Depresinal 10 Mg

Kód 0164515 ( )
Registrační číslo 30/ 765/09-C
Název DEPRESINAL 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0163028 POR TBL FLM 10X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164521 POR TBL FLM 10X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164515 POR TBL FLM 100X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137904 POR TBL FLM 100X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164520 POR TBL FLM 100X1X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0163032 POR TBL FLM 100X1X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137892 POR TBL FLM 14X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164503 POR TBL FLM 14X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137893 POR TBL FLM 15X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164504 POR TBL FLM 15X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137894 POR TBL FLM 20X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164505 POR TBL FLM 20X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164517 POR TBL FLM 200X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0163029 POR TBL FLM 200X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137895 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164506 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137896 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164507 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164518 POR TBL FLM 30X1X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0163030 POR TBL FLM 30X1X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137897 POR TBL FLM 49X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164508 POR TBL FLM 49X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164519 POR TBL FLM 49X1X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0163031 POR TBL FLM 49X1X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137898 POR TBL FLM 50X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164509 POR TBL FLM 50X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164516 POR TBL FLM 500X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137905 POR TBL FLM 500X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137899 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164510 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137900 POR TBL FLM 60X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164511 POR TBL FLM 60X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0135917 POR TBL FLM 7X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164502 POR TBL FLM 7X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137901 POR TBL FLM 84X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164512 POR TBL FLM 84X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137902 POR TBL FLM 90X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164513 POR TBL FLM 90X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137903 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0164514 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DEPRESINAL 10 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165682/2012 a příloha ke sp.zn.sukls68163/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Depresinal 10 mg

Depresinal 20 mg potahované tablety

escitalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Depresinal a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Depresinal užívat 3. Jak se Depresinal užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Depresinal uchovávat 6. Další informace

1. CO JE DEPRESINAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Depresinal obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivní epizody) a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, což představuje strach z pobytu ve velkých prostorách, kde nemusí být dostupná pomoc, sociální úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Escitalopram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou považovány za klíčový faktor v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEPRESINAL UŽÍVAT

Neužívejte Depresinal

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku

přípravku Depresinal (viz bod 6 “Další informace”).

pokud současně užíváte jiné přípravky, které patří do skupiny nazývané MAO inhibitory,

včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibakteriální léčivo).

pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a

poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje).

pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit.

(Viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Depresinal je zapotřebí

Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:

pokud se u Vás poprvé v životě objeví křeče nebo trpíte epilepsií a zvýší se u Vás četnost

záchvatů, měla by být léčba přípravkem Depresinal přerušena (též viz bod 4 “Možné nežádoucí účinky”).

pokud máte sníženou funkci jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování

přípravku.

pokud máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Depresinal může ovlivnit glykémii (hladinu

cukru v krvi). Může být nezbytné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.

pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.

pokud máte zvýšenou náchylnost ke krvácení nebo k tvorbě modřin.

pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii.

pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v

nedávné době prodělal/a srdeční záchvat.

pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků).

pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při

vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení Stejně jako u jiných léčivých přípravků používaných k léčbě deprese nebo souvisejících chorob, ke zlepšení stavu nedojde ihned. Může trvat několik týdnů od začátku léčby přípravkem Depresinal, než pocítíte zlepšení. Při léčbě úzkostné poruchy trvá obvykle 2-4 týdny než je patrné zlepšení stavu. Na začátku léčby mohou někteří pacienti pociťovat zvýšení úzkosti, které vymizí při dalším pokračování léčby. Proto je velmi důležité, abyste přesně dodržoval/a doporučení Vašeho lékaře a nepřerušil/a léčbu nebo nezměnil/a jste dávkování bez porady se svým lékařem.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle zhruba dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: - Jestliže se u Vás již v minulosti vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. -

Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou- li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Někteří pacienti s manio-depresivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. V takovém případě je nutné, abyste vyhledal/a Vašeho lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout tyto příznaky: neklid nebo obtíže sedět či stát. Takové příznaky neprodleně sdělte svému lékaři.

Někdy si nemusíte uvědomit výše uvedené příznaky, a proto Vám může pomoci požádat přítele nebo příbuzného o pomoc při odhalení možných známek nebo změn Vašeho chování.

Informujte neprodleně svého lékaře nebo kontaktujte nejbližší nemocnici, jestliže máte úzkostné myšlenky nebo pocity, nebo pokud se u Vás během léčby objeví některý z výše uvedených příznaků.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let Depresinal není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Depresinal pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Depresinal pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Depresinal, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Depresinal ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v poslední době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. NEUŽÍVEJTE DEPRESINAL, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin). Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte jakýkoli z následujících přípravků:

“Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin. Pokud jste užíval/a jakýkoli z těchto přípravků je potřeba vyčkat 14 dní než zahájíte léčbu přípravkem Depresinal. Po ukončení léčby přípravkem Depresinal je nutno čekat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.

“Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).

“Ireverzibilní MAO-B inhibitory” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.

Antibiotikum linezolid.

Lithium (užívané k léčbě manio-depresivní poruchy) a tryptofan.

Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese).

Sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.

Cimetidin a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto přípravky mohou zvýšit hladinu přípravku Depresinal v krvi.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.

Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ke snížení srážlivosti krve, tzv. antikoagulancia). Tyto léčivé přípravky mohou zvýšit sklony ke krvácení.

Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané ke snížení srážlivosti krve, tzv. antikoagulancia). Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Depresinal kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků

proti srážení krve.

Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) z důvodů možného snížení prahu pro vznik záchvatů.

Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) z důvodů možného rizika snížení prahu pro vznik záchvatů a antidepresiva.

Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob); desipramin, klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávkování přípravku Depresinal.

Užití přípravku Depresinal s jídlem a pitím

Depresinal může být užíván společně s jídlem nebo též nalačno (viz bod 3 “Jak se Depresinal užívá”).

Ačkoli se při současném užití alkoholu s přípravkem Depresinal nepředpokládá jejich vzájemná interakce, nedoporučuje se, jako u mnohých léků, požívat alkohol během léčby. Fertilita, těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Neužívejte Depresinal, pokud jste těhotná, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

Pokud jste užívala Depresinal během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtížné kojení, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, živé reflexy, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, spavost či obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře.

Je nutné, aby Vaše porodní asistentka a/nebo lékař věděli, že užíváte přípravek Depresinal. Při užívání v průběhu těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících těhotenství, mohou léky jako přípravek Depresinal zvyšovat riziko závažné zdravotní komplikace u dětí nazývané perzistentní plicní hypertenze novorozence (PPHN), která způsobuje zrychlené dýchání a namodralé zbarvení. Tyto příznaky se obvykle objeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud by se to stalo Vašemu dítěti, okamžitě kontaktujte svojí porodní asistentku a/nebo lékaře. Pokud je Depresinal užíván během těhotenství, nesmí být náhle vysazen.

Neužívejte Depresinal pokud kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem. Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram, lék podobný escitalopramu, snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dokud nezjistíte, jak na Vás Depresinal působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE DEPRESINAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte Depresinal přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, jak přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí Deprese Obvyklá doporučená dávka přípravku Depresinal je 10 mg denně, užitá v jedné dávce. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Panická porucha Úvodní dávka přípravku Depresinal je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku dále zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha

Normální doporučená dávka přípravku Depresinal je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Váš lékař může buď snížit Vaši dávku na 5 mg denně nebo ji zvýšit maximálně na 20 mg denně, v závislosti na tom, jak reagujete na tento lék.

Obsedantně kompulzivní porucha Obvyklá doporučená dávka přípravku Depresinal je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let) Doporučená úvodní dávka přípravku Depresinal je 5 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku zvýšit až na 10 mg denně.

Děti a dospívající (do 18 let) Depresinal by neměl být běžně podáván dětem a dospívajícím osobám. Více informací viz bod 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Depresinal užívat”.

Depresinal můžete užívat s jídlem nebo též nalačno. Tablety spolkněte s trochou vody. Tablety nežvýkejte, protože mají hořkou chuť.

Pokud je to nezbytné, tablety je možno dělit. Tabletu nejprve položte na rovnou plochu půlicí rýhou nahoru. Poté tabletu rozpulte tlakem ukazováčků k podložce na obou koncích tablety.

Délka léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Depresinal, přestože potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku bez vědomí Vašeho lékaře. Pokračujte v užívání přípravku Depresinal přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud byste léčbu ukončil/a příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat nejméně 6 měsíců poté, kdy se opět cítíte dobře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Depresinal, než jste měl/a

Pokud jste užil/a více přípravku Depresinal, než jste měl/a, vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádným zvláštním způsobem. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, křeče, kóma (bezvědomí), nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny metabolizmu tekutin/minerálů. Krabičku/obal přípravku Depresinal vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Depresinal

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud opomenete užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže přestanete užívat přípravek Depresinal

Neukončujte léčbu přípravkem Depresinal, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončujete léčbu, doporučuje se vysazovat Depresinal postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Při přerušení léčby se mohou vyskytnout příznaky z vysazení, zvláště pokud bylo přerušení náhlé. Tyto příznaky se při ukončování léčby přípravkem Depresinal vyskytují běžně. Riziko výskytu je vyšší, pokud léčba přípravkem Depresinal byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení proběhlo příliš rychle. Mnozí pacienti shledají, že tyto příznaky jsou mírné a spontánně odezní během dvou týdnů. U některých pacientů mohou být silnější intenzity nebo mohou trvat delší dobu (2-3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou závažné příznaky z vysazení během ukončování léčby přípravkem Depresinal, informujte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem pomaleji.

Příznaky z vysazení jsou: závratě (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění (mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit i v oblasti hlavy; poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, nevolnost, pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti (pohybového neklidu), třes (chvění), pocity zmatenosti a dezorientovanosti, pocity rozrušení a podrážděnosti, průjem, zrakové poruchy, kmitání nebo bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Depresinal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Často však mohou být projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měli byste okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo navštívit nemocnici:

Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu (včetně krvácení z konečníku)

Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život

ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes.

Pokud se u Vás vyskytnou příznaky: otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji,

obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nemocnici.

Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové

záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu. V takovém případě

vyhledejte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měl/a byste ihned navštívit svého lékaře nebo nejbližší nemocnici:

Obtížné močení.

Křeče (záchvaty), viz též oddíl “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Depresinal je

zapotřebí”.

Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poškození funkce jater/zánětu

jater.

U pacientů užívajících tento typ léků bylo pozorováno zvýšené riziko kostních zlomenin.

Vyjma těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

Nevolnost.

Časté (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10):

Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitida). Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu. Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, píchání v

kůži.

Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech. Zvýšená potivost. Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie). Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné dosahování

orgasmu).

Únava, horečka. Zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100):

Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus). Skřípání zubů, agitovanost (pohybový neklid), nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti. Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloby (synkopa). Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové halucinace, zvonění v uších (tinnitus). Ztráta vlasů. Poševní krvácení. Pokles tělesné hmotnosti. Zrychlení srdeční frekvence. Otoky rukou nebo nohou. Krvácení z nosu.

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1000):

Agresivita, odosobnění, halucinace. Pomalá srdeční frekvence.

U některých pacientů byly též hlášeny (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Snížená hladina sodíku v krvi s příznaky: pocity nevolnosti, svalové slabosti a zmatenosti. Závratě při rychlém postavení, způsobená poklesem krevního tlaku (ortostatická hypotenze). Odchylky v jaterních testech (zvýšení jaterních enzymů v krvi). Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů). Bolestivá erekce (priapismus). Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymózy) a snížená hladina krevních

destiček (trombocytopenie).

Náhlý otok kůže a sliznic (angioedém). Zvýšené množství vyloučené moči (nepřiměřená sekrece ADH). Tvorba mléka u žen, které nekojí.

Mánie.

Změna srdečního rytmu (nazývaná „prodloužení QT intervalu“, pozorovaná na EKG, elektrickém

záznamu srdeční činnosti).

Během léčby escitalopramem nebo během časné fáze ukončování léčby byly zaznamenány případy sebevražedných představ a sebevražedného chování, (viz též oddíl „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Depresinal je zapotřebí“).

Některé další nežádoucí účinky byly navíc pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Depresinal):

Motorický neklid (akatizie). Anorexie (nechutenství).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK DEPRESINAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Depresinal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obale za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Depresinal obsahuje

Léčivá látka je escitalopramum. Jedna tableta přípravku Depresinal obsahuje escitalopramum (ve formě escitaloprami oxalas) 10 mg nebo 20 mg.

Pomocnými látkami jsou: Jádro: mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl kroskarmelosy (E468), koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát (E470b).

Potahová vrstva: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Jak Depresinal vypadá a co obsahuje balení

Depresinal je dodáván jako potahované tablety o síle 10 mg a 20 mg. Popis tablet následuje níže:

Depresinal 10 mg: oválné (8,1x5,6 mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Depresinal 20 mg: oválné (11,6x7,1 mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tablet (blistr)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502,

Lannach, Rakousko

Výrobci Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & CO.KG, Tittmoning, Německo G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko HBM Pharma, spol. s.r.o., Martin, Slovensko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Bulharsko:

Escipram 10 / 20 mg

Česká republika:

Depresinal 10 / 20 mg

Estonsko:

Adescilan 5 / 10 / 15 / 20 mg (õhukese polümeerikattega tabletid)

Lotyšsko:

Adescilan 5 / 10 / 15 / 20 mg apvalkotas tabletes

Litva:

Adescilan 5 / 10 / 15 / 20 mg plèvele dengtos tabletès

Maďarsko:

Lanocipram 10 / 20 mg filmtabletta

Polsko:

Escipram (5 /10 / 15 / 20 tabletki powlekane)

Rakousko:

Adescilan 5 / 10 / 15 / 20 mg-Filmtabletten

Rumunsko:

Depresinal 5 /10 / 15 / 20 comprimate filmate

Tato informace byla naposledy schválena 25.10.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165682/2012 a příloha ke sp.zn.sukls68163/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DEPRESINAL 10 mg DEPRESINAL 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety. 10 mg: oválné (8,1 x 5,6 mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny. 20 mg: oválné (11,6 x 7,1 mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy. 4.2 Dávkování a způsob podání Bezpečnost dávek vyšších než 20 mg denně nebyla prokázána.

Depresinal se užívá v jedné denní dávce společně s jídlem nebo nalačno.

Depresivní epizody Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně. Antidepresivní účinek obvykle nastupuje po 2-4 týdnech léčby. Po ústupu příznaků je pro upevnění terapeutické odpovědi nutné pokračovat v léčbě po dobu nejméně 6 měsíců. Panická porucha s agorafobií nebo bez ní Doporučená úvodní dávka je 5 mg denně během prvního týdne a poté se zvyšuje na 10 mg denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně. Nejvyššího účinku je dosaženo přibližně po 3 měsících léčby. Léčba trvá několik měsíců.

Sociální úzkostná porucha

Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. K ústupu příznaků dochází obvykle během 2 až 4 týdnů. Poté může být dávka v závislosti na individuální odpovědi pacienta snížena na 5 mg denně nebo zvýšena maximálně na 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha je onemocnění s chronickým průběhem, přičemž doporučená délka léčby k upevnění terapeutické odpovědi je 12 týdnů. Dlouhodobá léčba pacientů reagujících na léčbu byla studována po dobu 6 měsíců a lze ji z hlediska prevence recidivy individuálně zvážit; prospěšnost léčby musí být v pravidelných intervalech přehodnocována.

Sociální úzkostná porucha je dobře definované diagnostické označení pro specifické onemocnění, které by se nemělo zaměňovat s nadměrnou ostýchavostí. Farmakoterapie se doporučuje pouze tehdy, pokud onemocnění podstatně omezuje pacienta v zaměstnání nebo společenském životě.

Význam farmakoterapie v porovnání s kognitivně-behaviorální terapií nebyl hodnocen. Farmakoterapie je však součástí celkového léčebného přístupu k pacientovi. Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) Úvodní dávka je 10 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně. Vzhledem k tomu, že OCD je chronické onemocnění, pacienti by měli být léčení dostatečně dlouhou dobu, aby byla jistota, že došlo k úplnému vymizení příznaků.

Přínos léčby a dávka by měly být přehodnocovány v pravidelných intervalech (viz bod 5.1).

Starší pacienti (nad 65 let) Úvodní dávka je 5 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možné zvýšit dávku až na 10 mg denně (viz bod 5.2). Účinnost přípravku Depresinal u starších pacientů se sociální úzkostnou poruchou nebyla studována. Děti a dospívající (do 18 let) Depresinal by neměl být užíván k léčbě dětí a dospívajících do 18 let (viz bod 4.4). Snížená funkce ledvin Dávkování u nemocných s mírně až středně sníženou funkcí ledvin není třeba upravovat. U pacientů s vážným poškozením ledvin (CL

CR do 30 ml/min) je zapotřebí zvýšené opatrnosti (viz

bod 5.2). Snížená funkce jater Nemocní s mírně a středně sníženou funkcí jater by měli užívat úvodní dávku 5 mg denně po dobu prvních 2 týdnů. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit na 10 mg denně. Opatrnost a pečlivá titrace dávky jsou nezbytné u pacientů se závažným poškozením funkce jater (viz bod 5.2). Pomalí metabolizátoři CYP2C19 U pacientů, o nichž je známo, že jsou pomalí metabolizátoři enzymového systému CYP2C19, se doporučuje úvodní dávka 5 mg denně po dobu prvních dvou týdnů. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit maximálně na 10 mg denně (viz bod 5.2). Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby Je třeba se vyvarovat náhlého vysazení přípravku. Při ukončování léčby escitalopramem by měla být dávka postupně snižována během nejméně 1-2 týdnů, aby se snížilo riziko příznaků z vysazení (viz bod 4.4 a 4.8). Pokud se během ukončování léčby vyskytnou obtížně snesitelné příznaky, může být zvážen návrat k předchozí předepsané dávce. Následně může lékař pokračovat ve snižování dávky, které by ale mělo probíhat postupně a mnohem pomaleji.

4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na escitalopram nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Současná léčba neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory) je kontraindikována z důvodů rizika výskytu serotoninového syndromu doprovázeného agitovaností, třesem, hypertermií apod. (viz bod 4.5). Současné užití escitalopramu a reverzibilních MAO-A inhibitorů (např. moklobemidu) nebo reverzibilního neselektivního MAO inhibitoru linezolidu je kontraindikováno z důvodu rizika vzniku serotoninového syndromu (viz bod 4.5). Escitalopram je kontraindikován u pacientů se získaným prodloužením QT intervalu nebo se syndromem vrozeného dlouhého QT intervalu. Je kontraindikováno současné užívání escitalopramu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Následující zvláštní upozornění a opatření se vztahují na celou skupinu SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Použití u dětí a dospívajících do 18 let Depresinal by neměl být použit k terapii dětí a dospívajících do 18 let. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita, opoziční chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Nicméně jestliže je na základě klinické potřeby přesto rozhodnuto o léčbě, pak by pacient měl být pečlivě sledován pro výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti při použití u dětí a dospívajících, týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí. Paradoxní úzkost U některých pacientů s panickou poruchou se při zahájení léčby antidepresivy mohou zvýraznit symptomy úzkosti. Tato paradoxní reakce obvykle odezní během dvou týdnů léčby. Ke snížení pravděpodobnosti výskytu anxiogenního účinku se doporučuje léčbu zahájit nižší úvodní dávkou (viz bod 4.2). Záchvaty křečí Léčba přípravkem by měla být přerušena, pokud se u pacienta poprvé objeví křeče nebo se zvýší četnost záchvatů (u pacientů s epilepsií). Antidepresiva typu SSRI by neměla být užívána pacienty s nestabilní epilepsií. Pacienti se stabilizovanou epilepsií musí být pečlivě sledováni. Mánie Antidepresiva typu SSRI by měla být užívána s opatrností u pacientů s anamnézou mánie/hypománie. U pacientů, kteří vstoupí do manické fáze, je nutno antidepresiva typu SSRI vysadit. Diabetes U pacientů trpících diabetem může léčba antidepresivy typu SSRI narušit kontrolu glykémie (ve smyslu hypoglykémie/hyperglykémie) do té míry, že je zapotřebí upravit dávkování inzulinu nebo perorálních antidiabetik. Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení

Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevražd (příhod souvisejících se sebevraždou). Toto riziko přetrvává, dokud není dosaženo významné remise. Jelikož se zlepšení stavu nemusí projevit během několika prvních nebo i více týdnů léčby, měli by být pacienti pečlivě monitorováni, dokud takové zlepšení nenastane. Z obecné klinické zkušenosti s léčbou antidepresivy vyplývá, že v časných stadiích zotavování se může riziko sebevraždy zvýšit. Také další psychické poruchy, u nichž je escitalopram předepisován, mohou být rovněž spojeny se zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc mohou tato onemocnění probíhat společně s depresivní poruchou. Proto by měla při léčbě pacientů s jinými psychiatrickými poruchami platit stejná bezpečnostní opatření, jako při léčbě depresí. Pacienti, kteří mají v anamnéze výskyt příhod souvisejících se sebevraždou, a ti kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před začátkem léčby, jsou vystaveni vyššímu riziku sebevražedných myšlenek nebo pokusů a měli by být během léčby pečlivě monitorováni. Meta-analýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy. Pacienti, a zejména ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Akatizie/psychomotorický neklid Léčba přípravky ze skupiny SSRI/SNRI může být doprovázena rozvojem akatizie, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo úzkost způsobujícím neklidem a potřebou pohybu, často spojenými s neschopností zůstat sedět či stát. Pravděpodobnost výskytu je nejvyšší během prvních několika týdnů léčby. U pacientů s těmito příznaky může být zvýšení dávky škodlivé. Hyponatrémie Hyponatrémie, patrně v důsledku nepřiměřeného uvolňování antidiuretického hormonu (syndrom SIADH), byla vzácně pozorována při léčbě SSRI. Hyponatrémie se obvykle upraví po ukončení léčby. U pacientů se zvýšeným rizikem hyponatrémie je zapotřebí opatrnosti (starší pacienti, nemocní s cirhózou nebo při současném užívání jiných léčivých přípravků, které mohou způsobovat hyponatrémii). Krvácení Při léčbě antidepresivy typu SSRI bylo zaznamenáno několik hlášení o výskytu krvácení do kůže, jako ekchymózy a purpura. Doporučuje se pečlivé sledování pacientů užívajících SSRI, obzvláště pokud současně užívají perorální antikoagulancia nebo jiné přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. atypická antipsychotika a fenothiaziny, většina tricyklických antidepresiv, kyselina acetylsalicylová, nesteroidní antirevmatika (NSAID), tiklopidin a dipyridamol) a pacientů, u nichž je znám sklon ke krvácení. ECT (elektrokonvulzivní terapie) Klinická zkušenost se současnou léčbou antidepresivy typu SSRI a ECT je omezená, je tedy zapotřebí zvýšené opatrnosti. Serotoninový syndrom Při současné léčbě escitalopramem s přípravky, které mají serotonergní účinky, jako je sumatriptan a další triptany, tramadol, či tryptofan, je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Vzácně byl hlášen vznik serotoninového syndromu při současném užívání SSRI a serotonergně působících léčivých přípravků. Kombinace příznaků jako agitovanost, třes, myoklonus a hypertermie mohou naznačovat rozvoj serotoninového syndromu. V takovém případě musí být léčba SSRI a serotonergními přípravky neprodleně přerušena a zahájena symptomatická léčba.

Třezalka tečkovaná Současné užívání antidepresiv typu SSRI a rostlinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) může způsobit zvýšený výskyt nežádoucích reakcí (viz bod 4.5). Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby Příznaky z vysazení se při ukončování léčby vyskytují často, obzvláště pokud je přerušení léčby náhlé (viz bod 4.8). V klinických studiích se vyskytovaly nežádoucí účinky během ukončování léčby u zhruba 25 % pacientů užívajících escitalopram a 15 % pacientů užívajících placebo. Riziko výskytu příznaků z vysazení závisí na několika faktorech, k nimž patří délka léčby, dávka užitá během léčby a rychlost snižování dávky. Závratě, smyslové poruchy (včetně parestezií a pocitů elektrických výbojů), poruchy spánku (včetně nespavosti a živých snů), agitovanost nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, tremor, zmatenost, pocení, bolesti hlavy, diarea, palpitace, emoční labilita, podrážděnost a poruchy zraku se vyskytly nejčastěji. Tyto symptomy jsou obvykle mírné až střední, ale u některých pacientů může být jejich intenzita závažná. Příznaky se obvykle objevují během prvních dnů po ukončení léčby, ale mohou se též velmi vzácně vyskytnout u pacientů, kteří nechtěně zapomněli užít předepsanou dávku. Příznaky obvykle spontánně odezní během dvou týdnů, ale u některých pacientů mohou přetrvávat po delší dobu (2-3 měsíce či déle). Při ukončování léčby se proto doporučuje vysazovat escitalopram postupným snižováním dávky během několika týdnů nebo měsíců, dle individuální potřeby pacienta (viz bod 4.2 “Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby”). Ischemická choroba srdeční Z důvodu omezených zkušeností u pacientů s ischemickou chorobou srdeční se doporučuje zvýšená opatrnost (viz bod 5.3). Prodloužení QT intervalu Bylo zjištěno, že escitalopram způsobuje na dávce závislé prodloužení QT intervalu. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy prodloužení QT intervalu a ventrikulárních arytmií včetně torsade de pointes a to převážně u žen s hypokalemií nebo s již existujícím prodloužením QT intervalu nebo jiným srdečním onemocněním (viz bod 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 a 5.1). Opatrnost se doporučuje u pacientů se signifikantní bradykardií, nebo u pacientů s nedávno prodělaným akutním infarktem myokardu nebo nekompenzovaným srdečním selháním. Poruchy elektrolytové rovnováhy jako je hypokalémie a hypomagnezémie zvyšují riziko maligních arytmií a měly by být upraveny před zahájením léčby escitalopramem. U pacientů se stabilizovaným srdečním onemocněním, by se mělo před zahájením léčby zvážit EKG vyšetření. Pokud se v průběhu léčby escitalopramem objeví známky srdeční arytmie, léčba by měla být přerušena a mělo by být provedeno EKG vyšetření. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakodynamické interakce Kontraindikované kombinace léčiv Ireverzibilní neselektivní inhibitory MAO

Vyskytly se závažné reakce při současné léčbě antidepresivy typu SSRI s ireverzibilními neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), a to i v případě následné léčby inhibitory monoaminooxidázy po předchozí nedávno ukončené léčbě SSRI (viz bod 4.3). V některých případech došlo ke vzniku serotoninového syndromu (viz bod 4.8). Escitalopram je kontraindikován v kombinaci s ireverzibilními neselektivními IMAO. Léčba escitalopramem může být zahájena za 14 dnů po ukončení léčby ireverzibilními IMAO. Mezi ukončením léčby escitalopramem a začátkem léčby ireverzibilními neselektivními IMAO je třeba zachovat interval alespoň 7 dní. Reverzibilní selektivní MAO-A inhibitory (moklobemid) Vzhledem k riziku vzniku serotoninového syndromu je kontraindikováno současné užívání MAO-A inhibitorů (jako je moklobemid) a escitalopramu (viz bod 4.3). Pokud je však taková kombinace nutná, je třeba zahájit léčbu nejnižší doporučenou dávkou a pacienta pečlivě sledovat. Reverzibilní neselektivní IMAO (linezolid) Antibakteriální léčivo linezolid je reverzibilní neselektivní inhibitor MAO a neměl by být podáván pacientům léčeným escitalopramem. Pokud je však taková kombinace nutná, použije se minimální dávkování současně s pečlivým sledováním pacienta (viz bod 4.3). Ireverzibilní selektivní MAO-B inhibitor (selegilin) Při současné léčbě s ireverzibilním inhibitorem MAO-B selegilinem je zapotřebí zvýšené opatrnosti vzhledem k možnosti vzniku serotoninového syndromu. Dávky do 10 mg selegilinu denně byly bezpečně užívány s racemickým citalopramem. Prodloužení QT intervalu Farmakokinetické a farmakodynamické studie mezi escitalopramem a jinými léčivými přípravky, které prodlužují QT interval, nebyly provedeny. Aditivní účinek escitalopramu a těchto léčivých přípravků nelze vyloučit. Proto je současné podávání escitalopramu a léčivých přípravků, které prodlužují QT interval, jako jsou antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v., pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin) atd. kontraindikováno. Kombinace vyžadující zvláštní pozornost:

Serotonergní léčiva Současné podávání serotonergně působících léčiv (např. tramadol, sumatriptan a jiné triptany) může vést ke vzniku serotoninového syndromu. Léčivé přípravky snižující práh pro vznik záchvatů Antidepresiva typu SSRI mohou snížit práh pro vznik záchvatů. Při současném užití přípravků, které též mohou snížit práh pro vznik záchvatů (např. tricyklická antidepresiva, SSRI, neuroleptika – fenothiaziny, thioxantheny a butyrofenony; meflochin, bupropion a tramadol), je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Lithium, tryptofan Byly zaznamenány případy zvýšeného účinku antidepresiv typu SSRI při současném užívání s lithiem nebo tryptofanem, proto musí současná léčba takovými přípravky se SSRI probíhat za zvýšené opatrnosti. Třezalka tečkovaná Současné užívání antidepresiv typu SSRI a rostlinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) může zvýšit výskyt nežádoucích reakcí (viz bod 4.4).

Krvácení Escitalopram může při současném užití ovlivnit účinek perorálních antikoagulancií. Pacienti užívající perorální antikoagulancia by měli být při zahájení nebo ukončení léčby escitalopramem pečlivě sledováni z hlediska srážlivosti krve (viz bod 4.4). Současné užívání NSAID může zvýšit sklony ke krvácení (viz bod 4.4). Alkohol Při současném požití alkoholu a escitalopramu se nepředpokládají farmakodynamické ani farmakokinetické interakce, avšak podobně jako při užívání jiných psychofarmak se nedoporučuje požívat alkohol během léčby. Farmakokinetické interakce

Vliv jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku escitalopramu Metabolizmus escitalopramu je zprostředkován především enzymatickým systémem CYP2C19, menší měrou se mohou též podílet systémy CYP3A4 a CYP2D6. Metabolizmus hlavního metabolitu s- demethylcitalopramu (S-DCT) je pravděpodobně částečně katalyzována systémem CYP2D6. Při současném podávání escitalopramu a omeprazolu v dávce 30 mg denně (inhibitor systému CYP2C19) došlo k mírnému zvýšení (přibližně 50%) plazmatických koncentrací escitalopramu. Současné podávání escitalopramu s cimetidinem v dávce 400 mg dvakrát denně (středně silný enzymatický inhibitor) vedlo k mírnému (přibližně 70%) zvýšení plazmatických koncentrací escitalopramu. Při podávání escitalopramu v kombinaci s cimetidinem se doporučuje opatrnost. Může být nutné upravení dávky. Při současném užití escitalopramu s inhibitory systému CYP2C19 (např. omeprazol, esomeprazol, fluvoxamin, lansoprazol a tiklopidin) nebo cimetidinem se proto doporučuje opatrnost. V závislosti na výskytu nežádoucích účinků během konkomitantní léčby může být nezbytné snížení dávky escitalopramu. Ovlivnění farmakokinetiky jiných léčivých přípravků escitalopramem Escitalopram je inhibitor enzymového systému CYP2D6. Doporučuje se určitá opatrnost při současném užití escitalopramu a léčiv s úzkým terapeutickým indexem, která jsou metabolizována tímto enzymovým systémem (např. flekainid, propafenon, metoprolol – pokud je použit při srdečním selhání) nebo některých léčiv ovlivňujících CNS, která jsou metabolizována převážně systémem CYP2D6 (antidepresiva: desipramin, klomipramin a nortriptylin; antipsychotika: risperidon, thioridazin a haloperidol). Může být zapotřebí upravit dávkování užívaných přípravků. Při současném užití s desipraminem nebo metoprololem (substráty CYP2D6) se v obou případech dvojnásobně zvýší plazmatické hladiny těchto substrátů. Studie in vitro prokázaly, že escitalopram může též slabě inhibovat CYP2C19. V případě současného užití léčivých přípravků, které jsou metabolizovány prostřednictvím systému CYP2C19 se doporučuje opatrnost.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Fertilita Studie na zvířatech prokázaly, že citalopram může ovlivnit kvalitu spermií (viz bod 5.3). Spontánní hlášení u některých SSRI prokázala, že vliv na kvalitu spermií je reverzibilní. Vliv na lidskou fertilitu zatím nebyl pozorován.

Těhotenství Klinické zkušenosti s užitím escitalopramu u těhotných žen jsou pouze omezené. V reprodukčních toxikologických studiích s escitalopramem u laboratorních potkanů byly pozorovány embryo-fetotoxické účinky, avšak nebyl zaznamenán zvýšený výskyt malformací (viz bod 5.3). Během těhotenství lze Depresinal užívat jen pokud je to zcela nezbytné a pouze po pečlivém zvážení přínosu a možného rizika.

Novorozenci matek, které užívaly Depresinal do pozdních stádií těhotenství a zejména ve třetím trimestru, by měli být pečlivě sledováni. Je nutné se vyvarovat náhlého ukončení léčby během těhotenství.

U novorozenců, jejichž matky užívaly SSRI/SNRI do pozdních stádií těhotenství, se mohou vyskytnout následující příznaky: respirační tíseň, cyanóza, apnoe, křeče, nestabilní tělesná teplota, obtíže při krmení, zvracení, hypoglykémie, hypertonie, hypotonie, hyperreflexie, tremor, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, somnolence a poruchy spánku. Tyto symptomy mohou být způsobeny buď serotonergním působením přípravku, nebo se jedná o příznaky z vysazení. Tyto komplikace většinou odezní ihned nebo brzy (do 24 hodin) po porodu.

Epidemiologické údaje naznačují, že užití SSRI v těhotenství, zvláště v pozdním těhotenství, může zvyšovat riziko perzistentní pulmonální hypertenze u novorozence (PPHN). Pozorované riziko bylo přibližně 5 případů na 1000 těhotenství. V celkové populaci je výskyt 1 až 2 případy PPHN na 1000 těhotenství.

Kojení Předpokládá se, že se escitalopram vylučuje do mateřského mléka. Kojící ženy by tedy neměly escitalopram užívat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ačkoli nebyl prokázán vliv escitalopramu na duševní funkce nebo psychomotorické schopnosti, je třeba vzít v úvahu, že každé psychofarmakum může ovlivnit schopnost úsudku nebo obvyklých dovedností. Pacienti by měli být upozorněni na možné ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky se nejčastěji projevují během prvního nebo druhého týdne léčby a jejich intenzita a četnost výskytu se zpravidla v průběhu léčby snižují.

Nežádoucí účinky typické pro skupinu SSRI a hlášené také po užití escitalopramu v klinických placebem kontrolovaných studiích nebo po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny níže a jsou tříděny podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu. Četnosti jsou převzaty z klinických studií a nejsou upraveny na hladinu placeba. Četnosti jsou charakterizovány jako: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10

Méně časté (≥1/1000 až <1/100

Vzácné (≥1/10 000 až <1/1000

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaktická reakce

Endokrinní

poruchy

Nepřiměřená

sekrece ADH

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížení nebo zvýšení chuti k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti

Snížení tělesné hmotnosti

Hyponatrémie,

anorexie2

Psychiatrické

poruchy

Úzkost,

neklid, abnormální sny, pokles libida u žen a mužů, anorgasmie u žen

Bruxismus,

agitovanost, nervozita, záchvat paniky, stavy zmatenosti

Agresivita,

depersonalizace,

halucinace

Mánie,

sebevražedné

představy,

sebevražedné

chování1

Poruchy nervového systému

Nespavost, somnolence, závratě, parestézie, tremor

Poruchy chuti, poruchy spánku, synkopa

Serotoninový syndrom

Dyskineze, poruchy hybnosti, křeče, akatizie/psychomotorický neklid2

Poruchy oka

Mydriáza, zrakové poruchy

Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus

Srdeční poruchy

Tachykardie

Bradykardie

Prodloužený QT interval na EKG, ventrikulární arytmie včetně torsade de pointes

Cévní poruchy

Ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Sinusitida, zívání

Epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost Průjem,

zácpa, zvracení, sucho v ústech

Krvácení z trávicího traktu (včetně krvácení z rekta)

Poruchy jater a

žlučových cest

Hepatitis,

abnormální testy

jaterní funkce

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Zvýšená potivost

Kopřivka, alopecie, vyrážka, pruritus

Ekchymózy, angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Artralgie, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Retence moči

Poruchy reprodukčního systému a poruchy prsu

Poruchy ejakulace a impotence u mužů

Metroragie a menoragie u žen

Galaktorea,

priapismus u mužů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, pyrexie

Edém

1Během užívání escitalopramu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných představ a sebevražedného chování (viz bod 4.4).

2Tyto příhody byly hlášeny pro terapeutickou skupinu SSRI.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy prodloužení QT intervalu a ventrikulárních arytmií včetně torsade de pointes, především u žen s hypokalémií nebo s již existujícím prodloužením QT intervalu či jiným srdečním onemocněním (viz bod 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a 5.1). Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby Ukončení léčby SSRI/SNRI (obzvláště náhlé) často vede k výskytu příznaků z vysazení. Závratě, smyslové poruchy (včetně parestezií a pocitů elektrických výbojů), poruchy spánku (včetně insomnie a živých snů), agitovanost nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, tremor, zmatenost, pocení, bolest hlavy, diarea, palpitace, emoční labilita, podrážděnost a poruchy zraku se vyskytly nejčastěji. Tyto symptomy jsou obvykle mírné a spontánně odezní. U některých pacientů ale mohou být závažnější a/nebo trvat delší dobu. Není-li již léčba escitalopramem dále nutná, doporučuje se ji ukončit postupným snižováním dávky (viz bod 4.2 a 4.4). Skupinové účinky Epidemiologické studie prováděné převážně u pacientů ve věku 50 let a starších prokázaly zvýšené riziko kostních zlomenin u pacientů dostávajících SSRI a TCA. Mechanismus vedoucí k tomuto riziku není znám. 4.9 Předávkování Toxicita Klinické zkušenosti s předávkováním escitalopramem jsou omezené a mnoho případů bylo způsobeno současným předávkováním jinými přípravky. Ve většině případů byly zaznamenány mírné nebo žádné příznaky. Fatální případy předávkování escitalopramem se vyskytly pouze vzácně při požití samotného escitalopramu. Ve většině případů se jednalo o současnou medikaci jinými přípravky. Dávky escitalopramu v rozmezí 400 a 800 mg nevyvolaly žádné závažné příznaky. Příznaky předávkování Příznaky zaznamenané při předávkování escitalopramem zahrnují hlavně příznaky ovlivnění funkce centrálního nervového systému (počínaje závratí, tremorem, agitovaností až po vzácné případy

serotoninového

syndromu,

křečí

a

kómatu),

gastrointestinálního

traktu

(nevolnost/zvracení), kardiovaskulárního systému (hypotenze, tachykardie, prodloužení intervalu QT a arytmie) a porušení rovnováhy elektrolytů/tekutin (hypokalémie, hyponatrémie). Léčba Specifické antidotum escitalopramu není k dispozici. Je nutno zajistit a udržet průchodné dýchací cesty, zajistit dostatečné okysličování a respirační funkce. Může být zvážen výplach žaludku a podání aktivního uhlí. Výplach žaludku je nutno provést co nejdříve po zjištěném perorálním předávkování. Je doporučeno průběžně sledovat činnost srdce a ostatních životně důležitých orgánů, společně s prováděním symptomatických podpůrných opatření. U pacientů s městnavým srdečním selháním/bradykardií, u pacientů, kteří současně užívají léky, které prodlužují QT interval nebo u pacientů s narušeným metabolismem, např. s jaterním poškozením se v případě předávkování doporučuje monitorovat EKG.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ATC kód: N06AB10 Mechanismus účinku Escitalopram je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) s vysokou afinitou k primárnímu vazebnému místu. Escitalopram se též váže na alosterické vazebné místo přenašeče serotoninu s afinitou 1000x nižší.

Escitalopram nemá žádnou nebo jen nízkou afinitu k serotoninovým receptorům 5-HT1A, 5-HT2,

dopaminovým D1, D2, adrenergním α1, α2, β, histaminovým H1, cholinergním muskarinovým,

benzodiazepinovým a opioidním. Inhibice zpětného vychytávání 5-HT je pravděpodobně mechanizmem, který objasňuje farmakologické a klinické účinky escitalopramu. Klinická účinnost Depresivní epizody Účinnost escitalopramu v léčbě depresivních epizod byla prokázána ve třech ze čtyř dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných krátkodobých (8 týdnů) studiích. Ve studii dlouhodobé prevence relapsu bylo 274 pacientů, kteří reagovali na léčbu v úvodní otevřené fázi studie s escitalopramem v dávce 10 – 20 mg denně (délka 8 týdnů) randomizováno do dvou skupin. V jedné léčba pokračovala escitalopramem ve stejné dávce, ve druhé placebem. Druhá fáze studie trvala 36 týdnů. Relaps onemocnění nastal u pacientů léčených v průběhu celé studie escitalopramem významně později ve srovnání s pacienty léčenými ve druhé fázi studie placebem.

Sociální úzkostná porucha

Účinnost escitalopramu byla potvrzena jak ve třech krátkodobých (12 týdnů) studiích, tak u respondérů v dlouhodobé 6měsíční studii prevence recidivy sociální úzkostné poruchy. Účinnost byla rovněž prokázána ve studii (24 týdnů) prováděné za účelem nalezení optimální dávky escitalopramu (5, 10 a 20 mg).

Obsedantně kompulzivní porucha V randomizované, dvojitě zaslepené studii s 20 mg escitalopramu denně se celkové skóre na škále Y-BOCS po 12 týdnech odlišovalo od placeba. Po 24 týdnech byl účinek 10 mg i 20 mg escitalopramu denně významně lepší než účinek placeba.

Prevence relapsu byla prokázána v randomizované, dvojitě zaslepené placebem kontrolované 24týdenní studii u pacientů, kteří reagovali na léčbu v 16týdenní otevřené studii s 10 mg a 20 mg escitalopramu. Farmakodynamické účinky V dvojitě zaslepené placebem kontrolované EKG studii u zdravých dobrovolníků byla změna proti počáteční hodnotě QTc (měřená s korekcí dle Fridericia) 4,3 msec (90% CI 2,2, 6,4) při dávce 10 mg/den a 10,7 msec (90% CI 8,7, 12,8) při supraterapeutické dávce 30 mg/den (viz bod 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 a 4.9).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce Absorpce je téměř úplná a nezávislá na příjmu potravy. Po opakovaném podání se dosahuje maximální hladiny (Tmax) přibližně za 4 hodiny. Absolutní biologická dostupnost racemického

citalopramu je zhruba kolem 80 %, pro escitalopram se uvažuje podobná hodnota. Distribuce Zdánlivý distribuční objem (Vd,β/F) po perorálním podání je přibližně 12-26 l/kg. Escitalopram a

jeho hlavní metabolity se na plazmatické bílkoviny váží z méně než 80 %. Metabolizmus Escitalopram se metabolizuje v játrech na demethylované, didemethylované metabolity. Oba jsou farmakologicky účinné. Alternativně probíhá oxidace dusíku na N-oxid. Vlastní účinná látka i její metabolity se částečně vylučují ve formě glukuronidů. Po opakované dávce dosahují koncentrace demethylovaného metabolitu 28-31 % a didemethylovaného <5 % koncentrace escitalopramu. Biotransformace escitalopramu na demethylovaný metabolit je zprostředkována systémem CYP2C19. Do určité míry se též může podílet systém CYP3A4 a CYP2D6. Eliminace Eliminační poločas po opakované dávce (t1/2 β) dosahuje hodnoty zhruba 30 hodin, perorální plazmatická clearance (Cloral) hodnoty zhruba 0,6 l/min. Hlavní metabolity mají výrazně delší

poločas vylučování. Escitalopram a hlavní metabolity se eliminují játry (metabolická cesta) a

ledvinami, přičemž větší část požité dávky se vyloučí močí ve formě metabolitů. Farmakokinetika je lineární. Ustáleného stavu plazmatické hladiny je dosaženo asi během 1 týdne. Při podávání denní dávky 10 mg dosahuje plazmatická hladina průměrné hodnoty 50 nmol/l, s rozmezím 20-125 nmol/l. Starší pacienti (nad 65 let) Escitalopram se u starších pacientů eliminuje pomaleji ve srovnání s mladšími. Plocha pod křivkou představující systémovou expozici (AUC) je u starších pacientů asi o 50 % vyšší než u mladších zdravých dobrovolníků (viz bod 4.2). Snížená funkce jater U pacientů s mírným nebo středním poškozením jater (stupeň A a B podle klasifikace Child-Pugh) byl eliminační poločas přibližně dvojnásobný a expozice přibližně o 60 % vyšší než u jedinců s normální funkcí jater (viz bod 4.2). Snížená funkce ledvin U racemického citalopramu byl u pacientů se sníženou funkcí ledvin (CLCR 10-53 ml/min) zjištěn delší biologický poločas a mírné prodloužení expozice. Plazmatické koncentrace metabolitů nebyly zjišťovány, ale mohou být zvýšené (viz bod 4.2). Polymorfismus U pomalých metabolizátorů CYP2C19 dosahuje plazmatická koncentrace escitalopramu dvojnásobné výše ve srovnání s rychlými metabolizátory. U pomalých metabolizátorů CYP2D6 nebyla pozorována významná změna expozice (viz bod 4.2). 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Vzhledem k tomu, že toxikokinetické a toxikologické studie s escitalopramem a citalopramem u laboratorních potkanů prokázaly podobný profil obou zkoumaných látek, nebyla prováděna úplná obvyklá série studií. Údaje pro citalopram mohou být též použity pro escitalopram. Ve srovnávacích několikatýdenních toxikologických studiích u laboratorních potkanů vykázaly escitalopram a citalopram v obecně toxických dávkách kardiotoxicitu, včetně kongestivního

srdečního selhání. Kardiotoxicita souvisí mnohem pravděpodobněji s hodnotou plazmatické koncentrace než se systémovou expozicí (AUC). Ještě při plazmatické hladině 8x vyšší, než jaké je dosahováno v klinické praxi, nedocházelo u pokusných zvířat k toxickým účinkům, hodnota AUC pro escitalopram byla 3-4x vyšší než v klinické praxi. Hodnoty AUC pro S-enantiomer citalopramu byly 6-7x vyšší než v klinické praxi. Toto zjištění pravděpodobně vysvětluje zvýšený vliv biogenních aminů a následně jejich druhotné farmakologické účinky – změny hemodynamiky ve smyslu snížení průtoku koronárními cévami a ischemii. Přesný mechanizmus kardiotoxicity u potkanů však není znám. Klinické zkušenosti s citalopramem a zkušenosti z klinických studií s escitalopramem nenaznačují, že by uvedená zjištění měla vliv na klinické užití. Po delším podávání escitalopramu a citalopramu laboratorním potkanům byl v některých tkáních (plíce, nadvarlata, játra) pozorován zvýšený obsah fosfolipidů. Nálezy v nadvarlatech a játrech byly zaznamenány též u mužů. Tento jev je vratný po ukončení podávání. Fosfolipidóza (hromadění fosfolipidů) byla u zvířat pozorována při podávání mnoha léčiv typu amfifilních kationtů. Není známo, zda tento fenomén je významný pro člověka. V toxikologické studii zaměřené na sledování vlivu na vývoj plodu u laboratorních potkanů byl pozorován embryotoxický účinek (snížená hmotnost plodu a reverzibilní zpoždění osifikace kostí) při hodnotách AUC přesahujících hodnoty dosahované v klinické praxi. Nebyl zaznamenán zvýšený výskyt malformací. Pre- a postnatální studie prokázaly snížené přežívání v období laktace při hodnotách AUC přesahujících hodnoty z klinické praxe.

Studie na zvířatech prokázaly, že citalopram způsobuje snížení indexu fertility a těhotenského indexu, snížení počtu implantací a abnormality spermií při vyšších hladinách, než je při expozici u lidí. Pro escitalopram nejsou k dispozici žádná data ze studií na zvířatech týkající se této problematiky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl kroskarmelosy (E468), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E470b) Potahová vrstva: hypromelosa (E464) oxid titaničitý (E171) makrogol 400 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 4 roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení Blistr: oPA/Alu/PVC-Al

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tablet (blistr) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Depresinal 10 mg: 30/765/09-C Depresinal 20 mg: 30/766/09-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 11.11.2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 25.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Depresinal 10 mg potahované tablety escitalopramum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg ve formě escitaloprami oxalas. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

potahované tablety 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tablet (blistr) 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 30/765/09-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Depresinal 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Depresinal 10 mg potahované tablety escitalopramum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L. Pharma 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.