Fluimucil 600

Kód 0014474 ( )
Registrační číslo 52/ 436/07-C
Název FLUIMUCIL 600
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zambon S.p.A., Bresso, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014474 POR TBL EFF 10X600MG Šumivá tableta, Perorální podání
0014473 POR TBL EFF 30X600MG Šumivá tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FLUIMUCIL 600


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Název přípravku

Fluimucil 100

Fluimucil 200

Granule pro přípravu perorálního roztoku

Fluimucil 600

Šumivé tablety

(Acetylcysteinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Fluimucil a k čemu se používá

2. Než začněte přípravek Fluimuci užívat

3. Jak se přípravek Fluimucil užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Fluimucil uchovávat

6. Další informace

1. Co je Fluimucil a k čemu se používá

Přípravek Fluimucil je expektorans, mukolytikum, ATC kód R05CB01.

Acetylcystein snižuje vazkost hlenového a hlenohnisavého sekretu tím, že depolymerizuje mukoproteinové komplexy a nukleové kyseliny, které zvyšují viskozitu hlenové i hnisavé složky sputa a dalších sekretů.

Přípravek Fluimucil se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu: při akutním zánětu průdušek, při chronickém zánětu průdušek a jejich exacerbacích, při rozedmě plicní, při cystické fibroze a chorobném trvalém rozšíření průdušek.

2. Než začnete přípravek Fluimucil užívat

Neužívejte přípravek Fluimucil

- jestliže je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči acetylcysteinu nebo kterékoli jiné složce přípravku.

Protože přípravek Fluimucil obsahuje aspartam, je kontraindikován u pacientů trpících fenylketonurií.

Další kontraindikace jsou žaludeční vřed, duodenální vřed a astmatický záchvat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Acetylcystein zvyšuje koncentraci cefuroximu v bronchiálním sekretu.

Při kombinaci s léky proti kašli (antitusiky) může snížení kašlacího reflexu vyvolat hromadění sekretu v dýchacích cestách.

Chemické interakce acetylcysteinu s jinými látkami při perorálním podání nejsou v literatuře popsány; doporučuje se nemísit roztok přípravku Fluimucil s jinými látkami.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Acetylcystein se může v průběhu těhotenství a v období kojení užívat pouze, jsou-li pro to velmi závažné důvody.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Fluimucil neovlivňuje reaktivitu pacienta nebo schopnost koncentrace.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fluimucil

Přípravek Fluimucil obsahuje aspartam, je kontraindikován u pacientů trpících fenylketonurií.

Fluimucil 100, Fluimucil 200: tyto přípravky dále mimo jiné obsahují

pomerančové aroma (obsahuje laktosu) a sorbitol.

3. Jak se přípravek Fluimucil užívá

Vždy užívejte přípravek Fluimucil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob užití

Fluimucil 100, Fluimucil 200

Dospělí a děti starší než 14 let:

2 sáčky přípravku Fluimucil 100 nebo 1 sáček přípravku Fluimucil 200, 2-3krát denně.

Děti:

Od 3 do 6 let:

1 sáček přípravku Fluimucil 100, 2-3krát denně.

Od 7 do 14 let:

Dvakrát denně 2 sáčky nebo čtyřikrát denně 1 sáček přípravku Fluimucil 100 případně jednou až dvakrát denně 1 sáček přípravku Fluimucil 200.

Léčba akutního onemocnění by měla trvat 5 až 10 dní, léčba chronických stavů může pokračovat po několik měsíců.

Fluimucil 600:

Dospělí:

1 tableta Fluimucil 600 1krát denně.

Léčba akutního onemocnění by měla trvat 5 až 10 dní, léčba chronických stavů může pokračovat po několik měsíců.

Způsob použití

Fluimucil 100, Fluimucil 200:

Obsah sáčku se rozpustí v malém množství vody a podle potřeby se zamíchá lžičkou.

Takto získaný roztok je připraven k k perorálnímu podání.

Fluimucil 600: Šumivé tablety pro přípravu roztoku k perorálnímu podání.

Šumivou tabletu rozpustíme v šálku studené vody.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud trpíte bronchiálním astmatem, bude Vás lékař v průběhu terapie pravidelně vyšetřovat. Objeví-li se bronchospasmus (křeč hladkých svalů v průduškách), lékař léčbu přípravkem Fluimucil okamžitě ukončí.

Starším pacientům trpícím dušností předepíše lékař Fluimucil až po pečlivém zvážení celkového stavu.

Jestliže se ztekutí příliš veliké množství hlenu - zejména u malých dětí nebo těžce nemocných pacientů s omezenou hybností - je třeba zajistit možnost odsávání sekretu.

Acetylcystein se nemá podávat pacientům se sníženou schopností odkašlávání, pokud není zajištěna fyzioterapie dýchacích cest v průběhu léčby.

Předávkování: Po perorálním podání dosud nebyly pozorování charakteristické známky ani příznaky předávkování, a to ani po léčbě vysokými dávkami acetylcysteinu.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Pokud si zapomenete užít Fluimucil:

Pokud zapomenete užít Fluimucil, užijte jej, jakmile si vzpomenete. Pokud se již přiblížil čas na další dávku, zapomenutou dávku již neberte a užijte další dávku v obvyklém čase. Nikdy neužívejte dvojnásobné dávky.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i Fluimucil způsobovat nežádoucí účinky, které se však nemusí projevit u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Po perorálním podání se občas může objevit pocit na zvracení nebo zvracení, vzácně může vzniknout reakce přecitlivělosti: jako např. kopřivka nebo náhlá dušnost (bronchospazmus).

Objeví-li se nežádoucí účinky, je třeba podávání přípravku přerušit.

5. Jak přípravek Fluimucil uchovávat

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Fluimucil 100, 200

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Fluimucil 600

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Fluimucil obsahuje

Léčivou látkou je:

Fluimucil 100: Acetylcysteinum 100 mg v jednom sáčku s 1,0 g přípravku.

Fluimucil 200: Acetylcysteinum 200 mg v jednom sáčku s 2,0 g přípravku.

Fluimucil 600: Acetylcysteinum 600 mg v jedné šumivé tabletě.

Pomocnými látkami jsou:

Fluimucil 100: aspartam, betakaroten, pomerančové aroma (obsahuje laktosu), sorbitol.

Fluimucil 200: aspartam, betakaroten, pomerančové aroma (obsahuje laktosu), sorbitol.

Fluimucil 600: kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, aspartam, citrónové aroma.

Protože jeden z metabolitů sorbitolu, obsaženého v přípravku, je fruktóza, přípravek se nemá podávat pacientům trpícím kongenitální intolerancí fruktózy.

Jak přípravek Fluimucil vypadá a co obsahuje toto baleni

Fluimucil 100, 200

Obal: sáčky papír/Al/PE, papírová krabička.

Fluimucil 600

Al/Al blistry na dvě tablety s perforováním umožňujícím odtržení jedné originálně zabalené tablety, papírová krabička.

Balení:

Fluimucil 100:

20 sáčků po 1,0 g přípravku.

30 sáčků po 1,0 g přípravku.

Fluimucil 200:

20 sáčků po 2,0 g přípravku.

30 sáčků po 2,0 g přípravku.

Fluimucil 600:

10 nebo 30 tablet v jednom balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zambon S.p.A., Bresso, Itálie

Výrobce

Torrex Chiesi Pharma GmbH, Vídeň, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

27.2.2008


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

FLUIMUCIL 100

FLUIMUCIL 200

FLUIMUCIL 600

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Fluimucil 100: Acetylcysteinum 100 mg v jednom sáčku s 1,0 g přípravku.

Fluimucil 200: Acetylcysteinum 200 mg v jednom sáčku s 2,0 g přípravku.

Fluimucil 600: Acetylcysteinum 600 mg v jedné šumivé tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Fluimucil 100: Granule pro přípravu perorálního roztoku.

(Žlutý granulát s charakteristickým pomerančovým slabě siřičitým zápachem)

Fluimucil 200: Granule pro přípravu perorálního roztoku.

(Žlutý granulát s charakteristickým pomerančovým slabě siřičitým zápachem).

Fluimucil 600: šumivé tablety.

(Bílé kulaté ploché tablety s charakteristickým citrónovým slabě siřičitým zápachem)

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Fluimucil se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu: při akutní bronchitidě, při chronické bronchitidě a jejích exacerbacích, při emfyzému plic, při mukoviscidóze a bronchiektasiích.

4.2 Dávkování a způsob podání

Fluimucil 100, Fluimucil 200

Dospělí a děti starší než 14 let:

2 sáčky přípravku Fluimucil 100 nebo 1 sáček přípravku Fluimucil 200 2-3krát denně.

Děti:

Od 3 do 6 let:

1 sáček přípravku Fluimucil 100, 2-3krát denně.

Od 7 do 14 let:

Dvakrát denně 2 sáčky nebo čtyřikrát denně 1 sáček přípravku Fluimucil 100 případně jednou až dvakrát denně 1 sáček přípravku Fluimucil 200.

Léčba akutního onemocnění by měla trvat 5 až 10 dní, léčba chronických stavů může pokračovat po několik měsíců.

Fluimucil 600

Dospělí:

1 tableta Fluimucil 600 1krát denně.

Léčba akutního onemocnění by měla trvat 5 až 10 dní, léčba chronických stavů může pokračovat po několik měsíců.

Způsob použití

Fluimucil 100, Fluimucil 200:

Obsah sáčku se rozpustí v malém množství vody a podle potřeby se zamíchá lžičkou.

Takto získaný roztok je připraven k perorálnímu podání.

Fluimucil 600: Šumivé tablety pro přípravu roztoku k perorálnímu podání.

Šumivou tabletu rozpustíme v šálku studené vody.

4.3 Kontraindikace

Známá přecitlivělost vůči acetylcysteinu nebo některé z pomocných látek.

Protože přípravek Fluimucil obsahuje aspartam, je kontraindikován u pacientů trpících fenylketonurií.

Další kontraindikace jsou žaludeční vřed, duodenální vřed a status asthmaticus.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti trpící bronchiálním astmatem se musí v průběhu terapie velmi pečlivě monitorovat; objeví-li se bronchospasmus, musí se terapie okamžitě ukončit.

Přípravek je třeba podávat s opatrností starším pacientům s dechovou insuficiencí.

Jestliže se ztekutí příliš veliké množství hlenu - zejména u malých dětí nebo těžce nemocných pacientů s omezenou hybností - je třeba zajistit možnost odsávání sekretu.

Acetylcystein se nemá podávat pacientům se sníženou schopností odkašlávání, pokud není zajištěna fyzioterapie dýchacích cest v průběhu léčby.

Protože jeden z metabolitů sorbitolu, obsaženého v přípravku, je fruktóza, přípravek se nemá podávat pacientům trpícím kongenitální intolerancí fruktózy.

Přípravky Fluimucil 100 a Fluimucil 200 mimo jiné obsahují

pomerančové aroma (obsahuje laktosu) a sorbitol.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Acetylcystein zvyšuje koncentraci cefuroximu v bronchiálním sekretu.

Při kombinaci s antitusiky může snížení kašlacího reflexu vyvolat retenci sekretu.

Chemické interakce acetylcysteinu s jinými látkami při perorálním podání nejsou v literatuře popsány; doporučuje se nemísit roztok přípravku Fluimucil s jinými látkami.

4.6 Těhotenství a kojení

U pokusných zvířat nebyly zjištěny náznaky teratogenního účinku acetylcysteinu. Acetylcystein se však může v průběhu těhotenství a v období kojení podávat pouze, jsou-li pro to velmi závažné důvody.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Fluimucil lze považovat za přípravek z tohoto hlediska bezpečný. Neexistují podklady pro závěr, že by acetylcystein ovlivňoval reaktivitu pacienta anebo schopnost koncentrace.

4.8 Nežádoucí účinky

Po perorálním podání se občas může objevit nauzea a zvracení, vzácně může vzniknout reakce přecitlivělosti jako např. urtikarie a bronchospazmus.

Objeví-li se nežádoucí účinky, je třeba podávání přípravku přerušit.

4.9 Předávkování

Po perorálním podání dosud nebyly pozorováné charakteristické známky ani příznaky předávkování, a to ani po léčbě vysokými dávkami acetylcysteinu.

V případě potřeby je nutné zavést polohovou drenáž a aspiraci sekretu z bronchů.

Údaje o předávkování neexistují.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek Fluimucil je expektorans, mukolytikum, ATC kód R05CB01.

Acetylcystein působí mukolyticky, výrazně snižuje vazkost hlenového a hlenohnisavého sekretu tím, že depolymerizuje mukoproteinové komplexy a nukleové kyseliny, které zvyšují viskozitu hlenové i hnisavé složky sputa a dalších sekretů.

Acetylcystein mimoto má antioxidační účinky, protože obsahuje volnou nukleofilní thiolovou skupinu (-SH), která má schopnost přímo reagovat s elektrofilní skupinou oxidačních radikálů. Recentně bylo zjištěno, že acetylcystein ochraňuje alfa-antitrypsin (enzym inhibující elestázu) před inaktivací kyselinou chlornou (HOCl) - mohutným oxidačním činidlem produkovaným působením enzymu myeloperoxidázy z aktivovaných fagocytů.

Přípravek Fluimucil je tak obzvlášť vhodný pro terapii akutních a chronických onemocnění dýchacího systému, charakterizovaných hustou vazkou a mukopurulentní sekrecí.

Dík své molekulární struktuře acetylcystein snadno proniká buněčnými membránami. V buňce se deacetyluje na L-cystein, aminokyselinu nutnou pro syntézu glutathionu (GSH).

GSH je vysoce reaktivní tripeptid, který se vyskytuje v různých živočišných tkáních a je nezbytný pro udržení životních funkcí buňky i její morfologické integrity, protože představuje nejvýznamnější ochranný intracelulární mechanismus ochraňující proti volným oxidačním radikálům, ať již exogenním nebo endogenním, i proti četným cytotoxickým látkám. Acetylcholin má prvořadý význam při udržování přiměřených hladin GSH, a tak přispívá k ochraně buněk před škodlivinami; postupná deplece GSH naopak umožňuje cytotoxické působení těchto škodlivin, jak je tomu např. při otravě paracetamolem.

Na základě tohoto mechanismu účinku je acetylcystein indikován také jako specifické antidotum při otravě paracetamolem, v průběhu terapie cyklofosfamidem a při hemoragické cystitidě (v tomto případě dodává SH-skupiny nutné k inaktivaci akroleinu, toxického metabolitu poškozujícího sliznice močových cest; acetylcystein sám přitom neinterferuje s působením chemoterapeutik).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Osud acetylcysteinu v organismu byl sledován u potkanů a psů po i.v., i.m. a p.o. podání látky označené 35S. Z výsledku lze usoudit na téměř kompletní absorpci po p.o. podání, zejména po aplikaci v roztoku.

Absorpce acetylcysteinu ve střevě je u člověka rychlá; v plazmě se objevuje za 15 minut po podání, maximální hladiny v plazmě dosáhne po 60 minutách. Acetylcystein se zčásti deacetyluje ve střevní sliznici a podléhá z velkého podílu first-pass metabolismu v játrech. Absolutní biologická dostupnost acetylcysteinu podaného v dávkách od 200 do 1200 mg se pohybovala od 8 do 12 %.

Distribuce:

Po podání acetylcysteinu se zvyšují plazmatické koncentrace thiolových skupin, cysteinu a glutathionu. Asi za 4 hodiny po podání se zhruba 50 % p.o. aplikované dávky najde ve formě kovalentně vázané na bílkoviny; koncentrace látky se sníží přibližně na 20 % za 12 hodin. Distribuční objem celkového acetylcysteinu se udává v rozsahu od 330 do 470 ml/kg.

Ze studií u člověka jsou dostupné údaje o distribuci radioizotopicky značeného acetylcysteinu, podávaného při respiračním onemocnění jednorázově per os. Koncentrace v plazmě dosáhly vrcholu za 2 až 3 hodiny a zůstávaly vysoké po dobu 24 h. Asi 22 % radioaktivity bylo zjištěno ve 24- hodinové moči. Koncentrace nezměněné látky v plicní tkáni, zjištěná 5 hodin po podání, byla podobná jako koncentrace v plazmě - faktor přepočtu byl 0,9-1,0. Volná mateřská látka a její metabolity se vyskytovaly v plazmě z 22 % a v plicní tkáni 48 %. 14 % látky bylo vázáno na proteiny v plazmě a 47 % v plicích. Radioaktivita byla zjištěna také v bronchiálním sekretu, ve srovnání s koncentracemi v plicní tkáni však byla mnohem nižší.

Metabolismus:

Acetylcystein rychle reaguje s jinými molekulami plazmatických thiolů, např. s cysteinem, glutathionem nebo i s acetylcysteinem samotným a vytváří acetylcystein-cystein, acetylcystein-glutathion nebo diacetylcystein.

Ve studii sledující biologickou dostupnost po p.o. podání bylo zjištěno, že dostupnost veškerého acetylcysteinu byla 9,1 %, biologická dostupnost nevázaného acetylcysteinu pouze 4,0 %. Po absorpci z trávicího ústrojí se acetylcystein v játrech deacetyluje. Takto vzniklý cystein se považuje za účinný metabolit. Další metabolismus acetylcysteinu pak postupuje přesně podle známého metabolismu cysteinu.

Vylučování:

U potkanů se v průběhu prvních 96 hodin po perorálním podání objevilo ve stolici zhruba 3 % radioaktivity. Také po i.m. a i.v. podání však bylo ve stolici nalezeno asi 3 až 5 %. Množství ve stolici proto nepředstavuje neabsorbovaný podíl, ale je spíše následek biliární exkrece. Podobně se u psa v průběhu prvních 96 h objevilo ve stolici 10 %. Srovnatelné údaje o nalezených hodnotách ve stolici u člověka nejsou k dispozici, ačkoli se u pacientů s respiračního chorobami výzkumy s 35S se prováděly.

V těchto studiích se v průběhu 24 h po podání objevilo v moči 22 %. To dobře odpovídá příslušným hodnotám, nalezených v pokusech na zvířatech: V moči se v prvních 96 h po perorálním podání nalezlo 17 % u potkanů a 26 % u psů.

Množství acetylcysteinu vyloučené močí v průběhu 12 h po perorálním podání odpovídá 3 % podané dávky. Renální clearance se pohybuje kolem 200 ml/h/kg. Pouze 20-30 % celkové tělesné clearance je clearance renální.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Acetylcystein má velmi nízkou toxicitu. Po p.o. aplikaci je hodnota LD50 u potkanů a myší vyšší než 10 g/kg.

Při dlouhodobém podávání potkanům zvířata dobře snášela dávkování 1 g/kg denně per os po dobu 12 týdnů. U psů při perorálním podávání v dávkách 300 mg/kg denně po dobu jednoho roku nebyly zjištěny toxické reakce.

Po aplikaci vysokých dávek březím samicím potkanů a králíků nebyl zjištěn výskyt malformací.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Fluimucil 100, Fluimucil 200:

Aspartam, betakaroten, pomerančové aroma (obsahuje laktosu), sorbitol.

Fluimucil 600:

Aspartam, kyselina citronová, citronové aroma, hydrogenuhličitan sodný.

6.2 Inkompatibility

Nedoporučuje se mísit roztok přípravku Fluimucil s jinými látkami.

6.3 Doba použitelnosti

Fluimucil 100, Fluimucil 200, Fluimucil 600:

V originálním obalu: 3 roky.

Po rozpuštění granulí (šumivých tablet) je přípravek určen k okamžitému použití.

6.4 Zvláštní podmínky pro uchovávání

Fluimucil 100, 200:

uchovávejte při teplotách do 30o C.

Fluimucil 600:

tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Fluimucil 100, Fluimucil 200:

Obal: sáčky z třívrstvé fólie, papír/Al/PE, papírová krabička.

Fluimucil 600:

Obal: Al/Al blistry na dvě tablety s perforováním umožňujícím odtržení jedné originálně zabalené tablety, papírová krabička

Balení:

Fluimucil 100:

20 sáčků po 1,0 g přípravku.

30 sáčků po 1,0 g přípravku.

Fluimucil 200:

20 sáčků po 2,0 g přípravku.

30 sáčků po 2,0 g přípravku.

Fluimucil 600:

10 nebo 30 tablet v jednom balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

Bresso, Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

FLUIMUCIL 100 : 52/434/07-C

FLUIMUCIL 200 : 52/435/07-C

FLUIMUCIL 600 : 52/436/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.7. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.2.2008

4/5


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.