Ebrantil I.v. 50

Kód 0090765 ( )
Registrační číslo 58/ 119/85-B/C
Název EBRANTIL I.V. 50
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Nycomed GmbH, Konstanz, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0090765 INJ SOL 5X10ML/50MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak EBRANTIL I.V. 50

Příloha č.2 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.

:sukls176964/2009,

sukls176965/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok

(Urapidilum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Ebrantil i.v. a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ebrantil i.v. používat

3.

Jak se Ebrantil i.v. používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Ebrantil i.v. uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE EBRANTIL i.v. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ebrantil i.v. snižuje krevní tlak prostřednictvím rozšíření cév a používá se k léčbě těžkých forem vysokého krevního tlaku, které nereagují na běžnou léčbu. Dále se používá ke kontrolovanému snižování krevního tlaku u pacientů s vysokým krevním tlakem při operacích nebo v pooperačním období. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EBRANTIL i.v.

POUŽÍVAT

Nepoužívejte Ebrantil i.v.

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku urapidilum nebo na kteroukoliv jinou

složku Ebrantil i.v.

u koarktace (zúžení) aorty, atrioventrikulárního (síňokomorového) zkratu, při aortální stenóze

(abnormální zúžení)

Zvláštní opatrnosti při použití Ebrantil i.v. je zapotřebí

jestliže trpíte srdečním selháváním (slabost srdečního svalu) z důvodu funkčního poškození

mechanického původu, např. zúžení srdečních chlopní (stenóza aortální chlopně nebo mitrální chlopně), plicní embolie či poškození srdeční činnosti v důsledku onemocnění perikardu (osrdečníku),

u dětí, jelikož v této věkové skupině nebyly prováděny studie, jestliže trpíte poškozením funkce jater,

jestliže trpíte středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin, u starších pacientů, jestliže současně užíváte cimetidin (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými

přípravky“).

Léčba vysokého krevního tlaku tímto léčivým přípravkem vyžaduje pravidelný lékařský dohled. Proto byste měl/a dodržovat domluvené návštěvy u svého lékaře, na kterých máte podstoupit vyšetření. Prosím, poraďte se s lékařem, pokud se Vás týkají některé z uvedených stavů nebo pokud jste těmito stavy trpěl/a v minulosti. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Ebrantil i.v. snižuje krevní tlak; tento účinek může být zvýšen současným podáváním blokátorů alfa-adrenergních receptorů a jiných léků, které rozšiřují krevní cévy nebo snižují krevní tlak, nebo u stavů spojených s nedostatkem tekutin v těle (např. průjem, zvracení) a při konzumaci alkoholu. Cimetidin může při souběžném užívání s přípravkem Ebrantil i.v. zvýšit hladinu urapidilu v krvi. Jelikož dosud nejsou dostatečné zkušenosti s kombinovanou léčbou s inhibitory ACE, tato léčba se v současné době nedoporučuje. Prosím, pamatujte na to, že tyto informace se týkají také léků, které jste užíval/a v nedávné době. Užívání Ebrantil i.v. s jídlem a pitím Alkohol může zvýšit antihypertenzivní účinek (účinek snižující krevní tlak) přípravku Ebrantil i.v.. Těhotenství a kojení Ebrantil i.v. nesmí být používán v těhotenství nebo při kojení, jelikož dosud nejsou zkušenosti s takovým použitím u lidí. Studie na zvířatech neprokázaly žádné poškození embrya (zárodku).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Vzhledem k tomu, že reakce se u jednotlivých osob liší, Ebrantil i.v. může narušit reakceschopnost do té míry, že dojde k narušení schopnosti řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory. To platí zejména při zahájení léčby, po zvýšení dávky či při změně přípravku nebo v kombinaci s alkoholem. 3.

JAK SE EBRANTIL i.v. POUŽÍVÁ

-Hypertenzní krize, těžké, respektive velmi těžké formy hypertenze a hypertenze rezistentní na

běžnou terapii: 1. Nitrožilní injekce

Injekčně se podává zvolna 10-50 mg urapidilu za stálé kontroly krevního tlaku. Snížení krevního

tlaku je možno očekávat během 5 minut po podání. Podání přípravku Ebrantil i.v. 25 nebo Ebrantil

i.v. 50 lze podle výše krevního tlaku zopakovat.

2. Pomalá nitrožilní infúze nebo kontinuální infúze pomocí infúzní pumpy (perfúzoru). Infúze, která se používá k udržení poklesu krevního tlaku dosaženého podáním injekce Ebrantilu, se

připravuje následujícím způsobem:

k 500 ml kompatibilního roztoku, např. fyziologickému roztoku, 5 nebo 10% roztoku glukosy

se přidá obvykle 250 mg urapidilu (10 ampulí Ebrantil i.v. 25, odpovídá 5 ampulím Ebrantil i.v.

50). Při použití perfuzoru se natáhne do injekční stříkačky s perfuzorem 20 ml injekčního roztoku

(= 100 mg urapidilu) a zředí se kompatibilním roztokem (viz výše) až na objem 50 ml.

Nejvyšší kompatibilní množství jsou 4 mg urapidilu na 1 ml infúzního roztoku.

Rychlost podávání

Rychlost podávání se volí podle individuální reakce krevního tlaku. Počáteční doporučená rychlost

jsou 2 mg/min.

Udržovací dávka

V průměru 9 mg/hod, vztaženo na 250 mg urapidilu v 500 ml infúzního roztoku, což odpovídá 1 mg

= 44 kapek = 2,2 ml infúzního roztoku.

- Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo po ní

Viz dávkovací schema:

i.v. injekce

při poklesu TK

25 mg urapidilu

>

(=5 ml injekčního roztoku)

po 2 min.

po 2 min.

žádná reakce

krevního tlaku

v

i.v. injekce

při poklesu TK zpočátku až 6 mg

25 mg urapidilu

>

urapidilu během 1-2 min.,

(=5 ml injekčního roztoku)

po 2 min.

potom snížit dávku

po 2 min.

žádná reakce

krevního tlaku

v

pomalá i.v. injekce

při poklesu TK

50 mg urapidilu

>

(=10 ml injekčního roztoku)

po 2 min.

Pro udržení poklesu krevního tlaku po injekčním podání Ebrantilu se používají infúze, buď pomocí

perfúzoru nebo formou dlouhodobé infúze.

Ebrantil i.v. 25 a Ebrantil i.v. 50 se podávají ležícímu pacientovi formou nitrožilní injekce nebo

infúze.

Přípravek se aplikuje formou jednorázové nebo opakované injekce nebo infúze. Injekce lze

kombinovat s následnou infúzí.

Následuje stabilizace TK pomocí infuze:

Z terapie injekcemi nebo infúzemi je možné přejít na dlouhodobé užívání přípravku Ebrantil tvrdé

tobolky s prodlouženým uvolňováním (doporučená počáteční dávka 2 x denně 60 mg) nebo na jiné

perorálně podávané antihypertenzivum.

Specifické skupiny pacientů:

Během léčby starších pacientů může být nutné snížení dávky přípravku Ebrantil i.v. Při poruše funkce jater nebo ledvin může být nutné snížení dávky Ebrantil i.v. Během léčby může být nutné snížení dávky Ebrantil i.v. u starších pacientů a také u pacientů se středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin. Jestliže máte pocit, že je účinek Ebrantil i.v. příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, s Vaším lékařem. Jestliže jste Vám bylo podáno více přípravku Ebrantil i.v., než mělo Při předávkování nebo podezření na otravu je nutné ihned kontaktovat lékaře/záchrannou službu, kteří rozhodnou, jaká opatření jsou zapotřebí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ebrantil i.v. nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého. Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií:

Velmi časté: Postihují více než 1 z 10 léčených

pacientů

Časté:

Postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů

Méně časté: Postihují méně než 1 ze 100, ale

více než 1 z 1000 léčených pacientů

Vzácné:

Postihují méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů

Velmi vzácné:

Postihují méně než 1

10000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů

Není známo: Z dostupných údajů nelze určit

Možné nežádoucí účinky:

Četnost Orgánový systém

Časté

Méně časté

Velmi vzácné

Srdeční poruchy

bušení srdce (palpitace), zrychlení či zpomalení srdečního tepu (tachykardie, či bradykardie), pocit tlaku

Četnost Orgánový systém

Časté

Méně časté

Velmi vzácné

či bolest na hrudi (potíže připomínající anginu pectoris), dušnost (dyspnoe)

Gastrointestinální poruchy

nevolnost

zvracení, průjem, sucho v ústech

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

únava

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

srdeční arytmie

snížený počet krevních destiček#

Poruchy nervového systému

závratě, bolest hlavy

Psychiatrické poruchy

neklid

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

neustupující ztopoření penisu (priapismus)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

zduření nosní sliznice

Poruchy kůže a podkoží

mohutné pocení

alergické reakce (svědění, zčervenání kůže, vyrážky)

# Ve velmi vzácných, ojedinělých případech bylo zaznamenáno snížení počtu krevních destiček

(trombocytů) v časové souvislosti s užitím přípravku Ebrantil i.v. Příčinná souvislost s léčbou přípravkem Ebrantil i.v. nebyla stanovena, např. pomocí imunohematologických vyšetření.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK EBRANTIL i.v. UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ebrantil i.v. nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním

obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání:

Uchovávejte v při teplotě do 30°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Ebrantil i.v. obsahuje Léčivá látka je Urapidilum. Ebrantil i.v. 25: 5 ml injekčního roztoku obsahuje Urapidili hydrochloridum 27,35 mg, což odpovídá 25 mg urapidilum Ebrantil i.v. 50: 10 ml injekčního roztoku obsahuje Urapidili hydrochloridum 54,70 mg, což odpovídá 50 mg urapidilum Pomocné látky Ebrantil i.v.: propylenglykol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.

Jak Ebrantil i.v. vypadá a co obsahuje balení

Ebrantil i.v. je čirý bezbarvý roztok

Ebrantil i.v. 25 je vyráběn v balení obsahujícím 5 ampulí po 5 ml. Ebrantil i.v. 50 je vyráběn v balení obsahujícím 5 ampulí po 10 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Nycomed GmbH D-78467 Konstanz Německo

Výrobce

Nycomed GmbH Výrobní místo Singen Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.

:sukls176964/2009, sukls176965/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravkuEbrantil i.v. 25Ebrantil i.v. 50Injekční roztok

2. Kvalitativní a kvantitativní složeníEbrantil i.v. 255 ml injekčního roztoku obsahujeUrapidili hydrochloridum 27,35 mg, což odpovídá urapidilum 25 mgEbrantil i.v. 5010 ml injekčního roztoku obsahujeUrapidili hydrochloridum 54,70 mg, což odpovídá urapidilum 50 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. Léková formaInjekční roztokPopis přípravku: čirý, bezbarvý roztok

4. Klinické údaje4.1 Terapeutické indikaceHypertenzní krize, těžké, respektive velmi těžké formy hypertenze, hypertenze rezistentní na běžnou terapii.Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí.

4.2 Dávkování a způsob podání-Hypertenzní krize, těžké, respektive velmi těžké formy hypertenze a hypertenze rezistentní na běžnou terapii:1. intravenózní injekceInjekčně se podává zvolna 10-50 mg urapidilu i.v. za stálé kontroly krevního tlaku. Antihypertenzní účinek je možno očekávat během 5 minut po podání. Podání přípravku Ebrantil i.v. 25 nebo Ebrantil i.v. 50 lze podle výše krevního tlaku zopakovat. 2. Pomalá intravenózní infúze nebo kontinuální infúze pomocí perfúzoru.Infúze, která se používá k udržení poklesu krevního tlaku dosaženého podáním injekce Ebrantilu, se připravuje následujícím způsobem:k 500 ml kompatibilního roztoku, např. fyziologickému roztoku, 5 nebo 10% roztoku glukosy se přidá obvykle 250 mg urapidilu (10 ampulí Ebrantil i.v. 25, odpovídá 5 ampulím Ebrantil i.v. 50). Při použití perfuzoru se natáhne do injekční stříkačky s perfuzorem 20 ml injekčního roztoku (= 100 mg urapidilu) a zředí se kompatibilním roztokem (viz výše) až na objem 50 ml.Nejvyšší kompatibilní množství jsou 4 mg urapidilu na 1 ml infúzního roztoku.Rychlost podáváníRychlost podávání volíme podle individuální reakce krevního tlaku. Počáteční doporučená rychlost jsou 2 mg/min.

Udržovací dávka V průměru 9 mg/hod, vztaženo na 250 mg urapidilu v 500 ml infúzního roztoku, což odpovídá 1 mg = 44 kapek = 2,2 ml infúzního roztoku.

- Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo po ní Viz dávkovací schéma:

i.v. injekce

při poklesu TK

25 mg urapidilu

>

(=5 ml injekčního roztoku)

po 2 min.

po 2 min.

žádná reakce

krevního tlaku

vi.v. injekce

při poklesu TK

zpočátku až 6 mg

25 mg urapidilu

> urapidilu během 1-2 min.,

(=5 ml injekčního roztoku)

po 2 min.

potom snížit dávku

po 2 min.

žádná reakce

krevního tlaku

vpomalá i.v. injekce

při poklesu TK

50 mg urapidilu

>

(=10 ml injekčního roztoku)

po 2 min.

Pro udržení poklesu krevního tlaku po injekčním podání Ebrantilu se používají infúze, buď pomocí perfúzoru nebo formou dlouhodobé infúze - viz bod 4.2 – část 2.Ebrantil i.v. 25 a Ebrantil i.v. 50 se podávají ležícímu pacientovi formou intravenózní injekce nebo infúze. Přípravek se aplikuje formou jednorázové nebo opakované injekce nebo infúze. Injekce lze kombinovat s následnou infúzí. Z parenterální akutní terapie je možné přejít na dlouhodobé podávání přípravku Ebrantil tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (doporučená počáteční dávka 2 x denně 60 mg) nebo na jiné perorálně podávané antihypertenzivum.Z toxikologického hlediska je bezpečná 7-denní aplikace, její délka nebývá při parenterální antihypertenzní léčbě většinou překročena. Parenterální léčbu je při opětovném vzestupu tlaku možné zopakovat.

Specifické skupiny pacientů:

Následuje stabilizace TK

pomocí infuze:

U starších pacientů je třeba přistupovat k podávání antihypertenziv se zvýšenou opatrností a na počátku léčby je podávat v nižších dávkách, protože citlivost vůči těmto přípravkům bývá v těchto případech často změněná.U pacientů s renálními a/nebo jaterními poruchami může vzniknout potřeba snížení dávky Ebrantilu i.v. 25 mg/50 mg.

4.3 KontraindikacePřípravky Ebrantil i.v. 25 a 50 se nesmí podávat při přecitlivělosti na urapidil nebo pomocné látky obsažené v přípravku, u koarktace aorty, AV zkratu (vyjma dialyzačního zkratu, který je hemodynamicky neúčinný), při aortální stenóze.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíZvláště pečlivý dohled je nutný u pacientů:

se srdečním selháním způsobeným funkčním poškozením mechanického původu, např. stenózou aortální či mitrální chlopně, pulmonální embolií, nebo poruchou srdeční akce z důvodu onemocnění perikardu

u dětí, jelikož nejsou k dispozici příslušné studie

u pacientů s poruchami jaterních funkcí

u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin

u starších pacientů

u pacientů, kteří jsou současně léčeni cimetidinem (viz bod 4.5).

Jestliže před přípravky Ebrantil i.v. 25 nebo Ebrantil i.v. 50 bylo podáváno jiné antihypertenzivum, je třeba vyčkat dostatečně dlouho na nástup jeho účinku. Dávkování Ebrantilu i.v. 25 nebo 50 je třeba odpovídajícím způsobem zredukovat.Prudký pokles krevního tlaku by mohl vyvolat bradykardii nebo zástavu srdce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntihypertenzní účinek Ebrantilu i.v. 25 nebo Ebrantilu i.v. 50 může být zesílen současným užívánímblokátorů alfa-adrenergních receptorů, vasodilatancií a jiných antihypertenziv, nedostatečným objemem tekutin (např. průjem, zvracení) a alkoholem. Při současném podávání cimetidinu je třeba počítat se zvýšením sérového maxima urapidilu o 15%.Jelikož dosud neexistují dostatečné údaje o kombinované léčbě s ACE inhibitory, tatoléčba se v současné době nedoporučuje.

4.6 Těhotenství a kojeníEbrantil i.v. se smí v těhotenství podávat pouze v naléhavých případech, protože doposud nejsou k dispozici zkušenosti týkající se bezpečnosti podávání v prvním a druhém trimestru a pouze nedostačující zkušenosti pro třetí trimestr gravidity. Studie na zvířecích modelech neodhalily žádné známky mutagenního, embrotoxického nebo fetotoxického potenciálu.

Ebrantil i.v. 25 a Ebrantil i.v. 50 nesmí být podávány v období kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeZ důvodu rozdílné individuální odpovědi může Ebrantil i.v. 25/50 ovlivnit schopnost řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory, i když je používán dle pokynů. Týká se to hlavně období začátku léčby, změny dávkování, změny přípravku a v kombinaci s alkoholem.

4.8 Nežádoucí účinky

Velmi časté (≥ 10%), časté (≥ 1% - < 10%), méně časté (≥ 0,1% - < 1%), vzácné (≥ 0,01% - < 0,1%), velmi vzácné včetně ojedinělých případů (< 0,01%)

Většina nežádoucích účinků je způsobena náhlým poklesem krevního tlaku, ale dle zkušeností vymizí během několika minut i během dlouhodobé infúze; v závislosti na závažnosti nežádoucích účinků musí být uváženo ukončení léčby.

Srdeční poruchyMéně časté: palpitace, tachykardie, bradykardie, angina pectoris a dyspnoe

Gastrointestinální poruchyČasté: nevolnost.Méně časté: zvracení.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podáníMéně časté: únava

Abnormání klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeMéně časté: srdeční arytmieVelmi vzácné: snížení počtu trombocytů bylo pozorováno v časové souvislosti s užitím perorálního urapidilu, ačkoli příčinná souvislost s léčbou urapidilem nemohla být určena např. imunohematologickými vyšetřeními.

Poruchy nervového systémuČasté: závratě, bolesti hlavy.

Psychiatrické poruchyVelmi vzácné: neklid

Poruchy reprodukčního systému a a choroby prsůVzácné: priapismus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyVzácné: nasální kongesce

Poruchy kůže a podkožíMéně časté: profúzní poceníVzácné: alergické reakce jako svědění, zčervenání pokožky, exanthem

4.9 Předávkování

Symptomy předávkování- oběhové symptomy: závratě, posturální snížení krevního tlaku, kolaps Symptomy v oblasti centrálního nervového systému: únava a snížení reakční rychlosti.

Léčba v případě předávkování

Nadměrný pokles krevního tlaku může být zmírněn zvednutím nohou a doplňováním objemu. Pokud jsou tyto prostředky nedostatečné, mohou být podány pomalou i.v. injekcí vazokonstrikční látky při monitorování krevního tlaku.Ve velmi vzácných případech je nutná intravenózní injekce katecholaminů (např. adrenalin, 0.5-1.0 mg naředěný 10 ml fyziologického roztoku).

5. Farmakologické vlastnosti5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hypotenzivaATC kód: C02C A06Urapidil vyvolává vyvážený pokles systolického a diastolického krevního tlaku na základě snížení periferního odporu.Srdeční frekvence zůstává konstantní.Srdeční objem se nemění. Následkem vyššího afterload se může snížený srdeční objem zvýšit. Mechanizmus účinkuUrapidil má centrální i periferní účinek.Na periferii blokuje urapidil převážně postsynaptické alfa-1-receptory a inhibuje tak vazokonstrikční působení katecholaminů.Centrálně moduluje urapidil aktivitu oběhových regulačních center; na základě toho je blokován reflektorický vzestup tonu sympatiku nebo dochází k jeho snižování.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná farmakokinetika

Po intravenózním podání 25 mg urapidilu je pozorován dvojfázový průběh (iniciální distribuční fáze, terminální eliminační fáze) koncentrace v krvi. Distribuční fáze má poločas asi 35 minut. Distribuční objem je 0,8 l/kg (0,6-1,2 l/kg). Sérový poločas po intravenózní bolusové injekci je 2,7 h (1,8-3,9 h).

Vazba urapidilu (v lidském séru) na proteiny krevní plazmy je asi 80%. Tato relativně nízká vazba na proteiny by mohla objasňovat, proč dosud nebyly zaznamenány interakce urapidilu s léky, které mají vysokou vazbu na proteiny krevní plazmy. Látka prostupuje hemato-encefalickou bariérou a prochází placentou.

-

Metabolismus

Urapidil je matabolizován především v játrech. Hlavním metabolitem je urapidilhydroxylovaný na 4. pozici fenylového jádra, který nemá významnou antihypertenzní účinnost. O-demethylovaný metabolit urapidilu má stejnou biologickou aktivitu jako urapidil, ale vyskytuje se jen ve velmi malých množstvích.

Eliminace urapidilu a jeho metabolitů u lidí je až z 50-70% renální cestou, z čehož asi 15% podané dávky činí farmakologicky aktivní urapidil, zbytek se převážně jako neantihypertenzivní hydroxylovaný urapidil vylučuje stolicí.

-

Charakteristika u pacientů/zvláštních skupin subjektů

U starých pacientů a pacientů s pokročilým selháním jater a/nebo ledvin se snižuje distribuční objem a clearance a plazmatický poločas je delší.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicitaAkutní toxicita urapidil hydrochloridu byla studována na myších a potkanech. Hodnoty LD50 (vztažené k urapidil bázi) byly mezi 508 a 750 mg/kg tělesné hmotnosti po perorálním podání a mezi 140 a 260 mg/kg tělesné hmotnosti po intravenózním podání.Hlavními toxickými symptomy byly: sedace, ptóza, snížení motility, ztráta obranných reflexů, hypothermie, dyspnoe, cyanóza, tremor a křeče vedoucí ke smrti.

Chronická toxicita/Subchronická toxicitaChronická toxicita byla studována na potkanech po perorálním podání s krmivem po dobu 6 a 12 měsíců s dávkami až 250 mg/kg tělesné hmotnosti/den a po perorálním podání žaludeční sondou po dobu 3 a 12 měsíců s dávkami až 125 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Byly pozorovány následující účinky: sedace, ptóza, snížení váhového přírůstku, prodloužení cyklů mezi říjemi a snížení hmotnosti dělohy.

Chronická toxicita byla studována u psů po dobu 6 a 12 měsíců s dávkami až 64 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávky 30 mg/kg tělesné hmotnosti/den a vyšší způsobily sedaci, nadměrné slinění a tremor. U psů nebyly pozorovány žádné klinické či histopatologické změny.

Mutagenní a tumorigenní potenciálUrapidil neprokázal žádné mutagenní vlastnosti ve studiích na bakteriích (Amosův test, host-mediated assay), s lidskými lymfocyty a v kostní dřeni při metafázovém testu na myších. Test na opravy DNA na potkaních hepatocytech byl negativní.

Studie karcinogenity u myší a potkanů trvající 18 a 24 měsíců nepřinesly žádné informace o tumorigenním potenciálů s významem pro člověka. Speciální studie na myších a potkanech ukázaly, že urapidil zvyšuje hladinu prolaktinu a u hlodavců zvýšený prolaktin stimuluje růst prsní tkáně. Na základě dostupných informací se výskyt tohoto účinku u člověka po podání terapeutických dávek neočekává a v klinických studiích nebyl pozorován.

Reprodukční toxicitaStudie reprodukční toxicity na potkanech, myších a králících nepřinesly žádné důkazy o teratogenním účinku.

Prodloužení cyklu říje u samic potkanů bylo pozorováno v reprodukčních studiích i studiích chronické toxicity. Tento účinek, spolu se snížením hmotnosti dělohy pozorovaným v chronických studiích, je považován za důsledek zvýšení prolaktinu, ke kterému dochází u hlodavců po léčbě urapidilem. Plodnost samic potkanů nebyla poškozena. Vzhledem k podstatným rozdílům mezi zvířecími druhy neexistují důkazy, že by tato zjištění měla význam pro člověka. V dlouhodobých klinických studiích nebyl zaznamenán žádný vliv na ženský hypofyzárně-gonádový systém.

6. Farmaceutické údaje 6.1 Seznam pomocných látek

PropylenglykolDihydrát dihydrogenfosforečnanu sodnéhoDihydrát hydrogenfosforečnanu sodnéhoVoda na injekci

6.2 Inkompatibility

Přípravky Ebrantil i.v. 25 a Ebrantil i.v. 50 by se neměly mísit s alkalickými injekčními a infúzními roztoky - vzhledem ke kyselé povaze injekčního roztoku by mohlo dojít ke vzniku zákalu nebo k vyvločkování.

6.3 Doba použitelnosti2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 30

0 C.

6.5 Druh obalu a velikost baleníAmpule z bezbarvého skla, vložka z plastické hmoty, krabička.Velikost balení:Ebrantil i.v. 25 5 amp. po 5 mlEbrantil i.v. 50 5 amp. po 10 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 50 hodin při teplotě 15 – 25

0 C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

7. Držitel rozhodnutí o registraciNycomed GmbH78467 KonstanzNěmecko

8. Registrační číslo(a)Ebrantil i.v. 25: 58/119/85-A/CEbrantil i.v. 50: 58/119/85-B/C

9. Datum první registrace/Prodloužení registrace13.3.1985 / 9.2. 2011

10. Datum revize textu9.2. 2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička Ebrantil i.v. 50

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebrantil i.v. 50Injekční roztokUrapidilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

10 ml injekčního roztoku obsahuje Urapidili hydrochloridum 54,70 mg, což odpovídá urapidilum 50 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát

hydrogenfosforečnanu sodného a voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok5 ampulí s 10 ml injekčího roztoku

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nycomed GmbH78467 KonstanzNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

58/119/85-B/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa-ampule

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ebrantil i.v. 50Injekční roztokUrapidilum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

K i.v. injekci a infúzi

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6.

JINÉ

Nycomed GmbH logoReg. č. 58/119/85-B/C

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.