Dortimpos 20 Mg/ml + 5 Mg/ml

Kód 0160693 ( )
Registrační číslo 64/ 594/11-C
Název DORTIMPOS 20 MG/ML + 5 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0160692 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0160693 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0160694 OPH GTT SOL 6X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak DORTIMPOS 20 MG/ML + 5 MG/ML

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls227491/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DORTIMPOS 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

(dorzolamidum / timololum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je DORTIMPOS a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DORTIMPOS používat

3.

Jak se DORTIMPOS používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak DORTIMPOS uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE DORTIMPOS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

DORTIMPOS obsahuje dorzolamid a timolol. Dorzolamid patří do skupiny léčiv známých jako inhibitory karboanhydrázy. Timolol patří do skupiny léčiv známých jako betablokátory.Tato léčiva v kombinaci snižují nitrooční tlak.

Oční kapky DORTIMPOS se používají k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku (glaukomu), pokud léčba očními kapkami obsahujícími samotný betablokátor nesníží nitrooční tlak dostatečně.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKDORTIMPOS POUŽÍVAT

Nepoužívejte DORTIMPOS jestliže máte nebo jste někdy měl/a dýchací potíže, jako je např. astma, nebo pokud máte

chronickou obstrukční plicní nemoc;

jestliže máte některá srdeční onemocnění, včetně některých poruch srdečního rytmu vedoucích k abnormálně pomalé tepové frekvenci nebo k těžkému srdečnímu selhání;

jestliže máte závažné problémy s ledvinami;

 jestliže máte nadměrnou kyselost krve způsobenou tvorbou chloridů v krvi

(hyperchloremická acidóza);

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dorzolamid-hydrochlorid, timolol-maleinát

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

2

Pokud si nejste jist/a, zda je DORTIMPOS pro Vás vhodný, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití DORTIMPOS je zapotřebíŘekněte svému lékaři o všech svých současných i dřívějších zdravotních problémech, zejména pokud trpíte některým z následujících stavů:

jakýmikoli plicními problémy,

srdečními problémy,

oběhovými problémy,

nízkým krevním tlakem,

cukrovkou,

nízkou hladinou cukru v krvi,

problémy se štítnou žlázou,

svalovou slabostí, nebo pokud Vám byla diagnostikována myasthenia gravis.

Pokud Vám bude během léčby přípravekem DORTIMPOS diagnostikována ischemická choroba srdeční a budete muset přestat používat tyto kapky, je třeba dávku postupně snižovat.

Informujte svého lékaře, pokud jste utrpěli poranění oka anebo máte podstoupit operaci očí.

Pokud u Vás dojde k některým z následujících problémů, přestaňte oční kapky používat a ihned se obraťte na svého lékaře:

oční infekce, podráždění oka nebo nové oční problémy, např. zarudnutí oka nebo otok očního víčka, nebo zhoršení příznaků,

máte-li příznaky alergické reakce. Viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“. Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění, dýchací potíže nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To se může týkat jak léků užívaných v nedávné době, tak i léků, které máte v plánu užívat v blízké budoucnosti.

Předchozí upozornění je zvláště důležité při užívání

léků na vysoký krevní tlak,

léků na srdeční onemocnění,

léků na cukrovku,

některých silných léků proti bolesti, jako je např. kodein nebo morfin,

inhibitorů monoaminooxidázy (MAO)

vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové (např. Acylpyrinu),

léků na depresi.

Následující léky se s přípravkem DORTIMPOS nesmí užívat

jiné oční kapky, které rovněž obsahují dorzolamid nebo jiné inhibitory

karboanhydrázy,

inhibitory karboanhydrázy užívané perorálně,

jiné oční kapky obsahující betablokátory.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3

Používání v těhotenstvíDORTIMPOS nemáte používat v těhotenství. Řekněte svému lékaři, jste-li těhotná, myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo zamýšlíte otěhotnět.

Používání při kojeníPokud je nutná léčba přípravkem DORTIMPOS, kojení se nedoporučuje. Řekněte svému lékaři, jestli kojíte nebo zamýšlíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPoužívání DORTIMPOS může způsobit nežádoucí účinky, jako je např. rozmazané vidění, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se necítíte dobře a pokud nevidíte jasně.

Důležité informace o některých složkách DORTIMPOSKonzervační prostředek v očních kapkách DORTIMPOS, benzalkonium-chlorid, může způsobit podráždění očí. Proto se DORTIMPOS nemá používat, pokud používáte kontaktní čočky. Před vkápnutím očních kapek do očí vyjměte kontaktní čočky a vyčkejte alespoň 15 minut, než si je znovu nasadíte. O tomto konzervačním prostředku je rovněž známo, že mění barvu měkkých kontaktních čoček.

3.

JAK SE DORTIMPOS POUŽÍVÁ

Vždy používejte DORTIMPOS přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám řekne, kolik kapek přípravku DORTIMPOS přesně potřebujete a jak dlouho je máte používat.

Obvyklá dávka je jedna kapka ráno a jedna kapka večer do postiženého oka/očí.

Pokud používáte DORTIMPOS spolu s jakýmikoli jinými očními kapkami, vyčkejte alespoň 10 minut po vkápnutí jedné kapky očních kapek a pak teprve vkápněte do oka/očí jiné oční kapky.

Neměňte dávku tohoto léku bez předchozí porady se svým lékařem.

Nedopusťte, aby se kapátko dotklo Vašeho oka nebo okolí oka. Mohlo by se kontaminovat bakteriemi, které mohou způsobit oční infekce vedoucí k závažnému poškození oka čidokonce ke ztrátě zraku. Aby se předešlo možné kontaminaci kapací lahvičky, umyjte si před použitím tohoto léku ruce a držte špičku kapátka tak, aby se nedotkla jakéhokoli povrchu. Pokud se domníváte, že by lék mohl být kontaminován, nebo pokud u Vás dojde k oční infekci, obraťte se okamžitě na svého lékaře a zeptejte se, zda máte dále tuto lahvičku používat.

Návod k použití 1. Než poprvé lahvičku otevřete, ujistěte se, že je uzávěr neporušen. 2. Lahvičku otevřete otočením uzávěru doleva.3. Zakloňte hlavu a jemně stáhněte dolů dolní oční víčko, aby se mezi okem a očním víčkem

vytvořila kapsička.

4. Držte lahvičku dnem vzhůru a jemně ji ve střední části stiskněte palcem a ukazovákem, až

4

do kapsičky vykápne jedna kapka. Nedopusťte, aby se kapátko dotklo oka nebo očníhovíčka.

5. V případě, že Vás tak Váš lékař instruoval, opakujte kroky 3 a 4 i u druhého oka.6. Zašroubuje uzávěr zpět na lahvičku. Neutahujte jej nadměrnou silou.

Pokud cítíte, že účinek DORTIMPOS je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětíPoužití DORTIMPOS u dětí se nedoporučuje.

Použití u pacientů s poškozenou funkcí jaterPokud máte nebo jste měl/a problémy s játry, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste použil/a více DORTIMPOS než jste měl/aPokud jste do oka vkápl/a příliš mnoho kapek nebo pokud jste požil/a jakékoli množství obsahu lahvičky, můžete pociťovat závratě, mít dýchací potíže nebo si povšimnout, že máte pomalejší puls. Pokud k tomu dojde, obraťte se okamžitě na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a použít dávku Je důležité, abyste používal/a DORTIMPOS podle pokynů svého lékaře.Pokud si zapomenete aplikovat dávku, vkápněte si kapku co nejdříve. Pokud už je téměř doba pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a aplikujte další dávku jako obvykle.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a používat DORTIMPOSPokud chcete přestat používat tento lék, poraďte se předem se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DORTIMPOS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Nežádoucí účinky mohou být:

 velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů) méně časté (postihují více než 1 z 1 000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů) vzácné (postihují více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů)

Některé příznaky vyžadují okamžité lékařské ošetření. Pokud se u Vás některý z nich vyskytne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

závažné alergické reakce: příznaky mohou zahrnovat vyrážku, svědění, dýchací potíže nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté:

hořká chuť v ústech,

pálení a píchání v oku/očích.

5

Časté:

zarudnutí oka/očí, rozmazané vidění, slzení nebo svědění v oku/očích,

oteklá nebo podrážděná oční víčka, snížená citlivost rohovky, syndrom suchého oka,

zánět čelních paranazálních (vedlejších nosních) dutin,

bolest hlavy,

pocit nemoci,

únava.

Méně časté:

zánět duhovky,

narušené vidění,

dušnost,

trávicí potíže,

ledvinné kameny,

závratě,

deprese,

zpomalení srdeční akce,

mdloby.

Vzácné:

pokles horního očního víčka,

dvojité vidění,

podráždění očí, včetně zarudnutí očí, bolesti očí, strupů na očních víčkách, zánětu rohovky,

nízký nitrooční tlak,

obtížné dýchání,

rýma (výtok z nosu),

krvácení z nosu,

dušnost v důsledku spasmu svalů dýchacích cest (bronchospasmus),

kašel,

průjem,

podráždění hrdla,

sucho v ústech,

podráždění kůže,

těžké kožní reakce, jako např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza,

vyrážka,

padání vlasů,

vyrážka podobná lupénce nebo zhoršení lupénky,

reakce podobné alergickým, jako např. kožní vyrážka, kopřivka a svědění,

zánětlivá kožní a střevní onemocnění (systémový lupus erythematodes),

pocity píchání/bodání,

nespavost,

noční můry,

ztráta paměti,

zhoršení svalové slabosti (myasthenia gravis),

snížené libido,

mrtvice,

ušní šelest,

nízký krevní tlak,

bolest na hrudi,

6

bušení srdce,

hromadění tekutin,

nepravidelná srdeční akce, srdeční selhání, srdeční zástava,

křeče a/nebo bolest v dolních končetinách při chůzi (klaudikace),

studené ruce a nohy (Raynaudův syndrom),

nerovnoměrné ztvrdnutí pojivové tkáně penisu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK DORTIMPOS CHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Po prvním otevření může být DORTIMPOS používán po dobu 4 týdnů, pokud je uchováván při teplotě do 25°C.

DORTIMPOS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „EXP“.První dvě číslice označují měsíc; poslední čtyři číslice označují rok.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co DORTIMPOS obsahuje

 Léčivými látkami jsou dorzolamid a timolol. Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (ve

formě hydrochloridu) a 5 mg timololu (ve formě maleinátu).

 Dalšími složkami jsou mannitol (E421), dihydrát natrium-citrátu (E331), hyetelosa,

benzalkonium-chlorid, hydroxid sodný (E524) a voda na injekcie.

Jak DORTIMPOS vypadá a co obsahuje toto baleníDORTIMPOS jsou čiré, bezbarvé až téměř bezbarvé, mírně viskózní oční kapky v roztoku. DORTIMPOS je dostupný v balení s 1, 3 nebo 6 lahvičkami s kapátkem o objemu 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceURSAPHARM spol. s. r. o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika Tel.: + 323 622 750, Fax.: + 323 622 649, email: info@ursapharm.cz

VýrobceRAFARM S.A., Paiania Attici 19002, Poštovní přihrádka 37, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls227491/2009

Souhrn údajů o přípravku

DORTIMPOS 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

DORTIMPOS 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg, což odpovídá dorzolamidum 20mg, a timololi maleas 6,83 mg, což odpovídá timololum 5 mg.

Pomocné látky: Jeden ml roztoku očních kapek obsahuje 0,075 mg benzalkonium-chloridu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok.

Čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý, mírně viskózní roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Je indikován v léčbě zvýšeného nitroočního tlaku (IOP) u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s pseudoexfoliativním glaukomem, pokud topická monoterapie betablokátorynení dostačující.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pediatrická populace

Účinnost u pediatrických pacientů nebyla stanovena.

Bezpečnost u pediatrických pacientů mladších dvou let nebyla stanovena. (Informace obezpečnosti u pediatrických pacientů ve věku 2 roky a <6 let jsou uvedeny v bodě 5.1).

2

Doporučené dávkování pro dospělé (včetně starších osob)Dávka je jedna kapka přípravku DORTIMPOS do (spojivkového vaku) postiženého oka/očí dvakrát denně.

Pokud se používá jiný topický přípravek, musí být DORTIMPOS a tento jiný přípravek podávány v odstupu nejméně deseti minut.

Způsob podáníPacienty je nutno poučit, aby si před použitím umyli ruce a zabránili kontaktu špičky kapací lahvičky s okem a okolními strukturami.

Pacienty je nutno také poučit, že při nesprávné manipulaci se oční roztoky mohou kontaminovat běžnými bakteriemi, které způsobují oční infekce. V důsledku použití kontaminovaných roztoků může dojít k závažnému poškození oka a následné ztrátě zraku.

Kontaktní čočky je nutno před vkápnutím očních kapek vyjmout. Zpět mohou být do oka nasazeny po 15 minutách.

Pacienti musí být informováni, jak správně manipulovat s lahvičkami přípravku DORTIMPOS.

Pokyny k použití

1. Než pacient poprvé otevře lahvičku, ujistí se, že je uzávěr neporušen. 2. Lahvičku otevře otočením uzávěru doleva.3. Zakloní hlavu a jemně stáhne dolů dolní oční víčko, aby se mezi okem a očním

víčkem vytvořila kapsička.

4. Pacient drží lahvičku dnem vzhůru a jemně ji ve střední části stiskne palcem

a ukazovákem, až do kapsičky vykápne jedna kapka. PACIENT NESMÍ DOPUSTIT, ABY SE KAPÁTKO DOTKLO OKA NEBO OČNÍHO VÍČKA.

5. V případě, že tak pacienta lékař instruoval, opakuje kroky 3 a 4 i u druhého oka.6. Zašroubuje uzávěr zpět na lahvičku. Neutahuje jej nadměrnou silou.

4.3 Kontraindikace

DORTIMPOS je kontraindikován u pacientů s:

• reaktivním onemocněním dýchacích cest (včetně bronchiálního astmatu, nebo pokud má pacient bronchiální astma v anamnéze) či se závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí,

• sinusovou bradykardií, atrioventrikulárním blokem druhého a třetího stupně, zjevným srdečním selháním, kardiogenním šokem, • závažným poškozením ledvin (CrCl < 30 ml/min) nebo s hyperchloremickou acidózou,

• přecitlivělostí na jednu nebo obě léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Výše uvedené kontraindikace jsou založeny na jednotlivých látkách a nejsou specifické pro jejich kombinaci.

3

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární/respirační reakce

Stejně jako u jiných topicky aplikovaných očních přípravků může i u tohoto léčivého přípravku dojít k systémové absorpci. Timolol je betablokátor. Proto u topické aplikace může dojít ke stejným typům nežádoucích účinků jako u systémového podání betablokátorů, včetně zhoršení Prinzmetalovy anginy, zhoršení závažných periferních i centrálních poruch cirkulace a hypotenze.

Vzhledem k přítomnosti timolol-maleinátu musí být před zahájením léčby přípravkem DORTIMPOS učiněna náležitá opatření týkající se rizika srdečního selhání. U pacientů s anamnézou závažného srdečního onemocnění je nutno průběžně hledat známky srdečního selhání a kontrolovat pulsovou frekvenci.

Po podání timolol-maleinátu byly hlášeny respirační a kardiální reakce, včetně úmrtí v důsledku bronchospasmu u pacientů s astmatem a vzácně také úmrtí v souvislosti se srdečním selháním.

Jaterní poškození

Oční kapky s dorzolamidem/timololem nebyly u pacientů s jaterním poškozením zkoumány, a proto musí být u takových pacientů používány s opatrností.

Imunologie a přecitlivělost

Stejně jako u jiných topicky aplikovaných očních přípravků může i u tohoto léčivého přípravku dojít k systémové absorpci. Dorzolamid obsahuje sulfonamidovou skupinu, která je obsažena také v sulfonamidech. Proto může u topické aplikace dojít ke stejným typům nežádoucích účinků jako u systémového podání sulfonamidů, a to včetně závažných reakcí, jako je např. Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Dojde-li ke známkám závažných reakcí nebo přecitlivělosti, přestaňte tento přípravek používat.

U očních kapek s dorzolamidem/timololem byly pozorovány lokální oční nežádoucí účinky podobné účinkům pozorovaným u očních kapek s dorzolamid-hydrochlorid. Pokud k takovým reakcím dojde, je nutno zvážit ukončení podávání přípravku DORTIMPOS.

Při užívání betablokátorů mohou mít pacienti s anamnézou atopických reakcí nebo těžkých anafylaktických reakcí na různé alergeny silnější reakci na náhodné, diagnostické čiopakované terapeutické vystavení takovým alergenům. Takoví pacienti nemusejí reagovat na obvyklé dávky adrenalinu použitého v léčbě anafylaktických reakcí.

Konkomitantní léčba

Nedoporučuje se následující konkomitantní léčba:

− dorzolamid a perorální inhibitory karboanhydrázy,

− topické betaadrenergní blokátory.

4

Vysazení léčby

Pokud je nutné vysazení očního timololu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, musí být léčba – stejně jako u systémových betablokátorů – vysazována postupně.

Další účinky betablokády

Léčba betablokátory může u pacientů s diabetem mellitus nebo hypoglykemií maskovat některé příznaky hypoglykemie.

Léčba betablokátory může maskovat některé příznaky hyperthyreoidismu. Náhlé vysazení léčby betablokátory může urychlit zhoršení příznaků.

Léčba betablokátory může zhoršit příznaky myasthenia gravis.

Další účinky inhibice karboanhydrázy

Léčba perorálními inhibitory karboanhydrázy je dávána do souvislosti s urolitiázou v důsledku poruch acidobazického hospodářství, zejména u pacientů s anamnézou ledvinových kamenů. Ačkoli u oční kapky s dorzolamidem/timololem nebyly pozorovány poruchy acidobazického rovnováhy, urolitiáza byla vzácně hlášena. Protože DORTIMPOSobsahuje topický inhibitor karboanhydrázy, který je absorbován systémově, mohou býtpacienti s ledvinnými kameny v anamnéze při používání přípravku DORTIMPOS vystaveni zvýšenému riziku urolitiázy.

Jiné

Léčba pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem vyžaduje kromě očníchhypotenzivních přípravků i další léčebné intervence. Účinky očních kapeks dorzolamidem/timololem nebyly u pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlemzkoumány.

U pacientů s preexistujícími chronickými korneálními defekty a/nebo intraokulárním operačním výkonem v anamnéze byl při používání dorzolamidu hlášen korneální edém a ireverzibilní korneální dekompenzace. U takových pacientů má být topický dorzolamid používán s opatrností.

Po filtračních výkonech a podávání přípravků k supresi produkce moku bylo hlášeno odchlípení chorioidey doprovázené oční hypotonií.

Jako u antiglaukomatik byla u některých pacientů po déletrvající léčbě hlášena snížená odpověď na oční timolol maleinát. V klinických studiích sledujících 164 pacientů po dobu nejméně tří let však po iniciální stabilizaci nebyl pozorován významný rozdíl v hodnotách průměrného nitroočního tlaku.

Používání kontaktních čoček

DORTIMPOS obsahuje konzervační prostředek benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a vyčkejte alespoň 15 minut, než si je

5

opět nasadíte. O benzalkonium-chloridu je známo, že mění barvu měkkých kontaktních čoček.

Použití v pediatrii

Viz bod 5.1

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Dorzolamid jako složka tohoto léčivého přípravku je inhibitor karboanhydrázy, a přestože je podáván topicky, absorbuje se systémově. V klinických studiích nebyl oční roztok dorzolamid- hydrochloridu spojován s poruchami acidobazické rovnováhy. Tyto poruchy však byly hlášeny u perorálních inhibitorů karboanhydrázy a v některých případech způsobovaly interakce (např. toxicitu spojenou s vysokými dávkami salicylátů). Proto je u pacientů léčených přípravkem DORTIMPOS nutno zvážit riziko výskytu takových interakcí.

Na dorzolamidu/timololu nebyly provedeny specifické studie lékových interakcí.

V klinických studiích byly oční kapky s dorzolamidem/timololem používány současně s následujícími systémovými léky, aniž by byly prokázány nežádoucí interakce: ACE-inhibitory, blokátory kalciových kanálů, diuretika, nesteroidní protizánětlivé léky (včetně kyseliny acetylsalicylové) a hormony (např. estrogen, insulin, thyroxin).

Existuje však možnost aditivních účinků a vzniku hypotenze a/nebo významné bradykardie, pokud je oční roztok obsahující timolol-maleinát podáván spolu s perorálními blokátory kalciových kanálů, léky snižujícími katecholaminy či s beta-adrenergními blokátory, antiarytmiky (včetně amiodaronu), digitalisovými glykosidy, parasympatomimetiky, narkotiky a inhibitory monoaminoxidázy (MAO).

Při kombinované léčbě inhibitory CYP2D6 (např. chinidinem, SSRI) a timololem byla hlášena potencovaná systémová beta-blokáda (např. snížená tepová frekvence, deprese).

Přestože má samotný DORTIMPOS malý nebo žádný účinek na velikost pupily, byl příležitostně při současném použití očního timolol-maleinátu a epinefrinu (adrenalinu) hlášenvýskyt mydriázy.

Betablokátory mohou zvyšovat hypoglykemický účinek antidiabetických léků.

Perorální betaadrenergní blokátory mohou exacerbovat „rebound“ hypertenzi, ke které může dojít po vysazení klonidinu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

DORTIMPOS nemá být používán během těhotenství.

Dorzolamid

6

Žádné příslušné klinické údaje o expozici v těhotenství nejsou k dispozici. U králíků měl dorzolamid teratogenní účinek v dávkách toxických pro matku (viz bod 5.3).

Timolol

V dobře kontrolovaných epidemiologických studiích se systémovými betablokátory nebyly prokázány teratogenní účinky, u plodů a novorozenců však byly pozorovány některé farmakologické účinky, jako např. bradykardie. Pokud je DORTIMPOS podáván až do porodu, musí být novorozenec během prvních dnů života pečlivě monitorován.

Kojení

Není známo, zda se dorzolamid vylučuje do mateřského mléka. U mláďat samic potkanů v laktaci, kterým byl dorzolamid podáván, byl pozorován nižší přírůstek tělesné hmotnosti. Timolol se dostává do mateřského mléka. Pokud je nutná léčba přípravkem DORTIMPOSkojení se nedoporučuje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky, např. rozmazané vidění, mohou ovlivnit schopnost některých pacientů řídit a/nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

V klinických studiích nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky specifické pro oční kapky obsahující jak dorzolamid-hydrochlorid, tak i timolol-maleinát; nežádoucí účinky byly omezeny na nežádoucí účinky popsané dříve u dorzolamid- hydrochloridu a/nebo timolol-maleinátu.

V klinických studiích bylo očními kapkami obsahujícími jak dorzolamid-hydrochlorid, tak i timolol-maleinát léčeno 1035 pacientů. Přibližně 2,4 % ze všech pacientů ukončilo léčbu očními kapkami z důvodu výskytu nežádoucích očních reakcí, přibližně 1,2 % ze všech pacientů ukončilo léčbu kvůli lokálním nežádoucím příznakům ukazujícím na alergii nebo hypersenzitivitu (jako např. zánět víček nebo konjunktivitida).

U očních kapek obsahujících jak dorzolamid-hydrochlorid, tak timolol-maleinát, anebo u očních kapek obsahujících jednu z těchto složek byly během klinických studií anebo po uvedení na trh hlášeny následující nežádoucí reakce:

[Velmi časté: ( 1/10), časté: ( 1/100 až <1/10), méně časté (1/1 000 až <1/100) a vzácné (1/10 000 to <1/1 000).

Poruchy nervového systému:

Oční kapky s dorzolamid-hydrochloridem, roztok:

Časté: bolest hlavy*

7

Vzácné: závratě*, parestezie*

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Časté: bolest hlavy*

Méně časté: závratě*, deprese*

Vzácné: nespavost*, noční můry*, ztráta paměti, parestézie*, zhoršení známek a příznaků myasthenia gravis, snížené libido*, cerebrovaskulární příhoda*

Poruchy oka:

Oční kapky s dorzolamidem a timololem, roztok:

Velmi časté: pálení a píchání

Časté: konjunktivální injekce, rozmazané vidění, korneální eroze, svědění očí, slzení

Oční kapky s dorzolamid-hydrochloridem, roztok:

Časté: zánět očních víček*, podráždění očních víček*

Méně časté: iridocyklitida*

Vzácné: podráždění zahrnující zarudnutí*, bolest*, tvorbu strupů na očních víčkách*, přechodnou myopii (která vymizí po ukončení léčby), edém rohovky*, oční hypotonie*, odchlípení chorioidey (po filtračním výkonu)*

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Časté: známky a příznaky očního podráždění zahrnující blefaritidu*, keratitidu*, sníženoucitlivost rohovky a syndrom suchého oka*

Méně časté: poruchy vidění včetně změn refrakce (vyskytují se v některých případech v důsledku vysazení miotické terapie)*

Vzácné: ptóza, diplopie, odchlípení chorioidey (po filtračním výkonu)*

Poruchy ucha a labyrintu:

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Vzácné: tinitus*

Srdeční poruchy:

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Méně časté: bradykardie

8

Vzácné: bolest na hrudi*, palpitace*, arytmie*, kongestivní srdeční selhání*, srdeční blok*, srdeční zástava*

Cévní poruchy:

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok

Méně časté: synkopa*

Vzácné: hypotenze*, edémy*, cerebrální ischemie, klaudikace, Raynaudův syndrom*, studené ruce a nohy*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Oční kapky s dorzolamidem a timololem, roztok:

Časté: sinusitida

Vzácné: dušnost, respirační selhání, rinitida

Oční kapky s dorzolamid-hydrochloridem, roztok:

Vzácné: epistaxe*

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Méně časté: dyspnoe*

Vzácné: bronchospasmus (převážně u pacientů s preexistujícím bronchospastickým onemocněním)*, kašel*

Gastrointestinální poruchy:

Oční kapky s dorzolamidem a timololem, roztok:

Velmi časté: poruchy chuti

Oční kapky s dorzolamid-hydrochloridem, roztok:

Časté: nausea*

Vzácné: podráždění hrdla, sucho v ústech*

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Méně časté: nauzea*, dyspepsie*

Vzácné: průjem, sucho v ústech*

9

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Oční kapky s dorzolamidem a timololem, roztok:

Vzácné: kontaktní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza

Oční kapky s dorzolamid-hydrochloridem, roztok:

Vzácné: vyrážka*

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Vzácné: alopecie*, psoriáziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Vzácné: systémový lupus erythematodes

Poruchy ledvin a močových cest:

Oční kapky s dorzolamidem a timololem, roztok:

Méně časté: urolitiáza

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Vzácné: Peyronieho nemoc*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Oční kapky s dorzolamidem a timololem, roztok:

Vzácné: známky a příznaky systémových alergických reakcí včetně angioedému, kopřivky, svědění, vyrážky, anafylaxe, vzácně bronchospasmu

Oční kapky s dorzolamid-hydrochloridem, roztok:

Časté: astenie/únava*

Oční kapky s timolol-maleinátem, roztok:

Méně časté: astenie/únava*

*Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány rovněž v případě roztoku očních kapek obsahujících dorzolamid a timolol po uvedení na trh.

10

Laboratorní nálezy

Roztok očních kapek s dorzolamidem a timololem nebyl v klinických studiích spojen s klinicky významnými poruchami elektrolytového hospodářství.

4.9 Předávkování

K dispozici nejsou žádná data týkající se předávkování u lidí náhodným či úmyslným požitím přípravku DORTIMPOS.

Příznaky

Byla hlášena neúmyslná předávkování očním roztokem timolol-maleinátu vedoucí k systémovým účinkům podobným účinkům pozorovaným u systémových betablokátorů, jako jsou závratě, bolest hlavy, dušnost, bradykardie, bronchospasmus a srdeční zástava. Nejčastější známky a příznaky, které lze očekávat v případě předávkování dorzolamidem, jsou poruchy elektrolytové rovnováhy, rozvoj acidózy a možné účinky na centrální nervovýsystém.

K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se předávkování náhodným nebo úmyslným požitím dorzolamid-hydrochloridu u lidí. Při perorálním požití byla hlášena somnolence. Při topické aplikaci byly hlášeny následující příznaky: nauzea, závratě, bolest hlavy, únava, neobvyklé sny a dysfagie.

LéčbaLéčba má být symptomatická a podpůrná. Musí být monitorovány sérové hladiny elektrolytů (zvláště draslíku) a hodnoty pH krve. Ve studiích bylo prokázáno, že se timolol neodstraňuje snadno dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatika a miotika, betablokátory, timolol, kombinace, ATC kód: S01ED51

Mechanismus účinku

DORTIMPOS obsahuje dvě složky: dorzolamid-hydrochlorid a timolol-maleinát. Každá z těchto dvou složek snižuje zvýšený nitrooční tlak omezením sekrece komorového moku, ale každá má jiný mechanismus účinku.

Dorzolamid-hydrochlorid je silný inhibitor lidské karbonanhydrázy II. Inhibice karboanhydrázy v ciliárních procesech oka omezuje sekreci komorového moku, patrně zpomalením tvorby bikarbonátových iontů a následným snížením transportu sodíku a tekutiny. Timolol-maleinát je neselektivní agens blokující beta-adrenergni receptory. Přesný mechanismus účinku timolol-maleinátu při snižování nitroočního tlaku nebyl dosud přesně zjištěn, ačkoli fluorescenční a tonografické studie naznačují, že hlavní účinek může souviset se sníženou tvorbou moku. V některých studiích bylo však pozorováno mírné zlepšení

11

snadnosti odtoku. Kombinovaný účinek těchto dvou prostředků má za následek významnějšísnížení nitroočního tlaku (IOP) ve srovnání s každou složkou podávanou samostatně.

Po topickém podání snižuje [název přípravku] zvýšený nitrooční tlak, a to bez ohledu na to, zda je spojen s přítomností glaukomu, či nikoli. Zvýšený nitrooční tlak je hlavní rizikový faktor v patogenezi poškození optického nervu a omezení zorného pole při glaukomu. DORTIMPOS snižuje nitrooční tlak bez obvyklých nežádoucích účinků miotik, jako je např. noční slepota, akomodační spasmus a pupilární konstrikce.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky:

K porovnání účinku roztoku očních kapek s dorzolamidem a timololem na snížení nitroočního tlaku podávaného dvakrát denně (dávkování ráno a před spaním) byly provedeny klinické studie s délkou trvání až 15 měsíců, kdy byl samostatně či konkomitantně podáván 0,5% timolol a 2,0% dorzolamid, a to u pacientů s glaukomem nebo nitrooční hypertenzí, u kterých byla v klinických studiích pokládána kombinovaná léčba za vhodnou. Byli zahrnuti jak neléčení pacienti, tak pacienti, u nichž byla monoterapie timololem nedostatečná. Většina pacientů byla před zařazením do studie léčena monoterapií topickými betablokátory. Při analýze kombinovaných studií byl účinek roztoku očních kapek s dorzolamidem a timololempodávaným dvakrát denně na snížení nitroočního tlaku větší, než účinek monoterapie buď s 2% dorzolamidem podávaným třikrát denně, či s 0,5% timololem podávaným dvakrát denně. Účinek roztoku očních kapek s dorzolamidem a timololem podávaným dvakrát denně na snížení nitroočního tlaku byl ekvivalentní účinku konkomitantní terapie dorzolamidem podávaným dvakrát denně a timololem podávaným dvakrát denně. Účinek roztoku očních kapek s dorzolamidem a timololem podávaným dvakrát denně na snižování nitroočního tlaku byl prokázán měřením v různých časových bodech v průběhu dne; tento účinek byl zachován i při dlouhodobém podávání.

Použití v pediatriiByla provedena kontrolovaná studie trvající 3 měsíce s hlavním cílem zdokumentovat bezpečnost použití očního roztoku obsahujícího 2% dorzolamid-hydrochlorid u dětí ve věku do 6 let. V této studii dostávalo oční kapky s dorzolamidem a timololem v otevřené fázi 30pacientů ve věku od 2 do 6 let, jejichž IOP nebylo možné dostatečně upravit monoterapií dorzolamidem nebo timololem. Účinnost přípravku nebyla u těchto pacientů zjištěna. V těchto malých skupinách pacientů bylo podání očních kapek s dorzolamidem a timololem dvakrát denně obecně dobře snášeno; 19 pacientů dokončilo léčebnou fázi a 11 pacientů léčbu přerušilo kvůli operačnímu výkonu, změně léčby nebo z jiných důvodů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Dorzolamid-hydrochlorid:

Na rozdíl od inhibitorů karboanhydrázy umožňuje topické podání dorzolamid-hydrochloridu této léčivé látce účinkovat přímo v oku při podstatně nižších dávkách, a tedy s nižšímsystémovým vstřebáváním. V klinických studiích došlo ke snížení IOP, aniž by byla narušena acidobazická či elektrolytová rovnováha, což je charakteristické pro perorální inhibitory karboanhydrázy.

12

Při topické aplikaci se dorzolamid dostává do systémového oběhu. Za účelem zjištění možnosti systémové inhibice karboanhydrázy po topickém podání přípravku byly změřeny koncentrace léčivé látky a metabolitů v erytrocytech a v plasmě a inhibice karboanhydrázy v erytrocytech. Dorzolamid se při dlouhodobém podávání hromadí v erytrocytech v důsledku selektivní vazby na CA-II a v plasmě jsou přítomny extrémně nízké koncentrace volné léčivé látky. Z mateřské léčivé látky vzniká jediný N-desethyl metabolit, který inhibuje CA-II slaběji než mateřská léčivá látka, ale také inhibuje méně aktivní isoenzym (CA-I). Tento metabolit se také hromadí v erytrocytech, kde se váže hlavně na CA-I. Dorzolamid se mírně váže na plasmatické proteiny (přibližně v 33 %). Dorzolamid je primárně vylučován močí v nezměněné formě, stejně jako metabolit. Po skončení léčby se dorzolamid vymývá zerytrocytů nelineárně, a proto nejprve dochází k rychlému poklesu koncentrace léčivé látky apoté následuje fáze pomalejšího vylučování s poločasem přibližně čtyři měsíce.

Pokud je dorzolamid podán perorálně za účelem simulace systémové expozice po dlouhodobé oční topické aplikaci, dosáhne se stavu „steady state“ během 13 týdnů. Ve steady state nebyla v plasmě přítomna prakticky žádná volná léčivá látka ani metabolit; inhibice CA v erytrocytech byla nižší, než se pokládá za nutné, aby bylo dosaženo farmakologickéhoúčinku na ledvinné funkce či respiraci. Podobné farmakokinetické výsledky byly získány po dlouhodobém topickém podávání dorzolamid-hydrochloridu. U některých starších pacientů trpících poškozením ledvin (odhadovaná CrCl 30–60 ml/min) byly však přítomny vyšší koncentrace metabolitu v erytrocytech, ale přímo k tomuto zjištění nebylo možno připisovatžádné významné rozdíly v inhibici karboanhydrázy ani žádné klinicky významné systémové nežádoucí účinky.

Timolol- maleinát:

Ve studii plasmatické koncentrace léčivé látky u šesti subjektů byla systémová expozice timololu stanovena po topickém podávání 0,5% očního roztoku timolol-maleinátu dvakrát denně. Střední peak plasmatické koncentrace byl po ranní dávce 0,46 ng/ml a po odpolední dávce 0,35 ng/ml.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Oční i systémový bezpečnostní profil jednotlivých složek byl spolehlivě stanoven.

Dorzolamid

U králíků, jimž byly podávány maternotoxické dávky dorzolamidu spojené s metabolickou acidózou, byly pozorovány malformace obratlových těl.

Timolol

Studie na zvířatech neprokázaly žádný teratogenní účinek.

Dále nebyly u zvířat léčených topickým podáváním očního roztoku dorzolamid-hydrochloridu a timolol-maleinátu ani konkomitantně podávaným dorzolamid-hydrochloridem a timolol -maleinátem pozorovány žádné nežádoucí oční účinky. V žádné ze studií in vitro či in vivo provedených na každé z těchto komponent nebyl zjištěn mutagenní potenciál. Proto se u lidípo podání terapeutických dávek přípravku DORTIMPOS nepředpokládá žádné významné bezpečnostní riziko.

13

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Benzalkonium-chlorid HyetelosaMannitol (E421)Dihydrát natrium-citrátu (E331)Hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

DORTIMPOS nesmí být používán déle než 4 týdny po prvním otevření lahvičky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

DORTIMPOS se dodává v bílých LDPE lahvičkách s kapátkem a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem.

Jedna kapací lahvička obsahuje 5 ml přípravku DORTIMPOS.

Jedno balení obsahuje: 1,3 nebo 6 kapacích lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

URSAPHARM spol. s.r.o., Černokostelecká 1621, 25101 Říčany, Česká republikaTel.: +420-323 622 750Fax: +420-323 622 649e-mail: info@ursapharm.cz

14

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/594/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.9.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

21.9.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DORTIMPOS 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

Dorzolamidum / timololum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (ve formě dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg (ve formě timololi maleas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje benzalkonium-chlorid, hyetelosa, mannitol (E421), dihydrát natrium- citrátu(E331), hydroxid sodný (E524), vodu na injekci.Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

oční kapky, roztok1 kapací lahvička o obsahu 5 ml3 kapací lahvičky o obsahu 5 ml6 kapacích lahviček o obsahu 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXPNepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

URSAPHARM spol. s. r. o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/594/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

dortimpos

EAN n°

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALUštítek na lahvičce

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

DORTIMPOS 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

Dorzolamidum / timololum

Oční podáni.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXPNepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.

JINÉ

URSAPHARM spol. s. r. o.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.