Gallium(Ga 67)Citrate Injection

Kód 0066437 ( )
Registrační číslo 88/ 210/93-C
Název GALLIUM(GA 67)CITRATE INJECTION
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0066437 INJ SOL 82MB/2.2ML Injekční roztok, Injekce
0066438 INJ SOL 123MB/3.3ML Injekční roztok, Injekce
0066439 INJ SOL 205MB/5.5ML Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak GALLIUM(GA 67)CITRATE INJECTION


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gallium (Ga67) Citrate Injection

(Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 3103)

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

K datu a hodině kalibrace / 1 ml:

Léčivá látka: Gallii(67Ga) citras 37 MBq

Kvalitativní složení je v souladu s Evropským lékopisem, článek 555. Radionuklid 67Ga (atomové číslo 31, relativní atomová hmotnost 67) má poločas 3,3 dne (78,3 hodiny). Přeměňuje se elektronovým záchytem na stabilní zinek za emise záření gama s následující energií: 93 keV (38 %), 185 keV (21 %), 300 keV (16,8 %). Jako přirozená příměs je přítomen izotop gallia(66Ga) v klinicky nevýznamném množství.

Pomocnými látkami jsou: natrii citras dihydricus, alcohol benzylicus, natrii chloridum, aqua pro iniectione.

(pH injekce je 6 - 8)

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok. Čirý bezbarvý roztok.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

KLINICKÉ ÚDAJE

Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům

Nespecifické zobrazování tumorů a/nebo jejich lokalizace

Spolu s ostatními zobrazovacími metodami je možné gallium citrát využít při diagnóze a následném opakovaném sledování pacientů s maligními lymfomy (maligní lymfogranulom, nehodgkinské lymfomy). Vedle toho je možné určit odezvu na chemoterapii. Scintigrafie galliem má význam také při odhadu rozšíření bronchiálních novotvarů v mediastinu. S rozdílnou spolehlivostí se také užívá pro zjišťování diseminace jiných zhoubných procesů.

Lokalizace zánětlivých procesů

Gallium se využívá při diagnóze specifických zánětlivých procesů, obzvláště plicních, jako jsou sarkoidózy a oportunní infekce způsobené Pneumocystis carinii. Vychytání gallia při sarkoidóze a intersticiální nemoci plic je ovlivněno aktivitou patologického procesu. Pro popis a lokalizaci mimoplicních zánětlivých procesů je možné gallium využít např. při tuberkulózní lymfadenopatii nebo při vyšetření u horečky neznámé etiologie. Vyšetření galliem poskytuje pouze nespecifické určení zánětlivých procesů v organismu, pro získání dalších potřebných informací je nutné provést jiné dodatečné zobrazovací metody nebo biopsii.

Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší osoby: Doporučená aktivita se pohybuje v rozmezí 74 - 185 MBq. Pro opakované sledování pacientů s intersticiální plicní chorobou je dostačující aktivita 37 MBq. V případě zobrazování tumorozních procesů metodou SPECT je možné aplikovat aktivitu až do 260 MBq, což se využívá zejména u sledování pacientů s lymfomy mediastina.

Jsou omezené zkušenosti s podáváním dětem. Kde nejsou k dispozici jiné metodiky bez ionizujícího záření, použití gallium citrátu je možné po úpravě dávkování dle tělesné hmotnosti: 1,85 MBq/kg.

Aplikace se provádí pouze intravenózní injekcí. Zobrazení tumorů je nejlépe provádět po 2 až 3 dnech, zobrazení po 24 a 92 hodinách je rovněž možné. Při vyšetřování infekčních ložisek může být přínosné i zobrazení např. po 4 hodinách.

Kontraindikace

Tento přípravek obsahuje benzylalkohol v koncentraci 9 mg/ml. Tento přípravek by neměl být podáván předčasně narozeným dětem a novorozencům.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tento přípravek obsahuje benzylalkohol v koncentraci 9 mg/ml. Benzylakohol může způsobit toxické reakce a anafylektické reakce u dětí do věku 3 let.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce.

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby. Příprava radiofarmak určených k aplikaci pacientům musí být v souladu jak s příslušnými zásadami ochrany zdraví před ionizujícím zářením SÚJB (Zákon č. 18/1997 Sb. V platném znění a navazující vyhlášky), tak s požadavky na kvalitu farmaceutického preparátu.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat hodnocení snímků plic provedených za 24 - 48 hodin, kde může nastat nespecifické vychytání gallia. Vychytání v tomto případě nemusí být způsobeno intersticiální plicní chorobou. Gallium v konjugované formě vylučované z jater do střeva žlučí může snižovat použitelnost metody při diagnostice lézí v intra-abdominální oblasti. Přínosné je v takovém případě podání laxativa předcházející aplikaci. U pacientů s inzulín-dependentním diabetem je vhodné provádět podání laxativ se zvláštní opatrností.

Gallium je radionuklid s afinitou ke kostní tkáni. Proto je nutné velmi pečlivě zvažovat indikaci u dětí, kdy dochází ke zvýšené radiační zátěži epifýz kostí v růstu a hematopoetické tkáně (viz bod Dozimetrické údaje).

Tento přípravek obsahuje benzyalkohol v koncentraci 9 mg/ml. Benzylalkohol může způsobit toxické a anafylaktické reakce u malých dětí do 3 let věku.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Biodistribuce gallia může být ovlivněna řadou látek s farmakologickým účinkem jako jsou cytotoxické látky, imunosupresiva (včetně steroidů), rentgenové kontrastní látky, fenothiaziny, tricyklická antidepresiva, metoklopramid, reserpin, methyldopa, orální kontraceptiva a stilbestrol. Podávání některých cytotoxických látek může způsobit zvýšení vychytávání radiogallia ve skeletu a zároveň snížení vychytání v játrech, měkkých tkáních a tumorech. Nespecifické a nepatologické vychytání gallia v plících bylo popsáno u pacientů, kterým byly aplikovány rentgenové kontrastní látky pro provedení radiolymfangiografie. Znatelně zvýšené vychytání gallia v brzlíku může nastat u dětských pacientů po chemoterapii a radioterapii. Tento jev je nepatologický a je způsoben sekundární hyperplasií. Léčivé látky zvyšující hladinu prolaktinu v krvi mohou způsobit zvýšené vychytání gallia v prsních žlázách. Změny v kinetice gallia a ve vychytávání v tkáních mohou nastat po léčbě preparáty železa.

Z výše uvedených příčin je tedy nutné mít vždy na paměti riziko falešně pozitivního výsledku vyšetření.

Těhotenství a kojení

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Aplikace radiogallia není vhodná v žádném stupni těhotenství s výjimkou zvláštních případů, např. při nádorovém procesu přístupném pro léčbu chemoterapií nebo radioterapií, které mají prokazatelně teratogenní účinek. Přesto mají být vždy pečlivě uváženy radiačně-hygienické aspekty aplikace a rizika pro matku i plod. Za rizikové pro vývoj plodu se považuje absorbovaná dávka již od 0,5 mGy. Vyšší dávky mohou být ve zvláštních případech odůvodněné v pozdějších stádiích těhotenství. Je nutné upozornit na skutečnost, že po aplikaci 185 MBq gallia je pro těhotnou pacientku s tělesnou hmotností 70 kg absorbovaná dávka pro dělohu asi 19 mGy.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po aplikaci gallia v diagnostickém množství není možné očekávat vliv na pozornost při řízení motorových vozidel ani obsluze strojů.

Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

Byly popsány anafylaktoidní projevy po intravenózní aplikaci gallia s odhadovanou incidencí 1 - 5 případů na 100 000 aplikací, lehkým průběhem a symptomy zahrnujícími pocity horka a návaly horkosti, zarudnutí kůže, svědění a/nebo kopřivku.

Předávkování

Gallium je možné aplikovat pouze kvalifikovanou osobou na místech k tomu určených. Proto je možnost předávkování farmakologického charakteru výrazně omezena. V případě předávkování nežádoucím množstvím aktivity je možné radiační zátěž kritických orgánů snížit intravenózním podáním vhodných chelatačních činidel (jako pro jiné těžké kovy). Je-li nutné zvýšit vylučování radioizotopu z těla, je doporučen zvýšený příjem tekutin a intenzívní podávání laxativ.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti

Předpokládá se, že mechanismus vychytání gallia v tumorózní tkáni nebo v zánětlivých ložiscích spočívá v podobných vlastnostech gallia a železa. In vivo byla potvrzena inkorporace gallia do transferinu, feritinu a laktoferinu a in vitro do laktoferinu.

V množstvích gallia, aplikovaných pro účely zobrazení metodami nukleární medicíny (< 10-7 mg/kg), se nepředpokládá žádný klinicky významný farmakodynamický účinek. Je známo, že vysoké množství gallia se váže na tkáně a účinky zinku, jako produktu rozpadu gallia, jsou popisovány jako toxické pro člověka.

Farmakokinetické vlastnosti

Ledvinami je během prvních 24 hodin vyloučeno 15 - 25 % aplikované aktivity. Zbytek aktivity se vylučuje pomalu zažívacím traktem s poločasem 25 dní. 7 dní po aplikaci se v organismu nachází asi 65 % aplikované dávky. Hlavním místem retence gallia je skelet (25 % aplikované aktivity). Další orgány s viditelnou akumulací aktivity jsou játra, slezina, ledviny, slzní a slinné žlázy, nosohltan a prsní žlázy (obzvláště při kojení).

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita po jednorázové aplikaci gallia(67Ga) je druhově závislá, toxicita pro psy je významně vyšší než pro potkany. Celkové dávky 6,5 - 20 mg/kg aplikované několik týdnů mohou být letální. Uvedené dávky jsou asi 1000x vyšší než nejvyšší možná diagnostická dávka pro člověka (< 1 μg/70 kg).

Nejsou k dispozici žádné údaje o mutagenním nebo karcinogenním účinku gallia. Jsou známy teratogenní účinky gallia ve vysokých dávkách, nicméně nejsou k dispozici potřebné údaje pro odhad možného rizika.

Dozimetrické údaje

Po aplikaci 185 MBq je efektivní dávkový ekvivalent pro 70 kg pacienta asi 22 mSv. Absorbovaná dávka pro povrch kostí se pohybuje v hodnotách okolo 109 mGy. Při desetinásobném snížení aktivity je absorbovaná dávka pro jednoroční dítě totožná.

Příspěvek 66Ga jako nečistoty k efektivnímu dávkovému ekvivalentu je menší než 0,5 % v čase dodání přípravku na pracoviště a rychle klesá vzhledem k poločasu 9 hodin. Izotop gallia(66Ga) emituje záření gama a záření pozitronové.

V následující tabulce jsou uvedeny dozimetrické údaje podle ICRP 53. Vedle sedmi běžně uváděných orgánů je navíc uvedeno 5 dalších s nejvyšší radiační zátěží (označeno hvězdičkou).

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok

Povrch kostí 0,59 0,87 1,4 2,4 5,6

Prsní žlázy 0,06 0,06 0,09 0,15 0,29

Plíce 0,06 0,08 0,12 0,19 0,36

Vaječníky 0,08 0,1 0,16 0,24 0,44

Varlata 0,05 0,07 0,11 0,17 0,33

Červená kostní dřeň 0,19 0,25 0,4 0,74 1,5

Štítná žláza 0,06 0,08 0,13 0,2 0,37

* Nadledviny 0,14 0,18 0,26 0,36 0,57

* Slezina 0,15 0,2 0,31 0,48 0,87

Tlusté střevo

* horní část 0,12 0,15 0,25 0,41 0,75

* dolní část 0,2 0,27 0,45 0,72 1,4

* Játra 0,12 0,16 0,23 0,33 0,61

Efektivní dávkový 0,12 0,16 0,25 0,4 0,79

ekvivalent (mSv/MBq)

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku Gallium (Ga67) Citrate Injection je 10 dní od data a hodiny kalibrace. Datum a hodina kalibrace a datum a hodina exspirace jsou uvedeny na štítku kontejneru a průvodních dokladech.

Po otevření lahvičky je použitelnost přípravku 8 hodin.

Uchovávání

Neuchovávejte přípravek při teplotách nad 25°C.

Po odebrání první dávky uchovávejte přípravek při teplotě 2 - 8°C.

Je-li přípravek používán pro více aplikací, každou dávku je nutné odebrat za aseptických podmínek a obsah lahvičky spotřebovat během jediného pracovního dne.

Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvička 10 ml uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

Přípravek Gallium (Ga67) Citrate Injection je dodáván v následujících aktivitách k datu a hodině kalibrace:

82 MBq ve 2,2 ml

123 MBq ve 3,3 ml

205 MBq v 5,5 ml

Návod k použití

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/210/93-C

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.3.1993/23.1.2008

DATUM REVIZE TEXTU

18.6.2008


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gallium (Ga67) Citrate Injection

(Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 3103)

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

K datu a hodině kalibrace / 1 ml:

Gallii(67Ga) citras 37 MBq

Kvalitativní složení je v souladu s Evropským lékopisem, článek 555. Radionuklid 67Ga (atomové číslo 31, relativní atomová hmotnost 67) má poločas 3,3 dne (78,3 hodiny). Přeměňuje se elektronovým záchytem na stabilní zinek za emise záření gama s následující energií: 93 keV  (38 %), 185 keV (21 %), 300 keV (16,8 %). Jako přirozená příměs je přítomen izotop gallia(66Ga) v klinicky nevýznamném množství.

Pomocné látky viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok. Čirý bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům

Nespecifické zobrazování tumorů a/nebo jejich lokalizace

Spolu s ostatními zobrazovacími metodami je možné gallium citrát využít při diagnóze a následném opakovaném sledování pacientů s maligními lymfomy (maligní

lymfogranulom, nehodgkinské lymfomy). Vedle toho je možné určit odezvu na chemoterapii. Scintigrafie galliem má význam také při odhadu rozšíření bronchiálních novotvarů v mediastinu.

S rozdílnou spolehlivostí se také užívá pro zjišťování diseminace jiných zhoubných procesů.

Lokalizace zánětlivých procesů

Gallium se využívá při diagnóze specifických zánětlivých procesů, obzvláště plicních, jako jsou sarkoidózy a oportunní infekce způsobené Pneumocystis carinii. Vychytání gallia při sarkoidóze a intersticiální nemoci plic je ovlivněno aktivitou patologického procesu. Pro popis a lokalizaci mimoplicních zánětlivých procesů je možné gallium využít např. při tuberkulózní lymfadenopatii nebo při vyšetření u horečky neznámé etiologie. Vyšetření galliem poskytuje pouze nespecifické určení zánětlivých procesů v organismu, pro získání dalších potřebných informací je nutné provést jiné dodatečné zobrazovací metody nebo biopsii.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší osoby: Doporučená aktivita se pohybuje v rozmezí 74 - 185 MBq.

Pro opakované sledování pacientů s intersticiální plicní chorobou je dostačující aktivita

37 MBq. V případě zobrazování tumorozních procesů metodou SPECT je možné aplikovat aktivitu až do 260 MBq, což se využívá zejména u sledování pacientů s lymfomy mediastina.

Jsou omezené zkušenosti s podáváním dětem. Kde nejsou k dispozici jiné metodiky

bez ionizujícího záření, použití gallium citrátu je možné po úpravě dávkování dle tělesné hmotnosti: 1,85 MBq/kg.

Aplikace se provádí pouze intravenózní injekcí. Zobrazení tumorů je nejlépe provádět

po 2 až 3 dnech, zobrazení po 24 a 92 hodinách je rovněž možné. Při vyšetřování infekčních ložisek může být přínosné i zobrazení např. po 4 hodinách.

4.3. Kontraindikace

Tento přípravek obsahuje benzylalkohol v koncentraci 9 mg/ml. Tento přípravek by neměl být podáván předčasně narozeným dětem a novorozencům.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tento přípravek obsahuje benzylalkohol v koncentraci 9 mg/ml. Benzylakohol může způsobit toxické reakce a anafylektické reakce u dětí do věku 3 let.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce.

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat hodnocení snímků plic provedených za 24 - 48 hodin, kde může nastat nespecifické vychytání gallia. Vychytání v tomto případě nemusí být způsobeno intersticiální plicní chorobou. Gallium v konjugované formě vylučované z jater do střeva žlučí může snižovat použitelnost metody při diagnostice lézí v intra-abdominální oblasti. Přínosné je v takovém případě podání laxativa předcházející aplikaci. U pacientů s inzulín-dependentním diabetem je vhodné provádět podání laxativ se zvláštní opatrností.

Gallium je radionuklid s afinitou ke kostní tkáni. Proto je nutné velmi pečlivě zvažovat indikaci u dětí, kdy dochází ke zvýšené radiační zátěži epifýz kostí v růstu a hematopoetické tkání (viz bod Dozimetrické údaje).

Příprava radiofarmak určených k aplikaci pacientům musí být v souladu jak s příslušnýmí zásadami ochrany zdraví před ionizujícím zářením SÚJB (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky), tak s požadavky na kvalitu farmaceutického preparátu.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Biodistribuce gallia může být ovlivněna řadou látek s farmakologickým účinkem jako jsou cytotoxické látky, imunosupresiva (včetně steroidů), rentgenové kontrastní látky, fenothiaziny, tricyklická antidepresiva, metoklopramid, reserpin, methyldopa, orální kontraceptiva a stilbestrol.

Podávání některých cytotoxických látek může způsobit zvýšení vychytávání radiogallia ve skeletu a zároveň snížení vychytání v játrech, měkkých tkáních a tumorech.

Nespecifické a nepatologické vychytání gallia v plících bylo popsáno u pacientů, kterým byly aplikovány rentgenové kontrastní látky pro provedení radiolymfangiografie.

Znatelně zvýšené vychytání gallia v brzlíku může nastat u dětských pacientů

po chemoterapii a radioterapii. Tento jev je nepatologický a je způsoben sekundární hyperplasií.

Léčivé látky zvyšující hladinu prolaktinu v krvi mohou způsobit zvýšené vychytání gallia

v prsních žlázách.

Změny v kinetice gallia a ve vychytávání v tkáních mohou nastat po léčbě preparáty železa.

Z výše uvedených příčin je tedy nutné mít vždy na paměti riziko falešně pozitivního výsledku vyšetření.

4.6. Těhotenství a kojení

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Aplikace radiogallia není vhodná v žádném stupni těhotenství s výjimkou zvláštních případů, např. při nádorovém procesu přístupném pro léčbu chemoterapií nebo radioterapií, které mají prokazatelně teratogenní účinek. Přesto mají být vždy pečlivě uváženy radiační-hygienické aspekty aplikace a rizika pro matku i plod. Za rizikové pro vývoj plodu se považuje absorbovaná dávka již od 0,5 mGy. Vyšší dávky mohou být ve zvláštních případech odůvodněné v pozdějších stádiích těhotenství.

Je nutné upozornit na skutečnost, že po aplikaci 185 MBq gallia je pro těhotnou pacientku s tělesnou hmotností 70 kg absorbovaná dávka pro dělohu asi 19 mGy.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po aplikaci gallia v diagnostickém množství není možné očekávat vliv na pozornost při řízení motorových vozidel ani obsluze strojů.

4.8. Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

Byly popsány anafylaktoidní projevy po intravenózní aplikaci gallia s odhadovanou incidencí

1 - 5 případů na 100 000 aplikací, lehkým průběhem a symptomy zahrnujícími pocity horka a návaly horkosti, zarudnutí kůže, svědění a/nebo kopřivku.

4.9. Předávkování

Gallium je možné aplikovat pouze kvalifikovanou osobou na místech k tomu určených. Proto je možnost předávkování farmakologického charakteru výrazně omezena.

V případě předávkování nežádoucím množstvím aktivity je možné radiační zátěž kritických orgánů snížit intravenózním podáním vhodných chelatačních činidel (jako pro jiné těžké kovy). Je-li nutné zvýšit vylučování radioizotopu z těla, je doporučen zvýšený příjem tekutin a intenzívní podávání laxativ.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Předpokládá se, že mechanismus vychytání gallia v tumorózní tkáni nebo v zánětlivých ložiscích spočívá v podobných vlastnostech gallia a železa. In vivo byla potvrzena inkorporace gallia do transferinu, feritinu a laktoferinu a in vitro do laktoferinu.

V množstvích gallia, aplikovaných pro účely zobrazení metodami nukleární medicíny

(< 10-7 mg/kg), se nepředpokládá žádný klinicky významný farmakodynamický účinek.

Je známo, že vysoké množství gallia se váže na tkáně a účinky zinku, jako produktu rozpadu gallia, jsou popisovány jako toxické pro člověka.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Ledvinami je během prvních 24 hodin vyloučeno 15 - 25 % aplikované aktivity. Zbytek aktivity se vylučuje pomalu zažívacím traktem s poločasem 25 dní. 7 dní po aplikaci se

v organismu nachází asi 65 % aplikované dávky. Hlavním místem retence gallia je skelet (25 % aplikované aktivity). Další orgány s viditelnou akumulací aktivity jsou játra, slezina, ledviny, slzní a slinné žlázy, nosohltan a prsní žlázy (obzvláště při kojení).

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita po jednorázové aplikaci gallia (67Ga) je druhově závislá, toxicita pro psy je významně vyšší než pro potkany. Celkové dávky 6,5 - 20 mg/kg aplikované několik týdnů mohou být letální. Uvedené dávky jsou asi 1000x vyšší než nejvyšší možná diagnostická dávka pro člověka

(< 1 μg/70 kg).

Nejsou k dispozici žádné údaje o mutagenním nebo karcinogenním účinku gallia. Jsou známy teratogenní účinky gallia ve vysokých dávkách, nicméně nejsou k dispozici potřebné údaje pro odhad možného rizika.

5.4. Dozimetrické údaje

Po aplikaci 185 MBq je efektivní dávkový ekvivalent pro 70 kg pacienta asi 22 mSv. Absorbovaná dávka pro povrch kostí se pohybuje v hodnotách okolo 109 mGy. Při desetinásobném snížení aktivity je absorbovaná dávka pro jednoroční dítě totožná.

Příspěvek 66Ga jako nečistoty k efektivnímu dávkovému ekvivalentu je menší než 0,5 %

v čase dodání přípravku na pracoviště a rychle klesá vzhledem k poločasu 9 hodin. Izotop gallia(66Ga) emituje záření gama a záření pozitronové.

V následující tabulce jsou uvedeny dozimetrické údaje podle ICRP 53. Vedle sedmi běžně uváděných orgánů je navíc uvedeno 5 dalších s nejvyšší radiační zátěží (označeno hvězdičkou).

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok

Povrch kostí 0,59 0,87 1,4 2,4 5,6

Prsní žlázy 0,06 0,06 0,09 0,15 0,29

Plíce 0,06 0,08 0,12 0,19 0,36

Vaječníky 0,08 0,1 0,16 0,24 0,44

Varlata 0,05 0,07 0,11 0,17 0,33

Červená kostní dřeň 0,19 0,25 0,4 0,74 1,5

Štítná žláza 0,06 0,08 0,13 0,2 0,37

* Nadledviny 0,14 0,18 0,26 0,36 0,57

* Slezina 0,15 0,2 0,31 0,48 0,87

Tlusté střevo

* horní část 0,12 0,15 0,25 0,41 0,75

* dolní část 0,2 0,27 0,45 0,72 1,4

* Játra 0,12 0,16 0,23 0,33 0,61

Efektivní dávkový 0,12 0,16 0,25 0,4 0,79

ekvivalent (mSv/MBq)

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Dihydrát citronanu sodného, benzylalkohol, chlorid sodný, voda na injekci.

(pH injekce je 6 - 8)

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku Gallium (Ga67) Citrate Injection je 10 dní od data a hodiny kalibrace. Datum a hodina kalibrace a datum a hodina exspirace jsou uvedeny na štítku kontejneru a průvodních dokladech. Po otevření lahvičky je použitelnost přípravku 8 hodin.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte přípravek při teplotách nad 25°C.

Po odebrání první dávky uchovávejte přípravek v chladničce (2 - 8°C).

Je-li přípravek používán pro více aplikací, každou dávku je nutné odebrat za aseptických podmínek a obsah lahvičky spotřebovat během jediného pracovního dne.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvička 10 ml (Typ 1 Ph.Eur.) uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

Přípravek Gallium (Ga67) Citrate Injection je dodáván v následujících aktivitách k datu a hodině kalibrace:

82 MBq ve 2,2 ml

123 MBq ve 3,3 ml

205 MBq v 5,5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/210/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.3.1993/23.1.2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.6.2008


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.