Glucophage 500 Mg

Kód 0164638 ( )
Registrační číslo 18/ 824/96-C
Název GLUCOPHAGE 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Merck Santé s.a.s., Lyon, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0164641 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128624 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164647 POR TBL FLM 1000X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164635 POR TBL FLM 1000X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164642 POR TBL FLM 120X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164631 POR TBL FLM 120X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164621 POR TBL FLM 1X100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164623 POR TBL FLM 20X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164632 POR TBL FLM 200X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164636 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164624 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164637 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164625 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164643 POR TBL FLM 300X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164638 POR TBL FLM 40X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164626 POR TBL FLM 40X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164644 POR TBL FLM 400X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164639 POR TBL FLM 50X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0023793 POR TBL FLM 50X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164645 POR TBL FLM 500X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164633 POR TBL FLM 500X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164627 POR TBL FLM 56X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164640 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164628 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164646 POR TBL FLM 600X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164634 POR TBL FLM 600X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164629 POR TBL FLM 84X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164622 POR TBL FLM 9X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164630 POR TBL FLM 90X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GLUCOPHAGE 500 MG

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls52624/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GLUCOPHAGE 500 mg

potahované tablety

metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravku užívat.-

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Glucophage a k čemu se užívá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucophage užívat

3.

Jak se přípravek Glucophage užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Glucophage uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE GLUCOPHAGE A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Co je přípravek GlucophageGlucophage obsahuje metformin, což je lék pro léčbu diabetu (cukrovky). Patří mezi skupinu léčivých přípravků označovanou jako biguanidy.

Inzulín je hormon vytvářený ve slinivce břišní, který umožní, aby Vaše tělo vychytávalo glukózu (cukr) z krve. Vaše tělo využívá glukózu k tvorbě energie nebo ji ukládá pro budoucí použití. Pokud máte diabetes, nevytváří Vaše slinivka dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno správně využívat inzulín, který vytváří. Tak vzniká vysoká hladina glukózy ve Vaší krvi. Glucophage pomáhá snižovat hladinu Vaší glukózy v krvi na normální hodnotu.

Pokud máte nadváhu, může dlouhodobé užívání přípravku Glucophage také pomoci snižovat riziko komplikací spojených s diabetem.

Na co se přípravek Glucophage používáGlucophage se používá k léčbě pacientů s diabetem typu 2 (označovaný také jako „diabetes nezávislý na inzulínu“), kdy samotná dieta a cvičení nejsou dostatečné pro kontrolu hladin glukózy ve Vaší krvi. Používá se zvláště u pacientů s nadváhou.

Dospělí užívají přípravek Glucophage samotný nebo spolu s léky pro léčbu diabetu (léky užívané ústy nebo inzulín).Děti ve věku 10 let a starší a dospívající mohou užívat přípravek Glucophage samotný nebo spolu s inzulínem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GLUCOPHAGE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Glucophage

pokud jste alergický/á (přecitlivělý) na metformin nebo na jakoukoli složku přípravku (viz „Co přípravek Glucophage obsahuje“ v části 6);

pokud máte problémy s ledvinami nebo játry;

pokud máte nekontrolovaný diabetes, jako je závažná hyperglykémie nebo ketoacidóza; ketoacidóza je onemocnění, při kterém se hromadí látky označované jako „ketolátky“ v krvi; mezi příznaky ketoacidózy patří bolest žaludku, rychlý a prohloubený dech, ospalost nebo neobvyklý zápach z úst po ovoci.

Pokud jste ztratil/a příliš mnoho vody z těla (dehydratace), například v důsledku dlouhodobého nebo závažného průjmu nebo opakujícího se zvracení; dehydratace může vést k poruchám ledvin, což může vyvolat riziko laktátové acidózy (viz "Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Glucophage" níže).

pokud máte závažnou infekci, jako je například infekce Vašich plic nebo systému průdušek nebo infekce ledvin; závažné infekce mohou vést k poruchám ledvin, což může vyvolat riziko laktátové acidózy (viz "Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Glucophage" níže).

pokud jste léčen/a pro selhání srdce nebo jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat či máte závažné problémy s krevním oběhem nebo máte dechové potíže; to může vést k nedostatečnému zásobení tkání kyslíkem, což vytváří riziko laktátové acidózy (viz "Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Glucophage" níže).

pokud konzumujte příliš mnoho alkoholu;

pokud kojíte

Jestliže se Vás výše uvedené stavy týkají, informujte před zahájením užívání tohoto léku svého lékaře.

Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem, pokud

je třeba provést vyšetření, jako je RTG nebo snímek zahrnující injekci kontrastních látek, které obsahují jod do krevního oběhu;

musíte podstoupit větší chirurgický zákrok.

Přípravek Glucophage musíte přestat užívat po určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař se rozhodne, zda budete po tuto dobu potřebovat nějakou další léčbu. Je důležité, abyste přesně dodržoval/a instrukce svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glucophage je zapotřebíGlucophage může vyvolat velmi vzácné, ale závažné komplikace označované jako laktátová acidóza, zvláště v případě, pokud Vaše ledviny nepracují správně. Mezi příznaky laktátové acidózy patří zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, může být nutná okamžitá léčba. Přerušte okamžitě užívání přípravku Glucophage a informujte rychle svého lékaře.

Samotný Glucophage nevyvolává hypoglykémii (velmi nízká hladina cukru v krvi). Pokud však užíváte přípravek Glucophage s dalšími léky pro léčbu diabetu, které mohou vyvolat hypoglykémii (jako jsou deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy), existuje riziko hypoglykémie. Pokud se u Vás objeví příznaky hypoglykémie, jako je slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku nebo potíže s koncentrací, pomůže obvykle, když sníte nebo vypijete něco s obsahem cukru.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyPokud je u Vás nutné provést aplikaci kontrastní látky s obsahem jodu do krevního oběhu, například pro rentgenové nebo jiné zobrazovací vyšetření, musíte přerušit užívání přípravku Glucophage na určitou dobu před a po vyšetření (viz „Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem, pokud“ výše).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků současně s přípravkem Glucophage. Možná bude nutné provádět častější vyšetření hladiny glukózy v krvi nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Glucophage:

inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (používané pro léčbu různých onemocnění srdce a krevních cév, jako je vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání);

diuretika (používaná pro odstranění vody z těla prostřednictvím vyšší tvorby moči);

beta-2 agonisté, jako je salbutamol nebo terbutalin (používané pro léčbu astmatu);

kortikosteroidy (používané pro léčbu různých onemocnění, jako je závažný zánět kůže nebo astma).

Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Glucophage s jídlem a pitímPří užívání tohoto léku nepožívejte alkohol. Alkohol může zvyšovat riziko laktátové acidózy, zvláště pokud máte onemocnění jater nebo podvýživu. To se týká také léků, které obsahují alkohol.

Těhotenství a kojeníBěhem těhotenství budete potřebovat inzulín pro léčbu svého diabetu. Informujte svého lékaře, pokud si myslíte, že jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, aby mohl provést změnu Vaší léčby. Neužívejte tento lék, pokud kojíte nebo pokud plánujete kojit své dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůSamotný Glucophage nevyvolává hypoglykémii (velmi nízká hladina cukru v krvi). To znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Zvláštní opatrnost je však nutná, pokud užíváte přípravek Glucophage s dalšími léky pro léčbu diabetu, které mohou vyvolat hypoglykémii (jako jsou deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy). Mezi příznaky hypoglykémie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku a potíže s koncentrací. Pokud začnete pociťovat tyto příznaky, neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK GLUCOPHAGE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Glucophage přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Přípravek Glucophage nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu. Dodržujte doporučení svého lékaře týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení.

Obvyklá dávkaDěti ve věku 10 let a starší a dospívající užívají obvykle úvodní dávku 500 mg nebo 850 mg přípravku Glucophage jednou denně. Maximální denní dávka je 2 000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích dávkách. Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě specifického doporučení Vašeho lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené.

Dospělí užívají obvykle na začátku léčby 500 mg nebo 850 mg přípravku Glucophage dvakrát nebo třikrát denně. Maximální denní dávka je 3 000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách.

Váš lékař vám řekne, jakým způsobem bude Vaše léčba přípravkem Glucophage zahájena.

Sledování

Váš lékař upraví dávkování přípravku Glucophage podle hladin Vaší glukózy v krvi. Ujistěte se, že budete pravidelně se svým lékařem konzultovat svůj stav. To je zvláště důležité pro děti a dospívající nebo pokud jste ve vyšším věku.

Váš lékař bude také jednou za rok kontrolovat funkci Vašich ledvin. Bude možná nutné provádět častější kontroly, pokud jste ve vyšším věku nebo pokud máte onemocnění ledvin.

Jak se přípravek Glucophage užíváUžívejte tablety s jídlem nebo po jídle. Tím zabráníte nežádoucím účinkům na trávení.Tablety se nedrtí a nekousají. Tablety se polykají a zapíjejí se sklenicí vody. 

Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani).

Pokud užíváte dvě dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani) a druhou večer (při večeři).

Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při obědě) a třetí večer (při večeři)

Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Glucophage příliš silné nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a více přípravku Glucophage než jste měl/aPokud jste užil/a více přípravku Glucophage, než jste měl/a, může se u Vás vyskytnout laktátová acidóza. Mezi příznaky laktátové acidózy patří zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek GlucophageNeužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a. Užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glucophage nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (u více než 1 z 10 osob)

poruchy trávicího ústrojí jako je nauzea (nevolnost), zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji po zahájení léčby přípravkem Glucophage. Pomůže, pokud rozložíte dávky v průběhu dne a pokud užíváte tablety s jídlem nebo těsně po jídle. Pokud příznaky přetrvávají, ukončete užívání přípravku Glucophage a informujte svého lékaře.

Časté nežádoucí účinky (méně než u 1 z 10 osob)

změny chuti.

Velmi vzácné (méně než u 1 z 10 000 osob)

laktátová acidóza. Jedná se o velmi vzácnou, ale závažnou komplikaci, zvláště v případě, že Vaše ledviny nepracují správně. Pokud se u Vás tato komplikace objeví, bude nutná okamžitá léčba.Mezi příznaky laktátové acidózy patří zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Pokud k tomu dojde, přerušte okamžitě užívání přípravku Glucophage a informujte rychle svého lékaře.

kožní reakce jako je začervenání kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).

nízké hladiny vitamínu B12 v krvi.

VÝSKYT NÁSLEDUJÍCÍCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ NENÍ ZNÁM:

abnormality testů jaterních funkcí nebo hepatitida (zánět jater; může vyvolat únavu, ztrátu chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti s nebo bez zežloutnutí kůže nebo bělma očí). Pokud se tyto příznaky objeví, přerušte užívání tohoto léku.

Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících jsou k dispozici omezené údaje. Tyto údaje ukazují, že nežádoucí účinky byly podobné co do povahy a závažnosti jako u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK GLUCOPHAGE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Pokud je léčeno přípravkem Glucophage dítě, je doporučeno, aby rodiče nebo pečovatelé dohlíželi na užívání tohoto léku.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Glucophage po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce nebo blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Glucophage obsahuje

Léčivá látka je metformin hydrochlorid. Jedna potahovaná tableta přípravku Glucophage 500 mg obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg metforminum.

Pomocné látky jsou povidon 40, magnesium-stearát, hypromelosa.

Jak přípravek Glucophage vypadá a co obsahuje toto balení

Glucophage 500 mg jsou bílé, kulaté, konvexní, potahované tablety.Tablety jsou dodávány v blistrech v následujících velikostech balení 1 (x100), 9, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 200, 500, 600 nebo 1000 tablet a v plastových lahvičkách v následujících velikostech balení 21, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 300, 400, 500, 600 nebo 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciMerck Santé s.a.s., Lyon CedexFrancie

Výrobce

Merck Santé s.a.s.2 rue du Pressoir Vert45400 SemoyFrancie

nebo

Merck KGaAFrankfurter Str. 25064293 DarmstadtNěmecko

nebo

Inpac ABAldermansgatan 2P.O. Box 1222 100 LundŠvédsko

nebo

Tjoapack BVColumbusstraat 47825 VR Emmen – PO Box 2227Nizozemsko

nebo

Merck KGaA & Co. Werk SpittalHösslgasse 209800 Spittal/DrauRakousko

nebo

Pharma-Pack Gyogyszergyarto ésSzolgaltato Kft.2040 Budaörs, Vasut u.13Maďarsko

Léčivý přípravek je registrován v členských zemích EU pod následujícími názvy:

Dianben: Španělsko

Glucophage: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie

Merckformine: Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.6.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls52624/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

GLUCOPHAGE 500 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

GLUCOPHAGE 500 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg (odpovídá metforminum 390 mg) .

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovana tableta.

Popis přípravku: bílé, kulaté, konvexní, potahované tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba diabetu mellitu 2. typu zvláště u obézních pacientů tam, kde samotné dietní opatření a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykémii.

Dospělí: Přípravek Glucophage 500 mg potahované tablety může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s ostatními orálními antidiabetiky nebo s inzulínem.

Děti starší 10 let a dospívající: Přípravek Glucophage 500 mg potahované tablety může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s inzulínem.

Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetem 2. typu léčených metforminem v léčbě první volby po selhání dietních opatření (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí:

Monoterapie a kombinace s jinými perorálními antidiabetiky:

Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta 2 nebo 3krát denně podávaná během jídla nebo po jídle.

Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může snížit výskyt nežádoucích účinku v gastrointestinálním traktu. Maximální doporučovaná dávka metformin-hydrochloridu je 3 g denně, rozdělena do tří dávek. Pokud se zvažuje převedení z jiného perorálního antidiabetika, je třeba přerušit jeho užívání a zahájit léčbu metforminem v dávkách uvedených výše.

Kombinace s inzulínem:

Pro dosažení lepší kontroly glykémie mohou být metformin-hydrochlorid a inzulín používány v kombinaci. Obvyklá počáteční dávka metformin-hydrochloridu je jedna tableta 2 nebo 3krát denně, zatímco dávkování inzulínu se upraví podle hladiny glykémie.

Starší pacienti:

Vzhledem k možnosti snížení renálních funkcí u pacientů vyššího věku by mělo být dávkování metformin-hydrochloridu upraveno podle renálních funkcí. Je nutné provádět pravidelné hodnocení renálních funkcí (viz bod 4.4).

Děti a dospívající:

Monoterapie a kombinace s inzulínem

Glucophage 500 mg, potahované tablety mohou užívat děti starší 10 let a dospívající.

Obvyklá počáteční dávka je 500 mg nebo 850 mg metformin-hydrochloridu jednou denně podávána během jídla nebo po jídle.

Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může snížit výskyt nežádoucích účinku v gastrointestinálním traktu. Maximální doporučovaná dávka metformin-hydrochloridu je 2 g denně, rozdělena do dvou nebo tří dávek.

4.3 Kontraindikace

Metformin je kontraindikován při:

-

známé přecitlivělosti na metformin nebo jinou složku přípravku

-

diabetické ketoacidóze nebo prekómatu

-

renálním selhání nebo renální dysfunkci (clearence kreatininu <60 mL/ml)

-

akutních onemocněních s rizikem poruchy renálních funkcí jako je: dehydratace, těžká infekce, šok, intravenózní podání jódových kontrastních látek (viz bod 4.4)

-

akutním nebo chronickém onemocnění, které může vyvolat tkáňovou hypoxii jako je: srdeční nebo dechové selhání, akutní infarkt myokardu, šok

-

jaterní nedostatečnosti, akutní otravě alkoholem a alkoholismu

-

kojení

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je vzácná, ale vážná metabolická komplikace, vyvolaná kumulací dlouhodobě užívaného metforminu, která má vysokou mortalitu, pokud není rychle léčena. Zaznamenané případy laktátové acidózy u pacientů léčených metforminem se vyskytly hlavně u diabetických pacientů s významnou poruchou renálních funkcí. Incidence výskytu laktacidemické acidózy může a měla by být snížena hodnocením dalších souvisejících rizikových faktorů jako je nedostatečná kontrola diabetu, ketóza, prodloužený půst, nadměrný příjem alkoholu, jaterní nedostatečnost a stavy související s hypoxií.

Diagnóza:

Riziko laktátové acidózy musí být zváženo v případě nespecifických příznaků, jako jsou svalové křeče s trávicími poruchami, bolesti břicha, těžká astenie.

Laktátová acidóza je charakterizována dušností, bolestí břicha a hypotermií s následným kómatem. Mezi laboratorní diagnostické známky patří snížení pH, hladiny laktátu v plasmě nad 5 mmol/l a

zvýšený aniontový deficit a zvýšený poměr laktát/pyruvát. Pokud vznikne podezření na metabolickou acidózu, musí být užívání metforminu okamžitě přerušeno a pacient musí být hospitalizován (viz bod 4.9).

Renální funkce:

Jelikož je metformin vylučován ledvinami, měly by být před zahájením léčby a pravidelně v průběhu léčby stanoveny hladiny kreatininu v séru:

minimálně jednou za rok u pacientů s normální funkcí ledvin

minimálně dva až čtyřikrát ročně u pacientů s hladinami kreatininu při horní hranici normálních hodnot a u pacientů vyššího věku

Snížení funkce ledvin u pacientů vyššího věku je časté a asymptomatické. Zvláštní pozornost by měla být věnována stavům s možností poškození funkce ledvin, například při zahájení antihypertenzívní nebo diuretické léčby a při zahájení léčby pomocí nesteroidních antiflogistik (NSAID).

Podávání jódových kontrastních látek:

Jelikož intravenózní podání jódových kontrastních látek u radiologických vyšetření může vést k selhání ledvin, mělo by být podávání metforminu před nebo v době vyšetření přerušeno a nemělo by být zahájeno do 48 hodin po ukončení vyšetření a to pouze po vyšetření renálních funkcí a ověření jejich normální funkce (viz bod 4.5).

Chirurgický výkon:

Užívání metforminu je třeba přerušit 48 hodin před plánovaným chirurgickým výkonem provedeným v celkové, spinální nebo epidurální anestézii a nemělo by být znovu zahájeno dříve než za 48 hodin po výkonu nebo zahájení perorální výživy a pouze v případě, že jsou zajištěny normální funkce ledvin.

Děti a dospívající:

Před zahájením léčby metforminem by měla být potvrzena diagnóza diabetu mellitu 2. typu.

V kontrolovaných klinických studiích trvajících jeden rok nebyl prokázán žádný účinek metforminu na růst a pubertu, avšak nejsou k dispozici dlouhodobější údaje týkající se těchto specifických účinků. Proto je tedy doporučováno pečlivé sledování vlivu metforminu na tyto parametry u dětí léčených metforminem, zvláště u dětí v prepubertě.

Děti ve věku 10 – 12 let:

Do kontrolovaných klinických studií provedených u dětí a dospívajících bylo zařazeno pouze 15 jedinců ve věku 10 - 12 let. Ačkoli účinnost a bezpečnost metforminu u dětí do 12 let se neliší od účinnosti a bezpečnosti metforminu u starších dětí, je doporučována zvláštní opatrnost při předepisování metforminu dětem ve věku mezi 10 - 12 lety.

Další upozornění:

Všichni pacienti by měli pokračovat v dietních opatřeních s pravidelným rozložením příjmu cukru v průběhu dne. Pacienti s nadváhou by měli pokračovat v dietě omezující příjem energie. Pravidelně by mělo být prováděno laboratorní sledování parametrů diabetu mellitu. Samotný metformin nikdy nevyvolává hypoglykémii, je však doporučována opatrnost při používání v kombinaci s inzulínem nebo deriváty sulfonylurey.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace, které nejsou doporučené:

Alkohol:

Zvýšené riziko laktátové acidózy u akutní intoxikace alkoholem, zvláště v případě: hladovění nebo podvýživy, jaterní nedostatečnosti

Vyhněte se konzumaci alkoholu a výrobků obsahujících alkohol.

Jódové kontrastní látky (viz bod 4.4):

Intravenózně podané jódové kontrastní látky mohou vést k renálnímu selhání, které vyvolá akumulaci metforminu a riziko laktátové acidózy.Podávání metforminu by mělo být přerušeno před nebo v době vyšetření a nemělo by být zahájeno do 48 hodin po ukončení vyšetření a to pouze po vyšetření renálních funkcí a ověření jejich normální funkce.

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnost:

Glukokortikoidy (systémové a lokální), beta-2-mimetika a diuretika

mají vnitřní hyperglykemickou aktivitu. Informujte pacienta a provádějte častější monitorování glykémie zvláště při zahájení léčby. V případě nutnosti upravte dávkování orálního antidiabetika v průběhu kombinované léčby s jiným přípravkem a při jeho vysazení.

ACE inhibitory

mohu snížit hladinu glykémie. V případě nutnosti upravte dávkování orálního antidiabetika během kombinované léčby s jiným přípravkem a při jeho vysazení.

4.6 Těhotenství a kojení

Dosud nejsou k dispozici žádné odpovídající epidemiologické údaje. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na těhotenství, embryonální a fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Pokud pacientka plánuje otěhotnět a během těhotenství by neměl být diabetes léčen metforminem, ale pro udržení normálních hladin glykémie by měl být používán inzulín, aby bylo sníženo riziko malformací plodu spojených s abnormálními hladinami glukózy v krvi.

Metformin je u potkanů vylučován do mateřského mléka. U člověka nejsou podobné údaje k dispozici a rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo užívání metforminu by mělo být provedeno s ohledem na přínos léčby metforminem pro matku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Monoterapie metformin hydrochloridem nevyvolává hypoglykémii a proto při monoterapii metforminem není nebezpečí snížení pozornosti při řízení motorového vozidla, při obsluze strojů anebo při práci ve výškách.

V kombinaci s jinými látkami, snižujícími hladiny glykémie (s inzulínem, s antidiabetiky ze skupiny sulfonylmočoviny nebo s repaglinidem) se však po užití metforminu může vyvinout hypoglykémie a pacienti by měli být o tomto informováni.

4.8 Nežádoucí účinky

Při léčbě přípravky Glucophage 500 mg , potahované tablety se mohou objevit následující nežádoucí účinky. Výskyt nežádoucích účinků je definován jako: velmi časté >1/10; časté ≥ 1/100, <1/10; méně časté ≥1/1 000, <1/100: vzácné ≥1/10 000, <1/1 000: velmi vzácné <1/10 000 a neznámé (nemůže být odhadnuto z dostupných dat).

V každé skupině jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Poruchy nervového systému:

Časté: poruchy chuti

Gastrointestinální poruchy:

Velmi časté: gastrointestinální poruchy jako jsou nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se obvykle objevují v průběhu zahájení léčby a ve většině případů spontánně ustoupí. Vzniku gastrointestinálních obtíží lze bránit tím, že se přípravek užívá ve dvou nebo třech denních dávkách během jídla nebo po jídle. Pozvolné zvyšování dávky může též zabránit vzniku gastrointestinálních obtíží.

Poruchy kůže a podkoží:

Velmi vzácné: reakce kůže jako je zarudnutí kůže, svědění a kopřivka.

Poruchy metabolismu a výživy:

Laktátová acidóza (viz bod 4.4.)

Velmi vzácné: snížení absorpce vitamínu B 12 a pokles jeho plasmatických hladin při dlouhodobém užívání metforminu. Je doporučeno uvážit tuto etiologii u pacientů s megaloblastickou anémií.

Poruchy jater a žlučových cest:

Neznámé: Izolované zprávy: abnormality jaterních testů nebo hepatitida, které se upravují po vysazení metforminu.

V publikovaných postmarketingových datech a v kontrolovaných klinických studiích je zaznamenaný výskyt nežádoucích účinků u dětí ve věku 10 – 16 let léčených po dobu 1 roku podobný co se týká povahy a závažnosti jako u dospělých pacientů.

4.9 Předávkování

Ani po požití 85 g metforminu nebyla popsána hypoglykémie; při takovém předávkování však může vzniknout laktátová acidóza. Výrazné předávkování metforminem nebo současný výskyt rizikových faktorů může vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje okamžitou léčbu v nemocnici. Nejúčinnější metodou je odstranění laktátu a metforminu pomocí hemodialýzy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perorální antidiabetika, biguanidy

ATC kód :A10BA02

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky snižující jak bazální tak postprandiální glykémii. Nepůsobí stimulaci sekrece inzulínu a nevyvolává tudíž hypoglykémii.

Metformin může působit třemi mechanismy:

1. snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy.

2. ve svalech, zvýšením citlivosti na inzulín a zlepšením vychytávání a utilizace glukózy v tkáních.

3. zpomalením absorpce glukózy ze střeva.

Metformin stimuluje tvorbu glykogenu v buňkách působením na glykogensyntházu.

Metformin zvyšuje transportní kapacitu všech typů glukózových membránových přenašečů (GLUT).

U lidí má metformin příznivý vliv na lipidový metabolismus a to nezávisle na účinku na glykémii. U kontrolovaných, střednědobých nebo dlouhodobých klinických studií bylo prokázáno, že metformin v terapeutických dávkách snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů.

Klinická účinnost:

Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý přínos intenzivní kompenzace glykémie u dospělých pacientů s diabetem typu 2.

Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených metforminem po selhání samotné diety prokázala:

• významné snížení absolutního rizika jakékoli komplikace související s diabetem ve skupině užívající metformin (29,8 příhod/1000 pacientů a rok) oproti skupině léčené samotnou dietou (43,3 příhod/1000 pacientů a rok), p=0,0023, a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii (40,1 příhod/1000 pacientů a rok), p=0,0034;

• významné snížení absolutního rizika mortality související s diabetem: metformin 7,5 příhod/ 1000 pacientů a rok, samotná dieta 12,7 příhod/1000 pacientů a rok, p=0,017;

• významné snížení absolutního rizika celkové mortality: skupina užívající metformin 13,5 příhod/1000 pacientů a rok oproti skupině léčené samotnou dietou 20,6 příhod/1000 a rok (p=0,011) a oproti skupinám léčených sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii 18,9 příhod/1000 pacientů a rok (p=0,021)

• významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 příhod/1000 pacientů a rok , samotná dieta 18 příhod/ 1000 pacientů a rok (p=0,01).

Pro metformin užívaný ve druhé linii v kombinaci se sulfonylureou nebyl prospěch týkající se klinického výsledku prokázán.

U vybraných pacientů s diabetem typu 1 byla zvolena kombinace metforminu a inzulínu, ale klinický prospěch této kombinace nebyl formálně stanoven.

Kontrolované klinické studie u limitované dětské populace ve věku 10 - 16 let, která byla léčena po dobu 1 roku, prokázaly podobnou odpověď u kontroly glykémie,jaká se vyskytuje u dospělých pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po podání perorální dávky metforminu je Tmax dosaženo za 2,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost 500 mg nebo 850 mg metforminu v tabletách je u zdravých dobrovolníků 50 - 60%. Po perorálním podání činila neabsorbovaná část vyloučená stolicí 20 - 30%.

Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Předpokládá se, že farmakokinetika absorpce je nelineární. V obvyklých dávkách metforminu a při běžném dávkovacím schématu je dosaženo ustálených plazmatických koncentrací za 24 - 48 hodin a hodnoty jsou obvykle

nižší než 1 μg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesahovala maximální plazmatickákoncentrace metforminu (Cmax) 4 μg/ml, a to ani při maximálních dávkách.

Jídlo snižuje rozsah absorpce metforminu a mírně ji zpomaluje. Po podání dávky 850 mg bylo pozorováno 40% snížení maximální plazmatické koncentrace, 25 % snížení AUC a prodloužení času nutného k dosažení maximální plazmatické koncentrace o 35 minut. Klinický význam tohoto jevu není znám.

Distribuce

Vazba na plazmatické bílkoviny je zanedbatelná. Část metforminu vstupuje do erytrocytů. Maximální hladina v krvi je nižší než maximální plazmatická hladina a objevují se přibližně ve stejnou dobu. Červené krvinky představují pravděpodobně sekundární kompartment distribuce. Průměrný distribuční objem se obvykle pohybuje v rozmezí 63 - 276 litrů.

Metabolismus

Metformin je vylučován v nezměněné formě močí. U člověka nebyly nalezeny žádné metabolity.

Eliminace

Renální clearence metforminu je > 400 ml/min, z čehož lze usoudit, že metformin je vylučován glomerulární filtrací a tabulární sekrecí. Po podání perorální dávky činí zdánlivý terminální eliminační poločas přibližně 6,5 hodiny.

Při poškozené funkci ledvin je renální clearence snížena úměrně clearence kreatininu. Eliminační poločas je proto prodloužen, což vede ke zvýšeným hladinám metforminu v plazmě.

Pediatrie

Jednotlivá dávka: po podání jednotlivé dávky 500 mg metforminu pediatrickým pacientům byl prokázán podobný farmakokinetický profil jako u zdravých dospělých.

Opakovaná dávka: data jsou omezena pouze jednou studií. Po opakovaném podávání dávky 500 mg dvakrát denně po dobu 7 dní došlo u pediatrických pacientů ke snížení maximální plazmatické koncentrace (Cmax) na 33% a systémového vystavení (AUC0-t) 40 % ve srovnání s dospělými diabetiky, kteří užívali opakovanou dávku 500 mg dvakrát denně po dobu 14 dní. Jelikož je dávka individuálně titrována na základě kontroly glykémie, je klinický význam omezený.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické bezpečnostní údaje vycházející z konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, opakované toxicity, genotoxicity, karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicity neukazují na žádné riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety: povidon 40, magnesium-stearát

Potah tablety: hypromelosa

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení1 (x100), 9, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 200, 500, 600 nebo 1000 tablet v blistrech (PVC-Al)

21, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 300, 400, 500, 600 nebo 1000 tablet v plastových lahvičkách (HDPE) s uzávěrem (PP)

Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Santé s.a.s.

69379 LYON CEDEX 08

Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

18/824/96-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.12.1996 / 5.10.2005

10. DATUM REVIZE TEXTU

16.6.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLUCOPHAGE 500 mgPotahované tabletyMetformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg metforminum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

9 tablet20 tablet21 tablet30 tablet40 tablet50 tablet56 tablet60 tablet84 tablet90 tablet100 tablet120 tablet200 tablet500 tablet600 tablet1000 tablet1 (x100) tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K perorálnímu podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DOBA POUŽITELNOSTI

POUŽITELNÉ DO:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Santé s.a.s.Lyon CedexFrancie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

18/824/96-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Glucophage 500 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO LAHVIČKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLUCOPHAGE 500 mgPotahované tabletyMetformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg metforminum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

21 tablet30 tablet40 tablet50 tablet60 tablet100 tablet120 tablet300 tablet400 tablet500 tablet600 tablet1000 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K perorálnímu podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DOBA POUŽITELNOSTI

POUŽITELNÉ DO:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Santé s.a.s.Lyon CedexFrancie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

18/824/96-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Glucophage 500 mg

ÚDAJE NA TEXTECH VNITŘNÍCH OBALŮ

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLUCOPHAGE 500 mgPotahované tabletyMetformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg metforminum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

21 tablet30 tablet40 tablet50 tablet60 tablet100 tablet120 tablet300 tablet400 tablet500 tablet600 tablet1000 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K perorálnímu podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DOBA POUŽITELNOSTI

POUŽITELNÉ DO:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Santé s.a.s.Lyon CedexFrancie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

18/824/96-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Glucophage 500 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO ETIKETÁCH

BLISTRY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLUCOPHAGE 500 mgPotahované tabletyMetformini hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Santé s.a.s.Lyon CedexFrancie

3.

DOBA POUŽITELNOSTI

POUŽITELNÉ DO:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š:

5.

OSTATNÍ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.