Grippostad

Kód 0191749 ( )
Registrační číslo 07/ 054/96-C
Název GRIPPOSTAD
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0191749 POR CPS DUR 20 Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GRIPPOSTAD

Stránka 1 z 7

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls28452/2012 a příloha ke sp.zn.sukls28738/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GRIPPOSTAD

tvrdé tobolky

(Paracetamolum, Acidum ascorbicum, Coffeinum, Chlorphenamini maleas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Grippostad musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší v případě horečky do 3 dnů a v případě bolesti do

5 dnů musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Grippostad a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Grippostad používat

3.

Jak se přípravek Grippostad používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Grippostad uchovávat

6.

Další informace

1. Co je Grippostad a k čemu se používá Grippostad je přípravek k léčbě příznaků chřipky a běžného nachlazení. Grippostad se užívá k léčbě příznaků souvisejících s chřipkou nebo běžným nachlazením jako je bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, rýma a suchý kašel. Grippostad současně snižuje horečku a zvýšenou teplotu. Kombinace léčivých látek přípravku Grippostad neumožňuje individuální dávkování při léčbě jednotlivých příznaků. V tomto případě je vhodnější použít přípravek odlišného složení. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Grippostad užívat Neužívejte přípravek Grippostad: -

při přecitlivělosti (alergii) na léčivé látky paracetamol, kyselinu askorbovou, kofein,

chlorfenamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Grippostad, -

při závažných poruchách funkce jater,

-

při zánětu jater (hepatitis)

-

během léčby některými léky proti depresi (inhibitory MAO) a ještě 14 dní po ukončení této

léčby

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Grippostad je zapotřebí Přípravek užívejte jen se souhlasem lékaře v těchto případech:

- trpíte porušenou funkcí ledvin,

Stránka 2 z 7

- trpíte porušenou funkcí jater (při závažném postižení jater se přípravek nesmí užívat), - máte vrozenou vysokou hladinu bilirubinu v krvi (Gilbertův syndrom), - trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy - máte ledvinné kameny (oxalátová urolitiáza), - máte poruchu ukládání železa (talasémie, hemochromatóza, sideroblastická anémie), - trpíte chronickým alkoholizmem, - trpíte ucpáním vývodu žaludku (pyloroduodenální obstrukcí) a/nebo ucpáním odtoku žluči, - máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom s úzkým úhlem), - trpíte žaludečními nebo dvanácterníkovými vředy, - trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyroidismus), - máte průduškové astma - máte zvětšenou prostatu - trpíte srdeční arytmií nebo jiným závažným onemocněním srdce, - trpíte úzkostnou poruchou. - trpíte nespavostí.

Pokud se Vaše příznaky zhorší, nebo se nebudou zlepšovat, nebo se objeví další potíže a vysoká horečka, musíte navštívit lékaře. Prodloužené užívání vysokých dávek analgetik (léků proti bolesti jako je Grippostad) může paradoxně způsobit bolesti hlavy, které nesmí být léčeny dalšími vyššími dávkami těchto přípravků. Tak jako všechny přípravky obsahující paracetamol, může Grippostad při překročení doporučené dávky způsobit závažné poškození jater. V tomto případě je nutná okamžitá léčba. K vyloučení rizika předávkování při užívání více přípravků s paracetamolem nesmí být překročeny maximální doporučené denní dávky paracetamolu. Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud současně s přípravkem Grippostad užíváte i další přípravek obsahující paracetamol. V tomto případě musí být dávkování upraveno. Ojediněle se u pacientů s vrozeným deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy (vrozená porucha metabolizmu červených krvinek) vyskytla závažná hemolytická anémie (porušení červených krvinek) po užití vysokých dávek kyseliny askorbové. Proto nepřekračujte doporučené dávkování. U pacientů se sklonem k tvorbě ledvinových kamenů existuje při užívání vysokých dávek kyseliny askorbové (vitamín C) riziko tvorby kalcium-oxalátových kamenů. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Následující vzájemné ovlivnění je se složkami přípravku Grippostad možné: -

současné užívání léků zpomalujících vyprazdňování žaludku, např. propantelin, může snížit

rychlost vstřebávání a zpomalit nástup účinku paracetamolu.

-

současné užívání léků urychlujících vyprazdňování žaludku, např. metoklopramid, může

zvýšit rychlost vstřebávání a zrychlit nástup účinku paracetamolu.

-

současné užívání zidovudinu (lék na HIV infekci) zvyšuje sklon k rozvoji neutropénie (snížení

počtu bílých krvinek). Proto smí být Grippostad současně se zidovudinem užíván pouze na doporučení lékaře.

-

probenecid (lék na dnu). Při současném užívání musejí být dávky přípravku Grippostad

sníženy, protože odbourávání paracetamolu je zpomaleno.

-

salicylamidy (léky proti bolesti) mohou prodloužit účinek přípravku Grippostad.

-

léky, které indukují určité metabolické enzymy v játrech, zodpovědné za odbourávání

některých léků v těle. Jsou to například léky na spaní (barbituráty), některé léky na epilepsii (fenytoin, karbamazepin) a léky na tuberkulózu (rifampicin). Současné užívání těchto léků a přípravku Grippostad může zvýšit toxicitu paracetamolu na játra.

Stránka 3 z 7

-

léky zpomalující srážení krve (antikoagulancia). Opakované užívání přípravku Grippostad

během několika týdnů zvyšuje účinek antikoagulancií.

-

Cholestyramin (snižuje zvýšenou hladinu tuků v krvi) snižuje vstřebávání a účinek

paracetamolu.

-

Léky s tlumícím účinkem, např. léky na spaní (barbituráty), léky na alergie (antihistaminika)

nebo léky na psychické poruchy (psychoaktivní léky) mohou při současném užívání s přípravkem Grippostad mít svůj tlumící účinek kofeinem snížený nebo chlorfenaminem zvýšený.

-

Léky zvyšující srdeční rytmus (tachykardní účinek) jako jsou sympatomimetika zvyšující

krevní tlak a hormony štítné žlázy (tyroxin) mohou mít při současném užívání s přípravkem Grippostad účinek na srdeční rytmus zesílený.

-

Grippostad může při současném užívání s theofylinem snížit vylučování theofylinu.

-

Grippostad může zvýšit účinek léků podobných efedrinu (např. některé léky na nachlazení a

sennou rýmu).

-

Perorální antikoncepce (tablety), cimetidin (lék na žaludeční vředy) a disulfiram (lék proti

závislosti na alkoholu) snižují odbourávání kofeinu v organizmu.

-

Některé léky na spaní (barbituráty) a nikotin (např. při kouření) urychlují odbourávání kofeinu

v organizmu.

-

Některé léky na infekce (inhibitory gyrázy typu chinolon karboxylové kyseliny) mohou snížit

vylučování kofeinu z organizmu.

-

Léky se širokým spektrem účinku, např. benzodiazepiny (léky na spaní a uklidnění) a

přípravek Grippostad se mohou při současném užívání různě a nepředvídatelně ovlivnit. Pokud zaznamenáte nějakou změnu při současném užívání těchto přípravků, prosím, okamžitě informujte svého lékaře.

Užívání přípravku Grippostad s jídlem a pitím Grippostad se nesmí užívat současně s alkoholem, jelikož alkohol může ovlivnit účinek i nežádoucí účinky přípravku Grippostad. Při současné konzumaci alkoholu hrozí závažné jaterní poškození. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotenství Vzhledem k nedostatku údajů není užívání přípravku Grippostad v těhotenství doporučeno. Poraďte se se svým lékařem o vhodnější léčbě. Kojení Vzhledem k nedostatku údajů není užívání přípravku Grippostad při kojení doporučeno. Poraďte se se svým lékařem o vhodnější léčbě. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: I při užívání doporučených dávek může přípravek ovlivnit pozornost, a to i v takovém rozsahu, že schopnost aktivní účasti v silničním provozu nebo obsluhování strojů může být omezena. Toto platí zvláště při kombinaci s alkoholem. Důležité informace o některých složkách přípravku Grippostad

Přípravek Grippostad obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se přípravek Grippostad užívá Vždy pečlivě dodržujte pokyny v této příbalové informaci. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Stránka 4 z 7

Pokud lékař nepředepíše jinak, obvyklé dávkování přípravku Grippostad je: Dospělí a mladiství od 12 let užívejte 2 tobolky 3krát denně. Děti a mladiství do 12 let Přípravek není určen dětem a mladistvým do 12 let. Pacienti se sníženou funkcí jater a/nebo ledvin U pacientů s poškozenou funkcí jater, ledvin a s Gilbertovým syndromem (zvýšená hladiny bilirubinu v krvi) musí být dávky sníženy nebo dávkovací interval prodloužen. Prosím, poraďte se se svým lékařem. Grippostad nesmí být užíván pacienty se závažným poškozením jater (viz bod Neužívejte přípravek Grippostad). Starší pacienti Žádné zvláštní dávkování není nutné. Způsob podání Tobolky se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). Délka léčby Bez porady s lékařem nesmí být přípravek užíván déle než 7 dní. Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebo se naopak zhorší, poraďte se o další léčbě s lékařem. Pokud máte pocit, že přípravek Grippostad působí příliš silně nebo slabě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Grippostad než jste měl(a) Pokud máte podezření na předávkování přípravkem Grippostad, okamžitě kontaktujte lékaře, který rozhodne o dalším postupu podle doby uplynulé od požití. Vezměte k lékaři celé balení přípravku. Při předávkování přípravkem Grippostad se mohou objevit následující příznaky: Paracetamol: Při předávkování paracetamolem 1. den se nejdříve objeví nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, bledost a bolest břicha. I přes subjektivní zlepšení druhý den se může dále vyvíjet poškození jater. Chlorfenamin: Při předávkování se mohou objevit příznaky jako zčervenání tváří, rozšířené zornice, sucho v ústech a zácpa. Dále se mohou objevit halucinace, porušená koordinace nebo křeče. Kofein: Předávkování může způsobit třes, příznaky ovlivňující centrální nervovou soustavu a kardiovaskulární poruchy. Kyselina askorbová (vitamín C): Vysoké dávky mohou způsobit přechodný průjem. Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Grippostad Nezdvojujte následující dávku, ale pokračujte v nastaveném užívání přípravku Grippostad. Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i Grippostad nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pro zhodnocení nežádoucích účinků bylo použito následujícího hodnocení frekvence výskytu:

Stránka 5 z 7

Velmi časté:

u více než 1 pacienta z 10

Časté:

u méně než 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100

Méně časté:

u méně než 1 pacienta ze 100, ale více než u 1 pacienta z 1 000

Vzácné:

u méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než u 1 pacienta z 10 000

Velmi vzácné: u méně než 1 pacienta z 10 000 Není známo: z dostupných údajů nelze určit Vyšetření Není známo: Užití paracetamolu může mít vliv na laboratorní hodnocení hladiny kyseliny močové a glukózy. Užití gramových dávek kyseliny askorbové (vitamín C) může porušit hodnocení různých laboratorních vyšetření (např. glukóza, kyselina močová, kreatinin, anorganické fosfáty, výskyt krve ve stolici). Reakce kožních alergických testů mohou být sníženy chlorfenaminem. Srdeční poruchy Není známo: Nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie) jako např. zrychlený tep (tachykardie). Poruchy krve a lymfatického systému Velmi vzácné: Změny krevního obrazu jako je snížení počtu bílých krvinek (leukopénie, neutropénie, agranulocytóza), snížení počtu krevních destiček (trombocytopénie, trombocytopenická purpura), snížení počtu všech krevních tělísek (pancytopénie), snížení tvorby krvinek v kostní dřeni (aplastická anémie) a při vysokých dávkách tvorba methemoglobinu, změněného krevního barviva, což může vést k nedostatku kyslíku ve tkáních. Poruchy nervového systému Velmi vzácné: Mimovolní pohyby (dyskineze). Není známo: Únava, ospalost. Poruchy oka Velmi vzácné: Aktivace glaukomu (glaukom s úzkým úhlem, oční porucha se zvýšeným nitroočním tlakem) a/nebo poruchy vidění. Dýchací, hrudní a mediastinálnímezihrudní poruchy Velmi vzácné: Paracetamolem vyvolaný stah dýchacích svalů - bronchospazmus (analgetické astma) u citlivých osob. Trávicí poruchy Časté: Sucho v ústech. Velmi vzácné: Postižení trávicího ústrojí. Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné: Poruchy močení. Po prodlouženém užívání vyšších dávek se může objevit poškození ledvin. Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté: Alergické kožní reakce (vyrážka nebo kopřivka) pravděpodobně provázené zvýšenou teplotou (léková horečka) a rankami na sliznici. Poruchy metabolizmu a výživy Velmi vzácné: Zvýšená chuť k jídlu. Poruchy imunitního systému Velmi vzácné: U paracetamolu byly popsány závažné reakce z přecitlivělosti (lokální otok podkožní a podslizniční tkáně - angioedém, dýchavičnost, pocení, nevolnost, nízký krevní tlak přecházející do oběhového selhání a alergického šoku).

Stránka 6 z 7

Není známo: Velmi závažné kožní reakce s puchýřky (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom) byly v ojedinělých případech pozorovány v dočasné souvislosti s užíváním přípravku Grippostad. Poruchy jater a žlučových cest Vzácné: Zvýšení hodnot některých jaterních enzymů (jaterních transamináz). Velmi vzácné: Po prodlouženém užívání vyšších dávek nebo po předávkování se může objevit poškození jater. Psychiatrické poruchy Velmi vzácné: Psychotické reakce. Není známo: Vnitřní neklid, nespavost. Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky, které musíte sledovat a opatření při jejich výskytu Při alergických šokových reakcích (pokud se u Vás objeví otok obličeje, ztížené dýchání a pocení) je třeba okamžitě vyhledat nejbližší lékařskou pomoc. Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. 5. Jak přípravek Grippostad uchovávat Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Další informace Co přípravek Grippostad obsahuje 1 tobolka obsahuje: Paracetamolum 200 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, Coffeinum 25 mg, Chlorphenamini maleas 2,5 mg. Pomocné látky: Želatina, glycerol-tristearát, monohydrát laktózy, chinolinová žluť (E 104), sodná sůl erythrosinu (E 127), oxid titaničitý (E 171), čištěná voda. Jak přípravek Grippostad vypadá a co obsahuje toto balení Grippostad jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky, vrchní část je žlutá, spodní část je bílá obsahující bílý až nažloutlý prášek. Velikost balení 20 tobolek.

Stránka 7 z 7

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Držitel: STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2–18 61118 Bad Vilbel, Německo Výrobce: STADA Arzenimittel AG, Bad Vilbel, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls28452/2012

Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

GRIPPOSTAD

tvrdé tobolky

2. Kvalitativní a kvantitativní složení 1 tobolka obsahuje: Paracetamolum 200 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, Coffeinum 25 mg, Chlorphenamini maleas 2,5 mg. Pomocné látky: obsahuje laktózu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. Léková forma Tvrdé tobolky Popis přípravku: tvrdé neprůhledné želatinové tobolky, vrchní část je žlutá, spodní část je bílá obsahující bílý až nažloutlý prášek. 4. Klinické údaje 4.1. Terapeutická indikace Symptomatická léčba chřipky a akutních zánětů horních cest dýchacích s příznaky jako je bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, rýma a suchý kašel, horečka nebo zvýšená teplota. Fixní kombinace účinných látek přípravku Grippostad neumožňuje individuální dávkování při léčbě jednotlivých příznaků. V tomto případě je vhodnější použít přípravek odlišného složení. 4.2. Dávkování a způsob podání Dospělí a mladiství od 12 let užívají 2 tobolky 3krát denně. Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny. Děti a mladiství do 12 let Přípravek není určen dětem a mladistvým do 12 let. Pacienti s insuficiencí jater a/nebo ledvin U pacientů s poškozenou funkcí jater, ledvin a s Gilbertovým syndromem musí být dávky sníženy nebo dávkovací interval prodloužen. Při závažně snížené funkci ledvin (clearence kreatinu nižší než 10 ml/min) je nutné prodloužit interval mezi dvěma dávkami na minimálně 8 hodin. Při mírné až středně závažné poruše funkce ledvin (clearence kreatinu 10-50 ml/min) je nutné prodloužit interval mezi dvěma dávkami na minimálně 6 hodin. Grippostad nesmí být užíván pacienty se závažným poškozením jater a/nebo ledvin (viz bod 4.3.).

Starší pacienti Žádné zvláštní dávkování není nutné. Způsob podání a délka léčby Tobolky se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Grippostad

nesmí být užíván po dlouhou dobu a/nebo ve vysokých dávkách. Léčba má být omezena

pouze na dobu akutních příznaků. 4.3. Kontraindikace Přípravek nesmí být užíván při: - přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, - závažných poruchách funkce jater (Child-Pugh > 9) - akutní hepatitidě - léčbě inhibitory MAO a ještě 14 dní po ukončení této léčby, 4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Grippostad

musí být užíván se zvláštní opatrností pacienty:

- s poškozením funkce ledvin - s jaterním poškozením (Child-Pugh < 9) - s Gilbertovým syndromem - s oxalátovou urolitiázou - s poruchou ukládání železa (talasémie, hemochromatóza, sideroblastická anémie) - s chronickým alkoholizmem - s pyloroduodenální obstrukcí a obstrukcí odtoku žluči - s glaukomem s úzkým úhlem - s žaludečními nebo dvanácterníkovými vředy - s hyperthyroidismem - s astmatem - s hypertrofií prostaty - se srdeční arytmií (riziko zhoršení tachykardie a extrasystol), - se závažným onemocněním kardiovaskulárního systému - s úzkostnou poruchou (riziko zhoršení), - s nespavostí. Prodloužené užívání vysokých dávek analgetik může paradoxně způsobit bolesti hlavy, které nesmí být léčeny dalšími vyššími dávkami. Varování Paracetamol Tak jako všechny přípravky obsahující paracetamol, může Grippostad při překročení doporučené dávky způsobit závažné poškození jater. V tomto případě je nutná okamžitá léčba.

Po dobu léčby se nesmějí konzumovat alkoholické nápoje, protože dávky paracetamolu, které jsou jinak neškodné mohou při současné konzumaci alkoholu způsobit jaterní poškození. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu.

Opatrnost je třeba také při současném užívání s jinými hepatotoxickými léky. Paracetamol může být již v dávkách nad 6-10 g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může vyvinout i při nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky.

K vyloučení rizika předávkování musí být zajištěno, že při užívání více přípravků s paracetamolem nedojde k překročení maximální doporučené denní dávky paracetamolu ( u pacientů > 43 kg tělesné hmotnosti: 4 000 mg paracetamolu). Kyselina askorbová Ojediněle se u pacientů s vrozeným deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy vyskytla závažná hemolytická anémie po užití vysokých dávek (4 g denně) kyseliny askorbové. Proto nesmí k překročení doporučené dávky docházet. U pacientů predisponovaných k tvorbě ledvinových kamenů existuje při užívání vysokých dávek kyseliny askorbové riziko tvorby kalcium-oxalátových kamenů. Chlorfenamin Geriatričtí pacienti mohou být citlivější na anticholinergní účinky antihistaminik. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Následující interakce jsou pro jednotlivé složky přípravku Grippostad známé: Paracetamol -

současné užívání léků zpomalujících vyprazdňování žaludku, např. propantelin, může snížit

rychlost vstřebávání a zpomalit nástup účinku paracetamolu. -

současné užívání léků urychlujících vyprazdňování žaludku, např. metoklopramid, může

zvýšit rychlost vstřebávání a zrychlit nástup účinku paracetamolu. -

současné užívání zidovudinu zvyšuje sklon k rozvoji neutropénie. Proto smí být Grippostad

současně se zidovudinem užíván pouze na doporučení lékaře. -

probenecid inhibuje vazbu paracetamolu na glukuronovou kyselinu a prodlužuje eliminační

poločas paracetamolu přibližně o faktor 2. Při současném užívání musejí být dávky paracetamolu sníženy. -

salicylamidy mohou prodloužit eliminační poločas paracetamolu.

-

zvláštní pozornosti je třeba při současném užívání s léky indukujícími jaterní enzymy a

potencionálně hepatotoxickými substancemi (viz bod 4.9.). -

opakované užívání paracetamolu během několika týdnů zvyšuje účinek antikoagulancií.

Příležitostné užívání paracetamolu nemá významný vliv. -

Cholestyramin snižuje vstřebávání paracetamolu.

Chlorfenamin Užívání chlorfenaminu s látkami tlumícími CNS nebo s alkoholem zvyšuje sedativní účinek. Kofein - kofein může snížit sedativní účinek různých substancí jako jsou např. barbituráty, antihistaminika aj. - kofein působí synergicky na tachykardní účinek např. sympatomimetik, tyroxinu aj. - při současném užívání s theofylinem může být eliminace theofylinu snížena. - kofein zvyšuje aditivní potenciál substancí typu efedrinu. - kombinace kofeinu a substancí se širokým spektrem aktivity (např. benzodiazepiny) může individuálně způsobit různé a nepředvídatelné interakce. - orální antikoncepce, cimetidin a disulfiram snižují odbourávání kofeinu v játrech, barbituráty a nikotin jej urychlují. - současné užívání inhibitorů gyrázy typu chinolon karboxylové kyseliny může snížit eliminaci kofeinu a jeho metabolitu paraxantinu. Kyselina askorbová

Dosud nejsou žádné interakce známy. 4.6. Těhotenství a kojení Vzhledem k nedostatku údajů není používání přípravku Grippostad v těhotenství a při kojení doporučeno. Je doporučeno užívat monokomponentní přípravky se známým bezpečnostním profilem. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje I při užívání doporučených dávek může přípravek ovlivnit pozornost, a to i v takovém rozsahu, že schopnost aktivní účasti v silničním provozu nebo obsluhování strojů může být omezena. Toto platí zvláště při kombinaci s alkoholem. 4.8. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou definovány: Velmi časté (≥ 1/10), Časté (≥ 1/100 až < 1/10), Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), Vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000), Velmi vzácné ( 1/ 10 000), Není známo (z dostupných údajů nelze určit). Vyšetření Není známo: Užití paracetamolu může mít vliv na hodnocení hladiny kyseliny močové pomocí fosfowolframikové kyseliny a hladiny glukózy oxidací glukózy peroxidázou. Po užití gramových dávek kyseliny askorbové se může koncentrace kyseliny askorbové v moči zvýšit v takovém rozsahu, že může porušit hodnocení různých klinicko-chemických parametrů (glukóza, kyselina močová, kreatinin, anorganické fosfáty). Užití gramových dávek také může změnit negativní výsledky kontroly výskytu krve ve stolici. Obecně mohou být změněny chemické kontrolní metody založené na barevných reakcích. Reakce kožních alergických testů mohou být sníženy chlorfenaminem. Srdeční poruchy Není známo: Srdeční arytmie jako např. tachykardie. Poruchy krve a lymfatického systému Velmi vzácné: Změny krevního obrazu jako je leukopénie, neutropénie, agranulocytóza, trombocytopénie, trombocytopenická purpura, pancytopénie, aplastická anémie a při vysokých dávkách tvorba methemoglobinu. Poruchy nervového systému Velmi vzácné: Dyskineze. Není známo: Sedace, ospalost. Poruchy oka Velmi vzácné: aktivace glaukomu (s úzkým úhlem), poruchy vidění. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Velmi vzácné: Respirační hypersenzitivita, paracetamolem vyvolaný bronchospazmus (analgetické astma) u predisponovaných osob. Gastrointestinální poruchy Časté: Sucho v ústech. Velmi vzácné: Gastrointestinální komplikace.

Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné: Poruchy močení. Po prodlouženém užívání vyšších dávek se může objevit poškození ledvin. Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté: Alergické kožní reakce (erythematózní nebo kopřivkové) pravděpodobně provázené zvýšenou teplotou (léková horečka) a lézemi na sliznici. Poruchy metabolizmu a výživy Velmi vzácné: Zvýšený apetit. Poruchy imunitního systému Velmi vzácné: U paracetamolu byly popsány závažné hypersenzitivní reakce (angioedém, dyspnoe, pocení, nevolnost, hypotenze přecházející do oběhového selhání a anafylaktického šoku). Není známo: Bulózní kožní reakce jako Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom byly v ojedinělých případech pozorovány v dočasné souvislosti s užíváním přípravku Grippostad. Poruchy jater a žlučových cest Vzácné: Zvýšení jaterních transamináz. Velmi vzácné: Po prodlouženém užívání vyšších dávek nebo po předávkování se může objevit poškození jater. Psychiatrické poruchy Velmi vzácné: Psychotické reakce. Není známo: Vnitřní neklid, nespavost. 4.9. Předávkování Příznaky předávkování Dosud nebylo předávkování přípravkem Grippostad hlášeno. Příznaky předávkování jsou složeny z příznaků intoxikace jednotlivými složkami. Paracetamol Riziko intoxikace je zvýšené u starších pacientů, malých dětí, pacientů s jaterním onemocněním, chronickým zneužíváním alkoholu, chronickou podvýživou a u pacientů současně užívajících enzymové induktory. V těchto případech může předávkování způsobit smrt. Příznaky se objevují během 24 hodin a mohou zahrnovat: nevolnost, zvracení, nechutenství, bledost a bolest břicha. Tyto příznaky mohou být následovány subjektivním zlepšením pacientova stavu, ačkoli mírná bolest břicha zůstává jako příznak jaterního poškození. Předávkování přibližně 6 g paracetamolu a více v jedné dávce u dospělého a 140 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí způsobí nekrózu jaterních buněk, která může vést k celkové ireverzibilní nekróze a pozdější hepatocelulární insuficienci, metabolické acidóze a encefalopatii, kómatu i smrti. 12 – 48 hodin po užití byly pozorovány současně zvýšené koncentrace transamináz (AST, ALT), mléčné dehydrogenázy a bilirubinu v kombinaci se zvýšeným tromboplastinem. Klinické příznaky poškození jater se objevují po 2 - 3 dnech, s maximem po 4 – 6 dnech. Může se objevit akutní selhání ledvin a nekróza renálních tubulů, a to i tehdy, kdy nedojde k závažnému poškození jater. Jinými příznaky předávkování paracetamolem, nesouvisejícími s játry, jsou anomálie myokardu a pankreatitida.

Chlorfenamin Předávkování může vést k anticholinergnímu syndromu se zčervenáním obličeje, ataxií, neklidem, halucinacemi, svalovým třesem, křečemi, dilatovanými pupilami, suchem v ústech, zácpou a abnormálně vysokou teplotou. Vyskytnout se mohou také příznaky intoxikace postihující centrální nervový systém (halucinace, poruchy koordinace, křeče). Konečnými příznaky je kóma, zástava dýchání a kardiovaskulární kolaps. Kofein Při příjmu 1 g kofeinu a více, během krátké doby, se mohou objevit následující příznaky předávkování: třes, CNS příznaky, kardiovaskulární reakce (tachykardie, poškození myokardu). Kyselina askorbová Riziko hemolýzy a ledvinových kamenů (viz bod 4.4.). Přechodný osmotický průjem, většinou doprovázený břišními příznaky, se může objevit méně často po užití jedné dávky větší než 3 g, po užití 10 g se tyto příznaky vyskytují téměř vždy. Léčba předávkování Léčba předávkování je symptomatická. Při předávkování (i předpokládaném) paracetamolem se podávají i.v. donory SH skupiny, např. N-acetylcystein během prvních 10 hodin. N-acetylcystein může také mít protektivní účinek i po prvních 10 hodinách, až do 48 hodin. V tomto případě musí být podáván po delší dobu. Plazmatické koncentrace paracetamolu lze snížit dialýzou. Je doporučeno koncentrace paracetamolu v plazmě sledovat. Další terapeutická opatření při léčbě intoxikace paracetamolem odpovídají standardním procedurám intenzivní péče, záleží na rozsahu, závažnosti a klinických příznacích intoxikace. 5. Farmakologické vlastnosti 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina:Analgetika, antipyretika, paracetamol kombinace kromě psycholeptik. ATC kód: N02BE51 Paracetamol Paracetamol je analgetikum a antipyretikum, má velmi slabý, klinicky nevýznamný účinek antiflogistický. Mechanismus účinku není zatím plně objasněn. Bylo prokázáno, že paracetamol inhibuje ve větší míře syntézu prostaglandinů v mozku, a pouze slabě v periferních oblastech. Dále paracetamol inhibuje účinky endogenních pyrogenů na regulaci teploty v hypotalamu. Chlorfenamin Chlorfenamin patří mezi klasická H1 antihistaminika, která potlačují účinky histaminu při reakcích

imunitního systému. Při chřipkových onemocněních zahrnují tyto reakce zvýšení permeability kapilár v žilní oblasti a konstrikci hladkých svalů, zvláště bronchů. Chlorfenamin potlačuje tyto procesy vyvolané histaminem. Oplasknutí nosní sliznice a snížení tvorby hlenu umožní snazší dýchání. Kofein Kofein je xantinový derivát a zvyšuje analgetický účinek paracetamolu. Kyselina askorbová

Kyselina askorbová je pro člověka esenciální substancí. Kyselina askorbová a dehydroaskorbová, vznikající z kyseliny askorbové v organizmu, formuje redoxní systém velkého fyziologického významu. Vzhledem ke svému redoxnímu potenciálu funguje kyselina askorbová jako kofaktor mnoha enzymových systémů (kolagenizace, syntéza katecholaminů, hydroxylace steroidů, tyrosinu a tělu cizích látek, biosyntéza karnitinu, regenerace tetrahydrolistové kyseliny a alfa amidace peptidů, např. ACTH a gastrinu). Nedostatek kyseliny askorbové poškozuje imunitu organizmu, především chemotaxi, aktivaci komplementů a tvorbu interferonu. Dosud nejsou známé všechny molekulární biologické funkce. Kyselina askorbová zlepšuje vstřebávání solí železa redukcí iontů železa a tvorbou chelátů železa. Blokuje reakce na řetězci spouštěné kyslíkovými radikály, ve vodném prostředí organizmu. Antioxidační funkce úzce souvisejí s biochemickou interakcí s vitamínem E, A a karotenoidy. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Paracetamol Absorpce Perorálně podaný paracetamol je rychle a kompletně vstřebán. Maxima plazmatické koncentrace je dosaženo 30 – 60 minut po užití. Distribuce Paracetamol je rychle distribuován do všech tkání. Koncentrace v krvi, plazmě a slinách jsou srovnatelné. Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká. Metabolizmus Enzymatická přeměna paracetamolu se odehrává především v játrech, a to zejména přímou konjugací s glukuronovou nebo sírovou kyselinou. V dávkách nepřekračujících terapeutické dávky je druhá cesta rychle saturována. Malý podíl metabolizmu je katalyzován cytochromem P 450 (hlavně CYP2E1) a výsledkem je metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin, který je normálně rychle detoxifikován glutathionem a vázán cysteinem a merkapturikovou kyselinou. V případě masivní intoxikace je množství toxického metabolitu zvýšeno. Eliminace Metabolity se vylučují převážně v moči. 90% vstřebaného množství je vyloučeno ledvinami během 24 hodin, především jako glukuronidy (60 – 80 %) a sulfátové konjugáty (20 – 30 %). Méně než 5 % je vyloučeno v nezměněném stavu. Eliminační poločas jsou přibližně 2 hodiny. U pacientů s poškozenou jaterní nebo renální funkcí, po předávkování a u novorozenců je poločas prodloužen. Maximální účinek a průměrná doba trvání účinku (4 – 6 hodin) přibližně odpovídají plazmatické koncentraci. Renální nedostatečnost Eliminace paracetamolu a jeho metabolitů je u pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 10 ml/min) je opožděná. Starší pacienti Schopnost konjugace je nezměněna. Chlorfenamin Maximální hladiny dosahuje chlorfenamin za 1-2 hodiny po podání. Účinek chlorfenaminu přetrvává 3-6 hodin. Detoxikace probíhá především v játrech, a to hydroxylací a konjugací a také demetylací a tvorbou N- a S-oxidů.

Biologická dostupnost po perorálním podání je 25 – 50 %, díky vysokému first-pass efektu, který je snížen při jaterní nedostatečnosti. Vazba na plazmatické bílkoviny je 69 – 72 %. Distribuční funkční objem 3 – 7 l/kg tělesné hmotnosti je relativně vysoký. Plazmatický poločas chlorfenaminu u dospělých je 15 – 36 hodin, u dětí 10 – 13 hodin. Při ledvinné nedostatečnosti je třeba očekávat prodloužení poločasu metabolitů. Nezměněného chlorfenaminu je v moči vylučováno 0 – 34 % dávky, v závislosti na pH (alkalické nebo kyselé). Při prodlouženém užívání může dojít ke kumulaci. Kofein Po perorálním užití je kofein vstřebám rychle a téměř kompletně (t1/2 = 2 – 13 minut) a jeho biologická

dostupnost je téměř kompletní. Po užití 5 mg/kg bylo maximální koncentrace dosaženo během 30 – 40 minut. Vazba na plazmatické bílkoviny je 30 až 40 % a distribuční objem 0,52 až 1,06 l/kg. Kofein je distribuován do všech kompartmentů a rychle přechází přes mozkovou a placentární bariéru a je vylučován do mateřského mléka. Plazmatický poločas je mezi 4,1 a 5,7 hodinami, intra a interindividuální výkyvy vedly k hodnotám až 9 – 10 hodin. Kofein a jeho metabolity jsou převážně vylučovány ledvinami. V moči sbírané po dobu 48 hodin bylo prokázáno 86 % dávky, ze které bylo pouze maximálně 1,8 % nezměněného kofeinu. Hlavní metabolity jsou 1-metyl-uriková kyselina (12 – 38 %), 1-metylxantin (8 – 19 %) a 5-acetylamino-6 amino-3-metyl-uracil (15 %). Stolice obsahovala pouze 2 – 5 % dávky. 1,7-dimetyl uriková kyselina byla identifikována jako hlavní metabolit, tvořící 44 % celkového množství. Kyselina askorbová Kyselina askorbová se vstřebává v proximální části střeva v závislosti na koncentraci. Se stoupající jednotlivou dávkou biologická dostupnost klesá na 60 – 75 % po podání 1 g, na přibližně 40 % po 3 g a na 16 % po 12 g. Nevstřebaná část je rozložena ve střevní mukóze většinou na CO2 a organické

kyseliny. U zdravých dospělých je maximálního metabolizmu 40 až 50 mg/den dosaženo při plazmatických koncentracích 0,8 – 1,0 mg/dl. Celkový denní metabolizmus je přibližně 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Po příjmu velmi vysokých perorálních dávek jsou krátkodobě plazmatické koncentrace až 4,2 mg/dl dosaženy po 3 hodinách. 80% nezměněné kyseliny askorbové se vylučuje v moči. Průměrný poločas je 2,9 hodiny. Renální eliminace probíhá glomerulární filtrací, následovanou reabsorpcí v proximálním tubulu. Horní hranice koncentrace kyseliny askorbové/dl plazmy u zdravých dospělých je 1,34 ± 0,21 mg u mužů a 1,46 ± 0,22 u žen. Akumulace kyseliny askorbové po pravidelném užívání přibližně 180 mg/den je nejméně 1,5 g. Kyselina skorbová se akumuluje v hypofýze, nadledvinkách, očních čočkách a leukocytech. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Akutní a chronická toxicita Paracetamol Akutní, subchronická a chronická toxicita paracetamolu byla studována na potkanech a myších. Zaznamenány byly léze v gastrointestinálním traktu, změny krevního obrazu, degenerace jaterního a ledvinného parenchymu včetně nekrózy. Příčiny těchto změn jsou připisovány na jedné straně mechanismu účinku paracetamolu (viz výše), a na druhé straně metabolismu paracetamolu. Metabolity, kterým jsou přičítány toxické účinky a následné orgánové změny, byly objeveny také u lidí. Proto nesmí být paracetamol užíván po dlouhou dobu a/nebo ve vysokých dávkách. Případy reverzibilní, chronické agresivní hepatitidy byly popsány u denních dávek 3,9 g a 2,9 g při užívání po dobu 1 roku. Denní dávky s významným účinkem na poškození jater u nealkoholiků byly 5,8 g, zatímco příznaky intoxikace byly sledovány nejdříve po 3 týdnech užívání.

Chlorfenamin Po perorálním užití maleátu chlorfenaminu byla LD50 u myší 162 mg/kg.

Studie chronické toxicity neprokázaly jasné chlorfenaminu specifické toxické účinky. Kofein Při studiích na zvířatech byly pozorovány gastrointestinální vředy a poškození jater a ledvin po dlouhodobém používání terapeuticky nevýznamných vysokých dávek. Kyselina askorbová Studie subchronické a chronické toxicity u potkanů neprokázaly specifické toxické účinky. Mutagenní a tumorogenní potenciál Paracetamol Extenzivní studie neprokázaly významné genotoxické riziko spojené s užíváním terapeutických, t.z. netoxických dávek paracetamolu. Dlouhodobé studie u potkanů a myší neprokázaly žádný specifický tumorogenní účinek u dávkování netoxického pro játra. Chlorfenamin Při testech in vitro nebyl mutagenní potenciál chlorfenaminu relevantní pro klinické používání prokázán. Dlouhodobé studie u potkanů a myší neprokázaly žádný specifický tumorogenní potenciál. Kofein Tak jako ostatní metylxantiny, má také kofein in vitro potenciál k poškození chromozomů. Celkový souhrn vědeckých studií metabolizmu a mutagenních vlastností kofeinu neprokazuje mutagenní účinek in vivo. Dlouhodobé studie neprokázaly žádný karcinogenní účinek kofeinu. Kyselina askorbová Dlouhodobé studie u myší neprokázaly žádný tumorogenní potenciál. Studie na buněčných kulturách a zvířatech neprokázaly v terapeutickém rozmezí dávkování žádný mutagenní potenciál. Reprodukční toxicita Paracetamol Paracetamol prochází přes placentární bariéru. Studie na zvířatech a současné zkušenosti u lidí dosud neprokázaly reprodukční poškození. Chlorfenamin U chlorfenaminu nebyl toxický účinek na reprodukci dostatečně testován. Dosud nejsou dostupné údaje týkající se fertility a účinků na postnatální vývoj. Kofein Kofein prochází přes placentární bariéru. Ve velmi vysokých dávkách byly pozorovány u různých zvířecích druhů (potkani, myši, králíci) odlišné výsledky týkající se poškození plodu. Embryotoxické a fetotoxické, ale ne teratogenní účinky, byly pozorovány u potkanů po podání velmi vysokých dávek kofeinu (více než 100 mg /kg). U lidí při užívání terapeutických dávek nebo požívání kávy nebylo pozorováno zvýšené riziko ovlivnění těhotenství a vývoje dítěte. Kyselina askorbová Studie u dvou zvířecích druhů s denními dávkami 150, 250, 500 a 1 000 mg/kg neprokázaly fetotoxický účinek. Kyselina askorbová je vylučována do mateřského mléka a přechází přes placentu prostou difuzí.

6. Farmaceutické údaje 6.1. Seznam pomocných látek Želatina, glycerol-tristearát, monohydrát laktózy, chinolinová žluť (E 104), sodná sůl erythrosinu (E 127), oxid titaničitý (E 171), čištěná voda. 6.2. Inkompability Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 5 let 6.4. Zvláštní podmínky pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30°C. 6.5. Druh obalu a velikost balení Blistr (bílý neprůhledný PVC-PVDC / Al-papír nebo bílý neprůhledný PVC-PVDC / Al-pergamen), krabička. Velikost balení 20 tobolek. 6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2–18 61118 Bad Vilbel, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 07/054/96-C 9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 31.1.1996 / 29.6.2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 29.2.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Grippostad

tvrdé tobolky

Paracetamolum, Acidum ascorbicum, Coffeinum, Chlorphenamini maleas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje paracetamolum 200 mg, acidum ascorbicum 150 mg, coffeinum 25 mg, chlorphenamini maleas 2,5 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 tobolek 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel). Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 07/054/96-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu 15. NÁVOD K POUŽITÍ Dospělí a mladiství užívají 3krát denně 2 tobolky. Snižuje horečku Tlumí bolest Uvolňuje ucpaný nos K léčbě příznaků chřipky a nachlazení 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Grippostad

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Grippostad

tvrdé tobolky

Paracetamolum 200 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, Coffeinum 25 mg, Chlorphenamini maleas 2,5

mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.