Doxycyclin Al Comp.

Kód 0058291 ( )
Registrační číslo 15/ 614/97-C
Název DOXYCYCLIN AL COMP.
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Aliud Pharma GmbH, Laichingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0058290 POR CPS PRO 10 Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0058291 POR CPS PRO 20 Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DOXYCYCLIN AL COMP.

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls23209/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Doxycyclin AL comp.

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Doxycyclin AL comp. a k čemu se užívá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxycyclin AL comp. užívat3. Jak se přípravek Doxycyclin AL comp. užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Doxycyclin AL comp uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DOXYCYCLIN AL COMP. A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Doxycyclin AL comp. obsahuje širokospektré antibiotikum ze skupiny tetracyklinových antibiotik (doxycyklin) a léčivo, které pomáhá uvolnit hlen při onemocněních dýchacích cest (bronchosekretolytikum) (ambroxol-hydrochlorid). Doxycyclin AL comp. se užívá při akutní a chronické infekci dolních cest dýchacích způsobené organismy citlivými na doxycyklin a spojené s abnormální produkcí hustého hlenu (akutní vzplanutí chronického zánětu průdušek).Doxycyclin AL comp. mohou užívat dospělí a dospívající vážící nejméně 50 kg.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOXYCYCLIN AL COMP. UŽÍVAT

Doxycyclin AL comp. neužívejte:

-

pokud jste hypersenzitivní (alergičtí) na doxycyklin, jiné tetracykliny, ambroxol nebo jinou látku v Doxycyclinu AL comp.

-

u dětí do 12 let

-

v těhotenství nebo při kojení

-

pokud máte poruchu funkce ledvin

-

pokud máte vážně porušenou funkci jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Doxycyclin AL comp. je zapotřebí:

-

jestliže jsou tobolky obsahující doxycyklin-hyklát užívány nesprávně (v poloze vleže), může to způsobit vznik vředů v jícnu, neboť tobolky mohou uvíznout na sliznici a uvolnit silně kyselý roztok.

-

Jestliže je Doxycyclin AL comp. užíván společně s léčivými přípravky na kašel (antitusiky), může to vést k nebezpečnému hromadění sekretu z důvodu snížení kašlacího reflexu. Této kombinaci by se proto mělo předcházet.

-

Jestliže je Doxycyclin AL comp. užíván v kombinaci s některými léčivými přípravky, které snižují hladinu krevního cukru nebo snižují krevní srážlivost, je zapotřebí sledovat hladinu cukru v krvi nebo parametry srážení krve (viz. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky)

-

Při UV záření (slunce, solária, některá pracovní místa) se může na vystavené části kůže rozvinout škodlivá reakce (fototoxická reakce). Příznaky jsou podobné příznakům po vážném spálení sluncem (např. zčervenání, otoky, tvorba puchýřů, změna barvy). Vzácně jsou postiženy i nehty a může dojít ke změně barvy nebo jejich ztrátě. Proto je zapotřebí se během léčby Doxycyclinem AL comp. vyvarovat UV záření (viz. také Nežádoucí účinky).

-

Přetrvávající vážný průjem během nebo po léčbě Doxycyclinem AL comp. může být známkou potenciálně životu nebezpečné pseudomembranózní kolitidy. Pokud se rozvine pseudomembranózní kolitida, musí být léčba Doxycyclinem AL comp. přerušena a zahájena příslušná lékařská léčba.

-

Před anestezií informujte svého lékaře, že užíváte Doxycyclin AL comp. (viz. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

-

Pokud je funkce průdušek porušena a v přítomnosti velkého množství sekretu (např. při vzácném onemocnění primární ciliární dyskineze), lze přípravek Doxycyclin AL comp. užívat pouze pod zvláštním lékařským dohledem z důvodu nebezpečí hromadění sekretu.

-

Léčba Doxycyclinem AL comp. musí být v případě vážné akutní reakce přecitlivělosti okamžitě přerušena. Kvalifikovaná osoba musí okamžitě zahájit nezbytná opatření (viz. také Nežádoucí účinky).

-

Léčba Doxycyclinem AL comp. nesmí být prováděna krátce před, během nebo po léčbě akné isotretinoinem, neboť ve vzácných případech mohou obě léčiva zvýšit nitrolební tlak (pseudotumor cerebri), který se rychle a samovolně vrací zpět do normálu po ukončení léčby.

-

Mělo by se předcházet současnému užívání Doxycyclin AL comp. a theofylinu (lék na astma), neboť to může zvýšit nežádoucí účinky zažívacího traktu.

DětiDoxycyclin AL comp. není vhodný pro děti do 12 let.

Těhotenství a kojeníDoxycyclin AL comp. se může v těhotenství nebo při kojení užívat pouze po pečlivém zvážení rizika a benefitu, neboť deposita doxycyklinu u nenarozených dětí od 4. měsíce těhotenství a u kojenců a dětí do 8 let života mohou vést k poruše růstu kostí, která je většinou vratná a před růstem zubů k trvalé změně barvy zubů a poškození skloviny.Není dostatečná zkušenost s užitím přípravků obsahujících ambroxol u lidí v době těhotenství a kojení. Léčivá látka přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNa základě současných znalostí nemá Doxycyclin AL comp. obecný účinek na koncentraci nebo schopnost reagovat. Nicméně výskyt nežádoucích účinků může změnit schopnost reagovat a ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Doxycyclin AL comp.Tento léčivý přípravek obsahuje cukr (sacharózu). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, prosím, užívejte Doxycyclin AL comp. pouze po konzultaci se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí může být sníženo např. hliníkem nebo hořčíkem (obsaženými např. v léčivých přípravcích redukujících žaludeční kyseliny), vápníkem (obsaženým i v mléce, mléčných produktech a ovocných šťávách s obsahem vápníku), přípravky se železem nebo živočišným uhlím nebo cholestyraminem (lék snižující krevní tuky). Proto by se léčivé přípravky nebo potraviny s těmito látkami neměly užívat méně než 2 hodiny před nebo po užití Doxycyclinu AL comp.

Antibiotikum rifampicin, barbiturátové přípravky (např. sedativa nebo léky na spaní) a jiné léčivé přípravky proti epilepsii (karbamazepin, difenylhydantoin a primidon) a pravidelné notorické užívání nebo zneužívání alkoholu může urychlit rozklad doxycyklinu. Doxycyclin AL comp. pak není účinný, neboť koncentrace léčivé látky doxycyklinu v krvi potom není adekvátní.

Doxycyklin může zvýšit aktivitu některých léčivých přípravků, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální antidiabetika na bázi sulfonylmočoviny) a některých léčivých přípravků, které snižují srážlivost krve (antikoagulancia dikumarolového typu) (viz. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxycyclin AL comp. užívat). Pokud se tyto léčivé přípravky užívají současně, je třeba kontrolovat hladinu cukru v krvi nebo parametry srážení krve a v případě potřeby snížit dávku léčivého přípravku.

Doxycyclin AL comp. může zvýšit toxicitu cyklosporinu A, léčivého přípravku, který snižuje imunitní reakci těla.

Kombinované podávání léčivých přípravků na kašel (antitusik) s Doxycyclinem AL comp. může vést k nebezpečnému hromadění sekretu z důvodu snížení kašlacího reflexu.

Mělo by se předcházet současnému podávání Doxycyclin AL comp. a určitých dalších antibiotik (beta-laktamová antibiotika jako jsou peniciliny, cefalosporiny), neboť to může snížit účinek proti bakteriím.

Prosím, uvědomte si také, že to může platit i na léčivé přípravky podávané v nedávné době.

Poznámka:Během léčby Doxycyclinem AL comp. se vyskytly vzácné případy, kdy byla aktivita antikoncepčních pilulek snížena. Proto se doporučuje používat další nehormonální antikoncepční metodu (např. kondom).

Užívání přípravku Doxycyclin AL comp. s jídlem a pitímNekonzumujte mléko, mléčné produkty a ovocné šťávy obsahující vápník dohromady s Doxycyclinem AL comp. Dodržujte interval minimálně 2 hodin (viz. výše).

Prosím, uvědomte si, že rozklad doxycyklinu je urychlen pravidelným zneužíváním alkoholu(také viz. výše).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOXYCYCLIN AL COMP. UŽÍVÁVždy užívejte přípravek Doxycyclin AL comp. přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Doxycyclin AL comp. by se měl užívat pravidelně každé ráno se snídaní nebo během dalšího jídla. Tobolky se polykají celé, bez žvýkání a měly by se zapít velkým množstvím tekutiny (ne mlékem ani mléčnými produkty), např. sklenicí vody. Pokud se léčivý přípravek užívá během jídla, může to snížit četnost zažívacích potíží.Aby se předešlo vzniku vředů na sliznici jícnu, musí se Doxycyclin AL comp. užívat ve vzpřímené poloze a ne ihned před ulehnutím do postele. Okolo 10 – 15 minut po užití tobolky byste měli vypít dostačující množství tekutiny (např. plnou sklenici vody).Adekvátní příjem tekutiny je také nezbytný pro tato onemocnění.

Pokud Vám lékař neřekl jinak, obvyklé dávkování je následující Pokud Vám Váš lékař neřekl jinak, platí následující informace. Prosím, dodržujte instrukce pro užití Doxycyclinu AL comp., protože pouze tak může mít řádný účinek.

Dospívající a dospělí s váhou nad 50 kg užívají 2 tobolky s prodlouženým uvolňováním první den (odpovídá 200 mg doxycyklinu a 150 mg ambroxol-hydrochloridu) a 1 tobolku s prodlouženým uvolňováním následující dny (odpovídá 100 mg doxycyklinu a 75 mg ambroxol-hydrochloridu).Doxycyclin AL comp. není vhodný pro pacienty s váhou do 50 kg a pro děti do 12 let.

Prosím, informujte Vašeho lékaře, pokud máte pocit, že je účinek Doxycyclinu AL comp. příliš silný nebo slabý.

Jak dlouho se Doxycyclin AL comp. užívá? Délka léčby závisí na typu, závažnosti a průběhu onemocnění. Délku léčby určí Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Doxycyclin AL comp., než jste měl(a) Nejsou žádné známé zprávy o otravě Doxycyclinem AL comp. Nicméně, jelikož je zde riziko poškození jater nebo ledvin nebo zánětu slinivky, musíte v případě podezření na předávkování kontaktovat lékaře. Byl také hlášen krátkodobý neklid (agitace) a průjem. Extrémní předávkování může vést ke zvýšení slinění, nevolnosti, zvracení a poklesu krevního tlaku způsobenému ambroxolem.Lékař se při léčbě předávkování bude řídit Vaším klinickým obrazem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxycyclin AL comp.Jestliže jste zapomněl(a) jednou užít léčivý přípravek, můžete si ho vzít ještě týž den, pokud to není více jak 6 hodin od zapomenuté dávky. Pokud je to delší čas, pokračujte následující den stejnou dávkou Doxycyclinu AL comp.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i Doxycyclin AL comp. nežádoucí účinky.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na základě následující četnosti:Velmi časté: Více jak 1 z 10 pacientůČasté: Méně než 1 z 10, ale více jak 1 ze 100 pacientů

Méně časté: Méně než 1 ze 100, ale více jak 1 z 1000 pacientůVzácné: Méně než 1 z 1000, ale více jak 1 z 10 000 pacientůVelmi vzácné: 1 z 10 000 pacientů nebo méně, včetně ojedinělých případů

Trávicí ústrojíČasté: Příznaky zažívacího ústrojí jako je nevolnost, tlak v oblasti žaludku, pálení žáhy, zvedání žaludku, zvracení, větry, tuk ve stolici a průjem. Užívání tobolek po nebo během jídla může do jisté míry snížit tyto nežádoucí účinky.Méně časté: Zánět sliznice v ústech a krku, chrapot, potíže s polykáním a v ojedinělých případech černě potažený jazyk.Vzácné: Vředy v jícnu

Pokud se během prvních týdnů léčby vyskytne vážný přetrvávající průjem, je možná pseudomembranózní enterokolitida (velmi vzácně). Toto střevní onemocnění spouštěné antibiotickou léčbou je potenciálně smrtelné a vyžaduje okamžitou a vhodnou léčbu (viz. Léčba nežádoucích účinků).

Nervový systémVzácné: Zvýšení tlaku v lební dutině (pseudotumor cerebri), které se po ukončení léčby vrací zpět. Způsobuje bolest hlavy, nevolnost, zvracení a možné poruchy zraku nebo ztrátu chuti nebo čichu. Toto se v některých případech upravuje a jen částečně.Velmi vzácné: Křeče a abnormální pocity bolesti.

Kůže a kožní adnexaAlergické kožní reakce (viz. také Reakce přecitlivělosti). S UV zářením se mohou vyskytnout škodlivé reakce na vystavených oblastech kůže (viz. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Doxycyclin AL comp užívat).

Krev a lymfatický systémMéně časté: Abnormality krevní srážlivosti a krev v močiVzácné: Snížení počtu krevních destiček a červených krvinek (trombocytopenie, anemie), snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytopenie, lymfocytopenie, leukocytóza) nebo změny některých typů krevních buněk (atypické lymfocyty a toxická granulace granulocytů), onemocnění lymfatických uzlin (lymfadenopatie). Tyto změny obvykle spontánně vymizí po ukončení léčby.

Játra a slinivka břišníPři předávkování existuje riziko poškození jater nebo zánětu slinivky (pankreatitida).Během těhotenství je zvýšené riziko poškození jater.

LedvinyTetracykliny mohou způsobit poškození ledvin (nefrotoxicita) nebo zhoršit nedostatečnou funkci ledvin.

Reakce přecitlivělostiMéně časté: Alergické reakce. Zahrnují kožní reakce s nebo bez svědění, včetně místní nebo celkové vyrážky (exantém), zčervenání kůže (erytém), kopřivky, s tvorbou puchýřů a podlitin, přechodné místní otoky kůže, sliznic nebo kloubů (angioedém), astma, vyrážka na pohlavních orgánech a jiných částech těla a reakce připomínající sérovou nemoc s horečkou, bolest hlavy a kloubů.

Velmi vzácné: Vážné kožní příznaky s potenciálně smrtelnou celkovou reakcí, diskoidní lupus erythematosus (erytema multiforme). Vážné (potenciálně smrtelné) a náhlé reakce přecitlivělosti lze pozorovat jako otoky obličeje (edém obličeje), otok jazyka, vnitřní otok hrtanu se sevřením dýchacího traktu, bušení srdce (palpitace), potíže s dýcháním, snížený krevní tlak rozšiřující se v život ohrožující oběhový kolaps a srdeční zástavu. Pokud se tyto příznaky objeví, musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc (viz. také Léčba nežádoucích účinků).

Kardiovaskulární systém Velmi vzácné: Bušení srdce, poruchy srdečního rytmu a oběhové selhání

Svaly a kloubyVelmi vzácné: Bolest svalů a kloubů

Psychologické abnormalityVelmi vzácné: agitace (neklid) a stavy úzkosti

Dýchací ústrojíVelmi vzácné: Potíže s dýcháním

Jako důsledek selekce během léčby Doxycyclinem AL comp. mohou kvasinky osídlit kůži nebo sliznice, zvláště genitálního ústrojí a sliznici úst a hrdla. Příznaky zahrnují zánět sliznice úst nebo krku (glositida, stomatitida), akutní zánět vnějších pohlavních orgánů a pochvy u žen (vulvovaginitida) a svědění oblasti konečníku.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo nějaké jiné nežádoucí účinky během léčby Doxycyclinem AL comp.

Léčba nežádoucích účinků Následující nežádoucí účinky mohou být potenciálně smrtelné (pro více informací viz výše). Musíte ihned kontaktovat lékaře, pokud se náhle vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků nebo se neočekávaně zhorší.

Psedomembranózní enterokolitidaV tomto případě musí lékař v závislosti na indikaci zvážit ukončení léčby a zahájit okamžitě příslušnou léčbu. Nesmí se užívat léčivé přípravky, které zpomalují pohyb střev (peristaltiku).

Vážné akutní reakce přecitlivělosti (např. anafylaxe)Léčba Doxycyclinem AL comp. musí být ihned přerušena. Kompetentní osoba musí zahájit záchranná opatření.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi..

5. JAK PŘÍPRAVEK DOXYCYCLIN AL COMP. UCHOVÁVATUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek Doxycyclin AL comp. obsahujeLéčivou látkou je doxycyclini hyclas 115,4 mg (což odpovídá doxycyclinum 100 mg) a ambroxoli hydrochloridum 75 mg v jedné tvrdé tobolce s prodlouženým uvolňováním.

Obsah tobolky: želatina, zrněný cukr (kukuřičný škrob, sacharóza) povidon K30, šelak, mastek, Spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171) Svrchní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171) indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E 172),

erythrosin (E 127),

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Doxycyclin AL comp jsou tvrdé želatinové tobolky s prodlouženým uvolňováním se svrchní částí modré barvy a se spodní částí bílé barvy obsahující bílé až téměř bílé a nažloutlé pelety.Doxycyklin AL comp. je dostupný v baleních po 10 nebo 20 tvrdých tobolkách s prodlouženým uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci:ALIUD Pharma GmbHGottlieb-Daimler Strasse 19D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce:STADA Arzneimittel AGStadastr. 2-18D-61118 Bad Vilbel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:9.2.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls57517/2011 a příloha ke sp. zn. sukls57528/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUDoxycyclin AL comp.Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje:Doxycyclini hyclas 115,4 mg (což odpovídá doxycyclinum 100 mg)ambroxoli hydrochloridum 75,0 mgPomocné látky: sacharózaÚplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMATvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním.Popis přípravku: tvrdé želatinové tobolky se svrchní částí modré barvy a se spodní částí bílé barvy obsahující bílé až téměř bílé a nažloutlé pelety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceAkutní a chronické infekce dolních cest dýchacích způsobené organismy citlivými na doxycyklin a spojené s nadměrnou produkcí hustého hlenu (akutní exacerbace chronické bronchitidy). Při léčbě přípravkem Doxycyclin AL comp. je nezbytné dodržovat obecně platné zásady racionální antibiotické farmakoterapie.

4.2 Dávkování a způsob podáníPokud není předepsáno jinak, doporučené dávkovací schéma je následující:Dospělí a dospívající vážící více než 50 kg užívají první den 2 tobolky s prodlouženým uvolňováním v jedné dávce (odpovídá 200 mg doxycyklinu a 150 mg ambroxolu hydrochloridu) a v následujících dnech 1 tobolku s prodlouženým uvolňováním (odpovídá 100 mg doxycyklinu a 75 mg ambroxolu hydrochloridu).

Doxycyclin AL comp. je nevhodný pro pacienty vážící méně než 50 kg nebo pro děti mladší 12 let.

Způsob podáníPerorální podání

Tobolky s prodlouženým uvolňováním se užívají pravidelně, a to buď ráno během snídaně nebo během dalšího jídla, s dostatečným množstvím tekutiny (ne však s mlékem). Podávání během jídla může snížit četnost gastrointestinálních potíží. U pacientů s přidruženými základními onemocněními je při léčbě přípravkem Ambroxol AL comp. nezbytné dbát na dostatečný příjem tekutin. Tobolky by se měly zapíjet celé ve vzpřímené poloze dostatečným množstvím tekutiny a neužívat bezprostředně před ulehnutím do postele, aby se zabránilo tvorbě vředů v jícnu.

Délka léčby závisí na klinickém stavu pacienta, ale obvykle by neměla přesáhnout dobu 5 dní.

4.3 KontraindikaceDoxycyclin AL comp. nesmí být užíván u:

-

pacientů hypersenzitivních na doxycyklin, jiné tetracykliny, ambroxol nebo jiné látky obsažené v tomto přípravku

-

pacientů se závažnou poruchou jater

-

dětí do 12 let

-

v těhotenství a během kojení

-

pacientů s poškozenou funkcí ledvin

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíDoxycyclin AL comp. by se neměl používat u potvrzených infekcí způsobených stafylokoky, streptokoky nebo pneumokoky, neboť rezistence vzhledem k doxycyklinu je nepříznivá.

Doxycyclin AL comp. může být užíván jen se zvláštní opatrností u pacientů s poruchami bronchiálních čistících mechanismů a abnormálně velkou tvorbou hlenu (např. ve vzácných případech primární ciliární dyskineze nebo při použití antitusik) kvůli riziku městnání bronchiálního sekretu.

V případě vážné akutní reakce přecitlivělosti (např. anafylaxe) musí být léčba Doxycyclinem AL comp. ihned přerušena. Kvalifikovaná osoba musí provést nezbytná opatření s ohledem na příznaky a současná terapeutická doporučení (viz. také bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Přetrvávající vážný průjem během nebo po léčbě Doxycyclinem AL comp. může být známkou potenciálně životu nebezpečné pseudomembranózní kolitidy. Pokud se pseudomembranózní kolitida rozvine, je nezbytné v závislosti na indikaci ukončit léčbu Doxycyclinem AL comp. a okamžitě zahájit příslušnou léčbu (např. podání specifických antibiotik nebo chemoterapeutik s potvrzenou klinickou účinností). Léčivé přípravky, které inhibují peristaltiku, jsou kontraindikované.

Při expozici UV záření (slunce, solárium, specifická pracovní místa) se na vystavených místech kůže může rozvinout fototoxická reakce. Proto je třeba se během léčby Doxycyclinem AL comp. vyvarovat expozici UV záření (viz. bod 4.8. Nežádoucí účinky).

Pokud se tobolky obsahující doxycyklin-hyklát užívají nesprávně (vleže), může tobolka přilnout ke sliznici jícnu. Hydrolýza může následně vést k uvolnění roztoku se silně kyselou reakcí vedoucí ke vzniku ezofageálních ulcerací.

Současné užití potenciálně nefrotoxického anestetika methoxyfluranu a doxycyklinu může vést k selhání ledvin.

Doxycyklin by neměl být užíván bezprostředně před, během nebo po léčbě akné isotretinoinem, protože obě léčiva mohou ve vzácných případech vyvolat reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (pseudotumor cerebri).

Současné užívání theophylinu a Doxycyclin AL comp. může zvýšit pravděpodobnost gastrointestinálních nežádoucích účinků.

Pacienti se vzácným onemocněním dědičné intolerance fruktózy, glukózo-galaktózové malabsorbce nebo nedostatku sacharázo-isomaltázy by neměli užívat Doxycyclin AL comp.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAbsorpce doxycyklinu z gastrointestinálního traktu může být snížena přítomností dvojmocných a trojmocných kationtů hliníku, vápníku (mléko, mléčné produkty, ovocné šťávy obsahující vápník) nebo hořčíku v antacidech nebo preparáty železa, živočišným uhlím nebo cholestyraminem.Léčiva nebo potraviny, které obsahují některé z těchto látek, by proto měly být užívány 2 hodiny před nebo po doxycyklinu.

Rifampicin (antibiotikum), některé barbituráty, další antikonvulziva jako karbamazepin, difenylhydantoin a primidon nebo chronický abuzus alkoholu může urychlit metabolismus doxycyklinu enzymovou indukcí v játrech. Obvyklé dávky doxycyklinu pak nedosáhnou terapeuticky účinných koncentrací.

Doxycyklin může zvýšit účinek perorálních sulfonylmočovinových antidiabetik a antikoagulancií dikumarolového typu. U pacientů užívajících taková léčiva v kombinaci s doxycyklinem by měly být monitorovány hladiny glukózy v krvi nebo krevní srážlivost a dávky těchto léčiv v případě potřeby přiměřeně sníženy.

Doxycyklin může zvyšovat toxický účinek současně podávaného cyclosporinu A (imunosupresivní léčivo).

Další interakce léčiva

Doxycyklin by neměl být užíván současně s beta-laktamovými antibiotiky, protože může dojít k snížení antibakteriální aktivity.

Ve vzácných případech může být během léčby doxycyklinem snížena účinnost perorálních (hormonálních) kontraceptiv. Proto by navíc měly být používány nehormonální (bariérové) antikoncepční metody.

Podání Doxycyclin AL comp. může interferovat s detekcí cukru, proteinů, urobilinogenu a katecholaminů v moči.

4.6 Těhotenství a kojeníTěhotné ženy užívající Doxycyclin AL comp. jsou vystaveny vyššímu riziku poškození jater.Doxycyklin prochází placentální barierou a je vylučován do mateřského mléka. Koncentrace v mateřském mléku je přibližně 30 - 40 % koncentrace v plasmě matky.

Těhotné, kojící ženy a děti nesmí být léčeny doxycyklinem, pokud to není životně důležité, protože depozita o-fosfátových komplexů mohou způsobovat zabarvení zubů, defekty zubní skloviny a zpoždění růstu kostí plodů od 4. měsíce těhotenství a u kojenců a dětí do 8 let.

Není dostatečná zkušenost s podáváním ambroxolu lidem v těhotenství nebo při kojení. Léčivá látka také prochází do mateřského mléka.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeVzhledem k nežádoucím účinkům může být schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinkyHodnocení četnosti nežádoucích účinků je následující:

Velmi časté (≥ 1/10)Časté (≥ 1/100 až < 1/10)Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100)Vzácné (≥ 1/10000 až 1/1000)Velmi vzácné (< 1/10000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchyČasté: Gastrointestinální symptomy ve formě pálení žáhy, tlak v nadbřišku, zvracení, meteorismus, tuk ve stolici a průjem.Méně časté: Stomatitida, faryngitida, chrapot, problémy s polykáním a ojediněle černě povleklý jazyk.Vzácné: Esofageální ulcerace.Velmi vzácné: Pseudomembranózní kolitida (viz. bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Poruchy nervového systémuVzácné: Zvýšení intrakraniálního tlaku (pseudotumor cerebri), které je po ukončení terapie reverzibilní. Příznaky jsou bolest hlavy, nauzea, zvracení a možné poruchy vizu z důvodu papiloedému.Vzácné: Porucha nebo ztráta čichu a chuti. Toto je reverzibilní jen v některých případech. Reverzibilita je pouze částečná.Velmi vzácné: Křeče nebo parestézie.

Poruchy kůže a podkožní tkáně UV záření může vést k fototoxické reakci, někdy zahrnující nehty (viz. bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Velmi vzácné: Raš, svědění a Stevens-Johnsonův syndrom

Poruchy krve a lymfatického systémuVzácné:

leukocytopenie,

leukocytóza, trombocytopenie, anemie,

lymfocytopenie,

lymfadenopatie, atypické lymfocyty a toxická granulace granulocytů.Méně časté: Abnormality v koagulaci krve a hematurie

Poruchy imunitního systémuMéně časté: Alergické reakce: Tyto reakce zahrnují generalizovaný exantém, erytém, kopřivku, svědění, edém kůže, sliznic nebo kloubů.Velmi vzácné: vážné reakce akutní hypersenzitivity (např. anafylaktický šok)

-

exfoliativní dermatitida, Lyellův syndrom

Poruchy jater a žlučových cestPředávkování je spojeno s rizikem poškození jater nebo pankreatitis.

U těhotných žen je riziko poškození jater zvýšené.

Poruchy ledvin a močových cestTetracykliny mohou způsobit poškození ledvin nebo zhoršit již existující poruchu ledvin .

Srdeční poruchy

Velmi vzácné: Tachykardie, arytmie, kardiovaskulární selhání

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněVelmi vzácné: Myalgie a artralgie

Psychiatrické poruchyVelmi vzácné: Agitace a stavy anxiety

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyVelmi vzácné: Dyspnoe

Může se rozvinout superinfekce a kolonizace resistentními bakteriemi nebo houbami, zvláště po dlouhodobé nebo opakované léčbě Doxycyclinem AL comp.

4.9 PředávkováníAmbroxolVážné symptomy po předávkování ambroxolem nebyly pozorovány. Existují však zprávy o přechodném neklidu a průjmu. Předklinické studie poukázaly na to, že extrémní předávkování může způsobit zvýšení salivace, nauzeu, zvracení a pokles krevního tlaku. Nebyly pozorovány žádné příznaky intoxikace po parenterálně podaném ambroxolu do dávky 15 mg/kg/den a perorálně podaném ambroxolu do dávky 25 mg/kg/den.

DoxycyklinJednotlivá perorální dávka doxycyklinu několikrát větší než terapeutické dávky není akutně toxická. V literatuře nejsou žádné zmínky o akutní otravě doxycyklinem. Nicméně předávkování může být spojeno s rizikem poškození parenchymu jater a ledvin a pankreatitida.

Terapie předávkování Doxycyclinem AL comp.Není k dispozici žádné specifické antidotum. V případě perorálního předávkování Doxycyklinem AL comp. by měl být dosud neabsorbovaný doxycyklin vyvázán podáním antacid nebo solí hořčíku nebo vápníku za vzniku neabsorbovatelných chelátů. Indukce zvracení a laváž žaludku není indikovaná. Léčba doxycyklinem musí být okamžitě přerušena a měla by být zahájena symptomatická léčba.

Sérovou koncentraci doxycyklinu a ambroxol hydrochloridu není možné snížit hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Expectorans, derivát benzylaminu (ambroxol)Širokospektré antibiotikum, derivát tetracyclinu (doxycyclin)ATC kód: J01AA02

AmbroxolAmbroxol je účinný N-desmethyl metabolit bromhexinu. Ačkoli jeho mechanismus účinku není dosud plně objasněn, různé studie zjistily jeho sekretolytický a sekretomotorický účinek. Ve studiích prováděných na zvířatech ambroxol zvýšil serózní podíl bronchiální sekrece.

Předpokládá se, že ambroxol podporuje expektoraci snižováním viskozity hlenu a aktivací mukociliární clearance.

Kromě toho bylo po podání ambroxolu zaznamenána aktivace surfaktantu, např. zvýšení syntézy surfaktantu a jeho sekrece, a existují i doklady, které naznačují, že ambroxol zvyšuje permeabilitu vaskulárně-bronchiální bariery.

DoxycyklinÚčinek doxycyklinu v koncentraci dosažené v plasmě a v tkáních je primárně bakteriostatický. Mechanismus účinku je založen na inhibici syntézy ribozomálních proteinů, postihující jak extracelulární tak intracelulární organismy.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiAmbroxolU lidí je ambroxol po perorálním podání rychle a téměř kompletně absorbován.Tmax po perorálním podání je 1-3 hodiny. First pass metabolismus snižuje absolutní biologickou dostupnost perorálně podaného ambroxolu přibližně o jednu třetinu tvorbou metabolitů vylučovaných močí (např. dibromoantranilová kyselina a konjugáty s glukuronovou kyselinou). Vazba na plasmatické bílkoviny je přibližně 85 % (80 - 90 %). Terminální plasmatický poločas je 7-12 hodin. Kombinovaný plasmatický poločas ambroxolu a jeho metabolitů je přibližně 22 hodin.

Vylučování se uskutečňuje z 90 % ledvinami jako metabolity tvořené játry. Méně než 10 % renální eliminace je ve formě pozměněného ambroxolu.

Dialýza nebo forsírovaná diuréza neeliminuje pravděpodobně významné množství léčiva vzhledem k vysoké vázanosti na plasmatické proteiny, velkému distribučnímu objemu a pomalé redistribuci z tkání do krve.

U závažných jaterních onemocnění je clearance ambroxolu snížena o 20 - 40 %. U závažných poruch ledvin je eliminační poločas metabolitů ambroxolu zvýšen.

Ambroxol přechází hematoencefalickou a placentární barierou a je vylučován do mateřského mléka.

DoxycyklinPo perorálním podání je doxycyklin absorbován téměř úplně (>90 % dávky) z horní části tenkého střeva.

Čas pro dosažení příslušných plasmatických koncentrací je 30 minut a peak plasmatických koncentrací je dosažen během 1-2 hodin. Peak plasmatických koncentrací po jednotlivé dávce 200 mg se pohybuje v rozmezí 3 až 5,3 mg/l. Obvyklé léčebné dávkovací schéma se skládá z 200 mg první den léčby a jednotlivé denní dávky 100 mg následující dny (podané v intervalu 24 hodin). Při tomto dávkovacím schématu jsou rychle dosaženy steady-state koncentrace. 200 mg/100 mg schéma dosáhne steady-state koncentrací stejně jako jich je dosaženo po podání jednotlivé dávky 200 mg.

Stejných koncentrací je dosaženo po infusi jednotlivé intravenosní dávky 200 mg.

Plasmatický poločas u zdravých jedinců je přibližně 166 hodin a může se lehce zvýšit u pacientů s poruchou ledvin a výrazněji u pacientů s onemocněním jater. Vazba na plasmatické proteiny se pohybuje mezi 80 - 90 %.

Doxycyklin se v těle rychle distribuuje, proniká relativně málo do CNS, dokonce i přes zanícené mozkové blány. Koncentrace léčiva ve žluči je vysoká a difuze do tkání je zvláště dobrá v játrech, ledvinách, plicích, slezině, kostech a pohlavních orgánech. Zřejmý objem distribuce doxycyklinu je přibližně 0,75 l/kg.

Jen malá část (10 % dávky doxycyklinu) se metabolizuje v lidském těle. Doxycyklin je vylučován hlavně jako mikrobiologicky účinné léčivo v tenkém střevu (trans-intestinální sekrecí a žlučí) a ledvinami.

Přibližně 41 % (22-60 %) dávky doxycyklinu se objevuje v moči během 24 hodin. Následkem farmakokinetických vlastností poločas doxycyklinu je zvýšen jen nevýznamně u pacientů se závažnou poruchou ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Toxikologické vlastnostia)Akutní toxicitaStudie akutní toxicity u zvířat neodhalily žádnou citlivost (viz bod 4.9 Předávkování)

b) Chronická toxicitaStudie doxycyklinu na různých živočišných druzích (opice, potkan, pes, křeček) až po dobu 1 roku neodhalily žádné významné abnormality. U skupin s velmi vysokou dávkou došlo ke gastrointestinálním poruchám.

Studie chronické toxicity ambroxolu provedené na 2 živočišných druzích neodhalily žádné změny spojené s léčivem.

c) Mutagenní a karcinogenní potenciálDoxycyklin18měsíční studie na potkanech neodhalila karcinogenní potenciál doxycyklinu. Doxycyklin nebyl studován s ohledem na mutagenní účinek. In vivo a in vitro testy byly negativní.

AmbroxolDlouhodobé studie na zvířatech neprokázaly karcinogenní potenciál ambroxolu. U ambroxolu nebyly provedeny extensivní studie mutagenicity. Provedené studie byly negativní.

d) Reprodukční toxicitaStudie teratogenity doxycyklinu byly provedeny na různých živočišných druzích (potkan, myš, opice, králík). Nebyly pozorovány žádné kongenitální malformace. Od 4 měsíce těhotenství mohou depozita doxycyklinu způsobit diskoloraci zubů, defekty skloviny a opoždění růstu kostí u plodů. Studie embryotoxicity ambroxolu na potkanech a králících neprokázaly teratogenní potenciál do dávky 3g/kg respektive 200 mg/kg. Perinatální a postnatální vývoj potkanů byl porušen jen při dávce nad 500 mg/kg. Plodnost potkanů nebyla narušena podáním až do dávky 1,5 mg/kg.

Ambroxol u zvířat přechází placentální bariérou a je vylučován do mateřského mléka. Není žádná zkušenost s užitím u lidí během těhotenství a při kojení.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekObsah tobolky: želatina, zrněný cukr (kukuřičný škrob, sacharóza) povidon K30, šelak, mastek, Spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171) Svrchní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171) indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E 172),

erytrhrosin (E 127),

6.2 InkompatibilityDoxycyklin může tvořit s dvojmocnými a trojmocnými kationty cheláty, které se z gastrointestinálního traktu neabsorbují.

6.3 Doba použitelnosti5 let.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a velikost baleníPP/Al blistr, krabičkaOriginální balení po 10 tvrdých tobolkách s prodlouženým uvolňovánímOriginální balení po 20 tvrdých tobolkách s prodlouženým uvolňováním

6.6 Návod k užitíVýdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIALIUD Pharma GmbHGottlieb-Daimler Strasse 1989150 LaichingenNěmecko

Tel: +49 733-9651-0Fax: +49 7333-21499

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO15/614/97-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE30.7.1997 / 31.12. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

20.4.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Doxycyclin AL comp.Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňovánímDoxycyclini hyclas a ambroxoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje doxycyclinum 100 mg ve formě doxycyclini hyclas a ambroxoli

hydrochloridum 75 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharóza

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 (20) tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALIUD Pharma GmbHGottlieb-Daimler Strasse 19D-89150 Laichingen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 15/614/97-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Proti kašli a zánětu průdušek.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

doxycyclin al comp.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Doxycyclin AL comp.Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňovánímDoxycyclini hyclas a ambroxoli hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALIUD PharmaD-89150 Laichingen, Německo

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.