Factor Vii Baxter 600 Iu

Kód 0090099 ( )
Registrační číslo 16/ 118/81-C
Název FACTOR VII BAXTER 600 IU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Baxter AG, Vídeň, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0090099 INJ PSO LQF 600UT+SOL Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FACTOR VII BAXTER 600 IU Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Factor VII coagulationis humanus 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 inj. lahvička obsahuje 600 IU lidského koagulačního faktoru VII 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Prášek: chlorid sodný, dihydrát citronanu sodného, sodná sůl heparinu Rozpouštědlo: voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 inj. lahvička s práškem 1 inj. lahvička s rozpouštědlem 1 injekční stříkačka k jednorázovému použití 1 jehla k jednorázovému použití 1 převodní jehla 1 zavzdušňovací jehla 1 filtrační jehla 1 infuzní set s křidélky 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2oC - 8oC).

2

Chraňte před mrazem. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADUZ NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Vídeň, Rakousko 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

16/118/81-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJ. LAHVIČKA S PRÁŠKEM

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

FACTOR VII BAXTER 600 IU Prášek pro injekční roztok Factor VII coagulationis humanus 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

600 IU 6.

JINÉ

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJ. LAHVIČKA S ROZPOUŠTĚDLEM

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Voda na injekci 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Rozpouštědlo k rekonstituci prášku. 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml 6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.