Doxybene 200 Mg Tablety

Kód 0004013 ( )
Registrační číslo 15/ 035/02-C
Název DOXYBENE 200 MG TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0004013 POR TBL NOB 10X200MG Tableta, Perorální podání
0004014 POR TBL NOB 20X200MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DOXYBENE 200 MG TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38160/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DOXYBENE 100 mg

Měkké tobolky

(Doxycyclini hyclas)

DOXYBENE 100 mg TABLETYDOXYBENE 200 mg TABLETY

Tablety

(Doxycyclinum monohydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Doxybene a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Doxybene užívat

3.

Jak se Doxybene užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Doxybene uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE Doxybene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, doxycyklin, je antibiotikum patřící do skupiny tetracyklinů. Zabraňuje rozmnožování bakterií, které vyvolávají různá infekční onemocnění.Přípravek se užívá k léčbě infekcí dýchacích cest, krčních, nosních, ušních infekcí, infekcí močového ústrojí, některých pohlavních chorob, infekcí trávicího ústrojí, infekcí kůže, akné a očních infekcí, pokud jsou vyvolány bakteriemi citlivými na doxycyklin.Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 8 let.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Doxybene UŽÍVAT

Neužívejte Doxybene-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na doxycyklin, jiná tetracyklinová antibiotika nebo na kteroukoliv další složku přípravku;

-

jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte a nepodávejte dětem do 8 let věku;

-

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Doxybene je zapotřebí-

jestliže máte poruchu srážení krve, v tomto případě je možno přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů;

-

jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, v tomto případě je zapotřebí zvýšený lékařský dohled;

-

pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví během užívání přípravku, oznamte to svému lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.S přípravkem Doxybene se mohou ovlivňovat následující léky:-

Vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí mohou snižovat např. ionty hliníku, a hořčíku (obsažené v lécích, které snižují žaludeční kyselost) a ionty vápníku (obsažené také v mléce a mléčných výrobcích a ve vápník obsahujících ovocných šťávách), přípravky obsahující železo, aktivní uhlí a cholestyramin. Doxybene by se měl proto užívat 2-3 hodiny před užitím těchto léků nebo požitím uvedených poživatin.

-

Při současném užívání přípravku Doxybene a některých přípravků snižujících srážlivost krve (např.warfarin) nebo některých léčiv užívaných při cukrovce (deriváty sulfonylmočoviny – jsou ve formě tablet) může být nutná úprava jejich dávkování.

-

Doxybene se nemá kombinovat s betalaktamovými antibiotiky (peniciliny, cefalosporiny), protože při současném užívání se snižuje jejich protibakteriální účinek.

-

Účinky přípravku Doxybene mohou snižovat některé další léčivé přípravky, např. léky užívané v léčbě epilepsie (padoucnice), a také nadměrné požívání alkoholu.

-

Při léčbě akné je třeba se vyhnout současnému podávání tohoto přípravku s isotretinoinem.

-

Kombinace přípravku Doxybene s některými léčivými přípravky (cyklosporin A, methoxyfluran, theofylin) může zhoršovat jejich nežádoucí účinky.

-

Spolehlivost kontracepčních tablet (perorální hormonální antikoncepce) je při současném užívání přípravku Doxybene nejistá. Doporučuje se proto zároveň použít i nehormonální kontracepci.

Užívání přípravku Doxybene s jídlem a pitímTobolky se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se vodou. Tablety se užívají buď celé, rozpůlené nebo rozčtvrcené, ale nerozkousané a zapíjejí se vodou. Přípravek Doxybene se doporučuje užívat při jídle. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. Mléko, mléčné výrobky a vápník obsahující ovocné šťávy omezují vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí, proto by se přípravek měl užívat 2-3 hodiny před konzumací těchto poživatin.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Přípravek Doxybene se v těhotenství a během kojení nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři užívání přípravku Doxybene se v ojedinělých případech mohou vyskytovat závratě a nejasné nebo dvojité vidění. Pokud máte tyto potíže, neměli byste vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, tj. řídit motorová vozidla a ovládat stroje.

3.

JAK SE Doxybene UŽÍVÁ

Vždy užívejte Doxybene přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá denní dávka pro dospělé, mladistvé a děti od 8 let s hmotností nad 50kg je první den 2 tobolky/tablety Doxybene 100 mg v jedné dávce nebo rozděleně ve dvou dávkách po 1 tobolce/tabletě v intervalu 12 hodin a v dalších dnech 1 tobolka/tableta Doxybene 100 mg 1krát denně. Nebo první den 1krát tableta Doxybene 200 mg či 2krát 1/2 tablety Doxybene 200 mg v intervalu 12 hodin a v dalších dnech 1/2 tablety Doxybene 200 mg 1krát denně. Při vážných infekcích může lékař

denní dávku zvýšit na 1 tabletu Doxybene 200 mg nebo 2 tobolky/tablety Doxybene 100 mg po celou dobu léčby.Dětem od 8 let s hmotností menší než 50 kg se doxycyklin obvykle první den léčby podává v dávce 4 mg/kg tělesné hmotnosti v jedné nebo dvou rozdělených dávkách v intervalu 12 hodin a dále 2 mg/kg tělesné hmotnosti v jedné dávce během následujících dnů. Při vážných infekcích může lékař denní dávku zvýšit na 4 mg/kg tělesné hmotnosti po celou dobu léčby.Obvyklá doba léčby je 5-10 dnů, ale infekce beta-hemolytickými streptokoky musí být léčeny nejméně 10 dnů.Při léčbě kapavky se užívá obvykle 1 tobolka/tableta Doxybene 100 mg nebo 1/2 tablety Doxybene200 mg každých 12 hodin po dobu 7 dnů..Při léčbě syfilis se obvykle užívá 1 a 1/2 tablety Doxybene 100 mg každých 12 hodin po dobu nejméně 10 dnů.Při léčbě kožních onemocnění i infikované těžké formy acne vulgaris a růžovky se obvykle užívá 1 tobolka/tableta Doxybene 100 mg denně po dobu 7-21 dnů. Udržovací léčba dávkou 1/2 tablety Doxybene 100 mg po delší dobu je možná.Při léčbě Lymské boreliózy (stadium I) se užívá 1 tableta Doxybene 200 mg denně po dobu 2-3 týdnů (minimálně 14 dnů).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Doxybene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Doxybene, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DoxybenePřípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Doxybene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Mohou se vyskytnout zažívací obtíže jako nevolnost, pálení jazyka, obtížné polykání, nechutenství, zvracení, průjem, plynatost, bolesti v podbřišku, svědění v řitní oblasti. Při přetrvávajícím průjmu, který se vyskytl během nebo po užívání doxycyklinu, navštivte svého lékaře, neboť tyto potíže mohou být projevem vážného střevního onemocnění (pseudomembranózní kolitida), které je třeba bez odkladu léčit.Reakce z přecitlivělosti je vzácná. Může se projevit trávicími obtížemi (nevolnost, zvracení, průjem), kožní vyrážkou a svěděním nebo zřídka závažnými celkovými příznaky, jako je otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, bušení srdce, pokles krevního tlaku. Při výskytu těchto vážných nežádoucích účinků ihned vyhledejte lékaře. Pokud se přecitlivělost vyskytne, je zkřížená s ostatními tetracykliny.Při užívání přípravku se rovněž může vyskytnout nadměrná citlivost kůže na sluneční záření, která se projevuje zarudnutím, otokem, případně trvalým zabarvením kůže. Během léčby přípravkem Doxybeneje proto nutné vyhýbat se slunečnímu záření. Pokud dojde po oslunění k silnému zrudnutí pokožky, poraďte se s lékařem.

Zřídka se mohou vyskytnout závratě a poruchy vidění (skvrna v zorném poli, dvojité vidění). Velmi vzácně může dojít k přechodnému zvýšení nitrolebního tlaku, který je provázen bolestmi hlavy, nevolností a zvracením, závratěmi a rozostřeným nebo dvojitým viděním.Někdy může dojít (zvláště při předávkování nebo u pacientů s již existujícím jaterním onemocněním) k poškození jater, případně slinivky břišní, které se projeví zvracením, horečkou a žloutenkou.Může dojít k výskytu moučnivky (kvasinkový zánět) na kůži nebo sliznicích.Může se vyskytnout pokles počtu červených nebo bílých krvinek a krevních destiček a může dojít ke zpomalení srážení krve. Zřídka může při současné nedostatečnosti ledvin dojít ke vzestupu hladiny dusíku v krvi.V ojedinělých případech se vyskytlo při léčbě doxycyklinem černé zbarvení povrchu jazyka jakoby s chloupky (tzv.lingua villosa nigra; „chloupky“ jsou prodloužené výběžky sliznice jazyka).Při podávání přípravku dětem do 8 let se zřídka vyskytlo trvalé zabarvení zubů, poškození zubní skloviny a vývoje kostí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK DOXYBENE UCHOVÁVAT

Doxybene 100 mg tablety a Doxybene 200 mg tablety: Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Doxybene 100 mg měkké tobolky: Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Doxybene obsahuje-

Léčivou látkou je doxycyclini hyclas 115,4 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) v 1 měkkétobolce, resp. doxycyclinum monohydricum 104,1 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) nebo doxycyclinum monohydricum 208,2 mg (odpovídá doxycyclinum 200 mg) v 1 tabletě.

-

Pomocné látky tobolek jsou žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovanýsójový olej, střední nasycené triacylglyceroly, sójový lecithin, homovanilin, methoxyacetofenon, dehydratovaný sorbitol, glycerol 85%, želatina, oxid titaničitý, měďnatý komplex feofytinu.

-

Pomocné látky tablet jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Doxybene vypadá a co obsahuje toto baleníDoxybene 100 mg tablety: zelenavě žluté, homogenní až heterogenní (mramorované) kulaté bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně.Doxybene 200 mg tablety: zelenavě žluté, kulaté bikonvexní tablety s dělícím křížem na jedné straně.Doxybene 100 mg: oválné měkké želatinové tobolky tmavozelené barvy obsahující olejovitou pastu.Balení obsahuje 10 a 20 tobolek nebo tablet.. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciratiopharm GmbH, Ulm, Německo

VýrobceMerckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:ratiopharm CZ s.r.o.Bělehradská 54, Praha 2www.ratiopharm.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.9.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38160/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DOXYBENE 100 mg TABLETY

DOXYBENE 200 mg TABLETY

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Doxycyclinum monohydricum 104,1 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) nebo doxycyclinum monohydricum 208,2 mg (odpovídá doxycyclinum 200 mg) v 1 tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Popis přípravku: Doxybene 100 mg – zelenavě žluté, homogenní až heterogenní (mramorované), kulaté bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Doxybene 200 mg – zelenavě žluté, kulaté bikonvexní tablety s dělícím křížem na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na doxycyklin, a to zvláště:

-

Infekce dýchacího ústrojí a krční, nosní a ušní infekce, jako jsou akutní fáze chronické bronchitidy, sinusitida, otitis media, pneumonie vyvolané mykoplazmaty, ricketsiemi nebo chlamydiemi.

-

Infekce urogenitálního traktu, jako jsou uretritidy vyvolané chlamydiemi a Ureaplasma urealyticum, akutní prostatitida, nekomplikovaná gonorea (zvláště při celkové infekci chlamydiemi), infekce ženských pohlavních orgánů, syfilis při alergii na peniciliny, další infekce močových cest (pouze v případě, že byla prokázána citlivost infekčních agens na doxycyklin).

-

Ambulantní léčba infekcí žlučových cest.

-

Konjunktivitida vyvolaná chlamydiemi a trachom.

-

Boreliózy, vč. 1.stadia Lymeské boreliózy .

-

Vzácné infekce, jako jsou brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, ricketsióza, melioidóza, mor, granuloma inguinale.

-

Infekce a další onemocnění gastrointestinálního ústrojí, jako jsou cholera, infekce vyvolané yersiniemi a kampylobaktery, infekce vyvolané shigelami s prokázanou citlivostí na doxycyklin, malabsorpční syndromy, jako jsou tropická sprue a Morbus Whipplei.

-

Onemocnění kůže, jako jsou infikované těžké formy acne vulgaris a rosacey.

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 8 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí, mladiství a děti od 8 let o hmotnosti vyšší než 50 kg

200 mg první den léčby v jedné dávce nebo ve dvou rozdělených dávkách v intervalu 12 hodin, další dny činí denní dávka 100 mg 1krát denně. Při vážných infekcích je možno denní dávku zvýšit na 200 mg po celou dobu léčby.

Děti od 8 let vážící méně než 50 kg

4 mg/kg tělesné hmotnosti v jedné dávce nebo dvou rozdělených dávkách v intervalu 12 hodin první den léčby a dále 2 mg/kg tělesné hmotnosti v jedné dávce během následujících dnů.

Při vážných infekcích je možno denní dávku zvýšit na 4 mg/kg tělesné váhy po celou dobu léčení.

Délka léčby

Normální doba léčby je 5-10 dnů. Infekce beta-hemolytickými streptokoky musí být léčeny nejméně 10 dnů.

Zvláštní dávkování

-

Gonorea

100 mg každých 12 hodin po dobu 7 dnů.

-

Nekomplikovaná uretritida, endocervikální nebo rektální infekce vyvolaná Chlamydia

trachomatis, uretritida vyvolaná Ureaplasma urealyticum

100 mg 2krát denně v intervalu 12 hodin po dobu 7 dnů.

-

Primární a sekundární syfilis

2krát denně v intervalu 12 hodin 150 mg po dobu nejméně 10 dnů.

-

Kožní onemocnění, jako jsou infikované těžké formy acne vulgaris a rosacey

100 mg denně, obvykle po dobu 7-21 dnů. Udržovací léčba 50 mg doxycyklinu denně po dobu dalších 2-3 týdnů je možná. V závislosti na klinickém úspěchu může být při terapii akné podáváno 50 mg doxycyklinu denně po dobu až 12 týdnů, jako dlouhodobá léčba.

-

Lymeská borelióza (stadium I)

Denně 200 mg po dobu 2-3 týdnů (minimálně 14 dnů).

-

Pacienti s poruchami funkce ledvin

U pacientů se sníženou funkcí ledvin není obvykle nutné snížení dávek.

-

Pacienti s poruchami funkce jater

U pacientů s poruchami jaterních funkcí nebo v případě souběžné léčby hepatotoxickými léčivými přípravky je třeba podávat doxycyklin s opatrností (viz bod 4.4).

-

Starší pacienti

Není nutná úprava dávky.

-

Podávání u dětí

Přípravek je určen pro děti starší 8 let (viz bod 4.1, 4.3 a 4.6).

Způsob podání

Tablety se užívají celé, rozpůlené nebo rozčtvrcené, ale nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím vody. Doporučuje se užívat je při jídle.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na doxycyklin, jiné tetracykliny nebo na pomocné látky přípravku, těhotenství a laktace, kombinace závažné insuficience ledvin a jater, závažná porucha funkce jater, podání dětem do 8 let věku.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Prokázané infekce stafylokoků, streptokoků a pneumokoků nemají být léčeny doxycyklinem, protože situace v rezistenci není příznivá.

Značnou, zčásti získanou rezistenci, vykazují enterokoky, Haemophilus influenzae a Enterobacter species.

Vyskytuje se zkřížená rezistence a přecitlivělost na jiné tetracykliny.

Mohou se vyskytnout superinfekce způsobené necitlivými mikroorganismy, zvláště střevní infekce. V případě závažného průjmu spojeného s horečkou je nutno zvažovat jako diagnózu také pseudomembranózní kolitidu; podle diagnózy je potom nutno perorálně podávat vankomycin nebo teikoplanin u pseudomembranózní kolitidy a kloxacilin v případě stafylokokové enteritidy.

Dále je nutno zajistit rehydrataci.

Tetracykliny mohou ovlivňovat srážení krve (prodloužení protrombinového času); proto je potřeba zvláštní opatrnosti při podávání tetracyklinů u pacientů s poruchami srážení krve.

Protianabolický účinek tetracyklinů může vést ke zvýšení obsahu močoviny (dusíku) v krvi. Zpravidla to není signifikantní u pacientů s normální renální funkcí. U pacientů s narušenou renální funkcí však může dojít k výraznému vzestupu azotémie.

Tetracykliny mohou být hepatotoxické, zvláště jsou-li podávány ve vyšších dávkách, v případě současnéléčby jinými hepatotoxickými léčivy, nebo jestliže již došlo k poruše funkce jater nebo ledvin. V těchto případech musí být podávání tetracyklinů prováděno pod lékařským dohledem.

Při dlouhodobé léčbě se musejí provádět opakované laboratorní testy - je třeba sledovat krevní obraz, funkci jater a ledvin. Zjistí-li se abnormální hodnoty, léčbu je třeba zastavit.

Může dojít k výskytu fotodermatitidy. Pacienty, u kterých lze předpokládat vystavení přímým slunečním paprskům nebo ultrafialovému světlu, je třeba varovat, že léčbu je nutno přerušit při prvních známkách zarudnutí kůže.

Pokud při léčbě kapavky existuje podezření na syfilis, je třeba postupovat podle odpovídajících diagnostických postupů. Zkoušky séroreakce je nutno provádět jednou měsíčně po dobu nejméně 4 měsíců.

Během léčby tetracykliny se vyskytlo zvýšené vylučování kyseliny askorbové a kyseliny listové. To však má zpravidla jen malý klinický význam.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vstřebávání doxycyklinu z gastrointestinálního traktu může být sníženo dvou- nebo trojmocnýmikationty, jako jsou ionty hořčíku a hliníku (v antacidech), ionty vápníku (vyskytují se také v mléce, mléčných výrobcích a ve vápník obsahujících ovocných šťávách) nebo přípravky obsahujícími železo, aktivní uhlí a cholestyramin. Interval mezi užitím doxycyklinu a užitím těchto přípravků nebo požitím uvedených poživatin by měl být 2-3 hodiny.

Vzhledem k tomu, že tetracykliny jsou lépe rozpustné a tedy se i lépe vstřebávají v kyselém prostředí, je vhodné vyhnout se současnému podávání látek zvyšujících pH žaludečního obsahu.

Kombinace potenciálně nefrotoxického celkového anestetika metoxyfluranu s doxycyklinem může vést k selhání funkce ledvin.

Doxycyklin může zesílit účinek derivátů sulfonylmočoviny (perorální antidiabetika). Při jejich kombinovaném podávání je proto třeba kontrolovat parametry glykémie a podle potřeby snížit dávkování antidiabetik.

Doxycyklin může způsobit prodloužení protrombinového času a tím zesílit účinek dikumarolových antikoagulancií. Při jejich kombinovaném podávání je třeba kontrolovat parametry srážlivosti krve a podle potřeby upravit dávkování antikoagulancií.

Induktory jaterních enzymů, jako jsou rifampicin, barbituráty, karbamazepin, fenytoin, primidon, a chronický abusus alkoholu mohou urychlit metabolismus doxycyklinu, takže při normálním dávkování doxycyklinu nelze docílit jeho terapeutické koncentrace.

Současným podáváním doxycyklinu a imunosupresiva cyklosporinu A může být zvýšen toxický účinek cyklosporinu A.

Krátce před, v průběhu a po léčbě akné isotretinoinem se od podávání doxycyklinu upouští, protože obě látky vzácně vyvolávají reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (pseudotumor cerebri).

Současné podávání teofylinu a tetracyklinů může zvýšit výskyt nežádoucích účinků v trávicím ústrojí.

Nemělo by dojít k současnému podávání doxycyklinu a beta-laktamových antibiotik (peniciliny a cefalosporiny), protože by mohlo dojít ke snížení antibakteriální účinnosti.

Spolehlivost perorálních hormonálních kontraceptiv je při současném podávání doxycyklinu nejistá. Proto by během léčby doxycyklinem měly být používány další nehormonální kontracepční metody.

Tetracykliny mohou interferovat s testy na stanovení glukózy a bílkoviny v moči a s testy na průkaz urobilinogenu a močových katecholaminů.

4.6

Těhotenství a kojení

V souvislosti s podáním tetracyklinů v průběhu těhotenství existuje zvýšené riziko poškození jater. Doxycyklin prochází placentou a přestupuje do mateřského mléka, kde jeho koncentrace dosahuje cca 30-40% koncentrace v plazmě matky. Klinická zkušenost ukázala, že tetracykliny jsou škodlivé pro plod i pro kojence, jelikož zpomalují osteogenezi a negativně ovlivňují vývoj zubů (nevratné zabarvení, hypoplazie skloviny). Vzhledem k uvedeným skutečnostem je užívání doxycyklinu ženami během těhotenství a v období kojení kontraindikováno. Je-li doxycyklin podáván ženám ve fertilním věku, je nutné vyloučit možnost těhotenství.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Jestliže dochází k výskytu závratí, nejasného vidění nebo dvojího vidění, nedoporučuje se řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Léčba doxycyklinem může vyvolat následující nežádoucí účinky:

Gastrointestinální poruchy

Anorexie, nauzea, zvracení, průjem, glositida, dysfagie, enterokolitida, včetně stafylokokové enteritidy, pseudomembranózní kolitida a záněty sliznic (kandidová superinfekce) v anogenitální oblasti, pruritus ani, zánět sliznice ústní dutiny, ojediněle lingua villosa nigra.

Při výskytu těžkých a přetrvávajích průjmů během terapie doxycyklinem nebo po ní je žádoucí, aby pacient informoval lékaře, protože se může jednat i o život ohrožující pseudomembranózní kolitidu. V těchto případech se musí doxycyklin okamžitě vysadit a zahájit příslušná léčba (např. podávání vankomycinu 4krát 250 mg perorálně).

Poruchy kůže a podkoží

Makulopapulózní a erytematózní exantém, exfoliativní dermatitis (nízká četnost), kopřivka, angioneurotický edém, anafylaxe, anafylaktoidní purpura, exacerbace lupus erythematodes, fotodermatitida (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Poškození jater, někdy provázené pankreatitidou, při dlouhodobém užívání nebo u pacientů s jaterní nebo renální insuficiencí.

Poruchy ledvin a močových cest

Zvýšení azotémie u pacientů s renální insuficiencí.

Poruchy krve a lymfatického systému

Hemolytická anémie, trombocytopenie, neutropenie, eozinofilie, prodloužení protrombinového času.

Poruchy nervového systému

U starších dětí a dospělých byla zjištěna benigní intrakraniální hypertenze spojená s meningeálním podrážděním s edémem papily, což se projevuje příznaky, jako jsou bolení hlavy, nauzea, hučení v uších, závratě a nejasné nebo dvojité vidění. Tyto příznaky jsou reverzibilní; po přerušení terapie vymizí během několika dnů nebo týdnů.

Ušní a oční poruchy

Vestibulární poruchy, vertigo a poruchy vidění včetně halucinací (zřídkakdy se vyskytujících), skotom a dvojité vidění.

Endokrinní poruchy

Po dlouhodobém podávání tetracyklinů bylo pozorováno hnědočerné zabarvení štítné žlázy.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Je negativně ovlivněn vývoj kostí a zubů (kosti jsou křehčí, dochází k nevratnému zabarvení zubů).

Pozn. V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající četnosti.

4.9

Předávkování

Příznaky intoxikace

Poškození jater, zvracení, záchvaty zimnice, ikterus, hematomy, meléna, azotémie, zvýšené hodnoty transamináz, prodloužení protrombinového času.

Léčba intoxikace

Po požití vypít větší množství vody a vyvolat zvracení. Při velkých množstvích je užitečné provést výplach žaludku. Potom je nutno podávat aktivní uhlí a osmoticky aktivní laxativum (Glauberova sůl).

Není pravděpodobné, že by mohla být účinná peritoneální dialýza a/nebo hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibiotika, tetracykliny, ATC kód: J01AA02.

Doxycyklin je širokospektré tetracyklinové antibiotikum. Při dosažitelné plazmatické a tkáňové koncentraci vykazuje hlavně bakteriostatickou aktivitu. Mechanismus účinku je u extracelulárně i intracelulárně uložených mikroorganismů založen na inhibici proteosyntézy na ribozómech. Nízká toxicita doxycyklinu je důsledkem výrazně vyšší afinity k ribozómům bakterií než k ribozómům savčích tkání. Doxycyklin je aktivní proti mnoha grampozitivním i gramnegativním bakteriím včetně anaerobů a

sporulujících bakterií. Spektrum aktivity doxycyklinu je shodné se spektrem ostatních tetracyklinových antibiotik.

Spektrum aktivity tetracyklinů

Gramnegativní bakterie: Neisseria sp. (N. meningitidis a gonorrhoeae), enterobakterie (např. Escherichia coli, rod Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella a Shigella), Haemophilus influenzae a ostatní zástupci čeledi Brucellaceae, rod Bacteroides (některé druhy), Fusobacterium, Yersinia, Treponema, Leptospira, Vibrio cholerae.

Gram-pozitivní bakterie: stafylokoky, steptokoky různých sérologických skupin, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, rod Corynebacterium, Clostridium (s výjimkou Cl. difficile), Propionibacterium, Actinomyces, Nocardia, dále rody Mycobacterium, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia a Rickettsia.

Doxycyklin je účinný také proti Bacillus anthracis, rodu Campylobacter, Haemophilus ducreyi, Bordetella pertussis, Francisella tularensis, rodu Pasteurella a Borrelia burgdorferi.

Významná, částečně získaná rezistence se vyskytuje u stafylokoků, enterokoků, streptokoků skupiny B, pneumokoků, Haemophilus influenzae a Bacteroides fragilis. Stupeň rezistence se mění v závislosti na čase a geografické poloze. Rod Proteus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa a rody Serratia a Providencia se považují za primárně rezistentní. Mezi různými typy tetracyklinů se vyskytuje vysoký stupeň zkřížené rezistence.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Doxycyklin je po perorálním podání prakticky zcela absorbován. Absorpce doxycyklinu není signifikantně ovlivněna požitím jídla, s výjimkou mléka nebo mléčných výrobků (viz bod 4.5).

Tetracykliny procházejí enterohepatálním cyklem. Po podání počáteční dávky 200 mg první den a 100 mg/den následující dny se průměrné sérové koncentrace pohybují mezi 1,5 do 3 µg/ml. Maximální sérové hladiny 2,6 až 3 µg/ml je dosaženo po 2 hodinách. Tyto hladiny pak klesají po 24 hodinách na 1,5 µg/ml.

Distribuce

Vazba doxycyklinu na plazmatické proteiny je reverzibilní (80-90%). Distribuční objem činí 1,58 l/kg. Doxycyklin dobře difunduje do tkání, špatně však proniká do mozkomíšního moku (dosahuje zde 10-20% sérových hladin). Koncentrace v mozkomíšním moku se zvyšuje, jsou-li meningy postižené zánětem. Dochází ke kumulaci látky v dentinu a v kostech.

Biotransformace

Doxycyklin je metabolizován pouze v malé míře.

Eliminace

Sérový poločas po jedné perorální dávce je 16-18 hodin a po opakovaných dávkách 22-23 hodin. Přibližně 40% požitého množství se vylučuje v biologicky aktivní formě ledvinami glomerulární filtrací. Přibližně 20-40% dávky je vylučováno v neaktivní formě (chelát) stolicí. Sérový poločas doxycyklinu u pacientů s narušenou funkcí ledvin se prakticky nemění, protože dochází ke zvýšení vylučování stolicí.

Hemodialýza nebo peritoneální dialýza nemá na hladinu v séru žádný vliv.

Při normální funkci jater je koncentrace ve žluči výrazně vyšší (5-10 x) než v plazmě.

Doxycyklin prostupuje placentární bariérou a je vylučován v nízkých koncentracích do mateřského mléka. Ve slinách mohou dosahovat hladiny doxycyklinu 5-27% sérových hladin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U doxycyklinu nebyl prokázán přímý karcinogenní účinek a nebyla doložena mutagenní nebo klastogenní aktivita. Studie vývojové toxicity nebyly provedeny, ale je známo, že doxycyklin prochází placentou. U potkanů, prasátek, psů a opic byla pozorována hyperpigmentace štítné žlázy. Hyperplasie štítné žlázy se objevila u potkanů, psů, kuřat a myší.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2

Inkompatibility

Doxycyklin může s dvou- nebo trojmocnými kationty vytvářet chelátové sloučeniny, které nejsou vstřebávány v trávicím ústrojí.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílý neprůhledný Al/PVC blistr, krabička.

Velikost balení : 10 a 20 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Doxybene 100 mg tablety: 15/034/02-C

Doxybene 200 mg tablety: 15/035/02-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.2.2002 / 7.3.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.9.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.