Doxyhexal 200 Tabs

Kód 0012738 ( )
Registrační číslo 15/ 074/97-C
Název DOXYHEXAL 200 TABS
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Hexal AG, Holzkirchen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0012737 POR TBL NOB 10X200MG Tableta, Perorální podání
0012738 POR TBL NOB 20X200MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DOXYHEXAL 200 TABS

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls187841/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

DOXYHEXAL 200 TABS

Tablety

Doxycyclinum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.

Co je přípravek DOXYHEXAL 200 TABS a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívat.

3.

Jak se přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5.

Jak přípravek DOXYHEXAL 200 TABS uchovávat.

6.

Obsah balení a další informace.

1.

Co je přípravek DOXYHEXAL 200 TABS a k čemu se používá

Doxycyklin se používá k léčbě infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na doxycyklin, zvláště: Infekce dýchacích cest a krční, nosní a ušní infekce: -

náhlé vzplanutí vleklého zánětu průdušek,

-

záněty vedlejších nosních dutin (sinusitida),

-

záněty středního ucha (otitis media),

-

záněty plic (pneumonie) vyvolané mykoplazmaty, chlamydiemi a riketsiemi.

Infekce močového ústrojí: -

infekční zánět močové trubice způsobený chlamydiemi a Ureaplasma urealyticum,

-

náhlý zánět prostaty,

-

nekomplikovaná kapavka (zvláště se současnou infekcí vyvolanou chlamydiemi),

-

infekce ženského pohlavního ústrojí,

-

syfilis (u pacientů se známou alergií na penicilin),

-

močové infekce (v případě, že byla u původce/ů prokázána citlivost na doxycyklin).

Infekce zažívacího ústrojí: -

cholera,

-

infekce vyvolané yersiniemi nebo campylobaktery,

-

infekce vyvolané shigelami s prokázanou citlivostí na doxycyklin.

Infekce žlučových cest u ambulantních pacientů. Některá onemocnění kůže, například těžké infikované formy akné a růžovky (rosacey). Zřídka se vyskytující infekce: brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, rickettsióza. Jiná onemocnění: -

malabsorbční syndrom (onemocnění, kdy je narušeno vstřebávání a trávení v trávicím ústrojí) jako

jsou např. tropická sprue a Whippleho choroba,

Při použití přípravku je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních léčivých látek.

Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 12 let. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívat

Neužívejte přípravek DOXYHEXAL 200 TABS:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a jiné tetracykliny,

v těhotenství a v období kojení,

u kojenců a dětí do 12 let (kromě život ohrožujících případů), protože u nich může docházet k opoždění růstu kostí a trvalému poškození zubů

Upozornění a opatření Před užitím přípravku DOXYHEXAL 200 TABS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obecně nejsou potřeba žádná speciální opatření pro pacienty s poruchou funkce ledvin.

Jestliže je DOXYHEXAL 200 TABS užíván v kombinaci s některými léčivými přípravky, které snižují hladinu krevního cukru nebo snižují krevní srážlivost, je zapotřebí sledovat hladinu cukru v krvi nebo parametry srážení krve a případně upravit dávkování.

Testy na stanovení glukózy a bílkoviny v moči a testy průkazu urobilinogenu a močových katecholaminů mohou poskytovat falešné výsledky během terapie tetracykliny.

Vystavení slunečnímu záření může vést k fototoxické reakci na odkrytých místech pokožky (viz Možné nežádoucí účinky). Během léčby přípravkem DOXYHEXAL 200 TABS se proto neopalujte., ane nechoďte do solária.

Před anestezií informujte svého lékaře, že užíváte DOXYHEXAL 200 TABS.

Při dlouhodobém užívání doxycyklinu (více než 21 dnů) se musí pravidelně sledovat krevní obraz, jaterní a ledvinné funkce.

Určitě se dostavte k lékařské kontrole 3 až 4 dny po dokončení terapie gonokokové infekce (kapavka), abyste předešli opakované infekci.

Poznámka Infekce, u kterých bakteriologické testování prokázalo, že jsou způsobeny stafylokoky, streptokoky nebo pneumokoky by neměly být léčeny přípravkem DOXYHEXAL 200 TABS, protože tyto mikroorganismy mají tendenci být rezistentní k tomuto přípravku.

Starší pacienti U starších pacientů, není potřeba žádné zvláštní opatření.

Děti a dospívající

Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek DOXYHEXAL 200 TABS

Účinky přípravku DOXYHEXAL 200 TABS a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek DOXYHEXAL 200 TABS. Než začnete současně s užíváním přípravku DOXYHEXAL 200 TABS užívat jiný volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Užívání přípravku DOXYHEXAL 200 TABS zvyšuje účinnost a vyvolává nežádoucí účinky léků snižujících srážlivost krve. Také zvyšuje výskyt nežádoucích účinků řady dalších léků. Doxycyklin se ve střevě váže s dvojmocnými a trojmocnými prvky (hliník, vápník, železo, měď). Tato vazba zhoršuje jeho vstřebávání a jeho účinnost. Při současném užívání penicilinových antibiotik může DOXYHEXAL 200 TABS snižovat jejich účinnost. DOXYHEXAL 200 TABS může snížit účinnost hormonálních přípravků užívaných k zabránění otěhotnění. Nedoporučuje se podávat doxycyklin současně s penicilinem. Přípravek DOXYHEXAL 200 TABS s jídlem a pitím Během užívání DOXYHEXAL 200 TABS se nemá pít mléko, požívat mléčné výrobky nebo užívat léky, které obsahují vápník, hliník, hořčík nebo železo. Těhotenství, kojení a fertilita Doxycyklin je kontraindikován během těhotenství a kojení.

Těhotné ženy, kojící matky, kojenci a děti do 12 let nesmí být léčeni doxycyklinem, pokud to není nezbytně nutné, protože ukládání doxycyklinu může způsobit zabarvení zubů, defekty skloviny a zpomalení růstu kostí u plodů od 4. měsíce a rovněž u kojenců a dětí do 12 let. 3.

Jak se přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování vždy určí lékař.

Aby se zabránilo vzniku jícnových vředů, tvrdé tobolky mají být užívány s velkým množstvím tekutiny (nikoli mléka) ve vzpřímené poloze a nemají být užívány těsně před ulehnutím.

Obvyklé dávkování pro dospělé s tělesnou hmotností 50-70 kg a mládež s tělesnou hmotností nad 50 kg: První den jedenkrát 1 tabletu nebo 2krát 1/2 tablety v intervalu dvanácti hodin a další dny po 1/2 tablety DOXYHEXAL 200 TABS. Obvyklé dávkování pro dospělé s tělesnou hmotností nad 70 kg: Po celou dobu léčby jednou denně 1 tabletu DOXYHEXAL 200 TABS nebo 2 x denně ½ tablety. Obvyklé dávkování pro děti od 12 let s tělesnou hmotností pod 50 kg: První den 4 mg doxycyklinu na kg tělesné hmotnosti v jedné denní dávce a další dny 2 mg doxycyklinu na kg tělesné hmotnosti. Při snížení funkce ledvin nemusí lékař dávku přípravku DOXYHEXAL 200 TABS upravovat. Délku léčby určí vždy lékař. V léčbě je však třeba pokračovat ještě nejméně 48 hodin po normalizaci teploty a po odeznění ostatních projevů onemocnění. Tablety DOXYHEXAL 200 TABS musí být užívány pravidelně ve stejnou denní dobu buďto ráno se snídaní nebo během jiného jídla. Zapíjejí sklenicí vody. Užívání DOXYHEXAL 200 TABS během jídla snižuje pravděpodobnost vzniku zažívacích obtíží. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOXYHEXAL 200 TABS Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Zapomenete-li užít jednu dávku v příslušnou denní dobu, užijte ji v průběhu dne, ihned, jakmile si vzpomenete, a dále pokračujte v užívání přípravku příští den v obvyklou dobu. Při vynechání dvou nebo více dávek se poraďte neprodleně s lékařem. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DOXYHEXAL 200 TABS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících informacích o četnosti: Velmi časté: Časté:

více než 1 léčený pacient z 10 1 až 10 léčených pacientů ze 100

Méně časté: Vzácné: Velmi vzácné: Není známo:

1 až 10 léčených pacientů z 1 000 1 až 10 léčených pacientů z 10 000 méně než 1 léčený pacient z 10 000 z dostupných údajů nelze určit

Při výskytu následujících příznaků musíte ihned informovat lékaře

Náhlý výskyt těžké kožní vyrážky nebo puchýřů nebo olupování kůže s horečkou a bolestmi kloubů. Těžká alergická reakce (anafylaxe) spojená s náhlou a zesilující se dušností, otokem v oblasti hlavy

(otok jazyka, otok nitra hrtanu) a těla, kožní vyrážkou, oběhovými poruchami, poklesem krevního tlaku, bezvědomím.

Těžký, přetrvávající vodnatý nebo krvavý průjem s bolestmi břicha nebo horečkou.

Možné nežádoucí účinky Časté

Příznaky zažívacího ústrojí, jako je pocit nevolnosti, tlak v oblasti od žaludku, pálení žáhy,

zvedání žaludku, zvracení, plynatost, tuk ve stolici a průjem. Podávání doxycyklinu během jídla nebo po jídle může do určité míry tyto účinky omezovat, přičemž se pouze nevýznamně snižuje vstřebávání léku.

Méně časté

Hypersenzitivní reakce (např. alergické reakce). Ty zahrnují kožní reakce se svěděním nebo bez svědění, jako je místně omezená nebo také

rozsáhlá (generalizovaná) kožní vyrážka, zarudnutí kůže, kopřivka s tvorbou malých puchýřů, červené kruhovité skvrny na kůži, přechodný místní otok kůže, sliznic nebo kloubů, astma, kožní vyrážka postihující pohlavní orgány a další části těla a reakce podobná sérové nemoci s horečkou, bolestmi hlavy a kloubů.

Fototoxické reakce na vystavených částech kůže s následujícími příznaky (jako byste se spálili

(a) na slunci): např. zarudnutí, otok, tvorba puchýřů, změna barvy), vzácně rovněž postihující nehty (odchlípnutí nehtu a změna barvy nehtu).

Zánět sliznice v ústech a hrdle, chrapot, potíže s polykáním. Poruchy srážení krve a krev v moči. Při léčbě dětí mladších 12 let byly pozorovány trvalé změny barvy zubů a poškození skloviny, a

také přechodné zpomalení růstu kostí.

Vzácné

Změny krve, které se samovolně upraví po skončení léčby: snížení počtu krevních destiček a

červených krvinek (trombocytopenie, anemie), snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytopenie, lymfocytopenie, leukocytóza) nebo změny některých typů krvinek (atypické lymfocyty a toxické granulace granulocytů), onemocnění lymfatických uzlů (lymfadenopatie).

Závažné kožní reakce (puchýře, olupování kůže) s život ohrožujícími celkovými reakcemi. Bolesti svalů a kloubů. Zrychlená srdeční frekvence (tachykardie). Závažné náhlé hypersenzitivní reakce (viz začátek této části). Zvýšený tlak v dutině lební (pseudotumor cerebri), který po ukončení léčby zase ustoupí.

Projevuje se bolestmi hlavy, pocitem nevolnosti, zvracením a případně poruchami vidění v důsledku otoku disků očního nervu (otok disku očního nervu v důsledku zvýšeného hromadění tekutin).

Poškození ledvin, např. intersticiální nefritida, akutní selhání ledvin a žádná tvorba moči. Může

se zhoršit stávající poškození ledvin (lze jej zjistit jako zvýšení kreatininu a močoviny v séru).

Parestezie (porucha čití projevující se jako brnění), zrychlený tep, bolesti svalů, bolesti kloubů,

neklid a úzkost.

Velmi vzácné

Zánět tenkého a tlustého střeva. V ojedinělých případech černě potažený jazyk. Záchvaty křečí.

Četnost není známa

V důsledku selekce může během léčby přípravkem DOXYHEXAL 200 TABS dojít ke

kolonizaci kůže a sliznic (zejména genitálií a sliznic úst a střev) kvasinkami (Candida), s příznaky jako je zánět sliznice úst a hltanu (glositida, stomatitida), akutní zánět vnějších pohlavních orgánů a vaginy u žen (vulvovaginitida) a svědění v oblasti konečníku.

Nedostatek krevního barviva a červených krvinek (hemolytická anemie), nedostatek některých

bílých krvinek v krvi (neutropenie), velmi vzácná porucha metabolismu červených krvinek.

(porfyrie) a vzestup počtu některých bílých krvinek v krvi (eozinofilie) byly hlášeny při použití

tetracyklinů.

Závažné akutní reakce z přecitlivělosti včetně tzv. anafylaktického šoku (akutní život ohrožující

stav), alergie, nízký tlak, zánět osrdečníku, otok, závažné systémové, sérová nemoc, edém obličeje, otok jazyka, otok hrtanu, dušnost (dyspnoe), pokles krevního tlaku až k bodu život ohrožujícího šoku a srdeční blokáda.

Zčervenání, bolest hlavy. Hučení v uších. U osob dostávajících plné terapeutické dávky byla hlášena vystupující fontanela u kojenců a

nezhoubný nitrolebeční tlak u mladistvých a dospělých s příznaky jako rozmazané vidění, skotomy (výpadek zorného pole) a zdvojené vidění. Hlášena byla trvalá ztráta zraku.

Poruchy nebo ztráta čichu a chuti, které byly reverzibilní pouze v několika případech a i tehdy

pouze částečně.

Bolest břicha, nechutenství (anorexie), nevolnost, zvracení, průjem a vzácně porucha polykání.

U pacientů užívajících doxycyklin byla hlášena zánět jícnu a jícnové vředy. Zánět tenkého a tlustého střeva (stafylokoková enterokolitida), zánět sliznice jazyka.

Vzácně bylo hlášeno poškození jater se zvýšením jaterních funkčních testů, zánět jater,

žloutenka, jaterní selhání a zánět slinivky břišní.

Vyrážky, olupování nebo šupinatění kůže (exfoliativní dermatitida), Stevens-Johnsonův

syndrom, toxická epidermální nekrolýza, zvýšená citlivost kůže na slunce.

Zvýšení močoviny v krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

Jak přípravek DOXYHEXAL 200 TABS uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek DOXYHEXAL 200 TABS obsahuje

Léčivou látkou je doxycyclinum monohydricum 208,2 mg odpovídající doxycyclinum 200 mg v 1 tabletě.

Dalšími složkami pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymetylškrobu, povidon 25, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Jak přípravek DOXYHEXAL 200 TABS vypadá a co obsahuje toto balení

10 nebo 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

HEXAL AG, Holzkirchen, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls187834/2012, sukls187841/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DOXYHEXAL TABS DOXYHEXAL 200 TABS Tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Doxyhexal tabs: 1 tableta obsahuje doxycyclinum monohydricum 104,1 mg, čemuž odpovídá doxycyclinum 100 mg. Doxyhexal 200 tabs: 1 tableta obsahuje doxycyclinum monohydricum 208,2 mg, čemuž odpovídá doxycyclinum 200 mg. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety Popis přípravku: Doxyhexal tabs jsou špinavě žluté, kulaté tablety o průměru 8,0 mm, s půlicí rýhou na jedné straně. Doxyhexal 200 tabs jsou špinavě žluté, kulaté tablety o průměru 11,1 mm, s půlicí rýhou na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Doxycyklin je indikován k léčbě infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na doxycyklin, zvláště: Infekce dýchacích cest a ORL infekce: -

Akutní fáze chronických bronchitid

-

Sinusitida

-

Otitis media

-

Pneumonie, jako i vyvolané mykoplazmaty, chlamydiemi a rickettsiemi

Infekce urogenitálního systému: -

Infekční uretritidy vyvolané chlamydiemi a Ureaplasma urealyticum

-

Akutní prostatitidy

-

Nekomplikovaná gonorea (zvláště se současnou chlamydiovou infekcí)

-

Infekce ženského pohlavního ústrojí

-

Syfilis (u pacientů se známou alergií na penicilin)

-

Močové infekce (v případě, že byla u původce/ů prokázána citlivost na doxycyklin)

Infekce gastrointestinálního ústrojí:

-

Cholera,

-

infekce vyvolané yersiniemi nebo kampylobaktery

-

infekce vyvolané shigelami s prokázanou citlivostí na doxycyklin

Infekce žlučníku a žlučových cest u ambulantních pacientů. Některá onemocnění kůže, např. infikované těžké formy acne vulgaris a rosacey. Zřídka se vyskytující infekce jako brucelóza, ornitózy, bartonelóza, listerióza, rickettsióza. Jiná onemocnění: -

Malabsorpční syndromy (tropická sprue a morbus Whipple)

Při léčbě přípravkem DOXYHEXAL je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních léčivých látek. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Pokud není předepsáno jinak, dávkování se řídí následujícím doporučením: Dospívající a dospělí s tělesnou hmotností více než 50 kg a méně než 70 kg 200 mg doxycyklinu první den a 100 mg doxycyklinu každý následující den. U závažných onemocnění nebo u pacientů s tělesnou hmotností více než 70 kg 200 mg doxycyklinu denně po celou dobu léčby. Pediatrická populace Pro léčbu dětí s tělesnou hmotností méně než 50 kg nejsou přípravky vhodné kvůli vysoké dávce léčivé látky. Od 12 let 4 mg/kg tělesné hmotnosti 1. den a 2 mg/kg tělesné hmotnosti následující dny. Speciální dávkování Akutní gonoroická uretritida u mužů 200 mg doxycyklinu denně po dobu 7 dnů.

Akutní gonokoková epididymitida 200 mg doxycyklinu denně po dobu 10 dnů. Akutní gonokoková infekce u žen 200 mg doxycyklinu denně po dobu nejméně 7 dní.

Úspěch léčby při gonokokové infekci by se měl přezkoušet kultivací 3 až 4 dny po ukončení léčby. Syfilis (primární a sekundární forma při alergii na penicilin) 300 mg doxycyklinu denně po dobu 15 dnů Kožní onemocnění, i infikované těžké formy acne vulgaris a rosacey 100 mg doxycyklinu denně, obvykle po dobu 7-21 dní Poté je možná udržovací terapie 50 mg doxycyklinu denně po dobu následujících 2-3 týdnů. V závislosti na klinickém úspěchu léčby, dlouhotrvající léčba nízkými dávkami doxycyklinu (50 mg denně) může být součástí terapie akné až po dobu 12 týdnů. Pro udržovací terapii je nutno zvolit přípravek s nižší dávkou doxycyklinu. Dávkování u pacientů s omezenou funkcí ledvin U pacientů s omezenou funkcí ledvin obvykle není nutné dávku doxycyklinu snižovat. Způsob podání Tablety se mají užívat buď pravidelně ráno se snídaní nebo současně s jinými jídly, s dostatečným množstvím tekutiny (ne mléko nebo mléčné výrobky). Užití během jídla může snížit výskyt poruch gastrointestinálního traktu. Doba trvání léčby Při běžných infekčních onemocněních se délka podávání řídí průběhem onemocnění. Za normálních okolností postačuje délka léčby 5 – 21 dní. Pokud se v případě prokázané citlivosti léčí infekce beta-hemolytickými streptokoky, musí léčba probíhat nejméně 10 dní, aby se předešlo pozdějším komplikacím (revmatická horečka nebo glomerulonefritida). 4.3 Kontraindikace

Osoby s hypersenzitivitou vůči doxycyklinu, kterékoli z jeho složek nebo jiným tetracyklinům.

Používání léků z tetracyklinové skupiny během vývoje zubů (těhotenství, kojenecký věk a děti do 12 let) může vést k trvalému zabarvení zubů (žluto-šedo-hnědému). Tento nežádoucí účinek je častější během dlouhodobého užívání těchto léků, ale bylo pozorováno i po opakované krátkodobé léčbě. Hlášena byla také hypoplazie skloviny. Doxycyklin je proto kontraindikován v této skupině pacientů.

Doxycyklin je kontraindikován u dětí do 12 let. Stejně jako i jiné tetracykliny, doxycyklin tvoří

stabilní kalciové komplexy ve veškerých tkáních tvořících kosti. U předčasně narozených dětí, které dostávaly perorálně tetracykliny v dávkách 25 mg/kg po 6 hodinách, bylo pozorováno zpomalení růstu lýtkové kosti. Bylo prokázáno, že po vysazení léku byla tato reakce reverzibilní.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Použití u pacientů s poruchou funkce jater Doxycyklin se má podávat s opatrností pacientům s jaterním poškozením nebo pacientům, kteří užívají potenciálně hepatotoxické léky. Vzácně byla pozorována porucha jaterní funkce po perorálním i parenterálním podávání tetracyklinů včetně doxycyklinu. Použití u pacientů s poškozením funkce ledvin Exkrece doxycyklinu ledvinami u osob s normální funkcí ledvin je asi 42%/72 hod. Toto procento může klesnout až na 1 – 5 %/72 hod u osob se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu pod 10 ml/min). Studie neprokázaly signifikantní rozdíl v sérovém poločasu doxycyklinu mezi osobami s normální a závažně porušenou funkcí ledvin. Hemodialýza nemění sérový poločas doxycyklinu. Antianabolický účinek tetracyklinů může způsobit zvýšení dusíku močoviny v krvi. Dosavadní studie ukázaly, že tento antianabolický účinek se nevyskytuje při použití doxycyklinu u pacientů s poruchou renální funkce. Fotosenzitivita U některých osob užívajících tetracykliny včetně doxycyklinu byla pozorována fotosenzitivita projevující se jako nadměrná reakce na sluneční světlo. Pacienti, u nichž je pravděpodobná expozice přímému slunečnímu záření nebo ultrafialovému záření, mají být upozorněni, že se u tetracyklinů může vyskytnout tato reakce a že má být léčba ukončena při prvním projevu kožního erytému. Přerůstání mikroorganismů Užívání antibiotik může příležitostně vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů včetně rodu Candida. Pokud se objeví rezistentní mikroorganismus, antibiotikum má být vysazeno a má být zahájena vhodná terapie. Téměř u všech antibakteriálních látek včetně doxycyklinu byla zaznamenána pseudomembranózní kolitida, jejíž závažnost se pohybovala od mírné až po život ohrožující. Je důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů, u nichž se následně po podání antibakteriální látky objeví průjem. Při používání téměř všech antibakteriálních látek včetně doxycyklinu byl zaznamenán průjem vyvolaný Clostridium difficile (CDAD), jehož závažnost se může pohybovat od mírného průjmu až po fatální kolitidu. Léčba antibakteriálními látkami mění běžnou mikroflóru tlustého střeva, což vede k přerůstání C. difficile. C. difficile tvoří toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny C. difficile, které tvoří hypertoxin, vyvolávají zvýšenou morbiditu a mortalitu, jelikož takové infekce mohou být rezistentní vůči antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. CDAC je třeba uvážit u všech pacientů, u nichž se po použití antibiotik objeví průjem. Je nutná pečlivá zdravotní anamnéza, neboť CDAD byl hlášen až dva měsíce po podávání antimikrobiálních látek. Ezofagitida U pacientů užívajících léky ze skupiny tetracyklinů včetně doxycyklinu ve formě tobolek a tablet byly hlášeny případy ezofagitidy a ezofageálních vředů. Většina postižených pacientů užívala léky těsně před ulehnutím nebo bez dostatečného množství tekutiny.

Vystupující fontanela U osob dostávajících plné terapeutické dávky byla hlášena vystupující fontanela u kojenců a benigní intrakraniální hypertenze u mladistvých a dospělých. Tyto stavy rychle vymizely po vysazení léku. Porfyrie U pacientů léčených tetracykliny byly vzácně hlášeny případy porfyrie. Venerologická onemocnění Při léčbě venerologických onemocnění, je-li podezření na syfilis, je třeba použít vhodné diagnostické postupy včetně vyšetření v zástinu. U všech takových případů je třeba měsíčně provádět sérologické testy nejméně po dobu čtyř měsíců. Infekce beta-hemolytickými streptokoky Infekce vyvolané beta-hemolytickými streptokoky je třeba léčit nejméně 10 dnů. Myasthenia gravis Vzhledem k možnosti mírné neuromuskulární blokády je třeba opatrnost při podávání tetracyklinů pacientům s myasthenia gravis. Systémový lupus erythematosus Tetracykliny mohou vyvolat exacerbaci SLE. Methoxyfluran Opatrnosti je zapotřebí při podávání tetracyklinů současně s methoxyfluranem. Viz bod 4.5. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Absorpce doxycyklinu může být narušena souběžně podávanými antacidy obsahujícími hliník, vápník, hořčík či jinými léky obsahujícími tyto kationty; perorálním zinkem, solemi železa či bizmutovými přípravky. Dávky by měly být podávány s největším možným odstupem. Jelikož bakteriostatické léky mohou narušit baktericidní účinek penicilinu, nedoporučuje se podávat doxycyklin současně s penicilinem. U pacientů užívajících warfarin a doxycyklin byly hlášeny případy prodloužení protrombinového času. Tetracykliny snižuje plazmatickou aktivitu protrombinu a může být nutné snížení dávek souběžně užívaných antikoagulancií. Sérový poločas doxycyklinu může být zkrácen, pokud pacienti souběžně užívají barbituráty, karbamazepin či fenytoin. Mělo by být zváženo zvýšení denní dávky doxycyklinu. Alkohol může zkrátit poločas doxycyklinu.

Souběžnému užívání tetracyklinových antibiotik s perorálními kontraceptivy bylo přisuzováno několik případů otěhotnění nebo krvácení z průniku.

Doxycyklin může zvýšit plazmatickou koncentraci cyklosporinu. Souběžné podávání vyžaduje příslušné monitorování. Bylo hlášeno, že souběžné používání tetracyklinů a methoxyfluranu vede k fatální renální toxicitě. Viz bod 4.4. Narušení laboratorních testů Z důvodu narušení fluorescenčního testu se může objevit falešné zvýšení hladin katecholaminů v moči. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Doxycyklin je kontraindikován během těhotenství. Zdá se, že rizika spojená s používáním tetracyklinů během těhotenství jsou způsobena zejména jejich účinky na vývoj zubů a kostí (informace o použití během vývoje zubů viz bod 4.3). Kojení Tetracykliny se vylučují do mléka, proto jsou kontraindikovány u kojících matek (informace o použití během vývoje zubů viz bod 4.3). 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Účinky doxycyklinu na schopnost řídit či obsluhovat těžké stroje nebyly hodnoceny. Neexistují důkazy naznačující, že by doxycyklin mohl tyto činnosti ovlivňovat.

4.8 Nežádoucí účinky U pacientů užívajících tetracykliny včetně doxycyklinu byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících informacích o četnostech: Velmi časté

( 1/10)

Časté

( 1/100 až < 1/10)

Méně časté

( 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné

( 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000) Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Infekce a infestace Není známo Kolonizace Candidou postihující kůži nebo sliznice (zejména genitálního traktu a sliznice úst a střev) se symptomy zahrnujícími záněty ústních a faryngeálních sliznic (glositida, stomatitida), akutní zánět

externích genitálií a vaginy u žen (vulvovaginitida) a svědění v anální oblasti (pruritus ani). Viz bod 4.4. Stejně jako u všech antibiotik může přerůstání necitlivých mikroorganismů vyvolat kandidózu. Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté Poruchy koagulace a hematurie. Vzácné Reverzibilní hematologické změny: leukocytopenie, leukocytóza, trombocytopenie, anémie, lymfocytopenie, lymfadenopatie, atypické lymfocyty a toxická granulace granulocytů. Není známo: Hemolytická anemie, neutropenie, porfyrie a eozinofilie byly hlášeny při použití tetracyklinů. Poruchy imunitního systému Méně časté Alergické reakce: otok kloubů, astma a sérové nemoci podobná reakce s horečkou, bolestmi hlavy a bolestmi kloubů. Vzácné Závažné akutní hypersenzitivní reakce včetně anafylaktického šoku, anafylaxe, anafylaktoidní reakce, anafylaktoidní purpura, hypotenze, perikarditida, angioneurotický edém, exacerbace systémového lupus erythematosus, sérová nemoc, periferní edém, edém obličeje, glossoncus (otok jazyka), otok vnitřního laryngu s konstrikcí dýchacích cest, dušnost (dyspnoe), pokles krevního tlaku až k bodu život ohrožujícího šoku a srdeční blokáda (viz bod 4.4). Endokrinní poruchy Není známo Bylo hlášeno, že po dlouhodobém podávání vyvolávají tetracykliny hnědo-černé mikroskopické zbarvení thyroidální tkáně. Není znám výskyt jakýchkoli poruch funkce štítné žlázy. Psychiatrické poruchy Vzácné: Neklid a úzkost. Poruchy nervového systému Vzácné Parestezie, reverzibilní vzestup intrakraniálního tlaku (cerebrální pseudotumor). Projevuje se jako bolesti hlavy, nauzea, zvracení a případně dysopie v důsledku papiloedému. Velmi vzácné Záchvaty křečí.

Není známo Zčervenání, Bolest hlavy. U osob dostávajících plné terapeutické dávky byla hlášena vystupující fontanela u kojenců a benigní intrakraniální hypertenze u mladistvých a dospělých. Symptomy benigní intrakraniální hypertenze zahrnovaly rozmazané vidění, skotomy a zdvojené vidění. Hlášena byla trvalá ztráta zraku. Poruchy nebo ztráta čichu a chuti, které byly reverzibilní pouze v několika případech a i tehdy pouze částečně. Poruchy ucha a labyrintu Není známo Tinitus Srdeční poruchy Vzácné Tachykardie. Gastrointestinální poruchy Časté Gastrointestinální poruchy ve formě pálení žáhy, epigastrické potíže, zvracení, meteorismu, steatorea. Užívání léčivého přípravku po jídle nebo s jídlem může tyto nežádoucí účinky do jisté míry omezit; rychlost vstřebávání se tím sníží pouze nevýrazně. Méně časté Stomatitida a faryngitida, chrapot, dysfagie. Velmi vzácné Pseudomembranózní kolitida (viz bod 4.4). Lingua villosa nigra. Není známo Gastrointestinální symptomy jsou obvykle mírné a zřídka vyžadují ukončení léčby. Bolest břicha, anorexie, nauzea, zvracení, diarea, dyspepsie a vzácně dysfagie. U pacientů užívajících doxycyklin byla hlášena ezofagitida a ezofageální vředy. Signifikantní část těchto účinků se vyskytla u hyklátové soli při užívání ve formě tobolek (viz bod 4.4. „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“). Stafylokoková enterokolitida, glositida. Poruchy jater a žlučových cest Předávkování zahrnuje riziko poškození jater nebo pankreatitidy. V těhotenství podávání tetracyklinů zahrnuje zvýšené riziko poškození jater.

Není známo

Vzácně byla hlášena hepatotoxicita se zvýšením jaterních funkčních testů, hepatitida, ikterus, jaterní selhání a pankreatitida.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté Alergické reakce: generalizovaný exantém, erytém, kopřivka, svědění, erythema exudativum multiforme, reverzibilní lokální otok kůže, sliznic nebo otok kloubů (angioedém), léková vyrážka postihující genitálie a jiné části těla. Fototoxické reakce (viz bod 4.4) v důsledku fotosenzitizace exponovaných oblastí kůže se symptomy silného spálení od slunce, např. zarudnutí, otok, puchýře, změna barvy. Vzácně jsou postiženy také nehty (odchlípnutí a diskolorace nehtů). Vzácné Závažné kožní reakce s život ohrožujícími celkovými reakcemi (jako je exfoliativní dermatitida, Lyellův syndrom). Není známo Vyrážky včetně makulopapulární a erytematózní vyrážky, exfoliativní dermatitida, erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, fotosenzitivní kožní reakce (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“) a fotoonycholýza. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Vzácné Artralgie a myalgie. Poruchy ledvin a močových cest Vzácné Poškození ledvin, např. intersticiální nefritida, akutní selhání ledvin a anurie. Tetracykliny mohou způsobovat nefrotoxické poškození nebo mohou exacerbovat stávající poškození ledvin (zjistí se podle zvýšení kreatininu a močoviny v séru). Není známo Zvýšení urey v krvi (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“). Další nežádoucí účinky S četností méně časté vedlo podávání doxycyklinu dětem mladším 12 let k ireverzibilním změnám barvy zubů a k defektům zubní skloviny a k reverzibilnímu zpomalení růstu kostí. 4.9 Předávkování Akutní předávkování antibiotiky je vzácné. V případě předávkování lék vysaďte. Indikován je výplach žaludku a adekvátní podpůrná léčba. Dialýza nemění sérový poločas, proto není přínosná v léčbě případů předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina – Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, tetracykliny ATC skupina: J01AA02 Mechanismus účinku Doxycyklin působí v koncentracích, které lze dosáhnout v plazmě nebo ve tkáních, převážně bakteriostaticky. Mechanismus účinku spočívá v tlumení syntézy proteinů v ribozomech, přičemž jsou zasaženy extra- i intracelulární mikroorganismy. Nízká toxicita spočívá pravděpodobně v podstatně vyšší afinitě bakteriálních ribozomů k doxycyklinu – v porovnání s ribozomy ze savčích tkání. Spektrum účinku doxycyklinu se neliší od spektra účinku jiných tetracyklinů. Působí na řadu kmenů grampozitivních i gramnegativních bakterií vč. anaerobů a sporoformní bacily. Míra rezistence vůči doxycyklinu je částečně vysoká (viz níže). Klinicky relevantní je zejména účinek tetracyklinů na mycoplasmata a intracelulární patogeny (Chlamydia, Rickettsia). Tetracykliny mají pouze nízký účinek na mykobacterie. Spektrum účinku doxycyklinu v souvislosti s indikacemi uvedenými v bodě 4.1 Terapeutické indikace. Jelikož se prevalence získané rezistence může lišit podle místa a času, současná lokální situace má být vždy měla být zohledněna, zvláště v případě léčby těžkých infekcí. Údaje uvedené v tomto souhrnu údajů o přípravku by měly být chápány pouze jako vodítko k pravděpodobnosti citlivosti nebo rezistence určitého patogenu na doxycyklin. Grampozitivní patogeny Clostridium spp. (kromě C. difficile), Propionibacterium acnes, stafylokoky, streptokoky nebo jiné sérologické skupiny (včetně Streptococcus pneumoniae), Listeria monocytogenes, Tropheryma whippelii jsou obvykle citlivé. Gramnegativní patogeny Do spektra citlivých patogenů patří Bartonellae, Borrelia burgdorferi, Burkholderia pseudomallei, Brucellae, some Bacteroides spp., Calymmatobacterium granulomatis, Campylobacter spp., Fusobacteria, Neisseria gonorrhoeae, Enterobacteriaceae (jako např. E. coli, Citrobacter spp., Klebsiellae, Morganella morganii, Salmonellae, Shigellae, Yersiniae), Haemophilus influenzae, Pasteurella multocida, Treponema pallidum, Vibrio cholera. Ostatní patogeny

Do spektra citlivých patogenů patří rovněž Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum, Rickettsiae. Rezistence Částečně výrazný nárůst sekundární rezistence na doxycyklin je zjištěn u A-streptokoků, B-streptokoků, Bacteroides fragilis, Citrobacter spp., E. coli, enterokoků, gonokoků, H. influenzae, Morganella morganii, pneumokoků, stafylokoků a Shigellae. Enterobacter aerogenes, Providencia spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, a Serratia spp. jsou považovány za primárně rezistentní. Ve skupině tetracyklinů existuje značná křížová rezistence. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Po perorálním podání se doxycyklin téměř kompletně resorbuje až z proximálních částí tenkého střeva (> 90% dávky). Distribuce v organismu Účinné koncentrace v plazmě lze dosáhnout už po 30 minutách; maximální plazmatické koncentrace po 1-2 hodinách. Po jednorázové dávce 200 mg byly naměřeny maximální plazmatické koncentrace 3-5.3 mg/l. V terapeutických podmínkách se dávka 200 mg podává obvykle v první den terapie, v následujících dnech se podává každý den 100 mg v jedné dávce. Tímto způsobem se rychle dosáhne stabilní koncentrace: při dávkovacím schématu 200mg/100 mg jsou koncentrace stejně vysoké jako po jednotlivé dávce 200 mg. Stejné hladiny lze dosáhnout po jednorázové intravenózní injekci. Plazmatický poločas u zdravých dobrovolníků je přibližně 16 6 hodin. U pacientů s poruchou renálních funkcí se může mírně prodloužit, u pacientů s poruchou jater je značně prodloužen. Na plazmatické bílkoviny se váže 80 až 90 % doxycyklinu. Biotransformace Distribuce v organismu je rychlá, penetrace do CNS, také z důvodu zánětu mozkových blan, je relativně nízká. Vysoké biliární koncentrace a dobré difuze ve tkáních lze dosáhnout v játrech, ledvinách, plicích, slezině, kostech a pohlavních orgánech. Distribuční objem doxycyklinu je přibližně 0,75 l/kg. V lidském organismu se metabolizuje jen malý podíl doxycyklinu ( 10% dávky). Eliminuje se převážně ve formě antibioticky účinné látky do střeva (žlučí i sekrecí střevní stěnou do střevního lumina), do určité míry (30-55%) také ledvinami. Eliminace z organismu Přibližně 41 % (rozsah 22-60%) dávky doxycyklinu je v průběhu 24 hodin vyloučeno do moči. Vzhledem

k farmakokinetickým vlastnostem, poločas doxycyklinu není signifikantně prodloužen u pacientů se závažnou poruchou renálních funkcí. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita Studie akutní toxicity neprokázaly žádnou speciální citlivost (viz bod 4.9 Předávkování). Chronická toxicita Ve studiích provedených na různých druzích zvířat (opice, klokan, pes, křeček) v délce jednoho roku se nevyskytly signifikantní patologické změny. Poruchy gastrointestinálního traktu se vyskytly u testované skupiny, která dostávala velmi vysoké dávky. Mutagenní a karcinogenní potenciál 18měsíční studie u potkanů neprokázala tumorogenní potenciál. Doxycyklin nebyl dostatečně studován na mutagenitu. Dosavadní in vivo a in vitro testy byly negativní. Reprodukční toxicita Studie teratogenity byly provedeny na různých druzích zvířat (potkan, myš, opice, králík). Vrozené deformity nebyly pozorovány. Od čtvrtého měsíce těhotenství se ukládání doxycyklinu může projevit změnou zabarvení zubů, defekty skloviny zubů a zpomalením růstu kostí. Fototoxicita Viz bod 4.8 Nežádoucí účinky. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon 25, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

6.2 Inkompatibility Doxycyklin může tvořit s dvoumocnými a trojmocnými kationy cheláty, které nejsou v gastrointestinálním traktu resorbovatelné.

6.3 Doba použitelnosti Doxyhexal tabs: 5 let

Doxyhexal 200 tabs: 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 6.5 Druh obalu a obsah balení Neprůhledný PP/Al blistr, krabička.

Doxyhexal tabs: 10 a 20 tablet

Doxyhexal 200 tabs: 10 a 20 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Doxyhexal tabs : 15/073/97-C

Doxyhexal 200 tabs : 15/074/97-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.1.1997/31.1. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU 12.12.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Doxyhexal 200 tabs tablety doxycyclinum monohydricum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: doxycyclinum monohydricum 208,2 mg, čemuž odpovídá doxycyclinum 200 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 (20) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Hexal AG 83607 Holzkirchen, Německo Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg.číslo: 15/074/97-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis! 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Doxyhexal 200 tabs

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Doxyhexal 200 tabs tablety doxycyclinum monohydricum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

JINÉ

Doxycyclinum 200 mg

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.