Fluimucil 10% Roztok

Kód 0014478 ( )
Registrační číslo 52/ 426/07-C
Název FLUIMUCIL 10% ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zambon S.p.A., Bresso, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014478 INH SOL 5X3ML Roztok k rozprašování, Inhalační podání

nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 3)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU>

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FLUIMUCIL 10% roztok

Acetylcysteinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: acetylcysteinum 300 mg/1 ampule. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát edetanu disodného, hydroxid sodný, voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

5 ampulí po 3 ml. 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Roztok k rozprašování.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

mm/yy

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Zambon S.p.A., Bresso, Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 52/426/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Fluimucil 10% roztok

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU (ampulka) 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Fluimucil 10% roztok

3 ml

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

: mm/yy

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

JINÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Zambon S.p.A., Bresso, Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 52/426/07-C

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.