Dorzolamid/timolol-Teva 20 Mg/ml+5 Mg/ml

Kód 0134840 ( )
Registrační číslo 64/ 440/10-C
Název DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA 20 MG/ML+5 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0134837 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0134838 OPH GTT SOL 2X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0134839 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0134840 OPH GTT SOL 6X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA 20 MG/ML+5 MG/ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls222265/2011a příloha k sp.zn.sukls227369/2011, sukls41760/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dorzolamid/Timolol-Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

Dorzolamidum/Timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Dorzolamid/Timolol-Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dorzolamid/Timolol-Teva používat

3.

Jak se Dorzolamid/Timolol-Teva používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Dorzolamid/Timolol-Teva uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dorzolamid/Timolol-Teva obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid a timolol.Dorzolamid patří do skupiny léčivých látek nazývaných „inhibitory karboanhydrázy“. Timolol patří do skupiny léčivých látek nazývaných „betablokátory“. Tyto léčivé látky různými způsoby snižují nitrooční tlak.

Přípravek Dorzolamid/Timolol-Teva se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem (zeleným zákalem), kdy oční kapky obsahující samotný betablokátor nejsou dostatečně účinné.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA POUŽÍVAT

Nepoužívejte Dorzolamid/Timolol-Teva, oční kapky, roztok

-

jestliže jste alergický/á (hypersenzitivní) na dorzolamid-hydrochlorid, timolol maleát, betablokátory nebo nějaké z dalších látek obsažených v přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva (viz bod 6. Další informace)

-

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký chronický obstrukční zánět průdušek (závažné plicní onemocnění, které může být příčinou sípání, potíží s dýcháním a/nebo dlouhotrvajícího kašle)

-

pokud máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy srdečního rytmu (nepravidelný srdeční tep)

-

jestliže máte závažné onemocnění nebo poruchu ledvin (v současnosti i minulosti)

-

pokud máte zvýšenou kyselost krve způsobenou zvýšenou hladinou chloridů v krvi (hyperchloremická acidóza)

Pokud si nejste jisti, zda můžete Dorzolamid/Timolol-Teva používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Dorzolamid/Timolol-Teva je zapotřebí

Předtím než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře jestliže jste měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti - onemocnění věnčitých cév srdce( příznaky mohou zahrnovat bolest nebo tíseň na hrudi, dušnost nebodušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak- poruchy srdeční frekvence, jako např.pomalý srdeční tep- dýchací potíže, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc (plicní onemocnění, které může být příčinou sípání, potíží s dýcháním a/nebo dlouhotrvajícího kašle)- onemocnění periferního krevního oběhu (např. Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom)- cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a příznaky nízké hladiny cukru v krvi(hypoglykemie)- zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a příznaky

Řekněte svému lékaři taky o jakýchkoli alergiích nebo alergických reakcích včetně kopřivky, otékání tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním.

Řekněte svému lékaři, pokud trpíte svalovou slabostí nebo u Vás byla stanovena diagnóza myastheniegravis (svalová slabost).

Řekněte svému lékaři, že používáte Dorzolamid/Timolol-Teva před chirurgickou anestezií, protože timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.

Pokud se u Vás objeví dráždění oka nebo jiné oční obtíže, např. zčervenání nebo otok očních víček, oznamte to okamžitě svému lékaři.

Pokud máte podezření, že Dorzolamid/Timolol-Teva je příčinou nějaké alergické reakce nebo reakce z přecitlivělosti (např. kožní vyrážky, zčervenání a svědění oka), přestaňte přípravek používat a okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Sdělte také svému lékaři, pokud se u Vás objeví infekce oka, pokud dojde k poranění oka nebo jste prodělal oční operaci nebo se u Vás objevily jiné reakce, včetně nových nebo zhoršených příznaků onemocnění.

Aplikace přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva do oka může ovlivnit celé tělo.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je třeba poradit se před používáním přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva s lékařem (viz bod „Důležité informace o některých složkách přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva“).

Použití u dětíZkušenosti s přípravkem Dorzolamid/Timolol-Teva u dětí mladších 2 let a starších jsou omezené.

Použití u starších osobVe studiích s dorzolamid/timololem byly účinky u starších i mladších pacientů podobné.

Použití u pacientů s poškozením jaterSdělte svému lékaři, pokud v současnosti máte nebo jste měl(a) v minulosti potíže s játry.

Vzájemné působení s dalšími lékyDorzolamid/Timolol-Teva může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě srdce nebo k léčbě cukrovky. Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval další léky, včetně léků vydávaných bez předpisu. Je to zvláště důležité v případě, že:

užíváte léky na snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdečního onemocnění (jako jsou blokátory kalciových kanálů, betablokátory nebo digoxin)

užíváte léky k léčbě narušeného nebo nepravidelného srdečního tepu jako jsou blokátory kalciových kanálů, betablokátory, chinidin (který se taky užívá k léčbě některých typů malárie) nebo digoxin

používáte jiné oční kapky, které obsahují betablokátory

užíváte jiné inhibitory karboanhydrázy, jako je acetazolamid

užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO), které se užívají k léčbě depresíužíváte parasympatomimetika, které mohou být předepsány jako pomoc při uvolňování moči. Parasympatomimetika jsou také zvláštní typ léčiv, která jsou někdy užívána jako pomoc kobnově normálního pohybu ve střevech

užíváte narkotika jako je morfin k léčbě mírné až vážné bolesti

užíváte léky k léčbě diabetu

užíváte léky k léčbě deprese jako je fluoxetin nebo paroxetin

Těhotenství a kojeníPoužití v těhotenstvíNepoužívejte Dorzolamid/Timolol-Teva když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné.Řekněte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být.

Použití při kojeníNepoužívejte Dorzolamid/Timolol-Teva, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka.Řekněte svému lékaři, že kojíte nebo se kojit chystáte.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůStudie o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva, jako je rozostřené vidění, mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a/nebo obsluhovat stroje. Neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit dobře nebo Váš zrak nebude ostrý.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dorzolamid/Timolol-TevaTento léčivý přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid a může způsobit podráždění očí. Zabraňte kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Kontaktní čočky je třeba před aplikací očních kapek vyjmout a znovu se smí nasadit až po 15 minutách po použití přípravku. Váš lékař Vám toto může vysvětlit. O benzalkonium-chloridu je známo, že zabarvuje měkké kontaktní čočky.

3.

JAK SE DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA POUŽÍVÁ

Vždy používejte Dorzolamid/Timolol-Teva oční kapky přesně, jak Vám to řekl Váš lékař.Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, když si nejste jistý(á), jak máte přípravek používat.Vhodná dávka a trvání léčby budou stanovany Vaším lékařem.Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka ráno a večer.Pokud používáte tento léčivý přípravek s jinými očními kapkami, je třeba aplikovat přípravky s odstupem nejméně 10 minut.Dávkování neměňte bez předchozí konzultace s Vaším lékařem.Konec kapacího uzávěru lahvičky se nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání. Mohlo by dojít ke kontaminaci očního roztoku bakteriemi, které mohou být příčinou očních infekcí. Ty mohou způsobit vážné oční poškození a následnou ztrátu zraku. Aby se kontaminaci očního roztoku zabránilo, umyjte si ruce před použitím tohoto léčivého přípravku a zabraňte kontaktu konce kapacího uzávěru lahvičky s jinými předměty. Pokud si myslíte, že Váš léčivý přípravek může být kontaminovaný, nebo pokud se u Vás rozvinula oční infekce, okamžitě kontaktujte svého lékaře ohledně dalšího používání takové lahvičky přípravku.

Návod k použitíMůže pro Vás být jednodušší aplikovat oční kapky před zrcadlem.1.

Před prvním použitím očních kapek zkontrolujte, zda je bezpečnostní proužek na přední stranělahvičky neporušený.

2.

K otevření lahvičky odšroubujte víčko.

3.

Zakloňte hlavu a mírně stáhněte dolů dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla kapsa.

4.

Obraťte lahvičku dnem vzhůru a palcem nebo ukazovákem jemně tiskněte lahvičku na ploše k tomu určené tak dlouho, až do oka kápnete podle pokynu lékaře jednu kapku. DBEJTE NA TO,ABYSTE SE KONCEM KAPÁTKA NEDOTKL(A) OKA ANI OČNÍHO VÍČKA.

5.

Opakujte kroky 3 a 4 u druhého oka, pokud Vám tak nařídil lékař.

6.

Lahvičku uzavírejte otáčením jejího víčka tak dlouho, až se pevně dotýká lahvičky.

7.

Zakončení aplikátoru je zkonstruováno tak, aby kapka měla předem stanovenou velikost, proto otvor v něm nezvětšujte.

Po vkápnutí přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2

minuty. To pomůže, aby se timolol nedostal do celého těla (do zbytku těla).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva, než jste měl(a)Pokud si nakapete do oka více kapek nebo pokud spolknete část obsahu lahvičky, může se u Vás kromě jiného objevit pocit omámení, obtíže s dýcháním, bolest hlavy, pocit, že se Vaše srdce zpomalilo, nevolnost a únava. Okamžitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Dorzolamid/Timolol-TevaJe důležité používat přípravek tak, jak to předepsal lékař. Pokud zapomenete použít jednu dávku, použijte ji co nejdříve poté, co si vzpomenete. Pokud však do další dávky zbývá jen málo času,

vynechejte opomenutou dávku a používejte pak přípravek opět pravidelně. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Dorzolamid/Timolol-TevaPokud chcete používání tohoto léčivého přípravku ukončit, řekněte to nejprve svému lékaři. Nikdy náhle nepřerušujte používání přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva, protože to by mohlo zhoršit některé příznaky, zvláště pokud trpíte koronárním onemocněním srdce nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dorzolamid/Timolol-Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého. Pokud se však objeví, budete potřebovat lékařské vyšetření.

Obvykle můžete pokračovat v používání kapek, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbupřípravkem Dorzolamid/Timolol-Teva, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Pokud se u Vás objeví alergické reakce, včetně vyrážky, otékání tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, musíte Dorzolamid/Timolol-Teva přestat používat a říct to okamžitě svému lékaři.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro Dorzolamid/Timolol-Teva nebo jednu z jeho složek během klinických studií nebo po uvedení léku na trh.Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To můžezpůsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvencevýskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání.Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří:Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů):

-

pálení a píchání v oku (očích)

-

poruchy chuti

Časté nežádoucí účinky (výskyt u víc než 1 ze 100 pacientů):

-

příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí ), zánětočního víčka, zánět rohovky, eroze rohovky (poškození přední vrstvy oční koule), snížená citlivost rohovky (můžete mít něco v oku a necítit bolest), bolest oka, suchost oka, rozmazanévidění

-

bolest hlavy

-

sinusitida (pocit tlaku nebo plného nosu)

-

nevolnost (nauzea)

-

únava

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů):

-

závrať, deprese

-

zánět duhovky (barevná část oka), rozostřené vidění (v některých případech v důsledku vysazení léčby přílišného zúžení oční zornice)

-

zpomalení srdeční frekvence, mdloby porucha trávení

-

ledvinové kameny (často doprovázené náhlou, nesnesitelnou a svíravou bolestí v dolní části zad a/nebo boku, genitálií a třísel nebo břicha)

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů):

-

systémový lupus erythematodes (imunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních orgánů)

-

brnění nebo znecitlivění rukou a nohou, nezvyklé pocity jako mravenčení, potíže se spánkem(nespavost), noční můry, ztráta paměti, zhoršení známek a příznaků myastenie gravis (svalová

porucha), snížené libido, cévní mozková příhoda, mozková ischemie

(nedokrevnost)odchlípnutí vrstvy pod sítnicí, která obsahuje krevní cévy (cévnatky) po filtrační operaci, které může způsobit poruchy zraku, pokles horního očního víčka (způsobí, že oko zůstane nedovřené), dvojité vidění, tvorba strupů na očním víčku, otoky rohovky (s příznaky poruch vidění), nízký tlak v oku

-

zvonění v uších

-

nízký krevní tlak, změny v rytmu nebo rychlosti srdečního tepu, bolest na prsou, palpitace (zrychlený a/nebo nepravidelný srdeční tep), edém (zadržování vody), městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění s dušností a otékánímlýtek a nohou od kotníku dolů kvůli zadržování vody), nějaký typ poruchy srdečního rytmu, infarkt, chladné ruce a nohy, Raynaudův fenomén (snížený průtok krve vedoucí k necitlivosti a změně barvy prstů na rukou a nohou), křeče v nohách a/nebo bolest nohou při chůzi (kulhání)

-

dýchavičnost, pocit nedostatku dechu, rýma nebo ucpaný nos, krvácení z nosu, obtížné dýchání, zúžení dýchacích cest v plicích (obvykle u pacientů s dříve existujícím onemocněním), kašel

-

podráždění hrdla, sucho v ústech

-

průjem

-

vyrážka nebo kožní zánět, kožní vyrážka bíle stříbřitého vzhledu (podobná lupénce) nebo zhoršení lupénky, ztráta vlasů

-

Peyronieho choroba (která může způsobit zakřivení penisu)

-

neobvyklá svalová slabost nebo bolest nezapříčiněná cvičením nebo únava

-

generalizované alergické reakce zahrnující otok podkoží, který se může objevit např. na obličeji a končetinách a blokovat dýchací cesty, což může způsobit obtíže při dýchání nebopolykání, kopřivku nebo svědivou vyrážku, lokalizovanou a generalizovanou vyrážku, svědění, náhlou závažnou život ohrožující alergickou reakci

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat)

-

nízká hladina cukru v krvi

-

srdeční selhání

-

bolest břicha, zvracení

-

svalová bolest nezapříčiněná cvičením

-

poruchy sexuálních funkcí

Jestliže je některý z nežádoucích účinku závažný nebo pozorujete nežádoucí účinky neuvedené v tétopříbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK DORZOLAMID/TIMOLOL-TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Nepřelévejte Dorzolamid/Timolol-Teva do jiné nádoby, mohl by se smísit s jinou látkou nebo se kontaminovat.

Dorzolamid/Timolol-Teva musí být spotřebován během 28 dnů po prvním otevření lahvičky. Po téhle době zlikvidujte lahvičku se zbývajícím roztokem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Dorzolamid/Timolol-Teva obsahuje-

Léčivými látkami jsou dorzolamid a timolol. Jeden mililitr přípravku obsahuje 20 mg dorzolamidu jako dorzolamidi hydrochloridum a 5 mg timololu jako timololi maleas.

-

Pomocnými látkami jsou hyetelosa, mannitol, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný a voda na injekci. Bezalkonium-chlorid (0,075 mg/ml) je přidán jako konzervační látka.

Jak Dorzolamid/Timolol-Teva vypadá a co obsahuje toto baleníBezbarvý, čirý, viskózní roztok bez viditelných částic v bílých lahvičkách s bílým kapátkem a žlutým víčkem.Jedna lahvička obsahuje 5 ml roztoku. Přípravek je dostupný ve velikostech balení 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml a 6 x 5 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceTEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllő, MaďarskoTEVA UK Ltd, Eastbourne, Velká BritániePharmachemie B.V., Haarlem, NizozemskoTeva Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republikaMerckle GmbH, Blaubeuren-Weiler, NěmeckoTeva Operations Poland Sp.z o.o., Krakow, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls222265/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dorzolamid/Timolol-Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml přípravku obsahuje dorzolamidum 20,0 mg jako dorzolamidi hydrochloridum a timololum 5,0 mg jako timololi maleas.Pomocné látkyJeden ml obsahuje 0,075 mg benzalkonium-chlorid.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok.Bezbarvý, čirý, viskózní roztok bez viditelných částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento léčivý přípravek je indikován k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů trpících glaukomem s otevřeným úhlem nebo pseudoexfoliativním glaukomem, kdy lokální monoterapie betablokátorem není dostatečně účinná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Aplikuje se jedna kapka přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva dvakrát denně do (spojivkového vaku) postiženého oka.Používá-li se i další lokálně podávaný oční přípravek, je nutné podávat Dorzolamid/Timolol-Tevaa druhý lék s nejméně desetiminutovým odstupem.Pacienty je třeba poučit o tom, aby si před použitím umyli ruce a o tom, že se konec kapacího uzávěru lahvičky nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání.Je také třeba pacienta varovat, že nesprávné zacházení s očním roztokem může způsobit kontaminaci běžnými bakteriemi, o kterých je ale známo, že mohou být příčinou očních infekcí. Vážné oční poškození a následná ztráta zraku mohou být následkem použití kontaminovaného roztoku.Návod k použití1.

Před prvním použitím očních kapek zkontrolujte, zda je bezpečnostní proužek na přední straně lahvičky neporušený.

2.

K otevření lahvičky odšroubujte víčko.

3.

Zakloňte hlavu a mírně stáhněte dolů dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla kapsa.

4.

Obraťte lahvičku dnem vzhůru a palcem nebo ukazovákem jemně tiskněte lahvičku na ploše k tomu určené tak dlouho, až do oka kápnete podle pokynu lékaře jednu kapku. DBEJTE NA TO,ABYSTE SE KONCEM KAPÁTKA NEDOTKLI OKA ANI OČNÍHO VÍČKA.

5.

Opakujte kroky 3 a 4 u druhého oka, pokud Vám tak nařídil lékař.

6.

Lahvičku uzavírejte otáčením jejího víčka tak dlouho, až se pevně dotýká lahvičky.

7.

Zakončení aplikátoru je zkonstruováno tak, aby kapka měla předem stanovenou velikost, proto otvor v něm nezvětšujte.

Systémovou absorbci lze snížit použitím nasolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místníhoúčinku léčiva.Použití u dětíÚčinnost u dětských pacientů nebyla hodnocena.Bezpečnost u dětských pacientů ve věku do 2 let nebyla hodnocena. (Informace ohledně bezpečnosti u dětských pacientů ve věku ≥ 2 a < 6 let viz bod 5.1).

4.3

Kontraindikace

Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů trpících:-

hypersenzitivitou na jednu nebo obě léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku

-

reaktivním onemocněním dýchacích cest včetně asthma bronchiale nebo astma bronchiale v anamnéze, těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci

-

sinusovou bradykardií, sick sinus syndromem, sinoatrialní blokádou, AV blokem 2. nebo 3. stupně nekontrolované pacemakerem, klinicky zjevným srdečním selháním, kardiogenním šokem

-

těžkou poruchou renální funkce (CrCl < 30 ml/min) nebo hyperchloremickou acidózou

Výše uvedený výčet vychází z kontraindikací pro jednotlivé složky a neplatí souhrnně pro celou kombinaci.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Reakce kardiovaskulární a respiračníStejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, jsou léčivé látky absorbovány systémově. Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu, se mohou vyskytnout stejné typy kardiovaskulárních, plicních a ostatních nežádoucích účinků jako u systémových betablokátorů.Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémovéhopodání. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz. bod 4.2.

Srdeční poruchyU pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalova angina a srdeční selhání) a s antihypertenzní terapií systémovými betablokátory má být kriticky posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měly být sledovány projevy zhoršení onemocnění avýskyt nežádoucích účinků.

Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1. stupně majípodávat betablokátory vždy s opatrností.

Cévní poruchyPacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou/nemocí (např. těžká forma Raynaudovy nemoci aneboRaynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností.

Respirační poruchyU pacientů s astmatem byly v souvislosti spoužíváním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky včetněúmrtí při bronchospasmu.U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

má být Dorzolamid/Timolol-Teva používán s opatrností a pouze v případě, že potenciální prospěšnost léčby převyšuje její možná rizika.Jaterní poškozeníDorzolamid/Timolol-Teva nebyl zkoušen u nemocných s jaterním poškozením, a proto by měl být u těchto nemocných užíván opatrně.

Imunita a přecitlivělostJako u jiných lokálně podávaných očních přípravků se mohou léčivé látky vstřebávat celkově . Dorzolamid obsahuje sulfonamidovou skupinu, která se vyskytuje také u sulfonamidů. Proto může systémové podání vyvolávat stejné nežádoucí účinky jako sulfonamidy podané vnitřně. Pokud se objeví příznaky závažné alergické reakce nebo hypersenzitivity, přerušte léčbu tímto přípravkem.Nežádoucí lokální oční účinky, podobné jako u očních kapek s dorzolamid-hydrochloridem, byly hlášeny po podání přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva. Jsou-li zjištěny takové reakce, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Dorzolamid/Timolol-Teva.

Anafylaktické reakce

Pacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergeny v anamnéze, kterým byly podány betablokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovaném vystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakce adrenalinem (epinefrinem).

Souběžná terapieNedoporučuje se současně podávat následující léky:-

dorzolamid a perorální inhibitory karboanhydrázy

-

Používání 2 topických betablokátorů současně se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Vliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny vpřípadě, že se timolol podá pacientům, kteří již užívají systémové betablokátory. Klinickáodpověď u těchto pacientů má být důkladně sledována.

Vysazení terapieJako v případě systémových betablokátorů je nutno, pokud je zapotřebí u pacientů s ischemickou chorobou srdeční vysadit timolol v oftalmologické indikaci, tuto léčbu vysazovat postupně.

Další účinky blokády beta-receptorů

Hypoglykémie/diabetesPacientům se spontánní hypoglykemií nebo pacientům s labilním diabetem mají být podávány očníbetablokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutní hypoglykémie.

Betablokátory mohou rovněž maskovat příznaky hyperthyroidismu. Náhlé vysazení terapie betablokátory může vyvolat zhoršení příznaků.Terapie betablokátory může zhoršit příznaky myasthenia gravis.

Chirurgická anestezie Oční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů, např. adrenalinu (epinefrinu).Anesteziolog má být informován, jestli pacient používá timolol.

Další účinky inhibice karboanhydrázyTerapie perorálními inhibitory karboanhydrázy vedla v důsledku poruch acidobazické rovnováhy ke vzniku urolitiázy, zvláště u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze. I když nebyly při používání očních kapek Dorzolamid/Timolol-Teva pozorovány žádné poruchy acidobazické rovnováhy, občas byla urolitiáza popsána. Protože Dorzolamid/Timolol-Teva obsahuje lokální inhibitor

karboanhydrázy, který se vstřebává systémově, může u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze používajících přípravek Dorzolamid/Timolol-Teva existovat zvýšené riziko urolitiázy.

OstatníLéčení pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem vyžaduje spolu s látkami snižujícími nitrooční tlak ještě další terapeutické intervence. U těchto pacientů nebyl Dorzolamid/Timolol-Tevazkoušen.

Korneální poruchyU pacientů s již přítomnými chronickými vadami rohovky a/nebo s nitroočními operacemi v anamnéze byly při používání dorzolamidu popsány otoky rohovky a ireverzibilní dekompenzace rohovky. U těchto pacientů je nutno používat lokální dorzolamid opatrně.

Oční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností.

Odchlípení chorioideyBylo hlášeno odchlípení chorioidey spolu s oční hypotonií po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujících tvorbu komorové tekutiny (např. timolol, acetazolamid)

Stejně jako při aplikaci jiných antiglaukomatik byla u některých pacientů při dlouhodobější terapii popsána snížená odpověď na timolol-maleinát v oftalmologické indikaci. V klinických studiích, v nichž bylo sledováno 164 pacientů po dobu minimálně tří let, nebyl po počáteční stabilizaci pozorován významný rozdíl v průměrném nitroočním tlaku.

Používání kontaktních čočekPřípravek Dorzolamid/Timolol-Teva obsahuje jako konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. Zabraňte kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Kontaktní čočky je třeba před aplikací kapek přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva vyjmout a znovu se smí nasadit až po 15 minutách po použití přípravku. O benzalkonium-chloridu je známo, že zabarvuje měkké kontaktní čočky.

Použití u dětíViz bod 5.1.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie zaměřené na specifické lékové interakce nebyly s přípravkem Dorzolamid/Timolol-Tevaprovedeny.Žádné specifické klinické studie zaměřené na interakce s timololem nebyly provedeny.

Existuje možnost vzniku aditivního účinku vedoucího k hypotenzi a/nebo k výrazné bradykardii v případě současného podávání očních betablokátorů a perorálních blokátorů kalciových kanálů,beta blokátorů, antiarytmik (včetně amiodaronu), digitalisových glykosidů, parasympatomimetik aguanethidinu.betablokátor, narkotik a inhibitorů monoaminooxidázy (MAO).

Byla hlášena zesílená beta blokáda (tj. snížená tepová frekvence, myokardiální deprese) při současné léčbě CYP2D6 inhibitory (tj quinidine, fluoxetine, paroxetine) a timololem.

I když má Dorzolamid/Timolol-Teva malý nebo nulový účinek na velikost zornice, příležitostně byly hlášeny případy mydriázy, když byly oční betablokátory používány spolu s adrenalinem (epinefrinem).Betablokátory mohou zvýšit hypoglykemický účinek antidiabetik.Perorálně podávané -adrenergní blokátory mohou vyvolat rebound hypertenzi, která může následovat po vysazení klonidinu.

V klinických studiích byl přípravek Dorzolamid/Timolol-Teva užíván společně s následujícími systémově podanými přípravky, aniž byly zjištěny nežádoucí účinky: ACE-inhibitory, blokátory

kalciových kanálů, diuretiky, nesteroidními protizánětlivými léky včetně kyseliny acetylsalicylové a hormony (např. estrogenem, insulinem, thyroxinem).

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíDorzolamid/Timolol-Teva se nesmí během těhotenství užívat.DorzolamidU těhotných žen nebyly provedeny žádné studie. U králíků

měl dorzolamid podávaný

v maternotoxických dávkách teratogenní účinek (viz bod 5.3).

TimololNejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá býtpodávána v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2

Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání betablokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykemie) pozorovány u novorozenců, když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud jedorzolamid/timolol podáván matce až do doby porodu, novorozenci mají být první den po narození pečlivě monitorováni.

KojeníNení známo, zda se dorzolamid vylučuje do mateřského mléka. U kojících samic potkanů, jimž byl podán dorzolamid, bylo pozorováno zpomalené přibývání tělesné hmotnosti mláďat. Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak, při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství účinné látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové beta blokády u kojence.Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2

Pokud je léčba přípravkem Dorzolamid/Timolol-Teva nutná, pak není kojení doporučováno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky jako rozostřené vidění mohou ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky specifické pro dorzolamid/timolol. Nežádoucí účinky byly omezeny na ty, které byly již předtím hlášeny po podání dorzolamid-hydrochloridu nebo timolol-maleinátu. Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i timolol je absorbován do systémového oběhu. Proto může působit podobnénežádoucí účinky, jako byly zaznamenány u systémových betablokátorů. Incidencesystémových nežádoucích účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémovéhopodání. Mezi očekávané nežádoucí účinky patří nežádoucí účinky pozorované u celé třídy očníchbetablokátorů.V průběhu klinických studií bylo léčeno přípravkem Dorzolamid/Timolol-Teva 1 035 pacientů. Přibližně 2,4 % z nich přerušilo terapii, protože se u nich vyskytly místní oční nežádoucí účinky. Přibližně 1,2 % ze všech pacientů přerušilo léčbu pro lokální nežádoucí účinky naznačující alergii nebo hypersenzitivitu (jako zánět víčka nebo spojivky).Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro Dorzolamid/Timolol-Teva nebo jednu z jeho složek během klinických studií nebo po uvedení léku na trh:

[Velmi časté: (≥ 1/10), Časté: (≥ 1/100, < 1/10), Méně časté: (≥ 1/1 000, < 1/100) a Vzácné: (≥ 1/10 000, < 1/1 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)]

Poruchy imunitního systémuDorzolamid/Timolol:Vzácné: známky a příznaky systémové alergické reakce, včetně angioedému, urtikarie, pruritu, exantému, anafylaxe,vzácně bronchospasmu

Timolol-maleinát, oční kapky, roztokNení známo: systémové alergické reakce včetně angioedému, urtikarie, lokalizované a generalizované vyrážky, pruritu, anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Timolol-maleinát, oční kapky, roztokNení známo: Hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Timolol-maleinát, oční kapky, roztokMéně časté: deprese*Vzácné: nespavost*, noční můry*, ztráta paměti

Poruchy nervového systému:Dorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok:Časté: bolest hlavy*Vzácné: závrať*, parestézie*Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Časté: bolest hlavy*Méně časté: závrať*, synkopa*Vzácné: parestézie*, zvýšený výskyt známek a příznaků myasthenie gravis, snížené libido*, cerebrovaskulární příhoda*, mozková ischémie

Poruchy oka:Dorzolamid/Timolol:Velmi časté: pálení a pícháníČasté: nastříknutí spojivky, rozostřené vidění, eroze rohovky, svědění oka, slzeníDorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok:Časté: zánět očního víčka*, podráždění očního víčka*Méně časté: iridocyklitida*Vzácné: podráždění včetně zarudnutí*, bolest*, tvorba strupů na očním víčku*, přechodná myopie (která po vysazení léčby vymizela), otoky rohovky*, oční hypotonie*, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)*Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Časté: známky a příznaky podráždění očí (např. pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí) *,blefaritida*, keratitida*, snížená citlivost rohovky a pocit suchého oka*Méně časté: poruchy zraku včetně refraktivních změn (v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby)*Vzácné: ptoza, diplopie, odchlípení chorioidey (po filtračním zákroku, viz. bod 4.4)*Není známo: neostré vidění, korneální eroze

Poruchy ucha a labyrintu:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Vzácné: tinitus*

Srdeční a cévní poruchy:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Méně časté: bradykardie*, Vzácné: hypotenze*, bolest na hrudi*, palpitace*, otoky*, arytmie*, kongestivní srdeční selhání*, atrioventrikulární blok*, srdeční zástava*, klaudikace, Raynaudův fenomén*, studené ruce a nohy*Není známo: srdeční selhání

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Dorzolamid/Timolol:Časté: sinusitidaVzácné: dýchavičnost, respirační selhání, rinitidaDorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok:Vzácné: epistaxe*Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Méně časté: dušnost*Vzácné: bronchospazmus (především u pacientů s preexistující bronchospastickou chorobou)*, kašel*

Gastrointestinální poruchy:Dorzolamid/Timolol:Velmi časté: porucha chuťového vnímáníDorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok:Časté: nauzea*Vzácné: podráždění hrdla, sucho v ústech*Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Méně časté: nauzea*, dyspepsie*Vzácné: průjem, sucho v ústech*Není známo: dysgeuzie, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Dorzolamid/Timolol:Vzácné: kontaktní dermatitidaDorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok:Vzácné: vyrážka*Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Vzácné: alopecie*, psoriaziformní exantém nebo exacerbace psoriázy*Není známo: kožní vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněTimolol-maleinát, oční kapky, roztok:Není známo: myalgie

Poruchy ledvin a močových cest:Dorzolamid/Timolol:Méně časté: urolitiáza

Poruchy reprodukčního systému a prsu:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Vzácné: Peyronieho choroba*Není známo: sexuálních dysfunkce, snížené libido

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Dorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok:Časté: astenie/únava*Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Méně časté: astenie/únava*

*Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány i po uvedení přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva na trh.

Ovlivnění laboratorních výsledkůUžívání přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva v klinických studiích nezpůsobilo klinicky významné poruchy elektrolytové rovnováhy.

4.9

Předávkování

O předávkování způsobeném úmyslným nebo náhodným požitím přípravku Dorzolamid/Timolol-Tevau lidí nejsou známé žádné údaje.Byly hlášeny případy neúmyslného předávkování očním roztokem obsahujícím timololi maleas, které měly za následek celkové účinky podobné těm, které byly pozorovány po systémově podaných betablokátorech, jako jsou závrať, bolest hlavy, omezené dýchání, bradykardie, bronchospasmy a zástava srdeční. Nejčastějšími příznaky, které lze očekávat po předávkování dorzolamidem jsou poruchy elektrolytové rovnováhy, rozvoj acidózy a možné účinky na centrální nervový systém.K dispozici je pouze omezené množství informací ohledně předávkování u člověka náhodným nebo záměrným požitím dorzolamid-hydrochloridu. Při perorálním požití byla popsána ospalost. Při lokální aplikaci byly popsány následující stavy: nausea, závratě, bolest hlavy, únava, divoké sny a dysfagie.LéčeníLéčení předávkování přípravkem musí být symptomatické a podpůrné. Je třeba monitorovat hladinu sérových elektrolytů (zvláště draslíku) a pH krve. Zkoušky prokázaly, že timolol není dobře dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatika a miotika – betablokátoryATC kód: S01ED51

Mechanizmus účinkuPřípravek

Dorzolamid/Timolol-Teva

obsahuje

dvě

léčivé

látky:

dorzolamid-hydrochlorid

a timolol-maleinát. Obě látky snižují zvýšený nitrooční tlak snížením sekrece komorového moku, ale každá jiným mechanizmem účinku.Dorzolamid-hydrochlorid je účinný inhibitor enzymu karboanhydrázy II. Inhibice tohoto enzymu v corpus ciliare snižuje sekreci komorového moku pravděpodobně zpomalením tvorby bikarbonátových iontů s následnou redukcí transportu sodíku a vody. Timolol-maleinát je neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů. Přesný mechanizmus účinku timolol-maleinátu při snižování nitroočního tlaku zatím nebyl jednoznačně stanoven, i když studie s fluoresceinem a tonografické studie ukazují, že převládající účinek může souviset se sníženou tvorbou komorové vody. V některých studiích však byl pozorován i mírně zlepšený odtok komorové vody. Kombinací účinku obou látek dojde k aditivnímu účinku na snížení nitroočního tlaku v porovnání s účinky obou látek podaných samostatně.Po lokálním podání redukuje přípravek Dorzolamid/Timolol-Teva zvýšený nitrooční tlak způsobený glaukomem nebo jinou příčinou. Zvýšený nitrooční tlak znamená velké riziko poškození optického nervu a ztráty zraku při glaukomu. Přípravek Dorzolamid/Timolol-Teva snižuje nitrooční tlak bez obvyklých nežádoucích účinků, které se vyskytují při léčbě miotiky, jako jsou slepota, poruchy akomodace a zúženízornice.

Farmakodynamické účinky Klinické účinky:Byly provedeny klinické zkoušky s dobou trvání až do 15 měsíců, které srovnávaly účinek přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva podaného dvakrát denně (ráno a před spaním) se samostatně a společněpodávaným 0,5% roztokem timololu a 2,0% roztokem dorzolamidu u pacientů s glaukomem nebo

nitrooční hypertenzí, pro které byla terapie oběma komponentami vhodná. Zahrnovala jak pacienty neléčené, tak neadekvátně léčené pouze timololem. Většina pacientů byla před zařazením do studie léčena lokální monoterapií betablokátory. V analýze kombinovaných studií byl účinek přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva podaného dvakrát denně na snížení zvýšeného nitroočního tlaku větší než u monoterapie 2% dorzolamidem třikrát denně nebo 0,5% timololem dvakrát denně. Účinek přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva na snížení nitroočního tlaku při používání dvakrát denně byl srovnatelný s terapií společně podávaných komponent (dorzolamidu a timololu) dvakrát denně. Snížení nitroočního tlaku bylo po podání léčivého přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva pozorováno v průběhu celého dne a přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie.

Pediatričtí pacientiByla provedena tříměsíční studie, jejímž prvotním cílem bylo stanovení bezpečnosti 2% roztoku dorzolamid-hydrochloridu u dětí mladších 6 let. V této studii nebyl u 30 pacientů ve věku od 2 do 6 let, kteří dostávali přípravek Dorzolamid/Timolol-Teva v nemaskované léčbě (open-label), zvýšený nitrooční tlak léčen dorzolamidem nebo timololem v monoterapii. Účinnost u těchto pacientlů nebyla stanovena. V této malé skupině pacientů, kteří dostávali dvakrát denně Dorzolamid/Timolol-Teva, byl přípravek 19 pacienty dobře snášen po celou dobu léčby a u 11 pacientů byla léčba přerušena kvůli operaci, změně léčby a z jiných důvodů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dorzolamidi hydrochloridum:Ve srovnání s perorálně podanými inhibitory karboanhydrázy dovoluje lokální aplikace dorzolamid-hydrochloridu přímo do oka podat podstatně nižší dávky a omezit tak množství účinné látky,které se dostane do celého organizmu. V klinických zkouškách proto došlo ke snížení nitroočního tlaku bez poruch acidobazické rovnováhy a hladin elektrolytů, což je charakteristické pro inhibitory karboanhydrázy podané perorálně.Po lokálním podání se dorzolamid dostává také do systémové cirkulace. Aby bylo možné odhadnout, k jaké inhibici enzymu karboanhydrázy dojde v celém organizmu, byly stanovovány koncentrace účinné látky a jejích metabolitů v plazmě a erytrocytech a inhibice karboanhydrázy v erytrocytech. V průběhu dlouhodobého podávání se dorzolamid akumuluje v erytrocytech. Selektivně se zde váže na karboanhydrázu II, zatímco v plazmě se udržují extrémně nízké koncentrace účinné látky. Z původní účinné látky vzniká N-desethylovaný metabolit, který inhibuje karboanhydrázu II méně než původní účinná látka, ale zároveň inhibuje i méně aktivní izoenzym karboanhydrázu I (KA-I). Metabolit se také akumuluje v erytrocytech, kde se váže především na KA-I. Dorzolamid se mírně váže na plazmatické proteiny (přibližně z 33 %). Dorzolamid se primárně vylučuje nezměněn močí. Také jeho metabolit se vylučuje močí. Po ukončení terapie se dorzolamid vylučuje z erytrocytů nelineárně a následkem toho dochází zpočátku k rychlému poklesu koncentrace účinné látky. Po něm nastává pomalejší eliminační fáze s biologickým poločasem přibližně čtyři měsíce.Když byl dorzolamid podán perorálně tak, aby simuloval maximální celkovou expozici po dlouhodobém lokálním očním podávání, bylo dosaženo ustáleného stavu za 13 týdnů. Za ustáleného stavu nebyly prakticky ani volná účinná látka ani její metabolit v plazmě přítomny. Stupeň inhibice karboanhydrázy v červených krvinkách byl nižší, než jaký je schopný vyvolat farmakologický účinek na renální funkce nebo respiraci. Podobné výsledky byly pozorovány po dlouhodobém lokálním podávání dorzolamidu. Někteří starší pacienti s renálním poškozením (clearance kreatininu přibližně 30-60 l/min) měli vyšší koncentrace metabolitu dorzolamidu v červených krvinkách, ale nebyly u nich zjištěny významné rozdílyv inhibici karboanhydrázy ani nežádoucí účinky, které by byly ve vztahu k tomuto zjištění.

Timololi maleas:Ve studii plazmatické koncentrace účinné látky u šesti pacientů byla sledována systémová expozice po lokálním podání 0,5% očního roztoku timolol-maleinátu aplikovaného dvakrát denně. Průměrná maximální plazmatická koncentrace po ranní dávce byla 0,46 ng/ml a po odpolední dávce 0,35 ng/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Bezpečnostní profil lokálně i celkově odděleně podaných komponent přípravku je dobře znám. DorzolamidU králíků, kterým byly podávány maternotoxické dávky dorzolamidu spojené s metabolickou acidózou, byly pozorovány vertebrální malformace.TimololStudie na zvířet nevykazovaly teratogenní účinek.Navíc nebyly na zvířatech, kterým byly lokálně podány látky obsažené v přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva v podobě očních roztoků (samostatně nebo v kombinaci), zjištěny žádné nežádoucí účinky. In vitro a in vivo studie každé ze složek neprokázaly mutagenní potenciál. Proto sepo aplikaci přípravku Dorzolamid/Timolol-Teva v terapeutických dávkách neočekává žádné významné riziko ve vztahu k bezpečnosti u lidí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

HyetelosaMannitolDihydrát natrium-citrátuHydroxid sodný (k úpravě pH)Benzalkonium-chloridVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 rokyPo prvním otevření: maximálně 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.Chraňte před chladem a mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Dorzolamid/Timolol-Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok je v bílých LDPE lahvičkách o objemu 5 ml opatřených bílým LDPE kapátkem a uzavřených žlutým HDPE víčkem.Velikost balení:1 x 5 ml (samostatná 5 ml lahvička) 2 x 5 ml (dvě 5 ml lahvičky)3 x 5 ml (tři 5 ml lahvičky)6 x 5 ml (šest 5 ml lahviček)Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/440/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

9.6.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.2.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dorzolamid/Timolol-Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

Dorzolamidum/Timololum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml přípravku obsahuje dorzolamidum 20,0 mg jako dorzolamidi hydrochloridum a timololum 5,0 mg jako timololi maleas.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Hyetelosa, mannitol, natrium-citrát, hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci a benzalkonium-chlorid (jako konzervační látka).Více informací viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok.

5 ml2 x 5 ml3 x 5 ml6 x 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podání.

Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek užívat.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: {MM/YYYY}Zlikvidujte 28 dní po prvním otevření.Otevřeno:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCHPŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,

POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

64/440/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Dorzolamid/Timolol-Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Dorzolamid/Timolol-Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

Dorzolamidum/Timololum

Oční podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek užívat.

3.

POUŽITELNOST

EXP: {MM/YYYY}Zlikvidujte 28 dní po prvním otevření.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.

JINÉ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.