Donepezil Bluefish 5 Mg Potahované Tablety

Kód 0198922 ( )
Registrační číslo 06/ 398/10-C
Název DONEPEZIL BLUEFISH 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0153443 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0198922 POR TBL FLM 119X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0198923 POR TBL FLM 120X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0153440 POR TBL FLM 28X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0153441 POR TBL FLM 56X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0198921 POR TBL FLM 7X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0153442 POR TBL FLM 98X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DONEPEZIL BLUEFISH 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls249172/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Donepezil Bluefish 5 mg potahované tablety

Donepezil Bluefish 10 mg potahované tablety

(Donepezili hydrochloridum)

-

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Donepezil Bluefish a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete tablety donepezilu užívat

3.

Jak se tablety donepezilu užívají

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Donepezil Bluefish uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK DONEPEZIL BLUEFISH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Donepezil patří do skupiny léků nazývané inhibitory acetylcholinesterázy. Užívá se při léčbě příznaků demence u pacientů, u kterých byla rozpoznána mírná až středně těžká forma Alzheimerovy nemoci. Příznaky zahrnují zvýšenou ztrátu paměti, zmatenost a změny chování. Výsledkem je, že pro pacienty s Alzheimerovou nemocí je stále těžší dělat svoje každodenní aktivity. Tento lék se užívá pouze u dospělých pacientů. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TABLETY DONEPEZILU UŽÍVAT?

Neužívejte tablety donepezilu:

Pokud jste přecitlivělý/á na léčivou látku donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití donepezilu je zapotřebí:

-

pokud jste někdy měl/a vředovou chorobu žaludku nebo dvanácterníku

-

pokud jste v minulosti prodělal/a záchvaty křečí

-

pokud máte srdeční poruchu jako je abnormální nebo velmi pomalý srdeční rytmus

-

pokud jste někdy trpěl/a plicním astmatem nebo jinou chronickou chorobou plic

-

pokud jste někdy měli jakékoli problémy s játry nebo jste prodělali hepatitidu

-

pokud máte potíže s močením nebo slabé ledvinové potíže

Upozorněte svého lékaře pokud máte onemocnění ledvin nebo jater. Pacienti se závažnou poruchou funkce jater by neměli užívat Donepezil Bluefish

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, protože účinek donepezilu nebo jiných léků může být ovlivněn, pokud užíváte dva léky společně: - jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. galantamin

-

léky proti bolesti a zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky jako je ibuprofen nebo podium diclofenak)

-

anticholinergika, např.tolterodin

-

antibiotika jako erytromycin a rifampicin

-

přípravky proti houbám , např.ketokonazol

-

antidepresiva, např.fluoxetin

-

léky proti křečím , např.fenytoin , karbamazepin

-

léky na srdce, např. chinidin, beta-blokátory(propanodol a etenodol)

-

svalová relaxancia , např. diazepam, sukcinylcholin

-

anestetika

-

léky, které jsou k dostání bez lékařského předpisu, např.bylinné přípravky

Pokud se podrobíte operaci vyžadující celkovou anestézii (narkózu), informujte svého lékaře a anesteziologa o tom, že užíváte donepezil. To proto, že Váš lék mít vliv na množství použitého anestetika. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpis (i bylinné přípravky). Užívání donepezilu s jídlem a pitím Příjem potravy nemá na účinek donepezilu žádný vliv. Při užívání přípravku Donepezil Bluefish nekonzumujte alkohol, protože by mohl snížit účinek léku. Těhotenství a kojení Donepezil Bluefish by se neměl užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Pokud kojíte, neužívejte přípravek Donepezil Bluefish. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Alzheimerova nemoc může narušit schopnost řídit a ovládat stroje. Tyto činnosti nesmíte vykonávat pokud Vám lékař neřekne, že jsou pro Vás bezpečné. Také Váš lék může způsobit únavu, závratě a svalové křeče a pokud se u Vás tyto účinky objeví, nesmíte řídit ani ovládat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Donepezil Bluefish Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, zeptejte se svého lékaře před prvním užitím donepezilu. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK DONEPEZIL BLUEFISH UŽÍVÁ?

Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Obvykle začnete užívat večer 5 mg donepezil-hydrochloridu (jednu bílou tabletu). Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit změnu dávky na 10 mg donepezil-hydrochloridu(jednu žlutou tabletu), kterou budete opět užívat večer. Užívejte přípravek Donepezil Bluefish večer před spaním a zapijte jej vodou. Dávkování se může lišit podle toho, jak dlouho již přípravek užíváte. Maximální doporučená dávka je 10 mg donepezil-hydrochloridu každý večer. Dodržujte vždy pokyny lékaře a lékárníka o tom, jak a kdy přípravek užívat.

Neměňte dávkování přípravku bez porady s lékařem. Jak dlouho musíte užívat donepezil? Váš lékař nebo lékárník Vám poradí jak dlouho budete muset přípravek užívat. Účinek léčby přípravkem Donepezil Orion bude Váš lékař pravidelně hodnotit a kontrolovat Vaše příznaky. Jestliže jste užil/a více přípravku Donepezil Bluefish než jste měl/a Neužívejte více tablet než jednu tabletu denně. Jestliže jste užili více tablet než jste měli, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu nebo nemocnici. Vezměte s sebou pro informaci lékaře krabičku se zbylými tabletami přípravku Donepezil Bluefish. Jestliže jste užili příliš mnoho tablet, může se u Vás objevit: nevolnost, zvracení, nadměrné slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký tlak, potíže s dýcháním, ztráta vědomí a záchvaty nebo křeče. . Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek donepezil Pokud náhodou zapomenete užít tabletu, užijte svou dávku následující den. Neberte si dvojitou dávku. Když si vzpomenete po delším čase (více než týden) zavolejte svého lékaře. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Donepezil Bluefish Bez pokynu lékaře sami léčbu přípravkem Donepezil Bluefish nepřerušujte.Jestliže přerušíte užívání donepezil, výhody léčby postupně vymizí. Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i užívání donepezilu nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Odhadovaná frekvence nežádoucích účinků je následující: Velmi časté: více než 1 z 10 léčených pacientů. Časté: 1 až 10 ze 100 léčených pacientů.Méně časté: 1 až 10 z 1000 léčených pacientů. Vzácné: 1 až 10 z 10000 léčených pacientů. Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených pacientů. U pacientů užívajících přípravek Donepezil Bluefish se vyskytly následující nežádoucí účinky:. Závažné nežádoucí účinky Informujte lékaře, jakmile se u Vás objeví některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Budete možná potřebovat akutní lékařské ošetření.

Poškození jater, např.hepatitis. Příznaky hepatitidy: pocit nemoci, ztráta chuti, celkový pocit

únavy, horečka, svědění, zažloutnutí kůže a bělma, a tmavé zabarvení moče ( postihuje pravděpodobně méně než 1 ze 100)

Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. Příznaky vředu jsou: bolest žaludku a pocit neklidu mezi

pupíkem a sternální kostí (špatné trávení) (postihuje pravděpodobně méně než 1 ze 100)

Krvácení v žaludku nebo ve střevech. Toto se projevuje dehtovitým zabarvením stolice nebo

viditelným krvácením z konečníku (postihuje pravděpodobně méně než 1 ze 100)

Křeče nebo konvulze (postihuje pravděpodobně méně než 1 ze 100)

Velmi časté nežádoucí účinky (odhadovaná frekvence je více než u 1 pacienta z 10): průjem, nevolnost, bolest hlavy. Časté nežádoucí účinky (odhadovaná frekvence je méně než u 1 pacienta z 10 ale více než u 1 pacienta ze 100):.

svalová křeč

únava

potíže se spánkem (insomnia)

pocit celkového chladu

ztráta chuti

halucinace (vidíte nebo slyšite věci, které tam nejsou)

agitace

agresivní chování

mdloby

závratě

žaludeční potíže

vyrážka

svědění

incontinence moči

bolest

sklon k nehodám (pacienti mohou mít sklon k pádům a zraněním)

Méně časté nežádoucí účinky (odhadovaná frekvence je méně než u 1 pacienta ze 100 ale více než u 1 pacienta z 1 000): pomalý srdeční tep,malé změny v sérové koncentraci svalových enzymu (kreatinkinázy). Vzácné nežádoucí účinky (odhadovaná frekvence je méně než u 1 pacienta z 1 000 ale více než u 1 pacienta z 10 000): ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby, zvláště v obličeji a jazyka, také rtů, poruchy srdečního rytmu Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK DONEPEZIL BLUEFISH UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte Donepezil Bluefish po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na blistrech a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné speciální podmínky pro uchovávání. Nepoužívejte přípravek, je-li obal poškozen Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Donepezil Bluefish obsahuje Léčivou látkou přípravku Donepezil Bluefish je donepezili hydrochloridum. Donepezil Bluefish 5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5,00 mg, odpovídá donepezilum 4,56 mg. Donepezil Bluefish 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10,00 mg, , odpovídá donepezilum 9,12 mg. Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety:

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, magnesium-stearát Potah tablety: 5mg tablety: Hypromelosa ( E464), oxid titaničitý (E171), macrogol, mastek ( E553b) 10 mg tablety: Hypromelosa ( E464), macrogol,oxid titaničitý (E171), mastek ( E553b), žluť oxid železitý ( E172) Jak přípravek Donepezil Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení Donepezil Bluefish se vyrábí jako 5 mg a 10 mg tablety. Tablety jsou popsány níže. 5 mg:

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyraženým „5“ na jedné straně a hladké na straně druhé 10 mg:

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „10“ na jedné straně a

hladké na straně druhé Velikost balení: PVC/Al blistr v papírové skládačce: 5mg : 7, 28, 56, 98, 119, 120 tablet 10 mg : 28, 56, 98, 119, 120 tablet HDPE lahvička

PP uzávěr s těsnící vložkou: 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko Tento přípravek je registrován v zemích EU po tímto názvem: Maďarsko

Donepezil Bluefish 5 mg filmtabletta Donepezil Bluefish 10 mg filmtabletta

Irsko

Donepezil Bluefish 5 mg Film-coated Tablets

Donepezil Bluefish 10mg Film-coated Tablets

Polsko

Donepezil Bluefish

Rumunsko

Donepezil Bluefish 5mg Donepezil Bluefish 10mg

Slovensko

Donepezil Bluefish 5 mg Donepezil Bluefish 10mg

Švédsko

Donepezil Bluefish 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Bluefish 10mg filmdragerade tabletter

Finsko

Donepezil Bluefish 5mg tabletti, kalvopäällysteinen

Donepezil Bluefish 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.2.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls249172/2010 a příloha k sp.zn. sukls247727/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Donepezil Bluefish 5 mg potahované tablety Donepezil Bluefish 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Donepezil Bluefish 5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5,00 mg, odpovídá donepezilum 4,56 mg. Pomocná látka: 98,00 mg monohydrát laktosy v jedné potahované tabletě Donepezil Bluefish 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10,00 mg, , odpovídá donepezilum 9,12 mg. Pomocná látka: 196,00 mg monohydrát laktosy v jedné potahované tabletě Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety. Popis přípravku: 5 mg:

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyraženým „5“ na jedné straně a hladké na straně druhé 10 mg:

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „10“ na jedné straně a

hladké na straně druhé 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Potahované tablety přípravku donepezil hydrochlorid jsou indikovány k symptomatické léčbě mírné až středně závažné formy Alzheimerovy demence. 4.2. Dávkování a způsob podání Dospělí/starší pacienti: Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (dávkování 1x denně). Donepezil hydrochlorid se užívá perorálně, večer, těsně před spaním. Dávku 5 mg/den je nutno zachovat minimálně po dobu jednoho měsíce, aby bylo možno zhodnotit časnou klinickou odpověď na léčbu, a aby koncentrace donepezil-hydrochloridu dosáhly ustáleného stavu. Po klinickém zhodnocení účinku léčby dávkou 5 mg/den za období prvního měsíce lze dávku donepezilu zvýšit na 10 mg/den (dávkování 1x denně). Maximální denní doporučená dávka je 10 mg. Dávky vyšší než 10 mg/den nebyly v klinických studiích hodnoceny. Léčba by měla být započata a kontrolována lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být stanovena na podkladě přijatých doporučení (např. DSM IV, ICD 10). Léčba by měla být zahájena jen u těch nemocných, kteří mají možnost využít pečovatele, jenž může pravidelně kontrolovat užití léku nemocným. Udržovací léčba by měla trvat tak dlouho, dokud je zřejmý terapeutický účinek. Proto by terapeutický účinek donepezilu měl být pravidelně hodnocen. V době, kdy již nelze pozorovat žádný pozitivní účinek léčby, je vhodné zvážit vysazení léku. Individuální odpověď nemocného na donepezil nelze předvídat. Po přerušení léčby lze pozorovat postupné mizení příznivých účinků léčby přípravkem Donepezil Bluefish.

Poruchy funkce ledvin a jater: U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno měnit dávkovací režim, protože tyto poruchy nemají na clearance donepezil-hydrochloridu vliv. Vzhledem k možné zvýšené expozici u pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater (viz bod 5.2), je vhodné postupně zvyšovat dávku v závislosti na individuální toleranci pacienta. O léčbě pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje. Děti a dospívající: Donepezil Bluefish se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím. 4.3. Kontraindikace Známá přecitlivělost na léčivou látku donepezil hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo jakékoli jiné pomocné látky obsažené v přípravku. 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Použití donezepilu u nemocných se závažnou Alzheimerovou demencí, s jinými typy demencí nebo jinými typy zhoršení paměti (jako např. zhoršení kognitivních funkcí ve stáří) nebylo zkoumáno. Anestézie: hydrochlorid donepezilu, jakožto inhibitor cholinesterázy, může během anestézie prohloubit svalovou relaxaci navozenou podáním sukcinylcholinu. Kardiovaskulární onemocnění: Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonický účinek na srdeční frekvenci (např. bradykardie). Možnost tohoto účinku je obzvláště důležitá u pacientů se „sick sinus syndromem“ nebo jinými formami poruch supraventrikulárního vedení, jako je sinoatriální nebo atrioventrikulární blok. Vyskytly se také případy křečí a synkop. Při vyšetřování podobných nemocných je třeba zvážit i možnost srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz . Gastrointestinální poruchy: Je nutno pozorně sledovat pacienty se zvýšeným rizikem tvorby vředů, např. osoby s vředovou chorobou v anamnéze nebo osoby, které se v současnosti léčí nesteroidními antirevmatiky ( NSAIDs), aby se včas zjistily případné příznaky. Ve srovnání s placebem však během klinických studií s donepezilem nebylo prokázáno žádné zvýšení tvorby peptických vředů nebo případů gastrointestinálního krvácení. Urogenitální poruchy: Cholinomimetika mohou způsobit obstrukci výtokové části močového měchýře, i když tento účinek nebyl při klinických studiích s donepezilem pozorován. Neurologické poruchy: Záchvaty: Soudí se, že cholinomimetika mohou do jisté míry vyvolávat generalizované křeče. Záchvaty však mohou rovněž být jedním z projevů Alzheimerovy choroby. Cholinomimetika mohou způsobovat exacerbaci nebo vznik extrapyramidových příznaků. Plicní onemocnění: Vzhledem ke svému cholinomimetickému účinku je nutno inhibitory cholinesterázy předepisovat opatrně pacientům s astmatem nebo s obstrukční plicní chorobou v anamnéze. Hydrochlorid donepezilu by se neměl současně podávat s jinými inhibitory acetylcholinesterázy, popř. s agonisty nebo antagonisty cholinergního systému. Závažné poškození jater: O léčbě pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje.

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

Mortalita v klinických studiích vaskulární demence Proběhly 3 šestiměsíční klinické studie s pacienty splňujícími kritéria NINDS-AIREN pro předpokládanou nebo možnou vaskulární demenci (VaD). NINDS-AIREN kritéria byla sestavena pro umožnění identifikace pacientů, jejichž demence se jeví jako výlučně vaskulárního původu, a pro vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita 2/198 (1%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg, 5/206 (2,4%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 10 mg a 7/199 (3,5%) na placebu. Ve druhé studii byla mortalita 4/208 (1,9%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg, 3/215 (1,4%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 10 mg a 1/193 (0,5%) na placebu. Ve třetí studii byla mortalita 11/648 (1,7%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg a 0/326 (0%) na placebu. Míra úmrtnosti těchto 3 studií vaskulární demence byla v kombinované donepezil-hydrochlorid skupině numericky vyšší (1,7%) než ve skupině s placebem (1,1%), tento rozdíl ovšem není statisticky významný. Většina úmrtí u pacientů užívajících buď donepezil-hydrochlorid nebo placebo byla zřejmě v důsledku nejrůznějších vaskulárních příčin, které lze u této starší populace pacientů s onemocněním vaskulární demence očekávat. Analýza všech závažných nefatálních i fatálních vaskulárních příhod neprokázala rozdíl ve výskytu ve skupině s donepezil-hydrochloridem nebo placebem. V souhrnu studií Alzheimerovy choroby (n=4146) a v souhrnu studií Alzheimerovy choroby a dalších studií demence, včetně studií vaskulární demence (n=6888), překonala numericky míra úmrtnosti ve skupině s placebem míru úmrtnosti ve skupině s donepezil-hydrochloridem. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Donepezil hydrochlorid ani žádný z jeho metabolitů neinhibuje u lidí metabolismus warfarinu, teofylinu, cimetidinu nebo digoxinu. Stejně tak metabolismus hydrochloridu donepezilu není ovlivněn současným podáním digoxinu nebo cimetidinu. Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že na metabolismu donepezilu se účastní cytochrom P 450- izoenzym 3A4 a do malé míry i 2D6. Lékové interakční studie in vitro ukázaly, že ketokonazol a chinidin, inhibitory CYP3A4 a 2D6, inhibují metabolismus donepezilu. Proto tito i jiné CYP3A4 inhibitory, jako např. itrakonazol nebo erythromycin, a také CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin, mohou inhibovat metabolismus donepezilu. Ve studii se zdravými dobrovolníky zvýšil ketokonazol střední koncentraci donepezilu o 30%. Enzymoví induktoři, jako je rifampicin, fenytoin, karbamazepin nebo alkohol mohou snížit hladiny donepezilu. Protože rozsah inhibičního nebo indukčního účinku není znám, měly by být tyto lékové kombinace používány s opatrností. Donepezil-hydrochlorid má schopnost interferovat s léky s anticholinergní aktivitou. Existuje také možnost současného synergního účinku při současné léčbě s léky typu sukcinylcholinu, jinými látkami blokujícími neuromuskulární přenos, cholinergními agonisty nebo betablokátory, které mají vliv na kardiální vedení vzruchu. 4.6. Těhotenství a kojení Těhotenství: Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití donepezilu v těhotenství. Studie se zvířaty neprokázaly teratogenní účinek, ale prokázaly peri- a postnatální toxicitu (viz bod 5.3 Předklinické údaje). Potenciální riziko pro člověka není známo. Pokud to není nezbytné, neměly by být tablety donepezil hydrochloridu v těhotenství užívány. Kojení: Donepezil se vylučuje do mléka potkanů. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka a nebyly ani provedeny žádné studie u kojících žen. Proto by ženy užívající donepezil neměly kojit. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Donepezil má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Demence může zhoršovat schopnost řídit motorová vozidla nebo ovlivňovat schopnost obsluhy strojů. Donepezil může navíc způsobovat únavu, závratě či svalové křeče, především na začátku léčby nebo

při zvýšení dávky. Ošetřující lékař musí u pacientů užívajících donepezil pravidelně vyhodnocovat schopnost řídit a obsluhovat složitá zařízení. 4.8. Nežádoucí účinky Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří průjem, svalové křeče, vyčerpanost, nauzea, zvracení a nespavost. Nežádoucí účinky hlášené ve více případech jsou vyjmenovány v tabulce, jsou tříděné podle orgánových systémů a četnosti.

Třídy orgánových systémů

Velmi časté (≥ 1/10),

Časté (≥ 1/100, < 1/10),

Méně časté (≥ 1/1000, < 1/100),

Vzácné (≥1/10 000, <1/1000);

Infekce a infestace

Nachlazení

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Halucinace**, agitace**, agresivní chování**

Poruchy nervového systému

Synkopa*, závratě, nespavost, mdloby

Záchvaty*

Extrapyramidové symptomy

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sino-atriální blok, atrioventrikulární blok

Gastrointestinální poruchy

Průjem, nauzea

Zvracení, břišní dyskomfort

Gastrointestinální krvácení, žaludeční a duodenální vředy

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní dysfunkce včetně hepatitidy***

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, pruritus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Močová inkontinence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest hlavy

Únava, bolest

Vyšetření

Mírné zvýšení koncentrace svalové kreatinkinázy v séru

Poranění a otravy

Úraz

*Při vyšetřování pacientů s podezřením na synkopu nebo záchvat je třeba vzít v úvahu srdeční blok nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4). **Po hlášení halucinací, agitaci a agresivním chování bylo přistoupeno k snížení dávky nebo byla léčba ukončena.

***V případě nevysvětlitelné jaterní dysfunkce je třeba zvážit vysazení tablet donepezil hydrochloridu. 4.9. Předávkování Odhadnutá střední letální dávka donepezil-hydrochloridu po podání jedné perorální dávky je 45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanů, což je přibližně 225krát resp. 160krát více než maximální doporučená dávka 10 mg/den u člověka. U zvířat byly pozorovány známky cholinergní stimulace v závislosti na dávce. Patřily k nim redukce spontánních pohybů, poloha vleže na břiše, potácivá chůze, slzení, klonické záškuby, deprese dechu, slinění, mióza, fascikulace a snížená teplota povrchu těla. Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, k jejímž charakteristickým projevům patří těžká nauzea, zvracení, slinění, pocení, bradykardie, hypotenze, dechová deprese, kolaps a křeče. Může se objevit zvýšená svalová slabost, která v případě postižení dýchacího svalstva může vést až k smrti. Jako v každém případě předávkování je nutno přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování přípravkem Donepezil lze jako antidotum použít terciární anticholinergika jako je atropin. Lze doporučit intravenózní aplikaci atropin-sulfátu titrovanou podle účinku: počáteční dávka 1,0 až 2,0 mg i.v. s následnou úpravou dávky podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, jako např. glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a srdeční frekvence. Není známo, zda lze donepezil hydrochlorid a/nebo jeho metabolity odstranit dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací). 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci, anticholinesterázy ATC kód: N06DA02 Donepezil-hydrochlorid je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, převládající cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je více než tisíckrát účinnějším inhibitorem tohoto enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícímu se hlavně mimo centrální nervový systém. Alzheimerova demence U pacientů s Alzheimerovou demencí, kteří se zúčastnili klinických studií, způsobilo podávání dávek 5 mg nebo 10 mg přípravku hydrochloridu donepezilu jednou denně ustálenou inhibici aktivity acetylcholinesterázy (měřeno v membránách erytrocytů) o 63,6% a 77,3%; tyto hodnoty byly naměřeny po podání dávky. Bylo zjištěno, že inhibice acetylcholinesterázy (AChE) v červených krvinkách donepezil hydrochloridem koreluje se změnami v ADAS-cog, což je citlivá stupnice používaná k hodnocení paměti. Schopnost donepezil hydrochloridu ovlivnit základní neuropatologické změny nebyla sledována. Nelze tedy říci, že by přípravek Donepezil Orion měl nějaký vliv na postup základní choroby. Účinnost léčby Alzheimerovy choroby hydrochloridem donepezilu byla sledována ve 4 studiích konrolovaných placebem - 2 šestiměsíčních a 2 ročních. Po ukončení 6-měsíční klinické studie byla zhodnocena účinnost léčby donepezilem za použití 3 kriterií: ADAS-cog (měřítko kognitivních funkcí), měřítko globálních funkcí - CIBIC (the Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) a vyhodnocení denních aktivit - ADLSCD (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia rating Scale - měřítko posuzující společenské vztahy, domov, koníčky a péči o sebe sama). Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři. Schopnost reagovat = zlepšení ADAS-cog nejméně o 4 body

žádné zhoršení v globálních funkcích “CIBIC+” žádné zhoršení v denních aktivitách„ADLSCD“

% schopnosti reagovat Nemocní

Počet vyhodnotitelných nemocných

n = 365

n = 352

Skupina placeba

10 %

10 %

Skupina léčená donepezilem 5 mg

18 %*

18 %*

Skupina léčená donepezilem 10 mg

21 %*

22 %**

*p 0.05 **p 0.01 Tablety donepezil-hydrochloridu způsobily statisticky významné, na dávce závislé zvýšení procenta nemocných, kteří byli vyhodnoceni jako respondéři na léčbu. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Absorpce: Maximálních plazmatických hladin je dosaženo přibližně za 3-4 hodiny po perorálním podání. Plazmatické koncentrace a plocha pod křivkou se zvyšují v závislosti na dávce. Biologický poločas je přibližně 70 hodin, takže podání několika denních dávek má za následek postupné dosažení ustáleného stavu. Přibližný ustálený stav plazmatické koncentrace je dosažen do 3 týdnů od zahájení terapie. Jakmile se dosáhne ustáleného stavu, vykazují plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu a s tím související farmakodynamická aktivita v průběhu dne malou variabilitu. Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv. Distribuce: Přibližně 95% donepezil-hydrochloridu se u člověka váže na plazmatické bílkoviny. Vazba aktivního metabolitu 6-O-desmethyldonepezilu na plazmatické bílkoviny není známa. Distribuce donepezil-hydrochloridu do různých tkání těla nebyla dosud podrobně studována. Přesto při bilanční studii, která byla provedena u zdravých dobrovolníků (mužů) nebylo 240 hodin po aplikaci jednorázové dávky 5 mg 14C značeného donepezil-hydrochloridu, zachyceno přibližně 28% radiofarmaka. To znamená, že donepezil-hydrochlorid anebo jeho metabolity mohou zůstávat v organismu déle než 10 dní. Metabolismus/vylučování: Donepezil-hydrochlorid je vylučován močí v nezměněném stavu a biotransformován systémem cytochromu P450 na různé metabolity, z nichž ne všechny byly dosud identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného 14C byla plazmatická radioaktivita, vyjádřená jako procento podané dávky, přítomna hlavně ve formě nezměněného donepezil-hydrochloridu (30%), 6-O-desmethyl donepezilu (11% - jediný metabolit vykazující aktivitu podobnou účinku donepezil-hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxidu (9%), 5-O-desmethyl-donepezilu (7%) a glukuronidového konjugátu 5-O-desmethyl donepezilu (3%). Přibližně 57% celkové podané radioaktivity bylo zjištěno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5% ve stolici, což naznačuje, že hlavními cestami vylučování jsou biotransformace a vylučování močí. Nejsou k dispozici žádné průkazy naznačující enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu anebo kteréhokoli z jeho metabolitů. Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin. Pohlaví, rasa a kuřáctví neměly na plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu žádný klinicky významný vliv. Farmakokinetika nebyla formálně studována u zdravých starších jedinců, osob postižených Alzheimerovou nemocí nebo pacientů s vaskulární demencí. Přesto střední plazmatické hladiny u nemocných jsou téměř shodné s plazmatickými hladinami mladých zdravých dobrovolníků. U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater byly zjištěny vyšší ustálené plazmatické koncentrace donepezilu; průměrná AUC o 48% a průměrný Cmax o 39% (viz bod 4.2). 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé zkoušení u pokusných zvířat prokázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor (viz bod 4.9).Donepezil nepůsobil mutagenně v roztocích bakteriálních nebo savčích buněk. Určité klastogenní účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích evidentně toxických pro buňky a převyšujících více než 3 000násobek plazmatické koncentrace v ustáleném stavu. In vivo nebyly pozorovány žádné klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých studiích karcinogenity u potkanů nebo myší nebylo prokázáno onkogenní působení. Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani králíků, ale měl lehký vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván březím potkanům v dávce 50krát vyšší než je lidská dávka (viz bod 4.6). 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam všech pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, magnesium-stearát Potah tablety: 5mg tablety: Hypromelosa ( E464), oxid titaničitý (E171), Macrogol, mastek ( E553b) 10 mg tablety: Hypromelosa ( E464), macrogol,oxid titaničitý (E171), mastek ( E553b), žluť oxid železitý ( E172) 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 3 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Tento přípravek nemá žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5. Druh obalu a velikost balení PVC /Al blistr a HDPE lahvička, PP uzávěr s těsnící vložkou Velikost balení: HDPE lahvička: 100 tablet Blistr: 5mg : 7, 28, 56, 98, 119, 120 tablet 10 mg : 28, 56, 98, 119, 120 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm , Švédsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Donepezil Bluefish 5 mg: 06/398/10-C Donepezil Bluefish 10 mg: 06/399/10-C 9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 19.5.2010

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 3.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU vnější karton/ HDPE lahvička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Donepezil Bluefish 5 mg potahované tablety Donepezil Bluefish 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, odpovídá donepezilum hydrochloridum 5 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum, odpovídá donepezilum hydrochloridum 10,00 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydr

át laktózy.

Další informace viz přibalov

á informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 5 mg: 7 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 119 potahovaných tablet 120 potahovaných tablet 10 mg: 28 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 119 potahovaných tablet 120 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

---- 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nemá žádné zvláštní podmínky uchovávání. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Bluefish Pharmaceuticals AB,Stockholm,Švédsko. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Donepezil Bluefish 5 mg: 06/398/10-C Donepezil Bluefish 10 mg: 06/399/10-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Donepezil Bluefish 5 mg potahované tablety Donepezil Bluefish 10 mg potahované tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Donepezil Bluefish 5 mg potahované tablety Donepezil Bluefish 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals 3.

POUŽITELNOST

Exp.: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.