Equoral 100 Mg

Kód 0085238 ( )
Registrační číslo 59/ 083/02-C
Název EQUORAL 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0085238 POR CPS MOL 30X100MG Měkká tobolka, Perorální podání
0010185 POR CPS MOL 50X100MG Měkká tobolka, Perorální podání
0085239 POR CPS MOL 60X100MG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak EQUORAL 100 MG


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

EQUORAL 25 mg, měkká tobolka

EQUORAL 50 mg, měkká tobolka

EQUORAL100 mg, měkká tobolka

(Ciclosporinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je EQUORAL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EQUORAL užívat

3. Jak se přípravek EQUORAL užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek EQUORAL uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK EQUORAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresivum

Léčivou látkou přípravku EQUORAL je cyklosporin. Cyklosporin tlumí přirozenou reakci imunitního systému na cizí, transplantovanou tkáň a umožňuje tak její přežití. Příznivě také působí u onemocnění vyvolaných nadměrnou tvorbou protilátek proti buňkám a tkáním vlastního těla (autoimunitní onemocnění).

Přípravek EQUORAL se užívá k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a kostní dřeň) a reakce mezi příjemcem a transplantátem po transplantaci kostní dřeně. Dále se užívá k léčbě autoimunitních onemocnění: nitroočního zánětu (endogenní uveitidy), nefrotického syndromu (souboru příznaků na podkladě různých chorob ledvin projevujících se především otoky a přítomností bílkovin v moči), revmatického zánětu kloubů (revmatoidní artritidy), lupénky (psoriázy) a zánětu kůže alergického původu (atopické dermatitidy).

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EQUORAL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek EQUORAL

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku přípravku EQUORAL (seznam pomocných látek viz bod 6. Další informace - „Co přípravek EQUORAL obsahuje.“)

- v jiných indikacích než jsou transplantace orgánů (kožní nemoci, revmatoidní artritida) by přípravek neměl být užíván pacienty se závažnými poruchami funkce ledvin (kromě nefrotického syndromu) nebo jater, vysokým krevním tlakem, který nedostatečně odpovídá na příslušnou léčbu, infekcemi (zejména pásovým oparem a planými neštovicemi), nebo se zhoubnými nádory.

- nepodávejte dětem mladším 3 roku a nemocným s revmatoidní artritidou do věku 18 let.

- během těhotenství, (k podávání přípravku EQUORAL během těhotenství musí být zvlášť závažné důvody).

- jestliže kojíte

- jestliže užíváte tacrolimus (přípravek Prograf).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EQUORAL je zapotřebí

-

- jestliže máte problémy s játry nebo jste prodělali onemocnění, které může na játra působit

- jestliže máte vysoké krevní hladiny draslíku, užíváte diuretika šetřící draslík (močopudné přípravky), doplňky stravy obsahující draslík anebo je Vaše dieta bohatá na obsah draslíku. EQUORAL může zvyšovat hladiny krevního draslíku.

- jestliže máte dnu

- jestliže se u Vás objevuje zvýšený nitrolebeční tlak. EQUORAL může zvyšovat riziko nárůstu nitrolebečního tlaku. V takovém případě by Váš ošetřující lékař neměl přípravek předepsat.

- při slunění přírodním nebo umělém, zvláště pak pravidelném. Pokožku je zapotřebí chránit ochrannými krémy s UV filtrem.

- jestliže máte jiné kožní onemocnění (obzvláště s nezvyklými projevy), než jsou těžká lupénka, těžký ekzém nebo jestliže se léčíte světlem (PUVA nebo jiná UV léčba)

- jestliže byl přípravek předepsán nemocným mladším 16 let na léčbu ekzému, protože není žádná zkušenost s přípravkem Equoral při léčbě ekzému u dětí.

jestliže máte zhoršenou funkci ledvin

jestliže máte zvýšený krevní tlak

Váš lékař pečlivě přizpůsobí dávkování přípravku tak aby byla dosažena efektivní koncentrace léku v krvi pacienta. Přípravek smějí předepisovat pouze lékaři specializují se na orgánové transplantace, dermatologii (kožní choroby), nefrologii ( choroby ledvin) nebo revmatologii. Protože přípravek nepříznivě působí na ledviny a játra, je potřeba pravidelně provádět krevní testy a také pravidelně kontrolovat krevní tlak. Informujte svého lékaře, pokud trpíte akutní infekcí, která není nijak léčena.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Užíváte další léčivé přípravky dostupné bez lékařského předpisu nebo na lékařský předpis. Účinky některých léčivých přípravků se mohou navzájem ovlivňovat, informujte o všech lécích, které užíváte nebo máte v úmyslu užívat, svého lékaře/lékárníka. Zvláště pak informujte svého lékaře pokud užíváte následující přípravky :

 • proti infekci včetně antibiotik a antimykotik

 • proti otěhotnění

 • na onemocnění srdce nebo na vysoký tlak

 • proti epilepsii

 • proti vysokému cholesterolu

 • pro zlepšení spánku a na uklidnění

 • léky nebo potravinové doplňky obsahující větší množství draslíku

 • diuretika nebo močopudné přípravky , které působí na tvorbu a množství moči

 • protizánětlivé zahrnující přípravky používané na léčbu revmatoidní artritidy, osteoartritidy, zánětu meziobratlových kloubů (ankylozující spondylitida), dny, menstruační bolesti a onemocnění svalů

 • Léčba světlem (PUVA fotochemoterapie nebo jiné UV- B ozařování)

 • Danazol (užívaný při menstruačních poruchách, endometriose, při problémech s kojením)

 • Takrolimus, protože tlumí Váš imunitní systém podobným způsobem jako cyklosporin. Užíváte-li takrolimus společně s cyklosporinem, může se Váš imunitní systém oslabit, což se pravděpodobně projeví častějším onemocněním infekčního původu.

 • Hypericum perforatum: fytofarmakum (rostlinný výtažek třezalky tečkované) by se nemělo současně užívat s přípravkem Equoral. Pokud třezalku již užíváte, její vysazení konzultujte se svým lékařem.

 • Oktreotid (užíván při onemocnění růstu)

 • na léčbu tuberkulózy

 • na léčbu dny

 • Metoklopramid (užíván k odstranění nevolnosti, nucení na zvracení)

 • Melfalan (užíván k léčbě lymfomu nebo nádorů)

 • Orlistat (používaný k léčbě obezity)

 • Kortikosteroidy (užívány při léčbě astmatu, alergie, zánětlivých onemocnění včetně zánětlivého onemocnění střev, nedostatečné funkci nadledvinek a revmatickém onemocnění

 • Tiklopidin (užíván k zabránění vzniku krevních sraženin)

 • Kyselina ursodeoxycholová (užíváná k rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů)

 • Inhibitory proteázy (užívány k léčbě HIV onemocnění)

- Očkování - jestliže jste byl/a v nedávné době očkován/a anebo očkování plánujete, vyhýbejte se očkování, zvláště živými, oslabenými vakcínami, z důvodu zvýšeného vzniku závažných nežádoucích účinků.

Užívání přípravku EQUORAL s jídlem a pitím

Přípravek nezapíjejte grapefruitovým džusem. Nepijte grapefruitový džus ani 1 hodinu před nebo po užití přípravku EQUORAL. Užívejte EQUORAL vždy ve stejném vztahu k přijímané potravě (vždy před jídlem, nebo vždy po jídle, popř. mezi jídlem).

Těhotenství a kojení

Jste těhotná nebo plánujete těhotenství? Kojíte?

Jestliže jste těhotná anebo jste otěhotněla v době užívání přípravku Equoral, anebo kojíte -li, sdělte tyto informace svému lékaři.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku EQUORAL nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak přípravek obsahuje malé množství etanolu, pokud má na Vás vliv, neřiďte ani neobsluhujte stroje,viz .bod 6. Další informace, část „Co obsahuje přípravek Equoral“)

Důležitá informace o složení přípravku EQUORAL:

Jedna tobolka obsahuje 18,87% obj. ethanolu, každá dávka obsahuje do 0,84 g ethanolu. Přípravek může být škodlivý pro pacienty s jaterním onemocněním (kromě pacientů po transplantaci jater), alkoholismem, epilepsií, mozkovým onemocněním nebo poraněním mozku a pro těhotné ženy.

Může měnit nebo zvyšovat účinek jiných léků.

Z důvodu obsahu glyceromakrogol-hydroxystearátu může přípravek způsobit nevolnost, zvracení, koliku, těžké průjmy (při vysokých dávkách). Nesmí být užíván při střevní neprůchodnosti.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EQUORAL UŽÍVÁ

Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Při těchto kontrolách se sleduje celkový zdravotní stav, krevní tlak, hladiny cyklosporinu v krvi a funkce orgánů, především jater a ledvin. Během léčby přípravkem EQUORAL se nevystavujte slunci nebo UV záření. V případě předávkování nebo náhodném užití přípravku dítětem, kontaktujte lékaře.

Dávkování

Dávkování určí vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. Proto dodržujte přesně jeho pokyny a neměňte doporučené dávkování.

Počáteční dávka je u transplantací orgánů zpravidla 10-15 mg/kg/den. Udržovací dávka je snížena na 2-6 mg/kg/den. U transplantací kostní dřeně bývá počáteční dávka 12,5-15 mg/kg/den a tato se v průběhu léčby postupně snižuje dle hladiny cyklosporinu v krvi a snášenlivosti léku. U autoimunitních onemocnění počáteční dávka obvykle nepřesahuje 5 mg/kg/den. Během léčby je tato dávka upravována dle klinického stavu nemocného a snášenlivosti léku.

Denní dávka doporučená lékařem se užívá vždy ve dvou dílčích dávkách. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 12 hodin.

Způsob podání

Tobolku zapijte dostatečným množstvím vody, polykejte ji celou, nerozkousanou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EQUORAL, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), informujte ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek EQUORAL

Pokud náhodně vynecháte dávku přípravku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. V žádném případě však neužívejte dvojnásobek dávky. V případě, že se blíží doba podání následující dávky, vynechanou dávku již neužívejte a po poradě s lékařem pokračujte dále dle 12-ti hodinového rozvrhu léčby.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek EQUORAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud pocítíte bolest v krku, infekci nebo se celkově necítíte dobře, okamžitě navštivte svého lékaře.

Nejčastější nežádoucí účinky (vyskytující se ve více než 1 z 10 případů): třes, zhoršení funkce ledvin, zvýšený krevní tlak, bolest hlavy zvýšení hladiny krevních tuků (např. cholesterol).

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se v 1 z 100 případů až v 1 ze 10 případů): znecitlivění, brnění, nechutenství, nucení na zvracení, průjem, bolesti žaludku, otoky dásní, poruchy jaterních funkcí, zvýšené hladiny kyseliny močové nebo draslíku v krvi, snížené hladiny hořčíku v krvi, svalová bolest nebo křeče , zvýšené ochlupení a únava.

Méně časté nežádoucí přípravky (vyskytující se v 1 z 1000 případů až v 1 z 100 případů): záchvaty, zmatení, dezorientace, snížená citlivost, agitovanost, nespavost, poruchy vidění, slepota, koma, částečné ochrnutí, ztráta koordinace, změny v krvi (např. chudokrevnost), alergická vyrážka, zadržování tekutin, které může vést k otokům a zvýšení tělesné hmotnosti.

V vzácných případech (vyskytující se v 1 z 10000 případů až v 1 z 1000 případů): poruchy hybnosti (problémy inervací svalů), zánět slinivky břišní (pankreatitis), vysoké hladiny cukru v krvi, svalová slabost, ochabnutí svalů, rozpad červených krvinek, který může být spojen se selháním  ledvin, poruchy menstruace a mírné zduření prsní žlázy u žen a mužů.

Ve velmi vzácných případech (vyskytujících se v méně než 1 z 10 000 případů): otok retrobulbárních tkání, který může být spojen se zvýšeným nitrolebečním tlakem (nezhoubné zvýšení nitrolebečního tlaku) a zrakové poruchy.

Podobně jako jiné léčivé přípravky tlumící imunitní systém, přípravek EQUORAL může způsobit nádory nebo jiné zhoubné novotvary, zvláště kůže.

Výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, hlaste ošetřujícímu lékaři, ale bez jeho vědomí léčbu nepřerušujte.

5. JAK PŘÍPRAVEK EQUORAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v  původním obalu , aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Chraňte před chladem a mrazem.

Varování

Přípravek EQUORAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Po otevření blistru je cítit charakterický pach přípravku.

Co přípravek EQUORAL obsahuje

Léčivá látka:

EQUORAL 25 mg

Ciclosporinum 25 mg v 1 tobolce

EQUORAL 50 mg

Ciclosporinum 50 mg v 1 tobolce

EQUORAL 100 mg

Ciclosporinum 100 mg v 1 tobolce

Pomocné látky:

EQUORAL 25 mg, EQUORAL 50 mg

Bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, tokoferol alfa, želatina, glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, glycin, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, modrý inkoust.

EQUORAL 100 mg

Bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, tokoferol alfa, želatina, glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, glycin, hnědý oxid železitý, oxid titaničitý, modrý inkoust.

Jak přípravek EQUORAL vypadá a co obsahuje toto balení

Měkké želatinové tobolky obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

EQUORAL 25 mg

EQUORAL 50 mg

EQUORAL 100 mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

EQUORAL 25 mg: Ciclosporinum 25 mg v 1 tobolce.

EQUORAL 50 mg: Ciclosporinum 50 mg v 1 tobolce.

EQUORAL 100 mg: Ciclosporinum 100 mg v 1 tobolce.

Pomocné látky viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka

Tobolky 25 mg: měkké želatinové tobolky oválného tvaru, velikosti 12,5 krát 8 mm, žluté barvy, obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu. Každá tobolka je označena vytištěným logem IVAX „Přesýpací hodiny“ a textem „25 mg“.

Tobolky 50 mg: měkké želatinové tobolky protáhlého tvaru, velikosti 21 krát 8 mm, okrově žluté barvy, obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu. Každá tobolka je označena vytištěným logem IVAX „Přesýpací hodiny“ a textem „50 mg“.

Tobolky 100 mg: měkké želatinové tobolky protáhlého tvaru, velikosti 26 krát 10 mm, světle hnědé barvy, obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu. Každá tobolka je označena vytištěným logem IVAX „Přesýpací hodiny“ a textem „100 mg“.

Po otevření blistru je možno cítit charakteristický pach.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Transplantace

Transplantace parenchymatózních orgánů:

Prevence rejekcí po transplantaci ledviny, jater, srdce, plic, pankreatu nebo kombinované transplantaci srdce a plic.

Léčba rejekce transplantátu u nemocných léčených dříve jinými imunosupresivy.

Transplantace kostní dřeně:

Prevence rejekcí po transplantaci kostní dřeně.

Prevence nebo léčba choroby z reakce mezi příjemcem a transplantátem.

Netransplantační indikace

Endogenní uveitida:

Po vyloučení infekční etiologie (panuveitis, uveitis posterior, těžké formy uveitis intermedialis, uveitidy v rámci systémových onemocnění např. Behcetovy choroby, juvenilní revmatoidní artritidy, sympatická oftalmie) v případech, kdy konvenční léčba nestačí nebo má nepřijatelné nežádoucí účinky.

Nefrotický syndrom:

Steroid-resistentní a steroid-dependentní nefrotický syndrom u dospělých a u dětí vzniklý v důsledku poškození glomerulů nefropatií s minimálními změnami, ložiskovou a segmentální glomerulosklerózou nebo membranózní glomerulonefritidou. Equoral lze použít k dosažení a udržení remisí a také k udržení remise dosažené steroidy, což dovoluje i jejich vysazení.

Revmatoidní artritida:

Léčba těžké, vysoce aktivní revmatoidní artritidy u nemocných v případech, kdy konvenční léčba pomalu působícími antirevmatickými léky je neúčinná nebo nevhodná.

Psoriáza:

Léčba nemocných s těžkou psoriázou, u nichž je konvenční léčba neúčinná nebo nevhodná.

Atopická dermatitida

Krátkodobá léčba (8 týdnů) pacientů s těžkou atopickou dermatitidou, u nichž je konvenční léčba neúčinná nebo nevhodná.

Přípravek je určen dětem od 3 let, mladistvým a dospělým.

4.2. Dávkování a způsob podání

Denní dávka Equoralu by měla být vždy rozdělena do dvou dílčích dávek podaných v intervalu 12 hodin (ráno a večer). Krevní hladiny cyklosporinu je třeba pravidelně monitorovat. Získané hodnoty slouží u jednotlivých nemocných jako vodítko k určení vhodného dávkovacího režimu potřebného k docílení požadovaných koncentrací. V důsledku odlišné biologické dostupnosti různých formulací cyklosporinu pro podání per os nelze pacienty převádět z jedné formulace cyklosporinu pro podání per os na jinou bez dostatečného monitorování krevních hladin cyklosporinu, sérového kreatininu a krevního tlaku.

Transplantace parenchymatózních orgánů

Léčba Equoralem by měla začít nejpozději 12 hodin před operací dávkou 10-15 mg/kg/den rozdělenou do dvou dávek (ráno-večer). V této denní dávce by se mělo pokračovat po dobu 1-2 týdnů od operace a dále by se dávka měla podle hladin cyklosporinu v krvi postupně snižovat až na udržovací dávku 2 až 6 mg/kg/den, opět rozdělenou do 2 dílčích dávek užívaných ráno a večer. Korekce a úpravy dávkování by měly být prováděny na základě monitorování údolních hladin cyklosporinu a funkce ledvin.

Pokud je Equoral podáván s jinými imunosupresivy (např. kortikosteroidy nebo jako součást troj nebo čtyřkombinace), mohou být použity pro zahájení terapie nižší dávky (3 až 6 mg/kg/den opět rozdělené do 2 dávek podaných ráno a večer).

Transplantace kostní dřeně

Ve většině případů se dává přednost intravenózní infúzi cyklosporinu; doporučovaná dávka je 3-5 mg/kg na den. V této dávce se pokračuje formou infuzí během bezprostředního období po transplantaci po dobu až dvou týdnů než se přejde na orální udržovací léčbu v denní dávce asi 12,5 mg/kg. Při gastrointestinálních poruchách, které mohou snížit vstřebávání, je možno podávat vyšší orální dávky nebo aplikovat cyklosporin intravenózně.

Použije-li se k zahájení léčby perorálního podání, je doporučovaná dávka Equoralu 12,5 až 15 mg/kg/den; začíná se s ní den před transplantací a pokračuje se udržovací léčbou po dobu alespoň 3 měsíců (raději 6 měsíců). Poté se dávka postupně snižuje až do jednoho roku od transplantace, kdy se léčba vysadí.

U některých nemocných dojde po vynechání Equoralu k reakci mezi transplantátem a příjemcem (GVHD). Odpověď na opětovné zavedení léčby je obvykle příznivá. Při léčbě mírně vleklé choroby z GVHD se podávají nízké dávky cyklosporinu.

Endogenní uveitida

K dosažení remise se doporučuje začínat dávkou 5 mg/kg/den per os rozděleně ve dvou dávkách, dokud se nedosáhne remise aktivního uveálního zánětu a zlepšení zrakové ostrosti. U refrakterních případů může být dávka na omezenou dobu zvýšena až na 7 mg/kg/den.

K dosažení remise nebo překonání zánětlivých očních ataků lze přidat systémovou léčbu kortikosteroidy v denních dávkách ekvivalentních 0,2-0,6 mg/kg prednisonu, jestliže stav onemocnění není dostatečně upraven samotným přípravkem Equoral.

Při udržovací léčbě je třeba snížit dávky na nejnižší účinné množství, které by v období remise nemělo přesáhnout 5 mg/kg/den.

Nefrotický syndrom

Jsou-li renální funkce, s výjimkou proteinurie, normální, doporučuje se k dosažení remise u dospělých dávka 5 mg/kg/den, u dětí 6 mg/kg/den. U nemocných se zhoršenou renální funkcí nemá počáteční dávka přesáhnout 2,5 mg/kg/den. U nemocných, u kterých je účinek samotného Equoralu neuspokojivý, a především u nemocných steroid-rezistentních se doporučuje kombinace Equoralu s nízkými perorálními dávkami kortikosteroidů.

Není-li po 3 měsících léčby dosaženo uspokojivého terapeutického účinku, měla by být léčba Equoralem ukončena.

Dávkování je nutné individuálně upravit dle účinnosti (proteinurie) a bezpečnosti (především podle sérového kreatininu) na nejnižší účinnou udržovací dávku. Dávky by však neměly u dospělých překročit 5 mg/kg/den, u dětí 6 mg/kg/den.

Při udržovací léčbě se dávka postupně snižuje na nejnižší účinné množství.

Revmatoidní artritida

Iniciační terapie by měla trvat až 12 týdnů. Pro prvních 6 týdnů léčby je doporučována dávka 3 mg/kg/den rozdělená do dvou dílčích dávek (ráno-večer). Je-li klinický účinek léčby nedostatečný, lze denní dávku postupně zvyšovat dle individuální tolerance nemocného, nemá však přesáhnout 4 mg/kg/den. Pro udržovací léčbu musí být dávka individuálně vytitrována dle snášenlivosti nemocného.

Equoral lze podávat v kombinaci s nízkými dávkami kortikosteroidů nebo nesteroidních antirevmatik. Při kombinované léčbě je nutno brát na zřetel farmakodynamickou interakci cyklosporinu a nesteroidních antirevmatik.

Psoriáza

K dosažení remise se doporučuje počáteční dávka 2,5 mg/kg za den rozdělená do dvou dílčích dávek (ráno-večer). Nedojde-li po jednom měsíci léčby ke zlepšení, je možné denní dávku postupně zvyšovat, ale neměla by překročit 5 mg/kg/den. U nemocných, u nichž nebylo v průběhu 6 týdnů dosaženo odpovídajícího zlepšení při dávce 5 mg/kg za den nebo u kterých účinná dávka neodpovídá uvedeným bezpečnostním opatřením, by měla být léčba Equoralem přerušena.

U nemocných, jejichž stav vyžaduje rychlé zlepšení, se podávají počáteční dávky 5 mg/kg/den. Jakmile je dosaženo uspokojivého léčebného efektu, je možné léčbu Equoralem přerušit.

V případě následného relapsu se opět zahájí léčba Equoralem s již dříve účinnou dávkou.

U některých pacientů je však nezbytná kontinuální terapie.

Pro udržovací léčbu je nutné dávky individuálně titrovat na nejnižší účinné množství a neměly by přesáhnout 5 mg/kg/den.

Atopická dermatitida

Léčba musí být přísně individuální odpovídající variabilitě onemocnění.

Doporučované denní dávky jsou 2,5 až 5,0 mg/kg/den podávané ve dvou denních dávkách maximálně 8 týdnů. Pokud není počáteční dávkou 2,5 mg/kg/den dosaženo během dvou týdnů uspokojivého léčebného efektu, je možné dávku rychle zvýšit na maximální dávku 5,0 mg/kg/den. U zvlášť závažných případů je možné dosáhnout rychlého terapeutického účinku, pokud je terapie zahájena dávkou 5,0 mg/kg/den. Po dosažení uspokojivého terapeutického účinku by měla být dávka postupně snižována, a pokud to stav onemocnění dovoluje, měl by být Equoral úplně vysazen. Případný replaps je možné zvládnout další léčebnou kúrou Equoralem.

Děti

U dětí je dávkování stejné jako u dospělých pacientů.

Tobolky jsou určeny pro děti starší než 3 roky.

Žádné relevantní kontrolované studie u dětí po transplantacích nebyly provedeny. U dětí starších 3 měsíců, které dostávaly po transplantaci cyklosporin v doporučených dávkách se nevyskytly žádné větší problémy. Dávky na horní hranici doporučeného rozmezí vedly k většímu výskytu otoků, křečí a hypertenze, které příznivě reagovaly na redukci dávky

Starší pacienti

U starších pacientů je větší pravděpodobnost vzniku hypertenze a vzestupu sérového kreatininu o více než 50% od původní hodnoty po 3-4 měsících léčby. Proto se vzhledem k věku pacientů doporučuje zvýšená opatrnost při dávkování a monitorování hladiny kreatininu i cyklosporinu v krvi.

Dialyzovaní pacienti

U pacientů během nebo po dialýze není nutno upravovat dávky přípravku.

Dávkování u některých patologických stavů

Pacienti s cystickou fibrózou plic a diabetem vyžadují signifikantně vyšší dávky než ostatní pacienti.

Cyclosporin indukuje vývoj toxicity na CNS u pacientů s hypocholesterolémií. Proto se doporučuje podávat nižší dávky (při 50% snížení sérového cholesterolu redukce dávky o 50%).

Obézním pacientům se podávají dávky na základě ideální tělesné hmotnosti, nikoli hmotnosti skutečné.

Způsob podání:

Přípravek je nutno podávat pravidelně každých 12 hodin vždy ve stejné závislosti na přijímané potravě (před jídlem, po jídle, popř. mezi jídlem).

Hodinu před podáním a hodinu po podání přípravku se nedoporučuje pití grapefruitového džusu.

Monitorování hladin:

Monitorování hladin cyklosporinu v krvi je nezbytnou součástí prováděné léčby. K monitorování hladin cyklosporinu v plné krvi se dává přednost metodám používajícím specifických monoklonálních protilátek (měření hladin původního léku), ačkoli lze ke stejným účelům použít i metody HPLC. Počáteční monitorování pacientů po transplantacích je možné provádět buď specifickými monoklonálními protilátkami nebo současným hodnocením jak specifickými, tak i nespecifickými monoklonálními protilátkami, aby bylo zajištěno dávkování poskytující adekvátní imunosupresi. V běžné praxi se stanovují koncentrace cyklosporinu RIA metodou ve vzorcích plné krve, a to v době nejnižších hladin, tj. před podáním následující dávky. RIA metoda používající nespecifické monoklonální protilátky, stanovuje koncentraci cyklosporinu a jeho metabolitů. Terapeutická rozmezí hladin nejsou přesně stanovena, referenční rozmezí stanovuje výrobce dodávaných setů. Hladiny cyklosporinu se stanovují v prvních dvou týdnech po transplantaci 2krát týdně, ve třetím až šestém týdnu 1 krát týdně, při ambulantním sledování 1 krát za 2-3 měsíce. Při změně dávky se provádí kontrola nejdříve po dvou dnech. Terapeutické rozmezí u nemocných s autoimunitními chorobami není sjednoceno a je individuální. Koncentrace cyklosporinu v krvi je pouze jedním z mnoha faktorů určujících klinický stav nemocného, a proto jsou tyto výsledky v souvislosti s jinými klinickými a laboratorními parametry pouze vodítkem při úpravě dávkování.

4.3. Kontraindikace

Přecitlivělost na cyklosporin nebo ostatní složky přípravku.

U netransplantačních indikací nesmí přípravek užívat pacienti se závažnou poruchou renálních (vyjma nefrotického syndromu) nebo jaterních funkcí, hypertenzí, která nedostatečně odpovídá na příslušnou léčbu, s nekontrolovanými infekcemi (zejména herpes zoster pro riziko generalizace onemocnění a varicela) nebo se zhoubnými nádory.

U revmatoidní artritidy je kontraindikováno podávaní pacientům ve věku do 18 let.

Současná léčba přípravky obsahujícími tacrolimus (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

• Perorální roztok se podává dětem starším než jeden rok (viz bod 4.2).

• Equoral® by měli předepisovat pouze lékaři, kteří mají dostatek zkušeností s imunosupresivní léčbou a mohou nemocného pečlivě sledovat včetně pravidelných celkových vyšetření, měření krevního tlaku a kontroly laboratorních ukazatelů bezpečnosti.

• Nemocní po transplantaci mají být léčeni v zařízeních s náležitým laboratorním vybavením a dalším pomocným zázemím. Lékař odpovědný za udržovací léčbu musí mít k dispozici přesné informace nezbytné pro sledování nemocného.

• V průběhu dlouhodobé léčby přípravkem Equoral je nutné sledování ukazatelů funkce ledvin (plazmatické hladiny kreatininu, urey, kyseliny močové), funkce jater, monitorování krevního tlaku a hladin draslíku v séru.

• Equoral by se neměl podávat současně s jinými imunosupresivními přípravky s výjimkou kortikosteroidů (viz bod 4.5).

• Vzhledem k tomu, že Equoral může zhoršovat funkci ledvin, měla by být před zahájením léčby stanovena hladina sérového kreatininu pomocí alespoň dvou měření. Během prvních 3 měsíců terapie by se měl sérový kreatinin monitorovat v intervalech dvou týdnů. Pokud hladiny kreatininu zůstávají v dalším období stabilní a v přijatelných mezích, je možné intervaly sledování prodloužit. U pacientů s nefrotickým syndromem, u nichž je již funkce ledvin částečně poškozena, je nutné hladiny kreatininu sledovat v týdenních intervalech . Zůstává-li při více než jednom měření kreatinin zvýšen o více než 30 % nad výchozí stav, musí se dávka přípravku o 25 až 50 % snížit. Toto doporučení je vhodné i tehdy, když jsou hodnoty kreatininu ještě v normálním laboratorním rozmezí. Není-li snížení dávky do jednoho měsíce úspěšné, musí být léčba přípravkem Equoral přerušena. Během dlouhodobé léčby mohou u některých nemocných nastat strukturální změny ledvin (např. intersticiální fibróza), které je nutné u nemocných s transplantátem ledvin rozlišit od změn vzniklých v důsledku vleklých odmítavých reakcí. U transplantací se dávkování řídí dosaženými koncentracemi cyklosporinu v krvi. Případnou nefrotoxicitu je možno ovlivnit úpravou dávek cyklosporinu s cílem redukovat hladinu cyklosporinu a přitom udržet celkovou imunosupresi. U pacientů s kortiko-dependentní nefropatií s minimálními změnami mohou být pozorovány strukturální změny ledvin i při normálních hodnotách sérového kreatininu. Proto u pacientů, kteří byli léčeni cyklosporinovými přípravky déle než 1 rok, je třeba uvažovat o provedení bioptického vyšetření ledvinové tkáně.

• U autoimunitních chorob je možno upravit horní hranici podávaných dávek podle hodnot sérového kreatininu. Pokud se hladina sérového kreatininu zvýší o více než 30 % nad výchozí hodnotu, dávky přípravku Equoral je nutno snížit. V případě, že nedojde k úpravě hladin kreatininu ani po snížení dávky, musí se léčba přípravkem Equoral ukončit.

• Léčba cyklosporinem predisponuje pacienty k rozvoji různých infekcí vyvolaných nejrůznějšími patogenními původci včetně bakterií, parazitů, virů a jiných příležitostných choroboplodných činitelů. Zdá se, že to souvisí spíše se stupněm a trváním imunosuprese než se specifickým užitím cyklosporinu. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost může vést k fatálnímu výsledku, měla by být přijata dostatečná preventivní a léčebná opatření zejména u nemocných užívajících kombinovanou dlouhodobou imunosupresivní léčbu (viz bod 4.5).

• Cyklosporin zvyšuje nebezpečí výskytu malignit včetně lymfomů, kožních i jiných nádorů. Zdá se, že toto zvýšené riziko souvisí spíše se stupněm a trváním imunosuprese než s vlastní léčbou cyklosporinem. U některých pacientů s psoriázou léčenou cyklosporinovými přípravky byly zjištěny lymfoproliferativní poruchy, které však vykazovaly příznivou reakci na okamžité přerušení dané léčby.

• Další upozornění při léčbě psoriázy : Provedena by měla být pečlivá dermatologická a fyzikální vyšetření včetně měření krevního tlaku a vyšetření renálních funkcí , a to minimálně dvakrát před zahájením léčby, abychom zjistili přesný výchozí stav. Vznik malignit (zvláště kožních) byl zjištěn nejen u pacientů s psoriázou léčenou cyklosporinem, ale i u tradiční terapie. Měly by být zjištěny veškeré formy stávajících nádorů včetně nádorů kůže a čípku děložního. Při kožních lezích netypických pro psoriázu by se měla před zahájením léčby cyklosporinem provést biopsie, k vyloučení rakoviny kůže, chronické retikulózy nebo jiné premalignity. Pacienti s maligními nebo premaligními změnami kůže mohou cyklosporinové přípravky začít užívat pouze po odpovídajícím léčbě kožních lézí a v případě, že neexistuje jiná možnost terpaie.

• Další upozornění při léčbě atopické dermatitidy: Aktivní infekce Herpes simplex by se měly nechat před zahájením léčby cyklosporinem zhojit. Nejsou však nezbytně důvodem k přerušení léčby, které je nutné pouze pokud dojde v průběhu léčby k rozvoji závažné infekce. Kožní infekce způsobené původcem Staphylococcus aureus nejsou absolutní kontraindikací léčby cyklosporinem, avšak měly by se léčit odpovídajícími antibakteriálními látkami. Erytromycin per os, o němž je známo, že zvyšuje hladinu cyklosporinu v krvi (viz bod 4.5), by se užívat neměl. Pokud ovšem neexistuje žádná jiná možnost, pak je nutno takovou souběžnou léčbu doplnit o pečlivé sledování hladiny cyklosporinu v krvi.

•: U dětí s atopickou dermatitidou nejsou s léčbou cyklosporinem žádné zkušenosti, proto sejeho použití u dětí mladších 16 let nedoporučuje.

• U atypických kožních lézí nebo u suspektních malignit či premalignit se musí před zahájením léčby cyklosporinovými přípravky provést bioptické vyšetření. Pacienti s maligními nebo premaligními změnami kůže se mohou léčit cyklosporinovými přípravky pouze po odpovídající léčbě těchto lézí a v případě, že pro léčbu těchto lézí neexistuje žádná jiná možnost.

• Přípravek Equoral může také v závislosti na velikosti dávky způsobit zvýšení hladiny sérového bilirubinu a někdy i jaterních enzymů. Proto je třeba tyto parametry pro hodnocení funkcí jater pečlivě sledovat. Při abnormálním zvýšení těchto hodnot je nutná úprava dávkování.

• Při léčbě přípravkem Equoral je nutné pravidelné sledování krevního tlaku. Pokud dojde k rozvoji hypertenze, musí být zahájena vhodná antihypertenzní léčba. Upřednostňována jsou antihypertenziva, která neinterferují s farmakokinetikou cyklosporinu. Léčbu přípravkem Equoral je nutné ukončit v případě hypertenze, kterou nelze kontrolovat odpovídající antihypertenzní léčbou.

• Přípravek Equoral může vyvolávat reverzibilní zvýšení koncentrace lipidů v krvi. Z tohoto důvodu se doporučuje provést měření hladin lipidů před zahájením léčby a po měsíci léčby přípravkem Equoral. Dojde-li k jejich zvýšení, je třeba uvažovat o snížení dávky tohoto přípravku a zahájit dietu omezující příjem tuků.

• Léčba přípravkem Equoral může někdy způsobit hyperkalémii, nebo může zhoršit hyperkalémii již dříve existující. Proto se doporučuje sledovat hladiny sérového kalia, a to zejména u nemocných s výraznou poruchou funkce ledvin. Nemocní léčení přípravkem Equoral by se měli vyhnout konzumaci jídel s vysokým obsahem kalia a neměli by dostávat léky obsahující kalium ani kalium-šetřící diuretika. Zvýšená opatrnost je nutná při léčbě nemocných s hyperurikémií.

• Cyklosporin může zvýšit vylučování hořčíku, což může vést k symptomatické hypomagnezémii, zejména v období během transplantace. Doporučuje se proto kontrolovat sérové hladiny hořčíku v peritransplantačním období. Platí to zejména u nemocných s neurologickými symptomy. V případě nutnosti je nezbytné hořčík doplnit.

• Při léčbě tímto přípravkem může docházet ke snížení účinnosti vakcinace a není vhodné používat živé oslabené vakcíny.

• Při výskytu lymfoproliferativních onemocnění je nutno léčbu přípravkem Equoral přerušit.

• V případě hyperplasie dásní, která nereaguje na snížení dávky, se doporučuje podávat metronidazol.

• Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí vzniku rakoviny kůže by se pacienti během léčby přípravkem Equoral neměli příliš vystavovat slunečnímu záření, neměli být léčeni UV - B ozařováním nebo PUVA fotochemoterapií.

Pomocné látky:

Jedna tobolka přípravku Equoral obsahuje 18,87% obj. ethanolu, každá dávka obsahuje do 0,84 g ethanolu.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s potravou

Flavony, které jsou obsaženy v grapefruitovém džusu, působí na cytochrom P450 IIIA. Předpokládá se tedy, že souběžné podání grapefruitového džusu zvyšuje biologickou dostupnost cyklosporinu.

Při současném podávání cyklosporinu s potravou může docházet ke snížení nebo zvýšení koncentrace cyklosporinu v krvi v důsledku interakce s absorpcí. V některých případech není absorpce ovlivněna. Aby bylo zajištěno stejné vstřebávání po celou dobu podávání cyklosporinu, je nutno přípravek užívat ve stejném vztahu k jídlu. Strava s vysokým obsahem tuku může indukovat jaterní lipázy, což vede ke zvýšení koncentrace cyklosporinu v krvi.

U pacientů po transplantaci ledvin může vést požití velkého množství silně koncentrovaných alkoholických nápojů ke zvýšení hladin cyklosporinu v krvi.

Interakce s léčivými přípravky

Je známo, že některé látky zvyšují nebo snižují hladiny cyklosporinu v plazmě nebo celkově v krvi tím, že inhibují nebo indukují enzymy účastnící se metabolizmu cyklosporinu, což se týká zvláště cytochromu P450.

Léčivé přípravky, které mohou zvyšovat koncentraci cyklosporinu v krvi tím, že inhibují enzymy odpovědné za jeho metabolizmus a vylučování (především cytochrom P450 IIIA):

Perorální antikoncepční prostředky, glukokortikoidy, makrolidová antibiotika (erytromycin, klaritromycin, josamycin), imidazolová a triazolová antimykotika (metronidazol, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol), antagonisté H2 receptorů (ranitidin, cimetidin), blokátory kalciových kanálů (diltiazem, nifedipin, nimodipin, nikardipin, verapamil), fluorochinolony, pristinamycin, doxycyklin, propafenon, allopurinol, bromokriptin, danazol, metoklopramid, amiodaron, kyselina ursodeoxycholová, inhibitory proteázy.

Při současném užívání těchto léčiv s cyklosporinem dochází ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, a to především nefrotoxicity.

Léčivé přípravky, které mohou snižovat koncentraci cyklosporinu v krvi tím, že indukují enzymy odpovědné za jeho metabolismus a vylučování (především cytochrom P450 IIIA):


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.