Grimodin 600 Mg

Kód 0162229 ( )
Registrační číslo 21/ 396/09-C
Název GRIMODIN 600 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0142880 POR TBL FLM 10X600MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162230 POR TBL FLM 100X600MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162231 POR TBL FLM 120X600MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0162229 POR TBL FLM 50X600MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0142881 POR TBL FLM 60X600MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GRIMODIN 600 MG

1

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls139000/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

Grimodin 600 mg

potahované tablety

gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je Grimodin a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat

3.

Jak se Grimodin užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Grimodin uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Grimodin a k čemu se používá

Přípravek Grimodin patří do skupiny přípravků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické

bolesti(dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Léčivou látkou přípravku Grimodin je gabapentinum. Grimodin se používá k léčbě: -

různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později

mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek

Grimodin k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše

onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Grimodin navíc k Vaší současné

léčbě. Přípravek Grimodin může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let používán i samostatně.

-

periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna

nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti

lze popsat jako pocit horka, pálení, pulzování, bodání, píchání, stahy, bolestivé, šimrání,

necitlivost, mravenčení apod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat

Neužívejte Grimodin -

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto

2

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření Před použitím přípravku Grimodin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. -

Trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování.

-

Podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin),

informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

-

Pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte,

ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět

slinivky).

U malého počtu lidí léčených antiepileptiky, jako je gabapentin, se vyskytly myšlenky na

sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás takové myšlenky někdy vyskytnou, okamžitě se

obraťte na svého lékaře. Důležitá informace o možné závažné reakci U malého počtu pacientů užívajících gabapentin se vyskytla alergická reakce nebo potenciální závažná

kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny. Musíte tyto

příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Grimodin. Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části "Kontaktujte svého

lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků,

protože může být závažný". Další léčivé přípravky a Grimodin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Léky obsahující morfin Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může

zvýšit účinek přípravku Grimodin. Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) Je-li přípravek Grimodin užíván současně s antacidy, které obsahují hliník a hořčík, může být sníženo

vstřebávání přípravku Grimodin ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Grimodin nejdříve dvě hodiny

po podání antacida. Grimodin -

pravděpodobně se vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními

antikoncepčními přípravky.

-

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte

svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Grimodin s jídlem a pitím Grimodin lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Grimodin se nesmí v těhotenství užívat, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět,

musí používat spolehlivou antikoncepci. Nebyly provedeny žádné studie sledující používání gabapentinu těhotnými ženami, ale u jiných

přípravků používaných k léčbě záchvatů bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li

užíváno více přípravků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto pod dohledem lékaře

užívejte pokud možno pouze jeden přípravek pro léčbu záchvatů.

3

Vyhledejte ihned svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Grimodin otěhotníte, myslíte si, že

byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Užívání tohoto přípravku náhle nepřerušujte, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše

dítě závažné důsledky. Kojení Gabapentin, léčivá látka přípravku Grimodin, se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že

účinky na kojence nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Grimodin nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Grimodin může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Nesmíte řídit, obsluhovat složité

stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento

lék nepříznivě neovlivňuje Vaše schopnosti vykonávat tyto činnosti. 3.

Jak se Grimodin užívá

Vždy užívejte přípravek Grimodin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Grimodin je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému

lékaři nebo lékárníkovi. Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Grimodin, pokud nemáte

potíže s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací

schéma a/nebo dávky. Grimodin nepřestávejte užívat, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Způsob a cesta podání Grimodin je určen pro perorální podání. Tablety vždy polykejte celé s dostatečným množstvím vody. Epilepsie, obvyklá dávka je: Dospělí a dospívající: Užijte takový počet tablet, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat

dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně. Poté může

být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně.

Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. jednou ráno, jednou

odpoledne a jednou večer. Děti ve věku od 6 let a starší: Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá

zahájena nízkou úvodní dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá

dávka pro kontrolu epilepsie je 25-35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých

dávkách;tableta(y) se užívají každý den, obvykle jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer. Grimodin se nedoporučuje používat u dětí do 6 let. Periferní neuropatická bolest, obvyklá dávka je: Dospělí: Užijte takový počet tablet, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat

dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně. Poté může být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku

3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj.

jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer. Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

4

Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkování, pokud trpíte onemocněním ledvin nebo podstupujete

hemodialýzu. Jestliže jste užil/a více přípravku Grimodin, než jste měl/a Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat nežádoucí účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať,

dvojité vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Užijete-li více přípravku Grimodin, než Vám bylo

předepsáno, kontaktujte ihned svého lékaře, nebo vyhledejte nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte

s sebou zbylé tablety, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste

užil/a. Jestliže jste zapomněl/a užít Grimodin Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Jestliže jste přestal/a užívat Grimodin Nepřestávejte užívat Grimodin, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba

učinit tak postupně během nejméně jednoho týdne. Přestanete-li užívat Grimodin náhle nebo dříve,

než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Grimodin nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli

z následujících příznaků, protože může být závažný: -

Závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a

zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).

-

Úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní

pankreatitidy (zánět slinivky).

-

Grimodin může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která může

postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při tomto typu

reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může způsobit, že

budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude Grimodin vysazen. Neprodleně zkontaktujte

svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujících projevů:

- kožní vyrážka; - kopřivka; - horečka; - neustupující zduření uzlin; - otok rtů a jazyka; - zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí; - neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení; - těžká únava nebo slabost; - neočekávaná bolest svalů; - časté infekce.

Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a rozhodnout,

zda máte v dalším užívání přípravku Grimodin pokračovat.

5

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. Jiné nežádoucí účinky zahrnují: Velmi časté nežádoucí účinky ( mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

virové infekce

pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace

únava, horečka

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce ucha nebo jiné

infekce

nízký počet bílých krvinek

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu

zloba vůči jiným lidem, zmatenost, kolísání nálady, deprese, úzkost, nervozita, obtíže

s myšlením •

křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolesti hlavy, citlivá kůže,

snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zesílené, oslabené

nebo chybějící reflexy

rozmazané vidění, dvojité vidění

točení hlavy

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

vomitus (zvracení), nauzea (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest

břicha, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

potíže s erekcí (impotence)

otok dolních a horních končetin, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné

chřipce

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na váze

náhodné zranění, zlomenina, odřenina

Kromě toho bylo v klinických studiích u dětí často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby. Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

alergické reakce jako je kopřivka;

omezená pohyblivost;

zrychlená srdeční činnost;

otok obličeje, trupu a končetin;

abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

Po uvedení na trh byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

snížení počtu trombocytů (krevních destiček)

halucinace

6

potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost

zvonění v uších

skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé

vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně;

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

zánět jater

akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence);

zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně;

nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest,

pocení), bolest na hrudi;

kolísání krevního cukru u pacientů s diabetem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. 5.

Jak Grimodin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Grimodin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí. 6.

Obsah balení a další informace

Co Grimodin obsahuje -

Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 mg.

-

Pomocnými látkami přípravku Grimodin, potahované tablety, jsou:

Jádro: povidon 360, krospovidon, poloxamer 407, magnesium-stearát. Potahová vrstva: Opadry 20A28569 (hyprolosa, mastek). Jak Grimodin vypadá a co obsahuje toto balení Potahovaná tableta. Bílé, konvexní podlouhlé potahované tablety s vyraženým označením síly. Všechny tablety jsou baleny v PVC+PVDC/Al blistrech. Velikost balení přípravku Grimodin: 10, 50, 60, 100 nebo 120 potahovaných tablet.

7

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko Výrobce WEST-PHARMA – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A. Rua João de Deus, n.º 11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalsko Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas S.A. Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugalsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika:

Grimodin Portugalsko: Gabapentina Gabamox. Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls139000/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Grimodin 600 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 600mg potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta. Bílé, konvexní podlouhlé potahované tablety s vyraženým označením síly. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Epilepsie Grimodin je indikován jako přídatná léčba parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní

u dospělých a dětí ve věku od 6 let (viz bod 5.1). Grimodin je indikován jako monoterapie k léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo

bez ní u dospělých a dospívajících od 12 let věku. Léčba periferní neuropatické bolesti Grimodin je indikován k léčbě periferní neuropatické bolesti, jako je bolestivá diabetická neuropatie a

postherpetická neuralgie, u dospělých. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Perorální podání. Grimodin lze podat s jídlem nebo bez jídla a je nutno jej spolknout vcelku a zapít dostatečným

množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). V tabulce 1 je popsáno titrační schéma pro zahájení léčby u všech indikací, které se doporučuje pro

dospělé a dospívající od 12 let věku. Doporučené dávkování pro děti mladší 12 let je popsáno

samostatně ve zvláštním pododstavci dále v tomto bodu.

Tabulka 1

Dávkovací schéma – zahajovací titrace

1. den

2. den

3. den

300 mg jednou denně

300 mg dvakrát denně

300 mg třikrát denně

Epilepsie

Epilepsie obvykle vyžaduje dlouhodobou léčbu. Dávkování je stanoveno ošetřujícím lékařem podle

individuální snášenlivosti a účinnosti. Pokud lékař usoudí, že je vhodné dávku snížit, léčbu ukončit,

nebo ji nahradit jiným léčivým přípravkem, je nutné toto provádět postupně, během alespoň jednoho

týdne. Dospělí a dospívající: V klinických studiích bylo účinné dávkovací rozmezí 900 až 3600 mg/den. Léčbu je možné zahájit

podle titračního schématu popsaného v tabulce 1 nebo podáním dávky 300 mg třikrát denně v 1. den.

Poté je možné dávku dále zvyšovat o 300 mg/den každé 2 až 3 dny až na maximální dávku

3600 mg/den, v závislosti na individuální odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. U některých

pacientů může být vhodná pomalejší titrace gabapentinu. Nejkratší doba k dosažení dávky

1800 mg/den je jeden týden, k dosažení dávky 2400 mg/den dva týdny a k dosažení 3600 mg/den tři

týdny. V dlouhodobých otevřených klinických studiích byly dobře tolerovány dávky až do

4800 mg/den. Celková denní dávka musí být rozdělena do 3 dílčích dávek, maximální interval mezi

dvěma dávkami nesmí překročit 12 hodin, aby se zabránilo nástupu křečí. Děti ve věku od 6 let a starší: Zahajovací dávka má být v rozmezí 10 až 15 mg/kg/den a účinné dávky je dosaženo postupnou titrací

během přibližně 3 dnů. Účinná dávka gabapentinu u dětí starších 6 let je 25 až 35 mg/kg/den.

V dlouhodobé klinické studii byla dobře snášena dávkování až do 50 mg/kg/den. Celková denní dávka

musí být rozdělena do 3 dílčích dávek, maximální interval mezi dvěma dávkami nesmí překročit

12 hodin. Pro optimalizaci léčby gabapentinem není nutná kontrola plazmatických hladin gabapentinu.

Gabapentin může být také používán v kombinaci s jinými antiepileptickými léčivými přípravky, bez

obav ze změny plazmatických koncentrací gabapentinu nebo sérové koncentrace jiných léčivých

přípravků na epilepsii. Periferní neuropatická bolest Dospělí Léčbu je možné zahájit podle titračního schématu popsaného v tabulce 1. Případně může být

zahajovací dávka 900 mg/den podána ve 3 stejně velkých dávkách. Poté je možné dávku dále zvyšovat

o 300 mg/den každé 2 až 3 dny až na maximální dávku 3600 mg/den, v závislosti na individuální

odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. U některých pacientů může být vhodná pomalejší titrace

gabapentinu. Nejkratší doba k dosažení dávky 1800 mg/den je jeden týden, k dosažení dávky

2400 mg/den dva týdny a k dosažení 3600 mg/den tři týdny. Účinnost a bezpečnost při léčbě periferní neuropatické bolesti, jako je bolestivá diabetická neuropatie

a postherpetická neuralgie, nebyla v léčebném období delším než 5 měsíců v klinických studiích

zjišťována. Potřebuje-li pacient léčbu periferní neuropatické bolesti déle než 5 měsíců, musí ošetřující

lékař vyhodnotit klinický stav pacienta a stanovit potřebu další léčby. Pokyny pro všechny indikace Zvyšování dávky u pacientů s celkově špatným zdravotním stavem, tj. s nízkou tělesnou hmotností, po

transplantacích orgánů apod., má probíhat pomaleji, buď za použití nižších dávek, nebo delších

intervalů mezi zvyšováním dávek. Použití u starších pacientů (ve věku nad 65 let) Starší pacienti mohou vyžadovat úpravu dávkování vzhledem ke snižující se funkci ledvin s věkem

(viz tabulka 2). U starších pacientů mohou být častější somnolence, periferní otoky a astenie. Použití u pacientů s poškozením ledvin U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin a/nebo u dialyzovaných pacientů se doporučuje dávkování

upravit podle tabulky 2. Pro pacienty s insuficiencí ledvin lze použít tobolky s obsahem 100 mg

gabapentinu.

Tabulka 2

DÁVKOVÁNÍ GABAPENTINU U DOSPĚLÝCH PODLE FUNKCE LEDVIN

Clearance kreatininu (ml/min)

Celková denní dávkaa (mg/den)

80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

150b-600

<15c

150b-300

a Celkovou denní dávku je nutno rozdělit do 3 dílčích dávek. Snížené dávkování je pro pacienty

s poškozením ledvin (clearance kreatininu <79 ml/min). b Podává se 300 mg obden. c U pacientů s clearance kreatininu <15 ml/min je nutné denní dávku snížit v poměru ke clearance

kreatininu (např. pacient s clearance kreatininu 7,5 ml/min by měl užívat polovinu denní dávky

pacienta s clearance kreatininu 15 ml/min). Použití u pacientů podstupujících hemodialýzu U anurických pacientů podstupujících hemodialýzu, kteří dosud nedostávali gabapentin, se doporučuje

úvodní dávka 300 až 400 mg, a dále 200 až 300 mg gabapentinu po každých 4 hodinách hemodialýzy.

Ve dnech bez hemodialýzy, se léčba gabapentinem nemá podávat. Pro pacienty s poškozením ledvin, kteří podstupují hemodialýzu, se udržovací dávka gabapentinu

stanovuje podle doporučení uvedených v tabulce 2. K udržovací dávce se navíc doporučuje přidat po

každých 4 hodinách dialýzy dávku 200 až 300 mg gabapentinu. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 4.4 Zvláštní upozornění a opaření pro použití U pacientů léčených antiepileptiky v několika indikacích byly hlášeny sebevražedné myšlenky a

chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných studií antiepileptik rovněž ukázala

mírný nárůst rizika sebevražedných myšlenek a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a

dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u gabapentinu. Pacienti proto musí být sledováni s ohledem na známky sebevražedných myšlenek a chování, přičemž

je nutno zvážit příslušnou léčbu. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) musí být poučeni, aby v případě

výskytu sebevražedných myšlenek nebo chování vyhledali lékařskou pomoc. Onemocní-li pacient léčený gabapentinem akutní pankreatitidou, je třeba zvážit ukončení léčby (viz

bod 4.8). Přestože nebyl u gabapentinu pozorován rebound fenomén, náhlé vysazení antikonvulziv u

epileptických pacientů může přivodit status epilepticus (viz bod 4.2). Tak jako u jiných antiepileptických léčivých přípravků se po použití gabapentinu může u některých

pacientů objevit zvýšení frekvence záchvatů nebo nový typ záchvatů. Tak jako u jiných antiepileptik bývá pokus o vysazení současně podávaných antiepileptik při léčbě

refrakterních pacientů s více než jedním antiepileptikem, a zavedení monoterapie gabapentinem, málo

úspěšný.

Gabapentin se nepovažuje za účinný při léčbě primárně generalizovaných záchvatů, jako jsou absence

a může u některých pacientů tyto typy záchvatů zhoršit. Proto je třeba u pacientů se smíšenými

záchvaty včetně absencí používat gabapentin s opatrností. U pacientů ve věku 65 let a starších nebyly systematické studie s gabapentinem prováděny. V jedné

dvojitě zaslepené studii s pacienty s neuropatickou bolestí se somnolence, periferní otoky a astenie u

pacientů ve věku 65 let a více objevily v poněkud vyšším procentu než u mladších pacientů. Bez

ohledu na tato zjištění klinické výzkumy u této věkové skupiny nenaznačují, že by byl profil

nežádoucích účinků jiný než u mladších pacientů. Účinky dlouhodobé léčby (delší než 36 týdnů) gabapentinem na učení, inteligenci a vývoj dětí a

dospívajících nebyly adekvátně studovány. Přínosy dlouhodobé léčby je proto nutné zvážit oproti

potenciálním rizikům této terapie. Vyrážka způsobená léky s eozinofilií a systémovými projevy (DRESS) Těžké, život ohrožující systémové hypersenzitivní reakce jako je vyrážka způsobená léky s eozinofilií

a systémovými projevy (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms = DRESS) byly hlášeny

u pacientů užívajících antiepileptika včetně gabapentinu (viz bod 4.8). Je důležité mít na paměti, že časné manifestace hypersenzitivity, jako je horečka nebo lymfadenopatie,

mohou být přítomné i bez projevené vyrážky. Pokud se takové známky nebo projevy u pacienta

objeví, měl by být okamžitě vyšetřen. Pokud není prokázán jiný etiologický původ těchto projevů,

gabapentin by měl být vysazen. Laboratorní testy Při semikvantitativním stanovení celkové bílkoviny v moči testovacími proužky se mohou objevit

falešně pozitivní výsledky. Proto se doporučuje ověřit takovýto pozitivní výsledek proužkového testu

metodami založenými na odlišných analytických principech jako je Biuretova metoda, turbidimetrická

nebo barvivo vážící metoda anebo použít tyto alternativní metody hned na počátku. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Ve studii se zdravými dobrovolníky (N=12), kde byly 2 hodiny před podáním tobolky s 600 mg

gabapentinu podávány tobolky s 60 mg morfinu s řízeným uvolňováním, se střední hodnota AUC

gabapentinu zvýšila o 44 % v porovnání s gabapentinem podávaným bez morfinu. Proto je nutné u

pacientů pečlivě sledovat známky útlumu CNS, jako je somnolence, a přiměřeně snížit dávku

gabapentinu nebo morfinu. Interakce mezi gabapentinem a fenobarbitalem, fenytoinem, kyselinou valproovou a karbamazepinem

nebyly pozorovány. Farmakokinetika gabapentinu v ustáleném stavu je obdobná u zdravých jedinců a u pacientů s epilepsií

užívajících tato antiepileptika. Současné podávání gabapentinu a perorálních kontraceptiv obsahujících norethisteron a/nebo

ethinylestradiol neovlivňuje farmakokinetiku v ustáleném stavu ani jedné z látek. Současné podávání gabapentinu a antacid obsahujících hliník a hořčík snižuje biologickou dostupnost

gabapentinu až o 24 %. Doporučuje se podávat gabapentin nejdříve za dvě hodiny po podání antacida. Probenecid nemění vylučování gabapentinu ledvinami. Nepředpokládá se, že by mírně snížené vylučování gabapentinu ledvinami, pozorované při současném

podávání cimetidinu, mělo klinický význam. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Riziko spojené s epilepsií a léčivými přípravky na epilepsii obecně Riziko vrozených vad je 2-3krát vyšší u dětí narozených matkám užívajícím antiepileptický léčivý

přípravek. Nejčastěji hlášenými vadami jsou rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty

neurální trubice. Terapie více antiepileptiky může být spojena s vyšším rizikem kongenitálních

malformací než monoterapie, proto je důležité, aby byla monoterapie využívána kdykoli je to možné.

Ženy, které chtějí otěhotnět nebo jsou ve fertilním věku, musí být poučeny odborníkem a pokud žena

plánuje otěhotnění, musí být přehodnocena potřeba antiepileptické léčby. K náhlému vysazení

antiepileptické léčby nesmí dojít, protože to může vést k náhlému výskytu záchvatů, což může mít

závažné důsledky pro matku i dítě. Vzácně byl u dětí matek s epilepsií pozorován opožděný vývoj.

Není možné rozlišit, zda je opožděný vývoj zapříčiněn genetickými nebo sociálními faktory, epilepsií

matky nebo antiepileptickou léčbou. Riziko spojené s gabapentinem Dostatečné údaje o používání gabapentinu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není

známo. Gabapentin smí být v těhotenství používán pouze tehdy, pokud případný přínos pro matku

jednoznačně převýší možné riziko pro plod. Není možné jednoznačně určit, zda je gabapentin užívaný v těhotenství spojen se zvýšeným rizikem

kongenitálních malformací, a to vzhledem k epilepsii samotné a přítomnosti současně užívaných

antiepileptických léčivých přípravků během každého hlášeného těhotenství. Gabapentin se vylučuje do mateřského mléka. Protože účinky u kojenců nejsou známy, je nutné

podávat gabapentin kojícím matkám s opatrností. Gabapentin lze podávat kojícím matkám pouze

tehdy, pokud přínos jednoznačně převýší rizika. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Gabapentin může mít mírný až střední vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat

stroje. Gabapentin působí na centrální nervový systém a může vyvolat ospalost, závratě nebo jiné

podobné příznaky. I kdyby byly tyto příznaky mírného nebo středního stupně, tyto nežádoucí účinky

mohou být potenciálně nebezpečné pro pacienty, kteří řídí nebo obsluhují stroje. Toto se týká

především začátku léčby a období po zvýšení dávky. 4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky pozorované z klinických studií s epilepsií (přídatná léčba i monoterapie) a

neuropatickou bolestí jsou uvedeny společně, seřazené podle kategorie a četnosti: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); méně časté (>1/1000, <1/100) a vzácné (>1/10000;

<1/1000). Byl-li nežádoucí účinek pozorován v klinických studiích s odlišnými četnostmi, je uveden

s nejvyšší hlášenou četností. Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny kurzívou níže s četností

„Není známo (z dostupných údajů nelze určit)“. V rámci kategorie jsou nežádoucí účinky seřazeny podle snižující se závažnosti.

Orgánový systém

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Velmi časté

virové infekce

Časté

pneumonie, respirační infekce, infekce močových cest,

infekce, otitis media

Poruchy krve a lymfatického systému Časté

leukopenie

Není známo

trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

alergické reakce (např. kopřivka)

Není známo

syndrom z přecitlivělosti, systémová reakce s různými

projevy, které mohou zahrnovat horečku, vyrážku,

hepatitida, lymfadenopatii, eozinofilii, případně jiné

projevy a příznaky

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

anorexie, zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Časté

hostilita, zmatenost a emoční labilita, deprese, úzkost,

nervozita, abnormální myšlení

Není známo

halucinace

Poruchy nervového systému

Velmi časté

somnolence, závratě, ataxie

Časté

křeče, hyperkinezie, dysartrie, amnézie, tremor, insomnie,

bolest hlavy, pocity jako je parestézie, hypestézie, poruchy

koordinace, nystagmus, zvýšené, snížené nebo chybějící

reflexy

Méně časté

hypokineze

Není známo

jiné poruchy hybnosti (např. choreoatetóza, dyskineze,

dystonie)

Poruchy oka

Časté

poruchy vidění jako je amblyopie, diplopie

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

vertigo

Není známo

tinnitus

Srdeční poruchy

Méně časté

palpitace

Cévní poruchy

Časté

hypertenze, vazodilatace

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté

dyspnoe, bronchitida, faryngitida, kašel, rhinitida

Gastrointestinální poruchy

Časté

zvracení, nauzea, anomálie zubů, gingivitida, průjem,

bolest břicha, dyspepsie, zácpa, sucho v ústech nebo v

hrdle, flatulence

Není známo

pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

hepatitida, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

edém obličeje, purpura, nejčastěji popsaná jako podlitiny

z fyzického traumatu, vyrážka, pruritus, akné

Není známo

Stevens-Johnsonův syndrom, angioedém, erythema

multiforme, alopecie, vyrážka způsobená léky s eozinofilií a

systémovými projevy (viz bod 4.4)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

artralgie, myalgie, bolest zad, fascikulace

Není známo

myoklonus

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

akutní renální selhání, inkontinence

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Časté

impotence

Není známo

hypertrofie prsů, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

únava, horečka

Časté

periferní edémy, abnormální chůze, astenie, bolest,

malátnost, příznaky podobné chřipce

Méně časté

generalizované otoky

Není známo

reakce z vysazení (nejčastěji úzkost, insomnie, nauzea,

bolest a pocení), bolest na hrudi. Byla hlášena náhlá

nevysvětlitelná úmrtí, u kterých nebyla zjištěna příčinná

souvislost s léčbou gabapentinem

Vyšetření

Časté

snížení počtu bílých krvinek, přírůstek tělesné hmotnosti

Méně časté

zvýšení funkčních jaterních testů SGOT (AST), SGPT

(ALT) a bilirubinu

Není známo

kolísání krevního cukru u pacientů s diabetem

Poranění a otravy

Časté

náhodný úraz, zlomenina, odřeniny

Během léčby gabapentinem byly hlášeny případy akutní pankreatitidy. Příčinná souvislost

s gabapentinem není jasná (viz bod 4.4). U pacientů podstupujících hemodialýzu v terminálním stadiu ledvinného selhání byla hlášena

myopatie se zvýšenými hladinami kreatinkinázy. Pouze v klinických studiích u dětí byly hlášeny infekce dýchacích cest, otitis media, křeče a

bronchitida. Kromě toho bylo v klinických studiích u dětí častěji hlášeno agresivní chování a

hyperkinezie. 4.9 Předávkování Při předávkování až 49 g gabapentinu nebyla pozorována akutní, život ohrožující toxicita. Symptomy

předávkování zahrnovaly závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargii a mírný průjem.

Všichni pacienti se po podpůrné léčbě zotavili. Snížená absorpce gabapentinu při vysokých dávkách

může omezit absorpci látky při předávkování a tím minimalizovat toxicitu po předávkování. I když lze gabapentin odstranit hemodialýzou, není podle zkušeností obvykle zapotřebí. U pacientů

s těžkou poruchou ledvin však může být hemodialýza indikována. Po podání dávek až 8000 mg/kg myším a potkanům nebyla stanovena perorální letální dávka

gabapentinu. Známky akutní toxicity u zvířat zahrnovaly ataxii, obtížné dýchání, ptózu, hypoaktivitu

nebo excitaci. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptika, jiná antiepileptika ATC kód: N03AX12 Přesný mechanismus účinku gabapentinu není znám. Gabapentin je strukturálním analogem neurotransmiteru GABA (kyselina gama-aminomáselná), ale

jeho mechanismus účinku se liší od účinku jiných léčivých látek, které působí na GABA synapse,

včetně valproátů, barbiturátů, benzodiazepinů, inhibitorů GABA aminotransferázy, inhibitorů

vychytávání GABA, agonistů GABA a proléků GABA. In vitro studie s radioaktivně značeným

gabapentinem charakterizovala nová vazební místa peptidů v mozkové tkáni potkanů (zahrnující

neokortex a hippokampus), která mohou souviset s antikonvulzivním a analgetickým účinkem

gabapentinu a jeho strukturálních derivátů. Jako vazební místa gabapentinu byly identifikovány alfa2-

delta podjednotky napěťově řízených kalciových kanálů. Gabapentin se při obvyklých klinických koncentracích neváže na jiné běžné receptory léčiv či

neurotransmiterů v mozku včetně receptorů GABAA, GABAB, benzodiazepinových, glutamátových,

glycinových nebo N-methyl-d-aspartátových. Gabapentin neinteraguje se sodíkovými kanály in vitro a tím se liší od fenytoinu a karbamazepinu.

Gabapentin částečně snižuje odpovědi na agonistu glutamátu N-methyl-D-aspartát (NMDA) u

některých testů in vitro, ovšem pouze u koncentrací vyšších než 100 μM, kterých se in vivo

nedosahuje. Gabapentin mírně snižuje uvolňování monoaminových neurotransmiterů in vitro.

Podáváním gabapentinu potkanům se zvyšuje obrat GABA v některých částech mozku, podobně jako

po podání valproátu sodného, třebaže v jiných oblastech mozku. Význam těchto různých působení

gabapentinu pro antikonvulzivní účinek je ještě třeba určit. U zvířat gabapentin snadno prostupuje do

mozku a zabraňuje záchvatům způsobeným maximální dávkou elektrošoku, chemickými konvulzivy

včetně inhibitorů GABA syntézy, a v genetických modelech záchvatů. Klinická studie přídatné léčby parciálních záchvatů u pediatrických pacientů ve věku 3-12 let ukázala

numerický, ovšem nikoliv statisticky významný, rozdíl při dosahování 50% míry odpovědi ve

prospěch skupiny léčené gabapentinem v porovnání s placebem. Doplňující post-hoc analýza odpovědí

na léčbu podle věku neprokázala statisticky významný vliv věku, ani jako kontinuální ani jako binární

veličiny (věkové skupiny 3-5 a 6-12 let). Data z této post-hoc analýzy jsou shrnuta v následující

tabulce:

Odpověď (≥50 % zlepšeno) na léčbu a věk populace MITT*

Věková kategorie

Placebo

Gabapentin

Hodnota P

<6 let

4/21 (19,0 %)

4/17 (23,5 %)

0,7362

6 až 12 let

17/99 (17,2 %)

20/96 (20,8 %)

0,5144

*Upravená „intent to treat“ populace (MITT) byla definována jako všichni pacienti randomizovaní do

medikace studie, kteří zároveň měli vyhodnotitelné deníky se záznamy záchvatů během 28 dnů

v období před léčbou ve studii i během dvojitě zaslepené fáze léčby. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Po perorálním podání gabapentinu je maximálních koncentrací gabapentinu v plazmě dosaženo za 2 až

3 hodiny. Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) má tendenci klesat

s rostoucí dávkou. Absolutní biologická dostupnost 300 mg tobolky je přibližně 60 %. Jídlo včetně

tučné stravy nemá na farmakokinetiku gabapentinu žádný klinicky signifikantní vliv. Farmakokinetika gabapentinu není ovlivněna opakovaným podáním. Přestože obecně byly

v klinických studiích plazmatické koncentrace gabapentinu mezi 2 μg/ml a 20 μg/ml, neměly tyto

koncentrace s ohledem na bezpečnost a účinnost prediktivní hodnotu. Farmakokinetické parametry

jsou uvedeny v tabulce 3. Tabulka 3 Souhrn středních hodnot (%CV) farmakokinetických parametrů gabapentinu v ustáleném stavu při

perorálním podávání každých 8 hodin

Farmakokinetický

parametr

300 mg

(N = 7)

400 mg

(N = 14)

800 mg

(N = 14)

Střední hodnota %CV Střední hodnota %CV Střední hodnota %CV

Cmax (µg/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (hod)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (hod)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC (0-8) (µg.hod/ml)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae% (%)

ND

ND

47,2

(25)

34,4

(37)

Cmax = maximální plazmatická koncentrace v ustáleném stavu tmax = doba nutná k dosažení Cmax T1/2 = eliminační poločas AUC(0-8) = plocha pod křivkou plazmatické koncentrace v ustáleném stavu v čase 0 až 8 hodin po užití

dávky Ae% = procento dávky vyloučené v nezměněné formě do moči v čase 0 až 8 hodin po užití dávky ND = údaj není dostupný Distribuce Gabapentin se neváže na plazmatické bílkoviny a jeho distribuční objem je 57,7 litrů. U pacientů

s epilepsií dosahují koncentrace gabapentinu v mozkomíšním moku přibližně 20 % odpovídajících

ustálených plazmatických koncentrací. Gabapentin je přítomen v mléce kojících matek. Metabolismus O metabolismu gabapentinu u lidí nejsou k dispozici žádné důkazy. Gabapentin neindukuje tvorbu

jaterních enzymů, oxidáz se smíšenou funkcí, odpovědných za metabolismus léků. Eliminace Gabapentin se vylučuje nezměněný výhradně renální exkrecí. Eliminační poločas gabapentinu není

závislý na dávce a pohybuje se v rozmezí 5 až 7 hodin. U starších pacientů a pacientů s poruchou renálních funkcí je snížena plazmatická clearance

gabapentinu. Konstanta vylučování gabapentinu, plazmatická clearance a renální clearance jsou přímo

úměrné clearance kreatininu. Gabapentin lze z plazmy odstranit hemodialýzou. U pacientů se sníženou renální funkcí nebo

podstupujících hemodialýzu se doporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2). Farmakokinetika gabapentinu u dětí byla sledována u 50 zdravých jedinců ve věku od 1 měsíce do

12 let. Obecně byly plazmatické koncentrace gabapentinu u dětí ve věku nad 5 let podobné jako u

dospělých při dávkování v mg/kg. Linearita/nelinearita Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) se snižuje se zvyšující se dávkou, což

přenáší nelinearitu na farmakokinetické parametry zahrnující parametry biologické dostupnosti (F),

např. Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetiku eliminace (farmakokinetika parametrů, které nezahrnují F

jako je CLr a T1/2) lze nejlépe popsat lineární farmakokinetikou. Plazmatické koncentrace gabapentinu

v ustáleném stavu lze předvídat z údajů pro jednorázovou dávku. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Kancerogeneze Gabapentin byl po dobu dvou let podáván v potravě myším v dávkách 200, 600 a 2000 mg/kg/den a

potkanům v dávkách 250, 1000 a 2000 mg/kg/den. Statisticky významné zvýšení incidence nádorů

acinárních buněk pankreatu bylo zjištěno pouze u samců potkanů při nejvyšší dávce. Vrcholové

plazmatické koncentrace u potkanů při dávce 2000 mg/kg/den byly 10krát vyšší než plazmatické

koncentrace u lidí, kteří dostávali 3600 mg/den. Nádory acinárních buněk pankreatu u samců potkanů

jsou malignitami nízkého stupně, neovlivnily přežívání, nemetastazovaly, ani se nešířily do okolních

tkání a podobaly se nádorům pozorovaným u současně hodnocených kontrolních zvířat. Význam

těchto nádorů acinárních buněk pankreatu u samců potkanů z hlediska kancerogenního rizika pro

člověka není jasný. Mutageneze Gabapentin nevykazoval genotoxický potenciál. In vitro nebyl gabapentin ve standardních testech na

bakteriálních nebo savčích buňkách mutagenní. Gabapentin neindukoval v savčích buňkách in vitro

ani in vivo strukturální chromozomální aberace a neindukoval tvorbu mikrojader v kostní dřeni křečků. Poruchy fertility Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu či reprodukci potkanů při dávkách až

2000 mg/kg (přibližně pětinásobek maximální denní dávky pro člověka vypočítané podle mg/m2

povrchu těla). Teratogeneze V porovnání s kontrolními zvířaty gabapentin nezvyšoval incidenci malformací u potomků myší,

potkanů nebo králíků při dávkách 50, 30 resp. 25krát vyšších než je denní dávka pro člověka 3600 mg

(čtyřnásobek, pětinásobek resp. osminásobek denní dávky vypočítané podle mg/m2). Gabapentin u hlodavců indukoval zpožděné osifikace lebky, páteře, předních i zadních končetin, což

ukazuje na retardaci fetálního růstu. Tyto účinky se projevily po podání perorálních dávek 1000 nebo

3000 mg/kg/den březím myším v období organogeneze a u potkanů po podání 500, 1000 nebo

2000 mg/kg před a během páření a v průběhu březosti. Tyto dávky jsou přibližně 1 až 5krát vyšší než

dávka pro člověka 3600 mg vypočítaná podle mg/m2. Při podání 500 mg/kg/den březím myším (přibližně 1/2 denní dávky pro člověka vypočítaná podle

mg/m2) nebyly pozorovány žádné účinky. U potkanů, kterým byla podána dávka 2000 mg/kg/den ve studii fertility a obecné reprodukce, dávka

1500 mg/kg/den v teratologické studii, a dávka 500, 1000 a 2000 mg/kg/den v perinatální a postnatální

studii, bylo pozorováno zvýšení incidence hydroureteru a/nebo hydronefrózy. Význam těchto zjištění

není znám, ale byla spojena se zpožděným vývojem. Tyto dávky byly opět přibližně 1 až 5krát vyšší

než dávka pro člověka 3600 mg vypočítaná podle mg/m2. V teratologické studii u králíků se objevila zvýšená incidence postimplantačních ztrát plodu při

dávkách 60, 300 a 1500 mg/kg/den podaných v období organogeneze. Tyto dávky byly přibližně 1/4

až 8krát vyšší než denní dávka pro člověka 3600 mg vypočítaná podle mg/m2. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro: povidon 360, krospovidon, poloxamer 407, magnesium-stearát. Potahová vrstva: Opadry 20A28569 (hyprolosa, mastek). 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 6.5 Druh obalu a velikost balení Tablety jsou baleny v PVC+PVDC/Al blistrech. Jedno balení obsahuje 10, 50, 60, 100 nebo 120 potahovaných tablet o síle 600 mg. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Grimodin 600 mg: 21/396/09-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20.5.2009/27.4.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 29.8.2012

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Grimodin 600 mg

potahované tablety

gabapentinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

60 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

120 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Užívejte podle pokynů lékaře.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 21/396/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Grimodin 600 mg

tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Grimodin 600 mg

potahované tablety

gabapentinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.