravku Haemate P u dětí. Způsob podání Rekonstituujte přípravek tak, jak je popsáno v bodě 6.6. Před podáním je třeba rekonstituovaný přípravek zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu. Podáván by měl být pomalu intravenózně rychlostí příjemnou pro pacienta. V případě velkého množství faktoru, který má být podán, může být podána infuze. Pro tento účel se převede rekonstituovaný přípravek do schváleného infuzního setu. Injekční nebo infuzní rychlost by neměla přesáhnout 4 ml za minutu. Pozorujte pacienta, zda nemá bezprostřední reakci. Jestliže se nějaká reakce objeví, která je ve spojení s podáním Haemate P je nutno rychlost infuze snížit nebo podání úplně zastavit, což závisí na klinickém stavu pacienta (viz bod 4.4). 4.3. Kontraindikace Známá přecitlivělost na kteroukoli složku přípravku. 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Stejně jako u jiných intravenózních přípravků, obsahujících deriváty plazmatických bílkovin, jsou možné reakce přecitlivělosti alergického typu. Pacienti by měli být informováni o časných příznacích reakcí přecitlivělosti, včetně kopřivky, generalizované kopřivky, pocitu tíhy na hrudi, sípotu, hypotenze a anafylaxe. Objeví-li se tyto příznaky, je třeba ihned přerušit podání přípravku, a kontaktovat lékaře. V případě šoku, má být léčba vedena podle běžných standardních lékařských postupů pro léčbu šoku. Haemate P obsahuje až 70 mg sodíku v 1000 IU. To by měli vzít v úvahu pacienti, kteří jsou na kontrolované sodíkové dietě. Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních postupů na inaktivaci/eliminaci virů. Přesto jsou-li podávány léčivé přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy, nelze zcela vyloučit možnost přenosu infekčních agens. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny. Opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je HIV, HBV a HCV a neobaleného viru HAV. Opatření mohou mít omezený účinek u neobalených virů jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem B 19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince s imunodeficitem nebo zvýšenou tvorbou červených krvinek (např. při hemolytické anemii). Doporučuje se očkování (hepatitida A a B) u těch pacientů, kteří pravidelně nebo opakovaně dostávají přípravky z lidské plazmy nebo krve.

V zájmu pacienta se důrazně doporučuje, aby vždy při každém podání Haemate P 250/500/1000 pacientovi byl zaznamenán název a číslo šarže přípravku, aby bylo možno zpětně přiřadit číslo šarže přípravku k pacientovi. Von Willebrandova choroba U pacientů se známými klinickými nebo laboratorními rizikovými faktory (např. v perioperačním období bez provádění tromboprofylaxe, žádná časná mobilita, obezita, předávkování, rakovina) existuje riziko výskytu trombotických příhod včetně plicní embolie. Proto pacienti s tímto rizikem musí být sledováni na časné příznaky trombózy. Profylaxe proti žilní tromboembolii by měla být zahájena podle známých běžných doporučení. Při použití přípravků s von Willebrandovým faktorem, ošetřující lékař by si měl být vědom, že pokračující léčba může mít za následek nadměrný vzestup FVIII:C. U pacientů, kteří dostávají přípravky obsahující FVIII a VWF je třeba sledovat plazmatické hladiny FVIII:C, aby se zabránilo včas vysokému nárůstu plazmatických hladin FVIII:C, které mohou být zvýšeným rizikem pro trombotické příhody, a měla by být nasazena antitrombotická opatření. U pacientů s VWD, zvláště 3 typu, se mohou vyvinout neutralizující protilátky /inhibitory) proti VWF. Pokud nedojde k očekávanému vzestupu aktivity faktoru vWF:RCo v plazmě, nebo pokud není krvácení zvládnuto odpovídající dávkou, je třeba provést vyšetření na přítomnost inhibitorů faktoru VWF. U pacientů s vysokými hladinami inhibitorů, může být léčba neúčinná, a je třeba uvážit jiné léčebné možnosti. Hemofilie A Známou komplikací léčby u individuálních případů hemofilie A je vznik neutralizujících protilátek (inhibitorů). Tyto inhibitory jsou obvykle IgG imunoglobuliny působící proti koagulační aktivitě faktoru VIII, které jsou kvantitativně udávané v Bethesda jednotkách (BU) na 1ml plazmy a zjišťované pomocí vhodného biologického testování. Riziko vzniku inhibitorů je ve vztahu k expozici organizmu antihemolytickému faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Výjimečně může docházet k tomu, že se inhibitory vytvoří teprve po prvních 100 dnech expozice. Pacienti léčeni lidským koagulačním faktorem VIII by měli být pečlivě sledování z hlediska vzniku inhibitorů vhodnými klinickými a laboratorními testy. U pacientů s vysokými hladinami inhibitorů, může být léčba neúčinná, a je třeba zvážit jiné léčebné možnosti. Viz také „4.8 Nežádoucí účinky“. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejsou zatím známy. 4.6. Těhotenství a kojení Reprodukční studie na zvířatech nebyly s Haemate P prováděny. Vzhledem k vzácnému výskytu hemofilie A u žen, nejsou s použitím faktoru VIII v průběhu těhotenství a kojení žádné zkušenosti. Situace je různá u von Willebrandovy nemoci vzhledem k autosomální dědičnosti. Ženy jsou více ohroženy než muži, protože je u nich riziko přídatného krvácení, jako je menstruace, těhotenství, práce, porod dítěte a gynekologické komplikace. Na základě postmarketingových zkušeností se doporučuje substituční léčba faktorem VWF a prevence akutního krvácení. Nejsou k dispozici žádné klinické studie se substituční léčbou VWF u těhotných a kojících žen.

Proto VWF a FVIII by měl být používán během těhotenství a kojení jen v případě, že indikace jsou zcela jasné. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 4.8. Nežádoucí účinky Následující nežádoucí účinky byly získány z postmarketingových zkušeností. V případě dostupných dat jsou použity následující standardní kategorie četnosti: Velmi časté > 1/10 Časté > 1/100 až < 1/10 Méně časté > 1/1000 až < 1/100 Vzácné > 1/10000 až < 1/1000 Velmi vzácné < 1/10000 Není známo

frekvenci nelze určit z dostupných údajů

Třída orgánových systémů MedDRA

Nežádoucí účinky

Frekvence

Poruchy krve a lymfatického systému

Hypervolémie Haemolýza VWF inhibice FVIII inhibice

Není známo Není známo Velmi vzácné Velmi vzácné

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Horečka

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

Hypersensitivita (alergická reakce)

Velmi vzácné

Cévní poruchy

Trombóza Tromboembolické příhody

Velmi vzácné Velmi vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

Jestliže jsou vyžadované opakovaně vysoké nebo četnější dávky , nebo jsou-li přítomny inhibitory nebo v předoperační nebo pooperační chirurgické péči, by měli být všichni pacienti sledováni na příznaky hypervolemie. U pacientů s krevní skupinou A, B a AB by měly být sledovány příznaky intravaskulární hemolýzy a/nebo klesající hodnoty hematokritu.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi vzácně byla pozorována horečka.

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost nebo alergické reakce byly pozorovány velmi vzácně (které se mohou projevit angioedémem, pálením a štípáním v místě podání, zimnicí, zarudnutím, generalizovanou kopřivkou, bolestí hlavy, vyrážkou, hypotenzí, letargií, nevolností, neklidem, tachykardií, tlakem na prsou, mravenčením, zvracením, sípotem) a mohou v některých případech vyústit v těžkou anafylaxi (včetně šoku).

Von Willebrandova nemoc

Poruchy krve a lymfatického systému

U pacientů s VWD, zvláště typu 3, mohou velmi vzácně vzniknout neutralizující protilátky (inhibitory) proti VWF. Jestliže se objeví tyto inhibitory, může to manifestovat neadekvátní klinickou odpověď. Tyto protilátky se mohou objevit spolu s anafylaktickými reakcemi. Z toho důvodu by u pacientů se sklonem k anafylaktické reakci měla být stanovena přítomnost inhibitoru. U všech těchto případů se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro léčbu hemofilie.

Cévní poruchy

Riziko trombotických / tromboembolických příhod (včetně plicní embolie) je velmi vzácné. U pacientů, kteří dostávají přípravky VWF, mohou významně stoupnout hladiny FVIII:C v plazmě a může se tak zvýšit riziko trombotických příhod (viz také 4.4). Hemofilie A

Poruchy krve a lymfatického systému

U pacientů s hemofilií A mohou velmi vzácně vznikat neutralizující protilátky (inhibitory) proti faktoru VIII. Jestliže se tyto inhibitory objeví, projeví se jako nedostačující klinická odpověď. V takovém případě se doporučuje vyhledat specializované centrum pro léčbu hemofilie. 4.9. Předávkování Žádné příznaky předávkování s VWF a FVIII nebyly pozorovány. Přesto riziko trombózy nemůže být vyloučeno v případě velkého předávkování, zvláště přípravky obsahujícími FVIII a VWF s vysokým obsahem FVIII.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antihemorhagika: krevní koagulační faktory, kombinace von Willebrandova faktoru a koagulačního faktoru VIII ATC kód: B02BD06 Von Willebrandův faktor Haemate P se chová stejně jako endogenní VWF. Spolu ke své roli jako faktor VIII chránící bílkoviny, von Willebrandův faktor zprostředkovává adhezi destiček na poškozený cévní epitel a hraje hlavní roli v agregaci destiček. Podání VWF dovoluje korekci hemostatických abnormalit projevující se u pacientů, kteří trpí deficitem VWF (VWD) ve dvou hladinách: - VWF obnovuje adhezi destiček k cévnímu subendotelu v místě cévního poškození ( tím, že se váže k subendotelu cév i k membráně krevní destičky), což zajišťuje primární hemostázu, což se projeví zkrácením doby krvácení. Tento účinek se projeví okamžitě a jak je známo je závislý na úrovni polymerizace proteinu. - Přípravky vWF vyvolávají pozdní korekci asociačního deficitu FVIII. Při intravenózním podání se VWF váže na endogenní FVIII (který je produkován normálně pacientem) stabilizací tohoto faktoru zabraňuje jeho rychlé degradaci. Podávání přípravku FVIII:C obsahujícím VWF obnovuje hladinu FVIII:C k normálu ihned po první infuzi. Faktor VIII Haemate P působí stejnou cestou jako endogenní F VIII. Komplex faktoru VIII s von Willebrand faktorem obsahuje 2 molekuly (faktor VIII a von Willebrand faktor) s odlišnými fyziologickými funkcemi. Po podání pacientovi s hemofilií faktor VIII se váže na von Willebrand faktor v oběhovém systému pacienta. Aktivovaný faktor VIII jako kofaktor pro aktivaci faktoru IX urychluje konversi faktoru X aktivací faktoru X. Aktivovaný faktor X konvertuje protrombin na trombin. Trombin pak konvertuje fibrinogen na fibrin a vytvoří se koagulum. Hemofilie A je pohlavím řízená dědičná porucha krevní srážlivosti, jejíž příčinou je snížená hladina faktoru VIII a výsledkem je zvýšené krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, buď spontánní nebo jako důsledek úrazu nebo chirurgického traumatu. Při substituční léčbě se hladina plazmatického faktoru VIII zvýší, tím dojde k dočasné úpravě deficitu faktoru a tím také k úpravě sklonu ke krvácení.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Von Willebrandova nemoc Farmakokinetika Haemate P byla stanovena u 28 VWD pacientů ( typ 1 n=10; typ 2A n=10; typ 2M n= 1, typ 3 n=7) v nekrvácivém stavu. Střední poločas VWF:RCo (jeden porovnávací model) byl 7,1 hodin (rozmezí: 2,9 až 22,0 hodin). Střední in vivo recovery VWF:RCo aktivity byl 1,9 (IU/dl) (IU/kg) (rozmezí: 0,8 až 3,6 (IU/dl) (IU/kg). Střední AUC byl 1729 IU/dl*h (rozmezí 423 až 8319 IU/dl*h), střední MRT byl 10,3 hodiny (rozmezí: 4,2 až 31,8 hodin) a průměrná clearance byla 4,24 ml/kg/h (rozmezí: 0,97 až 17,75 ml/kg/h). Peak plasmatické hladiny VWF se obyčejně objevil kolem 50 minut po podání injekce. Peak hladiny FVIII se objevil mezi 1 až 1,5 hodinami po injekci. Faktor VIII Po intravenózní injekci je rychlé zvýšení plasmatické aktivity FVIII (FVIII:C), následuje rychlé snížení aktivity a poté pomalé snížení aktivity. Studie prováděné u pacientů s hemofilií A ukazují střední poločas 12,6 hodin (rozmezí: 5,0 yž 27,7 hodin). Přechodný střední FVIII in vivo recovery byl zjištěn 1,73 IU/dl na IU/kg (rozmezí: 0,5 až 4,13). Střední časová residence (MRT) byla nalezena 19,7 hodin (rozmezí 12,0 -40,2 hodiny), střední prostor pod křivkou (AUC) byl 31,2 (%*hodin) (IU/kg) (rozmezí 15,3-62,8 (%*hodin)/IU kg), střední clearance 3,2 ml/h/kg (rozmezí:1,6-6,5 ml/h/kg). 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Haemate P obsahuje faktor VIII a von Willebrand faktor jako léčivé látky, které jsou připraveny z lidské plazmy a působí jako endogenní složky plazmy. Jednorázově aplikovaná dávka Haemate P různým živočišným druhům nevykazovala toxické účinky. Předklinické studie s opakovanými dávkami (chronická toxicita, kancerogenita a mutagenita) nemohly být přiměřeně předvedeny na konvenčních živočišných modelech vzhledem ke vzniku protilátek, které vznikají po podání proti heterologní lidské bílkovině. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.l. Seznam pomocných látek Lidský albumin Glycin Chlorid sodný Natrium-citrát Hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (v malém množství k úpravě pH) Dodávané rozpouštědlo: voda na injekci 5/10/15 ml 6.2. Inkompatibility Tento léčivý přípravek se nemá mísit s jinými léčivými přípravky, ředidly a rozpouštědly s výjimkou uvedených v bodě 6.1.

6.3. Doba použitelnosti 3 roky Fyzikální a chemická stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při pokojové teplotě (max. 25°C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě, protože Haemate P neobsahuje žádnou konzervační látku. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po rekonstituci před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 -8°C (max. 8 hodin při pokojové teplotě), pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Jakmile je přípravek převeden do stříkačky, měl by být použit okamžitě. 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6.5. Druh obalu a obsah balení Vnitřní obal Lahvičky se substancí: 250 IU: Injekční lahvičky jsou vyrobeny z bezbarvého trubicového skla typu I (Ph.Eur.). Injekční lahvičky jsou uzavřeny pryžovou infuzní zátkou (bez latexu), plastikový krytem a hliníkovým uzávěrem. 500 IU a 1000 IU: Injekční lahvičky jsou vyrobeny z foukaného matového skla typu II (Ph.Eur.). Injekční lahvičky jsou uzavřeny pryžovou infuzní zátkou (bez latexu), plastikový krytem a hliníkovým uzávěrem. Lahvičky na rozpouštědlo (voda na injekci): Injekční lahvičky na rozpouštědlo je vyrobena z trubicového skla s ošetřeným vnitřním povrchem, sklo typu I (Ph.Eur.) bezbarvé. Injekční lahvičky jsou uzavřeny pryžovou infuzní zátkou (bez latexu), plastikový krytem a hliníkovým uzávěrem. Velikost balení:

Balení s 250 IU: 1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí 1 injekční lahvička s 5 ml vody na injekci l filtrační přepouštěcí set 20/20 2 dezinfekční tampony s alkoholem

Balení s 500 IU:

1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí 1 injekční lahvička s 10 ml vody na injekci l filtrační přepouštěcí set 20/20 2 dezinfekční tampony s alkoholem

Balení s 1000 IU:

1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí 1 injekční lahvička s 15 ml vody na injekci l filtrační přepouštěcí set 20/20 2 dezinfekční tampony s alkoholem

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Všechny nepoužitelné léčivé přípravky a odpadový materiál musí být zlikvidován podle místních požadavků. Všeobecné pokyny:

Roztok má být čirý nebo slabě opalescentní. Po filtraci/nasátí (viz níže) má být rekonstituovaný přípravek před podáním zkontrolován vizuálně, nesmí obsahovat částice a musí být bezbarvý. I když je návod k použití pro postup rozpuštění přesně dodržen, není neobvyklé, že několik vloček nebo částic může zůstat. Filtr, který je součástí setu Mix2Vial, zcela odstraňuje tyto částice. Filtrace neovlivňuje výpočet dávkování. Nepoužívejte viditelně zakalené roztoky nebo roztoky, které po filtraci ještě obsahují vločky nebo částice.

Rekonstituce a nasátí musí být provedeno za aseptických podmínek.

Rekonstituce: Zahřejte rozpouštědlo na pokojovou teplotu. Sejměte vyklápěcí víčka z lahviček s práškem i s rozpouštědlem, očistěte pryžové zátky dezinfekčním roztokem a nechte je oschnout než otevřete balení Mix2Vial.

1

1. Otevřete balení Mix2Vial tím, že vyklopíte víčko. Nevyndávejte Mix2Vial z blistru!

2

2. Postavte lahvičku s rozpouštědlem na rovný a čistý povrch, držte ji pevně. Uchopte Mix2Vial společně s blistrem a zatlačte hrot modrého konce adaptéru rovně dolů skrz pryžovou zátku lahvičky s rozpouštědlem.

3

3. Opatrně odstraňte blistr ze soupravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a táhnete svisle vzhůru. Přesvědčte se, že jste vytáhli jen blistrový obal a ne soupravu Mix2Vial.

4

4. Postavte lahvičku s práškem na rovný a pevný povrch. Obraťte lahvičku s rozpouštědlem spolu s nasazenou soupravou Mix2Vial a zatlačte hrot průhledného konce adaptéru přímo dolů skrz pryžovou zátku lahvičky s práškem. Rozpouštědlo se samo automaticky nasaje do lahvičky s práškem.

5

5. Uchopte jednou rukou tu část soupravy Mix2Vial, kde je lahvička s práškem a druhou rukou tu část, kde je lahvička od rozpouštědla a odšroubujte je od sebe opatrně na dvě části. Odstraňte lahvičku od rozpouštědla s připojeným modrým adaptérem soupravy Mix2Vial.

6

6. Jemně otáčejte lahvičkou s práškem s připojeným průhledným adaptérem dokud se prášek zcela nerozpustí. Netřepejte s ní.

7

7. Nasajte vzduch do prázdné sterilní injekční stříkačky. Zatímco je lahvička s přípravkem dnem vzhůru, spojte injekční stříkačku se soupravou Mix2Vial a vstříkněte vzduch do lahvičky s přípravkem.

Natáhnutí a aplikace

8

8. Zatímco držíte píst stříkačky stlačený, obraťte celý systém dnem vzhůru. Pomalým vytahováním pístu natáhněte roztok do stříkačky.

9

9. Po natažení roztoku do stříkačky uchopte pevně válec stříkačky (píst stále směřuje dolů) a odpojte průhledný adaptér soupravy Mix2Vial od stříkačky.

Na injekci přípravku Haemate P je vhodné použít umělohmotnou injekční stříkačku k jednorázovému použití, neboť roztoky tohoto typu mají tendenci přilnout ke skleněnému zabroušenému povrchu, který mají všechny skleněné injekční stříkačky. Roztok podávejte pomalu intravenózně (viz bod 4.2 Způsob podání). Ujistěte se, že do stříkačky nevnikla krev. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI CSL Behring GmbH Emil von Behring Str. 76 35041 Marburg Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 16/158/84-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 6.6.1984 / 2.12.2009 10.DATUM REVIZE TEXTU 25.7.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Haemate P Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Factor von Willebrand humanus (vWF:RCof) Factor VIII coagulationis humanus 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 injekční lahvička obsahuje: Factor von Willebrand humanus (vWF:RCof) 600 IU/1200 IU/2400 IU Factor VIII coagulationis humanus 250 IU/500 IU/1000 IU 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: lidský albumin, glycin, chlorid sodný, natrium-citrát, hydroxid sodný nebo kyselina

chlorovodíková (v malém množství) k úpravě pH, voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Balení obsahuje: 1 injekční lahvičku s práškem 1 injekční lahvičku s 5 ml/10 ml/15 ml vody na injekci 1 filtrační transfer set 20/20 2 tampony s alkoholem 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Na intravenózní injekci nebo infuzi 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Sodík (jako chlorid) do 18 mg v 250 IU Sodík (jako chlorid) do 35 mg v 500 IU Sodík (jako chlorid) do 70 mg v 1000 IU

8.

POUŽITELNOST

Použ. do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Rekonstituovaný přípravek se musí podat do 8 hodin. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelný lék vraťte do lékárny 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg.č.16/158/84-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

MINIMMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Injekční lékovka/označení prášku 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Haemate P Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2.

ZPUSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÏSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Factor von Willebrand humanus (vWF:RCof) 600 IU/1200 IU/2400 IU Factor VIII coagulationis humanus 250 IU/500 IU/1000 IU 6.

JINÉ

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo

MINIMMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Injekční lékovka/označení rozpouštědla 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Voda na injekci 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5ml/10 ml/15ml 6.

JINÉ

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Aplikační souprava 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aplikační souprava Sterilní a nepyrogenní 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Obsah: 1 filtrační transfer set 20/20 1 injekční stříkačka 10 ml k jednorázovému použití 1 transfuzní set 2 tampony s alkoholem 1 nesterilní náplast ZPUSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte otevřené nebo poškozené balení. 8.

POUŽITELNOST

EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13. ČÍSLO ŠARŽE Lot 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ K jednorázovému použití. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.