Gingio 80

Kód 0013190 ( )
Registrační číslo 94/ 217/06-C
Název GINGIO 80
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace SANDOZ s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0013192 POR TBL FLM 120X80MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0013190 POR TBL FLM 30X80MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0013191 POR TBL FLM 60X80MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GINGIO 80

1

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls235291/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však GINGIO 80 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky nezlepší během doby popsané v příbalové informaci, přestaňte přípravek užívat a neprodleně navštivte lékaře.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší, neprodleně navštivte lékaře.

Název přípravku

GINGIO 80Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/VPotahované tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo

LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko

Složení

Léčivá látka:

80 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V

v 1 potahované tabletě (odpovídá 17, 6 - 21,6 mg flavonových glykosidů a 4, 0 - 5,6 mg terpenolaktonů -gingkolidů, bilobalidu) .

Pomocné látky:

Mikrokrystalická celulosa, monohydrát

laktosy, sirup tekuté glukosy, makrogol 4000, magnesium-

stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.Upozornění pro diabetiky:Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 sacharidové jednotky.

Indikační skupinaCo je přípravek GINGIO 80?Přípravek GINGIO 80 je antidementivum (přípravek proti úbytku duševních funkcí a schopností),

nootropikum (lék zlepšující činnost mozku a jeho metabolismus) a pomocné vazodilatans (přípravek na rozšiřování cév), výtažek z listů Ginkgo biloba.

Indikace

Kdy se užívá přípravek GINGIO 80?

Přípravek GINGIO 80 je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin.

Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti asnížená schopnost soustředění; po poradě s lékařem pak k léčbě deprese, závratí, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení.

2

Přípravek je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo cévními změnami anebo kombinací obou forem.

Dále lze na doporučení lékaře přípravek použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní arteriální okluzívní chorobě periferních artérií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez bolesti.

Po poradě s lékařem je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.

KontraindikaceKdy byste neměl(a) užívat přípravek GINGIO 80?Přípravek GINGIO 80 nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči výtažkům z listů

Gingko biloba anebo kterékoli pomocné látce přípravku.

Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí?O použití tohoto přípravku u dětí není k dispozici dostatek studií. Přípravky se proto nemají používat u

dětí mladších než 12 let.

Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení?V pokusech na zvířatech nebyly nalezeny známky embryotoxických (plod poškozujících) nebo

teratogenních (způsobujících vznik vrozených vývojových vad a defektů) účinků tohoto přípravku. Protože však u lidí chybí jakékoli zkušenosti, je třeba pečlivě zvážit očekávaný prospěch léčby proti možnému riziku. Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka.

Přípravek GINGIO 80 v těhotenství a při kojení proto užívejte pouze po poradě s lékařem.

Zvláštní opatření a upozorněníProtože účinky extraktů Ginkgo biloba při depresivních náladách a bolestech hlavy, vyskytujících se beze

vztahu k dementním syndromům, dosud nejsou dostatečně prostudovány, mohou se tyto přípravky při těchto příznacích použít pouze, mají-li se na zřeteli všechna bezpečnostní opatření.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat

.

Jaká zvláštní opatření se musí dodržovat?Jestliže se přípravek GINGIO 80 užívá správně podle pokynů, nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Věnujte však, prosím, plnou pozornost poznámkám v oddíle "Indikace".

Interakce s jinými látkamiKteré jiné léky ovlivňují účinek přípravku GINGIO 80 anebo jsou tímto přípravkem ovlivňována?Při dlouhodobém používání přípravku GINGIO 80 nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími

krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku GINGIO 80 se svým lékařem.

Dávkování, způsob podání a trvání léčbyTyto údaje platí pro případ, že Vám Váš lékař nepředepsal jinak. Dodržujte, prosím, návody k dávkování,

jinak Vám přípravek GINGIO 80 nepřinese plný prospěch!

Pro symptomatické léčení poruch mozkových funkcí užívejte, prosím, jednu potahovanou tabletu dvakrát

až třikrát denně (což odpovídá 160 – 240 mg výtažku z Ginkgo biloba).

Pro prodloužení vzdálenosti, kterou můžete bez bolestí ujít při okluzivním onemocnění periferních tepen,

užívejte, prosím, jednu potahovanou tabletu dvakrát denně (což odpovídá 160 mg výtažku z Ginkgo biloba).

Při závratích a hučení v uších cévního a involučního (způsobeného přirozenými změnami organismu,

např. hormonálními změnami, stárnutím) původu užívejte, prosím, jednu potahovanou tabletu dvakrát denně (což odpovídá 160 mg výtažku z Gingko biloba).

Potahované tablety se polykají nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Pro snazší

polykání je možné tabletu rozpůlit. Užívají se po jídle.

3

Jak dlouho máte přípravek GINGIO 80 užívat a jak?Trvání léčby při organických poruchách mozkových funkcí se řídí závažností klinického obrazu a mělo

by být alespoň 8 týdnů při chronickém onemocnění. Jestliže jste užíval(a) tento přípravek po 3 měsíce, je třeba zjistit, zda je pokračování léčby přípravkem GINGIO 80 ještě odůvodněno.

Prodloužení vzdálenosti, kterou můžete bez bolestí ujít, můžete očekávat pouze, jestliže užíváte GINGIO

80 nejméně 6 týdnů.

Při závratích a hučení v uších cévního nebo involučního (způsobeného přirozenými změnami organismu,

např. hormonálními změnami, stárnutím) původu neznamená trvání léčby delší než 6-8 týdnů již žádný přínos.

Omyly při užívání a předávkováníCo je třeba vědět, jestliže přípravek GINGIO 80 byl užit v příliš vysokých dávkách (při úmyslném nebo

neúmyslném předávkování) ?

Po užití větších množství přípravku se u osob s nesnášenlivostí mléčného cukru (s intolerancí laktózy)

mohou vyvinout trávicí obtíže anebo se může objevit průjem.

Co máte udělat, jestliže jste užil(a) příliš malou dávku přípravku GINGIO 80 anebo jestli jste ji užít

zapomněl(a)?

Nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek, ale pokračujte v dalším dávkování a dobách užívání tak, jak

Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v návodech pro dávkování.

Nežádoucí účinkyJaké nežádoucí účinky se mohou v souvislosti s užíváním přípravku GINGIO 80 objevit?Velmi vzácně se objevily mírné trávicí obtíže, bolesti hlavy nebo alergické kožní reakce (zčervenání, otok

kůže, svědění).

Mimoto byly popsány ojedinělé případy krvácení po dlouhodobém užívání u predisponovaných pacientů

anebo při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost; příčinná souvislost zjištěna nebyla.

Co dělat pro odstranění nebo zmírnění nežádoucích účinků?Objeví-li se nežádoucí účinky uvedené výše, je třeba, abyste se poradil(a) s lékařem, tak aby zjistil, zda

existuje nějaká souvislost s užíváním přípravku anebo zda Vaše obtíže mají jiný důvod.

Jestliže zjistíte nežádoucí účinky, neuvedené v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

VarováníNepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pokyny pro uchovávání

Jak se má přípravek GINGIO 80 uchovávat?

Uchovávejte při teplotě do 30°C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Balení:

30, 60 a 120 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum poslední revize příbalové informaceKdy byla tato informace schválena?29.12.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls235291/2010, sukls235308/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUGINGIO 80GINGIO 120

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍGINGIO 80:80 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V v 1

potahované tabletě (odpovídá 17, 6 - 21,6 mg flavonových glykosidů a 4, 0 - 5,6 mg terpenolaktonů -gingkolidů, bilobalidu).

GINGIO 120:120 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V v 1

potahované tabletě (odpovídá 26, 4 - 32,4 mg flavonových glykosidů a 6, 0 - 8,4 mg terpenolaktonů -ginkgkolidů, bilobalidu).

Pomocné látky viz 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAPotahované tablety GINGIO 80: Oválné bikonvexní okrově zbarvené tablety s oboustrannou půlicí rýhou 16,2 x 8,2 mm.GINGIO 120: Podlouhlé bikonvexní okrově zbarvené potahované tablety s oboustrannou půlicí rýhou.Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není za účelem dělení dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek GINGIO je určen k symptomatické terapii při některých poruchách centrálního i periferního prokrvení.

- Přípravek je indikován k symptomatické léčbě mírné cerebrovaskulární insuficience (syndromů demence) při těchto hlavních příznacích: poruchy paměti, snížená schopnost soustředění, emoční labilita, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy.

Přípravek je určen především pro pacienty se syndromy demence primárně původu degenerativního, případně vaskulárního, anebo s kombinací obou forem. Před započetím léčby je nutno vždy provést pečlivě diferenciální vyšetření s cílem určit, zda jde skutečně o některou ze tří uvedených forem demence nebo zda se jedná o příznaky, které ukazují na demenci na jiném specifickém podkladě. Zásadní objasnění příčiny vyžadují častý výskyt depresivních rozladů, závratí, bolesti hlavy a hučení v uších.

- Další indikací je okluzívní choroba periferních artérií ve stádiu I až II podle Fontaina (claudicatio intermittens), kde spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, může přípravek prodloužit trasu, kterou pacient ujde bez bolesti.

- Senzorické poruchy vaskulárního nebo involučního původu jako závratě, tinnitus.

4.2 Dávkování a způsob podáníSymptomatické léčení organických poruch mozkových funkcí:GINGIO 801 potahovaná tableta 2-3krát denně, odpovídá 160- 240 mg suchého extraktuGINGIO 1201 potahovaná tableta jednou až dvakrát denně, odpovídá 120- 240 mg suchého extraktu

Prodloužení vzdálenosti, po kterou může jít pacient s okluzivní chorobou periferních artériístejně jako vertigo a tinnitus vaskulárního nebo involučního původuGINGIO 801 potahovaná tableta dvakrát denně, odpovídá 160 mg suchého extraktu

GINGIO 120

2

1 potahovaná tableta jednou denně, odpovídá 120 mg suchého extraktu

Způsob podání a trvání léčbyPotahované tablety se polykají nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Pro snazší

polykání je možné tabletu rozpůlit. Užívají se po jídle.

Trvání léčby organických poruch mozkové činnosti závisí na závažnosti a klinickém obrazu, a při

chronických onemocněních by mělo být nejméně 8 týdnů.

Po 3 měsících léčby je třeba zkontrolovat, zda pokračování terapie je stále ještě oprávněné.

Pro zlepšení chůze při okluzívní chorobě periferních arterií musí terapie trvat nejméně 6 týdnů.

Při závratích a tinnitu vaskulárního nebo involučního původu neznamená trvání léčby delší než 6-8 týdnů

již žádný terapeutický přínos.

4.3 KontraindikacePřecitlivělost vůči extraktům z Ginkgo biloba anebo vůči jedné nebo více z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíProtože účinky extraktů Ginkgo biloba při depresivních náladách a bolestech hlavy, vyskytujících se beze

vztahu k dementním syndromům, dosud nejsou dostatečně prostudovány, mohou se tyto přípravky při těchto příznacích použít pouze, vedou-li se v patrnosti potřebná bezpečnostní opatření.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, intolerancí galaktózy, galaktosémií nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Podávání dětemO použití těchto přípravků u dětí není k dispozici dostatek studií. Přípravky se proto nemají používat u

dětí mladších než 12 let.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePři dlouhodobém používání nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost.Ve dvojitě slepé studii kontrolované placebem a prováděné na 50 zdravých dobrovolnících po dobu 7 dní

nebyly zjištěny známky interakce extraktu z Ginkgo biloba, obsaženého v přípravku (denní dávka byla 240 mg) s acetylsalicylovou kyselinou ( denní dávka 500 mg) .

4.6 Těhotenství a kojeníV pokusech na zvířatech nebyly nalezeny známky embryotoxických nebo teratogenních účinků těchto

přípravků. Protože však u lidí chybí jakékoli zkušenosti, je třeba pečlivě zvážit očekávaný prospěch terapie proti možnému riziku.

Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek lze považovat za bezpečný.

4.8 Nežádoucí účinkyVelmi vzácně se objeví mírné trávicí obtíže, bolesti hlavy nebo alergické kožní reakce.Mimoto byly popsány ojedinělé případy hemoragií po dlouhodobém užívání u predisponovaných pacientů

anebo při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost; příčinná souvislost zjištěna nebyla.

V příbalové informaci se pacientovi sděluje:Objeví-li se nežádoucí účinky uvedené výše, je třeba, abyste se poradil(a) s lékařem, tak aby zjistil, zda

existuje nějaká souvislost s užíváním přípravku anebo zda Vaše obtíže mají jiný důvod.

4.9 PředávkováníV příbalové informaci se pacientovi sděluje:Po užití větších množství přípravku se u osob s nesnášenlivostí mléčného cukru (s intolerancí laktózy)

mohou vyvinout trávicí obtíže anebo se může objevit průjem.

3

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: přípravek GINGIO je antidementivum, nootropikum a adjuvantní

vazodilatans. ATC kód: N06DX02.

Experimentálně byly potvrzeny tyto farmakologické účinky:- zvýšená tolerance hypoxie, zejména mozkovou tkání- inhibice vývoje traumaticky anebo toxicky vyvolaného mozkového edému a urychlení jeho regrese- zmenšení edému retiny a buněčných lézí retiny- inhibice na stárnutí závislého ubývání cholinergních muskarinových receptorů a adrenergních alfa-2

receptorů, i zvýšení příjmu cholinu v hippokampu

- zvýšená kvalita paměti a schopnosti učit se- zlepšená kompenzace poruch rovnováhy- zlepšená perfuze, zejména v oblasti mikrocirkulace- zlepšení průtokových vlastností krve- inaktivace toxických kyslíkových radikálů (flavonoidy)- antagonismus PAF (ginkgolidy)- neuroprotektivní účinek (ginkgolidy A a B, bilobalidy)

5.2 Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetika byla studována v pokusech na zvířatech i u lidí.Použitím radioizotopicky značeného extraktu byla u potkanů zjištěna míra absorpce 60%.Biologická dostupnostU lidí je absolutní biologická dostupnost ginkgolidu A 98- 100 %, ginkgolidu B 79-93 % a bilobalidu

alespoň 70 %.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiAkutní a chronická toxicitaAkutní i chronická toxicita extraktu je velmi nízká.LD50 u myší po p.o. podání je 7725 mg/kg tělesné hmotnosti a po i.v.podání je 1100 mg/kg tělesné

hmotnosti.

Mutagenní a kancerogenní potenciálStudie s extraktem nezjistily ani mutagenní, ani kancerogenní účinky.

Reprodukční toxicitaStudie s extraktem nezjistily toxické ovlivnění reprodukčních funkcí.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa, monohydrát

laktosy, sirup tekuté glukosy, makrogol 4000, magnesium-

stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

6.2 InkompatibilityNejsou známy.

6.3 Doba použitelnostiGingio 80: 3 rokyGingio 120: 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 30°C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost baleníObal: PP/Al blistry, čiré průhledné, krabička.Balení: 30, 60 a 120 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

4

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACISandoz s.r.o., Praha , Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/AGingio 80: 94/217/06-CGingio 120: 94/218/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE21. 6. 2006

10. DATUM REVIZE TEXTU29.12.2010


nahoru

Informace na obalu

TEXT NA OBALU

GINGIO 80Potahované tabletyLéčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V Vazodilatans, nootropikum30 potahovaných tablet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 8030 potahovaných tablet číslo šarže:použitelné do:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINGIO 80

30 potahovaných tablet

Složení: Léčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V 80 mg v 1 potahované tabletěPomocné látky: monohydrát laktosy, sirup tekuté glukosy aj.Dospělí obvykle užívají 1 tabletu 2-3x denně. Podrobnější informace o dávkování viz příbalová informace uvnitř krabičky.Berte zřetel na návod k použití!Perorální podání!Ukládejte mimo dosah a dohled dětí!Uchovávejte při teplotě do 30°C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80Potahované tabletyLéčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V Vazodilatans, nootropikum 30 potahovaných tablet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 8030 potahovaných tabletSandoz s.r.o.130 00 Praha 3, Česká republika---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80

30 potahovaných tablet

Čís. reg.: 94/217/06-C---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EAN: 4030855052271Složená patřím do starého papíru. Děkuji.Sestávám z minimálně 75% z vláken, která se dají opět použít.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINGIO 80Potahované tabletyLéčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V Vazodilatans, nootropikum60 potahovaných tablet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 8060 potahovaných tablet číslo šarže:použitelné do:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINGIO 80

60 potahovaných tablet

Složení: Léčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V 80 mg v 1 potahované tabletěPomocné látky: monohydrát laktosy, sirup tekuté glukosy, aj.Dospělí obvykle užívají 1 tabletu 2-3x denně. Podrobnější informace o dávkování viz příbalová informace uvnitř krabičky.Berte zřetel na návod k použití!Perorální podání!Ukládejte mimo dosah a dohled dětí!Uchovávejte při teplotě do 30°C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80Potahované tabletyLéčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1),extrahováno acetonem 60% V/V Vazodilatans, nootropikum 60 potahovaných tablet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 8060 potahovaných tabletSandoz s.r.o.130 00 Praha 3, Česká republika---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80

60 potahovaných tablet

Čís. reg.: 94/217/06-C---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EAN: 4030855052288Složená patřím do starého papíru. Děkuji.Sestávám z minimálně 75% z vláken, která se dají opět použít.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINGIO 80Potahované tabletyLéčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1),extrahováno acetonem 60% V/VVazodilatans, nootropikum120 potahovaných tablet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80120 potahovaných tablet číslo šarže:použitelné do:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINGIO 80

120 potahovaných tablet

Složení: Léčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1),extrahováno acetonem 60% V/V 80 mg v 1 potahované tabletěPomocné látky: monohydrát laktosy, sirup tekuté glukosy, aj.Dospělí obvykle užívají 1 tabletu 2-3x denně. Podrobnější informace o dávkování viz příbalová informace uvnitř krabičky.Berte zřetel na návod k použití!Perorální podání!Ukládejte mimo dosah a dohled dětí!Uchovávejte při teplotě do 30°C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80Potahované tabletyLéčivá látka: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1),extrahováno acetonem 60% V/VVazodilatans, nootropikum 120 potahovaných tablet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80120 potahovaných tabletSandoz s.r.o.130 00 Praha 3, Česká republika---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GINGIO 80

120 potahovaných tablet

Čís. reg.: 94/217/06-C---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EAN: 4030855052295Složená patřím do starého papíru. Děkuji.Sestávám z minimálně 75% z vláken, která se dají opět použít.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh textu vnitřního obalu:(návrh je společný pro všechny velikosti balení)

GINGIO 80Ginkgo bilobae extractum siccum normatumSANDOZ s.r.o.Č.š:Použitelné do:

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.