Daleron Proti Chřipce A Nachlazení

Kód 0031742 ( )
Registrační číslo 07/ 030/03-C
Název DALERON PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
Režim prodeje bez lékařského předpisu s omezením
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0031742 POR TBL FLM 12 Potahovaná tableta, Perorální podání
0031743 POR TBL FLM 24 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DALERON PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls34888/2007.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Daleron proti chřipce a nachlazení

(paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum)

potahované tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Daleron proti chřipce a nachlazenímusíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší v případě bolesti do 5 dnů, v případě horečky do 3 dnů musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Daleron proti chřipce a nachlazení a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Daleron proti chřipce a nachlazení užívat

3.

Jak se přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Daleron proti chřipce a nachlazení uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE DALERON PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Daleron proti chřipce a nachlazení je kombinovaný přípravek, který obsahuje tři léčivé látky: paracetamol, který snižuje horečku a tlumí bolest; pseudoefedrin odstraňuje zduření nosní sliznice a dextromethorfan, který potlačuje kašel přímým působením na centrum kašle v prodloužené míše. Tento účinek nastupuje rychle a přetrvává 4-6 hodin. Daleron proti chřipce a nachlazení zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení:-

zmírňuje mírné a středně silné bolesti (bolesti hlavy, svalové a kloubní bolesti, bolesti v krku);

-

snižuje horečku;

-

snižuje výtok z nosní sliznice a usnadňuje dýchání při ucpaném nose;

-

zklidňuje dráždivý kašel a záchvaty kašle.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DALERON PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ UŽÍVAT

Neužívejte Daleron proti chřipce a nachlazení-

jestliže jste přecitlivělý/á (alergický) na paracetamol, pseudoefedrin, dextromethorphan nebo jakoukoliv jinou složku přípravku;

-

pokud máte závažné poškození funkce jater,, žloutenku;

-

při závažném zvýšení krevního tlaku (hypertenze);

-

jestliže máte závažné onemocnění věnčitých tepen (angina pectoris);

-

v průběhu těhotenství a během kojení;

-

pokud máte zelený zákal (glaukom s uzavřeným úhlem);

-

při epilepsii

-

současně s léčivými přípravky k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy, fluoxetin),

jiných duševních poruch (haloperidol) a Parkinsonovy choroby. Během současného užívání inhibitorů monoaminoxidázy a 2 týdny po jejich vysazení se může vyskytnout kritické zvýšení krevního tlaku, závažná porucha srdečního rytmu a bolest hlavy.

-

současně s léčivými přípravky k léčbě epilepsie (padoucnice) (barbituráty, antiepileptika);

-

současně s léčivými přípravky na snížení krevního tlaku (methyldopa);

Přípravek nesmí být podáván dětem do 15 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení a konzultace s lékařem je zapotřebí

-

jestliže máte mírnou nebo středně závažnou poruchu funkce jater;

-

jestliže máte poruchu funkce ledvin;

-

při vrozené nedostatečnosti enzymu (působku) glukózo-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách;

-

pokud máte problémy s požíváním alkoholu;

-

jestliže máte srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, onemocnění štítné žlázy nebo obtíže při močení při zvětšené prostatě, zelený zákal, průduškové astma, diabetes (cukrovku), vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, zhoršenou průchodnost mezi žaludkem a dvanáctníkem;

-

pokud odkašláváte hleny;

-

jestliže jste starší pacient;

-

pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol

Ovlivnění výsledků laboratorních testůDaleron proti chřipce a nachlazení může ovlivnit výsledky dopingových testů u sportovců.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Účinky přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení s účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. O vhodnosti současného užívání přípravku a jiných léků se poraďte s lékařem. Jde zejména o -

léky proti depresi (tzv. tricyklická antidepresiva, fluoxetin, paroxetin) a jiné léky na duševní onemocnění (haloperidol) a léky, které tlumí činnost centrálního nervového systému (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky proti bolesti, apod.). Daleron proti chřipce a nachlazenínesmějí užívat pacienti, kteří jsou zároveň léčeni některými léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy - IMAO) či do 14 dnů po jejich vysazení.

-

léky na Parkinsonovu chorobu;

-

léky na prevenci srážení krve (warfarin);

-

regulaci pohybů střeva (metoklopramid);

-

prevence nevolnosti a zvracení (domperidon);

-

regulace hladiny cholesterolu a jiných tuků v krvi (cholestyramin);

-

léčba epileptických záchvatů (barbituráty, antiepileptika);

-

léky ke snížení krevního tlaku (methyldopa);

-

úlevy od migrenózních bolestí (dihydroergotamin);

-

léčby tuberkulózy (rifampicin);

-

léčby bakteriálních infekcí (chloramfenikol);

-

a při současném užití jiných léků s obsahem paracetamolu.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Daleron proti chřipce a nachlazení. Bez porady s lékařem neužívejte s přípravkem Daleron proti chřipce a nachlazení žádné volně prodejné léky, zvl. pak léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia a mukolytika), protože Daleron proti chřipce a nachlazení tlumí vykašlávání a vytvořený hlen by se mohl hromadit v dýchacích cestách.

Užívání přípravku Daleron s jídlem a pitím

Při užívání přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Neužívejte přípravek Daleron v průběhu těhotenství nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Proto se o případném vykonávání těchto činností poraďte s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Daleron proti chřipce a nachlazeníNěkteré z produktů metabolismu pseudoefedrinu jsou na seznamu dopingových látek, proto je třeba vyvarovat se použití přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení u aktivních sportovců.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK DALERON PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení přesně podle pokynů této příbalové informace, lékárníka nebo svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování pro dospělé a mladistvé starší 15 let jsou 1-2 tablety, maximálně 3krát denně.Mezi jednotlivými dávkami by měl být odstup alespoň 4 hodiny.Tablety se polykají celé a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené dávkování. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství starší 15 let.Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení, než jste měl/aIhned vyhledejte lékaře! Pokud je dávka paracetamolu významně vyšší, než je doporučená dávka, může se objevit nauzea, zvracení a závažné poškození jater. Předávkování pseudoefedrinem může způsobit závažný neklid, zvýšení krevního tlaku a abnormální srdeční rytmus (arytmie). Předávkování dextromethorfanem může vyvolat nevolnost, zvracení, závratě, ospalost, poruchy zraku, apatii, nekoordinaci pohybů a obtížné dýchání.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Daleron proti chřipce a nachlazeníNezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku nahradil/a. Užívejte Daleron proti chřipce a nachlazení jen podle potřeby.Nepřekračujte doporučené dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Při užívání doporučených dávek přípravku jsou nežádoucí účinky vzácné a mírné. Vzácně se může vyskytnout pocit nevolnosti, sucho v ústech, podrážděnost, zčervenání, kožní vyrážka (kopřivka),vzrušení, ospalost, závrať, bolest hlavy, zvýšení krevního tlaku, nepravidelný tlukot srdce, nižšípočet různých druhů krevních buněk (trombocytopenie, leukocytopenie, pancytopenie, eutropenie, agranulocytóza, hemolytická anemie).Při případném výskytu nežádoucích účinků přerušte užívání léku (podávání dětem) a poraďte se se svým lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK DALERON PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti na obalu se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahujeLéčivými látkami jsou: paracetamolum 325 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg a dextromethorphani hydrobromidum 15 mg v 1 potahované tabletě.Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, předbobtnalý škrob, mastek, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, zeleň laková E 104/132, makrogol.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto baleníPopis přípravku: světle zelené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety.Velikost balení:12 nebo 24 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00 Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:25.5.2011

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls34888/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Daleron proti chřipce a nachlazenípotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje paracetamolum 325 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, dextromethorphani hydrobromidum 15 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tabletyPopis přípravku: světle zelené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek je určený dospělým pacientům k symptomatické léčbě horečnatých virových infektů, akutních i chronických onemocnění respiračního traktu provázených suchým, dráždivým nebo záchvatovitým kašlem.

4.2. Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka pro dospělé a mladistvé starší 15 let jsou 1-2 tablety, nejvýše 3krát denně. Časový interval mezi dávkami by měl být alespoň 4 hodiny. Maximální denní dávka pro dospělé a mladistvé starší 15 let je 6 tablet.Tablety se polykají celé a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené dávkování. Opatrnosti je třeba u starších pacientů a pacientů s nedostatečností jater a ledvin.

4.3. Kontraindikace

Přípravek je kontraindikován v následujících případech:-

přecitlivělost na paracetamol, pseudoefedrin, dextromethorphan nebo jakoukoliv jinou složku přípravku;

-

závažné poškození funkce jater či akutní hepatitida;

-

závažná hypertenze;

-

závažné koronární onemocnění (angina pectoris);

-

těhotenství a kojení;

-

glaukom s uzavřeným úhlem

-

epilepsie.

Přípravek se nesmí užívat současně s inhibitory MAO či do 14 dnů po jejich vysazení. Přípravek se nesmí užívat současně se sympatomimetiky nebo barbituráty.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s poškozením funkce ledvin a jater mírného až středního stupně by měli být během léčby pečlivě monitorováni (včetně kontroly jaterních testů). U pacientů s onemocněním jater je vyšší nebezpečí předávkování paracetamolem. U pacientů se sníženou funkcí ledvin, při alkoholismu a při vrozené nedostatečnosti enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy by dávka měla být redukována.

Opatrnosti je třeba u onemocnění štítné žlázy, při kardiovaskulárních onemocněních, hypertrofii prostaty, glaukomu, astmatu, peptickém vředu a při pyloroduodenální obstrukci.

Opatrnosti je třeba u pacientů současně užívajících tricyklická antidepresiva, některá SSRI (fluoxetin paroxetin) a léky s tlumivým účinkem na CNS.

Užívání přípravku u dětí a mladistvých mladších 15 let se nedoporučuje.

Přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení by neměl být užíván současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Pacienti, kteří užívají přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení nesmí požívat alkoholické nápoje.Paracetamol může být již v dávkách nad 6-8g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může vyvinout i při mnohem nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu.

Opatrnosti je třeba u oslabených pacientů.

Některé z degradačních a transformačních produktů metabolismu pseudoefedrinu jsou na seznamu dopingových látek, proto je třeba vyvarovat se použití přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení u aktivních sportovců.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Paracetamol-

Při dlouhodobém pravidelném užívání může zesilovat účinky warfarinu a zvyšovat nebezpečí krvácení.

-

Při současném užívání cholestyraminu může dojít ke snížení absorpce paracetamolu, což se projeví sníženým účinkem paracetamolu.

-

Metoklopramid a domperidon zvyšují absorpci paracetamolu.

-

Současné užívání nesteroidních protizánětlivých léčiv zvyšuje riziko poškození ledvin.

-

Při současném užívání látek, které způsobují indukci jaterních enzymů, jako jsou antiepileptika, barbituráty a rifampicin se může zvyšovat pravděpodobnost toxických účinků díky vzniku toxického N-acetyl-p-benzochinoniminu.

-

Salicylamid prodlužuje dobu vylučování paracetamolu, což má za následek hromadění léčivé látky a zvýšenou tvorbu toxických metabolitů paracetamolu.

-

Současné užívání paracetamolu a ethanolu může zvyšovat hepatotoxicitu paracetamolu.

Pseudoefedrin-

Přípravek nesmí být užíván současně s inhibitory monoaminooxidázy (MAO) a ještě 2 týdny po skončení léčby inhibitory MAO. Současné užívání může způsobit hypertenzní krizi, bolesti hlavy a hyperpyrexii a závažnou srdeční arytmii.

-

Při současném užívání pseudoefedrinu a methyldopy může dojít k poruchám regulace krevního tlaku s možným vznikem hypertenzní krize.

-

Při současném podávání pseudoefedrinu a látek, které alkalizují moč, například hydrogenuhličitanu sodného, se vylučování pseudoefedrinu zřetelně prodlužuje.

Dextromethorphan-

Dextromethorphan se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (MAO) a ještě 2 týdny po podávání inhibitorů MAO. Současné podávání těchto léků může způsobit serotoninový syndrom (nevolnost, zvracení, hypertenze, svalové křeče, třes, hyperpyrexii, mentální změny, srdeční zástavu). Při současném užívání inhibitorů MAO a dextromethorphanu může dojít ke změně zpětného vychytávání katecholaminů a jejich metabolismu stejně tak jako k akumulaci serotoninu v centrální nervové soustavě.

-

Současné užívání fluoxetinu zvyšuje toxicitu dextromethorphanu (nevolnost, zvracení, poruchy vidění, halucinace) nebo riziko vzniku serotoninového syndromu. Fluoxetin inhibuje cytochrom P-450 IID6 (CYP2D6), isoenzym, který katalyzuje metabolismus dextromethorphanu. Současné užívání těchto dvou léků vede ke kompetitivní inhibici metabolismu obou aktivních látek a ke vzestupu koncentrace obou látek v séru, což má za následek jejich zvýšenou toxicitu.

-

Současné užívání dextromethorphanu a haloperidolu (neuroleptikum, dopaminový antagonista) zvyšuje toxicitu dextromethorphanu. Haloperidol je inhibitorem cytochromu P-450 IID6, který katalyzuje metabolismus dextromethorphanu. Při současném užívání těchto léků je inhibován metabolismus a zvyšuje se koncentrace dextromethorphanu v krevním séru.

4.6. Těhotenství a kojení

Riziko spojené s užíváním přípravku v průběhu těhotenství a kojení nelze vyloučit a proto by seDaleron v průběhu těhotenství a kojení neměl užívat.Pseudoefedrin se vylučuje mateřským mlékem a může způsobit neklid a insomnii kojeného dítěte. FDA klasifikace: třída C.Není známo, zda se dextromethorphan vylučuje do mateřského mléka. FDA klasifikace: třída C.Krátkodobé podávání paracetamolu v běžných terapeutických dávkách je považováno v období těhotenství a kojení za bezpečné. FDA klasifikace: třída B.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může zhoršovat psychomotorické reakce pacienta.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při použití přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení jsou tříděny do skupin podle četnosti:

-

velmi časté:

>1/10,

-

časté: >1/100, <1/10,

-

méně časté: >1/1,000, <1/100,

-

vzácné: >1/10,000, <1/1 000,

-

velmi vzácné: <1/10 000, včetně izolovaných hlášení.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systémuPoruchy krvetvorby jsou jen vzácné – trombocytopenie, leukocytopenie, pancytopenie, neutropenie, agranulocytóza, hemolytická anemie a žloutenka.Gastrointestinální poruchyVzácně se může objevit nauzea.Poruchy imunitního systémuVzácně se mohou objevit kožní reakce z přecitlivělosti (zčervenání, urtikárie a pruritus).Poruchy nervového systémuVzácně se může objevit sucho v ústech, vzrušení, neklid, ospalost, závratě a bolesti hlavy.Srdeční poruchy

Vzácně se může objevit hypertenze a arytmie.

Při užívání doporučených dávek se nežádoucí účinky vyskytují zřídka a s mírným klinickým průběhem.

4.9. Předávkování

ParacetamolDávky podstatně vyšší než doporučené (>7,5 g paracetamolu u dospělých) mohou způsobovat závažné selhání jater a ledvin. U dětí jsou známky akutního předávkování zřetelné při dávkách překračujících 150 mg/kg tělesné hmotnosti. Známky akutního předávkování v průběhu prvních 24 h se projevují jako nevolnost, zvracení, zvýšené pocení a bolesti břicha. Známky selhání ledvin se objevují teprve 2 až 4 dny po předávkování.Léčba je symptomatická. Specifickým antidotem je N-acetylcystein, který by se měl podat v průběhu prvních 12 hodin po předávkování. U velmi těžkých otrav je možná hemodialýza nebo hemoperfuze.

PseudoefedrinSymptomy předávkování jsou vzrušení, podrážděnost, třes, halucinace, křeče, hypertenze, srdeční arytmie, nevolnost a zvracení. Symptomy se obvykle projeví 4 až 8 hodin po předávkování. Jsou přechodné a léčba obvykle není nutná. Léčbou je vyprázdnění žaludku, které je třeba provést nejpozději v průběhu prvních 4 hodin po předávkování. Aktivní uhlí je účinné, pokud se podá nejpozději 1 hodinu po předávkování. Pokud nejsou alterované ledvinové funkce, může podpora diurézy napomoci při vylučování léčivé látky. Pokud se objeví příznaky srdeční toxicity, lze podat intravenózně propranolol, zatímco při deliriu a křečích se podává diazepam.

DextromethorphanPříznaky akutního předávkování jsou nauzea, zvracení, somnolence, závratě, podrážděnost, vizuální poruchy, retence moči, změny svalových reflexů, respirační obtíže, toxická psychóza (euforie, halucinace, dezorientace). Mimořádně vysoké dávky vedou k apatii a komatu. Pokud dávky překročí 10 mg/kg tělesné hmotnosti, je třeba provést výplach žaludku. Při předávkování se doporučuje podání aktivního uhlí, které snižuje absorpci, a intravenózního naloxonu k podpoře dýchání.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: paracetamol, kombinace kromě psycholeptikATC kód: N02BE51

Přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení je kombinace analgetika a antipyretika paracetamolu, antitussika dextromethorphanhydrobromidu a sympatomimetika pseudoefedrinhydrochloridu.

Mechanismus účinku paracetamolu nebyl dosud plně objasněn. Analgetický účinek pravděpodobně vyplývá z inhibice enzymu cyklooxygenasy a syntézy prostaglandinů v centrální nervové soustavě. Paracetamol nemá téměř žádný účinek na syntézu prostaglandinů v místech zánětu a proto má pouze nepatrný protizánětlivý účinek. Ve srovnání s nesteroidními antirevmatiky způsobuje paracetamol méně nežádoucích gastrointestinálních účinků, protože slabě ovlivňuje syntézu prostaglandinů v periferních tkáních.Antipyretický účinek paracetamolu vyplývá z jeho přímého působení na centrum regulace tělesné teploty v hypothalamu. Paracetamol zvyšuje výdej tepla vasodilatací periferních cév a podporou krevního oběhu a pocení.

Pseudoefedrin je sympatomimetický amin s přímým i nepřímým účinkem na adrenergní receptory. Působí jako agonista -adrenergních receptorů v srdci a v hladkém svalstvu průdušek a periferních -

adrenergních receptorů; nepřímo působí na uvolňování neurotransmiterů (norepinefrin) z adrenergních neuronů.Dekongescenční účinek pseudoefedrinu je výsledkem přímého agonistického účinku na -adrenergní receptory cév hladkých svalů v mukóze dýchacích cest. Následkem konstrikce rozšířených arteriol se snižuje průtok krve v nasofaryngeální sliznici, čímž se snižuje městnání a sekrece v nose.Ve srovnání s efedrinem stimuluje pseudoefedrin -adrenergní receptory v nižší míře. Pseudoefedrin má mírný stimulační účinek na centrální nervovou soustavu. Při užívání v terapeutických dávkách prakticky nezvyšuje krevní tlak.

Dextromethorphan je D-isomer kodeinového analogu levorphanolu. Působí centrálně na centrum kašle zvýšením prahu kašlacího reflexu a tak zmírňuje suchý kašel spojený s drážděním krku při běžných chorobách z nachlazení. Účinek je podobný účinku kodeinu, avšak bez významného analgetického účinku. Dextromethorphan neinhibuje dýchací centrum ani nezpůsobuje závislost.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se paracetamol rychle a úplně absorbuje z gastrointestinálního traktu. Maximální koncentrace v krevní plazmě je dosaženo v průběhu 15 až 90 min po podání, v závislostina lékové formě. Jeho biologická dostupnost je zhruba 80%.

Paracetamol se rychle a relativně rovnoměrně distribuuje v celém organismu. Jeho distribuční objem je 0,8 až 1,36 l/kg. Malý podíl se váže na sérové bílkoviny (zhruba 10%) kromě případů předávkování, kdy tento podíl činí 20 až 50% léčivé látky.Paracetamol se metabolizuje především v játrech a velice malý podíl v gastrointestinálním traktu a ledvinách. Jeho hlavní metabolickou cestou je tvorba konjugátů s kyselinou glukuronovou a kyselinou sírovou.

Při podání v obvyklých dávkách se paracetamol metabolizuje na sulfáty a glukuronidy, zatímco malý podíl léčivé látky se transformuje na N-acetyl-p-benzochinonimin, vysoce reaktivní metabolit, který je toxický pro jaterní buňky. Obvykle se rychle váže na buněčnou složku glutathion a vylučuje se ledvinami ve formě konjugátů. Po podání nadměrných dávek paracetamolu se vytvářejí velká množství benzochinoniminu. Po vyčerpání zásob glutathionu v organismu se toxické metabolity váží na vitální složky buňky a způsobují akutní nekrózu jater.

Biologický poločas se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3 hodiny (střední biologický poločas je 2,3 hodiny).U starších osob je střední biologický poločas stejný (2,17 hodiny), takže není nezbytná úprava dávkování. Při stabilizovaném chronickém onemocnění jater je podávání paracetamolu v terapeutických dávkách bezpečné. U pacientů s jaterním selháním někteří autoři doporučují prodloužení intervalů mezi dávkami.

Malý podíl látky v nezměněné formě (2-5%) se vylučuje ledvinami; metabolity se vylučují především močí ve formě glukuronidů (55-60%) a sulfátů (30-35%). Velice malé množství se vylučuje žlučí. Zhruba 90% paracetamolu se vylučuje v průběhu 24 hodin.

Po perorálním podání se pseudoefedrin rychle a snadno absorbuje z gastrointestinálního traktu (>5%). Dekongescenční účinek nastává po 15 až 30 min, maximální účinek po 30 až 60 min od podání v závislosti na lékové formě. Distribuční objem je 2,4 až 2,6 l/kg. Pseudoefedrin se neúplně metabolizuje v játrech prostřednictvím N-demethylace. V průběhu 24 hodin se 70 až 90% dávky vylučuje v nezměněné formě močí; zbytek se vylučuje ve formě metabolitů. Podíl 1 až 6% léčivé látky se vylučuje ve formě aktivního metabolitu norpseudoefedrinu, který stimuluje nervový systém. Biologický poločas závisí na pH moči. Při pH 5,5 až 6 je biologický poločas 9 až 16 hodin, v alkalizované moči se může prodloužit na 50 hodin, zatímco ve velmi kyselé moči může být 1,5 hodiny.

Pseudoefedrin se vylučuje mateřským mlékem; koncentrace v mateřském mléce jsou dvojnásobné až trojnásobné ve srovnání s koncentracemi v krevní plazmě.

Jelikož se pseudoefedrin a jeho metabolity primárně vylučují ledvinami, je u pacientů s renálním selháním nezbytná úprava dávkování.

Dextromethorphan se po perorálním podání rychle absorbuje. Nástup účinku nastává již v průběhu 15 až 30 minut; maximální koncentrace v krevním séru je dosaženo po 2,5 hodinách. Po jednorázovém perorálním podání účinek přetrvává 5 až 6 hodin. Dextromethorphan je metabolizován v játrech oxidativní O- a N-demethylací a poté je konjugován s kyselinou glukuronovou a kyselinou sírovou. Hlavní část léčivé látky podléhá O-demethylaci na aktivní metabolit dextrophan. Metabolismus silně závisí na genetickém polymorfismu. Existují interindividuální rozdíly v metabolických cestách tohoto léku závislé na fenotypu. Zhruba 10% osob v rámci evropské populace lék špatně metabolizuje, takže u těchto osob může být jeho sérová hladina značně vyšší s výsledným vyšším rizikem toxických účinků.

V průběhu 24 hodin po perorálním podání se více než 85% dávky vylučuje močí ve formě volných či konjugovaných metabolitů spolu s malým množstvím látky v nezměněné formě. Poločas eliminace dextromethorphanu je 1,4 až 3,9 hodin a dextrophanu 3,4 až 5,6 hodin.

Vzhledem k tomu, že se základní aktivní metabolit dextrophan vylučuje ledvinami, u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je třeba úprava dávkování.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U myší je LD50 paracetamolu po perorálním podání 295 mg/kg až 1212 mg/kg a u potkanů převyšuje 4 g/kg. Přibližná LD50 paracetamolu po intravenózním podání u psů byla 826 mg/kg, zatímco LD50 po perorálním podání byla 2404 mg/kg. Dlouhodobé podávání vysokých dávek paracetamolu (1-7 g/kg) u laboratorních zvířat způsobovalo poškození jater a ledvin. Paracetamol nemá žádný účinek na reprodukci ani mutagenní či karcinogenní účinky.

Pseudoefedrinhydrochlorid je pro laboratorní zvířata mírně toxický. Hodnoty LD50 po perorálním podání u myší byly 371 mg/kg, zatímco parenterální dávky 75 mg/kg u králíků, 371 mg/kg u potkanů a 400 mg/kg u myší nezpůsobily žádná úmrtí. Léčivá látka snižuje hmotnostní přírůstky a spotřebu krmiva u gravidních potkanů a nevyvolává žádný teratogenní účinek na plody (snižuje tělesný přírůstek, ovlivňuje osifikaci). Podle údajů NTP (National Toxicology Program), IARC (International Agency for Research on Cancer) and OSHA (Occupational Safety and Health Agency), není pseudoefedrinhydrochlorid karcinogenní. V dostupné literatuře nejsou žádné údaje o toxicitě a mutagenitě po opakovaných dávkách.

LD50 po perorálním a subkutánním podání dextromethorphanhydrobromidu laboratorním zvířatům je v rozmezí od 125 do 423 mg/kg, což svědčí o mírné toxicitě dané látky. Po intravenózním podání byly hodnoty LD50 nižší než 30 mg/kg. Vysoké dávky dextromethorphanhydrobromidu mají neuroprotektivní a neurotoxické účinky (obecné snížení aktivity, konvulze, respirační deprese), zatímco 50% účinné dávky nezpůsobuje žádné změny chování. Tato látka má centrální účinek v medulla oblongata zvýšením prahu reflexu kašle. V dostupné literatuře nejsou žádné údaje o toxicitě, o vlivu na reprodukci a o mutagenních účincích po opakovaných dávkách. Podle údajů NTP, IARC a OSHA není dextromethorphanhydrobromid karcinogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, předbobtnalý škrob, mastek, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, zeleň laková E 104/132, makrogol

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Blistr Al/bezbarvý průhledný PVC/PVDC, krabičkaVelikost balení: 12 nebo 24 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

07/030/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.1.2003/25.5.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU25.5.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Daleron proti chřipce a nachlazenípotahované tabletyparacetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje: paracetamolum 325 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg a dextromethorphani hydrobromidum 15 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, předbobtnalý škrob, mastek, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, zeleň laková E 104/132, makrogol.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

potahované tablety12 potahovaných tablet24 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

PŘÍPRAVEK MŮŽE NEPŘÍZNIVĔ OVLIVNIT ČINNOSTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Datum výroby:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 07/030/03-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu s omezením.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek zmírňuje příznaky nachlazení a chřipky:-

tlumí mírnou až střední bolest (bolesti hlavy, svalové a kloubní bolesti, bolesti v krku),

-

snižuje horečku,

-

snižuje překrvení a otok sliznic, tím usnadňuje dýchání nosem, potlačuje pocit zalehnutí, bolesti a tlaku v uchu,

-

zmírňuje suchý kašel.

Doporučené dávkování pro dospělé a mladistvé starší 15 let jsou 1-2 tablety, maximálně 3krát denně.

Mezi jednotlivými dávkami by měl být odstup alespoň 4 hodiny.

Tablety se polykají celé a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Doba léčby bez porady s lékařem by neměla být delší než 5 dní. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Daleron proti chřipce a nachlazení

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Daleron proti chřipce a nachlazeníparacetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka

3.

POUŽITELNOST

Datum použitelnosti bude vyraženo při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.