Glucient 500 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

Kód 0165289 ( )
Registrační číslo 18/ 485/11-C
Název GLUCIENT 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Consilient Health Limited, Dublin, Irsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0165292 POR TBL PRO 100X500MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0165288 POR TBL PRO 28X500MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0165289 POR TBL PRO 30X500MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0165290 POR TBL PRO 56X500MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0165291 POR TBL PRO 60X500MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GLUCIENT 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls44373/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GLUCIENT 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se kterýkoli

z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek GLUCIENT a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GLUCIENT užívat3. Jak se přípravek GLUCIENT užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek GLUCIENT uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK GLUCIENT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Název tohoto přípravku je Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, dále označován v této příbalové informaci jako Glucient

Přípravek Glucient obsahuje léčivou látku metformin-hydrochlorid, který patří do skupiny léčivýchlátek nazývaných biguanidy, které se používají k léčbě cukrovky regulováním hladiny cukru v krvi.

Glucient je používán u pacientů trpících cukrovkou (diabetem mellitem) 2. typu, nezávislou na inzulínu, především u pacientů s nadváhou, kde selhalo cvičení a dieta. Metformin lze podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetickými léky (léky proti diabetu podávané ústy) nebo s inzulinem.

Glucient je přípravek s prodlouženým uvolňováním. To znamená, že doba uvolňování tohoto přípravku je delší než u přípravku s okamžitým uvolňováním.

Pokud potřebujete další informace, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GLUCIENT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Glucient:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (viz bod 6);

jestliže máte diabetickou ketoacidózu (komplikace cukrovky, která může být doprovázena častým močením, pocitem slabosti nebo nevolnosti, bolestí břicha, letargií a ospalostí) nebo máte diabetické pre-koma (změna mentálního stavu v důsledku nerovnováhy krevního cukru)

jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry

pokud jste dehydratovaný/á

jestliže máte závažnou infekci

jestliže budete potřebovat rentgenové vyšetření, při kterém se do krevního řečiště injekčně zavádí kontrastní látka – viz níže bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“

jestliže jste v poslední době prodělal/a srdeční selhání

jestliže jste v poslední době prodělal/a srdeční infarkt, trpěl/a oběhovými problémy nebo potížemi s dechem

jestliže jste těžký alkoholik/čka

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glucient je zapotřebí

Léčba přípravkem Glucient může vzácně způsobit závažný stav zvaný laktátová acidóza (stav, při kterém je v krvi příliš mnoho kyseliny), který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, aby se zabránilo komatu). Další onemocnění, dlouhodobé hladovění, nedostatečná kontrola cukru v krvi, nebo konzumace alkoholu mohou zvýšit riziko vzniku laktátové acidózy. Měl/a byste si být vědom/avarovných příznaků, které zahrnují svalové křeče, bolest břicha, dušnost a pocit silné slabosti a nevolnosti. Pokud se u Vás některý z výše uvedených příznaků objeví, musíte to neprodleně sdělit svému lékaři.Váš doktor bude kontrolovat, zda Vaše ledviny pracují správně minimálně jednou ročně nebo i častěji, pokud to bude potřeba.

Pokud budete podstupovat anestezii nebo vyšetření rentgenem, řekněte svému lékaři, že užíváte Glucient. Doporučuje se vysadit Glucient 48 hodin před a po proceduře.

Během užívání tohoto přípravku pokračujte v dodržování dietních pokynů, které Vám doporučil Váš lékař, a pravidelně cvičte.

Buďte opatrní, pokud užíváte Glucient s inzulínem nebo jinými antidiabetickými přípravky, protože tato kombinace může zvýšit riziko hypoglykémie (příliš nízká hladina cukru v krvi).

Děti a dopívající by neměli Glucient užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Přípravek Glucient nesmí být užíván ve stejnou dobu jako některá injekční kontrastní barviva, které se používají při rentgenovém vyšetření, neboť je zde možné riziko vzniku ledvinného selhání. Pokud se chystáte na tato vyšetření, oznamte svému lékaři, že užíváte Glucient. Doporučuje se 48 hodin před a po takovém vyšetření přestat Glucient užívat.

Glukokortikoidy (např. budesonid, beklometason nebo hydrokortison, někdy užívané k potlačení zánětu způsobeného alergickou reakcí a při astmatu), beta-2-agonisté (např. salbutamol, který se používá na léčbu astmatu) a diuretika (tablety, které zvyšují tvorbu moči a mohou být používány k léčbě vysokého krevního tlaku) mohou způsobit zvýšení hladiny cukru v krvi. Pokud užíváte Glucient spolu s některým z těchto přípravků, měl/a byste častěji zkontrolovat hladinu Vašeho cukru v krvi.

Inhibitory ACE ((inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu, např. quinapril nebo kaptopril používané při léčbě srdečních potíží) mohou snížit hladinu cukru v krvi.

Užívání diuretik, jiných přípravků na léčbu vysokého krevního tlaku nebo NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky, např. ibuprofen) mohou zvýšit riziko poruch ledvin.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Glucient s jídlem a pitímUžívání tablet s jídlem může snížit nežádoucí vedlejší účinky. Glucient musí být užíván během nebo po večerním jídle.

Při užívání Glucientu se nesmí konzumovat alkohol a užívat léčivé přípravky obsahující alkohol, jelikož může zvyšovat riziko vzniku laktátové acidózy, což je závažná komplikace rozpoznatelnápodle svalových křečí, bolesti břicha, dušnosti, pocitu slabosti a nevolností (viz též „Neužívejte přípravek Glucient“).

Těhotenství a kojeníOznamte svému lékaři, pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujeteotěhotnět. Během těhotenství má být diabetes léčen inzulínem. Pokud během léčby Glucientem zjistíte, že jste těhotná, konzultujte to se svým lékařem, aby mohl změnit Vaši léčbu.

Neužívejte Glucient, pokud kojíte nebo plánujete své dítě kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Glucient nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud je Glucient užíván s jinými přípravky na léčbu cukrovky (např.sulfonylmočovina, inzulín, repaglinid), je zde zvýšené riziko nízké hladiny cukru v krvi. To může způsobit závratě a slabost.Pokud tedy takové příznaky pocítíte, vyhněte se řízení motorových vozidel i obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku GlucientTento přípravek obsahuje až 1,9 mmol (43,2 mg) sodíku v jedné dávce. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK GLUCIENT UŽÍVÁ

Vždy užívejte Glucient přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tabletu užívejte během nebo po večerním jídle, polykejte ji celou a zapijte vodou. Tablety nežvýkejte ani nedrťte.

Obvyklé dávkování je:

Dávkování u dospělýchPacienti užívající Glucient samostatně nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky.Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta 500 mg jednou denně. Po 10 až 15 dnech Váš lékař upraví dávkování na základě výsledků vyšetření hladiny cukru ve Vaší krvi. Váš lékař může dávku zvýšit až na maximum 2000 mg metforminu hydrochloridu denně (čtyři tablety Glucientu 500 mg denně).

Pacienti, kteří již metformin užívají a přecházejí na Glucient:Obvyklá zahajovací dávka Glucientu by měla být stejná jako denní dávka již užívaných tabletmetforminu s okamžitým uvolňováním.

Pacienti užívající Glucient v kombinaci s inzulínem:Pokud užíváte Glucient s inzulínem, obvyklá zahajovací dávka je jedna 500 mg tableta jednou denně, zatímco dávkování inzulínu je stanoveno podle výsledků měření cukru v krvi.

Starší pacienti:Zahajovací dávka bude stanovena po provedení testů funkce Vašich ledvin.

Děti a dospívající:Tento přípravek není doporučen pro děti a dospívající.

V užívání těchto tablet byste měl/a pokračovat tak dlouho, jak Vám bylo doporučeno Vaším lékařem. Jestliže jste užil/a více přípravku Glucient, než jste měl/a Jestliže jste Vy nebo někdo jiný užil více přípravku Glucient než jste měl/a, nebo pokud si myslíte, že dítě spolklo omylem nějaké tablety, ihned informujte nejbližší lékařskou pohotovost nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek GlucientJestliže si zapomenete vzít tabletu, vezměte si jednu hned, jakmile si na to vzpomenete, pokud již není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Užijte zbývající dávky ve správný čas.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek GlucientJestliže ukončíte léčbu přípravkem Glucient bez lékařského doporučení, musíte si být vědom/a nebezpečí nekontrolovaného zvýšení hladiny cukru v krvi. Mohou nastat pozdní příznaky cukrovky jako je poškození očí, ledvin a cév.

Pokud navštívíte dalšího lékaře nebo půjdete do nemocnice, informujte je, že užíváte tento přípravek.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Glucient nežádoucí účinky, které se ovšem nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, kontaktujte okamžitě nejbližší lékařskou pohotovost nebo svého lékaře: Pokud máte příznaky, které zahrnují svalové křeče, bolest břicha, dušnost, pocit slabosti a nevolnost; toto může indikovat, že trpíte laktátovou acidózou, což je závažný i když velmi vzácný nežádoucí účinek metforminu.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s těmito předpokládanými frekvencemi:

Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 lidí)

 nevolnost zvracení průjem bolest břicha (bolet žaludku) ztráta chuti k jídlu.

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 lidí ale u více než 1 ze 100)

poruchy chuti.

Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 lidí)

snížení hladiny vitamínu B12: Po určitém čase může vést k anémii, bolesti v ústech nebo jazyka či necitlivosti nebo brnění v končetinách.

zarudnutí a svědění kůže, kopřivka

byly také hlášeny izolované případy jaterních potíží, včetně hepatitidy (žloutenka: zežloutnutí kůže nebo očí)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK GLUCIENT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Nepoužívejte přípravek Glucient po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru či krabičce. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Glucient obsahuje

 Léčivou látkou je metformini hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg metforminum.

 Pomocnými látkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karmelosy,

hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát.

Jak přípravek Glucient vypadá a co obsahuje toto balení

 Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, podlouhlé, konvexní tablety,

s vytištěným značením „XR“ na jedné straně.

 Tablety jsou k dispozici ve velikostech balení: 28, 30, 56, 60 a 100 tablet.Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irsko

VýrobceMcGregor Cory Limited, Middleton Close, Banbury, Oxon, OX16 4RS, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.7.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls44373/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum).

Pomocné látkyJedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje až 10,8 mg sodíku (0,5 mmol).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňovánímBílé, podlouhlé, konvexní tablety, na jedné straně s vytištěným značením „XR“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých, zvláště u pacientů s nadváhou, u nichž samotná dietní opatření a cvičení nevedou k adekvátní kontrole glykémie.

Glucient lze užívat v rámci monoterapie nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetikynebo s inzulínem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie a kombinace s jinými perorálními léky proti diabetu:

Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta 500 mg jednou denně.

Po 10 až 15 dnech má být dávka upravena podle výsledků naměřené glykémie. Pomalé navyšování dávky vede k lepší gastrointestinální snášenlivosti. Maximální doporučovaná dávka jsou čtyři 500 mg tablety denně.

Zvyšování dávky by mělo probíhat o 500 mg každých 10-15 dní, až na maximálních 2000 mg jednou denně podávaných s večerním jídlem. Pokud není kontroly glykémie dosaženo při podávání dávky 2000 mg Glucientu jednou denně, je třeba zvážit podávání 1000 mg Glucientu dvakrát denně během jídla. Pokud stále není dosaženo kontroly glykémie, může pacient přejít na standardní tablety metforminu s maximálním dávkováním 3000 mg denně.

Pokud je pacient již léčen tabletami metforminu, musí být počáteční dávka Glucientu ekvivalentní denní dávce tablet metforminu s okamžitým uvolňováním. Pro pacienty

užívající metformin v dávkách vyšších než 2000 mg denně, není přechod na Glucient doporučen.

Při zamýšleném přechodu z jiného antidiabetika se postupuje následovně: původní lék se vysadí a zahájí se podávání Glucientu ve výše uvedeném dávkování.

Kombinace s inzulínem:Pro dosažení lepší kontroly glykémie se mohou metformin a inzulín podávat v kombinovanéterapii. Glucient se podává v obvyklé zahajovací dávce jedna tableta 500 mg jednou denně, zatímco dávkování inzulínu se upravuje podle výsledků měření glykémie.

Starší pacienti:Vzhledem k možnému zhoršení funkce ledvin u starších subjektů, má být dávkování metforminu upraveno podle renální funkce. Proto je nutné pravidelné sledování renálních funkcí (viz bod 4.4).

Děti:Vzhledem k nedostatku dostupných informací nemá být Glucient podáván dětem.

Způsob podáníTablety se mají polykat celé a zapíjet vodou. Nemají se žvýkat ani drtit.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na metformin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv pomocnou látku.

Diabetická ketoacidóza, diabetické pre-koma.

Renální selhání nebo renální dysfunkce (clearance kreatininu < 60 ml/min).

Akutní stavy vyvolávající potenciálně změnu renálních funkcí jako:

 dehydratace, těžká infekce, šok, intravaskulární podávání kontrastních látek s obsahem jodu (viz bod 4.4)

Akutní nebo chronická onemocnění, která mohou vyvolávat hypoxii tkání jako:

 srdeční nebo respirační selhání, nedávno prodělaný infarkt myokardu, šok.

Jaterní nedostatečnost, akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus

Kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Laktátová acidóza:Laktátová acidóza je vzácná, nicméně závažná metabolická komplikace (s vysokou úmrtností, pokud není okamžitě zahájena příslušná léčba), která se může objevit v důsledku kumulace metforminu. Případy laktátové acidózy hlášené u pacientů léčených metforminem se vyskytovaly především u diabetiků se signifikantním renálním selháváním. Výskyt laktátové acidózy je možné, ale i nutné, snižovat vyhodnocením ještě dalších souvisejících rizikových faktorů jako nedostatečná kontrola diabetu, ketóza, dlouhodobější hladovění, nadměrná konzumace alkoholu, jaterní nedostatečnost a jakýkoliv stav související s hypoxií.

Diagnóza:Laktátová acidóza je charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha a hypotermií s následným komatem. Laboratorní nálezy při diagnóze zahrnují sníženou hodnotu pH, plazmatické hodnoty laktátu nad 5 mmol/l a zvýšený aniontový deficit a zvýšený poměr laktát/

pyruvát. V případě podezření na metabolickou acidózu se metformin musí vysadit a pacienta je nutné neprodleně hospitalizovat (viz bod 4.9).

Renální funkce:Metformin se vylučuje ledvinami, a proto se před zahájením léčby a v dále uvedených intervalech provádí stanovení hladin sérového kreatininu, a to:

alespoň jednou ročně u pacientů s normální renální funkcí,

alespoň dvakrát až čtyřikrát ročně u pacientů se sérovými hladinami kreatininu na horní hranici normálního rozpětí hodnot a u starších subjektů.

Zhoršená funkce ledvin je častá u starších subjektů a bývá u nich asymptomatická. Zvláštní pozornost se musí věnovat situacím, kdy může ke zhoršení renální funkce docházet, např. při zahajování antihypertenzivní léčby nebo diuretické léčby a při zahájení léčby nesteroidními protizánětlivými přípravky.

Podávání jodovaných kontrastních látek:Vzhledem ke skutečnosti, že intravaskulární podávání jodovaných kontrastních látek při radiologických vyšetřeních může vést k selhání ledvin, musí se metformin před uvedeným vyšetřením nebo v jeho průběhu vysadit a další léčba se nesmí zahájit 48 hodin po takovém vyšetření a dokud nebyly opětovně posouzeny renální funkce a potvrzeny jejich normálních hodnoty.

Chirurgický zákrok:Metformin se musí vysadit 48 hodin před plánovanou operací, která se bude provádět vcelkové, spinální nebo peridurální anestézii. Léčbu lze opětovně zahájit až 48 hodin po operaci nebo po zahájení perorální výživy a teprve po potvrzení návratu k normální funkci ledvin.

Další opatření:

Všichni pacienti by měli pokračovat v dodržování své diety s pravidelným rozložením příjmu sacharidů během dne. Pacienti s nadváhou musejí i nadále dodržovat svou dietu s omezeným obsahem energie.

Pravidelně se musí provádět obvyklé laboratorní vyšetření zaměřené na monitorování diabetu.

Samotný metformin hypoglykémii nevyvolává, opatrnost je však nutná při jeho užívání v kombinaci s inzulínem nebo deriváty sulfonylmočoviny.

Pomocné látkyJedna tableta obsahuje až 10,8 mg sodíku (0,5 mmol), což je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné podávání se nedoporučuje v následujících případechAlkoholZvýšené riziko laktátové acidózy při akutní intoxikaci alkoholem, a to zvláště v případě:

hladovění nebo špatné výživy;

jaterní nedostatečnosti.

Je třeba se vyhnout konzumaci alkoholu a léčivých přípravků s obsahem alkoholu.

Jodové kontrastní látky:Intravaskulární podávání jodových kontrastních látek může vést k renálnímu selhání, což vede ke kumulaci metformin-hydrochloridu a zvýšení rizika laktátové acidózy.

Před takovým vyšetřením a v jeho průběhu se musí metformin vysadit a nesmí se začít podávat znovu po dobu 48 hodin po vyšetření a dokud nebyly znovu zhodnoceny renální funkce a nebylo potvrzeno, že jsou v normálu (viz bod 4.4).

Kombinace vyžadující při užívání opatrnost:

Glukokortikoidy (k systémovému i místnímu podání), beta-2-agonisté a diuretika mají vnitřní hyperglykemickou účinnost. Pacienta o této skutečnosti informujte a provádějte častější sledování glykémie v krvi, a to zvláště na počátku léčby. Jestliže to je nutné, upravujte dávkování antidiabetika během léčby jiným léčivým přípravkem a po jejím ukončení.

ACE-inhibitory mohou snižovat hladinu glukózy v krvi. Proto může být během léčby takovými léčivy a po jejich přidání či vysazení nutná úprava dávkování antidiabetických léčiv.

4.6

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíProzatím nejsou k dispozici žádné relevantní epidemiologické údaje. Studie na zvířatech nenasvědčují škodlivým účinkům, které by ovlivňovaly těhotenství, embryonální nebo fetální vývoj, porod či poporodní vývoj (viz bod 5.3).

Jestliže pacientka plánuje těhotenství a v průběhu těhotenství, nemá být diabetes léčen pomocí metforminu, ale k udržení hladiny glykémie co nejblíže normě se používá inzulín. Sníží se takriziko vzniku fetálních malformací souvisejících s abnormálními hladinami krevního cukru.

KojeníMetformin je u potkanů v laktaci vylučován do mléka. Podobné údaje nejsou pro lidi dostupné a je třeba rozhodnout mezi ukončením kojení nebo vysazením metforminu při zvážení důležitosti podávání přípravku pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Monoterapie Glucientem nevyvolává hypoglykémii, a proto nemá žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.Avšak pacienti by měli být upozorněni na nebezpečí hypoglykémie při užívání metforminu v kombinaci s jinými antidiabetickými léčivými přípravky (deriváty sulfonylmočoviny, inzulín, repaglinid).

4.8

Nežádoucí účinkyV post-marketingových údajích a kontrolovaných klinických studiích byly hlášeny u pacientů léčených metforminem s prodlouženým uvolňováním obdobné nežádoucí účinky co do povahy a závažnosti jako u pacientů léčených metforminem s okamžitým uvolňováním.

Při léčení pomocí metforminu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu je definována následujícím způsobem:

Velmi časté

Časté

1/100, <1/10

Méně časté

1/1000, <1/100

Vzácné

1/10000, <1/1000

Velmi vzácné

<1/10000

Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Poruchy metabolismu a výživy:Velmi vzácné: Pokles vstřebávání vitaminu B12 s poklesem sérových hladin při dlouhodobém užívání metforminu. O dané etiologii se doporučuje uvažovat, pokud se u pacienta rozvine megaloblastická anémie. Laktátová acidóza (viz bod 4.4.).

Poruchy nervového systému:Časté: Poruchy chuti

Gastrointestinální poruchy:Velmi časté: Poruchy gastrointestinální jako nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji při zahájení léčby a ve většině případů ustupují samovolně. Gastrointestinální snášenlivost se také zlepšuje při pomalém navyšování dávky.

Poruchy jater a žlučových cest: Není známo: Ojediněle byly hlášeny abnormální hodnoty jaterních testů nebo hepatitida ustupující po vysazení metformin.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Velmi vzácné: Kožní reakce jako erytém, svědění a kopřivka

4.9

Předávkování

Hypoglykémie nebyla zaznamenána, pokud byl metformin podáván v dávkách do 85 g, a to i přestože laktátová acidóza se za podobných okolností vyskytovala. Výrazné předávkování metforminem nebo současný výskyt rizikových faktorů může vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje akutní lékařskou pomoc a musí se léčit v nemocnici. Nejúčinnějším způsobem odstranění laktátu a metforminu je hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perorální antidiabetika, biguanidyATC kód: A10BA02

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky snižující jak bazální, tak postprandiální hladinu glukózy v plazmě. Nestimuluje sekreci inzulínu, a proto nevede ke vzniku hypoglykémie.

Metformin může působit třemi mechanizmy účinku:(1) Snížením produkce glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy.(2) Ve svalu tím, že zvyšuje citlivost inzulínu, zlepšuje periferní vychytávání a využití

glukózy.

(3) A zpomalením absorpce glukózy ve střevě.

Metformin stimuluje nitrobuněčnou syntézu glykogenu tím, že působí na glykogensyntázu. Metformin zvyšuje transportní kapacitu všech typů membránových transportérů glukózy (GLUT).U lidí má metformin s okamžitým uvolňováním příznivé účinky na metabolizmus lipidů, a to nezávisle na účinku na glykémii. Toto bylo prokázáno u terapeutických dávek v kontrolovaných střednědobých nebo dlouhodobých klinických studiích: metformin s okamžitým uvolňováním snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a

triglyceridů. Podobná reakce nebyla zaznamenána u tablet s prodlouženým uvolňováním, pravděpodobně v důsledku večerního podání, může nastat zvýšení hladiny triglyceridů.

Klinická účinnost:Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý pozitivní vliv na intenzivní kontrolu glykémie v krvi u dospělých pacientů s nadváhou trpících diabetem 2. typu léčených metforminem s okamžitým uvolňováním jako lék první volby po selhání diety.

Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených metforminem po selhání samotné diety prokázala:

Významné snížení absolutního rizika jakýchkoliv komplikací souvisejících s diabetem u skupiny léčené metforminem (29,8 případů/1000 pacientů ročně) ve srovnání se skupinou se samotnou dietou (43,3 případů/1000 pacientů ročně), p=0,0023, a ve srovnání se skupinami léčenými sulfonylmočovinou nebo inzulínem v monoterapii (40,1 případů/1000 pacientů ročně), p=0,0034.

Významné snížení absolutního rizika mortality související s diabetem: metformin 7,5 případů/1000 pacientů ročně, samotná dieta 12,7 případů/1000 pacientů ročně, p=0,017;

Významné snížení absolutního rizika celkové mortality: metformin 13,5 případů/1000 pacientů ročně ve srovnání se skupinou se samotnou dietou 20,6 případů/1000 pacientů ročně (p=0,011) a ve srovnání se skupinami léčenými sulfonymočovinou nebo inzulínem v monoterapii 18,9 případů/1000 pacientů ročně (p=0,021);

Významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 případů/1000 pacientů ročně, samotná dieta 18 případů/1000 pacientů ročně (p=0,01).

Při použití metforminu jako terapie druhé linie v kombinaci se sulfonylmočovinou nebyl prokázán příznivý účinek na klinické výstupy. U diabetu prvního typu byla kombinace metforminu a inzulínu použita u vybraných pacientů, ale klinický přínos této kombinace nebyl formálně určen.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Po perorálním podání dávky metforminu v tabletě s prodlouženým uvolňováním je absorpce výrazně zpožděna v porovnání s tabletami s okamžitým uvolňováním, Tmax je dosaženo za 7 hodin (Tmax u tablet s okamžitým uvolňováním je dosaženo za 2,5 hodiny). V ustáleném stavu, podobně jako u metforminu s okamžitým uvolňováním, Cmax a AUC se proporcionálně nezvyšují s podávanou dávkou. AUC po jedné orální dávce 2000 mg metforminu v tabletách s prodlouženým uvolňováním je obdobný jako po podání 1000 mg metforminu v tabletě s okamžitým uvolňováním dvakrát denně.Individuální variabilita Cmax a AUC metforminu tablety s prodlouženým uvolňováním je porovnatelná s pozorovanou variabilitou u metforminu s okamžitým uvolňováním. Pokud je tableta s prodlouženým uvolňováním podávána na lačno, je AUC sníženo o 30% (Cmax a Tmax nejsou ovlivněny).

Absorpce metfominu z tablet s prodlouženým uvolňováním není ovlivněna složením jídla. Nebyla zaznamenána kumulace po opakovaném podávání metforminu tablety s prodlouženým uvolňování až do 2000 mg.

Distribuce:Vazba na proteiny krevní plazmy je nepatrná. Metformin prostupuje do erytrocytů. Maximální hladina v krvi je menší než maximální hladina v plazmě a dochází k nim přibližně ve stejnou dobu. Erytrocyty představují s velkou pravděpodobností sekundární kompartment distribuce. Průměrný distribuční objem (Vd) se pohyboval mezi 63 – 276 litry.

Metabolismus:Metformin se vylučuje v nezměněné formě močí. U člověka nebyly zjištěny žádné metabolity.

Eliminace:Renální clearance metforminu je > 400 ml/min, což svědčí o skutečnosti, že se metformin vylučuje glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po podání perorální dávky je zdánlivý terminální poločas eliminace přibližně 6,5 hodiny.

Při zhoršení ledvinových funkcí se renální clearance snižuje úměrně ke kreatininu, a proto se eliminační poločas prodlužuje, což vede ke zvýšeným hladinám metformin-hydrochloridu v plazmě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Preklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látekGranulovaná mikrokrystalická celulosaSodná sůl karmelosyHypromelosaKoloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňují se.

6.3

Doba použitelnosti

36 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC// Al blistry. Blistrová balení: 28, 30, 56, 60 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Consilient Health Limited, 5

th Floor, Beaux Lane House,

Mercer Street Lower, Dublin 2, Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

18/485/11-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.7.2011 10.

DATUM REVIZE TEXTU

20.7.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňovánímmetformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (což odpovídá metforminum 390 mg )

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík.Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním28 tablet30 tablet56 tablet60 tablet100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Užívejte dle pokynů lékaře.Tablety polykejte celé. Nežvýkejte je, ani nedrťte.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Consilient Health Limited, 5

th Floor, Beaux Lane House,

Mercer Street Lower, Dublin 2, Irsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

18/485/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Glucient 500 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňovánímmetformini hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Consilient Health Limited, Irsko

3.

POUŽITELNOST

EXP.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.