Dozotima 20 Mg/ml + 5 Mg/ml

Kód 0157769 ( )
Registrační číslo 64/ 350/11-C
Název DOZOTIMA 20 MG/ML + 5 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0157769 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0157770 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0157771 OPH GTT SOL 6X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak DOZOTIMA 20 MG/ML + 5 MG/ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls228396/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DOZOTIMA 20 mg/ml + 5 mg/ml

Oční kapky, roztok

Dorzolamidum/timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Dozotima a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dozotima používat

3.

Jak se Dozotima používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Dozotima uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE DOZOTIMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivý přípravek Dozotima je kombinací dvou léčivých látek: dorzolamidu a timololu.

-

Dorzolamid patří do skupiny léčiv zvaných „inhibitory karboanhydrázy“.

-

Timolol patří do skupiny léčiv zvaných „beta-blokátory“.

Přípravek Dozotima se předepisuje ke snížení zvýšeného tlaku při léčbě glaukomu (zeleného zákalu) v oku tehdy, když používání samotného beta-blokátoru v očních kapkách není dostatečné.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOZOTIMA POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Dozotima

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli látku obsaženou v tomto roztoku,

-

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo máte nebo jste měl(a) v minulosti těžký chronický obstrukční zánět průdušek (těžké onemocnění průdušek, které může způsobit dušnost, potíže při dýchání a/nebo dlohotrvající kašel),

-

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jste někdy měl/a ledvinové kameny,

-

jestliže hodnota pH Vaší krve (rovnováha kyselost/zásaditost) není v rozmezí normálních hodnot,

-

jestliže trpíte jakýmkoli srdečním onemocněním, včetně určitých poruch srdečního rytmu, kdy jeVáš srdeční rytmus abnormálně pomalý, a srdečního selhávání.

Pokud si myslíte, že se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Dozotima používat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dozotima je zapotřebí

Pokud jste kdykoliv v minulosti prodělal(a) onemocnění srdce, Váš lékař bude v průběhu léčby přípravkem Dozotima kontrolovat Váš tep a jakékoliv známky srdečního onemocnění.

Pokud máte nebo jste měl(a) problémy s játry, trpíte svalovou slabostí nebo Vám byla diagnostikována myastenia gravis, sdělte to svému lékaři.

Musíte rovněž informovat lékaře o tom, že máte nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc, Prinzmetalovu anginu (bolest na hrudi v klidu), jiné srdeční onemocnění (včetně poruch srdeční frekvence, jako je pomalý srdeční rytmus, a závažného selhávánísrdce), koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév se symptomy zahrnujícími bolest nebo tíseň na hrudi, dýchavičnost nebo dušnost), problémy krevního oběhu (jako je Raynaudův syndrom nebo Raynaudova nemoc), nízký krevní tlak, cukrovku (timolol může maskovat známky nebo příznaky nízké hladiny cukru v krvi), zvýšenou činnost štítné žlázy protože timolol může maskovat projevy a příznaky této zvýšené činnosti a alergickou reakci po podání jakéhokoliv léku.

Pokud se u Vás vyskytne zánět spojivek (zčervenání a podráždění oka/očí), otok očí nebo očních víček, vyrážka nebo svědění v očích nebo v jejich okolí, obraťte se okamžitě na svého lékaře. Tyto příznaky mohou být příznaky alergické reakce nebo mohou být nežádoucím účinkem přípravku Dozotima (viz „Možné nežádoucí účinky“).

Oznamte svému lékaři, že máte oční infekci, došlo k poranění oka, prodělal(a) jste operaci oka nebo se u Vás projevila jakákoliv reakce či došlo ke zhoršení příznaků.

Pokud používáte měkké kontaktní čočky, je nezbytné je před použitím kapek vyjmout a znovu je nasadit nejdříve 15 minut po podání. Konzervační látka benzalkonium-chlorid může Vaše kontaktní čočky obarvit.

Před chirurgickým zákrokem a anestezií (dokonce i u zubního lékaře), řekněte lékaři nebo zubaři, že užíváte přípravek Dozotima. Ve spojení s anestetiky může totiž dojít k náhlému poklesu krevního tlaku.

Použití u dětí

S použitím přípravku Dozotima u dětí jsou pouze velmi omezené zkušenosti.

Použití u starších pacientů

Účinnost přípravku Dozotima byla v klinických studiích u starších i mladších pacientů podobná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité informovat lékaře o tom, že:

-

užíváte léky na snížení krevního tlaku nebo k léčbě onemocnění srdce, jako jsou blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory nebo digoxin,

-

užíváte chinidin (používaný k léčbě onemocnění srdce a některých typů malárie) nebo digoxin,

-

používáte jiné oční kapky obsahující beta-blokátor,

-

užíváte jiný inhibitor karboanhydrázy, jako je acetazolamid. Tyto léky můžete užívat ústy, ve formě očních kapek nebo jinou cestou podání.

-

užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), které se užívají k léčbě deprese i dalších onemocnění,

-

užíváte parasympatomimetika, která Vám mohla být předepsána jako pomoc při močení. Parasympatomimetika jsou rovněž zvláštní typ léků, které se někdy užívají k obnovení normálního pohybu střev.

-

užíváte narkotika, jako morfin, k léčbě středně silné a silné bolesti nebo užíváte velké dávky kyseliny acetylsalicylové. Ačkoliv neexistuje důkaz o interakci mezi kyselinou acetylsalicylovou a dorzolamid-hydrochloridem, je o některých látkách příbuzných dorzolamid-hydrochloridu užívaných ústy známo, že s kyselinou acetylsalicylovou reagují.

-

užíváte léky na cukrovku nebo zvýšenou hladinu cukru,

-

užíváte epinefrin (adrenalin),

-

užíváte antidepresiva, jako je fluoxetin a paroxetin.

-

Přípravek Dozotima může ovlivnit nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nepoužívejte přípravek Dozotima, když jste těhotná, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné. Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, řekněte to svému lékaři.

Nepoužívejte přípravek Dozotima, jestliže kojíte. Léčivé látky se mohou vstřebávat do Vašeho mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Dozotima může u některých pacientů způsobit nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění. Neřiďte a neobsluhujte žádné stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dozotima

Přípravek Dozotima obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid.

-

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí.

-

Benzalkonium-chlorid může obarvit měkké kontaktní čočky. Zabraňte styku s měkkými kontaktními čočkami. Před použitím vyjměte kontaktní čočky a poté vyčkejte 15 minut, než je znovu nasadíte.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK DOZOTIMA POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Dozotima přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vhodnou dávku a délku léčby určí Váš lékař.

Obvyklá dávka je jedna kapka do postiženého oka (očí) dvakrát denně, například ráno a večer.

Jestliže používáte přípravek Dozotima společně s jinými očními kapkami, zachovávejte nejméně 10 minut odstup mezi použitím přípravku Dozotima a dalších očních kapek.

Neměňte dávkování bez porady se svým lékařem. Pokud musíte léčbu ukončit, obraťte se neprodleně na svého lékaře.

Zabraňte dotyku kapacího konce lahvičky s okem nebo okolím oka. Mohlo by to vést ke kontaminaci bakteriemi, která by mohla způsobit oční infekci vedoucí k těžkému poškození oka nebo dokonce ke ztrátě zraku. Aby se zabránilo kontaminaci lahvičky, chraňte kapací konec lahvičky před stykem s jakýmkoliv povrchem.

Pro zajištění správného dávkování se nesmí konec kapacího uzávěru zvětšovat.

Návod k použití:

Před každým použitím si umyjte ruce.

Může být pro Vás snadnější vkapávat oční kapky před zrcadlem.

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je kontrolní proužek na hrdle lahvičky neporušen. U

neotevřené lahvičky je mezi hrdlem a uzávěrem mezera.

2. Odšroubujte uzávěr z lahvičky.

3. Zakloňte hlavu a jemně stáhněte spodní víčko směrem dolů, aby vznikla malá kapsa mezi

Vaším okem a spodním víčkem.

4. Otočte lahvičku dnem vzhůru, jemně ji stiskněte, až se aplikuje jedna kapka podle pokynu

lékaře. NEDOTÝKEJTE SE KAPACÍM KONCEM LAHVIČKY OKA ANI OČNÍHO VÍČKA

5. Pokud to máte lékařem předepsáno, opakujte kroky 3 & 4 do druhého oka,.

6. Ihned po použití zašroubujte uzávěr lahvičky.

Po vkápnutí přípravku Dozotima stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se dorzolamid/timolol nedostaly do zbytku těla.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dozotima, než jste měl(a)

Je důležité dodržovat dávkování, které Vám předepsal lékař. Jestliže jste si vkápl(a) do oka příliš mnoho kapek, nebo požil(a) obsah lahvičky, může se Vám udělat nevolno, například se Vám může točit hlava, můžete mít potíže s dechem nebo mít zpomalený tep. Pokud se u Vás taková reakce projeví, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dozotima

Je důležité užívat přípravek Dozotima tak, jak Vám lékař předepsal.

Pokud jste vynechal(a) dávku, aplikujte ji ihned, jak je to možné. Pokud je však již téměř čas na další, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v obvyklém režimu dávkování.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Dozotima

Chcete-li přestat s používáním tohoto léku, informujte o tom nejprve svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dozotima nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu přípravkem Dozotima, aniž byste se poradil/a s lékařem.

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i dorzolamid a timolol jsou vstřebávány do krve. Frekvence výskytu nežádoucích účinků po očním podání je nižší než například po podání ústynebo po injekčním podání. Níže uvedené nežádoucí účinky zahrnují reakce, které se vyskytly po podání betablokátorů při léčbě očních onemocnění. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u betablokátorů podávaných injekčně nebo ústy.

Pokud se u Vás projeví generalizovaná alergická reakce včetně kopřivky (nebo svědící vyrážky), lokalizovaná nebo generalizovaná vyrážka, svědění, těžká život ohrožující alergická reakce, otok pod kůží (může se projevit v takových místech, jako je obličej a končetiny a může vytvořit překážku v dýchacích cestách, která může způsobitpotíže při dýchání nebo polykání), přestaňte přípravek Dozotima používat a informujte o tom ihned svého lékaře.

Při používání přípravku Dozotima se mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují méně než 1 uživatele z 10):

Pálení a štípání v očích, porucha chuti

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

Zarudnutí oka a okolí oka/očí, slzení nebo svědění oka/očí, účinky na povrchu oka/očí, otok a/nebo podráždění oka/očí a jeho okolí, pocit něčeho v oku (eroze rohovky), snížená citlivost rohovky (můžete mít něco v oku a necítit bolest), bolest oka, suché oči, rozostřené vidění, bolest hlavy, zánět vedlejších nosních dutin (pocit tlaku nebo plného nosu), nevolnost (rovněž zvaná nauzea) a únava.

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):

Závratě, deprese, zánět duhovky, rozostřené vidění (v některých případech v důsledku vysazení léčby přílišného zúžení oční zornice), pomalý srdeční tep, mdloby, porucha trávení, ledvinové kameny (často doprovázené náhlou, nesnesitelnou a svíravou bolestí v dolní části zad a/nebo boku, genitálií a třísel nebo břicha).

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):

Systémový lupus erythematodes (imunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních orgánů),brnění nebo znecitlivění rukou a nohou (Raynaudů fenomén), neobvyklé pocity (jako píchání a bodání), problémy se spánkem (nespavost), noční můry, ztráta paměti, svalová slabost, poruchy sexuálních funkcí, snížené libido, cévní mozková příhoda, přechodná krátkozrakost, která může povysazení léčby vymizet, odchlípení vrstvy pod sítnicí, která obsahuje cévy, po filtrační operaci, což může způsobit poruchy vidění, pokles horního víčka (oko zůstává napůl zavřené), dvojité vidění, tvorba strupů na očním víčku, otoky rohovky (s příznaky poruch vidění), nízký tlak v oku, ušní šelest, nízký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep, bolest na prsou, palpitace (zrychlený a/nebo nepravidelný srdeční tep), srdeční záchvat, snížené zásobování mozku krví, městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění spojené s dušností a otoky nohou nebo chodidel v důsledku hromadění tekutin), studenéruce a nohy, snížený průtok krve v rukách a nohách, křeče v nohách a/nebo bolest nohou při chůzi (kulhání), dýchavičnost, pocit nedostatku dechu, plný nos nebo rýma, krvácení z nosu, obtížné

dýchání, kašel, podráždění hrdla, sucho v ústech, průjem, kontaktní dermatitida, ztráta vlasů, lupénka nebo zhoršení lupénky, Peyronieho choroba (která může způsobit zakřivení penisu), svalová slabost/únava, alergické reakce, jako je kožní vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech možný otok rtů, očí a úst, dušnost.

Není známo (z dostupných dat nelze určit):

Nízká hladina cukru v krvi, otoky (hromadění tekutin), náhlé těžké život ohrožující alergické reakce, zhoršení příznaků myastenie gravis (svalové onemocnění), zúžení průdušek (především u nemocných s již existujícím onemocněním), bolest svalů, která není způsobena cvičením, kožní vyrážka sestříbřitobílými projevy (psoriásiformní vyrážka), srdeční selhání, bolest břicha, zvracení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi. Platí to zvláště v případech, že zpozorujete změny nebo poruchy vidění při používání přípravku Dozotima po očním chirurgickém zákroku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK DOZOTIMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Dozotima nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky za „EXP“ a na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Přípravek Dozotima se musí spotřebovat do 28 dnů po prvním otevření lahvičky. Musíte proto vyhodit lahvičku po 4 týdnech po prvním otevření, a to i v případě, že v ní zůstal zbytek roztoku. Pro lepší zapamatování si na volné místo krabičky zapište datum, kdy jste lavičku poprvé otevřel/a.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dozotima obsahuje

-

Léčivými látkami jsou dorzolamidum a timololum. Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (což odpovídá dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg) a timololum 5 mg (což odpovídá timololi maleas 6,83 mg).

-

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), hyetelosa, benzalkonium-chlorid (jako konzervační látka), dihydrát natrium-citrátu (E331), hydroxid sodný (E524) pro úpravu pH a voda na injekci

Jak přípravek Dozotima vypadá a co obsahuje toto balení

Tento přípravek je sterilní, čirý, lehce viskózní, bezbarvý vodný roztok pro oční kapky.

Přípravek Dozotima je dostupný v bílé neprůhledné lahvičce z polyethylenu střední hustoty s kapací

koncovkou se zatavenou LDPE špičkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem.

Lahvička obsahuje 5 ml očních kapek, roztoku.

Velikost balení: 1, 3 nebo 6 lahviček po 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Truhlářská 1104/13, 1103/15

110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobci

Pharmaten S.A.

Pallini, Attikis, Řecko

a

Famar S.A

Alimos, Athény, Řecko

a

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Rzeszów, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko:

Dozopres Combi (20 mg + 5 mg)/ml, eye drops, solution

Estonsko:

Dorzolamide/Timolol Portfarma

Itálie:

Dorzolamide e Timolol DOC Generici 2% + 0.5% collirio 5 ml

Island:

Dorzolamide/Timolol Portfarma (20+5) mg/ml eye drops solution

Litva:

Dorzolamide/Timolol Portfarma 20 mg/5mg/ml akių lašai, tirpalas

Lotyšsko:

Dorzolamide/Timolol Portfarma (20+5) mg/ml eye drops solution

Maďarsko:

Dozopres Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml Oldatos szemcsepp

Polsko:

Dozopres Combi

Velká Británie:

Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls228396/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DOZOTIMA 20 mg/ml + 5 mg/ml

Oční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (ve formě dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg (ve formě timololi maleas).

Pomocné látky: jeden ml roztoku očních kapek obsahuje 0,075 mg benzalkonium-chloridu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok.

Popis přípravku: čirý, mírně viskózní, bezbarvý vodný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dozotima je indikován k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů trpících glaukomem s otevřeným úhlem nebo exfoliativním glaukomem, u nichž není dosavadní lokální monoterapie betablokátorem dostatečně účinná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Užívá se jedna kapka přípravku Dozotima dvakrát denně do (spojivkového vaku) postiženého oka(očí).

Používá-li se i další lokálně podávaný oční přípravek, je nutné podávat druhý lék s nejméně desetiminutovým odstupem.

Pediatrická populace

Účinnost u pediatrických pacientů nebyla dosud stanovena.

Bezpečnost u dětských pacientů ve věku do 2 let nebyla ještě stanovena (pro další informace o bezpečnosti u dětských pacientů ≥ 2 < 6 let viz bod 5.1).

Pacienty je třeba poučit o tom, aby si před použitím umyli ruce, a o tom, že se konec kapacího uzávěrulahvičky nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání.

Pro zajištění správného dávkování se nesmí konec kapacího uzávěru zvětšovat.

Pacienta je také třeba varovat, že nesprávné zacházení s očními roztoky může způsobit jejichkontaminaci běžnými bakteriemi, o kterých je známo, že mohou způsobit očních infekce. Důsledkem použití kontaminovaného roztoku může být vážné poškození oka a následná ztráta zraku.

Pacient musí být seznámen se správným zacházením s přípravkem Dozotima.

Návod k použití

1. Před prvním použitím očních kapek musí být bezpečnostní proužek na přední straně lahvičky

neporušený. U neotevřené lahvičky je mezi hrdlem a uzávěrem mezera.

2. Je třeba odšroubovat víčko lahvičky.

3. Pacient musí zaklonit hlavu a mírně stáhnout dolů dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem

vznikla malá kapsa.

4. Lahvička se obrátí dnem vzhůru a jemně stiskne, až se do oka vkápne jedna kapka. KONEC

KAPÁTKA SE NESMÍ DOTKNOUT OKA ANI OČNÍHO VÍČKA.

5. Pokud je to potřeba, opakují se kroky 3 a 4 do druhého oka.

6.

Uzávěr lahvičky se má vrátit nazpět a lahvička se má dobře uzavřít ihned po použití.

Systémovou absorbci lze snížit použitím nasolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místního účinku léčiva.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Dozotima je kontraindikován u pacientů s:

-

reaktivním onemocněním dýchacích cest včetně asthma bronchiale nebo astma bronchiale v anamnéze, těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci,

-

sinusovou bradykardií, sick sinus syndromem, sinoatriální blokádou, 2. nebo 3. stupněm atrioventrikulární blokády, který není kontrolován pacemakerem, klinicky zjevným srdečnímselháním, kardiogenním šokem,

-

těžkou poruchou renální funkce (clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo hyperchloremickou acidózou,

-

hypersenzitivitou na léčivé látky nebo na pomocné látky.

Výše uvedený seznam vychází z kontraindikací pro jednotlivé složky a neplatí výhradně pro kombinovaný přípravek.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, je i kombinace dorzolamid/timolol absobována systematicky. Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu se mohouvyskytnout stejné typy kardiovaskulárních, plicních a ostatních nežádoucích účinků jako usystémových betablokátorů. Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Opatření ke snížení systémové absorpce (viz bod 4.2).

Srdeční poruchy

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalovaangina a srdeční selhání) a s antihypertenzní terapií systémovými betablokátory má být kriticky posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měly být sledovány projevy zhoršení onemocnění avýskyt nežádoucích účinků.

Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1.stupně majípodávat betablokátory vždy s opatrností.

Cévní poruchy

Pacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou/nemocí (např. těžká forma Raynaudovy nemoci aneboRaynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností.

Respirační poruchy

U pacientů s astmatem byly v souvislosti s používáním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky, včetně úmrtí při bronchospasmu.

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má být přípravek Dozotima používán s opatrností a pouze v případě, že potenciální prospěšnost léčby převyšuje její možná rizika.

Další betablokátory

Vliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny v případě, že se timolol podá pacientům, kteří již užívají systémové betablokátory. Klinická odpověď u těchto pacientů má být důkladně a podrobně sledována. Používání dvou topických betablokátorů současně se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Jaterní poškození

Přípravek Dozotima nebyl zkoušen u nemocných s jaterním poškozením, a proto má být těmto nemocným podáván opatrně.

Anafylaktické reakce

Stejně jako u jiných lokálně podávaných očních přípravků se může tento lék vstřebávat systémově.

Dorzolamid: Dorzolamidová složka je sulfonamid. Proto se mohou při lokální aplikaci vyskytnout stejné nežádoucí reakce jako při systémovém podávání sulfonamidů. Pokud se objeví příznaky závažné alergické reakce nebo hypersenzitivity, přerušte léčbu tímto přípravkem.

Nežádoucí lokální oční účinky, podobné jako se vyskytují u očních kapek s dorzolamid-hydrochloridem, byly hlášeny i po podání přípravku Dozotima. Pokud se tyto reakce projeví, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Dozotima.

Timolol: Pacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergenyv anamnéze, kterým byly podány betablokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovaném vystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakceadrenalinem.

Souběžná léčba

Nedoporučuje se současně podávat následující léky:

-

dorzolamid a perorální inhibitory karboanhydrázy,

-

lokální beta-adrenergní blokátory.

Vysazení léčby

Pokud je nutné ukončit oftalmologickou léčbu timololem u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, je nutné, stejně jako v případě systémových betablokátorů, léčbu vysazovat postupně.

Další účinky blokády beta-receptorů

Hypoglykémie/Diabetes

Pacientům se spontánní hypoglykemií nebo pacientům s labilním diabetem mají být podávány očníbetablokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutní hypoglykémie.

Betablokátory mohou rovněž maskovat příznaky hypertyroidismu. Náhlé vysazení léčby betablokátory může vyvolat zhoršení příznaků.

Terapie betablokátory může zhoršit příznaky myasthenie gravis.

Další účinky inhibice karboanhydrázy

Terapie perorálními inhibitory karboanhydrázy vedla v důsledku poruch acidobazické rovnováhy ke vzniku urolitiázy, a to zvláště u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze. I když nebyly při

používání přípravku Dozotima očních kapek pozorovány žádné poruchy acidobazické rovnováhy, občas byla urolitiáza hlášena. Protože přípravek Dozotima obsahuje lokální inhibitor karboanhydrázy, který se vstřebává systémově, může u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze používajících přípravek Dozotima existovat zvýšené riziko urolitiázy.

Ostatní

Léčba pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem vyžaduje spolu s látkami snižujícími nitrooční tlak ještě další terapeutické intervence. Kombinace dorzolamid/timolol nebyla zkoušena u pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem.

Chirurgická anestezie

Oční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů (např. adrenalinu). Anesteziolog má být informován, jestli pacient používá timolol.

Korneální poruchy

Dorzolamid: U pacientů s již přítomnými chronickými vadami rohovky a/nebo s nitroočními operacemi v anamnéze byly při používání dorzolamidu popsány otoky rohovky a ireverzibilní dekompenzace rohovky. U těchto pacientů je nutno používat lokální dorzolamid opatrně.

Timolol:

Oční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností.

Odchlípení chorioidey

Bylo hlášeno odchlípení chorioidey po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujícíchtvorbu komorové tekutiny (např.timolol a acetazolamid).

Stejně jako při aplikaci jiných antiglaukomatik byla u některých pacientů při dlouhodobější terapiipopsána snížená odpověď na timolol-maleinát v oftalmologické indikaci. V klinických studiích, v nichž bylo sledováno 164 pacientů po dobu minimálně tří let, nebyl po počáteční stabilizaci pozorován významný rozdíl v průměrném nitroočním tlaku.

Použití kontaktních čoček

Přípravek Dozotima obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. O benzalkonium-chloridu je známo, že obarvuje měkké kontaktní čočky. Zabraňte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Vyjměte před aplikací kontaktní čočky a s jejich opětovným nasazením vyčkejte nejméně 15 minut.

Pediatrická populace

Viz bod 5.1.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné specifické studie interakcí s kombinací dorzolamid/timolol.

V klinických studiích byly oční kapky s kombinací dorzolamid/timolol podávány společně s následujícími léky, aniž byly zjištěny nežádoucí interakce: ACE inhibitory, blokátory kalciových kanálů, diuretika, nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylsalicylové a hormony (např. estrogen, inzulín, thyroxin).

Existuje možnost vzniku aditivního účinku vedoucího k hypotenzi a/nebo k výrazné bradykardii v případě současného podávání očních betablokátorů a perorálních blokátorů kalciových kanálů, beta blokátorů, antiarytmik (včetně amiodaronu), digitalisových glykosidů, parasympatomimetik,guanethidinu, narkotik a inhibitorů monoaminooxidázy (MAO).Byla hlášena zesílená beta blokáda (tj. snížená tepová frekvence, myokardiální deprese) při současné léčbě CYP2D6 inhibitory (tj. quinidinem, fluoxetinem, paroxetinem) a timololem.

Dorzolamidová složka přípravku Dozotima je inhibitor karboanhydrázy a, ačkoliv je podávána lokálně, vstřebává se systémově. V klinických studiích nebylo podávání očního roztoku dorzolamid-hydrochloridu spojeno s poruchami acidobazické rovnováhy. Tyto poruchy však byly hlášeny u peroráních inhibitorů karboanhydrázy a v některých případech vedly k lékovým interakcím (např. k toxicitě spojené s léčbou vysokými dávkami salicylátů). U pacientů užívajících přípravek Dozotima se musí proto zvážit možnost takových interakcí.

I když má samotný přípravek Dozotima malý nebo žádný vliv na velikost zornice, byla při současném očním podání betablokátorů a adrenalinu občas popsána mydriáza.

Betablokátory mohou zvýšit hypoglykemický účinek antidiabetik.

Perorálně podávané beta-adrenergní blokátory mohou vyvolat rebound hypertenzi, která můženásledovat po vysazení klonidinu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Dozotima se nesmí užívat během těhotenství.

Dorzolamid

Klinické údaje o podávání těhotným ženám nejsou k dispozici. U králíků měl dorzolamid podávaný v maternotoxických dávkách teratogenní účinek (viz bod 5.3).

Timolol

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2.

Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání betablokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj. bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykemie) pozorovány u novorozenců, když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud jepřípravek Dozotima podáván matce až do doby porodu, novorozenci mají být první den po narození pečlivě monitorováni.

Kojení

Dorzolamid

Není známo, zda se dorzolamid vylučuje do mateřského mléka. U kojících samic potkanů, jimž byl podáván dorzolamid, byl pozorován pomalejší přírůstek tělesné hmotnosti mláďat.

Timolol

Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství účinné látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové beta blokády u kojence.

Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2.

Timolol se objevuje v lidském mateřském mléce. Přípravek Dozotima se nesmí používat při kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky, jako rozostřené vidění, mohou u některých pacientů ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a/nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i kombinace dorzolamid/timolol je absorbována do systémového oběhu. Proto může působit podobné nežádoucí účinky, jako byly

zaznamenány u systémových betablokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky patřínežádoucí účinky pozorované u celé třídy očních betablokátorů.

V klinických studiích nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky specifické pro dorzolamid/timolol; nežádoucí účinky byly omezeny na ty, které byly již v minulosti hlášeny po podání dorzolamid-hydrochloridu a/nebo timolol-maleinátu. Časté nežádoucí účinky byly obecně mírné a nevedly k přerušení léčby.

V průběhu klinických studií bylo kombinací dorzolamid/timolol léčeno 1 035 pacientů. Přibližně 2,4 % z nich přerušilo terapii, protože se u nich vyskytly lokální oční nežádoucí účinky, přibližně 1,2 % ze všech pacientů přerušilo léčbu pro lokální nežádoucí účinky naznačující alergii nebo hypersenzitivitu (jako zánět víčka nebo spojivky).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při podávání očních kapek obsahujících dorzolamid/timolol nebo jednu z jeho složek ať již během klinických studií nebo po uvedení léku na trh:

[Velmi časté: (≥ 1/10), Časté: (≥ 1/100, < 1/10), Méně časté: (≥ 1/1 000, < 1/100) a Vzácné: (≥ 1/10 000, < 1/1 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit)].

Poruchy imunitního systému

Timolol-maleinát, oční roztok:

Není známo: Systémové alergické reakce, včetně angioedému,urtikarie, lokalizovaného nebo generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Timolol-maleinát, oční roztok:

Není známo: Hypoglykemie

Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:

Časté: bolest hlavy*

Vzácné: závratě*, parestézie*

Timolol-maleinát, oční roztok:

Časté: bolest hlavy*

Méně časté: závratě*, deprese*

Vzácné: nespavost*, noční můry*, ztráta paměti, parestézie*, zvýšený výskyt známek a příznaků myastenie gravis, snížené libido*, cévní mozková příhoda*

Není známo: synkopa, mozková ischemie

Poruchy oka

Dorzolamid/timolol, oční roztok:

Velmi časté: pálení a píchání

Časté: nastříknutí spojivky, rozostřené vidění, eroze rohovky, svědění oka, slzení

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:

Časté: zánět očního víčka*, podráždění očního víčka*

Méně časté: iridocyklitida*

Vzácné: podráždění včetně zarudnutí*, bolest*, tvorba strupů na očním víčku*, přechodná myopie (která po vysazení léčby vymizela), otoky rohovky*, oční hypotonie*, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)*

Timolol-maleinát, oční roztok:Časté: známky a příznaky podráždění oka (tj. pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí), blefaritida*, keratitida*, snížená citlivost rohovky , suché oko*

Méně časté: poruchy zraku včetně refrakčních změn (v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby)*

Vzácné: ptóza, diplopie, neostré vidění a odchlípnutí cévnatky po filtrační operaci (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)*

Není známo: korneální eroze

Poruchy ucha a labyrintu

Timolol-maleinát, oční roztok:

Vzácné: tinitus*

Srdeční a cévní poruchy

Timolol-maleinát, oční roztok:

Méně časté: bradykardie*, synkopy*

Vzácné: hypotenze*, bolest na hrudi*, palpitace*, otoky*, arytmie*, kongestivní srdeční selhání*, atrioventrikulární blok*, srdeční zástava*, mozková ischemie, klaudikace, Raynaudův fenomén*, studené ruce a nohy*

Není známo: srdeční selhání

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Dorzolamid/timolol, oční roztok:

Časté: sinusitida

Vzácné: dušnost, respirační selhání, rinitida

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:

Vzácné: epistaxe*

Timolol-maleinát, oční roztok:

Méně časté: dyspnoe*

Vzácné: bronchospasmus (převážně u pacientů s již přítomným bronchospastickým onemocněním)*, kašel*

Gastrointestinální poruchy:

Dorzolamid/timolol, oční roztok:

Velmi časté: porucha chuťového vnímání

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:

Časté: nauzea*

Vzácné: podráždění hrdla, sucho v ústech*

Timolol-maleinát, oční roztok:

Méně časté: nauzea*, dyspepsie*

Vzácné: průjem, sucho v ústech*

Není známo: dysgeuzie, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Dorzolamid/timolol, oční roztok:

Vzácné: kontaktní dermatitida

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:

Vzácné: vyrážka*

Timolol-maleinát, oční roztok:

Vzácné: alopecie*, psoriáziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy*

Není známo: kožní vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Timolol-maleinát, oční roztok:

Vzácné: systémový lupus erythematodes

Není známo: myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Dorzolamid/timolol, oční roztok:

Méně časté: urolitiáza

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Timolol-maleinát, oční roztok:

Vzácné: Peyronieho nemoc*

Není známo: sexuální dysfunkce, snížené libido

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Dorzolamid/timolol, oční roztok:

Vzácné: známky a příznaky systémových alergických reakcí včetně angioedému, urtikarie, pruritu, vyrážky, anafylaxe, vzácně bronchospasmus

Dorzolamid-hydrochlorid, oční roztok:

Časté: astenie/únava*

Timolol-maleinát, oční roztok:

Méně časté: astenie/únava*

*Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány i po uvedení očního roztoku s dorzolamid/timololem na

trh.

Vyšetření

Užívání očního roztoku dorzolamid/timolol v klinických studiích nezpůsobilo klinicky významné poruchy elektrolytové rovnováhy.

4.9

Předávkování

O předávkování u lidí způsobeném úmyslným nebo náhodným požitím dorzolamidu s timololemnejsou známy žádné údaje.

Byly hlášeny případy neúmyslného předávkování očním roztokem obsahujícím timolol-maleinát, kteréměly za následek systémové účinky podobné těm, které byly pozorovány po systémově podanýchbetablokátorech, jako jsou závratě, bolest hlavy, dušnost, bradykardie, bronchospasmus a zástava

srdce. Nejčastějšími příznaky, které lze očekávat po předávkování dorzolamidem, jsou poruchy elektrolytové rovnováhy, rozvoj acidózy a možné účinky na centrální nervový systém.

K dispozici je pouze omezené množství informací o předávkování náhodným nebo záměrným požitím dorzolamid-hydrochloridu u člověka Při perorálním podání byla popsána ospalost. Při lokální aplikaci byly popsány následující stavy: nauzea, závratě, bolest hlavy, únava, neobvyklé sny a dysfagie.

Léčba předávkování musí být symptomatická a podpůrná. Je nutné monitorovat hladinu sérových elektrolytů (zvláště draslíku) a pH krve. Zkoušky prokázaly, že timolol není snadno dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatika a miotika, betablokátory, timolol, kombinace

ATC kód: S01ED51

Mechanismus účinku

Přípravek Dozotima obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid-hydrochlorid a timolol-maleinát. Obě tyto látky snižují zvýšený nitrooční tlak snížením sekrece komorového moku, ale každá jiným mechanismem účinku.

Dorzolamid-hydrochlorid je účinný inhibitor enzymu karboanhydrázy II. Inhibice tohoto enzymu v corpus ciliare snižuje sekreci komorového moku pravděpodobně zpomalením tvorby bikarbonátových iontů s následnou redukcí transportu sodíku a vody. Timolol-maleinát je neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů. Přesný mechanismus účinku timolol-maleinátu při snižování nitroočního tlaku zatím není jednoznačně stanoven, i když studie s fluoresceinem a tonografické studie ukazují, že převládající účinek může souviset se sníženou tvorbou komorové vody. V některých studiích však byl pozorován i mírně zlepšený odtok komorové vody. Kombinací účinku obou látek dochází k aditivnímuúčinku na snížení nitroočního tlaku v porovnání s účinky obou látek podaných samostatně.

Po lokálním podání redukuje dorzolamid/timolol zvýšený nitrooční tlak způsobený glaukomem nebo jinou příčinou. Zvýšený nitrooční tlak znamená velké riziko poškození optického nervu a ztráty zraku při glaukomu.

Přípravek Dozotima snižuje nitrooční tlak bez obvyklých nežádoucích účinků, které se vyskytují při léčbě miotiky, jako jsou noční slepota, spasmus akomodace a zúžení zornice.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky:

Dospělí pacienti

Byly provedeny klinické zkoušky s dobou trvání až 15 měsíců, které srovnávaly účinek roztoku kombinace dorzolamid/timolol podaného dvakrát denně (ráno a před spaním) se samostatně a společně podávaným 0,5% roztokem timololu a 2,0% roztokem dorzolamidu u pacientů s glaukomem nebo nitrooční hypertenzí, pro které byla terapie oběma komponentami vhodná. Zahrnovala jak pacienty neléčené, tak nedostatečně léčené pouze timololem. Většina pacientů byla před zařazením do studie léčena lokální monoterapií betablokátory. V analýze kombinovaných studií byl účinek kombinovaného přípravku dorzolamid/timolol podaného dvakrát denně na snížení zvýšeného nitroočního tlaku větší než u monoterapie 2% dorzolamidem třikrát denně nebo 0,5% timololem dvakrát denně. Účinek kombinovaného přípravku na snížení nitroočního tlaku při používání dvakrát denně byl srovnatelný s léčbou společně podávaných jednotlivých komponent (dorzolamidu a timololu) dvakrát denně. Snížení nitroočního tlaku bylo po podání léčivého přípravku s kombinací dorzolamid/timolol pozorováno v průběhu celého dne a přetrvávalo v průběhu dlouhodobé léčby.

Pediatrická populace

Byla provedena tříměsíční studie, jejímž primárním cílem bylo stanovení bezpečnosti 2% roztoku dorzolamid-hydrochloridu u dětí mladších 6 let. V této studii nebyl u 30 pacientů ve věku od 2 do 6 let, kteří dostávali dorzolamid/timolol v otevřené studii zvýšený nitrooční tlak léčen dorzolamidem nebo timololem v monoterapii. Účinnost u těchto pacientů nebyla stanovena. V této malé skupině pacientů, kteří dostávali dvakrát denně kombinaci dorzolamid/timolol, byl přípravek 19 pacienty dobře snášen po celou dobu léčby a u 11 pacientů byla léčba přerušena kvůli operaci, změně medikace neboz jiných důvodů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dorzolamid-hydrochlorid:

Ve srovnání s perorálně podanými inhibitory karboanhydrázy dovoluje lokální aplikace dorzolamid-hydrochloridu přímo do oka podat podstatně nižší dávky a snížit tak systémovou expozici. V klinických studiích to vedlo ke snížení nitroočního tlaku bez poruch acidobazické rovnováhy a hladin elektrolytů, což je charakteristické pro inhibitory karboanhydrázy podávané perorálně.

I po lokálním podání se dorzolamid dostává do systémové cirkulace. Aby bylo možné odhadnout, k jaké inhibici enzymu karboanhydrázy dojde v celém organizmu po lokáním podání, byly stanovovány koncentrace léčivé látky a jejích metabolitů v plazmě a erytrocytech a inhibice karboanhydrázy v erytrocytech. V průběhu dlouhodobého podávání se dorzolamid akumuluje v erytrocytech. Selektivně se zde váže na karboanhydrázu II, zatímco v plazmě se udržují extrémně nízké koncentrace léčivélátky. Z původní látky vzniká N-desethylovaný metabolit, který inhibuje karboanhydrázu II méně než původní léčivá látka, ale zároveň inhibuje i méně aktivní izoenzym karboanhydrázu I (KA-I). Metabolit se také akumuluje v erytrocytech, kde se váže především na KA-I. Dorzolamid se střední intenzitou váže na plazmatické proteiny (přibližně z 33 %). Dorzolamid se primárně vylučuje nezměněn močí, stejně jako jeho metabolit. Po ukončení léčby se dorzolamid uvolňuje z erytrocytůnelineárně a následkem toho dochází zpočátku k rychlému poklesu koncentrace léčivé látky. Po něm nastává pomalejší eliminační fáze s biologickým poločasem přibližně čtyři měsíce.

Když byl dorzolamid podán perorálně tak, aby simuloval maximální celkovou expozici po dlouhodobém lokálním očním podávání, bylo dosaženo ustáleného stavu za 13 týdnů. Za ustáleného stavu prakticky nebyla ani volná léčivá látka ani její metabolit v plazmě přítomny. Stupeň inhibice karboanhydrázy v červených krvinkách byl nižší, než jaký je schopný vyvolat farmakologický účinek na renální funkce nebo respiraci. Podobné výsledky byly pozorovány po dlouhodobém lokálním podávání dorzolamidu. Někteří starší pacienti s renálním poškozením (clearance kreatininu přibližně 30-60 l/min) měli však vyšší koncentrace metabolitu dorzolamidu v erytrocytech, ale nebyly u nich zjištěny významné rozdíly v inhibici karboanhydrázy ani nežádoucí účinky, které by byly ve vztahu k tomuto zjištění.

Timolol-maleinát:

Ve studii plazmatické koncentrace léčivé látky u šesti pacientů byla sledována systémová expozice po lokálním podání 0,5% očního roztoku timolol-maleinátu aplikovaného dvakrát denně. Průměrná maximální plazmatická koncentrace po ranní dávce byla 0,46 ng/ml a po odpolední dávce 0,35 ng/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnostní profil lokálně i systémově podaných jednotlivých složek je znám.

Dorzolamid

U králíků, kterým byly podávány maternotoxické dávky dorzolamidu spojené s metabolickou acidózou, byly pozorovány malformace těl obratlů.

Timolol

Studie na zvířatech nevykazovaly teratogenní účinek.

Navíc nebyly na zvířatech, kterým byly lokálně podány látky obsažené v přípravku Dozotima v podobě očních roztoků (samostatně nebo v kombinaci), zjištěny žádné nežádoucí účinky. In vitro a in vivo studie každé ze složek neprokázaly mutagenní potenciál. Proto se po aplikaci přípravku Dozotima v terapeutických dávkách neočekává žádné významné bezpečnostní riziko při podávání lidem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol (E421)

Hyetelosa

Dihydrát natrium-citrátu (E331)

Hydroxid sodný (E524) (pro úpravu pH)

Benzalkonium-chlorid

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření: 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílá neprůhledná lahvička z polyethylenu střední hustoty s kapací koncovkou se zatavenou LDPE špičkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem, krabička.

Velikost balení: 1, 3 a 6 lahviček po 5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Truhlářská 1104/13, 1103/15

110 00 Praha 1

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/350/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.6.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOZOTIMA 20 mg/ml + 5 mg/ml Oční kapky, roztokDorzolamidum/timololum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (ve formě dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg (ve formě timololi maleas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: mannitol (E421), hyetelosa, benzalkonium-chlorid, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci

Pro další údaje čtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok1 lahvička po 5ml3 lahvičky po 5 ml6 lahviček po 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podáníPouze k vnějšímu použitíPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před podáním vyjměte kontaktní čočky.Sterilní před otevřením

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Nepoužívejte roztok déle než 28 dnů po prvním otevření lahvičky. Datum otevření:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Truhlářská 1104/13, 1103/15

110 00 Praha 1

Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/350/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

dozotima

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Lahvička z polydenzitního polyethylénu

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

DOZOTIMA 20 mg/ml + 5 mg/ml Oční kapky, roztokDorzolamidum/timololumOční podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

Po otevření spotřebujte do 28 dnů.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.