Galantamin Mylan 24 Mg

Kód 0191837 ( )
Registrační číslo 06/ 805/11-C
Název GALANTAMIN MYLAN 24 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0191821 POR CPS PRO 10X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191829 POR CPS PRO 10X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191827 POR CPS PRO 100X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191835 POR CPS PRO 100X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191822 POR CPS PRO 28X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191830 POR CPS PRO 28X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191823 POR CPS PRO 30X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191831 POR CPS PRO 30X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191836 POR CPS PRO 500X24MG III Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191824 POR CPS PRO 56X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191832 POR CPS PRO 56X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191820 POR CPS PRO 7X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191828 POR CPS PRO 7X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191825 POR CPS PRO 84X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191833 POR CPS PRO 84X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191837 POR CPS PRO 90X24MG IV Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191826 POR CPS PRO 98X24MG I Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0191834 POR CPS PRO 98X24MG II Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GALANTAMIN MYLAN 24 MG

Příloha č.2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls16132/2012, sukls16134/2012, sukls16137/2012 a příloha ke sp.zn.sukls225566/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg Galantamin Mylan 24 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

galantaminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Jste-li ošetřovatel a budete-li podávat Galantamin Mylan osobě, kterou ošetřujete, je důležité, abyste si přečetl(a) tuto příbalovou informaci místo ní.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Galantamin Mylan a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Galantamin Mylan užívat

3.

Jak se Galantamin Mylan užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Galantamin Mylan uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE GALANTAMIN MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Galantamin Mylan je léčivý přípravek proti demenci, používaný k léčbě příznaků mírné až středně těžké demence Alzheimerova typu, onemocnění postihujícího mozkovou činnost. K příznakům Alzheimerovy choroby patří postupující ztráta paměti, rostoucí zmatenost a změny chování, v důsledku kterých je stále obtížnější vykonávat každodenní činnosti běžného života. Předpokládá se, že tyto příznaky jsou způsobeny nedostatkem acetylcholinu, látky zabezpečující přenos mezi mozkovými buňkami. Galantamin Mylan zvyšuje množství této látky v mozku a působí tak příznivě na příznaky onemocnění. Tobolky jsou vyrobeny ve formě s „prodlouženým uvolňováním“, což znamená, že uvolňují léčivou látku pomalu. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GALANTAMIN MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte Galantamin Mylan -

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na galantamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku, uvedenou na konci této příbalové informace;

-

Jestliže máte závažné onemocnění jater a/nebo ledvin;

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Galantamin Mylan je zapotřebí

Galantamin Mylan je určen k léčbě Alzheimerovy choroby a nikoli jiných forem ztráty paměti nebo zmatenosti. Léčivé přípravky nejsou vždy vhodné pro každého. Váš lékař potřebuje před zahájením léčby přípravkem Galantamin Mylan vědět, zda v současnosti trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících problémů: - onemocnění jater nebo ledvin - onemocnění srdce (např. angina pectoris, srdeční infarkt, srdeční selhání, pomalý nebo nepravidelný

tep);

- poruchy rovnováhy elektrolytů (jestliže jsou Vaše hladiny draslíku v krvi snížené nebo zvýšené); - vředová choroba žaludku; - akutní bolest břicha; - porucha nervového systému (jako epilepsie nebo Parkinsonova choroba); - plicní onemocnění nebo infekce, která ovlivňuje dýchání (např. astma, obstrukční onemocnění plic

nebo zánět plic);

- nedávná operace střeva nebo močového měchýře; - problémy s močením. Jdete-li na operaci, která vyžaduje celkovou anestézii, musíte informovat lékaře, že užíváte Galantamin Mylan. Váš lékař se potom rozhodne, zda je pro Vás léčba přípravkem Galantamin Mylan vhodná nebo zda není nutno upravit jeho dávku. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Galantamin Mylan by se neměl užívat s léčivými přípravky, které účinkují podobným způsobem. Ty zahrnují: -

donepezil nebo rivastigmin (na Alzheimerovu chorobu);

-

ambenonium, neostigmin nebo pyridostigmin (na těžkou svalovou slabost);

-

ústy podávaný pilokarpin (na sucho v ústech nebo suché oči).

Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Galantamin Mylan a sám Galantamin Mylan může snížit účinek jiných přípravků, jsou-li užívány ve stejnou dobu. Užíváte-li některý z níže uvedených přípravků, Váš lékař Vám také může předepsat nižší dávku přípravku Galantamin Mylan. Patří sem: -

paroxetin nebo fluoxetin (přípravky k léčbě deprese);

-

chinidin (používaný pro poruchy srdečního rytmu);

-

ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí);

-

erythromycin (antibiotikum);

-

ritonavir (antivirotikum - k léčbě HIV infekce).

Některé přípravky mohou zvýšit počet nežádoucích účinků způsobených přípravkem Galantamin Mylan, jsou to: - nesteroidní protizánětlivé látky používané k léčbě bolesti (např. ibuprofen), které mohou zvýšit

riziko vředů;

-

léky užívané k léčbě srdečních chorob nebo vysokého krevního tlaku (např. digoxin, amiodaron, atropin, betablokátory nebo blokátory kalciového kanálu). Pokud užíváte léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, lékař může zvážit provedení EKG.

Jdete-li na operaci, která vyžaduje celkovou anestézii, prosím informujte lékaře, že užíváte Galantamin Mylan.

Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání přípravku Galantamin Mylan s jídlem a pitím Je-li to možné, měl by být Galantamin Mylan užíván s jídlem.

V průběhu léčby přípravkem

Galantamin Mylan pijte dostatek tekutin, abyste se udržoval/a hydratovaný/á. Podrobné informace týkající se užívání tohoto léku viz bod 3 této příbalové informace. Těhotenství a kojení Dříve než začnete užívat Galantamin Mylan, poraďte se se svým lékařem, pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět. Během užívání přípravku Galantamin Mylan nekojte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Galantamin Mylan může způsobovat závratě nebo ospalost, zejména v prvních týdnech léčby. Objeví-li se u Vás tyto příznaky, neřiďte ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Galantamin Mylan Tento přípravek obsahuje barvivo červeň Allura AC (E 129, azo barvivo), které může způsobovat alergické reakce. 3.

JAK SE GALANTAMIN MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Galantamin Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud máte nějaké dotazy, poraďte se se svým lékařem. Pokud v současné době užíváte galantamin tablety nebo perorální roztok a Váš lékař Vám řekl, abyste přešel/přešla na galantamin-tobolky s prodlouženým uvolňováním, přečtěte si pečlivě instrukce na konci tohoto bodu. Jak užívat Galantamin Mylan tobolky s prodlouženým uvolňováním Tobolky přípravku Galantamin Mylan se polykají celé, nesmějí se kousat nebo drtit. Galantamin Mylan se užívá ráno, s vodou nebo jinou tekutinou a pokud možno s jídlem. Galantamin Mylan je k dispozici ve 3 silách: 8 mg, 16 mg a 24 mg. Léčba přípravkem Galantamin Mylan se zahajuje nízkou dávkou. Váš lékař Vám pak může říci, abyste pomalu zvyšoval(a) dávku přípravku Galantamin Mylan, který užíváte, za účelem nalezení nejvhodnější dávky pro Vás. 1. Léčba se zahajuje 8mg tobolkou jednu denně. Po 4 týdnech léčby se dávka zvýší. 2. Dále budete užívat 16mg tobolku jednou denně. Nejdříve po dalších 4 týdnech léčby může lékař rozhodnout o dalším zvýšení dávky. 3. Poté budete užívat 24mg tobolku jednu denně. Lékař Vám vysvětlí, jakou dávkou začít a kdy je třeba dávku zvýšit. Cítíte-li, že je účinek přípravku Galantamin Mylan příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vás bude pravidelně kontrolovat, aby viděl, jak přípravek účinkuje a jak se cítíte. Lékař Vám také během užívání přípravku Galantamin Mylan bude pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Porucha funkce jater nebo ledvin - Máte-li mírnou poruchu funkce jater nebo ledvin, začíná se léčba 8mg tobolkou jednou denně ráno. - Máte-li středně těžkou poruchu funkce jater, začíná se léčba 8mg tobolkou obden ráno. Po týdnu léčby se přejde na užívání 8mg tobolky jednou denně ráno. Neužívejte více než 16 mg jednou denně. - Máte-li těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin, Galantamin Mylan neužívejte. Jestliže jste užil(a) více přípravku Galantamin Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Galantamin Mylan, než jste měl(a), kontaktuje okamžitě lékaře nebo nemocnici. Sebou si vezměte zbývající tobolky i krabičku. Příznaky předávkování mohou zahrnovat: těžkou nevolnost, zvracení, svalovou slabost, pomalý tlukot srdce, křeče a ztrátu vědomí. Jestliže jste zapomněl(a) užít Galantamin Mylan Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku, úplně vynechejte zapomenutou dávku a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Zapomenete-li užít více než 1 dávku, je nutno kontaktovat lékaře. Jestliže jste přestal(a) užívat Galantamin Mylan Před ukončením léčby přípravkem Galantamin Mylan kontaktujte svého lékaře. Kvůli léčbě Vašeho onemocnění je důležité v užívání tohoto přípravku pokračovat. Jak mohu přejít z užívání galantaminu tablet nebo perorálního roztoku na Galantamin Mylan, tobolky s prodlouženým uvolňováním? Pokud v současné době užíváte galantamin tablety nebo perorální roztok, může se lékař rozhodnout převést Vás na Galantamin Mylan. • Vezměte si poslední dávky galantaminu tablet nebo perorálního roztoku večer • Druhý den ráno, si vezměte první dávku přípravku Galantamin Mylan. NEUŽÍVEJTE více než jednu tobolku za den. Pokud užíváte jednou denně Galantamin Mylan, NEUŽÍVEJTE galantamin tablety nebo perorální roztok. Použití u dětí Galantamin Mylan není pro děti doporučen. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Galantamin Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé z těchto účinků mohou být vyvolány samotným onemocněním. Přestaňte užívat přípravek a okamžitě navštivte lékaře, pokud máte: - problémy s měnícím se srdečním rytmem (pomalý nebo nepravidelný); - palpitace (bušení srdce), - stavy jako je ztráta vědomí. Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10 - Nevolnost a/nebo zvracení. Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je to většinou na počátku léčby nebo při zvýšení dávky. Většinou postupně vymizí, když si tělo zvykne na léčbu a většinou netrvají déle než několik dní. Objeví-li se u Vás tyto účinky, lékař Vám může doporučit pití více tekutin, a je-li to nutné, může předepsat přípravek proti nevolnosti. Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100 - snížení tělesné hmotnosti; - ztráta chuti k jídlu; - snížení chuti k jídlu; - pomalý tlukot srdce; - pocit slabosti; - závrať;

- třes; - bolest hlavy; - ospalost; - abnormální únava; - bolest žaludku nebo nevolnost; - průjem; - zažívací obtíže; - zvýšené pocení; - svalové křeče; - pád; - vysoký tlak krve; - pocit slabosti; - celkově špatný pocit; - vidění, cítění nebo slyšení věcí, které neexistují (halucinace); - pocit smutku (deprese). Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000 - zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi (výsledky laboratorních testů, které ukazují, jak pracují Vaše játra); - možné vynechání tlukotu srdce; - porucha mechanismu vedení vzruchů v srdci; - pocit abnormálního srdečního rytmu (palpitace); - brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže; - změna chuti; - nadměrná spavost; - rozmazané vidění; - zvonění nebo bzučení v uších (tinitus); - pocit na zvracení; - svalová slabost; - nadměrná ztráta tekutin z těla; - nízký tlak krve; - zčervenání obličeje. Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000 - zánět jater (hepatitida). Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud máte obavy nebo si myslíte, že Vám Galantamin Mylan působí problémy. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK GALANTAMIN MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Galantamin Mylan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na krabičce, etiketě a blistru za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Pokud je přípravek balen v Al/Al blistru: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Pokud je přípravek balen v PVDC blistru: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Pokud je přípravek balen v nádobce (kontejneru): Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Pokud je přípravek balen v lahvičce: Uchovávejte v původním dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Galantamin Mylan obsahuje Léčivou látkou je galantaminum (ve formě galantamini hydrobromidum).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 8 mg (jako

galantamini hydrobromidum).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 16 mg (jako

galantamini hydrobromidum).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 24 mg (jako

galantamini hydrobromidum).

Pomocnými látkami jsou: Jádro tobolky (obsah tobolky): polyvinyl acetát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, povidon, hydrogenovaný rostlinný olej a magnesium-stearát. Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), červeň Allura (E129) potisk - šelak, propylenglykol, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172) Jak Galantamin Mylan vypadá a co obsahuje toto balení Galantamin Mylan je k dispozici ve třech silách, z nichž každá může být rozpoznána podle nápisu: Galantamin Mylan 8mg: Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním s bílým tělem a růžovým víčkem a potištěna černým inkoustem „MYLAN“ nad „GT8“ přes tělo a víčko Galantamin Mylan 16mg: Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním s bílým tělem a růžovým víčkem a potištěna černým inkoustem „MYLAN“ nad „GT16“ přes tělo a víčko. Galantamin Mylan 24mg: Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním s bílým tělem a růžovým víčkem a potištěna černým inkoustem „MYLAN“ nad „GT24“ přes tělo a víčko. 8mg, 16mg a 24mg je k dispozici v:

PVDC blistru po 7, 10, 28, 30, 56, 84, 98, nebo 100 tobolkách Al/Al blistru po 7, 10, 28, 30, 56, 84, 98, nebo 100 tobolkách Nádobce (kontejneru) po 500 tobolkách lahvičce po 90 tobolkách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobce McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories Ltd, Dublin, Irsko Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:

Rakousko

Galantamin Arcana 8mg, 16mg a 24mg Retardkapseln

Belgie

Galantamine Retard Mylan 8mg, 16mg a 24mg capsules met verlengde afgifte, hard

Česká republika

Galantamin Mylan 8mg, 16mg a 24mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním

Finsko

Galantamyl 8mg, 16mg a 24mg

Francie

Galantamine Mylan 8mg, 16mg & 24mg, gélule à libération prolongée

Německo

Galantamin Mylan 8mg, 16mg a 24mg Retardkapseln

Řecko

Galantamine/Generics 8mg, 16mg a 24mg prolonged-release capsules

Lucembursko

Galantamine Retard Mylan 8mg, 16mg a 24mg capsules met verlengde afgifte, hard

Portugalsko

Galantamina Mylan 8mg, 16mg a 24mg

Slovenská republika

Galantamin Mylan 8mg, 16mg a 24mg

Slovinsko

Gamyl 8mg, 16mg a 24mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem

Španělsko

Galantamina MYLAN 8mg, 16mg & 24mg cápsulas duras de liberación prolongada EFG

Švédsko

Galantamyl 8mg, 16mg a 24mg

Nizozemsko

Galantamine Retard Mylan 8mg, 16mg, 24 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Velká Británie

Acumor XL 8mg, 16mg a 24mg Prolonged-Release Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 /12

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls16132/2012, sukls16134/2012, sukls16137/2012 a příloha ke sp.zn.sukls225566/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Galantamin Mylan 8 mg Galantamin Mylan 16 mg Galantamin Mylan 24 mg Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 8 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 16 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 24 mg (jako galantamini hydrobromidum). Pomocné látky: Tento přípravek obsahuje červeň Allura AC (E 129) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 8mg: Tvrdá želatinová tobolka o velikosti 2 s bílým tělem a růžovým víčkem a potištěna černým inkoustem „MYLAN“ nad „GT8“ přes tělo a víčko. 16mg: Tvrdá želatinová tobolka o velikosti 2 s bílým tělem a světle růžovým víčkem a potištěna černým inkoustem „MYLAN“ nad „GT16“ přes tělo a víčko. 24mg: Tvrdá želatinová tobolka o velikosti 1 s bílým tělem a růžovým víčkem a potištěna černým inkoustem „MYLAN“ nad „GT24“ přes tělo a víčko. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Galantamin Mylan je určen k symptomatické léčbě mírné až středně těžké demence Alzheimerova typu. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí a starší pacienti

2 /12

Způsob podání Galantamin Mylan se užívá jednou denně ráno, nejlépe s jídlem. Tobolky se polykají vcelku a zapíjejí tekutinou. Tobolky se nesmí kousat nebo drtit. V průběhu léčby musí být zajištěn dostatečný příjem tekutin (viz bod 4.8). Před zahájením léčby Diagnóza předpokládané demence Alzheimerova typu by měla být adekvátně potvrzena dle současných léčebných postupů (viz bod 4.4). Úvodní dávka Doporučená úvodní dávka činí 8 mg denně po čtyři týdny. Udržovací dávka - Snášenlivost a dávkování přípravku Galantamin Mylan by měly být pravidelně hodnoceny,

zejména během prvních tří měsíců po zahájení léčby. Dále by měly být dle současných léčebných postupů pravidelně hodnoceny klinický prospěch a pacientova snášenlivost léčby. Udržovací léčba může pokračovat, dokud je léčebný prospěch příznivý a pacient léčbu snáší. Ukončení léčby je třeba zvážit, pokud se již nedostavuje terapeutický účinek nebo pacient léčbu dále netoleruje.

- Počáteční udržovací dávka činí 16 mg denně a pacienti by ji měli užívat nejméně čtyři týdny. - O zvýšení na udržovací dávku 24 mg denně lze rozhodnout individuálně po patřičném zhodnocení

situace včetně klinického přínosu léčby a snášenlivosti přípravku.

- Pokud se u jednotlivých pacientů nedostaví zvýšení léčebné odpovědi nebo pacienti nesnášejí

dávku 24 mg/den, je zapotřebí zvážit snížení dávky na 16 mg/den.

­ Po náhlém ukončení léčby (např. při přípravě k operaci) nedochází k “rebound efektu”.

Převedení pacientů užívajících galantamin - tablety nebo galantamin - perorální roztok na Galantamin Mylan tobolky s prodlouženým uvolňováním Doporučuje se podávat pacientům stejnou denní dávku galantaminu. Pacienti přecházející na režim užívání jednou denně, by si měli vzít poslední dávku tablet nebo perorálního roztoku galantaminu večer a následující ráno začít užívat jednou denně přípravek Galantamin Mylan (tobolky s prodlouženým uvolňováním). Pediatrická populace Použití přípravku Galantamin Mylan se u dětí nedoporučuje vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti. Poruchy jaterních a ledvinových funkcí U pacientů se středně těžkými až těžkými poruchami jaterních nebo ledvinových funkcí může dojít ke zvýšení plazmatických hladin galantaminu. Na základě modelování farmakokinetiky se doporučuje u pacientů se středně těžkými poruchami jaterních funkcí zahájit léčbu tobolkami s prodlouženým uvolňováním dávkou 8 mg obden, užívanou nejlépe ráno po dobu jednoho týdne. Poté se dávkování zvyšuje na 8 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. U těchto pacientů by neměly denní dávky překročit 16 mg. U pacientů s těžkými poruchami jaterních funkcí (stupeň vyšší než 9 dle Child-Pugh klasifikace) je užívání galantaminu kontraindikováno (viz bod 4.3). U pacientů s mírnými jaterními poruchami není zapotřebí úprava dávkování. U pacientů s clearance kreatininu vyšší než 9 ml/min není nutno provádět úpravu dávkování. U pacientů s těžkými poruchami ledvinových funkcí (clearance kreatininu nižší než 9 ml/min) je použití galantaminu kontraindikováno (viz bod 4.3).

3 /12

Současná léčba U pacientů současně léčených silnými inhibitory CYP2D6 nebo CYP3A4 lze zvážit snížení dávky (viz bod 4.5). 4.3 Kontraindikace Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Vzhledem k absenci údajů o použití galantaminu u pacientů s těžkými jaterními poruchami (stupeň vyšší než 9 dle Child-Pugh klasifikace) a s těžkými ledvinovými poruchami (clearance kreatininu nižší než 9 ml/min), je galantamin u těchto populací kontraindikován. Galantamin je kontraindikován u pacientů, kteří trpí současně závažnou ledvinovou i jaterní dysfunkcí. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Galantamin Mylan je určen pacientům s mírnou až středně těžkou demencí Alzheimerova typu. Prospěch galantaminu u pacientů s jinými druhy demence nebo jinými poruchami paměti nebyl prokázán. Ve dvou klinických studiích trvajících dva roky u jedinců s tak zvanou mírnou kognitivní poruchou (mírnější poruchy paměti nesplňující kriteria Alzheimerovy demence) neprokázala léčba galantaminem zpomalení kognitivního poklesu ani snížení klinické konverze směrem k demenci. Stupeň mortality ve skupině s galantaminem byl významně vyšší než ve skupině s placebem - 14/1026 (1,4 %) pacientů užívajících galantamin a 3/1022 (0,3 %) pacienti s placebem. Úmrtí nastala z různých příčin. Přibližně polovina úmrtí ve skupině s galantaminem se zdála být následkem různých vaskulárních příčin (infarkt myokardu, mrtvice a náhlé úmrtí). Vztah těchto nálezů k léčbě pacientů s Alzheimerovou demencí není znám. U Alzheimerovy demence byly provedeny placebem kontrolované studie trvající pouze 6 měsíců. V těchto studiích se zvýšená mortalita ve skupině s přípravkem obsahujícím galanatmin neprojevila. Diagnóza Alzheimerovy demence by měla být stanovena zkušeným lékařem dle současných doporučených postupů. Léčba galantaminem by měla být vedena pod lékařským dohledem a měla by být zahájena pouze, pokud je k dispozici pečovatel, který bude pravidelně monitorovat pacientovo užívání léku. U pacientů trpících Alzheimerovou chorobou dochází ke snížení tělesné hmotnosti. Léčba inhibitory cholinesterázy, včetně galantaminu, je provázena snížením tělesné hmotnosti těchto pacientů. Během léčby by u pacientů měla být monitorována tělesná hmotnost. Galantamin jako ostatní cholinomimetika, by měl být podáván s opatrností při těchto onemocněních: Kardiovaskulární onemocnění Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít cholinomimetika vagotonické účinky na srdeční frekvenci (např. bradykardie). Tento účinek může být významný zejména u pacientů s projevy “sick sinus syndromu“ nebo s jinými supraventrikulárními poruchami převodu, nebo u pacientů, kteří současně užívají přípravky významně snižující srdeční frekvenci, jako jsou např. digoxin a beta-blokátory, nebo u pacientů s nekorigovanými poruchami elektrolytů (např. hyperkalémií, hypokalémií). Pozornost by proto měla být zvýšena při podávání galantaminu pacientům s kardiovaskulárními chorobami, např. v období bezprostředně po infarktu myokardu, nově vzniklou síňovou fibrilací, srdeční blokádou druhého nebo vyššího stupně, nestabilní anginou pectoris nebo městnavým srdečním selháním, zejména NYHA skupina III-IV. V souhrnné analýze placebem kontrolovaných studií u pacientů s Alzheimerovou demencí léčených galantaminem byla pozorována zvýšená incidence některých kardiovaskulárních nežádoucích účinků (viz bod 4.8).

4 /12

Gastrointestinální onemocnění U pacientů se zvýšeným rizikem tvorby peptických vředů, např. s vředovou chorobou v anamnéze nebo predispozicí k těmto onemocněním, včetně pacientů léčených současně nesteroidními protizánětlivými přípravky, by měly být monitorovány příznaky těchto onemocnění. Užívání galantaminu se nedoporučuje u pacientů s gastrointestinální obstrukcí nebo v rekonvalescenci po operacích v oblasti gastrointestinálního traktu. Neurologická onemocnění Třebaže je cholinomimetikům přisuzován určitý potenciál vyvolávat epileptické záchvaty, epileptická aktivita může být rovněž projevem Alzheimerovy choroby. Ve vzácných případech může zvýšení cholinergního tonu zhoršit příznaky parkinsonizmu. V souhrnné analýze placebem kontrolovaných studií u pacientů s Alzheimerovou demencí léčených galataminem byly méně často pozorovány cerebrovaskulární příhody (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Je to zapotřebí brát v úvahu při podávání galantaminu pacientům s cerebrovaskulárními chorobami. Plicní, hrudní onemocnění a onemocnění mediastina Cholinomimetika by měla být předepisována s opatrností pacientům s těžkým astmatem nebo obstrukční chorobou plicní v anamnéze nebo s aktivní plicní infekcí (např. pneumonií). Onemocnění ledvin a močového ústrojí Užívání galantaminu se nedoporučuje u pacientů s obstrukcí močových cest nebo v rekonvalescenci po operaci močového měchýře. Operace a lékařské zákroky Galantamin jako cholinomimetikum pravděpodobně prohloubí myorelaxaci sukcinylcholinového typu v průběhu anestézie, zejména u případů nedostatečnosti pseudocholinesterázy. Galantamin Mylan obsahuje barvivo červeň Allura AC (E 129, azobarvivo), které může způsobovat alergické reakce. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce Vzhledem k mechanizmu účinku by galantamin neměl být užíván současně s jinými cholinomimetiky (jako je např. ambenonium, donepezil, neostigmin, pyridostigmin, rivastigmin nebo systémově aplikovaný pilokarpin). Galantamin vykazuje potenciál antagonizovat anticholinergní medikaci. Pokud by byla anticholinergní medikace, např. atropinem, náhle ukončena, existuje možné riziko zesílení účinku galantaminu. Jak lze v případě cholinomimetik předpokládat, může docházet k farmakodynamickým interakcím s léčivými přípravky, které významně snižují srdeční frekvenci, jako je např. digoxin, beta-blokátory, některé blokátory kalciového kanálu a amiodaron. Pozornost by měla být věnována léčivým přípravkům, které mohou způsobovat torsades de pointes. V těchto případech by mělo být sledováno EKG. Galantamin jako cholinomimetikum pravděpodobně prohloubí myorelaxaci sukcinylcholinového typu v průběhu anestézie, zejména u případů nedostatku pseudocholinesterázy. Farmakokinetické interakce Na eliminaci galantaminu se podílejí četné způsoby metabolizace a renální exkrece. Možnost klinicky relevantních interakcí je nízká. Výskyt významných interakcí však může být klinicky relevantní v jednotlivých případech. Užívání spolu s jídlem zpomaluje rychlost absorpce, ale neovlivňuje její rozsah. K minimalizaci cholinergních nežádoucích účinků se doporučuje užívat Galantamin Mylan spolu s jídlem.

5 /12

Jiné léčivé přípravky ovlivňující metabolizmus galantaminu Formálními studiemi interakcí bylo prokázáno zvýšení biologické dostupnosti galantaminu o přibližně 40 % při současné léčbě paroxetinem (silným inhibitorem CYP2D6), o 30 % při současné léčbě ketokonazolem a o 12 % při současné léčbě erythromycinem (oba inhibitory CYP3A4). Z tohoto důvodu může při zahájení léčby silnými inhibitory CYP2D6 (např. chinidin, paroxetin, fluvoxamin nebo fluoxetin) nebo CYP3A4 (např. ketokonazol nebo ritonavir) docházet u pacientů ke zvýšené incidenci cholinergních nežádoucích účinků, převážně nauzey a zvracení. S ohledem na snášenlivost je za těchto okolností zapotřebí snížit udržovací dávku galantaminu (viz bod 4.2). Memantin, antagonista receptoru N-methyl-D-aspartátu (NMDA), v dávce 10 mg jednou denně po 2 dny a dále 10 mg dvakrát denně po 12 dní neměl žádný vliv na farmakokinetiku galantaminu (podávaného jako tobolky s prodlouženým uvolňováním 16 mg jednou denně) v rovnovážném stavu. Účinek galantaminu na metabolizmus jiných léčivých přípravků Terapeutické dávky galantaminu (24 mg/den) neměly vliv na kinetiku digoxinu, třebaže mohou nastat farmakodynamické interakce (viz rovněž farmakodynamické interakce). Terapeutické dávky galantaminu (24 mg/den) neměly vliv na kinetiku a protrombinový čas warfarinu. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství K dispozici nejsou žádné, nebo pouze omezené údaje týkající se použití galantaminu u těhotných žen. Studie se zvířaty prokazují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Při předepisování galantaminu těhotným ženám je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Kojení Není známo, zda je galantamin vylučován do mateřského mléka. Studie u kojících žen nebyly provedeny. Ženy užívající galantamin by proto neměly kojit. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Galantamin má malý až střední vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. Příznaky zahrnující závrať a ospalost se mohou vyskytnout zejména v prvních týdnech po zahájení léčby. 4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nauzea a zvracení. Došlo k nim především během titrační fáze, ve většině případů trvaly necelý týden a většina pacientů měla jednu epizodu. Předepsání antiemetik a zajištění adekvátního příjmu tekutin může být v těchto případech užitečné. V randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích byl bezpečnostní profil co do počtu i povahy po podání tobolek s prodlouženým uvolňováním 1x denně podobný jako po podání tablet. Frekvence výskytu dle konvenční klasifikace: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až 1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000) a velmi vzácné (1/10 000) není známo (z dostupných údajů nelze určit)

6 /12

Třídy orgánových systémů

Frekvence nežádoucích účinků velmi časté

časté

méně časté

vzácné

velmi vzácné

Poruchy metabolizmu a výživy

Snížení chuti k jídlu anorexie

dehydratace

Psychiatrické poruchy

halucinace deprese

Halucinace vizuální Halucinace sluchová

Poruchy nervového systému

synkopa závrať tremor bolest hlavy somnolence letargie

Parestezie Dysgeuzie Hypersomnie

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

Srdeční poruchy

bradykardie

Supraventrikulární extrasystoly, atrioventrikulární blok prvního stupně; Sinusová bradykardie; palpitace

Cévní poruchy

hypertenze

Hypotenze Návaly

Gastrointestinální poruchy

zvracení nauzea

bolest břicha bolest horní části břicha průjem dyspepsie žaludeční potíže, indigesce

Říhání

Poruchy jater a žlučových cest

hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Hyperhidróza

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Svalová slabost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

únava astenie malátnost

Vyšetření

Snížení tělesné hmotnosti

Zvýšení jaterních enzymů

7 /12

Poranění, otravy a procedurální komplikace

pády

4.9 Předávkování

Příznaky Předpokládá se, že známky a příznaky významného předávkování galantaminem budou podobné jako při předávkování jinými cholinomimetiky. Tyto účinky postihují obvykle centrální nervový systém, parasympatický nervový systém a neuromuskulární přenos. Kromě svalové slabosti nebo fascikulací může dojít k rozvoji některých nebo všech projevů cholinergní krize. Patří k nim těžká nauzea, zvracení, křeče v gastrointestinální oblasti, slinění, slzení, močení, defekace, pocení, bradykardie, hypotenze, kolaps a konvulze. Nárůst svalové slabosti spolu s tracheální hypersekrecí a bronchospazmem může vést k ohrožení dýchání. V rámci post-marketingového sledování byly hlášeny torsade de pointes, prodloužení QT intervalu, bradykardie, ventrikulární tachykardie a krátká ztráta vědomí v souvislosti s neúmyslným předávkováním galantaminem. V jednom případě, kde byla známa dávka, bylo osm 4 mg tablet (32 mg celkem) požito za jeden den. Dva další případy náhodného předávkování dávkou 32 mg (nevolnost, zvracení, sucho v ústech respektive nevolnost, zvracení a bolest pod sternem) a jeden případ předávkování dávkou 40 mg (zvracení) vedly ke krátké hospitalizaci za účelem pozorování, během které došlo k plné úpravě. Jeden pacient, kterému bylo předepsáno 24 mg/den a který měl v anamnéze halucinace v průběhu uplynulých dvou let, omylem užíval 24 mg 2x denně po dobu 34 dnů, což u něj vedlo k rozvoji halucinací s nutností hospitalizace. Jiný pacient, kterému bylo předepsáno 16 mg/den ve formě perorálního roztoku omylem užil 160 mg (40 ml) a došlo u něj k pocení, zvracení, bradykardii a k příznakům synkopy hodinu poté. Byla nutná nemocniční léčba. Příznaky odezněly do 24 hodin. Léčba Jako ve všech případech předávkování je zapotřebí podniknout obecná podpůrná opatření. V závažných případech lze jako obecné antidotum pro cholinomimetika použít anticholinergik jako je atropin. Doporučuje se počáteční dávka 0,5-1 mg i.v. s následnými dávkami dle klinické odpovědi. Vzhledem k průběžnému vývoji postupů léčby předávkování je vhodné konzultovat Toxikologické informační středisko, které poskytne nejnovější doporučení týkající se léčby předávkování. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti demenci ATC kód: N06DA04 Galantamin, terciární alkaloid, je selektivní, kompetitivní a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy. Kromě toho galantamin zesiluje vlastní účinek acetylcholinu na nikotinové receptory, nejspíše vazbou na alosterické vazební místo receptoru. V důsledku toho lze u pacientů s demencí Alzheimerova typu dosáhnout zvýšené aktivity cholinergního systému vedoucí ke zlepšení kognitivní funkce. Klinické studie Galantamin tobolky s prodlouženým uvolňováním byl původně vyvinut jako tablety s okamžitým uvolňováním k podávání 2x denně. V placebem kontrolovaných klinických studiích trvajících 5-6

8 /12

měsíců se jako účinné jevily dávky galantaminu 16, 24 a 32 mg/den. Z těchto dávek byly 16 a 24 mg/den stanoveny jako doporučené udržovací dávky vzhledem k nejpříznivějšímu poměru „prospěch/riziko“. Účinnost přípravku obsahujícího galantamin byla prokázána pomocí výsledků měření, která hodnotila tři hlavní komplexy příznaků onemocnění a globální škály: ADAS-Cog/11 (Alzheimer´s Disease Cooperative Study-Cog-chování z hlediska kognitivních funkcí), DAD (Disability Assessment in Dementia) a ADCS-ADL-Inventory (Activities of Daily Living - sledování schopnosti zvládat každodenní úkony běžného života), Neuropsychiatric Inventory, NPI, (škála pro hodnocení poruch chování) a CIBIC-plus (komplexní posouzení nezávislým lékařem založené na rozhovoru s pacientem a jeho pečovatelem). Kompozitní analýza reagujících pacientů založená na zlepšení nejméně o 4 body v ADAS-Cog/11 ve srovnání s výchozím stavem, CIBIC-plus nezměněn + zlepšen (1-4) a DAD/ADL skóre nezměněno + zlepšeno. Viz tabulka níže.

Zlepšení nejméně o 4 body oproti výchozímu stavu v ADAS-Cog/11 a CIBIC-plus nezměněn+zlepšen Léčba

Změna v DAD 0 GAL-USA-1 a GAL-INT-1 (6. měsíc)

Změna v ADCS/ADL -Inventory 0 GAL-USA-10 (5. měsíc)

n

n (%) reagujících pacientů

Srovnání s placebem

n

n (%) reagujících pacientů

Srovnání s placebem

rozdíl (95% CI)

p-hodnota†

rozdíl (95% CI)

p-hodnota†

Klasická ITT# Placebo

422

21 (5,0)

273

18 ( 6,6)

Gal 16 mg/den

266

39 (14,7)

8,1 (3, 13)

0,003

Gal 24 mg/den

424

60 (14,2)

9,2 (5, 13)

<0,001

262

40 (15,3)

8,7 (3, 14)

0,002

Trad. LOCF* Placebo

412

23 (5,6)

261

17 (6,5)

Gal 16 mg/den

253

36 (14,2)

7,7 (2, 13)

0,005

Gal 24 mg/den

399

58 (14,5)

8,9 (5, 13)

<0,001

253

40 (15,8)

9,3 (4, 15)

0,001

# ITT: Intent to treat † CMH: test rozdílu od placeba. * LOCF: Last Observation Carried Forward.

Účinnost galantaminu tobolky s prodlouženým uvolňováním byl studován v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, za použití 4týdenního zvyšování dávek s flexibilním dávkovacím režimem 16 nebo 24 mg/den po dobu 6 měsíců. Galantamin tablety s okamžitým uvolňováním (Gal-IR) byly využity v pozitivním kontrolním rameni studie. Účinnost se vyhodnocovala pomocí ADAS-cog/11 a doplňkové primární kritérium účinnosti se vyhodnocovalo pomocí CIBIC-plus škály. Sekundární koncové parametry účinnosti se posuzovaly pomocí ADCS-ADL a NPI škál. Galantamin tobolky s prodlouženým uvolňováním (Gal-PR) vykazovaly statistický významné zlepšení ADAS-cog/11 skóre ve srovnání s placebem; u CIBIC-plus škály nebyl ve srovnání s placebem pozorován statisticky významný rozdíl. Výsledky ADCS-ADL byly v týdnu 26

9 /12

statisticky významně lepší ve srovnání s placebem. Kompozitní analýza reagujících pacientů v týdnu 26 založená na zlepšení nejméně o 4 body v ADAS-Cog/11 ve srovnání s výchozím stavem a celkovým ADL skóre nezměněn + zlepšen (≥0), a bez zhoršení CIBIC-plus skóre (1-4). Viz tabulka níže.

GAL-INT-10

Placebo

Gal-IR†

Gal-PR*

p-hodnota (Gal-PR* vs. Placebo)

(n = 245)

(n = 225)

(n = 238)

Kompozitní odpověď: n (%)

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

† Tablety s okamžitým uvolňováním * Tobolky s prodlouženým uvolňováním

Výsledky 26týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie u pacientů s vaskulární demencí a pacientů s Alzheimerovou chorobou současně trpících cerebrovaskulárním onemocněním (smíšená demence) naznačují, že symptomatický účinek galantaminu přetrvává i u pacientů s Alzheimerovou chorobou současně trpících cerebrovaskulárním onemocněním (viz bod 4.4 – Neurologická onemocnění). V post-hoc analýze podskupiny pacientů trpících pouze vaskulární demencí nebyl pozorován žádný statistický významný účinek. Ve druhé 26týdenní placebem kontrolované studii u pacientů s pravděpodobnou vaskulární demencí nebyl prokázán žádný klinický prospěch léčby galantaminem. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Galantamin je alkalická sloučenina s ionizační konstantou (pKa 8,2), slabě lipofilní s rozdělovacím koeficientem (Log P) n-oktanol/ tlumivý roztok (pH 12) 1,09. Rozpustnost ve vodě (pH 6) činí 31 mg/ml. Galantamin má tři chirální centra, S, R, S-forma se vyskytuje přirozeně. Galantamin je parciálně metabolizován různými cytochromy, zejména CYP2D6 a CYP3A4. Některé z metabolitů vytvářených během degradace galantaminu se jevily aktivními in vitro, avšak nedůležitými in vivo. Obecná charakteristika galantaminu Absorpce Absolutní biologická dostupnost galantaminu je vysoká, 88,5 ± 5,4%. Galantamin tobolky s prodlouženým uvolňováním jsou s ohledem na AUC24h a Cmin bioekvivalentní tabletám s okamžitým

uvolňováním podávaným 2x denně. Cmax je dosaženo po 4,4 hodinách a je přibližně o 24% nižší než u

tablet. Potrava nemá významný vliv na AUC tobolek s prodlouženým uvolňováním. Pokud se tobolka podá s jídlem je Cmax je zvýšeno o cca 12% a Tmax je prodlouženo o cca 30 minut. Tyto změny ale

s největší pravděpodobností nemají klinický význam.

Distribuce Střední distribuční objem je 175 l. Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká, 18%. Metabolizmus Až 75 % podaného galantaminu je eliminováno metabolizací. Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že CYP2D6 se podílí na tvorbě O-desmethylgalantaminu a CYP3A4 na tvorbě N-oxid-galantaminu. V hodnotách vylučování celkové radioaktivity v moči a ve stolici nebyl mezi rychlými a pomalými

10 /12

metabolizátory CYP2D6 pozorován rozdíl. V plazmě jedinců s pomalým i rychlým metabolizmem představovaly nezměněný galantamin a jeho glukuronid hlavní zdroj radioaktivity vzorku. V plazmě jedinců s pomalým i rychlým metabolizmem nebylo možno po jednorázové dávce zjistit žádný z aktivních metabolitů galantaminu (norgalantamin, O-desmethylgalantamin a O-desmethyl-norgalantamin) v jejich nekonjugované formě. Norgalantamin byl zjistitelný v plazmě pacientů po opakovaném podání, nedosahoval však více než 10 % hodnot galantaminu. Pokud jde o hlavní formy lidského cytochromu P450, byl ve studiích in vitro prokázán velmi nízký inhibiční potenciál galantaminu. Eliminace Plazmatické koncentrace galantaminu klesají biexponenciálně, s terminálním poločasem přibližně 8-10 hodin u zdravých jedinců. Typická clearance po perorálním podání je u cílové populace přibližně 200 ml/min s interindividuální 30 % variabilitou odvozenou z analýzy populace léčené tabletami s okamžitým uvolňováním. Sedm dní po jednorázové perorální dávce 4 mg 3H galantaminu bylo 90-97 % radioaktivity zjištěno v moči a 2,2-6,3 % ve stolici. Po intravenózním a perorálním podání se 18-22 % dávky vyloučilo jako galantamin v nezměněné podobě do moči během 24 hodin, renální clearance činila přibližně 68,4 ±22,0 ml/min, což představuje 20-25 % celkové plazmatické clearance. Závislost na dávce Farmakokinetika galantaminu po podání tobolek s prodlouženým uvolňováním je u starších a mladých věkových skupin v rámci studovaného rozmezí 8 až 24 mg závislá na dávce. Charakteristika u pacientů Výsledky klinických studií svědčí o tom, že plazmatické koncentrace galantaminu u pacientů s Alzheimerovou chorobou jsou o 30-40 % vyšší než u zdravých mladých jedinců, především vzhledem k pokročilému věku a snížené funkci ledvin. Z farmakokinetické analýzy vyplývá, že clearance je u žen o 20 % nižší než u mužů. Clearance galantaminu u jedinců s pomalým metabolizmem CYP2D6 je přibližně o 25 % nižší než s rychlým metabolizmem, bimodalita se však u populace nevyskytuje. Z toho důvodu nemá způsob metabolizmu u běžné populace klinický význam. Farmakokinetika galantaminu u osob s mírnou poruchou jaterních funkcí (stupeň 5-6 podle Child-Pugh klasifikace) byla srovnatelná s farmakokinetikou zdravých jedinců. U pacientů se středně těžkou poruchou jaterních funkcí (stupeň 7-9 podle Child-Pugh klasifikace) byly hodnoty AUC a poločasu galantaminu zvýšeny přibližně o 30 % (viz bod 4.2). Eliminace galantaminu klesá s klesající kreatininovou clearance, jak vyplývá ze studie u jedinců s narušenými renálními funkcemi. Ve srovnání s pacienty s Alzheimerovou nemocí nejsou vrcholové a minimální plazmatické hladiny zvýšeny u pacientů s kreatininovou clearance ≥ 9 ml/min. Z tohoto důvodu se neočekává zvýšení výskytu nežádoucích účinků a není zapotřebí úpravy dávkování (viz bod 4.2). Vztah farmakokinetika/farmakodynamika V rozsáhlé studii fáze III při dávkovacím režimu 12 a 16 mg 2x denně nebyla pozorována zjevná korelace mezi průměrnými plazmatickými koncentracemi a parametry účinnosti (tj. změnami v ADAS-Cog11 a CIBIC-plus v 6. měsíci). Plazmatické koncentrace u pacientů se synkopami se pohybovaly ve stejném rozmezí jako u ostatních pacientů při témže dávkování. Výskyt nauzey koreluje s vyššími plazmatickými koncentracemi (viz bod 4.5). 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

11 /12

Studie reprodukční toxicity v dávkách, které jsou pod prahem toxicity u těhotných žen, prokázaly mírné opoždění vývoje u potkanů a králíků. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Jádro tobolky (obsah tobolky) Polyvinyl-acetát Koloidní bezvodý oxid křemičitý Natrium-lauryl-sulfát Povidon Hydrogenovaný rostlinný olej Magnesium-stearát Obal tobolky Tělo tobolky Želatina Oxid titaničitý (E171) Víčko Červeň Allura AC (E129) Oxid titaničitý (E171) Želatina Potisk Šelak Propylenglykol Hydroxid draselný Černý oxid železitý (E172) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti PVC/PE/PVdC/Al blistr – 2 roky Al/Al blistr – 3 roky PP obal na tablety s PE víčkem – 2 roky HDPE lahvička – 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání PVC/PE/PVdC/Al blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Al/Al blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. PP obal na tablety s PE víčkem: Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. HDPE lahvička: Uchovávejte v původním dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/PE/PVdC/Al blistr:

7, 10, 28, 30, 56, 84, 98, 100 tobolek

Al/Al blistr: 7, 10, 28, 30, 56, 84, 98, 100 tobolek PP obal na tablety s PE víčkem a vysoušedlem silikagelem: 500 tobolek

12 /12

HDPE lahvička s PP dětským bezpečnostním uzávěrem a vysoušedlem silikagelem: 90 tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Galantamin Mylan 8 mg: 06/803/11-C Galantamin Mylan 16 mg: 06/804/11-C Galantamin Mylan 24 mg: 06/805/11-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 14.12.2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 14.3.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg

Galantamin Mylan 24 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

galantaminum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 8 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 16 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 24 mg (jako galantamini hydrobromidum). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje červeň Allura AC (E 129).

Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 10 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 28 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 56 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 84 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 98 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tobolku polykejte vcelku. 8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

PVC/PE/PVdC/Al blistry: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí

Al/Al blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD

JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Galantamin Mylan 8 mg: 06/803/11-C

Galantamin Mylan 16 mg: 06/804/11-C

Galantamin Mylan 24 mg: 06/805/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg Galantamin Mylan 24 mg ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ETIKETA - HDPE lahvička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg

Galantamin Mylan 24 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

galantaminum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 8 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 16 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 24 mg (jako galantamini hydrobromidum). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje červeň Allura AC (E 129). Další údaje viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

90 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: Po otevření spotřebujte do 12 týdnů. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD

JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Galantamin Mylan 8 mg: 06/803/11-C

Galantamin Mylan 16 mg: 06/804/11-C

Galantamin Mylan 24 mg: 06/805/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Galantamin Mylan 8 mg (pouze na vnějším obalu) Galantamin Mylan 16 mg (pouze na vnějším obalu) Galantamin Mylan 24 mg (pouze na vnějším obalu)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ETIKETA - PP obal na tablety s PE víčkem 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg

Galantamin Mylan 24 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

galantaminum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 8 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 16 mg (jako galantamini hydrobromidum). Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje galantaminum 24 mg (jako galantamini hydrobromidum). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje červeň Allura AC (E 129). Další údaje viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

500 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: Po otevření spotřebujte do 12 týdnů. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek

chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD

JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Galantamin Mylan 8 mg: 06/803/11-C

Galantamin Mylan 16 mg: 06/804/11-C

Galantamin Mylan 24 mg: 06/805/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Galantamin Mylan 8 mg (pouze na vnějším obalu) Galantamin Mylan 16 mg (pouze na vnějším obalu) Galantamin Mylan 24 mg (pouze na vnějším obalu) MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg

Galantamin Mylan 24 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

galantaminum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd. 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT: 5.

JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.