Gentamicin B.braun 3 Mg/ml Infuzní Roztok

Kód 0112781 ( )
Registrační číslo 15/ 550/08-C
Název GENTAMICIN B.BRAUN 3 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0112783 INF SOL 10X120ML Infuzní roztok, Infuze
0112781 INF SOL 10X80ML Infuzní roztok, Infuze
0112784 INF SOL 20X120ML Infuzní roztok, Infuze
0112782 INF SOL 20X80ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak GENTAMICIN B.BRAUN 3 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztokGentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok

Gentamicinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

3.

Jak se přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK GENTAMICIN 1 mg/ml nebo GENTAMICIN 3 mg/ml A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml patří do skupiny léků, nazývaných antibiotika, tj. používají se k léčbě těžkých infekcí vyvolaných bakteriemi, které mají být zničeny léčivou látkou gentamicinem.K léčbě onemocnění uvedených níže, s výjimkou komplikovaných onemocnění ledvin, močových cest a močového měchýře, by se přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml měl používat pouze v kombinaci s jinými antibiotiky.

Přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml Vám může být podáván k léčbě následujících onemocnění:

komplikované a opakující se infekce ledvin, močových cest a močového měchýře infekce plic a dýchacích cest v průběhu nemocniční léčby břišní infekce, včetně zánětu pobřišnice infekce kůže a podkožních tkání, včetně těžkých popálenin infekce mozku a míchy, včetně zánětu mozkových blan sepse (celková infekce), přítomnost bakterií v krvi zánětu vnitřní vrstvy srdce (k léčbě infekce) k léčbě pooperačních infekcí

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PODÁN PŘÍPRAVEK GENTAMICIN 1 mg/ml NEBO GENTAMICIN 3 mg/ml

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml nesmí být použit

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gentamicin, jiné podobné látky nebo na kteroukoli další

složku přípravku Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

jestliže trpíte onemocněním nazývaným myastenia gravis

2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml je zapotřebíVáš lékař by měl být informován o:

tom, že jste těhotná nebo že kojíte že máte zhoršenou funkci ledvin nebo trpíte hluchotou, způsobenou poruchou vnitřního ucha.

V těchto případech dostanete gentamicin pouze v případě, že je lékařem shledán nezbytným pro léčbuVašeho onemocnění. Velkou pozornost bude lékař věnovat vhodné úpravě dávek gentamicinu.

Váš lékař Vám bude věnovat pozornost obzvlášť v případě jakéhokoli onemocnění, které ovlivňuje Vaše nervy a svaly, jako je např. Parkinsonova choroba, nebo pokud jsou Vám během operace podávaná myorelaxancia (léky uvolňující svalové napětí), protože gentamicin může blokovat funkci nervů a svalů.

Musíte informovat neodkladně svého lékaře, pokud se u Vás objeví těžký průjem.

Může se stát, že Vaše infekce v případě, že nereagujete na jiná aminoglykosidová antibiotika, nebude reagovat ani na gentamicin, a jste-li alergický(á) na jiné aminoglykosidy, může se u Vás objevit alergická reakce i po gentamicinu.

S podáváním gentamicinu v jedné dávce starším pacientům jsou pouze omezené zkušenosti.

Aby bylo sníženo riziko poškození Vašeho sluchového nervu a Vašich ledvin, bude Váš lékař pečlivě vážit následující:

Vyšetření sluchu, vestibulárního aparátu (aparátu pro udržování rovnováhy) a funkce ledvin

před zahájením léčby, v jejím průběhu a po ukončení léčby.

Dávkování přesně podle výkonnosti ledvin. Doplňkové podání antibiotik přímo do místa infekce při poškozené funkci ledvin musí být

zohledněno v celkové dávce.

Sledování koncentrací gentamicinu v séru, obzvlášť vyžaduje-li to Váš případ. Jestliže už máte sluchový nerv poškozený (poruchy sluchové nebo rovnovážné fukce) nebo je-li

léčba dlouhotrvající, bude požadovat dodatečná vyšetření rovnovážného aparátu a sluchu .

Je-li to možné, léčba gentamicinem by neměla být delší než 10 – 14 dnů (obvykle 7 – 10 dnů). Aby doba mezi mezi jednotlivou léčbou gentamicinem nebo jinými blízce příbuznými antibiotiky

byla dostatečně dlouhá; 7 – 10 dnů.

Vyhnout se podání ostatních látek s možným škodlivým účinkem na sluchový nerv nebo ledviny

současně s gentamicinem. Je-li to nevyhnutelné, je nutné obzvlášť pečlivé sledování funkce ledvin.

Vaši aktuální tekutinovou bilanci (stav tělesných tekutin) a produkci moče, zda je v normálním

rozmezí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u následujících léčivých přípravků:

Éter, léky uvolňující svalyBlokování nervové a svalové funkce aminoglykosidy je posilováno éterem a svalovými relaxancii. Pokud tyto přípravky dostáváte, budete obzvlášť pečlivě sledováni.

Methoxyfluranová anestetikaAnesteziolog by měl vědět zda jste dostával(a) nebo dostáváte aminoglykosidy před provedením narkózy methoxyfluranem (plynné anestetikum) a vyvarovat se použití tohoto prostředku pokud je to možné, kvůli zvýšenému riziku poškození ledvin.

3

Jiné léčivé prostředky s možným škodlivým účinkem na sluchový nerv a ledvinyVelmi pečlivě budete sledováni, dostáváte-li gentamicin před, během nebo po léčbě léčivými přípravky obsahujícími následující látky:

amfotericin B (proti plísňovým onemocněním), kolistin ( k dekontaminaci střev), ciklosporin ( k potlačení nežádoucích imunitních reakcí), cisplatinu ( protinádorový lék), vankomycin, streptomycin, viomycin, karbenicilin, aminoglykosidy, cefalosporiny (antibiotika).

Rovněž budete pečlivě sledováni, užíváte-li diuretika (léky stimulující zvýšenou tvorbu moče) např. etakrynovou kyselinu a furosemid.

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíOznamte svému lékaři, jestliže jste, nebo můžete být, těhotná. Tento lék by neměl být používán během těhotenství, pokud to není absolutně nutné.

KojeníPokud kojíte, oznamte to svému lékaři. Váš lékař pečlivě zváží, zda přerušit kojení nebo podávání gentamicinu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři řízení a obsluze strojů je doporučena opatrnost s ohledem na možné nežádoucí účinky, jako jsou točení hlavy a závratě.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/mlGentamicin B. Braun 1 mg/ml: Tento léčivý přípravek obsahuje 283 mg sodíku v lahvičce s infuzním roztokem. To je nutné vzít do úvahy při dietě s omezeným přívodem sodíku.

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml:Tento léčivý přípravek obsahuje 283/425 mg sodíku v lahvičce s 80 ml/120 ml infuzního roztoku.To je nutné vzít do úvahy při dietě s omezeným přívodem sodíku.

3.

JAK JE PŘÍPRAVEK GENTAMICIN 1 mg/ml NEBO GENTAMICIN 3 mg/ml PODÁVÁN

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml je podáván infuzním setem přímo do žíly (nitrožilní infuze). Infuzní roztok z polyetylenové lahve je podáván po dobu 30 – 60 minut.Přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml se nesmí podávat injekcí do svalu nebo do žíly (nitrosvalové nebo nitrožilní injekce).

Dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin

Dospělí/mladistvíDoporučená denní dávka u dospělých a dospívajících s normální funkcí ledvin je 3 – 6 mg/kg tělesné hmotnosti na den v 1 (upřednostňováno) nebo maximálně ve dvou jednorázových dávkách.

Obvykle nebudete léčeni gentamicinem déle než 7 – 10 dnů, pouze v případech těžkých a komplikovaných infekcí může léčba překročit 10 dnů.

Pečlivě budou sledovány hladiny gentamicinu v krvi vyšetřením odebraných vzorků krve na konci intervalu mezi dávkami a okamžitě po ukončení infuze, hlavně z důvodu kontroly funkce Vašich ledvin. Aby nedošlo k jejich poškození, bude pečlivě upravováno dávkování.

4

Děti (ve věku 2-12 let)Denní dávka u novorozenců je 4 – 7 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Novorozencům je potřebná denní dávka podána v jedné jednorázové dávce.Denní dávka u kojenců starších jednoho měsíce je 4,5 – 7,5 mg/kg tělesné hmotnosti na den v 1 (upřednostňováno) nebo maximálně ve dvou jednorázových dávkách.Doporučená denní dávka u starších dětí s normální funkcí ledvin je 3 – 6 mg/kg tělesné hmotnosti na den v 1 (upřednostňováno) nebo maximálně ve dvou jednorázových dávkách.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin

Je-li funkce Vašich ledvin snížena, budete sledován(a), aby byly patřičně nastaveny koncentrace gentamicinun v krvi buď snížením dávky nebo prodloužením intervalu mezi dávkami. Váš lékař ví, jak v takových případech dávkovací schéma upravit.

Dávkování u dialyzovaných pacientů V takovém případě Vám bude dávka pečlivě upravena podle hladin gentamicinu ve Vaší krvi.

Starší pacienti mohou k udržení dostatečně vysoké hladiny gentamicinu vyžadovat nižší udržovací dávky než mladší dospělí.

U velmi obézních pacientů je počáteční dávka stanovena na základě ideální tělesné hmotnosti plus 40% z jejího překročení.

Pacienti s postižením jater nevyžadují úpravu dávkování.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml, než jste měl(a)V případě nahromadění (např. v důsledku postižení funkce ledvin) může dojít k dalšímu poškození ledvin a sluchového nervu.

Léčba při předávkováníNejprve je třeba přerušit léčbu. Žádná specifická protilátka není k dispozici. Gentamicin může být z krve odstraněn ledvinovou dialýzou. K léčbě blokády funkce nervů a svalů je třeba v případě potřeby zavést umělé dýchání a podat chlorid vápenatý.

Máte-li jakékoli další otázky o použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotnického pracovníka (sestry).

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Za určitých okolností může mít gentamicin toxický účinek na sluchový nerv a na ledviny. Postižení ledvin je často pozorováno u pacientů léčených gentamicinem a většinou po ukončení léčby se upraví. Ve většině případů je postižení ledvin spojeno s extrémně vysokými dávkami nebo dlouhotrvající léčbou,již přítomnými ledvinnými abnormalitami anebo se současným podáváním jiných látek, které působí na ledviny rovněž toxicky. Dalšími rizikovými faktory toxického vlivu na ledviny je pokročilý věk, nízký krevní tlak, snížení objemu krve nebo šok, či existující onemocnění jater. Rizikovými faktory toxického působení na sluchový nerv je existující jaterní nebo sluchové postižení, přítomnost baktérií v krvi a horečka.

Následující nežádoucí účinky, vyskytující se velmi vzácně, tj. méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů, mohou být vážné a vyžadují okamžitou léčbu:

těžké akutní hypersenzitivní (alergické) reakce

5

akutní selhání ledvin

Kožní vyrážky, svědění a dýchací potíže jsou známkami akutní přecitlivělosti.Snížené množství moče nebo úplná zástava močení (oligurie, anurie), nadměrné močení v noci a otoky (zadržování tekutin) jsou známky akutního selhání ledvin.

Nežádoucí účinky, které mohou být vyvolány léčbou jsou uvedeny níže podle jednotlivých tělesných orgánů a četnosti výskytu. Četnost je definována takto:velmi časté: nežádoucí účinky se mohou objevit u více než 1 z 10 léčených pacientůčasté: nežádoucí účinky se mohou objevit u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů méně časté: nežádoucí účinky se mohou objevit u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientůvzácné: nežádoucí účinky se mohou objevit u méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10 000 léčených pacientůvelmi vzácné: nežádoucí účinky se mohou objevit u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů nebo s neznámou četností výskytu Infekce a infestace:Velmi vzácné

infekce jinými na gentamicin rezistentními kmeny, zánět tlustého střeva (obvykle následkem užívání jiných antibiotik)

Poruchy krve a lymfatického systému:Méně časté:

abnormální složení krve

Velmi vzácné:

abnormálně snížené počty různých typů krevních buněk, zvýšený počet

eozinofilů (jistý typ bílých krvinek)

Poruchy imunitního systému – alergické reakce:Velmi vzácné:

léková horečka, těžké akutní reakce přecitlivělosti

Poruchy metabolismu a výživy:Vzácné:

nízké hladiny draslíku, vápníku a hořčíku v krvi (související s dlouhodobým podáváním vysokých dávek), ztráta chuti k jídlu

Velmi vzácné:

nízké hladiny fosfátů v krvi (související s dlouhodobým podáváním vyskoých dávek)

Psychiatrické poruchy:Velmi vzácné:

zmatenost, halucinace, depresivní nálada

Poruchy nervového systému:Vzácné:

poškození periferních nervů, porucha nebo ztráta čití

Velmi vzácné:

organické onemocnění mozku, křeče, blokáda nervové a svalové funkce, točení hlavy, závratě, poruchy rovnováhy, bolest hlavy

Poruchy oka:Velmi vzácné:

poruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu:Velmi vzácné:

poškození sluchového nervu, ztráta sluchu, Menierova choroba, zvonění/hučení v uších

Cévní poruchy:

6

Velmi vzácné:

snížení krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku

Gastrointestinální poruchy:Vzácné:

zvracení, nevolnost, zvýšené slinění, záněty v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Méně časté:

alergická kožní vyrážka, svědění

Vzácné:

zarudnutí kůže

Velmi vzácné:

vypadávání vlasů, závažné kožní a slizniční alergické reakce doprovázené tvorbou puchýřů a zarudnutím kůže (multiformní erytém), které mohou ve velmi závažných případech postihovat vnitřní orgány a mohou být životu nebezpečné (Steven-Johnsnův syndrom, toxická epidermální nekrolýza)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Vzácné:

bolesti svalů (myalgie)

Velmi vzácné:

svalový třes (způsobující potíže stát)

Poruchy ledvin a močových cest:Časté:

poškození ledvinných funkcí (po ukončení léčby obvykle odezní)

Velmi vzácné:

akutní selhání ledvin, vysoké hladiny fosfátů a aminokyselin v moči (související s dlouhodobým podáváním vysokých dávek)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Vzácné:

zvýšení tělesné teploty

Velmi vzácné:

bolesti v místě vpichu

Vyšetření:Vzácné:

zvýšení hladin jaterních enzymů a hodnot močoviny v krvi (vše přechodné),

snížení tělesné hmotnosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo sestře.

5.

JAK PŘÍPRAVEK GENTAMICIN 1 mg/ml A GENTAMICIN 3 mg/ml UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml nebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Roztok by měl být použit okamžitě.Pouze pro jednorázové použití.Jakýkoli nepoužitý zbytek zlikvidujte.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml obsahuje

-

Léčivou látkou je gentamicinum.

7

1 ml přípravku Gentamicin B. Braun 1 mg/ml obsahuje gentamicinum 1 mg v podobě gentamicini sulfas.

1 lahvička s 80 ml obsahuje gentamicinum 80 mg.

1 ml přípravku Gentamicin B. Braun 3 mg/ml obsahuje gentamicinum 3 mg v podobě gentamicini sulfas.

1 lahvička s 80 ml obsahuje gentamicinum 240 mg.1 lahvička se 120 ml obsahuje gentamicinum 360 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, voda na injekci a dinatrium-edetát (v infuzním roztoku se 3 mg/ml).

Jak přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml jsou infuzní roztoky; tj. jsou podávány infuzní soupravou a kanylou umístěnou do žíly.Jsou to čiré bezbarvé vodné roztoky.

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml je dodáván v polyetylenových (LDPE) lahvičkách s 80 ml.Je dodáván v balení po 10 nebo 20 lahvičkách.

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml je dodáván v polyetylenových (LDPE) lahvičkách s 80 a 120 ml.Obojí jsou dodávány v baleních po 10 nebo 20 lahvičkách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AGCarl-Braun-Straße 1

Poštovní adresa:

34212 Melsungen, Německo

34209 Melsungen, Německo

Tel.: +49/5661/71-0Fax: +49/5661/71-4567

B. Braun Medical S. A.Carretera de Terrassa 12108191 Rubí (Barcelona), Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml InfusionslösungGentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung

Belgie

Gentamycine B. Braun 1 mg/ml Solution pour perfusion / Infusionslösung / Oplossing voor infusieGentamycine B. Braun 3 mg/ml Solution pour perfusion / Infusionslösung / Oplossing voor infusie

Česká republika

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztokGentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok

Dánsko

Gentamicin B. BraunGentamicin B. Braun

Německo

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml InfusionslösungGentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung

Řecko

Gentamicin B. Braun 1 mg/mlGentamicin B. Braun 3 mg/ml

Finsko

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml

8

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

Francie

Gentamicine B. Braun 1 mg/ml, solution pour perfusionGentamicine B. Braun 3 mg/ml, solution pour perfusion

Irsko

Gentamicin 1 mg/ml solution for infusionGentamicin 3 mg/ml solution for infusion

Itálie

Gentamicina B. Braun 1 mg/ml soluzione per infusione

Gentamicina B. Braun 3 mg/ml soluzione per infusione

Lucembursko

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml InfusionslösungGentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung

Norsko

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsningGentamicin B. Braun 3 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning

Polsko

Gentamicin B. Braun

Portugalsko

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Solução para perfusãoGentamicin B. Braun 3 mg/ml Solução para perfusão

Slovinsko

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za infundiranjeGentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje

Slovenská republika

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztokGentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok

Velká Británie

Gentamicin 1 mg/ml solution for infusionGentamicin 3 mg/ml solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.8.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml jsou určeny k přímému použití a neměly by být před podáním dále ředěny.

V žádném případě se aminoglykosidy nesmí mísit v infuzi s jinými beta-laktamovými antibiotiky (např.peniciliny, cefalosporiny), erytromycinem nebo lipifysanem, jelikož mohou způsobit chemicko-fyzikální inaktivaci. To platí také pro kombinaci gentamicinu s diazepamem, furosemidem, flekainid-acetátem nebo sodnou solí heparinu.

Následující léčivé látky nebo roztoky k rekonstituci/ředění nesmí být podány současně:Gentamicin není slučitelný s amphotericinem B, sodnou solí cefalotinu, sodnou solínitrofurantoinu, sodnou solí sulfadiazinu a tetracykliny.

Přidání gentamicinu do roztoků obsahujících hydrogenuhličitan může vést k uvolnění oxidu uhličitého.

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Ne-ní li použit okamžitě, je doba a podmínky uchovávání po otevření před použitím plně v zodpovědnosti podávajícího a normálně by neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2-8°C.

Roztoky musí být podávány sterilními prostředky, za aseptických podmínek. Prostředky musí být zajištěny tak, aby zabránily vniknutí vzduchu do systému.

Pouze pro jednorázové použití.Nepoužitý roztok musí být zlikvidován.Před podáním musí být roztok vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částice a nedošlo ke změně barvy. Použit smí být pouze roztok čirý, bez viditelných částic.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztokGentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 mg/ml infuzní roztok1 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 1 mg.1 lahvička s 80 ml obsahuje gentamicinum 80 mg.

Pomocné látky: 283 mg (12 mmol) sodíku (v podobě chloridu) v lahvičce s 80 ml

3 mg/ml infuzní roztok1 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 3 mg.1 lahvička s 80 ml obsahuje gentamicinum 240 mg.1 lahvička se 120 ml obsahuje gentamicinum 360 mg.

Pomocné látky: 283 mg (12 mmol) sodíku (v podobě chloridu) v lahvičce s 80 ml.

425 mg (18 mmol) sodíku (v podobě chloridu) v lahvičce se 120 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.Čirý, bezbarvý vodný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

K léčbě těžkých infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na gentamicin, v případech, kdy méně toxická antibiotika nejsou účinná.Přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml by měl být pro všechny indikace, kromě komplikovaných infekcí močového traktu, použit pouze v kombinaci s vhodnými antibiotiky (přednostně spolu s beta-laktamovými antibiotiky nebo s antibiotiky účinnými proti anaerobním mikrobům).Za těchto podmínek může být přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml použit v následujících případech:- komplikované a opakující se infekce močového traktu- nozokomiální infekce dolních cest dýchacích včetně těžké pneumonie - intraabdominální infekce včetně peritonitidy- infekce kůže a podkožních tkání včetně těžkých popálenin- septikemie, včetně bakteriemie- léčba bakteriální endokarditidy - léčba infekcí souvisejících s chirurgickým výkonem

Je nutné se řídit stanovenými doporučeními pro správnou antibiotickou léčbu.

2

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podáníPřípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a přípravek Gentamicin B. Braun 3 mg/ml je podáván intravenózní infuzí po dobu 30 – 60 minut. Přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a přípravek Gentamicin B. Braun 3 mg/ml není vhodný k intramuskulární nebo pomalé intravenózní injekci.

Pouze pro intravenózní podání.

Dávkování u pacientů s normální funkcí ledvinDospělí a mladistvíLéčba bakteriálních infekcí

Doporučená denní dávka u dospělých a dospívajících s normální renální funkcí je 3 – 6 mg/kg tělesné hmotnosti na den v jedné (upřednostňováno) nebo maximálně ve dvou jednorázových dávkách.

Maximální denní dávka 6mg/kg může být nezbytná při léčbě těžkých infekcí a v případě podezření na relativně nízkou citlivost patogenu.

Gentamicin má dlouhodobý postantibiotický účinek (viz bod 5.1). Nedávné in vitro a in vivo studie ukazují, že příjem aminoglykosidů do kůry ledvin je limitován a tak při vyšších hladinách gentamicinu v séru (po podávání jednou denně) je do ledvin ukládáno méně aminoglykosidů než při běžně užívaném podávání vícekrát denně.

V případě kombinované terapie (např. s beta-laktámovými antibiotiky v normálním dávkování) je rovněž možné podat celkovou denní dávku najednou, jednou denně.

Podávání jednou denně se nedoporučuje kvůli vyžadované úpravě dávkování u pacientů s oslabenou imunitou (např. neutropenií), těžkým postižením ledvin, ascitem, bakteriální endokarditídou, pacientům s rozsáhlými popáleninami (na více než 20% povrchu těla) a v těhotenství.

Trvání léčby by mělo být omezeno na 7-10 dnů. Delší trvání léčby může být zapotřebí u těžkých a komplikovaných infekcí (viz bod 4.4).

Dětská populaceDenní dávka u novorozenců je 4 – 7 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Vzhledem k delšímu poločasu je novorozencům potřebná denní dávka podávána v jedné jednorázové dávce.Denní dávka u dětí starších 1 měsíce je 4,5 – 7,5 mg/kg tělesné hmotnosti na den v jedné(upřednostňováno) nebo maximálně dvou jednorázových dávkách .Doporučená denní dávka u starších dětí s normální funkcí ledvin je 3 – 6 mg/kg tělesné hmotnosti na den v jedné (upřednostňováno) nebo maximálně dvou dávkách.

Jedna lahvička přípravku Gentamicin 1 mg/ml infuzní roztok (Gentamicin 3 mg/ml infuzní roztok)obsahuje 80 mg gentamicinu (240 mg gentamicinu). Aby se předešlo předávkování, obzvláště u dětí, nemá být přípravek Gentamicin 1 mg/ml infuzní roztok (Gentamicin 3 mg/ml infuzní roztok) podáván dětem, které vyžadují méně než 80 mg gentamicinu (240 mg gentamicinu) v jedné dávce.

3

Dávkování u pacientů s renálním postižením

U pacientů s postižením renálních funkcí je nutno snížit doporučenou denní dávku a přizpůsobit ji stavu funkce ledvin.

Pacienti s poškozením renálních funkcí by měli být monitorováni, aby bylo možno upravit terapeutické plazmatické koncentrace, buď snížením dávky nebo prodloužením dávkovacího intervalu. (viz bod 4.4).

Snížení dávky a prodloužení intervalu jsou obdobně vhodná řešení. Nicméně, je nutné mít na paměti, že dávky stanovené dle níže popsaným způsobem jsou pouze přibližné a že tyto stejné dávky mohou u různých pacientů vyústit v rozdílné koncentrace v organizmu. To je důvod, proč by měly být určeny sérové hladiny gentamicinu a poté může být upraveno dávkování pro daného pacienta.

1) Prodloužení dávkovacího intervalu při normální dávce:Jelikož clearance gentamicinu je přímo úměrná clearanci kreatininu, může být přibližně použita následující rovnice:Normální dávkovací interval x normální clearance kreatininu/pacientova clearance kreatininu = z toho plynoucí dávkovací interval.Na základě normální clearance kreatininu 100 ml/min, u pacienta s clearance kreatininu 30 ml/min, by dávkovací interval konstantní dávky měl být upraven v tomto případě na 26 hod (8 x 100/30[h]).

Prodloužení dávkovacího intervalu u normální dávky (80 mg)

Urea v krvi(mmol/l)

Clearance kreatininu(ml/min)

Dávka a dávkovací interval

< 6,7

> 72

80* mg každých 8 hodin

6,7 – 16,7

30 – 72

80* mg každých 12 hodin

16,7 – 33,3

12 – 30

80* mg každých 24 hodin

> 33,3

6 – 12

80* mg každých 48 hodin

*U pacientů s hmotností < 60 kg má být dávka snížena na 60 mg.

2) Redukce dávky při normálním dávkovacím intervalu:Po obvyklé počáteční dávce slouží k hrubému odhadu redukce dávky podávané pak v 8hodinovýchintervalech, podíl mezi normální doporučenou dávkou a hodnotou kreatininu v séru.Pacientovi s hmotností 60 kg a hladinou kreatininu v séru 2,0 mg/100 ml může být po počáteční dávce 60 mg podáváno 30 mg každých 8 hodin (1 mg/kg; 60:2).Případně po podání obvyklé počáteční dávky mohou být následné dávky v 8hodinových intervalech vypočteny podle vzorce:Normální dávka x clearance kreatininu u pacienta/normální clearance kreatininu (100 ml/min) = následná dávka.

Snížené dávky při normálním dávkovacím intervalu (po 8 hodinách)

Kreatinin v séru

(mg/100 ml)

Přibližná clearancekreatininu (ml/min)

Procento normálnídávky

 1,01,1 – 1,31,4 – 1,61,7 – 1,92,0 – 2,22,3 – 2,52,6 – 3,03,1 – 3,5

> 10070 – 10055 – 7045 – 5540 – 4535 – 4030 – 3525 – 30

10080655550403530

4

3,6 – 4,04,1 – 5,15,2 – 6,66,7 – 8,0

20 – 2515 – 2010 – 15< 10

25201510

Jako kritérium by měla být preferována clearance kreatininu zvláště u starších pacientů a u pacientů s kolísavou koncentrací kreatinimu v séru, což bývá pozorováno při těžkých infekcích ( např. sepsi).Je nutné zdůraznit, že renální funkce se mohou v průběhu léčby gentamicinem změnit.

Dávkování u pacientů s hemodialýzouGentamicin je dialyzovatelný. V případě 4-5 hodinové hemodialýzy lze očekávat snížení koncentrace o 50% -60% a 8-12 hodinové hemodialýzy snížení o 70% - 80%. Dávkování musí být individuálně upraveno po každé dialýze podle sérové koncentrace gentamicinu v daném čase.Normálně doporučovaná dávka po dialýze je 1 – 1,7 mg/kg tělesné hmotnosti.

Starší pacienti mohou vyžadovat nižší udržovací dávky než mladší dospělí, kvůli zhoršení renálních funkcí.

Pro obézní pacienty by měla počáteční dávka být stanovena na základě ideální tělesné hmotnosti plus 40% nadměrné hmotnosti.

Pacienti s poškozením jaterních funkcí nevyžadují úpravu dávkování.

Doporučení pro sledování:Je doporučeno pravidelně sledovat koncentrace gentamicinu v séru, obzvláště u starších pacientů, novorozenců a u pacientů s poškozením renálních funkcí. Vzorky jsou odebrány na konci dávkovacího intervalu (nejnižší hladina). Nejnižší hladina nemá přesáhnout 2 μg/ml, pokud je gentamicin podáván dvakrát denně a 1 μg/ml pokud je podáván jedenkrát denně.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na gentamicin nebo jiné aminoglykosidy nebo na kteroukoli pomocnou látku

-

Myastenia gravis

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s pokročilým poškozením ledvin nebo s preexistující hluchotou nitroušního původu, by gentamicin měl být použit pouze tehdy, je-li jeho použití shledáno lékařem za nezbytné. U pacientů s poškozením ledvin by měla být buď snížena dávka nebo prodloužen dávkovací interval (viz bod 4.2).

Renální postiženíAsi u 10% pacientů léčených gentamicinem je pozorováno renální postižení, jako je restrikce glomerulární filtrace, které je obvykle reverzibilní. Nejdůležitějšími rizikovými faktory jsou vysoká celková dávka, dlouhodobá léčba, zvýšené sérové hladiny (vysoké nejnižší hladiny); dalšími potenciálními rizikovými faktory jsou věk, hypovolemie a šok. Mezi klinické známky poškození ledvin patří: proteinurie, cylindrurie, hematurie, oligurie a zvýšené hladiny kreatininu a urey v séru. V ojedinělých případech se může objevit akutní selhání ledvin. (viz také bod 4.8.)

Neuromuskulární poruchyJelikož má gentamicin vlastnosti neuromuskulárního blokátoru, zvláštní pozornost má být věnována pacientům s existujícími neuromuskulárními poruchami (např. Parkinsonovou chorobou). Je nutné velmi pečlivé sledování (viz také bod 4.8).

5

Při podávání aminoglykosidů pacientům, kteří během anestezie dostali svalová relaxancia kurarového typu, byla hlášena nervosvalová blokáda a respirační paralýza. Tito pacienti rovněž mají být velmi pečlivě sledováni. (viz také bod 4.8.)

Účinek na vestibulokochleární nervMůže dojít k poškození vestibulokochleárního nervu (n.VIII) s následným ovlivněním jak rovnováhy, tak sluchu. Vestibulární poškození je nejčastější ototoxickou reakcí. Ztráta sluchu se manifestuje zpočátku snížením ostrosti vysokých tónů a obvykle je irreverzibilní. Důležitými rizikovými faktory jsou již existující poškození ledvin a poškození osmého hlavového nervu v anamnéze;Riziko se navíc zvyšuje proporcionálně s úrovní celkové a denní dávky nebo ve spojení s potenciálně ototoxickými látkami. Příznaky ototoxického účinku jsou: točení hlavy, zvonění/hučení v uších (tinnitus), závratě a méně často ztráta sluchu. Gentamicin může působit na vestibulární mechanizmus, překračují-li nejnižší hladiny 2μ/ml.Jestliže jsou včas zachyceny a dávkování je upraveno, jedná se obvykle o reverzibilní proces. (viz takébod 4.8)

Průjem a pseudomembranózní kolitida související s antibiotikyByly zaznamenány případy průjmu a pseudomembranózní kolitidy související s antibiotiky při podávání gentamicinu. O těchto diagnózách je nutno uvažovat u kteréhokoli pacienta, u něhož se objeví průjem v průběhu terapie nebo krátce po ní. Podávání gentamicinu by mělo být přerušeno a následně zavedena patřičná léčba, pokud se v jeho průběhu objeví těžký a/nebo krvavý průjem.Nesmí být podány léky snižující peristaltiku (viz bod 4.8).

Těhotenství a kojeníV těhotenství a během kojení má být gentamicin používán pouze po pečlivém zvážení rizik a přínosů léčby (viz bod 4.6).

Podávání gentamicinu starším pacientům v jedné denní dávce:S podáváním gentamicinu v jediné denní dávce starším pacientům jsou jen omezené zkušenosti. Podávání gentamicinu v jedné dávce nemusí být vhodné, a proto by tito pacienti měli být pečlivě sledováni.

SledováníAby se předešlo rozvoji nežádoucích účinků, doporučuje se kontinuální sledování (před, během a po léčbě) renálních funkcí (kreatinin v séru, clearance kreatininu), kontrola vestibulární a kochleární funkce jakož i jaterních a laboratorních parametrů.

Pomocné látkyTento léčivý přípravek obsahuje 283 mg sodíku v jedné lahvičce infuzního roztoku. Toto je nutné vzít do úvahy u pacientů, u nichž je kontrolován příjem sodíku.Tento léčivý přípravek obsahuje 283/425 mg sodíku v lahvičce s 80ml/120 ml infuzního roztoku. Toto je nutné vzít do úvahy u pacientů, u nichž je kontrolován příjem sodíku.

Zkřížená hypersenzitivita/rezistenceVůči aminoglykosidům může vzniknout zkřížená rezistence nebo hypersenzitivita.

Nefrotoxicita a ototoxicitaAby bylo sníženo riziko nefrotoxicity a ototoxicity, měla by být zvážena následující doporučení:- Obzvláště nutné je pravidelné vyhodnocování sluchových, vestibulárních a renálních funkcí u pacientů s dalšími rizikovými faktory. Bylo zaznamenáno, že postižení jaterních funkcí nebo sluchové postižení, bakteriemie a horečka zvyšují riziko ototoxicity. Snížení objemu tekutin, hypotenze a onemocnění jater je považováno za další rizikový faktor nefrotoxicity.- Sledování renálních funkcí před, v průběhu a po ukončení léčby.- Striktně dávkovat podle clearance kreatininu (nebo sérové koncentrace kreatininu). U pacientů s postižením renálních funkcí, musí být dávkování upraveno podle výkonnosti ledvin (viz bod 4.2).

6

- U pacientů s poruchou renální funkce, kteří dostávají další gentamicin lokálně (inhalací, intratracheálně, instilací ) musí být vzato při úpravě dávkování během systémové terapie do úvahy rovněž množství lokálně absorbovaného gentamicinu. -

Monitoring sérových koncentrací gentamicinu v průběhu léčby, aby nedošlo k překročení

maximálních hladin 10-12 µg/ml (práh toxicity pro kochleovestibulární systém) při obvyklém podávání denní dávky vícekrát denně nebo při minimálních hladinách převyšujících 2 µg/ml (viz bod 4.2).-

U pacientů s preexistujícím postižením vnitřního ucha ( poruchy sluchu nebo poruchy rovnováhy) nebo při dlouhotrvající léčbě, je vyžadováno doplňující sledování rovnovážných a sluchových funkcí.

-

Vyvarovat se protrahované léčby. Je-li to možné, měla by být délka léčby omezena na 7-10 dnů(viz bod 4.2).

-

Vyvarovat se léčby aminoglykosidy bezprostředně po předchozí léčbě aminoglykosidy; je-li to možné měl by být mezi nimi interval 7-14 dnů.

-

Vyvarovat se, je-li to možné, současnému podávání jiných ototoxických a nefrotoxických látek. Je-li to nevyhnutelné, je obzvláště vyžadován pečlivý monitoring renálních funkcí (viz bod 4.5).

-

Zajistit patřičnou hydrataci a produkci moče.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Myorelaxancia a éterAktivita aminoglykosidů ve smyslu neuromuskulární blokády je zvyšována éterem a myorelaxancii. Je-li gentamicin podáván během nebo bezprostředně po chirurgickém výkonu, neuromuskulární blokáda může být zvýšena a prodloužena, jsou-li použity nedepolarizující myorelaxancia. Tyto interakce mohou způsobit neuromuskulární blokádu a respirační paralýzu. Kvůli zvýšenému riziku by takoví pacienti měli být obzvlášť pečlivě monitorováni.Injekce kalcium-chloridu může neuromuskulární blokádu vyvolanou aminoglykosidy zvrátit.

Methoxyfluranová anestezieAminoglykosidy mohou zvýšit škodlivý účinek methoxyfluranu na ledviny. Je-li podáván současně, jsou možné extrémně závažné nefropatie. Anesteziolog by měl být před chirurgickým výkonem upozorněn na používání aminoglykosidů.

Potenciálně nefrotoxické a ototoxické lékyKvůli zvýšenému riziku výskytu nežádoucích účinků je u pacientů, současně nebo následně léčených potenciálně nefrotoxickými nebo ototoxickými léky, jako jsou např. amphotericin B, kolistin, cyklosporin, cisplatina, vankomycin, streptomycin, viomycin, aminoglykosidy, některé cefalosporinya diuretika, jako jsou etakrynová kyselina a furosemid, nutný pečlivý monitoring. V případě, že lék obsahuje cisplatinu, je nutné vzít v úvahu, že nefrotoxicita gentamicinu může být zvýšena dokonce ještě 3-4 týdny po podání těchto látek.

Ostatní antibiotikaSnížení poločasu gentamicinu v séru bylo zaznamenáno u pacientů s těžkým postižením ledvin, kteří současně s gentamicinem dostávali karbenicilin.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíO užití gentamicinu u těhotných žen nejsou žádné dostatečné údaje. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Gentamicin prostupuje placentou. Kvůli potenciálnímu riziku poškození vnitřního ucha a ledvin plodu, by gentamicin během těhotenství neměl být používán, pouze v případech život ohrožujících stavů a když není k dispozici žádná jiná volba léčby.V případě expozice gentamicinem v průběhu těhotenství je doporučen u novorozence monitoring sluchu a renálních funkcí.

7

Kojení Gentamicin je vylučován do mateřského mléka a v nízkých koncentracích byl detekován v séru kojených dětí. Je nutno rozhodnout zda přerušit kojení nebo přerušit/zříci se léčby gentamicinem.U kojených dětí se mohou objevit průjem a plísňová onemocnění sliznic, proto by kojení mělo být přerušeno. Rovněž by měla být na paměti možnost senzibilizace.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. V případě podávání pacientům, kteří nejsou hospitalizováni, je doporučena zvýšená opatrnost při řízení a obsluze strojů z hlediska možných nežádoucích účinků, jako jsou točení hlavy a závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Za určitých okolností má gentamicin ototoxické a/nebo nefrotoxické účinky. Poškození ledvin je často pozorováno u pacientů léčených gentamicinem a po vysazení léčby je obvykle reverzibilní.Ve většině případů je nefrotoxicita spojena s nepřiměřeně vysokými dávkami nebo prolongovanou léčbou, pre-existujícími renálními abnormalitami nebo je spojena s podáváním jiných látkek, o nichž je známo, že jsou nefrotoxické.

Nežádoucí účinky, které jsou přinejmenším shledány jako možné ve vztahu k léčbě, jsou uvedeny níže, tříděné podle systémů a četnosti. Četnost je definována takto:

velmi časté ( ≥1/10);časté (≥1/100, <1/10);méně časté (≥1/1 000, <1/100);vzácné (≥1/10 000, <1/1 000);velmi vzácné (<1/10 000) není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Časté(≥1/100 až <1/10)

Méně časté(>1/1000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Frekvence není známa(z údajů dostupných po uvedení přípravku na trh nelze určit)

Infekce a infestace

superinfekce (gentamicin-rezistentními mikroorganizmy), pseudomembranózní kolitida (viz také bod 4.4)

1

Poruchy krve a lymfatického systému

dyskrazie

trombocytopenie, retikulocytopenie, leukopenie, eozinofilie, granulocytopenie, anémie

Poruchy imunitníhosystému

hypersenzitivní reakce různé závažnosti od vyrážky a svědění, přes lékovou horečkuk závažným akutnímhypersenzitivnímreakcím (anafylaxe) až po anafylaktický šok

8

Poruchy metabolismu a výživy

hypokalemie, hypokalcemie, hypomagnesemie, pseudo-Bartterův syndrom u pacientů léčených dlouhodobě (déle než 4 týdny) vysokými dávkami, nechutenství, úbytek na váze

hypofosfatemie

Psychiatrické poruchy

zmatenost, halucinace, depresivní nálada

Poruchy nervového systému

polyneuropatie,periferní parestezie

encefalopatie, konvulze, neuromuskulárníblokáda, točení hlavy, vertigo, poruchy rovnováhy, bolesti hlavy (viz také bod 4.4)

Poruchy oka

Vizuální poruchy

Poruchy ucha a labyrintu

vestibulární poškození, ztráta sluchu, Menierova choroba, tinnitus (viz také bod 4.4)

Cévní poruchy

hypotenze, hypertenze

Gastrointestinální poruchy

zvracení, nauzea, zvýšená salivace, stomatitida

Poruchy jater a žlučových cest

zvýšení hladin aspartátaminotransferázy (AST), alaninaminotransferázy (ALT), alkalické fosfatázy (ALP) (vše reverzibilní)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

alergický kožní exantém

zarudnutí kůže

toxická epidermální nekrolýza

2, Stevens-

Johnsonův syndrom

2,

erythema multiforme

2, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

svalová bolest (myalgie)

amyostazie

Poruchy ledvin a močových cest

poškození renálních funkcí

zvýšené hladiny dusíku v moči (reverzibilní)

akutní selhání ledvin, hyperfosfaturie, aminoacidurie, příznaky podobné Fanconiho syndromu u pacientů léčených dlouhodobě vysokými dávkami, viz také bod 4.4.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

zvýšení tělesné teploty

bolest v místě aplikace

9

1 V těchto případech jsou obvykle podávána i jiná antibiotika

2 Mohou se objevit jako hypersenzitivní reakce

4.9

Předávkování

Gentamicin má úzké terapeutické rozmezí. V případě akumulace (např. jako následek poškození renálních funkcí) se může objevit poškození ledvin a poškození vestibulokochleárního nervu.

Léčba při předávkováníPřerušit léčbu. Žádné specifické antidotum není. Gentamicin může být z krve odstraněn hemodialýzou (peritoneální dialýzou je odstranění pomalejší a není kontinuální).

Léčba neuromuskulární blokády:V případě neuromuskulární blokády (obvykle vyvolané interakcemi, viz bod 4.5) se doporučuje podání kalcium-chloridu a může být zapotřebí zavést řízené dýchání.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiné aminoglykosidy, ATC kód: J01GB03

Gentamicin je aminoglykosidové antibiotikum získávané z Micromonospora purpurea. Představuje směs strukturálně velmi podobného homologního gentamicinu C1, C1a a C2. Homolog gentamicinu C2 je klasifikován jako složka s nejvyšší toxicitou. Antibakteriální aktivita gentamicin-sulfátu je determinována jak na bázi jednotek, tak na bázi objemu (hmotnosti). Používají se následující poměry:1 mg je ekvivalentní 628 I.U. nebo 1 I.U. je ekvivalentem 0,00159 mg gentamicin-sulfátu.

WHO přesně stanovila mezinárodní standard substance a to 614 I.U./mg gentamicin-sulfátu.

Typ působení:Gentamicin má baktericidní účinek jak na proliferační, tak na klidovou fázi bakterie. Vytváří vazbu s bílkovinami 30S subjednotek bakteriálních ribozomů, které způsobí „nesprávné čtení“ mRNA.

Vztah FK/FDAntibakteriální účinek aminoglykosidů je závislý na koncentraci.Gentamicin a jiné aminoglykosidy vykazují ve většině infekcí in vitro i in vivo experimentálních modelů jasný postantibiotický účinek. Jestliže je zajištěno podávání dostatečně vysokých dávek, jsou pak tyto léky účinné proti infekcím vyvolaným mnohými citlivými mikroorganizmy, dokonce i když koncentrace v plazmě a tkáních zůstává část doby dávkovacího intervalu pod MIC. Postantibiotický účinek dovoluje prodloužit dávkovací interval bez ztráty účinnosti proti většině gram-negativních bakterií.

Mechanizmus rezistenceRezistence může být následkem selhání pronikání, nízké afinity bakteriálních ribozomů nebo inaktivace gentamicinu mikrobiálními enzymy. Naléhavé případy rezistence v průběhu léčby jsou neobvyklé.

Kritické hodnotyPodle EUCAST platí pro gentamicin následující limity hodnot:

Vztahující se k druhu (S</R>)

Nevztahujícíse k druhu(S</R>)

Enterobacteriaceae Pseudomonas Acinetobacter Staphylococcus

2/4

4/4

4/4

1/1

2/4

10

Senzitivní: ≤ 4 μg/mlRezistentní: ≥ 16 μg/ml

Prevalence získané rezistence může být geograficky a časově různá pro vybrané druhy a lokální informace o rezistenci je žádoucí, hlavně při léčbě těžkých infekcí. V případě potřeby by mělo být zjištěno stanovisko experta, pokud lokální prevalence rezistence je taková, že přínos je přinejmenším u některých typů infekce sporný. Zvláště za takových okolností by měly být odebrány vzorky ke kultivaci mikroorganizmů a zjištění míry jejich citlivosti na gentamicin.

Druhy obvykle citlivé (dle EUCAST)Aerobní gram-pozitivní mikroorganizmy

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus

(MSSA)

Aerobní gram-negativní mikroorganizmyCampylobacter coliCampylobacter jejujniCitrobacter koseriEnterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coliFrancisella tularensisKlebsiella oxytocaKlebsiella pneumoniaeProteus vulgarisSalmonella enterica subsp. entericaSerratia marcescensYersinia enteroliticaYersinia pseudotuberculosis

Kmeny, u nichž může nastat problém se získanou rezistencí Aerobní gram-pozitivní mikroorganizmyStaphylococcus aureus (MRSA)Staphylococcus epidermidisStaphylococcus haemolyticusAerobní gram-negativní mikroorganizmyAcinetobacter spp.Citrobacter freundiiMorganella morganiiProteus mirabilisPseudomonas aeruginosa

Přirozeně rezistentní mikroorganizmyAerobní gram-pozitivní baktérieEnterococcus faecalisEnterococcus faeciumStreptococcus spp.Aerobní gram-negativní mikroorganizmyBurkholderia cepaciaLegionella pneumophilaStenotrophomonas maltophiliaJinéAtypické patogenyChlamydia spp.Chlamidophila spp.

11

Mycoplasma spp.Ureaplasma urealyticumAnaerobní mikroorganizmy

Zkratky: MSSA = Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, MRSA = Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Infekce vyvolané streptokoky a enterokoky: Aminoglykosidy jsou vhodné druhy antibiotik pro kombinaci s jinými proti gram-pozitivním

kokům. V některých indikacích (septikemie, endokarditida) byl popsán synergický účinek s beta-laktamovými antibiotiky. Tato synergie mizí, když streptokoky nebo enterokoky vykazují vysoký stupeň získané rezistence na gentamicin.

Jiné poznámky:

Synergické účinky byly popsány s acylaminopeniciliny (např. piperacilin) na Pseudomonas aeruginosa a s cefalosporiny na Klebsiella pneumoniae.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Jako všechna aminoglykosidová antibiotika není po perorálním podání ve zdravé střevní sliznici gentamicin téměř vůbec absorbován. Proto je terapeutická cesta podání parenterální, tj. intravenózní nebo intramuskulární.

Nejvyšší maxima a nejnižší hladiny jsou nalezeny tehdy, když je celková denní dávka podaná jako jediná dávka v infuzi. Je-li gentamycin podáván v krátké, 30-ti minutové intravenózní infuzi v dávce 4 mg/kg/den ve třech rozdělených dávkách, maximální a minimální koncentrace gentamicinu naměřené u dospělých pacientů byly 4.7 µg/ml resp. 1 µg/ml. Při stejné denní dávce podávané jednou denně naměřené maximální a minimální koncentrace byly 9.5 µg/ml a 0.4 µg/ml.

Terapeutické sérové koncentrace obecně leží mezi 2 a 8 µg/ml. Terapeutické maximum sérových koncentrací je v rozmezí 5 -10 µg/ml pro opakovanou denní dávku a 20 – 30 µg/ml pro denní dávku podávanou 1 x denně. Maximální sérové koncentrace 10 – 12 µg/ml by neměly být při konvenčním podávání v podobě několika dávek denně překročeny. Při konvenčním podávání v několika dávkách za den by měla sérová koncentrace před podáním další dávky klesnout pod 2 µg/ml.

DistribuceDistribuční objem gentamicinu je zhruba ekvivalentní objemu extracelulární tekutiny. Na rozdíl od 50 až 55% u dospělých, tvoří u novorozenců voda 70 až 75% tělesné hmotnosti. Kompartment extracelulární tekutiny je větší (40% tělesné hmotnosti v porovnání s 25% tělesné hmotnosti u dospělých). Distribuční objem gentamicinu na kg tělesné hmotnosti je tímto ovlivněn a klesá s přibývajícím věkem z 0,5 až 0,7 l/kg u nedonošených novorozenců na 0,25 l/kg u dospívajících jedinců. Větší distribuční objem na kg tělesné hmotnosti znamená, že pro dosažení odpovídající nejvyšší koncentrace v krvi je třeba podat vyšší dávku na kg tělesné hmotnosti.

Distribuce gentamicinu do jednotlivých orgánů vede k rozdílné koncentraci v tkáních; nejvyšší koncentrace se objevuje v renální tkáni. Menší koncentrace jsou nalezeny v játrech a žlučníku, plicích a slezině.

12

Gentamicin proniká placentou; koncentrace u plodu mohou dosahovat 30% mateřské plazmatické koncentrace. Gentamicin je v malých množstvích vylučován do mateřského mléka (je zde nalezena rovněž třetinová koncentrace oproti mateřské plazmě).

Po opakovaných injekcích gentamicinu je přibližně 50% koncentrace dosažené v plazmě naměřeno v synoviální, pleurální, perikardiální a peritoneální tekutině. Průnik gentamicinu do cerebrospinálního moku je při nezánětlivých mozkových plenách velmi slabý. Při zánětu mozkových plen dosáhnou koncentrace až 30% koncentrací naměřených v plazmě.Vazba na proteiny: méně než 10%.

BiotransformaceGentamicin není v organizmu metabolizován, ale je v nezměněné, mikrobiologicky aktivní formě vylučován převážně ledvinami. Eliminační poločas se u pacientů s normální renální funkcí pohybuje okolo 2 až 3 hodin.

VylučováníGentamicin je vylučován nezměněný v mikrobiologicky aktivní formě zejména močí prostřednictvím glomerulární filtrace. Převládající eliminační poločas u pacientů s normální funkcí ledvin je kolem 2-3 hodin. Starší pacienti eliminují gentamicin pomaleji než mladší dospělí.

Děti mají kratší eliminační poločas a ve srovnání s dospělými vyšší rychlost clearance. U novorozenců do 3 týdnů věku je v důsledku nezralosti funkce ledvin sérový poločas prodloužen asi o 1/3 a rychlost eliminace snížena.Eliminační poločas se u novorozenců v gestačním věku 26 až 34 týdnů pohybuje okolo 8 hodinv porovnání s přibližně 6,7 hodinami u novorozenců v gestačním věku 35 až 37 týdnů. Hodnoty clearance se pak rovněž zvyšují z přibližně 0,05 l/hod u novorozenců v gestačním věku 27 týdnů na 0,2 l/hod u novorozenců v gestačním věku 40 týdnů.

Akumulace gentamicinu se objeví v tubulárních buňkách kůry ledvin. Terminální poločas 100 – 150 hodin je důsledkem uvolňování gentamicinu z těchto hlubokých částí.

Eliminace se odehrává nezávisle na dávce. Ledvinami je vyloučeno hodně přes 90% substance. Pouze okolo 2% dávky je při normální funkci ledvin vyloučeno extrarenálně.Celková clearance je přibližně 0,73 ml x min

-1 x kg-1.

U pacientů s poškozením renální funkce je eliminační poločas prodloužen v závislosti na stupni renálního poškození. Lpění na standardních léčebných programech vede k akumulaci léku. Gentamicin je zcela odstranitelný hemodialýzou.

Během extrakorporální hemodialýzy, v závislosti na délce jejího trvání, je ze séra odstraněno 50-80% gentamicinu. Peritoneální dialýza je také možná; zde je eliminační poločas mezi 12,5 a 28,5 hodinami a během 48 až 72 hodin je odstraněno 25% dávky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicitaStudie akutní toxicity provedené na různých zvířecích druzích neprokázaly žádnou specifickou senzitivitu.

Chronická toxicitaVe studiích chronické toxicity ( i.m. podání) provedené na různých zvířecích druzích, byly při vysokých dávkách pozorovány nefrotoxické a ototoxické účinky.

Mutagenní a karcinogenní potenciálGentamicin nebyl mutagenní v testech in vitro ani in vivo. Nebyly provedeny žádné dlouhodobé studie hodnocení kancerogenního potenciálu gentamicinu na zvířatech.

13

Reprodukční toxicitaExistuje potenciální riziko poškození vnitřního ucha a ledvin u plodu, stejně jako to bylo pozorováno u třídy aminoglykosidových antibiotik. U plodů potkanů a morčat byly po podávání gentamicinu samicím dokumentovány renální abnormality.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Gentamicin B. Braun 1 mg/mlChlorid sodnýVoda na injekci

Gentamicin B. Braun 3 mg/mlDinatrium-edetátChlorid sodnýVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. V žádném případě nesmí být aminoglykosidy míseny v infuzním roztoku s beta-laktamovými antibiotiky (např. peniciliny, cefalosporiny), erytromycinem nebo lipifysanem, jelikož tyto je mohou chemicko-fyzikálně inaktivovat. To také platí pro kombinaci gentamicinu s diazepamem, furosemidem, flekainid-acetátem nebo sodnou solí heparinu.

Následující léčivé látky nebo roztoky k rekonstituci/ředění nesmí být podány současně:

Gentamicin není kompatibilní s amphotericinem B, sodnou solí cefalotinu, sodnou solí nitrofurantoinu, sodnou solí sulfadiazinu a tetracykliny.

Přidání gentamicinu do roztoků obsahujících bikarbonát může vést k uvolnění oxidu uhličitého.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě.Ne-ní li použit okamžitě, je doba a podmínky uchovávání po otevření před použitím plně v zodpovědnosti podávajícího a normálně by neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2-8°C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

LD- polyetylenové lahvičky obsahující 80 ml (1 mg/ml), 80 ml (3 mg/ml) a 120 ml (3 mg/ml).

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml:10 x 80 ml20 x 80 ml

14

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml:10 x 80 ml20 x 80 ml10 x 120 ml20 x 120 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení

Gentamicin 1mg/ml infuzní roztok a Gentamicin 3mg/ml infuzní roztok jsou roztoky určené k přímému použití a neměly by být před podáním ředěny.

Roztoky musí být podávány sterilními prostředky za aseptických podmínek. Prostředky musí být zajištěny tak, aby zabránily vniknutí vzduchu do systému.

Pouze pro jednorázové použití.Nepoužitý roztok musí být zlikvidován.Před podáním musí být roztok vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částice a nedošlo ke změně barvy. Použit smí být pouze čirý roztok bez viditelných částic.Další informace najdete v bodě 4.2.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AGCarl-Braun-Straße 1

Poštovní adresa:

34212 Melsungen, Německo

34209 Melsungen, Německo

Tel.: +49/5661/71-0Fax: +49/5661/71-4567

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok: 15/549/08Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok: 15/550/08

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE:

29.10.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU:

30.8.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabice obsahující x LDPE lahviček Ecoflac plus

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztokGentamicinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 3 mg.80 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 240 mg.120 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 360 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, voda na injekci, dinatrium-edetát.Obsahuje sodík. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok10 (20) lahviček s 80 ml infuzního roztoku 10 (20) lahviček se 120 ml infuzního roztoku

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze pro jednorázové použití.Nepoužitý zbytek musí být zlikvidován.Použít lze pouze roztok čirý, bez přítomnosti částic.

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG34209 Melsungen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

15/550/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LDPE lahvičky Ecoflac plus

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok80 ml120 ml

Gentamicinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 3 mg.80 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 240 mg.120 ml infuzního roztoku obsahuje gentamicini sulfas odpovídající gentamicinum 360 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, voda na injekci, dinatrium-edetát.Obsahuje sodík. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok 80 ml (120 ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze pro jednorázové použití.Nepoužitý zbytek musí být zlikvidován.Použít lze pouze roztok čirý, bez přítomnosti částic.

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG34209 Melsungen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

15/550/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.