Dorzogen Combi 20 Mg/ml + 5 Mg/ml

Kód 0157196 ( )
Registrační číslo 64/ 349/11-C
Název DORZOGEN COMBI 20 MG/ML + 5 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0157195 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0157196 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0180797 OPH GTT SOL 6X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak DORZOGEN COMBI 20 MG/ML + 5 MG/ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls225963/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml

oční kapky, roztok

dorzolamidum/ timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml používat

3.

Jak se Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE DORZOGEN COMBI 20 MG/ML + 5 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml je kombinace dvou léčivých látek: dorzolamidu a timololu.Dorzolamid patří do skupiny léčivých látek nazývaných „inhibitory karboanhydrázy“. Timolol patří do skupiny léčivých látek nazývaných „beta-blokátory“.

Přípravek Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem (zeleným zákalem), kdy oční kapky obsahující samotný beta-blokátor nejsou dostatečněúčinné.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DORZOGEN COMBI 20 MG/ML + 5 MG/ML POUŽÍVAT

Neužívejte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml -

jestliže jste alergický/á na dorzolamid, timolol, betablokátory nebo nějaké z dalších látek obsažených vpřípravku

- jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký chronický

obstrukční zánět průdušek (závažné plicní onemocnění, které způsobuje pískání, potíže s dechem a/nebo dlouhotrvající kašel).

-

jestliže máte závažnou poruchu ledvin nebo jste se léčil/a s ledvinovými kameny

-

jestliže máte poruchu pH (acidobazické rovnováhy) Vaší krve

-

pokud máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchu rytmu

Pokud si myslíte, že se některé z výše uvedeného vztahuje na Vás, nepoužívejte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml , dokud se neporadíte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml je zapotřebí

Předtím než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře, jestliže jste měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti:o koronární onemocnění srdce (příznaky zahrnují bolest nebo tíseň na hrudi, nedostatek dechu nebo dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlako poruchy srdeční frekvence, jako např. pomalý tlukot srdceo dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoco onemocnění z nedostatečnosti krevního oběhu, jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndromo cukrovku, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvio zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšenéčinnosti

Pokud máte v anamnéze srdeční onemocnění, lékař může chtít monitorovat Vaši tepovou frekvenci a jiné příznaky tohoto onemocnění, během léčby přípravkem Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml .

Informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste měl/a problémy s játry, pokud máte svalovou slabost nebo Vám byla diagnostikována myasthenia gravis.

Také informujte svého lékaře, pokud máte, nebo jste měl/a v minulosti, astma nebo jiné plicní problémy, Prinzmetalovu anginu pectoris (klidové bolesti na hrudi), jiné problémy se srdcem, (včetně některých typů poruch srdečního rytmu, které mají za následek abnormálně pomalou srdeční frekvenci nebo těžké srdeční selhání), oběhové potíže, nízký krevní tlak, cukrovku nebo hypoglykemii (nízká hladina cukru v krvi), problémy se štítnou žlázou a jakoukoli alergie na lék jste užil/a.

Pokud se u Vás objeví zánět spojivek (zarudnutí a podráždění oka), otoky očí nebo očních víček, kožní vyrážkynebo svědění v očích a v okolí očí okamžitě kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být způsobeny alergickou reakcí, nebo to mohou být nežádoucí účinky přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml (Viz „Možné nežádoucí účinky').

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví infekce oka, poranění oka, podstoupíte operaci oka, vyvine se u Vás další reakce nebo zhoršení příznaků.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je důležité, aby Vaše čočky byly odstraněny před použitím očních kapek, a dány zpět do očí až 15 minut po použití očních kapek, protože konzervační látka benzalkonium-chlorid můžekontaktní čočky zabarvit.

Informujte svého lékaře, že používáte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml před operací, protože může nastat náhlý pokles krevního tlaku spojený s anestetikem a timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.

Použití u dětíK dispozici jsou jen omezené zkušenosti s přípravkem Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml u kojenců a dětí.

Použití u starších pacientůVe studiích s dorzolamid/timololem očními kapkami, roztokem byly účinky dorzolamid/timololu očních kapek, roztoku u starších i mladších pacientů podobné.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyDorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat lékyurčené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce. Prosím informujte lékaře nebolékárníka, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval další léky, včetně léků vydávaných bez předpisu.

Je to zvláště důležité v případě, že:- užíváte léky na snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdečních obtíží jako jsou blokátory kalciových kanálů abeta-blokátory nebo digoxin- užíváte chinidin (používaný k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie) nebo digoxin (k léčbě srdečního selhání)- používáte jiné oční kapky, které obsahují beta-blokátory - užíváte jiné inhibitory karboanhydrázy, jako je acetazolamid. Tento typu léku můžete užívat ústy, jako oční kapky, nebo jiným způsobem.- užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jako např. fluoxetin a paroxetin, které se užívají k léčbě depresí nebo jiných onemocnění- užíváte parasympatomimetika, které mohou být předepsány jako pomoc při usnadění močení. Parasympatomimetika jsou také zvláštní typ léčiv, které jsou někdy užívány jako pomoc při obnově normálního pohybu ve střevech. - -užíváte narkotika jako morfin používaný k léčbě středně těžké až těžké bolesti nebo užíváte vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové. Ačkoli není žádný důkaz, že dorzolamid-.hydrochlorid reaguje s kyselinou acetylsalicylovou, je známo,, že některé jiné léky, které jsou příbuzné s dorzolamid-hydrochloridem, a které se podávají ústy, na sebe s kyselinou acetylsalicylovouvzájemně působí- užíváte léky k léčbě cukrovky nebo vysoké hladiny cukru v krvi- užíváte epinefrin (adrenalin)

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nepoužívejte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Nepoužívejte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml , jestliže kojíte. Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml může přecházet do mateřského mléka.Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůDorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml může způsobit nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění u některých pacientů. Neřiďte dopravní prostředky nebo nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje, dokud příznaky neodezní.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid.• Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění oka• O látce benzalkonium-chlorid je známo, že zbarvuje měkké kontaktní čočky. Vyhněte se kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte minimálně 15 minut před znovuzavedením

3.

JAK SE DORZOGEN COMBI 20 MG/ML + 5 MG/ML POUŽÍVÁ

Vždy používejte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vhodné dávkování a trvání léčby stanoví lékař.

Obvyklá dávka je jedna kapka do postiženého oka (očí) 2x denně, například ráno a večer.

Jestliže používáte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml s dalšími očními kapkami, tyto oční kapky mají být vkapávány s odstupem nejméně 10 minut.

Neměňte dávkování přípravku bez konzultace s lékařem. Pokud je nutné léčbu ukončit, kontaktujte ihned svého lékaře.

Nedotýkejte se špičkou kapacího uzávěru očí nebo okolních tkání. Může dojít ke kontaminaci bakteriemi, které mohou způsobit oční infekce vedoucí k vážnému poškození očí, dokonce i ke ztrátě zraku. Aby se předešlomožné kontaminaci lahvičky, zabraňte kontaktu špičky kapacího uzávěru s jakýmkoli povrchem.

Pro zajištění správného dávkování, by konec kapacího uzávěru lahvičky neměl být rozšiřován.

Návod k použití:Před aplikací kapek si umyjte ruce.Může být jednodušší vkapat si kapky do očí před zrcadlem.

1.

Před prvním použitím přípravku se ujistěte, zda je pojistný kroužek na hrdle lahvičky neporušený. U neotevřené lahvičky je malá mezera mezi lahvičkou a krytem normální.

2.

Sejměte kryt lahvičky.

3.

Zakloňte hlavu a jemně stáhněte dolní víčko dolů tak, aby vytvořilo malou kapsu mezi víčkem a okem.

4.

Obraťte lahvičku dnem vzhůru a stlačte, až si do oka aplikujete jednu kapku, podle pokynů Vašeho lékaře.NEDOTÝKEJTE SE PŘITOM ŠPIČKOU KAPÁTKA POVRCHU OKA ANI VÍČKA.

5.

Opakujte kroky 3 a 4 u druhého oka, pokud Vám to doporučil Váš lékař.

6.

Nasaďte zpět kryt lahvičky, a zavřete lahvičku okamžitě poté, co jste ji použil/a.

Po vkápnutí přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se dorzolamid/timolol nedostal do zbytku těla.

Jestliže jste použil/a více přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml, než jste měl/aJe důležité používat přípravek tak, jak to předepsal lékař. Pokud si nakapete do oka více kapek nebo pokud spolknete část obsahu lahvičky, můžete se cítit nedobře, například se může objevit točení hlavy, obtíže s dýcháním, nebo pocit, že se Vaše srdce zpomalilo. Pokud pociťujete některý z výše uvedených příznaků,okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a použít Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml je nutno používat tak, jak Vám předepsal Váš lékař.

Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud ale už je téměř čas na další dávku, vynechanou dávku vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a používat Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml

Pokud chcete používání tohoto léčivého přípravku ukončit, řekněte to nejprve svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucíúčinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu přípravkem Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i dorzolamid/timolol je vstřebávána do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u nitrožilně nebo ústně podávaných látek blokujících beta receptory. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než pokud jsou léky podány např. ústy nebo injekcí. Uvedené nežádoucí účinky zahrnují účinky pozorované u třídy očníchbetablokátorů:Pokud se u Vás objeví alergické reakce, včetně kopřivky, otékání obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, musíte Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml přestat používat a říct to okamžitě svému lékaři.

Dorzolamid/Timolol oční roztok:

Velmi časté (objevují se u více než 1 pacienta z 10): pálení a píchání v oku, porucha chuťového vnímání

Časté (objevují se u 1 až 10 pacientů ze 100):zarudnutí oka a místa kolem oka, a účinky na povrchu oka, otékání a/nebo podráždění oka a místa kolem oka, rozostřené vidění, pocit něčeho v oku (eroze rohovky), slzení nebo svědění oka, zánět vedlejších nosních dutin(pocit tlaku nebo plnosti v nose, tvářích, a za očima, někdy s pulzující bolestí, horečkou, ucpaným nosem a ztrátou čichu)

Méně časté (objevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):ledvinové kameny (často doprovázené náhlou, nesnesitelnou a svíravou bolestí v dolní části zad a/nebo boku, genitálií a třísel nebo břicha)

Vzácné (objevují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):Dušnost, pocit docházejícího dechu, respirační selhání (život ohrožující stav, vzhledem k neschopnosti dýchat), výtok z nosu nebo ucpaný nos, kontaktní dermatitida (zánět kůže v důsledku kontaktu s léčivým přípravkem).

Timolol maleát oční roztok:Časté (objevují se u 1 až 10 pacientů ze 100):bolest hlavy

Méně časté (objevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):Deprese, závratě, pomalý srdeční tep, dušnost, nevolnost, poruchy trávení, únava / slabost.

Vzácné (objevují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):systémový lupus erythematodes (imunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních orgánů), insomnie (nespavost), noční můry, ztráta paměti, brnění nebo znecitlivění rukou a nohou, zhoršení projevů a příznaků myasthenia gravis (onemocnění svalů způsobující pokleslá oční víčka, dvojité vidění, obtíže při mluvení a polykání a někdy svalovou slabost v rukou a nohou), cévní mozková příhoda, zvonění v uchu, nepravidelný srdeční tep, bolest na prsou, palpitace (zrychlený a/nebo nepravidelný srdeční tep), městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění s dušností a otoky dolních končetin v důsledku zadržování tekutiny), infarkt, nízký krevní tlak, otékání nebo chlad rukou a nohou a snížený průtok krve v rukách a nohách, křeče v nohách a/nebo bolest nohou při chůzi (kulhání), dýchavičnost, kašel, průjem, sucho v ústech, ztráta nebo řídnutí vlasů, kožní vyrážka s bílým stříbřitě zbarveným vzhledem (psoriatiformní vyrážka) nebo zhoršení psoriázy, kožní vyrážka, ,

Peyronieho choroba (která může způsobit zakřivení penisu), slabost/únava, alergický typ reakcí, jako je vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech možné otékání rtů, očí a úst, dušnost (sípání).

Neznámé:nízké hladiny glukózy v krvi, cerebrální ischemie (snížení průtoku krve některými částmi mozku), mdloby, atrioventrikulární blok (porucha elektrického vedení srdce), neobvyklá chuť nebo ztráta chuti, bolest břicha,zvracení, kožní vyrážka, bolesti svalů (není způsobeno cvičením), sexuální dysfunkce, snížené libido

Dorzolamid hydrochloridum oční roztok:

Časté (objevují se u 1 až 10 pacientů ze 100):zánět očního víčka, podráždění očního víčka, nevolnost, únava/slabost, bolesti hlavy

Méně časté (objevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):zánět oka

Vzácné (objevují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):závratě, brnění nebo znecitlivění rukou a nohou, podráždění oka včetně zarudnutí a bolesti, tvorba tekutiny pod sítnicí (odchlípnutí cévnatky po filtrační operaci), poklesávání víčka, dvojité vidění, tvorba strupů na očním víčku, otok rohovky (s příznaky poruchy vidění), nízký tlak v oku, krvácení z nosu, podráždění hrdla, sucho v ústech, vyrážka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK DORZOGEN COMBI 20 MG/ML + 5 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítkulahvičky a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml by měl být spotřebován do 28 dnů od prvního otevření lahvičky. Proto musíte lahvičku 4 týdny po prvním otevření vyhodit, a to i v případě, že v ní ještě zbyl roztok. Pro snazšízapamatování si napište datum otevření na místo na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml obsahuje

-

Léčivými látkami jsou dorzolamid a timolol. Jeden mililitr přípravku obsahuje 20 mg dorzolamidu

(jako 22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a 5 mg timololu (jako 6,83 mg timololi maleas). -

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), hyetelosa, bezalkonium-chlorid (jako konzervační látka),dihydrát natrium-citrátu (E331), hydroxid sodný (E524) k úpravě pH a voda na injekci.

Jak Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je sterilní, čirý, mírně viskózní, bezbarvý vodný roztok očních kapek.

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml je v bílé neprůhledné lahvičce z polyethylenu střední hustoty s kapací koncovkou se zatavenou LDPE špičkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem jedna lahvička obsahuje 5 ml roztoku očních kapek.

Velikost balení: 1, 3 nebo 6 lahviček po 5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce:FAMAR S.A., ALIMOS, ATHENS, ŘeckoMYLAN S.A.S., MEYZIEU, FrancieMYLAN S.A.S., SAINT-PRIEST, FranciePHARMATHEN S.A., PALLINI ATTIKIS, Řecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:

Rakousko: Dorzolamid + Timolol Arcana 20 mg/ml + 5 mg/ml - AugentropfenBelgie: Dorzolamide/Timolol Mylan (20+5) mg/ml oogdruppelsBulharsko: Dorzotimologen eye drops 2%/0,5%Česká republika: Dorzogen CombiDánsko: TirzoptFinsko: TirzoptFrancie: Dorzolamide/Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solutionNěmecko: Dorzolamid dura plus 20 mg/ml + 5 mg/ml AugentropfenŘecko: DORZOLAMIDE+TIMOLOL/GENERICS 5mlx2% collIsland: TirzoptIrsko: Dorzolamide/Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solutionItálie: Dorzolamide e timololo Mylan GenericsNorsko: TirzodolPortugalsko: Dorzolamida + Timolol MylanPolsko: DotigenRumunsko: Gloptic 20 mg/5 mg/ml picãturi oftalmice, soluþieSlovinsko: Zortam 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopinaSlovenská republika: Dorzogen CombiŠvédsko: TirzodolŠpanělsko: Dorzolamida Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml, colirio en soluciónNizozemsko: Dorzolamide/Timolol Mylan 20/5 mg/ml, oogdruppels, oplossingVelká Británie: Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls225963/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/mloční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg(jako timololi maleas).Pomocné látky: jeden ml obsahuje 0,075 mg benzalkonium-chloridu.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok

Popis přípravku: čirý, mírně viskózní, bezbarvý vodný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml je indikován k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientůtrpících glaukomems otevřeným úhlem nebo pseudoexfoliativním glaukomem, kdy lokální monoterapie beta-blokátoremnení dostatečně účinná.

4.2 Dávkování a způsob podání

Užívá se jedna kapka přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml dvakrát denně do (spojivkového vaku) postiženého oka.

Používá-li se i další lokálně podávaný oční přípravek, je nutné podávat Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml a druhý lék s nejméně desetiminutovým odstupem.

Systémovou absorbci lze snížit použitím nasolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místníhoúčinku léčiva.

Použití u dětí Účinnost u dětských pacientů nebyla hodnocena.

Bezpečnost u dětských pacientů ve věku do 2 let nebyla hodnocena. (Informace ohledně bezpečnosti u dětských pacientů ve věku ≥ 2 a < 6 let viz bod 5.1).

Pacienty je třeba poučit o tom, aby si před použitím umyli ruce, a o tom, že se konec kapacího uzávěrulahvičky nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání. Pro zajištění správného dávkování, nemá být konec kapacího uzávěru lahvičky rozšiřován.

Je také třeba pacienta varovat, že nesprávné zacházení s očním roztokem může způsobit kontaminaciběžnými bakteriemi, o kterých je ale známo, že mohou být příčinou očních infekcí. Vážné očnípoškození a následná ztráta zraku mohou být následkem použití kontaminovaného roztoku.

Pacienty je nutno informovat o správném používání očních dávkovačů přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml.

Pokyny k použití

1.

Před prvním použitím přípravku zkontrolovat, zda je pojistný kroužek na hrdle lahvičky neporušený. U neotevřené lahvičky je malá mezera mezi lahvičkou a krytem normální.

2.

Sejmout kryt lahvičky.

3.

Pacientova hlava musí být zakloněna a dolní oční víčko lehce stáhnuté tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila „kapsička“.

4.

Obrátit lahvičku dnem vzhůru a stlačit, až se do oka aplikuje jedna kapka. NEDOTÝKAT SE PŘITOM ŠPIČKOU KAPÁTKA POVRCHU OKA ANI VÍČKA.

5.

Opakovat kroky 3 a 4 u druhého oka, pokud je to nutné.

6.

Nasadit opět kryt lahvičky, lahvička musí být uzavřena přímo poté, co byla použita.

4.3

Kontraindikace

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml je kontraindikován u pacientů trpících:- reaktivní onemocnění dýchacích cest včetně astma bronchiale nebo astma bronchiale v anamnéze, těžká forma chronické obstrukční plicní nemoci- sinusová bradykardie, sick sinus syndrom, sinoatriální blokáda, AV blok 2 nebo 3 stupně nekontrolovaný pacemakerem, klinicky zjevné srdeční selhání, kardiogenní šok- těžkou poruchou renální funkce (CrCl < 30 ml/min) nebo hyperchloremickou acidózou- hypersenzitivita na léčivou látku (látky) nebo na pomocné látky

Výše uvedený výčet vychází z kontraindikací pro jednotlivé složky a neplatí souhrnně pro celou kombinaci.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i dorzolamid/timolol jsou absobovány systematicky. Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu, se mohou vyskytnout stejné typy kardiovaskulárních, plicních a ostatních nežádoucích účinků jako u systémových betablokátorů. Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémovéhopodání. Opatření ke snížení systémové absorpce (viz bod 4.2)Srdeční poruchy:U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalovaangina a srdeční selhání) a s antihypertenzní terapií systémovými betablokátory má být kriticky posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měly být sledovány projevy zhoršení onemocnění avýskyt nežádoucích účinků. Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1.stupně mají podávat betablokátory vždy s opatrností.

Cévní poruchyPacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou/nemocí (např. těžká forma Raynaudovy nemoci aneboRaynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností.

Respirační poruchy:U pacientů s astmatem byly v souvislosti s používáním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky včetně úmrtí při bronchospasmu.

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má být Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml používán s opatrností a pouze v případě, že potenciálníprospěšnost léčby převyšuje její možné rizika.

Jaterní poškození Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml nebyl zkoušen u nemocných s jaterním poškozením, a proto má být u těchto nemocných užíván opatrně.

Imunita a přecitlivělost Jako u jiných lokálně podávaných očních přípravků se mohou léčivé látky vstřebávat celkově. Dorzolamid obsahuje sulfonamidovou skupinu, která se vyskytuje také u sulfonamidů. Proto může systémové podání vyvolávat stejné nežádoucí účinky jako sulfonamidy podané vnitřně. Pokud se objeví příznaky závažné alergické reakce nebo hypersenzitivity, přerušte léčbu tímto přípravkem.

Nežádoucí lokální oční účinky, podobné jako u očních kapek s dorzolamid-hydrochloridem, byly hlášeny po podání přípravku s obsahem dorzolamidu a timololu. Jsou-li zjištěny takové reakce, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml.

Anafylaktické reakcePacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergeny v anamnéze, kterým byly podány betablokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovaném vystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakce adrenalinem.

Souběžná terapie Nedoporučuje se současně podávat následující léky: - dorzolamid a perorální inhibitory karboanhydrázy- lokální beta-adrenergní blokátory

Další betablokátoryVliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny v případě, že se timolol podá pacientům, kteří již užívají systémové betablokátory. Klinická odpověď u těchtopacientů má být důkladně podrobně sledována. Používání 2 topických betablokátorů současně se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Vysazení terapie Jako v případě systémových beta-blokátorů je nutno, pokud je zapotřebí u pacientů s ischemickou chorobou srdeční vysadit timolol v oftalmologické indikaci, tuto léčbu vysazovat postupně.

Hypoglykémie/DiabetesPacientům se spontánní hypoglykemií nebo pacientům s labilním diabetem mají být podávány očníbetablokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutní hypoglykémie.

Betablokátory mohou rovněž maskovat příznaky hyperthyroidismu. Náhlé vysazení terapie beta-blokátory může vyvolat zhoršení příznaků.

Terapie beta-blokátory může zhoršit příznaky myasthenia gravis.

Další účinky inhibice karboanhydrázy Terapie perorálními inhibitory karboanhydrázy vedla v důsledku poruch acidobazické rovnováhy ke vzniku urolitiázy, zvláště u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze. I když nebyly při používání očních kapek s obsahem dorzolamidu a timololu pozorovány žádné poruchy acidobazické rovnováhy, občas byla urolitiáza popsána. Protože Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml obsahuje lokální inhibitor karboanhydrázy, který se vstřebává systémově, může u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze používajících přípravek Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/mlexistovat zvýšené riziko urolitiázy.

Ostatní Léčení pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem vyžaduje spolu s látkami snižujícími nitrooční tlak ještě další terapeutické intervence. U těchto pacientů nebyl přípravek s obsahem dorzolamidu a timololu zkoušen.

Korneální poruchyOční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností.U pacientů s již přítomnými chronickými vadami rohovky a/nebo s nitroočními operacemi v anamnéze byly při používání dorzolamidu popsány otoky rohovky a ireverzibilní dekompenzace rohovky. U těchto pacientů je nutno používat lokální dorzolamid opatrně.

Odchlípení chorioidey

Bylo hlášeno odchlípení chorioidey po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujícíchtvorbu komorové tekutiny (např.timolol a acetazolamid).

Chirurgická anestezie

Oční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů (např. adrenalinu). Anesteziologmá být informován, jestli pacient používá timolol.

Stejně jako při aplikaci jiných antiglaukomatik byla u některých pacientů při dlouhodobější terapii popsána snížená odpověď na timolol-maleinát v oftalmologické indikaci. V klinických studiích, v nichž bylo sledováno 164 pacientů po dobu minimálně tří let, nebyl po počáteční stabilizaci pozorován významný rozdíl v průměrném nitroočním tlaku.

Používání kontaktních čoček Přípravek Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml obsahuje jako konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. O benzalkonium-chloridu je známo, že zabarvuje měkké kontaktní čočky.Kontaktní čočky je třeba před aplikací kapek přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/mlvyjmout a znovu se smí nasadit až po 15 minutách po použití přípravku.

Použití u dětíViz bod 5.1.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické klinické studie zaměřené na interakce s timololem nebyly provedeny.

V klinických studiích byl přípravek s obsahem dorzolamidu a timololu užíván společně s následujícími systémově podanými přípravky, aniž byly zjištěny nežádoucí účinky: ACE-inhibitory, blokátory kalciových kanálů, diuretiky, nesteroidními protizánětlivými léky včetně kyseliny acetylsalicylové a hormony (např. estrogenem, insulinem, thyroxinem).

Existuje možnost vzniku aditivního účinku vedoucího k hypotenzi a/nebo k výrazné bradykardii v případě současného podávání očních betablokátorů a perorálních blokátorů kalciových kanálů, beta blokátorů, antiarytmik (včetně amiodaronu), digitalisových glykosidů, parasympatomimetik,guanethidinu.

Byla hlášena zesílená beta blokáda (tj. snížená tepová frekvence, deprese) při současné léčbě CYP2D6inhibitory (tj quinidine, fluoxetine, paroxetine) a timololu.

Dorzolamid je inhibitor karboanhydrázy, a i přesto že je podáván lokálně, je absorbován systémově. V klinických studiích nebyly u tohoto přípravku pozorovány žádné poruchy acidobazické rovnováhy. Nicméně léčba perorálními inhibitory karboanhydrázy byla s takovými poruchami spojena, a v některých případech měla za následek lékové interakce (např. toxicita spojená s terapií vysokými dávkami salicylátů). Proto je třeba vzít v úvahu potenciální riziko u pacientů, užívajících také Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml.

Příležitostně byly hlášeny případy mydriázy, když byly oční betablokátory používány spolu s adrenalinem.

Beta-blokátory mohou zvýšit hypoglykemický účinek antidiabetik.

Perorálně podávané beta-adrenergní blokátory mohou vyvolat rebound hypertenzi, která může následovat po vysazení klonidinu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml se nesmí během těhotenství užívat.

Dorzolamid U těhotných žen nebyly provedeny žádné studie. U králíků měl dorzolamid podávaný v maternotoxických dávkách teratogenní účinek (viz bod 5.3).

Timolol Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá býtpodávána v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2.Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání betablokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykemie) pozorovány u novorozenců, když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud jedorzolamid a timolol podáván matce až do doby porodu, novorozenci mají být první den po narození pečlivě monitorováni.

KojeníNení známo, zda se dorzolamid vylučuje do mateřského mléka. U kojících samic potkanů, jimž byl podán dorzolamid, byl pozorován menší přírůstek tělesné hmotnosti mláďat. Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak, při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství účinné látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové beta blokády u kojence. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2 Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml nemá být používán během těhotenství.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky jako rozostřené vidění mohou ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky specifické pro dorzolamid/timolol. Nežádoucí účinky byly omezeny na ty, které byly již předtím hlášeny po podání dorzolamid-hydrochloridu nebo timolol- maleinátu. Obecně časté nežádoucí účinky byly mírné a nezpůsobovalypřerušení léčby.

V průběhu klinických studií bylo léčeno přípravkem s obsahem dorzolamidu a timololu 1 035 pacientů. Přibližně 2,4 % z nich přerušilo terapii, protože se u nich vyskytly místní oční nežádoucí účinky. Přibližně 1,2 % ze všech pacientů přerušilo léčbu pro lokální nežádoucí účinky naznačující alergii nebo hypersenzitivitu (jako zánět víčka nebo spojivky).

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i dorzolamid/timolol jsou

absorbovány do systémového oběhu. Proto mohou působit podobné nežádoucí účinky, jako bylyzaznamenány u systémových betablokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky patřínežádoucí účinky pozorované u celé třídy očních betablokátorů.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro přípravek s obsahem dorzolamidu a timololu nebo jednu z jeho složek během klinických studií nebo po uvedení léku na trh:

[velmi časté: (≥ 1/10), časté: (≥ 1/100, < 1/10), méně časté: (≥ 1/1 000, < 1/100), vzácné: (≥ 1/10 000, < 1/1 000), velmi vzácné (<1 / 10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit)]

Další nežádoucí účinky byly pozorovány u očních betablokátorů a mohou se vyskytnout po

podání přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml:

Poruchy imunitního systému:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Vzácné: Systémové alergické reakce, včetně angioedému, urtiikarie, lokalizovaného nebo

generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Není známo: Hypoglykemie

Psychiatrické poruchy:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Méně časté: depreseVzácné: Nespavost, noční můry, ztráta paměti

Poruchy nervového systému:Dorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok: Časté: bolest hlavy* Vzácné: závratě*, parestézie* Timolol-maleinát, oční kapky, roztok: Časté: bolest hlavy* Méně časté: závratě*, Vzácné: parestézie*, zvýšený výskyt známek a příznaků myasthenia gravis, , cerebrovaskulární příhoda*Není známo: mozková ischémie, synkopa

Poruchy oka: Dorzolamid/timolol oční kapky, roztok: Velmi časté: pálení a píchání Časté: nastříknutí spojivky, rozostřené vidění, eroze rohovky, svědění oka, slzení

Dorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok:Časté: zánět očního víčka*, podráždění očního víčka* Méně časté: iridocyklitida* Vzácné: podráždění včetně zarudnutí*, bolest*, tvorba krust na očním víčku*, přechodná myopie (která po vysazení léčby vymizela), otoky rohovky*, oční hypotonie*, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)* Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:

Časté: známky a příznaky podráždění oka (např. pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí),

blefaritida*, keratitida*, snížená citlivost rohovky a pocit suchého oka* Méně časté: poruchy zraku včetně refrakčních změn (v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby)*

Vzácné: ptóza, diplopie, odchlípení chorioidey, po filtračním zákroku (viz bod 4.4)Není známo: *, neostré vidění, korneální eroze

Poruchy ucha a labyrintu: Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Vzácné: tinitus*

Srdeční poruchy: Timolol-maleinát, oční kapky, roztok: Méně časté: bradykardie* Vzácné: bolest na hrudi*, palpitace*, otoky*, arytmie*, kongesivní srdeční selhání*, srdeční selhání*, srdeční zástava*, Není známo: atrioventrikulární blok

Cévní poruchy:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Vzácné: hypotenze, Raynaudův fenomén*, syndrom studených rukou a nohou*, klaudikace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Dorzolamid/timolol oční kapky, roztok: Časté: sinusitida Vzácné: dýchavičnost, respirační selhání, rinitida Dorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok: Vzácné: epistaxe* Timolol-maleinát, oční kapky, roztok: Méně časté: dyspnoe* Vzácné: bronchospazmus (převážně u pacientů s již přítomným bronchospastickým onemocněním)*, kašel*

Gastrointestinální poruchy: Dorzolamid/timolol oční kapky, roztok: Velmi časté: porucha chuťového vnímání Dorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok: Časté: nauzea*Vzácné: podráždění hrdla, sucho v ústech* Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Méně časté: nauzea*, dyspepsie*

Vzácné: průjem, sucho v ústech*Není známo: dysgeuzie, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně: Dorzolamid/timolol oční kapky, roztok: Vzácné: kontaktní dermatitida Dorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok: Vzácné: vyrážka* Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:

Vzácné: alopecie*, psoriáziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy*Není známo: kožní vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Vzácné: systémový lupus erythematodes, Není známo: myalgie

Poruchy ledvin a močových cest: Dorzolamid/timolol oční kapky, roztok: Méně časté: urolitiáza

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů: Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:

Vzácné: Peyronieho choroba*Není známo: sexuální dysfunkce, snížené libido*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceDorzolamid-hydrochlorid, oční kapky, roztok: Časté: astenie/únava* Timolol-maleinát, oční kapky, roztok:Méně časté: astenie/únava* *Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány i po uvedení přípravku obsahujícím dorzolamid/timolol oční kapky, roztok na trh. VyšetřeníUžívání přípravku obsahujícím dorzolamid/timolol oční kapky, roztok v klinických studiích nezpůsobilo klinicky významné poruchy elektrolytové rovnováhy.

4.9

Předávkování

O předávkování způsobeném úmyslným nebo náhodným požitím přípravku s obsahem dorzolamidu a timololu u lidí nejsou známé žádné údaje.

Byly hlášeny případy neúmyslného předávkování očním roztokem obsahujícím timololi maleas, které měly za následek celkové účinky podobné těm, které byly pozorovány po systémově podaných beta-blokátorech, jako jsou závrať, bolest hlavy, dušnost, bradykardie, bronchospasmy a zástava srdeční. Nejčastějšími příznaky, které lze očekávat po předávkování dorzolamidem jsou poruchy elektrolytové rovnováhy, rozvoj acidózy a možné účinky na centrální nervový systém.

K dispozici je pouze omezené množství informací ohledně předávkování u člověka náhodným nebo záměrným požitím dorzolamid-hydrochloridu. Při perorálním požití byla popsána ospalost. Při lokální aplikaci byly popsány následující stavy: nauzea, závratě, bolest hlavy, únava, divoké sny a dysfagie.

Léčení předávkování přípravkem musí být symptomatické a podpůrné. Je třeba monitorovat hladinu sérových elektrolytů (zvláště draslíku) a pH krve. Zkoušky prokázaly, že timolol není dobře dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatika a miotika – beta-blokátory, timolol,kombinace.ATC kód: S01ED51

Mechanizmus účinku Přípravek Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid-hydrochlorid a timolol-maleinát. Obě látky snižují zvýšený nitrooční tlak snížením sekrece komorového moku, ale každá jiným mechanizmem účinku. Dorzolamid-hydrochlorid je účinný inhibitor enzymu karboanhydrázy II. Inhibice tohoto enzymu v ciliárních výběžcích snižuje sekreci komorového moku pravděpodobně zpomalením tvorby bikarbonátových iontů s následnou redukcí transportu sodíku a vody. Timolol-maleinát je neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů. Přesný mechanizmus účinku timolol-maleinátu při snižování nitroočního tlaku zatím nebyl jednoznačně stanoven, i když studie s fluoresceinem a tonografické studie ukazují, že převládající účinek může souviset se sníženou tvorbou komorové vody. V některých studiích však byl pozorován i mírně zlepšený odtok komorové vody. Kombinací účinku obou látek dojde k aditivnímu účinku na snížení nitroočního tlaku v porovnání s účinky obou látek podaných samostatně.

Po lokálním podání redukuje přípravek Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml zvýšený nitrooční tlak způsobený glaukomem nebo jinou příčinou. Zvýšený nitrooční tlak znamená velké riziko poškození optického nervu a ztráty zraku při glaukomu.Přípravek Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml snižuje nitrooční tlak bez obvyklých nežádoucích účinků, které se vyskytují při léčbě miotiky, jako jsou slepota, poruchy akomodace a zúžení zornice.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky:

Dospělí pacientiByly provedeny klinické zkoušky s dobou trvání až do 15 měsíců, které srovnávaly účinek přípravku s obsahem dorzolamidu a timololu podaného dvakrát denně (ráno a před spaním) se samostatně a společně podávaným 0,5% roztokem timololu a 2,0% roztokem dorzolamidu u pacientů s glaukomem nebo nitrooční hypertenzí, pro které byla terapie oběma komponentami vhodná. Zahrnovala jak pacienty neléčené, tak neadekvátně léčené pouze timololem. Většina pacientů byla před zařazením do studie léčena lokální monoterapií beta-blokátory. V analýze kombinovaných studií byl účinek přípravku s obsahem dorzolamidu a timololu podaného dvakrát denně na snížení zvýšeného nitroočního tlaku větší než u monoterapie 2% dorzolamidem třikrát denně nebo 0,5% timololem dvakrát denně. Účinek přípravku s obsahem dorzolamidu a timololu na snížení nitroočního tlaku při používání dvakrát denně byl srovnatelný s terapií společně podávaných komponent (dorzolamidu a timololu) dvakrát denně. Snížení nitroočního tlaku bylo po podání léčivého přípravku s obsahem dorzolamidu a timololu pozorováno v průběhu celého dne a přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie.

Pediatričtí pacienti Byla provedena tříměsíční studie, jejímž prvotním cílem bylo stanovení bezpečnosti 2% roztoku dorzolamid-hydrochloridu u dětí mladších 6 let. V této studii nebyl u 30 pacientů ve věku od 2 do 6 let, kteří dostávali přípravek s obsahem dorzolamidu a timololu v otevřené fázi studie (open-label), zvýšený nitrooční tlak léčen dorzolamidem nebo timololem v monoterapii. Účinnost u těchto pacientlů nebyla stanovena. V této malé skupině pacientů, kteří dostávali dvakrát denně přípravek s obsahem dorzolamidu a timololu, byl přípravek 19 pacienty dobře snášen po celou dobu léčby a u 11 pacientů byla léčba přerušena kvůli operaci, změně léčby a z jiných důvodů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dorzolamid-hydrochlorid:

Ve srovnání s perorálně podanými inhibitory karboanhydrázy dovoluje lokální aplikace dorzolamid-hydrochloridu přímo do oka podat podstatně nižší dávky a omezit tak množství léčivé látky, které se dostane do celého organizmu. V klinických zkouškách proto došlo ke snížení nitroočního tlaku bez poruch acidobazické rovnováhy a hladin elektrolytů, což je charakteristické pro inhibitory karboanhydrázy podané perorálně.

Po lokálním podání se dorzolamid dostává také do systémové cirkulace. Aby bylo možné odhadnout, k jaké inhibici enzymu karboanhydrázy dojde v celém organizmu, byly stanovovány koncentrace léčivé látky a jejích metabolitů v plazmě a erytrocytech a inhibice karboanhydrázy v erytrocytech. V průběhu dlouhodobého podávání se dorzolamid akumuluje v erytrocytech. Selektivně se zde váže na karboanhydrázu II, zatímco v plazmě se udržují extrémně nízké koncentrace léčivé látky. Z původní léčivé látky vzniká N-desethylovaný metabolit, který inhibuje karboanhydrázu II méně než původní léčivá látka, ale zároveň inhibuje i méně aktivní izoenzym karboanhydrázu I (KA-I). Metabolit se také akumuluje v erytrocytech, kde se váže především na KA-I. Dorzolamid se mírně váže na plazmatické proteiny (přibližně z 33 %). Dorzolamid se primárně vylučuje nezměněn močí. Také jeho metabolit se vylučuje močí. Po ukončení terapie se dorzolamid vylučuje z erytrocytů nelineárně a následkem toho dochází zpočátku k rychlému poklesu koncentrace léčivé látky. Po něm nastává pomalejší eliminační fáze s biologickým poločasem přibližně čtyři měsíce.

Když byl dorzolamid podán perorálně tak, aby simuloval maximální celkovou expozici po dlouhodobém lokálním očním podávání, bylo dosaženo ustáleného stavu za 13 týdnů. Za ustáleného stavu nebyly prakticky ani volná léčivá látka ani její metabolit v plazmě přítomny. Stupeň inhibice karboanhydrázy v červených krvinkách byl nižší, než jaký je schopný vyvolat farmakologický účinek na renální funkce nebo respiraci. Podobné výsledky byly pozorovány po dlouhodobém lokálním podávání dorzolamidu. Někteří starší pacienti s renálním poškozením (clearance kreatininu přibližně 30-60 l/min) měli vyšší koncentrace metabolitu dorzolamidu v červených krvinkách, ale nebyly u nich zjištěny významné rozdíly v inhibici karboanhydrázy ani nežádoucí účinky, které by byly ve vztahu k tomuto zjištění.

Timolol-maleinát:

Ve studii plazmatické koncentrace léčivé látky u šesti pacientů byla sledována systémová expozice po lokálním podání 0,5% očního roztoku timolol-maleinátu aplikovaného dvakrát denně. Průměrná maximální plazmatická koncentrace po ranní dávce byla 0,46 ng/ml a po odpolední dávce 0,35 ng/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnostní profil lokálně i celkově odděleně podaných komponent přípravku je dobře znám.

Dorzolamid U králíků, kterým byly podávány maternotoxické dávky dorzolamidu spojené s metabolickou acidózou, byly pozorovány vertebrální malformace.

TimololStudie na zvířatech nevykazovaly teratogenní účinek.

Navíc nebyly na zvířatech, kterým byly lokálně podány látky obsažené v přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml v podobě očních roztoků (samostatně nebo v kombinaci), zjištěny žádné nežádoucí účinky. In vitro a in vivo studie každé ze složek neprokázaly mutagenní potenciál. Proto se po aplikaci přípravku Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml v terapeutických dávkách neočekává žádné významné riziko ve vztahu k bezpečnosti u lidí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol (E421)HyetelosaDihydrát natrium-citrátu (E331)Hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)Benzalkonium-chloridVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření: 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílá neprůhledná lahvička z polyethylenu střední hustoty s kapací koncovkou se zatavenou LDPEšpičkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem, krabička.

Velikost balení: 1 x 5 ml lahvička, 3 x 5 ml lahvička nebo 6 x 5 ml lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/349/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.5.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUkrabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

dorzolamidum/ timololum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg(jako timololi maleas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: mannitol (E421), hyetelosa, bezalkonium-chlorid, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný k úpravě pH a voda na injekci.

Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok, 1 lahvička s 5 ml3 lahvičky po 5 ml6 lahviček po 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podání.Pouze k zevnímu použití.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím odstraňte kontaktní čočky.Sterilní až do prvního otevření.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

Po prvním otevření spotřebujte do 28 dnů.Datum otevření:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/349/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Dorzogen Combi

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALUlahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

dorzolamidum/ timololum

Oční podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP:Po prvním otevření spotřebujte do 28 dnů.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.