Gabagamma 400 Mg

Kód 0126166 ( )
Registrační číslo 21/ 763/07-C
Název GABAGAMMA 400 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0126171 POR CPS DUR 100X400MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0126169 POR CPS DUR 100X400MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0126166 POR CPS DUR 20X400MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0126170 POR CPS DUR 200X400MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0126167 POR CPS DUR 30X400MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0126168 POR CPS DUR 50X400MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GABAGAMMA 400 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls106130/2011a příloha k sp.zn. sukls62859/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gabagamma 100Gabagamma 300Gabagamma 400

tvrdé tobolky

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1

Co je Gabagamma a k čemu se používá

2

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabagamma užívat

3

Jak se přípravek Gabagamma užívá

4

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Gabagamma uchovávat

6.

Další informace

1.

Co je Gabagamma a k čemu se používá

Gabagamma patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti(dlouhodobá bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Gabagamma je gabapentin.

Gabagamma se používá k léčbě:- různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabagamma k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabagamma k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabagamma může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

- periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabagamma užívat

Neužívejte přípravek Gabagamma-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku přípravku Gabagamma

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gabagamma je zapotřebí

-

trpíte-li onemocněním ledvin

-

podrobujete-li se hemodialýze, informujte svého lékaře, pocítíte-li svalovou bolest a/nebo slabost

-

trpíte-li přetrvávající bolestí žaludku, nevolností nebo zvracením (mohou to být příznaky akutního zánětu slinivky břišní).

U malého počtu pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky objeví, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás tyto příznaky objeví.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Gabagamma a přípravek Gabagamma může snížit účinek ostatních léků užívaných současně. To se týká:

- všech přípravků obsahujících morfin. Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit účinek přípravku Gabagamma. - antacid (léky proti kyselosti žaludku). Může být sníženo vstřebávání přípravku Gabagamma ze žaludku. Doporučuje se proto užívat přípravek Gabagamma nejdříve 2 hodiny po užití antacida.

Gabagamma může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte přípravek Gabagamma

Bez doporučení lékaře neužívejte přípravek Gabagamma k Vaší současné léčbě.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Gabagamma s jídlem a pitím Gabagamma se užívá s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství Přípravek Gabagamma se nesmí užívat v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Pokud při léčbě zjistíte, že jste otěhotněla, nepřerušujte náhle léčbu, jelikož by to mohlo závažně poškodit Vás i Vaše dítě.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabagamma zjistíte, že jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

KojeníGabapentin, léčivá látka přípravku Gabagamma, se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na kojence nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Gabagammase nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Gabagamma může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gabagamma

Tobolky obsahují laktózu (typ cukru). Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Gabagamma užívá

Vždy užívejte přípravek Gabagamma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Vždy polykejte tobolky celé s dostatečným množstvím vody.

Gabagamma nepřestávejte užívat, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Epilepsie: Dospělí a dospívající: Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 denních dávek, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší: Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Gabagamma není určen pro použití u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest: Dospělí: Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 denních dávek, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Starší pacientiPokud je Vám 65 let a více a netrpíte problémy s ledvinami, budete užívat normální dávku přípravku Gabagamma.

Pacienti s problémy s ledvinami a pacienti podstupující hemodialýzuPokud trpíte problémy s ledvinami nebo se podrobujete hemodialýze, lékař Vám může předepsatodlišné dávkovací schéma a/nebo odlišné dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabagamma je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil/a více přípravku Gabagamma, než jste měl/a Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit zesílení nežádoucích účinků včetně ztráty vědomí, závrati, dvojitého vidění, nesrozumitelné řeči, ospalosti a průjmu.

Pokud jste požili více tobolek, než Vám lékař předepsal, okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou zbylé tobolky, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek GabagammaZapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek GabagammaNepřestávejte užívat přípravek Gabagamma, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabagamma náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů, bolesti a pocitu nepohody.Nežádoucí účinky objevující se po náhlém ukončení léčby gabapentinem zahrnují úzkost, potíže se spánkem, nevolnost, bolest, pocení a bolest na hrudi. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, informujte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gabagamma nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás při užívání přípravku vyskytnou následující nežádoucí účinky. Ačkoli jsou velmi vzácné, mohou být tyto příznaky závažné.

-

Otok rtů a tváře, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo vypadávání vlasů (toto mohou být příznaky závažné alergické reakce).

-

Podrobujete-li se hemodialýze, informujte svého lékaře, pocítíte-li svalovou bolest a/nebo slabost

-

Přetrvávající bolest žaludku, nevolnost a zvracení (toto mohou být příznaky akutního zánětu slinivky břišní).

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 pacienta z 10): Závratě, ztráta koordinace, virové infekce, pocit ospalosti, únava, horečka.

Časté nežádoucí účinky (u 1 – 10 pacientů ze 100):Křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy.Pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce, zánět v uchu, nízký počet bílých krvinek, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, agresivita, zmatenost, kolísání nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením.Rozmazané vidění, dvojité vidění, závratě, vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév, ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose nebo rýma, zvracení, nevolnost, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání.Otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné, bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby, potíže s erekcí, otok nohou a rukou, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce, snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti, náhodné zranění, zlomenina,

odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo často hlášeno agresivní chování a trhavé pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky (u 1 – 10 pacientů z 1 000):

-

Alergické reakce jako kopřivka

-

Snížená pohyblivost

-

Zrychlený srdeční tep

-

Otok tváře, trupu a končetin

-

Abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

-

Akutní selhání ledvin, inkontinence (problémy s udržením moči)

-

Zánět slinivky

-

Zánět jater, zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

-

Halucinace

-

Potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, trhavé pohyby a ztuhlost

-

Nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, pocení), bolest na hrudi

-

Zvětšení prsní tkáně, zvětšení prsou

-

Snížení počtu krevních destiček (podílejí se na srážení krve)

-

Zvonění v uších

-

Kolísání krevní glukózy u pacientů s diabetem

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Gabagamma uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Gabagamma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.HDPE lékovky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.PVC/Al blistry: Uchovávejte v původním obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informaceCo přípravek Gabagamma obsahuje Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 400 mg.

Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabagamma jsou: laktóza, kukuřičný škrob, mastek, želatina a oxid titaničitý (E 171).Gabagamma 300 navíc: žlutý oxid železitý (E 172)Gabagamma 400 navíc: žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Gabagamma vypadá a co obsahuje jedno balení Gabagamma 100 jsou tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí

Gabagamma 300 jsou tvrdé želatinované tobolky se žlutou neprůhlednou spodní i vrchní částíGabagamma 400 jsou tvrdé želatinované tobolky s oranžovou neprůhlednou spodní i vrchní částí

Velikost balení:PVC/Al blistry: 20, 30, 50, 100, 200 (2x100) tvrdých tobolekHDPE lékovky s PP uzávěrem: 100 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciWörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Str. 7D-71034 BöblingenNěmeckoTel.: 07031/6204-0Fax: 07031/6204-31Email: info@woerwagpharma.de

VýrobceArtesan Pharma GmbH & Co. KGWendlandstraße 129431 LüchowNěmecko

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbHGöllstraße 184529 TittmoningNěmecko

Medis International a.s.Karlovo náměstí 319/3120 00 Praha 2 Česká republika

Wörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Straße 770134 BöblingenNěmecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:

Česká republika:

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg

Dánsko:

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg hårde kapsler

Německo:

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg Hartkapseln

Itálie:

Gabapentin AWP

Litva:

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg kietos kapsulės

Polsko:

Gabagamma 100/ 300/ 400

Slovinsko:

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg trde kapsule

Slovensko:

Gabagamma 100/ 300/ 400

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.7.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls106130/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gabagamma 100Gabagamma 300Gabagamma 400

tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Gabagamma 100: jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100 mg Gabagamma 300: jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 300 mg Gabagamma 400: jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 400 mg

Pomocné látky:Gabagamma 100: jedna tvrdá tobolka obsahuje 22,5 mg laktózyGabagamma 300: jedna tvrdá tobolka obsahuje 67,5 mg laktózyGabagamma 400: jedna tvrdá tobolka obsahuje 90 mg laktózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdé tobolkyPopis přípravku:Gabagamma 100: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní i vrchní částíGabagamma 300: tvrdé želatinované tobolky se žlutou neprůhlednou spodní i vrchní částíGabagamma 400: tvrdé želatinované tobolky s oranžovou neprůhlednou spodní i vrchní částí

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Epilepsie Gabapentin je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí od 6 let věku (viz bod 5.1). Gabapentin je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dospívajících od 12 let věku.

Léčba periferní neuropatické bolestiGabapentin je indikován k léčbě periferní neuropatické bolesti, jako je bolestivá diabetická neuropatie a postherpetická neuralgie, u dospělých.

4.2 Dávkování a způsob podávání Perorální podání.

Gabapentin se podává s jídlem nebo bez jídla, polyká se vcelku a zapíjí dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenice vody).

V Tabulce 1 je popsáno titrační schéma pro zahájení léčby u všech indikací, doporučuje se pro dospělé a děti od 12 let věku. Doporučené dávkování pro děti mladší 12 let je popsáno samostatně níže.

Tabulka 1 DÁVKOVACÍ SCHÉMA – ÚVODNÍ TITRACE

1.den

2.den

3.den

300 mg 1x denně

300 mg 2x denně

300 mg 3x denně

Ukončení léčby gabapantinemV souladu se současnou klinickou praxí je doporučeno při ukončování léčby snižovat dávky gabapentinu postupně, během alespoň jednoho týdne, nezávisle na indikaci.

Epilepsie Epilepsie obvykle vyžaduje dlouhodobou léčbu. Dávkování je stanoveno ošetřujícím lékařem podle individuální snášenlivosti a účinnosti.

Dospělí a dospívající: V klinických studiích bylo účinné dávkovací rozmezí 900-3600 mg/den. Léčbu je možné zahájit podle titračního schématu popsaného v Tabulce 1 nebo podáním dávky 300 mg 3x denně 1. den. Poté je možné dávku dále zvyšovat po dávkách 300 mg/den každé 2-3 dny až na maximální dávku 3600 mg/den, v závislosti na individuální odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. U některých pacientů může být vhodná pomalejší titrace gabapentinu. Nejkratší doba k dosažení dávky 1800 mg/den je jeden týden, k dosažení 2400 mg/den dva týdny a k dosažení 3600 mg/den tři týdny. V dlouhodobých otevřených klinických studiích byly dobře tolerovány dávky až do 4800 mg/den. Celková denní dávka musí být rozdělena do 3 dílčích dávek. Aby se zabránilo nástupu křečí, neměl by maximální interval mezi dvěma po sobě jdoucími dávkami překročit 12 hodin.

Děti ve věku od 6 let a starší: Zahajovací dávka by měla být v rozmezí 10-15 mg/kg/den a účinné dávky je dosaženo postupnou titrací přibližně během 3 dnů. Účinná dávka gabapentinu u dětí starších 6 let je 25-35 mg/kg/den. V dlouhodobé klinické studii byly dávky až do 50 mg/kg/den dobře snášeny. Celková denní dávka musí být rozdělena do 3 dílčích dávek, maximální interval mezi po sobě jdoucími dávkami nesmí překročit 12 hodin.

Pro optimalizaci léčby gabapentinem není nutná kontrola plazmatických hladin gabapentinu. Gabapentin může být dále používán v kombinaci s jinými antiepileptickými přípravky, bez obav o změny plazmatických koncentrací gabapentinu nebo sérové koncentrace jiných antiepileptik.

Periferní neuropatická bolest Dospělí Léčbu je možné zahájit podle titračního schématu popsaného v Tabulce 1. Případně může být zahajovací dávka 900 mg/den podána ve 3 stejně velkých dávkách. Poté je možné dávku dále zvyšovat po dávkách 300 mg/den každé 2-3 dny až na maximální dávku 3600 mg/den, v závislosti na individuální odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. U některých pacientů může být vhodná pomalejší titrace dávkování gabapentinu. Nejkratší doba k dosažení dávky 1800 mg/den je jeden týden, k dosažení 2400 mg/den dva týdny a k dosažení 3600 mg/den tři týdny.

Účinnost a bezpečnost při léčbě periferní neuropatické bolesti, jako je bolestivá diabetická neuropatie a postherpetická neuralgie, nebyla v léčebném období delším než 5 měsíců v klinických studiích zjišťována. Vyžaduje-li pacient léčbu periferní neuropatické bolesti déle než 5 měsíců, je na ošetřujícím lékaři, aby vyhodnotil klinický stav pacienta a rozhodl o nutnosti další léčby.

Doporučení pro všechny indikace Zvyšování dávky u pacientů s celkově špatným zdravotním stavem, tj. s nízkou tělesnou hmotností, po transplantacích apod., má probíhat pomaleji, buď za použití nižších dávek nebo delších intervalů mezi zvyšováním dávek.

Užití u starších pacientů (ve věku nad 65 let)

Starší pacienti mohou vyžadovat úpravu dávky vzhledem ke snižující se funkci ledvin s věkem (viz Tabulka 2). U starších pacientů mohou být častější somnolence, periferní otoky a astenie.

Užití u pacientů s poškozením ledvin U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin a/nebo u dialyzovaných pacientů by měla být dávka upravena, jak je popsáno v Tabulce 2. Pro toto dávkování jsou vhodné tobolky Gabapentin 100 mg.

Tabulka 2 DÁVKOVÁNÍ GABAPENTINU U DOSPĚLÝCH PODLE FUNKCE LEDVIN Clearance kreatininu (ml/min)

Celková denní dávka

a (mg/den)

≥ 80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

150

b-600

< 15

c

150

b-300

aCelkovou denní dávku je nutno rozdělit do 3 dávek. Snížené dávkovaní je pro pacienty s poškozením ledvin (clearance kreatininu < 79 ml/min).

bPodává se 300 mg obden.

cU pacientů s clearance kreatininu <15 ml/min se denní dávka snižuje v poměru ke clearance kreatininu (např. pacient s clearance kreatininu 7,5 ml/min by měl užívat polovinu denní dávky pacienta s clearance kreatininu 15 ml/min).

Užití u pacientů na hemodialýze U anurických hemodialyzovaných pacientů, kteří dosud nedostávali gabapentin, se doporučuje úvodní dávka 300 až 400 mg, a dále 200 až 300 mg gabapentinu po každých 4 hodinách hemodialýzy. Ve dnech, kdy neprobíhá hemodialýza, by neměla léčba gabapentinem probíhat.

Pro pacienty s poškozením ledvin, kteří podstupují hemodialýzu, se udržovací dávka gabapentinu stanovuje podle doporučení uvedených v Tabulce 2. K udržovací dávce se navíc doporučuje přidat po každých 4 hodinách dialýzy dávku 200-300 mg gabapentinu.

4.3 Kontraindikace Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo zhoršení klinického stavuBěhem léčby antiepileptiky v různých indikacích byly u některých pacientů hlášeny případy sebevražedných myšlenek a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik rovněž prokázala malé zvýšení rizika sebevražedných myšlenek a chování. Mechanizmus tohoto rizika je neznámý a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u gabapentinu.

Proto musejí být pacienti kontrolováni z hlediska známek sebevražedných myšlenek a chování a musí být uvážena vhodná léčba. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) musí být upozorněni na to, aby v případě výskytu symptomů sebevražedného myšlení či chování vyhledali lékařskou pomoc.

Onemocní-li pacient léčený gabapentinem akutní pankreatitidou, je třeba zvážit ukončení léčby (viz bod 4.8).

Přestože nebyl u gabapentinu pozorován rebound fenomén, náhlé vysazení antikonvulziv u epileptických pacientů může přivodit status epilepticus (viz bod 4.2).

Tak jako u jiných antiepileptických přípravků se po použití gabapentinu může u některých pacientů objevit zvýšení frekvence záchvatů nebo nový typ záchvatů.

Tak jako u jiných antiepileptických přípravků bývá pokus o vysazení přídatné antiepileptické léčby u refrakterních pacientů, kteří dosud užívali více než jeden antiepileptický přípravek, a zavedení monoterapie gabapentinem, málo úspěšný.

Gabapentin není považován za účinný v léčbě primárně generalizovaných záchvatů jako jsou absence a může u některých pacientů tyto záchvaty zhoršit. Proto je třeba u pacientů se smíšenými záchvaty včetně absencí gabapentin používat s opatrností.

U pacientů ve věku 65 let a více nebyly prováděny systematické studie s gabapentinem. V jedné dvojitě zaslepené studii neuropatické bolesti se u pacientů ve věku 65 let a více objevily častěji než u mladších pacientů: neuropatická bolest, somnolence, periferní otoky a asténie. Klinické výzkumy u této věkové skupiny ovšem nenaznačují, že by byl profil nežádoucích účinků jiný než u mladších pacientů.

Účinky dlouhodobé léčby (přesahující 36 týdnů) gabapentinem na učení, inteligenci a vývoj dětí a dospívajících nebyly studovány. Přínosy dlouhodobé léčby je nutné zvážit vzhledem k případnému riziku léčby.

Laboratorní testyFalešně pozitivní výsledky mohou být získány při semikvantitativním stanovení celkové bílkoviny v moči testovacími proužky. Z těchto důvodů se doporučuje ověřit takovýto pozitivní výsledek proužkového testu metodami založenými na různých analytických principech jako je Biuretova metoda, turbidimetrická nebo barvivo vážící metoda a nebo použít tyto alternativní metody hned na počátku.

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Ve studii se zdravými dobrovolníky (N=12) byly 2 hodiny před podáním 600 mg gabapentinu podávány tobolky morfinu s řízeným uvolňováním (60 mg). Průměrná AUC gabapentinu se zvýšila o 44% v porovnání s gabapentinem podávaným bez morfinu. Proto je nutné u pacientů sledovat příznaky deprese CNS, jako je somnolence a přiměřeně snížit dávku gabapentinu nebo morfinu.

Nebyly pozorovány interakce mezi gabapentinem a fenobarbitalem, fenytoinem, kyselinou valproovou a karbamazepinem.

Farmakokinetika gabapentinu v ustáleném stavu je obdobná u zdravých jedinců a u pacientů s epilepsií užívajících antiepileptické přípravky.

Současné podání gabapentinu a perorálních kontraceptiv obsahujících norethisteron a/nebo ethinylestradiol neovlivňuje farmakokinetiku v ustáleném stavu ani jedné z látek.

Současné podání gabapentinu a antacid obsahujících hliník a hořčík snižuje biologickou dostupnost gabapentinu až o 24%. Gabapentin by měl být podán nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Probenecid nemění vylučování gabapentinu ledvinami.

Při současném podávání cimetidinu je mírně sníženo vylučování gabapentinu ledvinami, což pravděpodobně nemá klinický význam.

4.6 Těhotenství a kojení Riziko epilepsie a antiepileptik obecně: Riziko vrozených vad je 2-3x vyšší u dětí narozených matkám užívajícím antiepileptický přípravek. Nejčastěji hlášenými vadami jsou rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty neurální trubice. Současná léčba více antiepileptickými přípravky může být spojena s vyšším rizikem kongenitálních malformací než monoterapie, proto je nutné monoterapii využívat tam, kde je to možné. Ženy, které chtějí otěhotnět nebo jsou ve fertilním věku, by měly být poučeny odborníkem a před otěhotněním by měla být přehodnocena potřeba jejich antiepileptické léčby. Není vhodné náhle vysadit antiepileptickou léčbu, protože to může vést k náhlému výskytu záchvatů, což může mít závažné důsledky pro matku i dítě. Opožděný vývoj u dětí matek s epilepsií byl pozorován pouze vzácně. Není možné rozlišit, zda je tento opožděný vývoj způsoben genetickými nebo sociálními faktory, onemocněním matky epilepsií nebo antiepileptickou léčbou.

Riziko užívání gabapentinu: Dostatečné údaje o použití gabapentinu a těhotných žen nejsou k dispozici.

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Gabapentin by měl být v těhotenství užíván pouze tehdy, pokud případný přínos pro pacientku převýší možné riziko pro plod.

Není možné jednoznačně určit, zda je gabapentin užívaný v těhotenství spojen se zvýšeným rizikem kongenitálních malformací, vzhledem k onemocnění samotnému a přítomnosti současně užívaných antiepileptik během každého hlášeného těhotenství.

Gabapentin se vylučuje do mateřského mléka. Protože nelze vyloučit nežádoucí účinky u kojenců, je nutné podávat gabapentin kojícím matkám s opatrností. Gabapentin lze podávat kojícím matkám pouze tehdy, pokud přínos jednoznačně převýší rizika.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Gabapentin může mít mírný až střední vliv na schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje. Gabapentin působí na CNS a může vyvolat ospalost, závratě nebo jiné podobné příznaky. I kdyby byly tyto příznaky mírného nebo středního stupně, tyto nežádoucí účinky mohou být potenciálně nebezpečné pro pacienty, kteří řídí nebo obsluhují stroje. Toto se týká především začátku léčby a období, kdy jsou dávky zvyšovány.

4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích s epilepsií (přídatná léčba i monoterapie) a neuropatickou bolestí jsou uvedeny společně, seřazené podle kategorie a četnosti (velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000). Byl-li nežádoucí účinek pozorován v klinických studiích s odlišnými četnostmi, je uveden s nejvyšší hlášenou četností.

Další nežádoucí účinky hlášeny při postmarketingovém používání jsou zahrnuty mezi Není známo(frekvenci nelze z dostupných údajů určit) kurzívou níže.

V rámci kategorie jsou nežádoucí účinky seřazeny podle snižující se závažnosti.

Orgánový systém

Nežádoucí účinky

Infekce a infestaceVelmi časté

virové infekce

Časté

pneumonie, infekce dýchacích cest, infekce močového traktu, infekce, otitis media

Poruchy krve a lymfatického systému Časté

leukopenie

Není známo

trombocytopenie

Poruchy imunitního systémuMéně časté

alergické reakce (např. kopřivka)

Poruchy metabolismu a výživyČasté

anorexie, zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy Časté

hostilita, zmatenost a emoční labilita, deprese, úzkost, nervozita, abnormální myšlení

Neznámé

halucinace

Poruchy nervového systémuVelmi časté

somnolence, závratě, ataxie

Časté

křeče, hyperkinézie, dysartrie, amnézie, třes, nespavost, bolest hlavy, pocity jako je parestézie, hypestézie, poruchy koordinace, nystagmus, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy

Méně časté

hypokineze

Není známo

poruchy hybnosti (např. choreoatetóza, dyskineze, dystonie)

Poruchy okaČasté

poruchy zraku jako je amblyopie, diplopie

Poruchy ucha a labyrintuČasté

vertigo

Není známo

tinnitus

Srdeční poruchyMéně časté

palpitace

Cévní poruchyČasté

hypertenze, vazodilatace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté

dušnost, bronchitida, faryngitida, kašel, rhinitida

Gastrointestinální poruchyČasté

zvracení, nauzea, anomálie zubů, gingivitida, průjem, bolest břicha, dyspepsie, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, flatulence

Není známo

pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cestNeznámé

hepatitida, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté

otok obličeje, purpura, nejčastěji popsaná jako podlitiny z fyzického traumatu, vyrážka, pruritus, akné

Není známo

Stevens-Johnsonův syndrom, angioedém, erythema multiforme, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněČasté

artralgie, myalgie, bolest zad, záškuby

Není známo

myoklonus

Poruchy ledvin a močových cestNení známo

akutní selhání ledvin, močová inkontinence

Poruchy reprodukčního systému a prsuČasté

impotence

Není známo

hypertrofie prsou, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté

únava, horečka

Časté

periferní otoky, abnormální chůze, asténie, bolest, malátnost, příznaky podobné chřipce

Méně časté

generalizované otoky

Není známo

reakce z vysazení (nejčastěji úzkost, nespavost, nauzea, bolest a pocení), bolest na hrudi. Byla hlášena náhlá nevysvětlitelná

úmrtí, u kterých nebyla zjištěna příčinná souvislost s léčbou gabapentinem

VyšetřeníČasté Méně časté

snížení počtu bílých krvinek, přírůstek hmotnosti zvýšení funkčních jaterních testů SGOT (AST), SGPT (ALT) a bilirubinu

Není známo

kolísání hladin krevního cukru u pacientů s diabetem

Zranění a otravyČasté

náhodné zranění, zlomenina, odřeniny

Během léčby gabapentinem byly hlášeny případy akutní pankreatitidy. Spojitost s gabapentinem není jasná (viz bod 4.4).

U hemodialyzovaných pacientů v konečném stádiu renálního selhání byla hlášena myopatie se zvýšenou hladinou kreatinkinázy.

Pouze ve studiích s dětskými pacienty byly hlášeny infekce dýchacích cest, otitis media, křeče a bronchitida. U dětí bylo také častěji hlášeno agresivní chování a hyperkineze.

4.9 Předávkování Při dávce gabapentinu do 49 g nebyla pozorována akutní, život ohrožující toxicita. Mezi symptomy předávkování patří závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem. Všichni pacienti se po podpůrné léčbě zotavili. Snížená absorpce gabapentinu při vysokých dávkách může omezit absorpci látky při předávkování a tím minimalizovat toxicitu po předávkování. Předávkování gabapentinem, zvláště v kombinaci s jinými léky tlumícími CNS, může způsobit kóma.I když lze gabapentin odstranit hemodialýzou, není podle zkušeností obvykle zapotřebí. U pacientů s těžkou poruchou renální funkce však může být hemodialýza indikována. Po podání dávek až 8000 mg/kg myším a potkanům nebyla stanovena perorální letální dávka gabapentinu. Příznaky akutní toxicity u zvířat zahrnovaly ataxii, obtížné dýchání, ptózu, sníženou aktivitu nebo podrážděnost.

5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX12

Přesný mechanismus účinku gabapentinu není známý. Gabapentin je strukturálním analogem neurotransmiteru GABA (kyselina gama-aminomáselná), ale jeho mechanismus účinku se liší od účinku jiných léčivých látek, které působí na GABA synapse, včetně valproátu, barbiturátů, benzodiazepinů, inhibitorů GABA transaminázy, inhibitorů vychytávání GABA, antagonistů GABA a proléků GABA. In vitro studie s radioaktivně značeným gabapentinem charakterizovala nová vazební místa peptidů v mozkové tkáni potkanů (zahrnující neokortex a hipokampus), která mohou souviset s antikonvulzivním a analgetickým účinkem gabapentinu a jeho strukturálních derivátů. Jako vazební místa gabapentinu byly identifikovány alfa2-delta subjednotky napěťově řízených kalciových kanálů.

Gabapentin se při obvyklých klinických koncentracích neváže na jiné běžné látky či receptory neurotransmiterů v mozku včetně GABAA, GABAB, benzodiazepinů, glutamátu, glycinu nebo receptory N-methyl-d-aspartátu.

Gabapentin nepůsobí na sodíkové kanály in vitro a tím se liší od fenytoinu a karbamazepinu. Gabapentin částečně snižuje odpovědi na agonistu glutamátu N-methyl-D-aspartát (NMDA) u některých testů in vitro, ovšem pouze u koncentrací překračujících 100 µM, kterých se in vivonedosahuje. Gabapentin mírně snižuje uvolňování monoaminových neurotransmiterů in vitro.

Podáním gabapentinu potkanům se zvyšuje výskyt GABA v některých částech mozku, podobně jako po podání valproátu sodného, třebaže v jiných oblastech mozku. Význam těchto různých působení gabapentinu pro antikonvulzní účinek je ještě třeba určit. U zvířat gabapentin snadno prostupuje do mozku a zabraňuje záchvatům z maximální dávky elektrošoku, z chemických konvulziv včetně inhibitorů GABA syntézy, a v genetických modelech záchvatů.

Klinická studie přídatné léčby parciálních záchvatů u pediatrických pacientů ve věku 3-12 ukázala numerický, ovšem nikoliv statisticky významný rozdíl ve prospěch gabapentinu v porovnání s placebem ve skupině pacientů s 50% účinkem. Doplňující post-hoc analýza odpovědí na léčbu podle věku neprokázala statisticky významný vliv věku, ani jako kontinuální ani jako binární veličina (věkové skupiny 3-5 a 6-12 let). Data z této post-hoc analýzy jsou shrnuta v následující tabulce

Odpověď (≥ 50% zlepšení) na léčbu a věk MITT* populaceVěková kategorie

Placebo

Gabapentin

Hodnota P

< 6 let

4/21 (19,0%)

4/17 (23,5%)

0,7362

6 až 12 let

17/99 (17,2%)

20/96 (20,8%)

0,5144

*Upravená „intent to treat“ populace (MITT) je definována jako všichni pacienti randomizovaní do studie, kteří zároveň měli vyhodnotitelné deníky se záznamy záchvatů během 28 dnů v období před léčbou ve studii i během dvojitě zaslepené fáze léčby.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Po perorálním podání gabapentinu je maximálních koncentrací gabapentinu v plazmě dosaženo přibližně za 2-3 hodiny. Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) má tendenci klesat s rostoucí dávkou. Absolutní biologická dostupnost 300 mg tobolky je přibližně 60%. Jídlo, včetně tučné stravy, nemá klinický význam na farmakokinetiku gabapentinu.

Farmakokinetika gabapentinu není ovlivněna opakovaným podáním. Přestože obecně byly v klinických studiích plazmatické koncentrace gabapentinu v rozmezí 2-20 µg/ml, tyto koncentrace neurčovaly předem bezpečnost a účinnost. Farmakokinetické parametry gabapentinu jsou uvedeny v Tabulce 3.

Tabulka 3 Přehled průměrných (%CV) farmakokinetických parametrů gabapentinu v ustáleném stavu při perorálním podávání každých 8 hodin

Farmakokinetický parametr 300 mg (N = 7) 400 mg (N = 14)

800 mg (N = 14)

Průměr %CV Průměr

%CV

Průměr

%CV

Cmax (µg/mL)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (hod.)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

t1/2 (hod.)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC (0-8) (µg x hod/ml)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae (%)

ND

ND

47,2

(25)

34,4

(37)

Cmax = maximální ustálená plazmatická koncentrace tmax = doba nutná k dosažení Cmaxt1/2 = eliminační poločas AUC (0-8) = plocha pod křivkou plazmatické koncentrace v období 0-8 hod po užití dávky Ae (%) = procento dávky vyloučené do moči v období 0-8 hod po užití dávky ND = Údaj není dostupný

Distribuce Gabapentin se neváže na plazmatické bílkoviny a jeho distribuční objem je 57,7 litrů. U pacientů s epilepsií dosahují koncentrace gabapentinu v mozkomíšním moku přibližně 20% ustálených plazmatických koncentrací. Gabapentin je přítomen v mléce kojících matek.

Metabolismus Gabapentin není v lidském těle metabolizován. Gabapentin neindukuje tvorbu jaterních enzymů zodpovědných za metabolizmus jiných léků (oxidázy se smíšenou funkcí).

Eliminace Gabapentin se vylučuje výhradně ledvinami v nezměněné podobě. Eliminační poločas gabapentinu je nezávislý na dávce a pohybuje se v rozmezí 5-7 hodin.

U starších pacientů a u pacientů se snížením renálních funkcí je snížena plazmatická clearance gabapentinu. Konstanta vylučování gabapentinu, plazmatická clearance a renální clearance jsou přímo úměrné clearance kreatininu.

Gabapentin lze z plazmy odstranit hemodialýzou. U pacientů se snížením renálních funkcí a u hemodialyzovaných pacientů je nutná úprava dávky (viz bod 4.2).

Farmakokinetika gabapentinu u dětí byla sledována u 50 zdravých jedinců ve věku od 1 měsíce do 12let. Obecně byly dosažené plazmatické koncentrace gabapentinu u dětí nad 5 let při dávkách vypočítaných podle mg/kg podobné jako plazmatické koncentrace gabapentinu u dospělých.

Linearita/nelinearita Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) se snižuje se zvyšující se dávkou, což přenáší nelinearitu na farmakokinetické parametry, zahrnující parametry biologické dostupnosti (F), např. Ae%, CL/F, Vd/F. Eliminační farmakokinetiku (farmakokinetika parametrů, které nezahrnují F jako je CLr a t1/2) lze nejlépe popsat lineární farmakokinetikou. Plazmatické koncentrace gabapentinu v ustáleném stavu jsou předvídatelné z údajů při použití jednorázové dávky.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Kancerogeneze Gabapentin byl po dobu dvou let podáván v potravě myším v dávkách 200, 600 a 2000 mg/kg/den a potkanům v dávkách 250, 1000 a 2000 mg/kg/den. Statisticky významné zvýšení incidence nádorů pankreatu (nádorů acinárních buněk) bylo zjištěno pouze u samců potkanů při nejvyšší dávce. Maximální plazmatické koncentrace byly u potkanů při dávce 2000 mg/kg/den 10x vyšší, než plazmatické koncentrace u lidí, kteří dostávali dávku 3600 mg/den. Nádory acinárních buněk pankreatu u samců potkanů jsou malignity nízkého stupně, neovlivnily přežívání, nemetastázovaly, ani se nešířily do okolních tkání a podobaly se nádorům, pozorovaným u současně hodnocených kontrolních zvířat. Význam těchto nádorů pankreatu u samců potkanů z hlediska kancerogenního rizika pro člověka není jistý.

Mutageneze Gabapentin nevykazoval genotoxický potenciál. In vitro nevykazoval gabapentin mutagenitu (testováno na bakteriálních a savčích buňkách). Gabapentin neindukoval v savčích buňkách in vitroani in vivo strukturální chromozomální aberace a neindukoval tvorbu mikrojader v kostní dřeni křečků.

Poruchy fertility Nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu či reprodukci potkanů při dávkách až 2000 mg/kg (přibližně pětinásobek maximální denní dávky pro člověka vypočítané podle mg/m

2).

Teratogeneze Gabapentin nezvyšoval incidenci malformací (v porovnání s kontrolními zvířaty) u potomků myší, potkanů nebo králíků při dávkách 50, 30 resp. 25x vyšších než je denní dávka pro člověka 3600 mg (4, 5 nebo 8-násobek denní dávky vypočítaný podle mg/m

2).

Gabapentin u hlodavců indukoval zpožděné osifikace lebky, páteře a předních i zadních končetin, což svědčí o opoždění fetálního vývoje. Tyto účinky se projevily po podání perorálních dávek 1000-3000 mg/kg/den březím myším v období tvorby orgánů a podání 500, 1000 nebo 2000 mg/kg před a během páření a v průběhu březosti. Tyto dávky jsou 1-5x vyšší než dávka pro člověka 3600 mg vypočítaná podle mg/m

2.

Při podání dávky 500 mg/kg/den myším nebyly pozorovány žádné účinky (dávka přibližně poloviční než denní dávka pro člověka vypočítaná podle mg/m

2).

U potkanů, kterým byla podána dávka 2000 mg/kg/den ve studii fertility a obecné reprodukce, dávka 1500 mg/kg/den v teratologické studii, a dávka 500, 1000 a 2000 mg/kg/den v perinatální a postnatální studii, bylo pozorováno zvýšení incidence hydroureteru a/nebo hydronefrózy. Význam těchto zjištění není znám, ale byla spojena se zpožděným vývojem. Tyto dávky byly opět přibližně 1-5x vyšší než dávka pro člověka 3600 mg vypočítaná podle mg/m

2.

V teratologické studii u králíků se objevila zvýšená incidence postimplantačních ztrát plodu při dávkách 60, 300 a 1500 mg/kg/den podaných v období tvorby orgánů. Tyto dávky byly přibližně ¼-8x vyšší než dávka pro člověka 3600 mg vypočítaná podle mg/m

2.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Obsah tobolky: laktóza, kukuřičný škrob, mastek

Složení tobolky: Gabagamma 100: želatina, oxid titaničitý (E 171)Gabagamma 300: želatina, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172)Gabagamma 400: želatina, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172)

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti PVC/Al blistry: 3 rokyHDPE lékovky: 3 roky

Po otevření HDPE lékovky: 12 týdnů

6.4 Zvláštní podmínky uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C.HDPE lékovky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.PVC/Al blistry: Uchovávejte v původním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/Al blistry nebo HDPE lékovky s PP uzávěrem

Velikost balení:Blistry: 20, 30, 50, 100, 200 (2x100) tvrdých tobolekLékovky: 100 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Wörwag Pharma GmbH & Co. KGCalwer Str. 7D-71034 BöblingenNěmeckoTel.: 07031/6204-0Fax: 07031/6204-31Email: info@woerwagpharma.de

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA Gabagamma 100 mg: 21/761/07-C Gabagamma 300 mg: 21/762/07-C Gabagamma 400 mg: 21/763/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 19. 12. 2007/23.12.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU 29.7.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.